Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-4-2022.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van Strijn
brueder tot Soevenbergen als momber sijns wijffs vrouwe Alijtten Piecx die huysvrauwe was heren Arnts van Herlar
ritter ende heeft mit wille ende consent vrauwe Alijtten vurss. om sekere saken der constiencien vrauwe Alijtten vurss. van
wegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende overgegeven ende opgedra-
gen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende fundacien den brieff dair desen tegenwordigen
brieff doergesteken is ende alle 't gehaut dis brieffs als dair inne gescr. steet brueder Thomas van Driell procuratoer
des nijen cloesters Carthuysers oerdens van sente Sophien gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch, tot
behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters vurss. erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss. bij consent
vrauwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut des brieffs vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij
geloiffden oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven mit vurwairden toegedain dat
vrauwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen mach
den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert
sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach van der maent meerte.

{los briefje)
Gerit van Strijn met wille
Aleijdis Piecs gheeft Car.
Sophie een thijns van II
gouden philips burgonsche
scilde op sinte Remeijs
dach uuijt II hoffsteden
tot Zuylichem.
Anno 1476, 29 martij.
Transfix.
Hangt aan: 02-10-1460
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212 - Regest nr. 413
02-10-1460. Schepenen Arnt die Starck Roloffsz. en Arnt Geritsz.
Dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-4-2022.
Wij Arnt die Starck Roloffsz. ende Arnt Geritsz. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Peter Heijnricxsz. ende heeft vercofft ende op-
gedragen voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een hoffstat mit hoerre poetinge ende toebehoeren
gelegen inden gericht van Zuylichem buten den meijdijck ain d'een sijde Arnt van Dam beneden ende Heijnric Gijsbertsz. ain d'ander
sijde. Item noch een huyss ende hoffstat mit hoerre tymmeringe poetinge ende toebehoeren gelegen inden selven gericht ain d'een
sijde Gijsbert Kuysten ende Maes Derixsz. ain d'ander sijde heren Arnt van Herlar ritter in enen eijgendom mit thijns die dair
uyt geet jairlix te betalen ende mit dijck die dair mit recht toehoert erffelicken te besitten. Ende Peter Heijnrixsz. vurss. verteech
op dit guit vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende geloiffde
oic te waeren heren Arnt vurss. dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen
ende alle voirplicht aff te doin vanden selven sonder thijns vurss. van welcken thijns ende dijck vurss. geloifft heeft Peter
Heijnrixsz. vurss. ten ewigen dagen scadeloiss te hauden heren Arnt van Herler ritter vurss. Doe dit gesciet was
heren Arnt van Herlar ritter vurss. gaff weder den vurss. Peter Heijnrixsz dit guit vurss. in enen jairlixschen erffthijns
te besitten voor twee gauwen philippes bourgonsche scilde genge ende geve off ander guit payement dair voir in
gelijker weerde op sente Remeijs dach naist komende, ende dair na ewelicken voir twe gauwen philippes bourgonsche
scilde als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix altoes op sente Remeijs dach als vurss. steet heren Arnt
van Herler ritter vurss. tot enen thijnsrecht te betalen welcken thijns vurss. weert saicke dat hij alle jair ewelicken opten
vurss. termijn der betalinge niet betailt en were dan soe sall dair alle dage dair naist komende
duerende een peen van enen auden cleijken genge ende geve opten vurss. thijns wassen ende gain, welcke peen te gader
mitten thijns vurss. heren Arnt van Herlar ritter vurss. uyten vurss. guiden verhalen sall ende mach wanneir hij's niet langer
beijden en wille. Welcke sess weken als sij omleden weren ende den thijns ende peen als vurss. is niet betailt en weir dan
soe solde Peter Heijnrixsz. vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder ennich wederseggen van allen recht ende
toeseggen dat hij hedde ain den guede vurss. tot behoiff heren Arntz. van herlar ritter vurss. erffelicken te besitten.
Die superscripci den guide loeven wij guet. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende
tsestich des donredaighs na sente Remeijs dach.
datering: St. Remeijs dag = St. Remigius dag = 1 oktober, dat was op een woensdag in 1460. Dus donderdag daar na was op 2 oktober.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212 - Regest nr. 199
29-03-1476. Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst scepen in Zuylichem.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2022.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van
Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrauwe Alijtten Piecx sijnre huysvrauwen wilner wijff was heren Arnts
van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrauwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien vrauwe Alijtten
vurss. van wegen heren Arnts vurss. en hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende overgegeven
ende opgedragen puyrlick ende symplick om goits willen in rechter aelmissen ende fundacien den brieff dair desen
tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehout diss brieffs als dair inne gescreven steet brueder Thomas van
Driel procuratoer des nijen cloesters van Sente Sophien Carthuysers oerdens gelegen tot Vucht bij der stat van des
Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters vurss. erffelicke te besitten. Ende Gerit
vurss. mit consent vrauwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut diss brieffs vurss. tot behoiff des cloesters
vurss. ende hij geloiffden oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven mit vurwairden toege-
dain dat vrauwe Alijtt vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen
mach den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. Inne orkonde ons. litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent
vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach van der maent meerte.
Transfix.
Hangt aan: 18-01-1461
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 211 - Regest nr. 411
18-01-1461. Arnt Geritsz. en Andries Veldrielsz. scepen in Zuylichem.
Dat Heynric van Hollant Claissoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Heynric voor 2 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2022.
Wij Arnt Geritsz. ende Andries Veldrielsz. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Heynric van Hollant Claisz. ende heeft vercofft ende
opgedragen voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een huyss ende een hoffstat mit alle sijnre tymmeringe, poetynge
ende toebehoeren gelegen inden gericht van Niewaill tusschen Mechtelt van Oirde ende Mechtelt die wittige wijff was Jan Gysen heren Arnt
van Herler ritter in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Heijnric vurss. verteech op dit guet vurss.
ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende geloiffde oic te waeren heren Arnt vurss.
dit guet vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen wille ende alle voirplicht aff te doin vanden
selven. Doe dit geschiet was heren Arnt van Herlar ritter vurss. gaff weder den voirscr. Heijnric van Hollant dit guet vurss. in
enen jairlixschen erffthijns te besitten voir twe gauwen aulenssche rijnssche gulden genge ende geve off ander guet payment daer
voir in gelijker weerden op ons liever vrouwen dach purificacio geheiten lichtmisse naist komende over een jair ende dair na
ewelicken voir twe gauwen overlenssche rijnssche gulden als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix altoes
op ons liever vrauwen lichtmisse dach als vurss. steet heren Arnt van Herler ritter vurss, tot enen thijns recht te betalen.
Welcken thijns vurss. weert saicke dat hij alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalinge niet betailt en were dan soe
sall dair alle dage dair naist komende sess weken langk duerende een peen van enen auden cleijken genge ende geve opten
vurss. thijns wassen ende gain. Welcke peen te gader mitten thijns vurss. heren Arnt van herlar ritter vurss. opten vurss. guet
verhalen sall ende mach, wanneir hij's niet langer beijden en wille. Welcke sess weken als sij omleden waren ende den thijns ende
peen als vurss. is niet betailt en weir dan soe solde Heijnric van Hollant vyrss. dair en theijnde vervallen wesen sonder
eenich wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij hedde ain den guede vurss. tot behoiff heren Arnt van Herlar
ritter vurss. erffelicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert een ent sestich des
(rest is onleesbaar en valt onder het transfix).

Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 211 - Regest nr. 203
25-10-1530. schepenen Reiner vann Tuil en Hubert Claess.
Jan Goessensz. belooft een tijns aan joffer Cornelis weduwe van Stees van Broeckhuysen uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-2-2022.
marge: Johann Goessenss. gifft jaers III cappuynenn uit sinne hoffstat op Martyni erfthe??nende

Wij Reiner vann Tuil end Hubert Claess.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Jann Goessensz. ende hefft geloefft joffer Corne-
lis nagelate wedue Stees vann Broeckhuysen
tins drie volwassenn cappuynenn off drie bra-
banse stuvers voir elckenn voir elckenn
cappoenn voirss. op Sunte Mertins dach inden
wynter naestcomende over een jaer ende dair nae
voirt alle jaer thins drie cappuynenn
als voirss. sin off payment dair voir als voirss.
is alle jaer op Sunte Mertins dach in-
denn wynter te betaelenn ende te boeren vuit
een huys ende hoffstat mit allenn oere tym-
merynghe poetinge ende toebehoerenn gelegen
indenn gericht van Brakell in die Vle-
gelstrate tusschenn Jacop Jacopss. nortwairt
end Wyllem Rinen{?} wedue zuitwairt off wie
alomme mit recht naest lant gelegenn sijnn
welcke thins voirss. weert saick dat hij alle
jaer opten termijn voirss. niet betaelt en weer
dann so sal alle maent dair nae volgende
een peen vann enenn blanck gengen end ge-
ve opten tins voirss. wassenn end gaen welcke
peen mitten tins voirss. joffer Cornelis wedue
voirss. vutenn voirss. guede verhaelenn mach
wanneer sij niet langher beiden en wylle ende
Jann Goessensz. voirss. hefft oer geloefft joffer Cor-
nelis voirss. denn tins voirss. ten ewigenn da-
genn te waerenn als recht is tegen allen die
gene die ten recht comenn wyllenn vuten
goede voirss. In oerkonde onser literen.
Gegevenn int jair ons Herenn duysent
vieffhondert ende dertich denn vief ende twyntichsten
dach in oectober.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.75+75v)
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst .
dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2021.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van Strijn
brueder tot Soevenbergen als momber sijns wijffs vrauwe Alijtten Piecx die huysvrauwe was heren Arnts van Herlar
ritter ende heeft mit wille ende consent vrauwe Alijtten vurss. om sekere saken der conscientien vrauwe Alijtten vurss.
van wegen heren Arntz vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende, overgegeven
ende opgedragen puyrlic ende symplic om Goits willen in rechter aelmissen ende fundacien den brieff dair
desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut des brieffs als dair inne gescreven steet brueder Thomas
van Driel procuratoer des bijen cloesters van sente Sphien carthuysers ordens gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogen-
bosch tot behoiff des prioers ende des gemijn convents des cloesters vurss. erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss. mit consent
vrauwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut des brieffs vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij geloifden
oic van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven, mit vurwairden toegedain dat vrauwe Alijt Piecx
vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders ynnen ende wynnen mach den thijns soe lange
sij leeft ende nyet langer. Die super scripci oerdens loeven wij guit. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent
vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander maent meerte.

{los bijgevoegd briefje}
Gerit van Strijn met wille Aleijdis
Piecs gheeft Car. Sophie een thijns
van III gouden overlensche rijns
gulden, op Sinte Katharine dach
uuyt III mergen tot Zuylichem.
Anno 1476, 29 martij.
Transfix.
Hangt aan: 27-11-1462
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 210 - Regest nr. 414
27-11-1462. Schepenen Andries Veldrielss. en Saelmoen Geritzs.
Dat Hubert Claissoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, 3 morgen in Zuilichem in Den Vliker, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Hubert voor 3 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2021.
Wij Andries Veldrielss. ende Saelmoen Geritzs. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Hubert Claisz. ende Heeft vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn drie margen lantz gelegen inden gericht van Zuylichem inder
Vliker tusschen Clais Gijsbertzs. boven ende beneden Arnt van Herlar van Zuylichem heren Arnt van Herlar ritter in enen eijgendom
sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Hubert vurss. verteech op dit lant vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen
alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende geloiffde oick te waeren heren Arnt van Herlar ritter vurss. dit lant vurss.
jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. Doe dit
geschiet was heren Arnt van Herlar ritter vurss. gaff weder over Hubert vurss. dit lant vurss. in enen jairlixschen erffthijns
te besitten voir drie gauwen oulenssche rijnssche gulden genge ende geve off voir ander guit payement dair voir in gelijker weerde
alle jair ewelicken op sente Katherijnen dach der heiliger joffrauwen heren Arnt van Herlar ritter vurss. tot enen thijns recht te
betalen. Welck thijns vurss. weert saick dat die alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalinge nyet betailt en were dan soe
sall dait alle weken dair naist volgende, sess weken lanck duerende een peen van eenre gueder auder vleemscher placken genge
ende geve opten vurss. thijns wassen ende gain, welcke peen te gader metten thijns vurss. heren Arnt van Herlar ritter vurss. uyten
vurss. lande verhalen sall ende mach wanneer hij's nyet langer beijden en will. Welcke sess weken als sij omleden weren ende den thijns
mit der penen vurss. nyet betailt en were dan soe solde Hubert Claiss. vurss. dair theijnden vervallen wesen sonder eennich weder-
seggen van allen recht ende toeseggen dat hij hadde ain den lande vurss. tot behoiff heren Arntz van Herlar ritter vurss. erffelicke te
besitten. In orkonde onser litteren. Geggeven inden jair onss Heren dusent vierhondert twe ende tsestich des saterdaighs na sente Katherijnen dach.
datering: St. Catharijnedag = 25 Nov. In 1462 was dat op een donderdag. De zaterdag daarna was dus 27 november.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 210 - Regest nr. 216
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-9-2021.
Wij Goeswijn van Brakel ende Pelgerym Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Aernt
van Herler van Zulichem ende heeft geloeft te waeren Jan Jan Peterss. ten ewigen daegen voir allen die
die geen die ten recht comen willen een hofstat dat den Raephoff te heiten plach gelegen inden gericht
van Zulichem inden Haeren tusschen den Waeldijck an die een side ende den Groeten Vorn an die ander
side streckende vander nyerstegen tot Aernts wilgen van Herler toe voir enen gouden burgoensschen
Philipps scilt ende voir ?een gouden Aernijmsschen gulden die die vier drye voirss. scild weert sijn off
ander goet payment daer voir in gelijcker weerde te betaelen gelijck die scepen brieff inhelt die
Aernt van Herler voirss. daer aff heeft. In oerconden onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende vijff ende dertich des donredages nae sunte Servaes dach.

