De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

02-01-1527. schepenen Arnt van Over [Oever] en Hubert Claess

Akte van transport ten overstaan van het gerecht van Zuilichem door Joest van Brakel aan Ot van Scerpezeel, rechter te Arnhem, van de landerijen die Joest heeft geërfd van zijn oom Joest van Haefften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-11-2017.
Wij Arnt van Over ende Hubert Claess scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Joest
van Brakel ende heefft geloefft Ot van Scerpezeel richter tot Aernem ten ewegen dagen te waeren
ende te vrien ende allen voircommer aff te doen van alsucke erven ende landen ende leenmannnen als
Joest voirss. vercofft ende opgedragen heefft Ot van Scerpezeel voirss. gelegen op Romd {Rumpt} ende hem
van Joest van Haefften sijnen oem aenbestorven ende aencomen waren na vermogen der leenbrieven
ende den scepenen brieff van Deil die dair op gemaict sullen worden. Ende na inhalt eenre coep
cedel die Joest van Brakel ende Ot van Scerpezeel voirss. mit twe geestelicke heren? onderhans?
teikent hebben voirt so men niet en weet wie die leenheren moege wesen van achtalven?
mergen lantz gelegen op Esacker ende drie mergen lans op Die Woirden ende vier mergen lantz
opt Rowen so geloefft Joest van Brakel Ot van Scerpezeel voirss. tot wat tide dat men verneemt
wie leenhere dair aff is vanden voirss. genoemde lande so sal Joest voirss vesticheit ende ... Ot
van Scerpezeel off sijnen erffgenamen voirss. voir den leenhere dair Ot voirss. off sijn erffgenamen
mede bewairt sijn naden leenrecht hyr aff sijn wairburgen drie mergen lants gelegen tot
Brakel affter Joest voirss. camer ende noch vijff mergen lants ende voirt allen guederen? Joest voirss,
gelegen inder eninge van Zulichem in oirconde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vijffhondert ende seven ende twintich den tweeden dach in januario.
bron: Toegang 802 - Verzameling losse aanwinsten gemeentelijke archiefdienst Utrecht [HUA]
Inv. 390
Datering: 1527
Omvang: 1 charter

Context:
"Joost van Brakel erfde land in Rumpt van zijn oom Joost van Haeften en verkocht het aan Otto van Scherpenzeel. Van diverse stukken grond was de leenheer niet bekend. Het laatste deel betreft extra garanties en waarborgen door Joost van Brakel totdat de leenheer bekend is.
Otto van Scherpenzeel trouwde [1] ca 1510 met Theoderica de Cock van Waardenburg
Ivm diens boedelscheiding, zie 'Transitie en Continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied', door B.J.P. van Bavel. Dit omvat de huizen en heerlijkheden Rumpt en Gellicum met alle toebehoor, veel grond in Rumpt, Gellicum en Est, etc, etc."
Klik om een foto of scan te zien: Foto  
Bron: Overigen
1435. Dirick van Brakel herenn soen en Goeswijn va[n] Brakel, schepenen te Zuilichem
Wyllem vann Druetenn als man van jonckffrouwe Guedeldenn dochter heren Steeskens van Brakel wyllener ridder, verkoopt voor 200 gulden 43 verschillende tijnzen aan Gerit Claes soen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-11-2017.
f.46
Wij Dirick van Brakel herenn
soen ende Goeswijn van Brakel schepen in
Zulichem tugen dat voir ons comen is Wyl-
lem vann Druetenn als momber end wytaf-
tige man sins wieffs jonckffrouwe Gue-
deldenn dochter heren Steeskens van Brakel
wyllener ridder ende hefft vercofft ende op-
ghedragenn twe hondert gulden guet ende
gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
tins een gouden vrancrijckssche kroene
genge end gheve off ander guet payment
in ghelicken werde die men jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Peters dach ad cathedram
uit geinten weert die gelegenn is inden ghericht
vann Brakel tusschen Jan van Steenouwen
end Jan vann Weerdenborch. Voert tins enen
audenn guldene schilt munten 's conincks
vann vrancrijks genge end gheve off
ander guet paiment in gelicker weerde

f.46v
dye men jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Peters dach ad cathedrum uyt Tielman Goes-
wins soens geseet dat gelegen is inden ghericht
voirss. tusschen erfgenamen Liesbet Steeskens
ende erve geheitenn die vief gheerden. Voert
tijns enen halvenn vrancrickssche schilt ende
een derdendeel van enen schilt als voirss. is die
menn jaerlix schuldichis te betaelen op Sunte
Peters dach ad Cathedrum uit enen
geseet dat Liesbet Steeskens plach te wesen
gheleghenn inden gericht voirss. tusschenn
Tielman Goeswins soen ende Gherit Jacops soen.
Voert tins een ende viertichste halven grotenn
ghever pennynghe die men jaerlix sculdich is
te betaelen op Sunte Lambers dach uit Vastraet Sweertss
soens hoffstat die gelegenn is inden gericht voirss.
tusschen Peter Peters soen en B?auken die Ko?c. Voert
tins ses pene gever pennynghe die men jaer-
lix schuldich is te betaelenn op Sunte Lam-
bers dach uyt Peter Peters soens hoffstat die
gelegen is inden gericht voirss. tusschen
Vastraet Sweerts soen end Pouwels Jacops soen.
Voert tins vier pont vief schillinghe ende
acht dordrychse plackenn diemen jaerlix sculdich
is te betaelen op Sunte Lambers dach uyt
Pouwels Jacops soens hoffstat die gelegen
is indenn ghericht voirss. tusschen Peter Peters
soenn end Jan opten Hout. Voert tijns ellef-
tehalff groet ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uyt Aernt Goedewercs soens
hoffstat gelegenn ynden gericht voirss. tusschen
Jan Jacops zoen ende Wolfaert Laureins soen.
Voert tijns enen groeten ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betaelenn
op Sunte Lambers dach uyt Henrick Huge
soens Peter Willems soens hoffstat gelegenn
inden gericht voyrss. tusschen Heinken Hu-
ghen soenn ende die moelen steghe. Voert
tijns tyen groet ghever pennynghe dyemen

f.47
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte Lambers
dach uit Heinrick Hughen soens hoffstat ge-
leghen inden ghericht voirss. tusschen Peter
dye Koc ende Bauken van Mille. Voert tijns
twelff groet ghever pennynghe dyemen
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Baukens hoffstat van
Mille gelegenn inden ghericht voirss.
tusschen Heinkenn Hughenn soen
marge: ende Ghiesken Hughen soen
Voert tins
twelff groet ghever pennynghe diemen jaer-
lix schuldich is te betaelen op Sunte Lam-
bers dach uit Ghiesken Hugen soens hoffstat
geleghen inden ghericht voirss. tusschen
Bauken van Mille ende Heinken Hughen soen.
Voert tins die Ghiesbert Hughen soen ende
Huegskenn Laurens soenn schuldich sijn
ellick ses groet ghever pennynghe op
Sunte Lambersdach uit eynre hoffstat gelegen
inden ghericht voirss. tusschen Symonn
Weert end Ghiesken Hughenn soen. Voert
tins twelff groet ghever pennynghe dyemen
jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Simon Jans soens hoff-
stat gelegenn inden ghericht voirss. tusschen
Steeskenn Glummers soen end Ghiesken Hugen
soen. Voert tins twelff groet ghever pennyn-
ghe diemen jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit Steesken Glummers
soens hoffstat gelegen inden ghericht voirss.
tusschenn Simon Jans zoen ende Huge
Hughen soenn. V?oert tins twelff groett
ghever pennynghe diemen jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sinte Lambers dach
uit Huesgken Hugen soens hoffstat gelegen
inden ghericht voirss. tusschen Steesken
Glimmers soen ende erfgenamen Aelbert Don-
kers. Voert tins noch twelff groet ghever
pennynge diemne jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt Huesgkenn Hughen soens hoffstat

f.47v
ghelegenn inden ghericht voirss. tusschen
Steeskenn voirss. ende erffgenamen Aelberts
voirss. Voert tins sestien groet ghever pen-
nynghe diemen jaerlix schuldich is te be-
taelenn op Sunte Lambers dach uit erffgenamen
Aelbert Donckers hoffstat gelegen inden ge-
richt voyrss. tusschen Huegsken Hugen soen
end Dirick Matheus soen. Voert
tijns acht groet ghever pennynghe die
men jaerlix schuldich is te betaelenn
op Sunte Lambers dach uyt Heinken Lau-
reins soens hoffstat gelegen inden gericht
voirss. tusschen Huegsken Hugen soen end
Peter die Velkener. Voert tins tien groet ge-
ver pennynghe dye men jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uit Dyrick Matheus soens hoffstat gelegen
inden ghericht voyrss. tusschen Hermann
Maes soen ende erfghenamen Aelbertt
Donckers. Voert tins vieff groet ghever
pennynghe die men jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt Peter Velkeneers soens hoffstat gelegen
indenn ghericht voirss. tusschen Herman
Maes soen ende Heinken Laurens soen. Voert
tijns vyefftien groet ghever pennynghe
die men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit Herman Maes soens
hoffstat ghelegen inden gericht voirss. tus-
schen Matheus Jans soenn ende Dyrick Ma-
theus soen. Voert tins vier groet ghever
pennynghe dyemen jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach uyt
Matheus Jans soens hoffstat gelegenn
inden ghericht voirss. tusschen Peter van
Hodijck ende Herman Maes soen. Voertt
tijns noch twe groet uyt Matheus Jans
soenns hoffstat dyemen jaerlix schuldich

f.48
is te betaelenn op Sunte Lambers dach tusschen
Peter van Hodic end Herman Maes soenn
voirss. Voert neghen ende twyntich groet
tijns dye men jaerlix schuldich is toe
betaelen op Sinte Lambers dach uit Peters
hoffstat van Hodic gelegenn inden ghe-
richt voirss. tusschen Matheus Jans soen
end Laurens die Koc. Voert tins drie pont
ghever pennynghe die men jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt Laurens Kocs hoffstat geleghen inden
ghericht voirss. tusschen Vastraet Sweerts
soen end Peter van Hodic. Voert tins vier-
tiendehalf groet ghever pennynghe dye
men jaerlix schuldich is te betaelen op
Sunte Lambers dach uyt Peter Peters
soens hoffstat geleghen inden ghericht
voyrss. tusschen Vastraet Sweerts soen end
Peter Peters soenn. Voert tijns derdenhalven
schillinck ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich ys te betaelen op Sunte
Lambers dach uit Jan Stofkens
soens hoffstat ghelegen inden ghericht
voyrss. tusschen Jan uten Hout ende
Wolpaert Laurens soenn. Voert tijns viertien-
dehalf groet ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich ys toe betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Wolfaert Laurens
soenn hoffstat ghelegen inden gericht
voyrss. tusschen Aernt Goedewert soenn
end Jan Stofkens. Voert tijns drie
groet ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is toe betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Johan Nelen
hoffstat geleghen inden ghericht
voyrss. tusschen Jan Jacops soen ende
Wyllem Aelbert soen. Voert tijns vief
groet ghever pennynghe dye men

f.48v
jaerlix schuldich is toe betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Jan Jacops soen hof-
stat gelegen ynden ghericht voirss. tus-
schen Jan die Neve end Aernt Goedewert soen.
Voert tins acht pennynghe ghever pennynge
diemen jaerlix schuldich ys toe betaelen
op Sunte Lambers dach uit eenre hoffstat
dye wyllener Ghentkens plach toe wesen
gheleghen inden ghericht voerss. tusschen
Wyllem Ghiesberts soen end Jan dye
die Swacke. Voert vier schillinghe ghever
pennynghe dye men jaerlix schuldich
is toe betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt eenre hoffstat dye willner plac Ge-
ryth Kosters plach toe wesenn gelegen
inden ghericht voirss. tusschen dye
wieff was Roeloff Mercelys soen end
erve Sunte Jans outaer dat gesticht is
inder kerckenn van Brakel. Voert tijns
ses pennynghe ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Peters des Moleners
hoffstat gelegen Wyllem Jacops soens
hoffstat gelegen inden Ghericht voyrss.
tusschen Jacop Wouterss. soen ende Glum
mer Glummers soen. Voert tins vier scillinge
ghever pennynghe diemen jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sunte Lamberss
dach uyt Peters tsmolleners hoffstat inde
ghericht voyrss. tusschen Mechtelt van
Reins ende Jan Conincs soens soen. Voertt
tijns derdenhalven schullinck ghever
pennynghe die men jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt eenre hoffstat dye Heinrick Jacobbs
plach te wesenn ghelegen inden ghericht
voyrss. tusschen Dirick van Brakel ende

f.49
Jan ?Robbert. Voert tins derdenhalven scillinck
ghever pennynghe diemen jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt derdenhalven morghen lands gelegen
inden ghericht voyrss. die Broes van Rey?s
toe behoeren tusschen Otten van Vuern end
Jan Wyllems soen int smaelf?oesken ge-
legenn. Voert tins dordenhalffen scillynck
ghever pennynghe diemen haerlix schuldich is te
betaelen op Sunte Lambers dach van den
lande dat Dirick van Brakel toe behoert
geleghen inden ghericht voyrss tus-
schen die sluesenn tusschen Dirick
voyrss. end Berys van Tiel vourss.. Voert
tijns ses pennynghe ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit here Claes
Claes vann Brakel priester halven morgen
lands die Margriet Ykens plach te wesen
gelegen inden gericht voirss. oft den auden
dijck tusschen Jan van Weerdenberch ende
Jan van Tiel Berys soen. Voert vierdenhalve
schyllinck tins ghever pennynghe dye
men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach die Dirick
van Brakel end Jan van Brakel schul-
dich sijn uit enen campe lands gelegen
inden gericht voirss. oft tusschen dye
slusen tusschen Dirick voyrss. ende landt
des Heiligen Geests van Brakel. Voert
tins twe schillinge ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betae-
len op Sunte Lambers dach uit twe
morghen lands gelegen inden gericht
voyrss. oft 't hout die t'eijnde Goedercs soenn
toe behoeren tusschen Vastraet Sweerts soen
ende Ghiesbert here van Hemert. Voert

f.49v
tins drie schillinghe ghever pennynghe
die men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit drie morgen
lands die Broes van van Reijns toebehoeren
gelegen inden gericht voirss. in die lenn?-
ghe tusschen Zegher Jans soen ende Jan
Hermans zoen oft den zochevel. Voert tins
drie scillinge ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Lambers dach uit drie morghen lands
die Vranck Jan Vrancken soens soen toe
behoerenn gelegen ynden gericht voirss.
oft de zochevel tusschen Zegher Jans soen
ende Jans Hermans soen off wie daer
mit recht lant gelegen sijn an beiden
sieden. Voert tins enen schillinck ghever
pennynghe diemen jaerlix schuldich is
te betaelen op Sunte Lambers dach uit
enen morghen landts die den cureit
der kerken van Brakel mit sijnen ge-
sellen toebehoert die Ghiebe Konincs
plach te wesen inden gericht voirss. in die
corte bevynge tusschen Otte van Vuern ende
erve des cureits der kercken voirss. Gerit
Claes soen in enen eijgendom te bueren
te hebben ende erflicken te besitten ende
Wyllem van Drueten als momber voirss.
verteech opten tins voirss. end geloefde
daer op doen te vertien allen dye
ghene die daer mit recht op vertien
sullen end gheloefde oeck te warenn
Gherits Claes soen voirss. den tins voyrss.
jaer ende dach als recht is voer allen
die ghene die ten recht comen wyllen
ende alle voirplicht af te doen van den
selven die rasuer Steesken Glummers
soen loven wij guet. In oerconde onser

f.50
literen gegeven int jaer ons Heren duysent vier
hondert ende vieff ende dartich etc.