keerzijde
1435
Ghesaet .... Groten Vorn (1)
.42.
1. De inventaris stelt "Blijkens een aanteekening in dorso is Jan Jan Peters zoon dezelfde als Jan de Groot." Maar dat is abuis, er staat "ghesaet .... den groten vorn", dus dat slaat op de lokatie.
Datering: St. Servaas is 13 mei. In 1435 was dat op een vrijdag. Dus de donderdag daarna is 19 mei.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97 - Regest nr. 10
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-9-2021.
Wij Aernt Pyeck van Gamberen ende Aernt dye Kock van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Joncfrouwe Byatrys Jans tspoertens{?} wijff was ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die sij giede dat hoir betaelt sijn enen huijs ende een hofstat myt allen hoiren toebehoir
ende gelegen inden gericht van Aelst tusschen die kerck van Aelst ende die gemeijn straet van Aelst voirss. Jan
die Groet in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erfeliken the besitten ende joncfrouwe Byatrys voirss.
verteech op dit goet voirss. ende geloefde daer op doen the vertien allen die geen die daer myt recht op ver-
tien sullen ende geloefde oeck the waeren Jan die Groet voirss. dit goet voirss. jaer endedach als recht is voir
allen die geen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen vanden selven. Doe dit gesciet was
doe gaff weder Jan die Groet voirss. dit goet voirss. joncfrouwe Byatrys voirss. in eenre huere ende in eenre
lijftochte alsoe lange als sij leeft ende nyet langer alle jaer voir een butken op Sunte Mertijns dach Jan die Groet
voirss. the betaelen tot onsen lantrecht. In oerconde onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
ende ses ende veertich opten vijftiende dach inder maent van octobry.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99 - Regest nr. 17
28-01-1462. dat dochters van Johan Groeten afstand gedaan hebben ten behoeve van heer Arnt van Herlar, ridder, van 3 morgen in Die Drie Hoeven in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-9-2021.
Wij Andries Veldrielsz ende Saelmen Geritsz scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen sijn
Beatris ende Derick dochteren Johans Groeten ende hebben vertegen op drie margen lantz gelegen
inden gericht van Zuijlichem in die Drie Hoeven tusschen heren Arnt van Herlar ritter ende
Johan van Rijswijck, Arnt Geritsz tot behoiff heren Arntz van Herlar ritter vursdz. erffelicken
te besitten Ende sij geloiffden oir alle voirplicht van hoerre wegen aff te doin vanden
selven In orkonde onssen litteren Gegeven inden jair onss heren dusent vierhondert tweendetsestich
des donresdachs na sente Agnieten dach der heiliger joffrauwen.
Met het enigszins beschadigde zegel van Saelmen.
Transfix.
Hangt aan: 28-01-1462
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 260 - Regest nr. 208
28-01-1462. dat Johan die Keiser, zoon van Johan Groeten, verkocht heeft aan Arnt Geritzsen ten behoeve van heer Arnt van Herlar, ridder, 3 morgen in Die Drie Hoeven in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-9-2021.
Wij Andries Veldrielsz ende Saelmen Geritsz scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Johan die
Keiser bastairt soin Johans Groeten, ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penninge die
hij giede dat hem betailt sijn drie margen gelegen in die Drie Hoeven in den gericht van Zuylichem
tusschen heren Arnt van Herlar ritter ende Johan van Rijswijck, Arnt Geritsz tot behoiff heren Arntz van
Herlar ritter vursz. in enen eijgendom sonder thijns mit dijck die dair mit recht toehoert erffelicken
te besitten Ende Johan die Keijser vursz. verteech op dit lant vursz. ende geloiffde dair op doin te vertijen
alle die ghene die mit recht dair op vertijen soellen Ende geloiffde oic te waren Arnt Geritsz vursz.
tot behoiff heren Arntz van Herlar ritter vursz. dit lant vursz. jair ende dach alst recht is voir alle
die ghene die then recht komen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven In orkonde onser
litteren Gegeven inden jair onss heren dusent vierhondert tweendetsestich des donresdaighs na sente
Agnete dach der heiliger joffrauwen.
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 28-01-1462
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 260 - Regest nr. 207
06-01-1548. Schepenen Arnt van Tuil en Dirick Muyll.
Ick Arnt van Tuill voerss. Henrick Arienss., Henrik Geritss., Helmich Aelerss. weduwe, Cornelis Arien Goessens, Geryt
Vikenss., Stans Vikenss., Jan Arienss. inden Haege en Peter Willemss. verklaren aan jonker Reiner van Aeswin de pacht en tijns betaald te hebben over de goederen van de gevluchte Reiner Joestemsz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-9-2021.
Beckentenisse der nachbuyren eijns
deels thot Brackell dat sijn ?A?esswijns
handen betalt hebben alle die achter
stendige pachten dye van Reijner
Joesten opgewonnen sijnnen.

Wij Arnt van Tuil ende Dirick Muyll
scepen in Zulichem tugen dat voer ons
coemen sijnn ick Arnt van Tuill voerss. Henrick
Arienss. voerss. Henrik Geritss. Helmich Aelerss.
weduwe met haeren gecoeren momber Cornelis
Arien Goessens met haeren gecoeren momber Geryt
Vikenss. Stans Vikenss. Jan Arienss. inden
Haege ind Peter Willemss. ende hebbenn becantt
dat sij an joncker Reiner van Aesswins
handen betaelt hebbenn dye pachten ende
thinssen die verschenen sijn synder dat
Reiner J?oestenss. fugative off vluchtch ghe-
wordenn is ende die guederen yerst geseques-
thriert vanden bischop ende nae metten
geestlicken rechtenn opgewonnen vermoe-
gens der sentencien ind derich den amptman
ind richter vercont schepen ingesat is woer-
denn. In oerkonde onser litterenn. Gegeven
inden jaer ons Heren dusent vieff
hondert ende acht ende veertych den sesten
dach in januario.
Merk op dat dit Reijner Joosten, voormalig pastoor van Brakel betreft.
Over hem is al heel wat gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/2_Reijner_Joosten en over zijn leven is zelfs een documentaire gemaakt door de NCRV uitgezonden 15-dec-2007 in de serie "Wonderlijke wegen". (zie ook het boek "Hij preekte, hij leerde altoos ...', predikanten portretten uit vijf eeuwen, door Jan Peter Schouten, 2015, ISBN 978-90-8704-511-1, uitgeverij Verloren, Hilversum.)
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.114v)
20-02-1567. Akte van verkoop door Eelke, weduwe van Jan Peterss., aan Josina van Broeckhuysen, weduwe van Reyner van Aeswijn, van de helft van vijf hont land in de Papentiend, die zij onverdeeld bezit met Meus Anthonis als man van Marijke.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-8-2021.
Met zegels van schepenen Ot van Oever en Ghijsbert Otten.
Deze akte is ook te vinden in ORA Zuilichem, inv. 663, f. 22.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 563
25-05-1537. Schepenen Ffredryck van Dorn, Aernt van Tuyll, Clais Werdt Hubertsz. en Dirck Muyll.
De schepenen verklaren dat zij op bevel van de amptman de krib bekeken hebben, en dat daar aan weerszijden een tuin gemaakt was, maar dat ze door het hoge water het eind van de krib niet konden zien.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-8-2021.
Copia
Wij Ffredryck van Dorn Aernt van Tuyll Clais Werdt
Hubertsz. ind Dirck Muyll schepen in Zulichem certificeren voir
die gerechte wairheit dat op huden dato desselven voir ons gekomen is
dem erentvesten ind vroemen Henrick die Ruiter amptman etc. ind heefft
ons schepen vurss. gesonnen op onssen eedt dat wij van wegen ind
dorch schryfftelick beveell Ro. Keij. Ma.t {1} mit sijn lyefden? solden
gaen tot Braickell op die cribbe daerinne het feer? voert {2} om et-
zeliche zaicken aldaer to besichtighen berurende tussen die van Vuern
ind Reijner van Aeswijnt Soe tughen ind certificeren wij schepenen
vurss. dat wij gesyen hebben datter enen tuyn ny getuynt was
aen beijde sijden van die cribben ind soe ons dochte soe ghinck
die tuyn aen beijde sijde t'eijnden om die cribbe dan wij en
constent aent eijnde niet waill gesyen want het water gevloyet
offte gewassen was. Ind want men dan schuldich is die wairheit
getuychgenisse to geven alsmen dair doichtelick op versocht wordt
soe hebben wij schepenen vurss. dit mit ons gewoentelicke hanteij-
ken. Gegeven ind geschiet int jair ons Heren duysent vijff-
hondert ind soven ind dartich den vijff ind twintichste dach inde meij.