er is geen dag of maand gegeven. Na de akte volgt een wit stuk alsof de akte nog niet helemaal is overgeschreven.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.46 t/m f.50)
10-06-1401. schepenen Aernt van Brakel en Steesken van Brakel
Jonckfrouwe Margriet van Ghiesen en Gisbert van Giesen dragen een tijns op aan heer Steesken van Brakel ridder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-11-2017.
marge: opdraegs brieve van XV hoendre Jacop Giesberts soen geheiten die schoemaker

Wij Aernt van Brakel end Steesken van
Brakel scepenn in Zulichem tugen
dat voir ons comen is sin jonckfrouwe
Margriet van Ghiesen myt horen gecoren
momber ende Gisbert van Giesen ende
hebben vercofft end opgedragen voer
viefftich pont ghever pennynge dye sij
ghieden dat hem betaelt sijn viefftien
guede tins hoenre jaerlix ewelycke
alle jaer alle jaer op Sunte Lambers
dach toe betaelen uyt eenre hoffstat ende
uyt alle haeren toebehoeren gelegen indenn
gericht van Brakel tusschen Jan van
Vlimen end erffgenamen Jans van Ha-
(1) die heren Steesken van Brakel ridder in
enen eijgendom erflike te hebben end te
besitten. End joncfrouwe Margriet mytt
horen gecoren momber end Ghiesbert van
Ghiesen voirss. vertegen opten tins voerss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen die
gene die dair mit recht op vertien sullenn
end geloeffde oeck te waren here Steesken voirss.
den tins voerss. jaer end dach alst recht is
voir allen die gene die ten recht comen wil-
len end alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren duisent
vyerhondert end een des vrijdages na Sun-
te Bonifaes dach.
1) hier is mogelijk een woord half weggevallen bij het maken van dit afschrift. De achternaam "Hadie" is ons in elk geval onbekend, en het woord "die" lijkt een normaal onderdeel van de zin en geen onderdeel van de naam te vormen.
Sint Bonifaas dag = 5 juni. In 1401 was dat een zondag. Dus vrijdag daarna was 10 juni
[T24]
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.25+25v)
25-11-1529. Airt van Over, Joest van Brakel, Coeraert van Swinel, Ghisbert Wen­ters, Goesen van Over, Cornelis Ants, Gert Aelberts und Orde Ryck, Schöffen in Zuilichem a. d. Waal (Zulichen), und der geldrische Richter zu Bommelerwaard (Bommelrewert), bekunden, daß Jaspar die Leydecker laut Urk. 1529 November 25 (op sunte Katherine) in Beisein der Schöffen Airt van Over, Reinar van Mil, Wolff van Swinel, Ghisbert Wenters, Goe­sen van Over, Gerit Aelberts, Hubert Claess und Baren van Welderen sein Gut gewonnen hat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-11-2017.
Datum: op sunte Katherine
Bron: Rheinische Urkunden aus dem Gräflich Landsbergischen Archiv, hoofdstuk Horst, Nr. 361.
Perg., Nr. 61.
2 Siegel.

NB: met transcriptiefouten in het regest. Schepenen waren:
Airt van Over, Reiner van Tuil, Wolff van Swivel, Ghisbert Wenters (Wijnters), Goe­sen van Over, Gerit Aelberts, Hubert Claess en Baijen van Welderen
Transfix.
Aanhangend: 17-02-1530
Bron: Overigen
17-02-1530. Airt van Over, Joest van Brakel, Coeraert van Swinel, Ghisbert Wen­ters, Goesen van Over, Cornelis Ants, Gert Aelberts und Orde Ryck, Schöffen in Zuilichem a. d. Waal (Zulichen), und der geldrische Richter zu Bommelerwaard (Bommelrewert), bekunden, daß Jaspar die Leydecker laut Urk. 1529 November 25 (op sunte Katherine) in Beisein der Schöffen Airt van Over, Reinar van Mil, Wolff van Swinel, Ghisbert Wenters, Goe­sen van Over, Gerit Aelberts, Hubert Claess und Baren van Welderen sein Gut gewonnen hat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-11-2017.
Datum: des donredach na sunte Valentyns dach
Bron: Rheinische Urkunden aus dem Gräflich Landsbergischen Archiv, hoofdstuk Horst, Nr. 361.
Perg., Nr. 61.
2 Siegel.

NB: met transcriptiefouten in het regest. Schepenen waren:
Airt van Over, Joest van Brakel, Coenraert van Swivel, Ghisbert Wen­ters (Wynters), Goesen van Over, Cornelis Airts, Gerit Aelberts en Ot de Ryck
Transfix.
Hangt aan: 25-11-1529
Aanhangend: 07-02-1482
Bron: Overigen
07-02-1482. dat Baudewijn Janssoin beloofd heeft aan jonkvrouw Gielis, weduwe van Arnt die Kock van Oppynen, een erfcijns van 3 filippusschild uit een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-11-2017.
regest nr .462
Transfix.
Hangt aan: 17-02-1530
Aanhangend: 09-11-1486
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 272
07-08-1438. schepenen Jan van Giesen en Gerit Saelmons soen.
Geryt Claes zoen draagt een tijns over aan Jan van Broeckhuysen, here tot Weerdenborch en Amersoyen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-11-2017.
marge: dyt is den principael bryeff van den X cappuynen end X hoenre ut sequitur

Wij Jan van Giesen end Gerit Saelmons
soen scepenn in Zulichem tugen datt
voir ons comen ys Geryt Claes zoen end heft
vercofft end opgedragenn voer vyefftych
guelden guet end gheve dye hij ghiedt dat
hem betaelt sijn den bryeff dayr desen tegen-
woerdygen bryeff dorsteken is end alle
't gehout des bryeffs als daer in gescreven
stiet Jan van Broeckhuysen here tot Weer-
denborch end tot Amersoyen erfflycken te be-
sitten end Geryt Claes soen voerss. verteech
opten bryeff end opt gehoudt des bryeffs
voerss. end geloeffde daer op doen te vertijen
allen dye gene dye van sijnre wegen daer
myt recht op vertijen sullen end geloefde
oeck te waren van sijnre wegen Jan
van Brueckhuysen voerss. den brieff end
't ghehoudt des brieffs voerss. jaer ende
dach als recht is voer allen dye gene
dye ten recht comen wyllen end van sijnre
wegen alle voerplicht aff te doen vann
den selvenn. In oerkonde onser
lytteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
ende achtendartych des donredages nae
Synte Peters dach ad vynculam.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
utsequitur = als volgt, dus deze transfix hoort bij de volgende akte, niet bij de vorige
[T12]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.11)
10-03-1373. schepenen Pouwels Everarts soen en Goeswijn Ghiseberts soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-11-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1373

Transfixa supra predicta

Wij Pouwels Everarts soen ende Goeswijn Ghiseberts soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Bertram Ghijbens Frijsen soen van Hedell ende heefft vercofft ende
opgedragen voir sestien pont gever penningen die hij hi giede dat hem betaelt sijn den
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als
daer in gescreven steet Aelbert den Pedeler erffelicken te besitten. Ende Bertram voirss.
verteech opten brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs ende geloefde dair op doen te ver-
tijen alle die gene die van sijnre wegen daer metten recht op vertijen sullen. Ende ge=
loeffde oick te waren Aelbert voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut des brieffs van sijnre
wegen jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren M CCC drie ende tsoeventich op Sunte Gregorius avont.
Sunte Gregorius avont = de avond voor 11 maart = 10 maart
scan 170-3
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1358
Aanhangend: 21-04-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-11-2017.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voyt viefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sin dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehout dyerr
brieve als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuijsen here tot Weerden-
borch end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gherit Claeszoen voerss. verteech op die brie-
ve end op 't gehout dier brieve voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen
dye gene dye van sijnre weghenn
dair mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oeck te waren van sinre we-
ghen Jan van Broeckhuysen voirss. die
bryeve end 'te gehoudt dier brieve voirss.
jaer end dach alst recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen willen ende
van sijnre weghen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert ende
acht ende dartich des donredages nae
Sunte Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus]
[T24]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.26+26v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-11-2017.
marge: transfix

Wi Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem
willener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft ende opgedragen voyr
viefftich gulden guet end gheve dye
sij ghiede dat hoer betaelt sijn den
bryeff daer desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehoudt des brieffs
als daer yn geschreven steet Geryt Claes zoen
erflicken te besitten end vrouwe Katerijn
mit horen gecoren momber voirss. verteech
opten brieff end op 't gehout des brieffs voyrss.
end geloeffde daer op doen te vertien allen
die ghene dye daer mit recht op vertien sul-
len end geloeffde oeck te waren Gerit Claes
zoen voerss. den brieff end 'te gehout des briefs
voyrss. jaer end dach alst recht is voer allen
dye ghene dye ten recht comen wyllen ende
alle voerplicht aff te doen van den sel-
van. Voert Jan van Rossem here Jans zoen
verteech opten brieff end op 't gehoudt des
brieffs voirss. tot behoeff Geryt Cleas
zoen voirss. erflicken te besitten ende ge-
loeffde van sinre wegen alle voerplycht
aff te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren duisent
vierhondert end acht ende dartich opten vief
ende twyntichsten dach inder
maent van julie.
[T24]
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1401
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.25v+26)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Katerijn, vrouw van wijlen heer Jan van Rossem, ridder, draagt een tijns op aan Gheryt Claessoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-11-2017.
marge: Jan Gerit zoen I 1/2 cappuyn

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrowue Kate-
rijn dye wijff was heren Jans vann
Rossem wyllener rydder mit horenn
gecoren momber end hefft vercofft end
opgedragen voer vyefftich gulden guet ende
end gheve die sij giede dat hoer betaelt
sijnn tijns enen cappoen op Sinte Lambers dach.
End enen halven cappoen op Sinte Mertens
dach ynden winter erflix tins alle jaer ewe-
lijcke te betaelen uyt eenre hoffstat ende uit
alle hore toebehorynge die Herman St?oo?nt toe
behoert gelegen inden gerycht van Bra-
kel tuschen Derick Gheryts soen ende Gerit
Jacops soen Geryt Claes zoen in enen eijgen-
dom erflicken te hebben ende te besyttenn
end vrouwe Caterijn met horen gecoren
momber voirss. verteech op ten tijns voerss.
end geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer myt recht op vertien
sullen end geloefde oeck te waren Ge-
ryt Claes zoen voerss. den tijns voerss. jaer
end dach alst recht is voer allen die
ghene die ten recht comen wyllen end
alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven voert Jan van Rossem herenn
Jans zoen verteech op ten tijns voerss. tot
behoeff Gerit Claes zoen voerss. erfflicken
te besitten end geloeffde van sinre
wegen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Int jaer ons heren duysent vier hon-
dert end acht end dartych optenn
vyeff end tweintichsten dach in-
der maent van julio.
[T13]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.12v+13)
07-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Geryt Claes zoen draagt een tijns over aan Jan van Broeckhuysen, here tot Weerdenborch en Amersoyen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-11-2017.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen schepen in Zu-
lichem tugen dat voir ons comen is
Geryt Claes soen end heff vercofft ende op-
gedragen voer viefftigh gulden guet ende
gheve dye hi giede dat hem betaelt
sijn den bryeff daer desen tegenwoerdy-
gen bryeff doersteken is end 'te ghehout
des bryeffs al daer ingescreven steet
Jan van Broeckhuysen tot w here tot Weer-
denborch end tot Amerzoyen erflicken te be-
sitten end Gerit Claes soen voerss. verteech
opten bryeff end op tgehoudt des briefs
voirss. end geloefde daer op doen te vertien
allen dye ghene die van sijnre wegen
Jan van Broeckhuysen voerss. den brieff ende
'te gehout des brieffs voerss. jaer end dach
als rest recht is voer allen dye gene die te-
recht comen wyllen end van sijnre we-
gen alle voyrplicht aff te doen van den
selven in oerkonde onser literen gegeven
ynt jaer onss heren duysent vier-
hondert end acht end dartych dess donre-
dages nae Synte Peters dach ad
vyncula.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T13]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.12+12v)
25-07-1438. schepenen Jan van Giesen en Gerytt Saelmons soen.
Catrijn, vrouw van wijlen heer Jan van Rossem, ridder, draagt een tijns op aan Gheryt Claessoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-11-2017.
marge: Jan Aernt soen geheiten die sn?ier X cappuinen end X hoenre

Wij Jan van Giesen end Gerytt
Saelmons soen, scepenn in Sulichem
tugen dat voer ons comen is vrou-
we Catrijn dye wijff was heren Jans
van Rossem willeneer rydder myt
horen gecoren momber end hefft vercofftt
end opgedragen voir vyefftich guldenn
guet end gheve dye si ghiede dat hyer be-
taelt sijn tijns tien hoenre erfflix tijns al-
le jaer ewelycken op Sunte Lambers dach
te betaelen end tien cappoen erfflix tijns
alle jaer ewelycken dye ene helfft van-
den voerss. cappoenen op Synte Mertens dach
ynden wynter end dye ander helft helft
vanden voerss. cappoenen opten korsdach te
betaelen uyt eenre hoffstat end uyt alle
hoer toebehoerynge gelegen inden gericht
van Brakel die Lauwerenss dye Koc toe-
behoert tuschen Henrick Gheryts soen end
erffgenamen Vastraet Sweerts soen Gheryt
Claes soen in enen eijgendom erfliken
te hebben end te besytten. End vrouwe Kate-
rijn met horen gecoren momber voerss. ver-
teech opten tijns voyrss. end geloeffde daer
op doen te vertien allen dye ghene dye daer
myt recht op vertien sullen. End geloefde
oick te waren Geryt Claes soen voerss. den
tijns voerss. jaer end dach als recht is voir
allen die gene dye ten recht comen wyllen
end alle voerplicht aff te doen van den
selven woert Jan van Rossem heren Jans
soen verteech opten tijns voyrss. tot behoeff
Gerit Claes soen voerss. erfflicken te besitten
end geloeffde van sijnre wegen alle
voerplicht aff te doen vanden selven.
In oerconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons heren M CCCC ende acht ende dartich opten
vyventweintigsthen dach inder maent van
julyo.
[T12]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.11v+12)
27-02-1555. Henrick vander Voert en Claes Weerdt Hubertss. schepenen in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-10-2017.
Wij Henrick vander Voert ende Claes Weerdt Hubertss. scepenen
in Zuylichem tuygen dat voir ons comen is Arien Ghijsbertss. ende
heeft geloift meijster Hubert de Ghier priester als provisoir inder
tijt eens gasthuys gelegen tot Bommel aen die noirden sijde van den
kerckhof geheijten here Ffrederick Moliaerts gasthuys ende tot
behoef der armen vrauwen inden voirss. gasthuys wonende thijns
drie gauden keijsers carolis gulden genge ende geef twentich stuver
der munte van brabant voir datum van desen geslagen voir elcken
carolis gulden voirss. gerekent op Sinte Peters dach ad cathedram
naestcomende ende dair na voert alle jaer ewelicken te betalen
op Sinte Peters dach voirss. tot eenen thijns recht den provisoer
inder tijt vanden gasthuys tot behoif der armer vrauwen
dair in woenende commer vrij ende sonder enige corringe van als
te betalen ende te boeren uut eender hofstat haldende eenen halven
mergen stijf met alle oeren poetinge timmeringe ende toebehoeren
gelegen inden gericht van Bruechem op die cortte beuninge Jacop
Arienss. erven oistwairt die crange westwairt erfg. Arnt Rug-
bertss. noirdtwairt van die gemeijn weteringe zuytwairt,
voirt uut alle sijnen gueden die hij nu ter tijt heeft ofte ver-
crijgen mach. Welcken thijns voirss. weert saick dat hij alle
jair ewelicken opten termijndach der betalinge voirss. niet betailt
en weer, dan so sal dair alle dagen dair naest volgende
een peen van eenen halven stuver geng ende geef opten thijns
voirss. wassen ende gaen. Welcken peen te gader metten thijns voorss.
den provisoir inder tijt tot behoif der armen vrauwen voirss.
verhalen sal ende mach uutten gueden voirss. wanneer hij's niet
langer en sal willen beijden. Ende Arien Ghijsbertss. voirss. geloefde
oick meijster Hubert voirss. als provisoir voirss. van tot behoif
voirss. den thijns voirss. te waren uutten gueden voirss. ende voirt
met volner wairscappen ten ewigen dagen als recht is voer
allen die ghenen die ten recht comen willen. Ende arien Ghijsbertss. voorss.
geloeft alle jair den eenen pacht uutten anderen te halden op ver-
vallen te sijn vanden onderpanden voirss. tot behoif den armen voorss.
Met vorwaerde toe gedaen als dat Arien Ghijsbertss. voirss. den
thijns voirss. altijt af sal mogen lossen op eeniger termijn dach voirss.
inden yersten met alle onbetaelde verschenen thijnssen ende dair na
met vijftich keijsers gulden als voirss. of payment daer voir als voorss.
voir die losse des thijns voorss. van dat aen handen des provisoirs
des gasthuys voirss. in tegen woirdicheijt van drijen ofte meer
der canoniken tot Bommel. Ende tot wat tijden dese thijns voorss.
gelost sal worden dat salmen den provisoir inder tijt een
half jair voer den dach der lossen op seggen. In oirconde onser
litteren gegeven inden jair ons Heren dusent vijfhondert ende vijf
ende vijftich den soven ende twentichsten dach in ffebruario.
bron: Gelders Archief,
Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
handschriftenverzameling, archiefblok 0508
inv. nr. 440
Bron: Overigen, inv. 440 (f.12v+13)
06-12-1490. schepenen te Zuilichem Aernt die Cock van Delwijnen en Adriaen die Cock Jansz.
Ghijsbert Jansz. belooft aan heer Huyman uuten Weerdt, priester, als rentmeester van het Fredrick Moliaerts Gasthuis aan het kerkhof in Zaltbommel een tijns uit land te Aalst.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-9-2017.
Wij Aernt die Cock van Delwijnen en Adriaen die
Cock Jansz. scepenen in Zulichum tugen dat Ghijsbert Jansz.
heeft gelooft heer Huyman uuten Weerdt priester rent-
meester inder tijt wesende van eens gasthuys heren Fredrick
Moliaerts gasthuys geheijten inder stadt van Saltboemell
gelegen aenden kerchoff tussen Aleijt Weren oostwaert
gelegen aen die een sijde ende Willem van Nieuwaell
aen die ander sijde westwaart tot behoeff des gasthuys voorss.
thijns dordalven gouwen overlansche rijnsche gulden guet
ende geve off ander goet payment daer voir in gelijker
weerden daer men tot tsertogen bosch in die wissel enen
gouden overlensche rijnsche gulden voor crijgen mach
alle jaer euwelicken op Sunte Nicolaus dach bisscop
den rentmeester inder tijt wesende des gasthuijs mesters
voirss. tot behoeff des gasthuys voirss. the betalen
ende the bueren uuth twee marghen lants inden gericht
van Aelst gelegen in die vijffhoeve tussen lant der
pastorien van Aelst ende erffg. Jans van Tiels aen die een
sijde en aen die ander sijde oick lant der pastorien voorss.
off tussen die ghene die ront allom naest gelegen mogen
zijn. Welck thijns voorss. wert dat sake dat hij alle jaer euwe-
licken opten voorss. termijn dach der betalinge nyeet betaelt
en weere, dan soe sall daer alle dage daer naestvolgende
eenen peene van eenen halven witten stuver genge ende
geve opten voirss. thijns wassen ende gaen. Welcken peen
te gader metten thijns voerss. die rentmeester indertijt wesende
des gasthuijs voirss. tot behoeff des gasthuys voirss. verha-
len mach wanneer dat hij's nyet langer en sall
willen beijden. Ende Gijsbert Janss. voirss. gelooffde heeren
Huygman rentmeester indertijt wesende dess gast-
huys voirss. tot behoeff des gasthuys voirss. the waren
met volre waerscappen den thijns voirss. uuth den lande
voirss. jair ende dach als recht is tegens alle die gheen
die then recht comen willen. In oirconde onser litteren.
Gegeven inden jaer ons Heeren duysent vierhondert ende
negentich opten sestendach inder maent van december.
bron: Gelders Archief,
Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
handschriftenverzameling, archiefblok 0508
inv. nr. 440
Bron: Overigen, inv. 440 (f.9v)
26-12-1402. 1402 (1401?) december 26 (des anderen dages na den heyligen Kersdach)
Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Everard Pouwelszn en zijn zoon Pauwels verkocht hebben aan Henrik van Amerzoyen Everardszn: perceel land Overste Molenkamp onder Wordragen, voor 20 pond
Met schepenzegels Ot van Malsen en Gooswijn Gijsbertzn
Misschien gebruikte Zuilichem kerststijl, vandaar jaartal 1401 met vraagteken
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-7-2017.
Wij Otte van Malsen ende Goeswijn Ghijsberts soin scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Everaert Pauwels soin
ende Pauwels sijn soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweijntich pont ghever penningen die sij ghieden dat hem betaelt
sijn alle rechts dat sij hebben in enen campe lants geheijten den oversten molencampe gelegen inden gericht van Wor-
dragen mit half den g?ra?ve an beijden siden tusschen Everaet Pauwels soin ende Aernt Her Everaers soin Matheeus
Momken tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen Everaers soin in enen eijgendom sonder tijns ende dijck erflike te
besitten. Ende Everaet Pouwels soin ende Pauwels sijn soin voirscr. vertegen op dit vercofte guet voirscr. ende
geloefden dair op doin te vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen. Ende geloefden oick te
waren Matheeus voirscr. tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen voirscr. dit vercofte quet voirscr. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe des anderen dages naden Heijligen Kersdach.
archief 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
regest 277
een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844173&miview=inv2
Bron: Overigen, inv. 702
30-04-1585. Hubert van Doeren en Adriaen van Beesd van Reynoy, schepenen in Zuylichem verklaren tot gerechtelijke verkoop te hebben besloten van een hofstad c.a. te Zuylichem, toebehorende aan Ariaen Salomonsz, die hieruit een thijns van 3 Car. gld. schuldig is aan Jr. Dierck Pieck.
Oorspr. (Inv.nr. 139). Onder deze acte is die d.d. 11 Juni 1585 geschreven.
Datering:

1585 April 30
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-6-2017.
Gelders Archief, archief: 0632 Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein
regest 22; inv.nr.139
Bron: Overigen, inv. 139
28-06-1435. schepenen Dirck van Brakell Here Jans soin en Jacop Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-3-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Werner cij.. anders III mergen, 1435

Wij Dirck van Brakell Here Jans soin ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Zander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren momberen,
kynder Sanders voirss. ende hebben vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geve die sij gieden dat hem betaelt sijn soevendalff hont lants ende dartien roeden
lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Werner tusschen Lambert Clap aen
d'een sijde Arnt Struve ende Sander voirss. aen d'ander sijde. Voirt tweltalff hont lants
gelegen inden gericht voirss. ende acht roeden lants op die Hocstocken tusschen Goeswijn
vanden Hoeve ende Godert Claes Heijmen soen Noyde die Wise als Heilige Geestmeister
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest
voirss. in enen eijgendom mit thijns die die Heilige Geestvoirss. daer mit recht
uijt heefft ende mitten gemeijnen dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Behoudelicken Hubert soen Sanders voirss. sijns rechts dat hij heefft inden
lande voirss. Ende Sander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren mom-
beren voirss. kijnder Sanders voirss. vertegen op dit vercoffte lant voirss. ende geloeffden dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden
pock te waeren Noyde den Wisen als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Hier aff here Roeloff Gerits soen priester ende Rutger Bout sijn burgen ongesceiden.
Voirt Sander voirss. heefft geloefft Hubert sijnen soen doen te vertijen op dit voirss.
lant op Sunte Remeio? dach naistcoemende over vijff jaren tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dartich des dinxsdages na des Heijligen
sacraments dach.
des dinxsdages na des Heyligen sacraments dach (9e donderdag na pasen = 23 juni) = 28-juni
(9e zondag is 26-juni, dus 9e donderdag is 23-juni)
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 099v / s. 168-1)
18-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-3-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die vergen, III 1/2 hont, 1401

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aleijt dochter Jans Struven mit horen gecoren momber ende
heefft vertegen op een helfft van soeven hont lants gelegen inden gericht van
Bruechem op die verghen tusschen Mechtelt Tielkens ende Jan Vrancken soen gelijck
als hoir die mit recht aenbestorven sijn overmidtz dode Gerit soen Gerits Jan Struve
soens tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicke te besitten
Ende Aleijt mit horen gecoren momber voirss. geloeffde van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M.
vierhondert ende een opten achtienden dach inder maent van merte.
scan 179-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105 / scan 179)
13-10-1566. Obligatie van 140 gulden op door Adriaen die Cock aan Hanrick die Groot, gerelateerd aan een schuldbrief van de kerk van Tuil, voor schepenen van Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-2-2017.
Wij Ghijsbert Jansen ende Ghijsbert van Werdenburch scepenen in Zuijlicum tugen dat voir ons comen is Adriaen die Cock, undt heefft gheloeft Hanrick die Groot hondert veertich Carolusgulden und darthien stuvers van Brabant ghefaluweert, ijder voirscreven gulden ad tweintich stuvers Brabant ghefaluweert gherekent op Sunte Martiusdach in den wijnter toecomende, nemptelijck den elfsten dach Decembris in anno den seven ende sestich te Saltboemel ende sijn vrij seker behout op verval van dubbel ghelt tot onssen lantrecht te betalen. Bij{sonder} so dat Hanrick die Groot voirgenoempt bij gebreck der voirscreven betalinge die voirscreven penningen sal moghen uuijts{oecken} met {pro}cuduire als des heren verwonnen scult sonder enighe pantkeringe daer teghens te ghe{scieden ende} sulcke voorbehalt, dat desen brieff nimmermeer en sal bejaren noch bedagen ter tijt toe ende so {lange} den lesten penning ende interessen ijersten inhalts brieffs betaelt sijn sal. Hercomende dese scult voirscreven van {seckeren} brieff ende andere scult so sij seijden die de kercke van Tuijl sculdich was Hanrick die Groot. In oirconde onsser letteren ghegeven int jaer ons heren duijsent vijff hondert ses ende sestich den darthienste dach Octobris.
Berens {1}, secretaris.
1. Beris?
Beschadigd.
Bron: Heerlijkheid IJzendoorn, inv. 205
01-07-1377. schepenen Pouwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghiseberts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-2-2017.
bovenschrift: Bruechem,

marge: op die Encwoirt, VII 1/2 hont

Wij Pouwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghiseberts zoen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Gerit van Roemdt ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hoint landts gelegen inden
gericht van Bruechem op dir Encwoert tusschen Glijnes? van Bruechem aen d'een sijde
ende lant der tafelen des Heijligen Geest ende 's Gasthuys van Zautbomell aen d'ander zijde
Jan den Roeden van Bruechem in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijke die daer mit-
ten recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Geert voirss. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Jan voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven.
Hier aff is burge Dirck Tolinck. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M
CCC soeven ende tsoeventich des yersten daechs inder maent van julio.
scan 161-1
Transfix.
Aanhangend: 22-07-1379
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097)
02-10-1460. dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-2-2017.
regest nr. 199
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212
19-02-1419. Gherijt Jorden Vrancssoen heeft afstand gedaan van 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, ten behoeve van Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendach na St. Valentinus). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-2-2017.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 80
26-09-1366. schepenen Paulus Everardi en Brustinus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-2-2017.
Bruechem, 1366