Overgelevert bij Heijnrick die Ruyter
den XXVIIe dach maij 1547.
1. Rooms Keizerlijke Majesteit
2. Hier is gecorrigeerd zonder dat zeker is wat er moet staan.
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 4912-23 (scan 168)
24-10-1546. Schepenen Jochem van Gyessen en Ott van Herwijnen.
Derick Wijssersszn., Henrick Gerritszn., Herman Jansszn., Johann Lauwen, Claes Goertszn., Johan Daemen, Peter Janssz., Thoenis Lauwen, en Henrick Zegersszn. leggen een getuigenis af mbt het aanleggen van een krib.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-8-2021.
Wij Jochem van Gyessen ende Ott van Herwijnnen schepen
in Zulickem doin kunt ende certificieren eijnenn
iglicken vor die rechte wairheit dese tegenwoirdige certificatie
sullen syen off hoerenn leesen dat vor onns gekhoemen
sijnt in properen personen Derick Wijssersszn., Henrick
Gerritszn., Herman Jansszn., Johann Lauwen, Claes Goertszn.,
Johan Daemen, Peter Janssz., Thoenis Lauwen, Henrick
Zegersszn. ende hebbenn getueght bij oerenn eede mit op-
gerichtenn vyngeren vollstaeffts eedes den Derick vann
Sevender scholtus toe Braickell vann hem zamentlick ontfangen
hefft seggende dat ombtrint darthien jair
geleedenn dat sij zamenderhantt denn heren tot Braickell
dye irste fundamenten van eijner nijer krybben hebben
helpenn leggenn meth van sijnen nijen angewassenn
lande dann van sijnen grunde ende althoevigen lande
alsoe fern als met mit eijnen harden kluytt van eerden
affwerpenn mochte, sunder schuytten dairto togebruicken
Ende dat se deposanten vorss. dieselve krybbe gelacht
hebbenn sunder imants contradictzy offte wederseggenn.
Ende want men schuldig is die wairheit getuygnis tegeven
besunder als men dess versoicht wort Soe hebbenn wij
schepenn vorss. onnse zegelle beneden op spatium deser
certificatien gedruckt. In den jair onss heren fijff-
tienhondert ende sees ende vijerttich opten vijer innd twintigsten
dach der maint octobris.
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 4912-23 (scan 143)
10-06-1537. Verkoop en transport van een vijfde deel van een hofstede in Zuilichem {1}
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-8-2021.
Wij Reijner van Tuijll ende Coenraet van Ztuivell scepen in Zuijlichem
tugen dat voor ons comen sijn Arien Steessen, Anthonis Steessen ende Mari Steessen
met hoeren gecoren momber ende hebben vercoft ende opgedragen voer vijftich pont
gever penningen die sij gyede dat haer betaelt sijn dat vijffstedeell van
eender hostat in geliker groeten als die gelegen is inden gericht van Bra-
kell boeven naestlant gelegen Adriaen Goertsz ende beneden Henrick Zeger-
soen alsoe veer als die vrscr. dair in gerechtich sijn Voerdt wie het goet
voerscr. allomme met recht naestlant gelegen is / Maes Dirxsz in eenen eijgen-
dom erffeliken te besitten ende te gebruijken met dijck ende met thijns die
daer met recht toebehoert en vuijt gaet, ende Arien Steess Anthonis Steess ende
Mari Steess voerscr. vertegen op het vijfste deell vande hostat vrscr. ende
geloefden dair oeck op doen te vertijen allen die genen die daer met recht
op vertijen sullen Ende geloeffden oeck Maes Dirxssen voerscr. dat vijftedeell
vander hostat voerscr. te waeren nae vermogen ons lantrecht ten ewigen dagen
als recht is voer allen die genen die ten recht comen willen ende alle
voerplicht aff tte doen vanden selven sonder den dijck ende den thijns
voerscr. In oerconde onsser litteren gegeven inder jaer ons heeren dusent
vijffhondert ende soevenendedertich den tyenden dach in Junio
1. Het regest is abuis, dit betreft een hofstad in Brakel.
Bron: Gelders Archief, Toegang 0510 Diverse charters/diverse aanwinsten , inv. 114.
Bron: Overigen
20-03-1536. Schepenen Reiner van Tuil en Goessen van Aelst.
Goessen Dirixssz. mede als momber van zijn huisvrouw belooft een thijns uit twee percelen te Brakel aan joncker Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2021.
Wij Reiner van Tuill end Goessen van
Aelst scepen in Zulichem tugenn datt
voir ons comenn is Goessen Dirixssz. end mede
als momber sinder echter huysffrouwen end
hefft geloefft joncker Reiner van Aesswyn
thins ses brabans gulden gefaluweerdts
gelt twyntich gefaluweerde brabantse stuiver voer
elckenn gulden gerekent voir datum dees
brieffs gesclagen off gemunt off ander goet
payment dair voir inn gelicker weerden
alle jaer ewelick joncker Reiner vann
Aesswin voirss. op Sunte Peters dach ad
cathedram te betaelenn ende te bueren uit drie
mergenn lants gelegenn inden gericht van
Brakell affter den Soechoevell oestwaerdt
naestlant gelegenn geheitenn Wyllem Bruys-
tens camp westwaert dat smaell hoeffken
genoemt noch vvut ylfftalff hont lants
gelegenn inden gericht voirss. affter op't haut
boevenn naestlant gelegenn die kerck tot
Brakell beneden Aelaert Geritssz. voerdt wye
den lande voirss. allomme mit recht naest
lant gelegenn sijn end voirdt uit allen sijnen
guederenn die hij met sinder rechter huysfrou-
wenn nu ter tit hefft offte hiernaemaels vercrij-
genn mach het sij rede gueder offte onrede
niet vvuytgesun?dert welcker thins voirss.
weerdt saick dat hij alle jaer ewelickenn
optenn termijn dach voirss. niet betaelt enn
weer soe sall alle dagenn dair naestvolgende
enen peen van enen halven stuiver genge ende
geeff optenn voirss. tijns wassenn ende gayn
welckenn peen te gaeder mitten tins voirss.
joncker Reiner van Aesswynn voirss. vvytenn
lande voirss. ende vvyttenn guederenn verhaelen
sal ende mach wanneer hij't niet langer enn sal
wyllenn beiden. End Goessen Dirxssz. voyrss. ge-
loeffdenn oeck joncker Reiner van Aesswyn
voirss. uyttenn lande voirss. denn thins voirss.
tenn ewygenn dagenn te warenn als recht
is tegenn allenn die gene die ten recht comen
wyllenn uyttenn guederen voirss. noch ist
bevoerwaert dat men den tins voirss. alle ja-
renn alsoe betaelenn sall dat denn eenenn
thins inden andren niet en coemt end in-
dien dat denn tijns voirss. alsoe niet betaelt
en worden soe en sall Goessen Dirixssz. voirss.
geen recht vorderynge moegenn stayten offte
keerenn noch gheen gelt onder schepenn leg-
genn noch met eynigerhande dingen dair
tegenn te doenn dann allenn verscenenn pach-
ten te betaelenn off joncker Reiner van Aess-
win sall met sijnenn recht voerdt vaeren
so ist vorwaerdt dat Goessen Dirxss. den
tins voirss. aff sal moegen lossenn als hem
dat believenn sal inden yerstenn mettenn
voirss. tins end dair nae met eynhondert gulden
alss voirss. off paiments als voirss. alss voyr
die afflossinge des tins voyrss. joncker
Reiner vann Aesswynn voirss. te betaelenn. In
oirkonde onser literen. Gegeven inden jaer
ons Herenn duysent vieffhondert ses ende
dartych den twyntichsten meert.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.105+105v)
06-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirick Muyl.
Andries Dirickssz., Jann Dirickssz. en Isebrant Janssz. verkopen 3 mergen land te Brakel gelegen voirt opt Hout aan Hendrick Hardenack tot behoef van Joncker Reiner van Aesswyn heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2021.
marge: Koep brieff van III mergen lants gelegenn voir opt hout toe Brakell