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris Nos Paulus Everardi et Brustinus Johannis scabini in Zulinchem notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici vendidit et optulit pro tribus
milibus libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omniam
in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Johanni Coec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti
spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti spiritus hereditarie possidendam Et Johannes Moliart
Theoderici predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte
sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte
sua Johanni Coec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti spiritus predictis ad opus mense sancti
spiritus predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto sabbato post diem beate Mauricij
sabbato post diem beate Mauricij (22 sept) = 26 sept.
Merk op dat dit een dag eerder is dan de originele brief waar deze transfix aan zou hebben gehangen. Waarschijnlijk betreft het hier een overschrijffoutje in het Cartularium. Deze transfix hoorde waarschijnlijk bij een andere brief dan die van 27 sept. Welke dat dan zou moeten zijn is niet duidelijk.
Transfix.
Hangt aan: 27-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085v / s. 138-2)
10-07-1552.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-2-2017.
... qd Willem Artzen van Shertogenbosche vendidit voer L Lb. etc. eenen waerschap brieff inder bancke van Zulichem ( daer Goessen Folckensz gelooft te waren Jenneken wed. Lambert vanden Kerckhoff za. drie mergen lants in Tielreweert daer van 5,5 hont gelegen tot Ophemert noch 5,5 hont tot Varick opten Baeck ende 7 hont op Heessel gelegen dateert die waerschap brieff van Zulichem vsz 1552 den x Julij ) Steven Hanricksz, Goosen Otten ende Arndt Hanricksz possidendhem cum warandia .. etc .... 2-6-1612.
Tekst in ORA Zuilichem, inv. 671, f. 277
Bron: Overigen
12-07-1546. Schepenen: Simon van Bueren en Jan Ariensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-2-2017.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Jan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft sijnen brueder Alardt van Haeften heer tot Calbeck tot sijnen gesinnen offte tot sijnen erven gesinnen te voldoen voor den leenheer wes Jan van Haeften voorsz. sich verplicht heeft in eenigen cedullen die Jan van Haeften vsz. beteijckent heeft ofte in eenigen schepenen brieven die Jan van Haeften sijnen brueder Alaert van Haeften gegeven mach hebben tot desen daghen toe ingevall Johan van Haeften vsz. off sijnen erven alsulcke gelooften voorsz. niet en voldeden ofte sich daer weijgerich in lieten vinden, soo sullen Alaert van Haeften ende sijnen erven sulcx mogen verhaelen ofte inwerven tot onsen landtrecht. In oirconde onser letteren Gegeven inden iaer ons heeren dusen vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was met twee zegelen van groenen wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
12-07-1546. Simon van Bueren en Jan Ariensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-2-2017.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Johan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft Alardt van Haeften heer tot Calbeck sijnen brueder ende sijnen erven nu ende ten ewigen daghen schadeloos te halden ingevall Alaert van haeften vsz. off sijnen erven eynigen hynder ofte schaede gecrege ofte vercrijgen mochte op eynige guederen gelegen inder eeninge van Zulichem, ofte in Bommel, Bommelreweert ofte in Tielreweerdt die Jan van Haeften ende Alaert van Haeften voorsz. .. etc, etc ....
Gegeven inden iaer ons heeren dusent vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was mede met twe zegelen van groene wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
29-07-1381. schepenen Pouwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghiseberts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Weijde enen mergen, 1381

Wij Pouwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghiseberts zoen schepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Scorcap Dirck Ghesen zoens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
tweehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants ge
drie roeden mindre gelegen inden gericht van Bruechem op die weijde, tusschen lant
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde Wouter Teetse Willem die
Schoen, Goeswijn Struve ende Mechtelt sijn suster aen d'ander sijde, Arnt Hagen Hagens zoen
in eenen eijgendom sonder thijns ende dijcke uijtgenomen dordalff voet dijckx gelegen op
Merlo tusschen Gerit van Roemde ende erffgenamen Lonijs Hissemans, ende twee voet dijcxs
gelegen inden gericht van Aelst tusschen Gerit van Roemdt ende Kathelijn die wijff was
Wouter Lokarts erffelicken te besitten. Ende Jan Scoercop voirss. verteech op dit lant voirss.
Ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die daer metten recht op vertien sullen.
Ende geloeffde oick te waren Arnt Hagen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Jan vander Verght Gertruijt dochter Dirck Gese soens mit horen gecoren momber
ende Reijnghout Berthouts zoen vertegen op dit lant voirss. tot behoeff Arnt Hagens
voirss. Ende Reijngout voirss. heeft geloefft Arnt Hagens voirss. dat hij sall doen vertien
Eliaes ende Dirck kynder Dirck Ghese zoens soe wanneer dat sij comen ende zijn inder
enijnge van Zulichem op dit lant voirss. tot behoeff Arnt Hagens voirss. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende tachtentich des manendaechs
nae sunte Jacops dach.
des manedachs nae sunte Jacops dach (25 juli) = 29 juli
scan 182-2
Transfix.
Aanhangend: 02-03-1401
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
01-06-1357. schepenen Corstianus Berardi? en Arnoldus de Aelst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Cristianus Berardi? et Arnoldus de Aelst scabini in Zuichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Meneta? relicta Johannes de Hoesden Arnoldi
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro trecentum libris denariorum legalium eadem ut fatebatur
persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa hereditarie et omnia contentis earundem prout
ibidem in eisdem continentur Arnoldo de Puvelic hereditarie possidendam Et dictam Meneta? cum
suo tutore electo litteris et earum contentis antedictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes
qui litteris et earum contentis antedictis de jure renunciare tenentur ex parte sua Promittens eciam
warandiam facere Arnoldo antedicto super litteris et earum contentis antedictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes ex parte sua Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem ex parte sua. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini
Mº CCCº quinquagesimoseptimo prima die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1347
Aanhangend: 02-08-1375
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-3)
11-11-1358. schepenen Arnoldus de Aelst en Rodolfus Houscilt de Bruechem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem,

marge: in die Entort, een hont etc., 1358

Universis presencia visuris nos Arnoldus de Aelst et Rodolfus Houscilt de Bruechem
scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Rutgerus van den
Hout vendidit et optulit pro sedecim libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum
hont et nonaginta virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem in loco dicto Entort
inter dominum Arnoldum de Herler dominum de Amersoyen et inter Henricum de Aelst filium Mathie
Jacobo de Pascua ad opus dicti Bertram filij Ghijbonis dicti Frisen de Hedell in allodio
sine censu et cum aggere ad terram prefatam spectantis hereditarie possidendam Et Rutgerus pre-
dictus terre predicte renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto Jacobi ad opus dicti Bertram super terra
antedicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde Johannes vander Dussen est fideiussor Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinquagesimo octavo in octavo die beate Mar-
tini hyemalis.
martini hyemalis = 11-Nov.
Transfix.
Aanhangend: 10-03-1373
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v / s. 170-2)
03-04-1347. schepenen Arnoldus Koc en Theodericus de Tuell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Arnoldus Koc et Theodericus de Tuell scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Neudo filius magni Arnoldi de Aelst
vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hoc
presens litteram est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Johanni de Hoesden filio
Arnoldi hereditarie possidendam Et Neudo predictus littere et eius contentis predictus renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere Johanni de Hoesden predictus super litteram et contentis eius
predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde est Hillenis de Aelst fideiussor. Nostrarum
testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo septimo tercia die mensis aprilis
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1344
Aanhangend: 01-06-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-2)
01-03-1344. schepenen Johannes Deliane? en Petrus Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem,
marge: Op die Vercht, XVI hont, 1344

Universis presencia visuris nos Johannes Deliane? et Petrus Porter scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgerus vanden Hout vendidit et optu-
lit pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis sedecim hont et
viginti sex virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem Op die Vercht inter heredes fi-
liorum Petri Ne...e de Bomell et Gerardum de Pascua filium Godefridi Neudoni filio
magni Arnoldi de Aelst in allodio sine censu cum aggere ad predictam terram de jure per-
tinente hereditarie possidendam Et Rutgerus predictus terre predicte renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere Neudoni predicto super terra predicta per annum et diem ut jurus est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo quarto feriam secunda post dominica qua cantatur Reminiscere
Transfix.
Aanhangend: 03-04-1347
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-1)
31-05-1357. schepenen Theodericus Koc en Arnoldus de Alst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: Op die Wey, X hont lant

Universis presencia visuris nos Theodericus Koc et Arnoldus de Alst scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Elyas filius Laurencij de Bruechem ven-
didit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem hont et tres
virgatas terre site in jurisdictione de Bruchem super pascuam inter Theodericum filium Ghese et
inter Johanni filium Ghese eius fratrem Theoderico filio Ghesen antedicto in allodio sine censu
et aggere exceptis tribus libris denariorum legalium hereditarij census in die beati Jacobi apostoli Johanni
Bout perpetue ex dictam terra persolvendam et exceptis duobus pedibus aggeris ad quolibet jugeras dicte
terre site in jurisdictione de Alst in loco dicto Zijdewijn inter dictum Theodericum et inter
heredes Leonij de Bruchem et exceptis duobus cum dimidio pedibus aggeris site in jurisdictione de
Hemert in loco dicto Merloesche Wade inter Theodericum et heredes Leonij predictos ad predictam
terram de jure spectantibus hereditarie possidendam Et dictus Elyas dicte terre renunciavit Pro-
mittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere dicto Theoderico filio Ghesen de Bruchem super terra prenotata per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur et eadem preter censum antedictem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quinquagesimo septimo feriam quarta post diem penthecoste
Transfix.
Aanhangend: 23-03-1372
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092v / s. 152-1)
04-07-1357. schepenen Wilhelmis de Huckele[m] en Rodolphus Houschilt de Bruecke[m]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: opt catlant II mergen 1/2 hont, 1357

Universis presencia visuris nos Wilhelmis de Huckelem et Rodolphus Houschilt de Bruechem
scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Arnoldus Koc de
Delwijnen vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo
jugera et dimidium hont terre site in jurisdictione de Bruechem Opt Catlant inter heredes Rut-
geri Struven heredes Petri dictum Neve Johenni Porter filium Nycholay et Mylonem Feyen et inter
communem vicum Paulo filio Neudonis de Tiell ad opus suum et ad opus Neudonis Johannis et Pe-
tri suorum fratrum et ad opus Trude sue sororis in allodio sine censu et aggere exceptis
octo solidis denariorum legalium census inde solvendam et excepto aggere quinque? pedis site in jurisdictione
de Hemert Op Merloesche Wade inter heredes Arnoldi/Acrini? de Well et inter Johenni Bout/Vout/Bont? hereditarie
possidendam Et Arnoldus predictus predicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre
predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto Paulo ad opus suum
et ad opus Neudonis Johennis Petri et Trude predictoram super dicta terra per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem, Promisit eciam dictus Arnoldus Paulo Neudoni Johanne Petro et Trude predictis de
predicta terra omne plegium quod evenire? poterit ex parte Arnoldum Scaeps Henrici de He-
sell et Johannis Fissien? deponere? Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimo septimo in die translacionis beati Martini episcopi
Transfix.
Aanhangend: 14-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092 / s. 151-1)
14-10-1380. schepenen Dirck vander Werken ende Dirck Hannarts soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Verchden VII hont etc., 1380

Wij Dirck vander Werken ende Dirck Hannarts soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Arnt Arnts zoen vanden Eynde ende heefft vercofft ende opgedragen voir
driehondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn soeven hont
ende veertichstalffe roede lants gelegen inden gericht van Bruechem op die verghden
tusschen erffgenamen Claes Geenkens ende Mechtelt dochter Rutger Struven, Goeswijn
Struve in enen eijgendom sonder thijns ende dijke uytgenomen tot den mergentaell
vanden lande voirss. dordalff voet dijcs gelegen op merloe, tusschen Jan Bout ende
erffgenamen Jans Porters van Bruechem erffelicken te besitten. Ende Arnt voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit-
ten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Goeswijn voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff is burge Jan die Porter van
Bruechem. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC tachtentich
op Sunte Calixtus dach.
Sunte Calixtus dach = 14-okt
Transfix.
Aanhangend: 01-05-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 099v / s. 168-2)
26-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: korsmis eenen auden schilt 1386 {1}

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Goeswijn Struve ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Cort Verghden tusschen Goeswijn voirss. ende Gerit Geenken
Mechtelden soen ende Willem den Sconen van Este in enen eijgendom sonder thijns ende son-
der dijcke erffelicken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloef-
de dair op doen te vertien allen die gene die daer mitten recht op vertien sullen. Ende geloef-
de oick te waeren Willem voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Hier
aff is burge Rutger Struve Goeswijns zoen voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Willem voirss. dit lant voirss. Goeswijn voirss. in enen jairlixe erffthijns te besitten
alle jair voir enen auden gulden schilt guet ende geve, guet van goude ende gerecht
van gewicht munten 's coninx van Vranckrijck ofte keijsers van Romen off voir anderen
payment dat daer guet voir is erffthijns jairlix bynnen den vier Heijlich dagen
van korsmisse Willem voirss. altoes te betalen. Welcke thijns voirss. off hij jairlix bynnen
den vier Heijlich dagen voirss. niet betailt en worde, dan soe salder dair nae alle dage
op gaen een pene van eenen halven groten gever penninge. Welcke pene te gader mytten thijns
voirss. Willem voirss. verhalen mach uten landt voirss. wanneer dat hij's nyet langer
beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tachtentich op Sunte Stephaens dach.
Sunte Stephaens dach = 26-dec
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 27-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 110 / s. 189-1)
27-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
marge: 1386 {1}

Transfixa supra predicta

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is aude Willem die Scoen van Este ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff dair desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dies brieffs als daer in gescreven
steet Bermer Claessz. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell ende der
armer luden die der tafelen des Heiligen Geest voirss. toebehoeren erffelicken te besitten. Ende
Willem voirss. verteech opten brieff voirss. ende op 't gehaut dies brieffs ende geloefde
dair op doen te vertien van sijnre wegen allen die gene die daer mitten recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Bermer voirss. tot behoeff der tafelen ende
die armer luden voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut dies brieffs van zijnre wegen
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent CCC ses ende tachtentich op Sunt Jans dach Ewangelist.
Sunt Jans dach Ewangelist = 27 dec.
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Hangt aan: 26-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110 / s. 189-2)
09-12-1366. schepenen Paulus de Word[ra]ghen et Remboldus Joh[ann]is
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: VII mergen ende I hont noch een erff van V hont, 1366