Wij Aernt van Tuyll ende Dirick Muyl
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir onss
comenn sijnn Andries Dirickssz. Jann Dirickssz.
end Isebrant Janssz. end hebbenn vercofftt
ende opgedraegenn voyr hundert punt gever
pennynghenn die sij ghiedenn dat hem betaelt zijn
drye mergenn lants alsoe groet end cleijnn alss dye ge-
legenn sijnn indenn gericht vann Brakell voirt
opt Hout Gerit Adriaens dochter boeven naestlant
gelegenn end der kerckenn lant van Brakell
benedenn voirt wye den lande voirss. alomme mett
recht naestlant gelegenn is Hendrick Hardenack
tot behoeff Joncker Reiner van Aesswynn heer
tot Brakell inn enenn eijgendom erfflyckenn te
besittenn end te gebruyckenn sonder thijns end
met dijck dam end weterynghe die dair mit
recht toe behoirt. End Andriess. Dirickss. Jan
Dirickssz. end Isebrant Janssz. voirss. vertegenn
op dit lant voyrss. Sij geloeffdenn dair oyck op doyn
te vertijenn allenn die genenn die dair mit recht
op vertienn sullenn. Sij geloeffdenn oick Hen-
rick Hardenack tot behoeff Joncker Reiners vann
Aesswin heer tot Brakell voyrss. dit lant voirss.
te waerenn tot onsen lantrecht. End voirt mett
volder waerschappenn tenn ewygenn daegenn
alss recht is voir allenn die genen die tenn recht
comenn wyllenn end alle voirplicht aff te doynn
vann den selvenn sonder denn dijck dam end
weterynghe voyrss. Inn oirkonde onser literen. Ge-
gevenn indenn jaer ons Heren duysent vyef-
hondert end acht end veertych denn sestenn
dach martij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85v+86)
12-02-1547. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyll Arntssz.
Aries Dirickssz. verkoopt door doorstoken brief aan Henrick Herdenack tbv Reijner van Aeswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2021.
opmerking op f.100: Transfix

Wij Aernt van Tuill ende Dirick Muyll Arntssz.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons comen is
Aries Dirickssz. ende hefft vercofft ende opgedraegenn
voir viefftich pont ghever pennynghe die hij ghiede
dat hem betaelt sijnn denn brieff dair desenn
tegenwoerdygenn brieff doirsteeckenn is ende allet
t'gehout des brieffs gelijck als dayr inn gescre-
venn steet Henrick Herdenack tot behoeff Reij-
ner vann Aesswynn heer tot Brakell inn enen
eijgendom erfflickenn te besittenn ende te gebruick-
en ende Ariess Dirickssz. voyrss. verteech optenn brieff
voirss. ende op allet tegehout des brieffs voirss. hij
geloeffdenn dair oick op doen te vertienn allenn
die genenn die dayr mit recht op vertien sullenn
hij geloeffdenn oick Hendrick Hardenack voyrss.
tot behoeff Reiner van Aesswin voyrss. den brieff
voirss. end allet tegehout des brieffs voyrss. vann
sinder wegenn te waerenn ten ewygenn daegenn
alss recht is voyr allenn die genenn die ten recht
comenn wyllenn. End van sijnder wegen alle
voyrplicht aff te doenn vann den selven. In oir-
konde onser literen. Gegevenn in denn jaer
onss Herenn duisent vieffhondert ende
soeven ende veertych den twelffstenn
dach february.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1546
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.100v)
03-02-1566. Johan Turck van Aelst en Wolter Tuenisz., schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Petersz. 5 hont land, gelegen te Aelst, bezwaard met een tyns van 25 brabantsche stuivers aan den Heiligen Geest te Aelst, verkocht heeft aan Dirck Gheritsz.
Oorspr. (inv. no. 418). Met de zegels der beide oorkonders. Met 3 transfixen van 1599 December 19, 1619 Januari 1 en 1619 Januari 1.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-6-2021.
Bron: Huis Ammerzoden (toegang 0372), Gelders archief
Inv. 418, regest 128.
Bron: Overigen
15-06-1547. Schepenen Arnt van Tuyl en Dirck Mayll Arntss.
Jan Broenen en Peter Broenen als kerkmeesters van Aalst, met consent van Jasper Torck, heer van Aelst, beloven een tijns tbv de heilige geest meesters van Aalst, met name Henrick Janss. van Ypeler en Arnt Ghijsbertss, een tijns van 24 stuivers.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-5-2021.
Wij Arnt van Tuyll ende Dirck Muyll Arntss. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons comen sijn
Jan Broenen ende Peter Broenen als kerckmeijsters inder tijt der kercke van Aelst ende hebben met
wille ende consent Jasper Torck heer van Aelst van wegen der kercke voorss. geloeft Henrick
Janss. van Ypeler ende Arnt Ghijsbertss. als heijlichgeestmeijsters inder tijt tot Aelst voerss.
ende tot behoeff des heijlige geest voerss. thijns vier ende twentich gefaluwerde brabans
stuver off ander goet paeyment daer voer in gelike werde alle jaer eweliken te betaelen
ende te bieren opten heijlige korsdach uut alle guederen die welck die kerk van Aelst
voerss. nutertijt heeft offte hyer naemaels vercrigen mach, welcken thijns voirss. werdt
saeck dat hij alle jaer eeweliken opten termijndach der betalinge voerss. niet betaelt en
waer dan soe sall daer alle weken daernaerstvolgende eenen peen van eenen stuiver genge ende
gaeff opten thijns voirss. wassen ende gaen, welcken peen te gaeder metten thijns voirss.
die heijlichgeestmeijsters van Aelst inder tijt verhaelen sullen ende moeten uut alle guederen
der kercken voerss. wanneer sij's niet langer en sullen willen beijden ende Jan Broenen ende
Peter Broenen voerss. als kerckmeijsters voerss. geloeffden oeck van weegen die kercke voerss.
Henrick Janss. van Ypeler ende Arnt Ghijsbertss. als heijlichgeestmeijsters voerss. ende tot be-
hoeff des heijlige geest voerss. den thijns voerss. te waeren met volder waerscappe ten ewi-
gen daegen als recht is voer allen die genen die ten recht coemen willen met voerwaerden
toegedaen als dat die kerckmeijsters inder tijt van Aelst den thijns voerss. aff sullen
moegen lossen op eijnigen termijn dach voerss. inden yersten met allen verscenen thijnss ende
dair naer met twentich gefaluwerde brabans gulden als voer der afflossinge des
thijns voerss. In oerconde onsser letteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende
soeven ende vertich den vijfftyende dach in juno.
bron: regionaalarchiefrivierenland.nl/
Archief 3068 Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Aalst, 1547 - 1954
Inv. nr. 410a; zie https://hdl.handle.net/21.12108/B6A500BDCB0F467AA283BF1C658C88A1
Bron: Overigen, inv. 410-a
07-03-1552. Schepenen Ott van Herwijnen en Claess Wedt Hubertss.
Henrick Arntss. gelooft aan de kerkmeesters van Aalst, met name Johan Torck heer tot Aalst en Jan Broenen, een tijns van 1 gulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-5-2021.
Wij Ott van Herwijnen ende Claess Werdt Hubertss. scepenen in Zuylichem tugen dat voer ons comen is Henrick
Arntss. ende heeft geloift Johan Torck heer tot Aelst ende Jan Broenen als kerckmeijster indertijt der kercke tot Aelst
ende ten behoeff der kercken voerss. thijns eenen brabansche gulden twentich gefaluwerde stuver munte van brabant uuyt
yegelicken gulden voerss. gerekent off ander goet payment dair voir in gelijcker werde te betalen, die yerste
termijn op sunte Petersdach ad cathedram anno // drie ende vijfftich ende dair nae voert alle jaer yewelijken te betalen
ende te boeren op sunte Petersdach voerss. uut een huys ende hofstat gelegen inden gericht van Aelst opten Aelster Werdt oist{?}
waert naest gelegen Mauris Arntss. erven ende zuytwert Peter Dingensz welcken thijns voerss. werdt saek dat
hij alle jaer ewelicken opten termijndach der betalinge voirss. niet betaelt en weer, dan soe sall daer alle weken
daer naestcomend eenen peen van eenen stuver genge ende geeff opten thijns voerss. wassen ende gaen. Welken peen te gaeder
metten thijns voerss. die kerckmeijsters inder tijt van Aelst ten behoeff der kercken voerss. verhaelen sullen ende moegen
uyten guederen voerss. wanneer sij's niet langer en sullen willen beijden, ende Henrick Arntss. voerss. geloeffde oeck
die kerckmeijsters voerss. ten behoeff der kercken voerss. desse thijns voirss. te waeren met volder waerscappen ten
ewigeng daegen als recht is voer alle den geenen die ten recht coemen willen met vurwaerde toegedaen als dat
Henrick Arntss. voerss. deesse thijns voerss. aff sall moegen lossen altijt opten termijn dach voerss. inder yerste met
allen onbetaelden verscenen thijnssen ende dair nae met soeventyendalve brabans gulden als voerss. off payment daer
voer als voerss. steet als van die afflossinge der thijns voierss. In orconde onsser letteren. Gegeven inden jaer ons Heren
duysent vijff hondert ende twe ende vijfftich den soevenden dach mertii.

{keerzijde}
compt.
de kerck van Aelst
thijns 1 gl.
bron: regionaalarchiefrivierenland.nl/
Archief 3068 Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Aalst, 1547 - 1954
Inv. nr. 410b; zie https://hdl.handle.net/21.12108/B6A500BDCB0F467AA283BF1C658C88A1
Bron: Overigen, inv. 410-b
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'omme sekeren saken der conscientien vrouw Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2021.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van
Strijn, brueder tot Soevenbergen als momber sijns wijffs vrauwe Alijtten Piecx die huysvrauwe was heren Arnts
van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrauwe Alijtten vurss. omme sekeren saken der consciencien vrouw
Alijtten vurss. van wegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende
overgegeven ende opgedragen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende fundacien die
brieve dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut der brieve als dair inne gescreven steet
brueder Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente Sophien carthuysers oerdens gelegen
tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters vurss.
erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss. verteech op die brieve ende 't gehaut der brieve vurss. tot behoiff des
cloesters vurss. ende hij geloiffden oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van den selver mit vurwar-
den toegedain dat vrauwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders
innen ende wynnen mach den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren. Gegeven in den jair
ons Heren dusent vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach van der maent meerte.

{bijgevoegd los briefje}
{Gerit van Strijn met wille
Aleijdis Piecs gheeft Car. Sophie
een cijns van IIII philips scilden
en een quartier scilt en een cappoen,
in festo Remygy, uuyt een
margen lants tot Zulichem
op ten Ham.
Anno 1476, 29 marty.
Transfix.
Hangt aan: 13-11-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 209 - Regest nr. 408
13-11-1470. Schepenen Matheus van Hoesden en Roloff van Groesbeeck.
Dat Aernt van Hemert verkocht heeft aan Jacop Doelvoet ten behoeve van heer Arnt van Herlar, ridder, de akte waaraan deze akte is bevestigd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2021.
Wij Matheus van Hoesden ende Roloff van Groesbeeck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is
Arnt van Hemert ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die hij giede
dat hem betailt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut
diss brieffs als dair inne gescreven steet, Jacop Doelvoet tot heren Arnts van Herlar ritter
erffelicken te besitten. Ende Arnt van Hemert vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut diss brieffs
vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende
geloiffde oic te waeren van sijnre wegen Jacop Doelvoet tot behoiff heren Arnts vurss. den brieff
ende 't gehaut diss brieffs vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht
komen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende tsoeventich des dyncxdaighs na sente Martijns
dach inden wijnter.
datering: St. Martijnsdag in de Winter = 11 november en valt in 1470 op een zondag, dus de dubsdag daarba was op 13 november.
Transfix.
Hangt aan: 11-04-1468
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 209 - Regest nr. 311
11-04-1468. Schepenen van Zuilichem Goeswijn van den Oever en Reijmbaut Baers.
Dat Arnt van Hemert uitgegeven heeft aan Marselis Jacopssoen 1 morgen land in Zuilichem opten Ham voor een erfcijns van 4 en een kwart filippusschild en 1 kapoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2021.
Wij Goeswijn vanden Oever ende Reijmbaut Baers scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen
is Arnt van Hemert ende heeft uytgegeven Marselis Jacopss. enen margen lantz soe groit ende
cleijn als die gelegen is inden gericht van Zuylichem opten ham tusschen Gijsbert Wouterss.
ende Arnt vurss. in enen jairlixschen erffthijns te besitten voir vier gauwenphilippes
bourgonsche schilde genge ende geve off ander guit payement dair voir in gelijker weerden
ende een quartier schiltz mundten vurss. off payement dair voir als vurss. is ende enen cappoen
alle jair ewelicken op sente Remeijs dach bisscops tot enen thijns recht te betalen. Ende
Arnt vurss. heeft geloifft Marselis vurss. dit lant vurss. ewelicke te waeren voir alle die
ghene die ten recht komen willen voir den thijns vurss. In orkonde onser litteren. Gegeven inden
jair onss Heren dusent vierhondert acht ende tsestich des anderen daughs na den heiligen
palmdach.
datering: Heiligen Palmdach = 1 week voor pasen = 10 april 1468, dus de dag daarna valt op 11 april
Transfix.
Aanhangend: 13-11-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 209 - Regest nr. 259
29-04-1529. Schepenen Coenrairt van Swivell en Cornelis Aerntss.
Aernt Diricksz. belooft een tijns aan Reiner vann Tuyll tot behoeff Joffrou Cornelis naegelaten wedue Stees vann Broeckhuisen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2021.
marge: Aernt Dirickssz. gifft III gulden brabantz tins