Universis presencia visuris nos Paulus de Wordraghen et Remboldus Johannis scabini in Zulichem notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vander Vercht vendidit et optulit pro mille libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem hont et sex virgatas terre site in iurisdictione de Brue-
chem in Den Hamboelt inter Petrum de Rossem de Bomell et inter heredes Leonij Calen. Item di-
midietatum triginta sex virgatas terre site ibidem in loco predictis inter custodem de Bruechem et inter
heredes Johannis Ghesen. Item quatuor et dimidium hont et tres virgatas terre site ibidem in die Da-
woet inter Gerardum de Aelst de Bruechem et inter heredes Leonij Calen. Item quinque hont sedecim
virgatas terre minus site ibidem Op Ten Broechovell inter pueros Leonij de Bruechem et d..a...? Hissam
eorum matrem ab utroque latere Item quinque hont et viginti duas virgatas terre site ibidem In den
Goudeacker inter predictam Hissam et suos pueros et inter Thomas Roden et Walterum Locart Item
decem et septem hont et quatuor virgatas terre site ibidem Op die Weijde inter heredes Theoderici
Ghesen et heredes Johannis Ghesen et inter terram sancti spiritus de Zautbomell Item unum et dimidio
hont et vigintiquinque virgatas terre site ibidem Inden Kudelfft inter Gerardum Koc de Bruechem
et inter heredes Theoderici Ghesen Item aream continentur quinque hont terre cum omnibus suis edificijs
in ea constructum? et attencijs site ibidem Opt Hocscot inter co......em? ibidem et inter Belam Molners
domine Cristine uxorum quondam dominum Leonij ex Campo militis in allodio sine censu et sine aggere
exceptis una virgata aggeris site ibidem jurisdictione de Hemert op Merlo? inter Hissam predictam
et suos pueros et inter heredes Theoderici Ghesen Et exceptis sex pedibus aggeris site in juris-
dictione de Aelst Op die Zijdewijn inter heredes Theoderici Ghesen et inter Walterum Locart
et exceptis tribus libris et decem solidis denariorum legalium census ex predictam hereditatem solvendam heredi-
tare possidendam Et Johannes vander Vercht predictus predictis bonis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui dictis bonis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
domine Cristine predicte super bonis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes jure
comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem Inde Theo-
dericus de Werka et Ghiselbertus Koc eius frater sunt fideiussores indivisi Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domine Mº CCCº sexagesimosexto in crastino concepcionis
beate Marie virginis
Transfix.
Aanhangend: 25-02-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091 / s. 149-2)
29-06-1337. schepenen Hermannis Spiegell de Vlimen en Johannes filius Alberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: in die Hontriet V hont, 1337

Universis presencia visuris nos Hermannus Spiegell de Vlimen et Johannes filius Alberti scabini
unionis de Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Jacobus Neyse/Meyse? vendidit
et optulit pro viginti quinque libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque hont terre site
in jurisdictione de Bruechem in loco dicto Hontrijt inter Johenni Koec de Gameren ex uno latere
et Nycholaum de Dussen et Gerardum Geenken ex alio latere Petro Poerter in allodio sine censu
et sine aggere hereditarie possidendam Et dictis Jacobus dicte terre renunciavit promittens facere renun-
ciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens omnibus?? warandiam facere dicto
Petro super predictam terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde sunt fidejussores indivisi Arnoldus
Geenken Jacobus de Genderen Arnoldus Moll Hugo filius Hugonis Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº tricesimo septimo dominica post nativitatem beate Johannes baptiste
zondag na 24 juni = 29 juni
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091 / s. 149-1)
13-02-1516. schepenen te Zaltbommel Aelbertus de Nyewaell en Rodolphus Raet scabini
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1526

Waerbrieff supra predicta

Nos Aelbertus de Nyewaell et Rodolphus Raet scabini in Zautboemell protestamur quod ego
Aelbertus predictus promisi Lamberto Thome mercatori plenam warandiam facere super quinque
hont terre site in jurisdictione de Bruechem inter hereditatem mense sancti spiritus opidi de
Zautboemell ab uno latere versus occidentem et communem vicum ab alio latere versus orientem exten-
dente cum uno fine versus meridiem super hereditatem eiusdem predicte mense sancti spiritus et cum alio
fine versus aquilonem super communem vicum Quam terram predictam ego Aelbertus predictus vendidi Lam-
berto predicto prout in litteris scabinalibus de banca de Zuijlichem super hoc confectis plenius con-
tinetur Tali adiuncta condicione quod si unique in tempore futuro eidem Lamberto predicto terra ven-
dita predicta aliquo jure abiudicata fuerit et quod illa abiudicacio non proveneret ex parte Lamberti
predicti extunc et in illum eventum ego Aelbertus predictus promisi Lamberto predicto quinquaginta florenos
aureos dicti hertoch Philips gulden bonum et legalium infra dimidium annum proxime et immediate
sequente post diem abiudicacionis terre vendite predicte ad jus opidi nostri persolvendam Nostrarum
testimonio litterarum Anno domini millesimo quingentesino decimo sexto mensis februarij die decima-
tercia
Deze waarbrief van de Bank van Zaltbommel behoort bij een akte in de Bank van Zuilichem, gedateerd 25-07-1526.
Transfix.
Hangt aan: 24-07-1526
Aanhangend: 24-07-1526
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 090v / s. 148-2)
27-09-1366. schepenen Paulus Everardi en Brustinus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: XXXI mergen IIII hont, 1366

Universis presencia visuris Nos Paulus Everardi et Brustinus Johannis scabini in Zulinchem
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes Coec et Johannes de Tyell tamquam provi-
sores mense sancti spiritus de Zautbomell vice et nomine dicte mense sancte spiritus vendiderunt et op-
tulerunt pro tribus milibus libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis septem jugera
et duo hont et tredecim virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem in inferiore manso mense
sancti spiritus predicte inter Goeswynum Voss et heredes Theoderici Ghesen. Item viginti quatuor ju-
geras duo hont et triginta unam virgatas terre site ibidem in duobus superioribus mansis dicte mense
sancti spiritus inter Mylonem Feyen. Ghijselbertum Leonij et heredes Theoderici Ghesen ab uno la-
tere Goeswynum Vos predictum et dominum Johenni vanden Hove presbyterem ab alio latere. Johanni Mo-
liart Theoderici in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Johannes Coec et Jo-
hannes de Tyell tamquam provisores mense sancti spiritus de Zautboemell predicti vice et nomine dicte mense
sancti spiritus dicte terre renunciaverunt. Promittentes facere renunviare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni Moliart Theoderici predicto super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesi-
mo sexto feria sexta post diem beate Mauricij
feria sexta post diem beate Mauricij (22 sept) = 27 sept.
Transfix.
Aanhangend: 26-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 085v / s. 138-1)
07-03-1367. schepenen Arnt van Aelst en Reymbout Johans zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2017.
bovenschrift: Bruchem
marge: 1367

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Aelst ende Reymbout Johans zoen scepen in Zulichem orconden dat voir ons
komen sijn Dirck die Cup als wittefftich man ende momber Bele Wouters Spruets dochter
zijns wijffs ende Hubert Pannecoeck ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont
gever penningen die zij gieden dat hoir betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle tgehaut dies brieffs als daer in gescreven staet Gherit van
Roembt erffelicken te besitten. Ende Dirck als momber Bele sijns wijffs ende Hubert voirss. vertegen
op den brieff voirss. ende op 't gehaut dies brieffs ende geloeffden dair op doen te vertijen allen
die gene die daer mitten recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren Gerit voirss.
den brieff voirss. ende 't gehaut dies brieffs jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende Dirck als mom-
ber Bele sijns wijffs voirss. heefft anders niet geloefft dan vansijnre wegen dese voirss.
voirwairden te houden. In orconde onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heren dusent drie
hondert soeven ende tsestich op den soevenden dach inder maent van merte.
scan 137-2
Transfix.
Hangt aan: 15-05-1353
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085)
15-05-1353. schepenen Arnoldus Naydonis en Paulus Everardi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: martini II Libra

Universis presencia visuris Nos Arnoldus Naydonis et Paulus Everardi scabini in Zulichem,
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jutta filia Theoderici Belen cum eius tutore electo ven-
didit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duas libras de-
nariorum legalium hereditarij census Petro de Rossem ad opus puerorum Richelindis et Elburgis dicte
Jutte sororem ex duobus jugeribus terre site in jurisdictione de Bruechem super pascuam inter
heredes dominum Johannes Cocs de Bruechem militis et Ghijselbertum Leonij. Item ex decem hont terre
site ibidem Op die Sant Cloten inter heredes Godefridi de Pascua et communem vicum Item ex quinque hont
terre site ibidem Op die Hout Acker et ex duo hont terre site ibidem Op die Gout Acker inter
Ghiselbertus Leonij predictum en communem Zeghedijc ab uno latere. Heredes Johannis Oweri/Odden? et Thomas den
Roden ab alio latere singulis annis per una medietate festo pentecostes et per alia medietate die beate
Martini hyemalis jure censuali perpetue solvendam et post vitam domine Jutte hereditarie possi-
dendam Et domina Jutta cum eius tutore electo censu predicto renunciavit Promittens facere renunciare
omnes qui censu predictis de jure renunciare tenentur Promitens eciam warandiam facere Petro predicto ad
opus puerorum predictorum super censu predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Tali condicione quod dicti pueri
de dicto censu curato ecclesie in Bruechem singulis annis die beate Martini hyemalis quinque soli-
dos census solvent. Tali eciam condicione quod si aliquo dictorum puerorum discesserit et moreretur sine co..acione
legitima tunc dictus census ad alios pueros superstites devolvetur Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno dominum M CCC quinquagesimo tercio quintadecima die mensis may
quintadecima die mensis may = 15 mei
scan 137-1
Transfix.
Aanhangend: 07-03-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085)
09-12-1404. schepenen Jan van Weerdenborch Roeloffs soen en Gerit Tielmans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-2-2017.
bovenschrift:Nyewaell,

marge: op die quarten IX hont, 1404

Wij Jan van Weerdenborch Roeloffs soen ende Gerit Tielmans soen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Jan Brustijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn negen hont lants
ende vijff ende twentich roeden lants gelegen inden gericht van Nyewell op die quarten
tusschen Berys Rutgers soen ende sijn kijnderen aen d'een sijde, ende lant der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell aen d'ander sijde Egbert van Dodenberch als provisoer der
tafelen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss, in
enen eijgendom erffelicken te besitten. Ende Jan Bruystijns soen voirss. verteech op dit
lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als re ht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den
selven. Voirt Jan Bruysteijns soen voirss. heefft geloefft Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. als dat die tafell des Heiligen Geest voirss.
hebben sall ten ewigen dagen enen wech over een hoffstat die gelegen is voir dit
voirss. lant die Jan Brustijns soen voirss. mit recht toe behoirt van desen voirss. lande
totter straten toe ende vander straten totten voirss. lande toe altoes te varen ende te comen
ten minsten scade dit voirss. lant dair over te gebruken. Hier aff is Claes van Aelst
Robben soen een burge. Voirt Jan Brustijn Ghijsbert Alveraet ende Lijsbet mit
horen gecoren momberen kynder Jan Brustijns soen voirss. vertegen op dit voirss. lant tot
behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende geloeffden van
hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer opten negenden dach inden maent
van december.
scan 198-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.118)
07-06-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-2-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen sijn Luutgaert die wijff was Cheris van Malsen mit hoeren gecoren momber Jan van
Malsen Peters soen Aleijt sijn suster mit hoeren gecoren momber Arnt Weleken Adriaen
Jans soen Claes Aleit ende Wengaert mit horen gecoren momberen kynder Henrics van
Warde ende hebben vertegen opten brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende op alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest van Zautboemell erffelicken te besitten. Ende alle dese voirss. vertij-
ers geloeffden van hoerer wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Aleit
dochter Peter Mols voirss.heefft geloefft Willem Molle hoeren brueder doen te vertijen
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
geest voirss. binnen enen halven jaer naistcomende na dien dat Willem voirss. bynnen
lants coemt. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende achttyen des dincxdages nae Sunte Bonifaes dach.
dincxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 7 juni
scan 196-3
Transfix.
Hangt aan: 08-06-1417
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
08-06-1417. schepenen Arnt van Herler van Zulichem en Boudewijn die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-2-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: in yssersse loe enen mergen, 1417

Wij Arnt van Herler van Zulichem ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Mathijs die Groet ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants
gelegen inden gerecht van Gamberen in Yssersse Loe tusschen lant des Heiligen Geest
van Zautboemell aen beiden sijden, Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelijcken te besitten. Ende Mathijs voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
dair mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des dinxdages nae Sunte Bo-
nifaes dach.
des dinxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 8 juni
scan 196-2
Transfix.
Aanhangend: 07-06-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
13-05-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-2-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: in die Loe, V mergen, 1404

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat ick Henrick
voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir vierhondert gouden gulden guet ende geve die
ick giede dat mij betailt sijn vijff mergen ende een hont lants gelegen inden gerecht van
Gameren in die Loe daer Aleijt Borchgarts ende hore kijnder midden in gelegen sijn, tusschen
vrouwe E? Lijsbeth van Gamberen ende Henrick Weertus off wie daer mit recht lantge-
legen sijn aen d'een sijde ende Aernt die Poerter aen d'ander sijde, Egbert van Dodenberch
als provisoer der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende ick Henrick van Aelst voirgenoemd verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertien allen die gene die daer mitten rechtop vertien sullen. Ende geloeffde
oick te waren Egbert als provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplichtaff te doen van den selven. Hier aff ick Jan Spiegell
voirgenoemd ende Aernt die Koc Dircks soen sijn burgen ingescheiden. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer op Sunte Servaes dach.
Sunte Servaes dach = 13 mei
scan 196-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
02-12-1371. schepenen Aernt van Aelst en Dirck Hannarts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-2-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: in die sceijdelwech I 1/2 mergen, 1371