Wij Coenrairt van Swivell ende
Cornelis Aerntss. scepen in Zulichem tu-
genn dat voir ons comenn is Aernt Diricksz.
end hefft geloifft Reiner vann Tuyll tot
behoeff Joffrou Cornelis naegelaten we-
due Stees vann Broeckhuisenn tins drie
Hollanse Gulden twintich Hollanse stui-
vers genge end geve voir elckenn gul-
denn voirss. off ander guet paiment dair-
voir in gelicke weerden optenn iersten
dach in meie naestcomende over eenn
jair end dair nae voirt alle jair tins
drie guldenn Hollans als voirss. sijnn
off paiment dair voir als voirss. steett
jaerlix altoes optenn ierstenn dach
inn meie te betaelenn end te buerenn
uit drie morgenn landtz gelegenn in-
denn gericht vann Brakell geheij-
ten die Hauthove tusschenn Dirick
Dielissz. oestwairt ende erffgenamen Jans
die Hoeffsmit an die ander ziede welcke
tins voirss. weert saicke dat hij alle jair
ewelickenn optenn voirss. termijnn der be-
taelynge niet betaelt en weer dann soe
sall alle weecken dair naevolgennde een
peenn vann enenn stuver optenn tijns
voirss. wassenn ende gaen welcke peen
mittenn tins voirss. joffrou Cornelis voirss. ui-
tenn voirss. lande verhaelenn sal ende mach
wanneer sij niet langer beide en wylle end
Airnt Diricksz. voirss. hefft oeck geloefft Reijner
vann Tuil tot behoeff joffrou Cornelis we-
due voirss. denn tins voirss. ten ewigenn da-
genn te waerenn als recht is voir allen
die gene die tenn recht comenn wyllenn
uiten lande voirss. des eest bevoirwairt dat
Airnt Diricksz. voirss. den tins voirss. jaer-
lix optenn termijnn voirss. tesamenn mit drie
ende viefftich Hollansche guldenn als
voirss. sinn aff sal moegenn lossenn voir
die betaelen des tins end voirss. die aff los-
synghe des tins Joffrou Cornelis te betae-
lenn. In oerconde onser literenn. Gegeven
int jaer ons Herenn duisent vieff hondert
negen ende twintich denn negen ende tweijn-
tichstenn dach inn aprill.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.91+91v)
18-12-1555. Schepenen Henrick vander Voert en Claes Werdt Hubertsz verklaren een getuigenis te hebben gezien (vidimus) van 14 juli 1552.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2021.
       Copie
Wij Henrick vander Voert ende Claes Werdt Hubertsz schepen in Zuijlichem, tuijgen ende certificeren voir die gerechte wairheijt, dat wij gesien geleessen, ende hoeren lessen hebben een certificatie die welche in haudende ende luijdende is, van woirde tot woirde, als hijernae beschreven volget.
Wij Henrick Arentsz, scholtz tot Zuijlichem ende wij Claes Wert Hubertsz ende Jan Dircksz de Ru, nabuijren, inwoenders tot Zuijlichem, doen cond ende tuijgen dat voer ons comen sijn inden gericht daer wij met ordel ende vonnisse becleet saten, ende hebben ter instantie ende versouck des erentfesten Claes Pieck dorch dwanck des rechten, getuijcht, gesacht, ende met hoeren ede bestedicht, als recht is, ende met opgerichter vingeren volstaeffz eetz lyffelicken an Godt ende sijnen heijligen gesworen, die onssen scholtis hem volcomelicken affgenaemen heeft, in onser tegenwoordicheijt, Inden eersten getuijcht Goert Cocken Dircksz, alt wesende omtrent tachtentich jaren ende Maes Joosten alt wesende ongeveerlick t’soeventich jaren, hoer verstant volcomenlick hebbende, goet van naemen ende van famen werdich der geloeven, woe dat hen deposanten wael condich ende indachtich is, dat enen middelweert inden Waelstroom, tusschen Herwijnen ende Suijlichem gelegen heft, ende dat Gijsbert Pieck her toe Asperen in sijnen leven den selffden middelweert rustelick ende vredelick, sonder ijmants becroen off weder seggens, tot zijnen schoensten ende mitsten gebruijckt heft, ende dat sij deposanten Gijsbert Pijecken peerden koeijen ende andere beesten, dyckwil opten voergenoemden middelweert hebben syen gaen weijen, ende nae Gijsbert Pijecken doet heft Frederick Pijeck den selffen middelweert gebruijckt wes tot sijnen sterffdach toe, woe voersz., ende nae doode Frederick Pijeck heeft Evert van Doern als man ende momber joffrou Wilhelma Pijecks den selfen middelweert beseten ende gebruijckt heft totter tijt toe den voergenoemde middelweert bij tijden Gijsbert van Doern haeren soen overmits gewalt des Waelstroems verloeren ende affgeloepen is Oeck tuijgen dese boven voersz., dat hem wael condich ende indechtich is, dat den Althovinge Wert vande Nijewaelsche gericht, nederwaertz meer dan die helfte groeter geweest is, dan hij date deses zij, eer die oeck mitter Waelstroem affgeloepen ende verloeren is. Noch tuijgen wij scholtis ende gerichtsluijden voorsz. dat voor ons gecomen zijn Henrick Hermansz, alt wesende t’sestich jaeren, ende Jan Arissen alt wesende t’sestich jaeren, daer sij oeck durch dwanck des rechten ende toe versueck woe voorsz. gevracht zijn, ende hebben getuijcht, gesacht, woe boeven voorsz., als dat hem waill condich is, ende indechtich is, den voergenoemden middelweert, alsoe inder Waelstroom gelegen ende vanden voersz. gebruijcket ende beseten is geweest, ter tijt, die werdt verloepen zij, woe boeven verhaelt, ende dat den Althovigen Werdt, woe vsz., grooter geweest ende gelegen, ende die selfffde werden Frederick Pijeck voer, Evert van Doern als momber woe voersz. nae, ende daer nae Gijsbert van Doern, sijne soen, rustelick ende vredelicken sonder ijmantz tegenseggen ofte becroen gebruijckt hebben. Ende want men dan schuldich is, der wairheijt getuijchenisse te geven, als men daer met recht gerichtelick toe versocht wert, soe hebben wij Henrick Aerntsz scholt, ende Claes Wart Hubertsz, ende Jan Dircksz die Ru, als gerichtsluijden onsen gewoontlicken naem off merck hijer onder op spatium deses gesat. Geschijet int jaer ons heren duijsent vijffhondert twe ende vijftich den vijerthijenden dach in Julio. {14-7-1552}
Daer nae tuijgen wij Henrick vander Voert ende Claes Werdt Hubertsz schepen der bancken van Zuijlichem, als dat voor ons comen sijn, alle dessen die hijr voersz. staen in hoeren properen persoene goet verstant hebbende, ende hebben hem een igelick bijsonder voor ons schepen, door verseuck van Claes Pijeck here toe Zulichem, betuijcht gegeven, dat alle alsoe geschijet is, als vsz. staet. Soe hebben wij schepen voorsz., des toe oerconde der wairheijt onse zegulen ten beijden deelen voorsz. hijer onder aen deesse tegenwoordigen brijeff gehangen. Gegeven inden jaer ons heren duijsent vijff hondert ende vijffenvijftich den achtijenden dach decembris / und was besegelt mit twe groene uuthangende segelen