Wij Aernt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Conraet Boyst ende heefft vercofft ende opgedragen voir negentich pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn anderrhalven mergen lants gelegen inden ge-
richt van Gamberen in die sceijdelwech tuschen Johan ?Puwe van Tuell ende erffge-
namen Aernts Neijde Wijch?saken zoens Rutger Snoecs zoen tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijcke erffelicken te
besitten. Ende Conraet voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te
waren Rutger voirss. tot behoeff der tafelen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende
tsoeventich des dincxdages nae Sunte Andries dach.
des dincxdages nae Sunte Andries dach (30 nov.) = 2 dec.
scan 195-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
08-01-1404. schepenen Gerit die Koc van Bruechem en Henrick van Aelst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-2-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: in der vrijer block II 1/2 mergen, 1404

Wij Gerit die Koc van Bruechem ende Henrick van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt die Koc ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn dordalven mergen ende
een ende tsoeventich roeden lants gelegen inden gericht van Gamberen inder vrijerbloc
tusschen erffgenamen Dircks vander Werken ende erffgenamen Roeloffs van Werdenberch
Claes uten Werdt ende Egbert van Dodenberch tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende Aernt die Koc voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren
Claes ende Egbert voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn Mathijs van Aelst ende Herman die Koc
burgen ongescheiden. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent
vierhondert ende vyer des dinxdages na den heijligen jaers dach.
des dinxdages na den heiligen jaers dach (1 Jan) = 8 Jan
scan 195-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
05-12-1470. schepenen Henrick van Doern en Jacop Doelvoet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: 1470

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Doern ende Jacop Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Jut die wittige wijff was Johans van Bijlant mit hoeren gecoren momber ende
heefft vercofft ende opgedragen voer vijfftich pont gever penningen die sij giede dat hoer
betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
der brieve als daer inne gescreven steet Heere Ghijsbert Loy priester tot behoiff
der tafelen des Heiligen Geests van Zautbomell soe voell sij daer inne gerechticht is
erffelicke te besitten. Ende Jut mit hoere gecoren momber voirss. verteech op die brieve
ende 't gehaut der brieve voirss. soe veer sij daer inne gerechticht is ende geloeffde
daer op doen te vertien alle die gene die mit recht dair op van hoerre wegen vertijen
sullen. Ende geloeffde oick te waeren van hoerre wegen Here Ghijsbert tot behoeff
des Heiligen Geests voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. soe veer sij daer inne
gerechticht is jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen.
Ende van hoerre wegen soe verre sij daer inne gerechticht is alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent
vierhondert ende tsoeventich op Sunte Nycolaus avont biscops.
Sunte Nycolaus avont biscops = 5 dec.
scan 194-3
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
27-03-1456. schepenen Claes Spierinck Janss. en Jan die Poerter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: 1456

Transfixa supra predicta

Wij Claes Spierinck Janss. ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Ghijsbert Floriss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jan van
Bijlart in enen eijgendomme erffelicken te besitten. Ende Ghijsbert Floriss. voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Jan van
Bijlant voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vier
hondert ses ende vijfftich opten Heiligen paesavont.
opten heiligen paesavont = 27 maart 1456
scan 194-2
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1446
Aanhangend: 05-12-1470
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
10-02-1446. schepenen Claes Spierinck Janssz. en Goeswijn Merseliss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2017.
bovenschrift: Gameren

marge: opten voetacker enen mergen, 1446

Wij Claes Spierinck Janssz. ende Goeswijn Merseliss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Henrick van Est ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Gamberen opten voetacker tusschen Gerit Saelmonss. aen die een sijde, ende Hubert
Goeswijns aen die ander sijde Ghijsbert Floriss. in enen eijgendom sonder dijck ende
sonder thijns uytgenomen den gemeijnen dijck van Gamberen erffelicken te besitten. Ende
Henrick van Est voirss. ende Lijsbet Jan Doelvoets dochter vertegen op dit lant voirss. ende
geloeffden daer op doen te vertien allen die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffden oick te waren Ghijsbert voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is voir allen die geen die ten recht koemen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Reijner Doelvoet heefft geloefft doen te vertien Jan Maye ende Jan kynderen
Jan Doelvoets voirss. tot hoiren mondigen dagen op dit lant voirss. tot behoeff Ghijsbert
voirss. off soeven gouden overlenssche Rijnssche gulden genge ende geve off ander goet
payment daer voir in gelijcker werde voir elcke voirss. kijnt binnen een maent naeder
affwijnninge tot onsen lantrecht te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten tienden dach in Zulle.
datering: zulle = februari
scan 194-1
Transfix.
Aanhangend: 27-03-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
28-11-1413. schepenen Aernt die Porter en Jan Spiegell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1413

Transfixa supra predicta.

Wij Aernt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Alaert van Tyell Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijffhondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als
daer in gescreven steet Ghijsbert Pieke erffelicke te besitten. Ende Alaert
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen daermit rechte op
vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ghijsbert Pieke
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Dirck van Tyell verteech opten
brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff Ghijsbert Piecken voirgenoemd
erffelicken te besitten ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert ende dartien des dynxsdages na sunte Katherijnen dach.
des dynxsdages na sunte Katherijnen dach (25 nov.) = 28 nov. 1413
scan 192-1
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111v)
03-03-1413. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2017.
bovenschrift: Bruechem,

marge: Int broeck XVII hont, 1413

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Olyfier Aelberts soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijff hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, soeventien hont lants
alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem int
Bruechemssche Broeck tusschen die gemeijn stege ende Gerit van Aelst. Voirt drie
mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
beneden opten Wisselsghewerff tusschen mij Jan van Malsen voirss. ende Herberen
Herberens soen. Voirt soeventien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer ge-
legen sijn inden gericht voirss. opten Wissellssche gewerff tusschen mij Jan van
Malsen voirss. ende Gerit van Aelst voirss. Voirt sestaf sestalff hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. in dat
Cloecken tusschen Jan Vorder ende Gerit die Weert aen d'een sijde ende die
gemeijn stege aen d'ander sijde. Voirt tijen hont lants alsoe groet ende alsoe cleijn
als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden langen Gansbeemd tusschen Olifier
voirss. ende Gouvergen Jans Dikers (of Ockers?) dochter. Voirt veertien hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden Corten Gansbeemd
tusschen Olifier voirss. ende Goeswijn vander Werve. Voirt vier hont lants gelegen
inden gericht voirss. inden ketell alsoe groot ende alsoe clein als daer gelegen sijn
tusschen Olifier voirss. ende Gouvergen voirss. Voirt soeven hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. opten Daelacker
tusschen Hubert Jans soen ende Mercelis Aelberts soen. Voert enen mergen lants alsoe
groet ende alsoe clein als daer gelegen is inden gericht voirss. inden Endelstert(?)
tusschen Jan van Berchem ende Gielis Ghijsberts soen. Voirt tyen hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn in die Hoeven tusschen Herman
Pelssen ende lant des Heiligen Geest van Zautbomell. Voirt een helfft van twee
mergen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
in den Kepe?ric? tusschen mij Jan van Malsen voirss. aen d'een sijde ende die dair
mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde, Alaert van Tyell Dircks soen in
enen eijgendom sonder thijns uytgenomen thijns die uijtten tijen hont lants
voirss. die in die Hoeven gelegen sijn mit recht geet ende mit dijck die totter voirss.
lande mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Olifier voirss. verteech op
dit vercoffte lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Alaert voirss.
dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Ghijs-
bert van Tussellenbroeck verteech op dit voirss. vercoffte lant tot behoeff
Alaerts voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende dartien opten dorden dach inder maent van
merte.
scan 191-2
Transfix.
Aanhangend: 28-11-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
24-04-1435. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jacop Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1435

Transfixa supra predicta

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Mechtelt Lonijs dochter mit hoeren gecoren momber ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende geve die zij giede dat haer betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs. als dair
in gescreven steet Noijde die Wise als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Mechtelt mit horen gecoren momber voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van
hoerre wegen Noijde die Wise als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heilige Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als
recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vijffende dertich opten Beloken Paesdach.
opten Beloken Paesdach = 24-April
scan 191-1
Transfix.
Hangt aan: 05-05-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
05-05-1432. schepenen Pelgrim Doelvoet en Arent van Hyer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: een huijs ende hoffstadt etc., 1432

Wij Pelgrim Doelvoet ende Arent van Hyer scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Willem die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoffstat mit allen
hoerre t?immering? ende potinge ende mit allen hoerre toebehoringe houdende soeventien hont lants
gelegen inden gericht van Bruechem tusschen erffgenamen Jan Vastraets soen ende
erffgenamen Goeswijns vanden Werve, Mechtelt Lonijs dochter in enen eijgendom son-
der thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt geheiten den gemeijnen dijck
erffelicken te besitten. Ende Willem voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Mechtelden voirss. dit guet voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Hier aff is Gerit die Roede een burge. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Mechtelt voirss. Willem die Roede voirss. dit guet voirss. in enen jaerlixen
erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir drije gouden Philipps
Burgoenssche schulde genge ende geve off ander guet payment daer voir in gelijcker
weerde alle jair ewelicken op Sunte Philips ende Jacops dach Mechtelden voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der beta-
linge niet betailt en werde dan soe salder daer nae alle dage naistcomende opten
voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlaemschen kleiken. Welcken
peen te gader mitten thijns voirss. Mechtelt voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat sijs niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heeren dusent vierhondert ende twe ende dartich des manendages na
Sunte Philips ende Jacops dach.
des manendages na Sunte Philips ende Jacops dach (1 mei) = 5 mei
scan 190-2
Transfix.
Aanhangend: 24-04-1435
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110v)
15-05-1386. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Roeloff Delff Alarts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: p... II 1/2 gulden Gelre ... eijs ... 1386

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Roeloff Delff Alarts zoen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Gielis Ghijseberts zoen ende heefft vercofft ende opge-
dragen voir vijff ende twentich aude gulden schilde guet ende geve die hij giede dat
hem betailt sijn tien hont lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Zant-
cloten tusschen die gemeijn stege aen d'een sijde, Jan van Malsen van Bruechem ende
Jan Neudo zoen aen d'ander sijde, Gerit den Ruwen tot behoeff der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijcke erffelicken te
besitten. Ende Gielis voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die daer metten recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn burgen Maes die Roede ende Aernt
Hagen Hagens zoen ongescheiden. Doe dit gesciet was doe gaff weder Gerit voirss.
als Heijlich Geestmeijster van Zautbomell in name ende vander tafelen wegen des Heiligen
Geest voirss. dit lant voirss. Gielis voirss. in enen jairlixen erffthijns te besitten
ellix jaers voir dordalven gouden gulden guet ende geve munten tshertougen van Gelren
off van Hollant, ende voir vijff guede Dordrechsche placken thijns off voir ander
payment dat dair guet voir is jairlix bynnen den vier Heijlich dagen van pinxteren
der tafelen des Heiligen Geest voirss. altois te betalen. Welck thijns voirss. off hij
off hij jairlix bynnen den vier Heilich dagen voirss. nyet betailt en werde, dan soe
salder dair nae alle dage opgaen een pene van twee schillinge gever penninge, welcke
pene te gader mitten thijns voirss. die Heijlich Geestmeijster van Zautbomell die indier
tijt is altoes verhalen mach uten lande voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en
en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende tachten-
tich des dynstdages nae Sunte Servaes dach.
des dynstdages nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 15 mei
scan 190-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110v)
17-09-1505. Voor Alart van Welderen en Adriaen de Cock van Delwijnen Arntsz schepenen van Zuilichem ... Zo geeft Arnt de Cock van Delwijnen Adriaen Dulsz vader van voorn. Adriaen voor zijn .... 10 morgen onder Delwijnen uit aen Adriaen Dulss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2017.
1505 Lambertsdag episcop.
[hier is in gekrast, lastig leesbaar]
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
15-05-1506. Schepenen: Alaert van Welderen en Goossen vanden Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-1-2017.
Copije van scepenen brieff

Wij Alaert van Welderen ende Goossen vanden Oever scepen in Zulichem tuijgen dat voer ons comen is Aecht naegelaete weduwe Ghijsberts Jansz mit oeren gecoren momber ende heeft gegeven gemaect ende opgedragen vuijth oeren vrije moetwillen een hoffstadt mit allen oeren timmeringe potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Aelst tusschen lant Thonis Ghijsbertsz noortw. ende Emmiken Reinouts erfg. zuijtw., streckende westw. neffen den Koeweerdt ende mitten anderen eijnde oostwaert op beloecken off wie alomme daer mit recht naestlantgelegen sijn, Jan Ghijsbertsz, Katelijn Ghijsberts, Lijs Ghijsberts ende Arien Ghijsberts wittige kijnders Aecht weduwe voerscr. nae doode Aecht voorsz. erfelick te besitten, Ende Aecht weduwe mit oeren gecoren momber voersz. verteech op dit guet voersz. ende geloofde daer op doen te verthijen allen die ghenren die daer mit recht op verthijen sullen ende geloofden oock te waren Jan Ghijsbertsz, Katelijn Ghijsberts, Lijs Ghijsberts ende Arien Ghijsbertsz voersz. jaer ende dach als recht is tegen allen die genen die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen vanden selven In oerconde onser letteren gegeven int jaer ons heren dusent vijfhondert ende ses den vijftienden dach in meie
Ende was mit twee uuthangende segelen van groene wasse besegelt.