Nae collatie accordiert dese copie mit sijn originaell, besegelt als boven, urkundt mij {handtekening}
NB. dit is een transcriptie van een kopie van een afschrift. Hou rekening met fouten in de tekst.
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 5043 (Dossier nr. 22)
28-02-1486. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan de Rijck als man van jonkvrouw Elizabet, dochter van wijlen Floris Pieck, afstand gedaan heeft aan Jan van Heusden ten behoeve van prior en convent van het kartuizerklooster buiten 's-Hertogenbosch van alle aanspraken die zij kon laten gelden op de goederen van Alijt Pieck wegens haar overleden man heer Arnt van Heerlaer, ridder, in verband met huwelijkvoorwaarden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-12-2020.
Wij Adriaen vanden Oever ende Adriaen die Kock Janssoen scepen in Sulichem tughen dat voir onss comen is Jan die
Rijck als momber ende voecht sijnre huysvrouwen jouffr. Elizabeth die dochter was Floris Piecken saliger gedachtten ende
heeft qwijt gescouwen then ewighen dagen voer hem ende voir sijnen erven Jan van Huesden tot behoeff dess priors ende
dess gemeijnen convents dess cloesters der kathuysseren van Sunte Sophien buytten tZartoghen Bossche ende horen naecoe-
coemelingen {sic} van al alsulker geloeften ende toeseggen als die Rijck van weghen sijnre huysvrouwen voirscr. op vrouwe
Aleijt Pieckx weduwe was heren Arnts van Heerlaer riitter zaliger gedachtten ofte horen erven gehat mach hebben van enige
geloeftesijnre huysvrouwen voirscr. in hiluxvorwaerden die vrouwe van Herlaer voirscr. geloeft mach hebben ende Jan die
Rijck voirscr. als momber ende voecht sijnre huysvrouwen ende van weghen sijnre huysvrouwen voirss. heeft geloeft Jan van Huesden
voirscr. tot behoeff der priors ende dess gemeijnen convents dess cloesters der kathuysseren voirscr. ende voer sijnen erven voirscr.
nummermeer tot ghenen tijden crot noch hynder the doen noch doen doen noch horen naecoemelingen in gheenre wijsse om der
geloeften wille voirscr. alle arch ende list vvtgesceijden. In orconden onsser litteren. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhon-
dert sess ende tachttentich opten lesten dach in der maent van februario.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 135 - Regest nr. 486
15-06-1545. Schepenen Frederick van Doern en Jan Arienss.
Andries Dirickssz. belooft een tijns uit een perceel te Brakel aan Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-12-2020.
marge: Andries Dirxen geloefft loesthins ad III gulden t.
op Sunte Jans Joannes Babtisten dach toe betaelenn.

Wij Frederick van Doern end Jan Arienss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir
ons comenn is Andries Dirickssz. heeft ge-
loefft Reiner vann Aesswynn thins drie
goede goudenn karolus keijsers guldenn
offte die gerechte weerde dair voyr in anderen
goedenn hollanse paiment alle jaer ewelicken
te betaelenn ende te boerenn op Sunte Jan
babtistenn dach sunder geboirtenisse uytt an-
derhalvenn mergenn landts gelegenn in-
denn gericht vann Brakell in die Geere boven
naestlantgelegenn die gemeijne stege toe bre-
ken end beneden Hugo Beerntssz. voert wie den
lande voirss. allomme mit recht naestlant ge-
legen is end Andries Dirickssz. voirss. ge-
loeffden dit lant voirss. te vrien van allenn
commer sunder den tins voirss. welcken tins
voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewelicken
optenn termijn dach der betaelinge voirss.
niet betaelt en weer dann so sall daer alle
dagenn dair naestvolgende enen peen van enen
stuiver genge ende geeff optenn tins voirss. wassen
ende gain welcke peenn te gaeder metten thijns
voirss. Reiner vann Aesswin voirss. verhae-
lenn sall ende mach uytten lande voirss.
wanneer hij's niet langher enn sall willen
beiden ende Andries Dirickssz. voirss. geloef-
denn oeck Reiner van Aesswyn voirss. denn tins
voirss. te waerenn uittenn land voirss. ende
voert met volder waerschappenn ten ewigen
dagenn als recht is voir allenn die ghene
die tenn recht comenn wyllenn met voer-
waerden toegedain als dat Andries Dirickssz.
voirss. denn tins voirss. aff sall moegen lossen
op enigenn termijn dach voirss. indenn
ierstenn met allen verscenen end onbetaelden
tinss end dair nae met viefftich guede gouden
karolus keisers gulden als voirss. sin offte
die gerichte weerde daervoer als voerss.
steet als voer die afflossunge des thinss
voirss. Inn oerkonde onser literen. Gegeven inden
jaer ons Heren duysent vieffhondert ende
vieff ende veertich den viefftiensten dach
junij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.104+104v)
29-06-1535. Schepenen Goessen vanden Oever Arienss. en Ott die Rijck.
Dat Arien Janssen, deken van Sint-Anna te Gameren, kwijtschelding verleend heeft aan heer Baudewijn, procurator van de kartuizers in Vught, van eventuele verplichtingen jegens Sint-Anna.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-12-2020.
Wij Goessen vanden Oever Arienss. ende Ott die Rijck
Jansse scepen in Zuylichem tugen dat voer ons comen
is Arien Janssen als een deken inder tijt van Sunte
Anna tot Gameren, ende heeft verlaeten ende quijt ghe-
scolden heeren Baudewijn procurator des convents vande
Kartuseren tot Vucht ende tot behoeff des convents voerscr.
nu ende ten eewigen als van der dingtaele die welcke
hij als een deken voerss. off ymants anders van weegen
Sunte Anna tot Gameren voorscr. opten procurator voirss.
offte opt convent voerscr. gedaen mochte hebben? be-
ruerende eynige brieven hoe sulx ghescijet mocht
weessen ende alle't dat daer aen cleven mach offte
anhangen mach offte aengecleft moch hebben voer
datum dees brieffs voorss. gheheel quyt ende doot.
In oerconde onsser letteren gegeven inden jaer onss Heren
dusent vijff hondert ende vijff ende derttich den negen ende twen-
tichsten dach in junio.

(keerzijde)
Quijtschellingen ...... eenre ...
die sunte Anne pretendeerde te hebben?
ter cause van ... tijns brieff
van eenen gulden gelegen
't onderpant te Nuwael opten Quarten
welcken tijns sente Anna voertijts
van ons gecocht heeft.
Met twee redelijk goede zegels.
NB. bij het archief staat deze oorkonde onder "Beheer van niet nader gespecificeerde goederen". Het goed wordt echter wel genoemd op de keerzijde, namelijk op de Quarten in Niewaal.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 284 - Regest nr. 588
03-05-1539. Schepenen Baldewijn van Welderen en Baldewijn van den Oever.
Baldewijn van Welderen belooft een tijns van anderhalve gulden tbv mr. Jan Dirxen als rechter of deken van Sunt Anna te Gameren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-12-2020.
Wij Baldewijn van Welderen ende Baldewijn vanden Oever scepen in Zuylichem tugen dat ick Bal-
dewijn van Welderen voerss. geloeft heb meijster Jan Dirxen als rechter off Deken indertijt van
Sunte Anna tot Gameren ende tot behoeff Sunte Anna voerss. thijns anderhalven gulden twentich stuiver voirden
gulden gerekent te weeten die gouden croen voer twe gulden ende twe stuiver, den gouden rijder voer ses ende twentichstal-
ve stuiver off ander goet paeyment daer voer in geliker weerde alle jaer eeweliken opten meij dach te
betalen ende te boeren uuyt alle guederen Baldewijns van Welderen voerss. inden gericht van Gameren gelegen
welcken thijns voerss. werdt saeck dat hij alle jaer eeweliken opten termijn voerss. niet betaelt en weere
dan soe sall daer alle weeken daernaestvolgende eenen peen van eenen stuiver genge ende geeff opten
thijns voerss. wassen ende gaen. Welcken peen te gader metten thijns voerss. meijster Jan Dirxen als rechter
voerss. tot behoeff Sunte Anna voerss. verhalen sall ende mach uuten guederen voerss. als hij niet langer
beijden en will. Ende Baldewijn van Welderen voerss. geloeffde oeck meijster Jan voerss. tot behoeff Sunte
Anna voerss. den thijns voerss. te waren ten eewigen dagen als recht is voir alle die genen die
ten recht comen willen met volder waerscappen. Met vorwaerden toegedaen dat Baldewijn van Welderen
voerss. den thijns voerss. aff sall moegen lossen op eynigen meij dach inden yersten