Accordeert de verbo ad verbum mitten principale scepenenbrieff besegelt als voor berustende onder Jan Hanricksz van Teeffelen inwoonder tot Aelst die versocht heeft tot memorie ende alle seeckerheijt den brief vsz. ten signate registreert to worden T’oerconde deses omscr. den 23 septembris 1612.
E d Bije
Bron: ORA Zuilichem, inv. 670, f. 206v
Bron: Overigen
11-03-1410. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1410

Transfixa supra predicta

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Vastraet van Bloclant ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geven die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Cheris bas-
tairt soen Jans van Malsen tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbommel
erffelicken te besitten. Ende Vastraet voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des
brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende tyen des dinxsdages na den Sonnendach als men
singt inder Heiliger Kercken Judica.
des dinxsdages na den Sonnendach als men singt inder Heiliger Kercken Judica (9 maart) = 11 maart
scan 188-2
Transfix.
Hangt aan: 16-10-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109v)
16-10-1400. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Jan die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: Na... drij... enen ... Gelresche ... 1400

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Maes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gul-
den guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit
allen hoerre tymmeringe ende mit allen hoerre toebehoeringe, gelegen inden gericht van
Bruechem tusschen Jan die Meijer ende erffgenamen Lijsbet Genen dochter Vastraet
van Bloclant in enen eijgendom sonder thijns ende dijck uijtgenoemen thijns vijff ende
tweintich scillinge gever penninge jairlix mit recht van guede voirss. te betalen erf-
felicken te besitten. Ende Jan Maes soen voirgenoemd verteech op dit guet voirss. ende geloeffde
daer op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oick te waren Vastraet voirgenoemd dit guet voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Voirt Jan Maes soen voirss. heefft geloefft Vastraet voirgenoemd ten ewigen dagen
scadeloes te hauden vanden thijns voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Vastraet voirss. dit guet voirss. in enenjairlixen erffthijns erffelicke te besitten
Jan Maes soen voirss. ellix tsjaers voir enen auden gouden Gelressche gulden die ge-
maickt sijn int jair van acht ende tachtige genge ende geve off ander guet pay-
ment in gelijcker werde erffthijns jairlix opten Heiligen Korsdach Vastraet voirss.
altoes tot thijns recht te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert des saterdages na Sunte Victoers dach.
des saterdags na Sunte Victoers dach (10 okt.) = 16 okt.
scan 188-1
Transfix.
Aanhangend: 11-03-1410
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109v)
11-03-1551. Frederick van Doern en Jan Arnssen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Alart van Haeften, als
erfgenaam van Dirck van Haeften, Joachim van Gyessen als voogd van zijn vrouw, erfgename van
Joost van Braeckell, van alle verplichting tot vrijwaring van een tiend te Delwijnen, die Joest aan Dirck
had overgedragen.
Oorspr. (inv. nr. 1296).
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 74
Bron: Overigen, inv. 1296
12-10-1546. Symon van Bueren en Jochem van Gyessen, schepenen te Zuylichem, oorkonden, dat Jenniken, weduwe
van Danelt Arntss., tegenover meester Hubert die Gyer, priester, op zich genomen heeft een
dijkgedeelte, groot 37½ voet, in de Ledennaer te Aelst, alsmede een dijkgedeelte, groot 9 voet,
eveneens te Aelst, behorende bij 3½ morgen land aan die Loo te Delwijnen, dat partikuliere eigendom
van meester Hubert is, 6 jaren lang te onderhouden, gedurende welke tijd Jenniken vrijgesteld zal zijn
van de betaling van een tijns van 2 gulden 's jaars, gaande uit een hofstede te Kerckwijck, genaamd dat
Paradijs, haar toebehorende, die zij aan meester Hubert als vicaris schuldig is.
A) Oorspr. (inv. nr. 1226)
Met het geschonden zegel van de eerste oorkonder.
B) Afschrift (midden 16de eeuw), in inv. nr. 1171, fol. 2 gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 72
Bron: Overigen, inv. 1171
30-06-1538. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwijnen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Hillegond,
weduwe van Arien die Cock, en Heylken, weduwe van Wouter Ghysbertss., zijn overeengekomen elkaar
alle schuldbekentenissen, die de een van de ander heeft, te zullen teruggeven.
Oorspr. (inv. nr. 911).
Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 59
Bron: Overigen, inv. 911
12-06-1585. regest 25
Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat Joest Jansz de hofstede, genoemd in de drie voorgaande brieven, door welke deze gestoken is, voor 10 £ heeft overgedragen aan Dierck Pieck.
Oorspr. (Inv.nr. 139), met de vorige charters tezamen bezegeld.
Datering: 1585 Juni 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0632 Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1585
Bron: Overigen, inv. 139
11-06-1585. regest 24
Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat de gezworen richter in hun presentie Joest Jansz heeft ingeheerd in de hofstede, genoemd in de twee voorgaande brieven, waardoor deze gestoken is.
Oorspr. (Inv.nr. 139), met het vorige charter samen bezegeld.
Datering: 1585 Juni 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0632 Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1585
Aanhangend: 12-06-1585
Bron: Overigen, inv. 139
11-06-1585. regest 23
Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat de hofstede genoemd in de acte d.d. 30 April 11, onder welke deze is geschreven, door de gezworen bode is gesleten en aan Joest Jansz verkocht.
Oorspr. (Inv.nr. 139), tezamen bezegeld met het vorige stuk en de twee, hierbij getransfigeerde charters d.d. 11 en 12 Juni hieronder. De zegels van H. van Doern en A. van Beesd aanwezig; dat van Mathijs Jacob is verloren.
Datering: 1585 Juni 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0632 Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein
Transfix.
Aanhangend: 11-06-1585
Bron: Overigen, inv. 139
25-08-1405. regest 480a
Aernt van Herler Herberensz. en Jan Spiegel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt vnd. verkoopt aan heer Hubert, heer van Culenborch, 4 morgen land onder Zulichem in de Cort Poderoyen.
Datering: 1405 Augustus 25 [des Dynxdages na sunte Bartholmeus' dach]
NB: Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 395.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Bron: Overigen, inv. 1787
09-11-1365. regest 214b
Arnoldus de Aelst en Brustinus Johannisz. van Camberen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Gerardus de Herlaer, heer van Poderoyen, ridder, en zijn broeders Arnoldus en Otto de Herlaer overdragen aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, een hoeve onder Zulinchem in de Weert.
Datering: 1365 November 9 [Dominica die post beati Willibrordi]
NB: Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 294 verso.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Bron: Overigen, inv. 1787
09-11-1365. regest 214a
Brustinus Johannisz. en Arnoldus de Aelst, schepenen in Zulinchem, oorkonden, dat Herbernus de Herler van Poderoyen overdraagt aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, 2 morgen land te Zulichem op Lange Poderoyen.
Datering: 1365 November 9 [Dominica post Willebrordi episcopi]
NB: Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 394 verso.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Bron: Overigen, inv. 1787
03-02-1566. regest 128.
Johan Turck van Aelst en Wolter Tuenisz., schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Petsrsz. 5 hont land, gelegen te Aelst, bezwaard met een tyns van 25 brabantsche stuivers aan den Heiligen Geest te Aelst, verkocht heeft aan Dirck Gheritsz.
Oorspr. (inv. no. 418). Met de zegels der beide oorkonders. Met 3 transfixen van 1599 December 19, 1619 Januari 1 en 1619 Januari 1.
Datering: 1566 Februari 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden
Bron: Overigen, inv. 418
05-06-1430. regest 25a
Jan van Brakell Steeskensz en Aernt de Kock van Delwynen, schepenen in Zulichem, oorkonden dat Aernt van Herier van Zulichem belooft aan Jan van Broechuyssen, heer tot Waerdemburch, op diens wens de brieven te lossen, die hij heeft op de tienden te Rossem, toebehorende aan de heerlijkheid van Ammerzoyen.
Afschrift in inv. no. 19 f. 252.
Datering: 1430 Juni 5 (des 's Maenendachs naer der heylighe Pynxterdach)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden
Bron: Overigen
12-08-1399. regest 7:
Baudewiin die Porter en Deryk Wauterszoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Gheryt van Amerzoyen Willemszoon 11 hont land en 30 1/2 roede, gelegen in het gericht van Wordragen op de Langhe Wejde, verkocht heeft aan Peter Willemszoon.
Oorspr. (inv. no. 320). Met resten van de zegels der beide oorkonders. Met transfixen van 1416 Mei 4 en 1443 April 1 (reg. nos. 10 en 40).
Datering: 1399 Augustus 12 (des anderen dages nae sunte Laurensdach)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-1-2017.
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden

De transfixen (regesten nrs 10 en 40) zijn gepasseerd voor schepenen van Amerzoyen op 4-mei-1416 en 1-Apr-1443

Bron: Overigen, inv. 320
18-03-1578. Adriaen van Beest en Renoij en Hendrick Pieck heer tot Tienhoven schepenen in Zuilichem, 1578.
"Jan die Raet vendidit etc Wouter Henricksz vier thijnsbrieven"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Hangt aan: 1551
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
18-03-1578. Adriaen van Beest van Renoij en Hendrick Pieck heer van Tienhoven schepenen in Zuilichem etc, 1578.
"Jan die Raet vendidit etc Wouter Henricksz vier thijnsbrieven"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Hangt aan: 1554
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
18-03-1578. Adriaen van Beest van Renoij en Hendrick Pieck heer van Tienhoven schepenen in Zuilichem etc, 1578.
"Jan die Raet vendidit etc Wouter Henricksz vier thijnsbrieven"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Hangt aan: 1554
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
18-03-1578. Adriaen van Beest van Renoij en Hendrick Pieck schepenen in Zuilichem etc, 1578.
"Jan die Raet vendidit etc Wouter Henricksz vier thijnsbrieven"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Hangt aan: 1551
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
17-02-1530. Reijnier van Tuill en Baijen van Welderen schepenen in Zuilichem getuigen dat Joost van Brakell schuldig is een rente van 8 Philips guldens aen Cornelis Arens, 1530.
"acht hertoch Philips g. vel pagamentum equivalens gelooft bij Joost van Brakel to lossen mit hondert hertoch Philips g. voirscr. Ende nae vier jaren was loss geloeft sub pena van hondert g. realen halff tot behouff des heren ende halff tot behouff Cornelis Aertsz ( sed in proximo transfixo erat pena excepta et remissa ) gedateert 1530 xvij febr."
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Aanhangend: 1538
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
02-11-1526. Arend van den Over en Cornelis Aerts schepenen in Zuilichem getuigen dat Joost van Brakell schuldig is aen Hr. Reijer Joesten, priester. 1526.
"vijff Brabantsche g. xx Brabants. st. genge ende geve vel pagamentum equivalens voerden g. ten laste en gelooft van Joost van Brakel voirscr. Et si non solvat verteech op alle brieven ende boucken der gelt thijnssen hoenre thijnssen ende dachmaeten etc to lossen den penninck XVII gedateert 1526 op alre zielen dach"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Aanhangend: 1551
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
22-07-1478. Johan van Brakell Dirksz en Remboud Baers schepenen in Zuilichem, 1478.
"vijff Rijnsche g. jaerl. xx witte st. voerden g. vel pagamentum equivalens gelooft bij Jan van Brakell voer sijn uutgegeven goet to lossen to lossen ( soe schijnt in transfix oft .....ers, den brieff daer so verseth ) mit LX Rijnsche gl. den Rijnsche gl. voer XXXVI st. ende een vuyrijser voer III st. ende soe alle paijment daer nae gedateert 1478 op S. Magdalenen dach"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Aanhangend: 1500
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
24-11-1524. Reinier van Tuill en Hubert Claesz schepenen in Zuilichem; 1524 en 1528 ['en 28' staat er bij ].
"IX hollantsche g. jaerl. gelooft bij Stees van Brakell to lossen smaels? eenen gl. den penninck XIII gedateert 1524 op Catherine avondt"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2017.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Toegevoegde info gevonden in ORA Zuilichem, inv. 670, f. 8v.
Transfix.
Aanhangend: 1551
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1555. Akte van bevestiging door schepenen van Zuilichem voor Reinier vein Azewijn van
het beslag, gelegd op het huis van Arnout de Wijsse.
1555
1 charter
Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
Nationaal archief
Inventaris van het archief van de familie Van Matenesse en van de Heerlijkheid Matenesse, 1251-1917
archiefinventaris nr. 3.20.39
(zie pagina 143 vd inventaris)
Bron: Overigen
07-07-1530. Wolff van Swivel(?) en Zeinen (?) van Tuil, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Johan de Cock als
collator van een altaar van Onze Lieve Vrouwe in de kapel van Delwinen met toestemming van Henrick
Boudewijnzoin als vicaris van dit altaar heeft uitgegeven in erftijns 5 hond land onder Delwinen aan
Jan Jacopss. tegen een gouden philipsgulden 's jaars, vermeerderd met een boete van 2 brabantse
stuivers per maand in geval van achterstalligheid van betaling, welke boete de voornoemde vicaris
verhalen mag.
Oorspr. (inv. nr. 1218).
Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 56
Bron: Overigen, inv. 1218
16-09-1461. Boudewijn van Welderen en Arnt Geritssoen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnt die Kock van
Delwijnen en Arnt die Kock, zijn zoon, de erftijnsbrief d.d. 17 april 1446 (reg. nr. 16) hebben verkocht
aan Gijsbert Morinck ten behoeve van de vicaris van het altaar van Onze Lieve Vrouwe in de kerk van
Kirckwyck.
(op sente Lambertsavont bisscops).
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Het origineel is gestoken geweest door het origineel van de akte d.d. 1446 april 17 (reg. nr. 16).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 19
Transfix.
Hangt aan: 17-04-1446
Bron: Overigen, inv. 1171
17-04-1446. Engbert die Kock Aerntss. en Claes Spirinck Janss., schepenen te Zulichem, oorkonden, dat Jan die Kock
Aerntsz. verkocht en in vrije eigendom overgedragen heeft aan Aernt die Cock van Delwijnen 4 morgen
land onder Delwijnen in de Rampert, waarna Aernt die Kock voornoemd hem dit land weer
overgegeven heeft tegen een erftijns van 3½ gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Door het origineel is gestoken geweest het origineel van de akte d.d. 1461 september 16 (reg. nr.
19).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 16
Transfix.
Aanhangend: 16-09-1461
Bron: Overigen, inv. 1171
27-11-1415. Stoosken van Brakel en Ghijsbert van Ghiesen, schepenen te Zuilichem, oorkonden, dat Ghijsbert van
Ghissen, bastaardzoon, aan Jan van Brakel heeft verkocht en overgedragen 11 erftijnsen, bestaande uit
hoenders, gewassen ("dagmaten") en geldbedragen, gaande uit even zovele hofsteden onder Brakel,
waarvan de ligging nader wordt omschreven.
(des woensdags nae sunte Cecilien dach).
Oorspr. (inv. nr. 1278).
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 8
Bron: Overigen, inv. 1278
15-03-1440. schepenen Gerit die Porter en Goeswijn van den Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Ghijsbert Morinck ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdi-
gen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teetse als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen Geest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Ghijsbert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefde
dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Henrick Teetse als Heilige
Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende
't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende veertich opten vijfftienden dach in merte.
scan 187-2
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
15-04-1429. schepenen Jan Spiegell en Gerit die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1429

Wij Jan Spiegell ende Gerit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Godert die Koeke ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit allen hoeren
toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem tusschen Gerit den Roden aen d'een
sijde ende die daer mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Ghijsbert Morinck
in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken
te besitten. Ende Godert voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren Ghijsbert voirss. dit guet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit
geschiet was doe gaff weder Ghijsbert voirss. Godert voirss. dit goet voirss. in enen
jairlixen erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir enen gouden
gwilhelmus Hollantssche schilt genge ende geve off ander goet payment daer voir.
In gelijcker werde alle jair ewelicken opten pinxsdacg Ghijsbert Morinck voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der betalinge
niet betailt en were dan soe salder dair nae alle weken naistcomende opten voirss.
thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlemschen groten, welcken peen
te gader mitten thijns voirss. Ghijsbert Morinck voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende twintich opten vijfftienden
dach inder maent van aprill.
scan 187-1
Transfix.
Aanhangend: 15-03-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
06-01-1417. schepenen Jan van Brakell ridder en Boudewijn die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: Paesdag VI 1/2 Gelrese gulden. 1417

Wij Jan van Brakell ridder ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Cheris bastaert soen Jans van Malsen als Heilige Geestmeijster
der tafelen des Heiligen geest van Zautbomell ende van wegen der tafelen des Heiligen
Geest voirss. ende heefft uytgegeven sestien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als
daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Luttelinge tuschen Goeswijn
vanden Werve ende die gemeijn stege Ghoeswijn voirss. in enen jairlixen erffthijns
erffelicken te besitten ellix 't sjaers voer soeven d'alven gelressche gulden waer aff
elcken gulden weert sall sijn twelff vlemsche groet genge ende geve off ander goet
payment in gelijcker werden alle jaer ewelicken opten Paesdach der tafelen
des Heiligen Geest voorss. tot thijns recht te betalen. Ende Cheris als Heilige Geest
meister voirss. ende van wegen der tafelen des Heiligen Geest voirss. heefft geloefft
Goeswijn voirss. dit voirss. lant ewelicken te waren voir alle die gene die ten recht
komen willen voer den thijns voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende soeventien opten dartyen avont.
opten dartyen avont (dertiendedag = 6 Jan)
scan 186-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
17-08-1445. schepenen Willem van Kriekenbeeck en Boudewijn van Welderen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1445

Transfixa supra predicta

Wij Willem van Kriekenbeeck ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Dirck Janssz. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teets als Heilige Geestmeijster tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests
tot Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Dirck Janss. voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Henrick Teets voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geenen
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten
soeventienden dach inder maent van augustus.
scan 186-1
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
28-07-1444. schepenen Goeswijn vanden Oever en Boudewijn van Welde[re]n
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1444

Transfixa supra predicta

Wij Goeswijn vanden Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Here Roeloff Geritss. canonick tot Zautbomell ende heefft vercofft
ende opgedragen voir veijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt
sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Dirck Jans soen erffelicken te besitten. Ende Here
Roeloff voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefden
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Dirck Jans soen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vier ende veertich des dinxdages nae Jacob dach.
des dinxdages nae Jacob dach (25 juli) = 28 juli
scan 185-3
Transfix.
Hangt aan: 07-04-1439
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
07-04-1439. schepenen Jan die Koc Arnts soen en Gherit die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: ... crone 1439

Wij Jan die Koc Arnts soen ende Gherit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Heren Roeloff Gerits soen canonick tot Zautboemell ende heefft uytgegeven
een huijs ende een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem
tusschen Geerlic Jans Roeden soen ende Jan van Ghele in enen jairlixen erffthijns erf-
felicken te besitten ewelicken te besitten ellix tsjaers voer een aude gouden den??ck-
rijks kroene genge ende geve off voir ander guet payment in gelijcker werde Hen-
rick Jans soen te besitten ende te bruken voir den voirss. thijns alle jair ewelicken
op Sunte Jacops dach Here Roeloff voirss. tot thijns recht te betalen. Ende Here
Roeloff voirss. heeft geloefft Henrick Jans soen voirss. dit voirss. goet ewelicken te
waren voir alle die gene die ten recht komen willen voir een thijns voirss. Here
Roeloff voirss. jairlix te bueren ende te betalen. In orconde onser litteren . Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des dinxdages na den
Heiligen Paesdach.
des dinxdages na den Heiligen Paesdach (5 april) = 7 april
scan 185-2
Transfix.
Aanhangend: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
09-01-1414. schepenen Aernt die Porter ende Jan Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Cheris bastaert soen Jans van Malsen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven
steet Goeswijn vanden Werve tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zaut-
bomell erffelicken te besitten. Ende Cheris voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre
wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen
Goeswijn voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht ko-
men willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertien des dinx-
dages na den Heiligen dartien dach.
des dinxdages na den Heiligen Dartien dach (6 Jan.) = 9 jan.
scan 185-1
Transfix.
Hangt aan: 17-09-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
17-09-1407. schepenen Hillen van Aelst en Boudewijn die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-1-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1407 (notitie marge onleesbaar)

Wij Hillen van Aelst ende Boudewijn die Porter scepenen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Margriet die wijff was Ghijsberts Poerters mit horen gecoren momber ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die sij giede dat hoir betaelt
sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Woert tusschen
Hubert Jans soen ende Margrieten voirss. Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Margriet mit hoeren
gecoren momber voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Gheris
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff Hubert Jans soen
ende Hubert Pannenkoec sijn burgen ongescheiden. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Cheris voirss. dit lant voirss. Margrieten voirss. in enen jairlixen erfftheijns erffelicken
te besitten ewelicken ellicx 't sjaers voer tien aude sconincsche groet genge ende geve off
ander guet payment daer voir in gelijcker werde alle jaer opten korsdach
Cheris voirss. te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken
opten termijn der betalinge nyet betailt en werde, dan soe salder daer nae alle da-
ge naestcomende opten voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen halven
gueden vlemschen cleiken, welcken peen te gader mitten thijns voirss. Cheris voirss.
verhalen mach uten lande voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
zoeven op Sunte Lamberts dach.
Sunte Lamberts dach = 17 sept.
scan 184-2
Transfix.
Aanhangend: 09-01-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
03-06-1440. schepenen Gerit die Porter ende Aernt van Tyell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2016.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

Transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Aernt van Tyell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Gerit Ruthers soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende ge-
ve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doer-
steken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe ver als Ge-
rit Rutgers soen voirss. in die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. mit recht geerfft
is Henrick Teetse als Heilige Gheestmeijster der tafelen des Heijligen Geest van Zaut-
bomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Gerit Rutgerssoen voirss. verteech op die vercoffte brieve ende op 't gehaut dier vercofte
brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen Henrick
Teetse als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
die vercoffte brieve ende 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen slle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt Dirck Rutgers soen, Jan vanden Dijck als momber ende wit-
tafftige man sijns wijffs Bertraden ende Korstiaen Brustijns soen als momber ende wittaftige
man sijns wijffs Conegonden vertegen op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertich des sonnen-
dages na des Heiligen Sacraments dach.
des sonnendages na des Heiligen Sacraments dach: 7e zondag na pasen (trinitatis)= 22 mei; dus 8e zondag is 29 mei; dus 9e zondag is 6 juni, dus Sacramenti (=9e donderdag na Pasen) is 3 dagen daarvoor = 3 juni
scan 184-1
Transfix.
Hangt aan: 06-12-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
24-08-1596. schepenen Jan de Groot en Marten van den Zandt
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2016.
---
Zuylichem, anno 1596, Augustus 24
---
Wij, Jan de Groot ende Marten van den Zandt, scepenen
in Zulichem, tuygen dat voer ons comen is Hans van
Dueren ende heeft gelooft Aert Cornelissen, sijn swae-
ger, thijns drie carolus gul. tot twentich stuv. Hollants
tstuck op St. Bartholomeus dach (24 Aug.) in den jaere
XVc soeven ende tnegentich ende soe voort jaerlicks thijns
te heffen ende te boeren uuyth sijn gerechticheijt van een
stuck lants gelegen in den gerichte van Gameren genmt.
den Bulck, oestwaert naestgelegen Cornelis Geritss.
ende westwaert Folpaert Janssen oft wie allomme mit
recht naest lantgelegen sijn; welcke thijns voers. weert
saecke, dat die alle jaer op termijn voers. niet betaelt
en worde, sall dan alle weecke daer op nae volgende
een peen van drie stuv. op ten thijns voers. wassen etc.
Losse: vijftich gul. enz. In oirc. enz. datum als boven.
J. de Bye, S. in Z.
---
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 272
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen
16-05-1595. Godert Turck en Wolter van Hellensberch Reynerss. schepenen in Zulichem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2016.
---
Gamersche straat anno 1595 Mei 16
---
Wij, Godert Turck ende Wolter van Hellensberch Reynerss.
schepenen in Zulichem tuygen dat voor ons comen is
Antonis Hanrickss ende heeft gelooft Willem Janssen
Metselaer nu ende ten ewigen dagen ten lantrecht
te waren seeckere huys ende erff binnen Bommell in
die Gamersche Straet tusschen de wed. Rutger Janss
zalige ten oosten ende Geerloff Frederickss ten wes-
ten, streckende ten zuyden op die Gamersche
straet voers. ende ten noorden op die stadtwall oft
wie allomme mit recht naest gelegen sijn tegen allen
die des ten rechte comen willen in aller maeten
als Antonis Hanrickss voers. 't selve huys aen Henrick
die Vaell Goertss. vercoft heeft gehadt. In oirc. datum
als boven.
J. de Bye, s. in Z.
---
op de keerzijde een situatie schetsje
---
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 45
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen
26-10-1592. schepenen te Zuilichem: Dierck Pieck, Govert Turck, Jan Ghijsbertss, Jacob Ghijsbertss, Wolter van Hellensberch Reynerss, Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss, Aernt die Cock van Delwijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2016.
---
I. Zuylichem, anno 1592, Octobris 26,
---
Wij, Dierck Pieck, Govert Turck, Jan Ghijsbertss, Jacob Ghijs-
bertss, Wolter van Hellensberch Reynerss, Aernt die Raeth
ende Cornelis Ghijsbertss, schepenen in Zulichem, mede die
macht hebbende van Aernt die Cock van Delwijnen, tuy-
gen, dat voer den gesworen richter ons gen. Heren in
Boemelreweert ende voer ons scepenen voerg. gecompa-
reert ende erschenen sijn durch oere volm. Herman Sloot
aenlegger ter eenre ende Jacob Jacobss verwerer ter an-
dere sijde ende sonnen ende beden den gesworen rich-
ter voers., dat hij ons scepenen voerg. des vonnisse ver-
manen wilde, wat mit recht sijn solde van der aensprae-
cke des aenleggers voers. ende den antwoerdt des
verwerers voers. ghelijck dat allen inder vonnisse
gecomen ende dat wij daeraff nae vraegen ende
---
II. Zuylichem, anno 1592, Octobris 26,
---
vermanen des gesworen richters voert gewesen ende pro-
nuncieert hebben als hier nae volcht: nae aenspraecke Her-
man Sloot aenlegger ter eenre ende nae antwoerdt Jacob Ja-
cobss, verwerer ter andere sijde roerende van onthaelde
thiende daer van der aenlegger eijst restitutie ende de
verwerer sustineert der thiende soe bij gehaelt vrij te sijn
ende niemant anders toe te comen, ghelijck dat allet
onder vonnisse gecommen etc. Verclaeren die scepenen
van Zuylichem mit gevolch der mede scepenen van Driell
op alles geleth, dat noch ter tijt voer hem niet gebleecken
bewijs ofte bescheijt den rechts genoech daer mede die
verweerder bewesen soude hebben der thiende vrij te sijn
ende dat hij daer omme van sijnen lande, tot Delwijnen
gelegen, thiende geven sall ter tijt hij naerder bewijst
vrij te sijn. Ende dat hij volgents den aenlegger voers.
---
II. Zuylichem, anno 1592, Octobris 26,
---
van affgehaelde thiende van dato der aenspraecke ver-
plegen sall tot seggen van goede mannen die costen
hier op bij scepenen taxeert sullen worden, sall den
aenlegger verschieten ende mit deesen vonnisse den
verweerder weder halff affforderen ende dit ter tijt ende
wijlen wij scepenen en hoorden oft saegen noch ander
schijn ende bescheijt, dan wij tot noch toe gehoort oft ge-
sien hebben. In oirconde onser letteren geg. datum
als boven. J. de Bye, S. in Z.
---
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 275-1/2/3
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen
04-02-1586. schepenen te Zuilichem Dierck Pieck en Hendrick van Bonenborch genaamd van Clousteyn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2016.
---
I. Weeshuis - anno 1586 Febr. 4.
---
Wij Dierck Pieck ende Hendrick van Bonenborch genaamt
van Cloustyn, scepenen in Zulichem, tuygen dat voer
ons comen is Hanrick Otten ende heeft in crachte van
testamente oft synen uuyterste wille gemaect ende
gelegateert den rechten armen binnen Saltboemell
oft soe het geviell dat binnen der stadt Saltboemell
een weeshuys worden opgericht als dan tot behoeff den
weeskynderen een renthe van vyftalve gulden jaerlicx
gaende uuytheenen bomgaert tot Gameren ende
dewelcke vyftalve gulden nu ter tijt betaelt worden
bij Willem Janss Moll. Noch soe maect ende will
hij testatoer voers. dat die goederen die nae dode
van hem erven ende versterven sullen op syne neve
Floris Geritss als enige erffgenaem van hem hij die
selve niet lichtfeerdich vercopen oft verbrengen sall
mogen. Ende indien het geviel dat deselve Floris
Geritss sijn neef quaeme te sterven sonder echte
geboerte van hem nae te laeten, sullen in den
---
II. Weeshuis - anno 1586 Febr. 4.
---
vall die goederen voers. wedercomen ende devol-
veren (=terugvallen) op het naeste bloet van hem testa-
toer voers. ende dit alles tot sijns testatoers voers.
wederroepen. In oirconde etc. datum als boven.
J. de Bye, s. in Zuyl.

Hiervan zijn twee eensluidende charters (was 30 en 218)
---
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 31+218 (I) en 31+218 (II)
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen
27-01-1568. schepenen in Zuylichem:
Ghijsbert van Wee(r)denburch
Dirck van der Horst
Gerit Jacopss. van Venlo heeft den tijnsbrief verkocht voor honderd pond [aan] Elisabeth, wed. Roel. Moeliaertsz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2016.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 216
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1561
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen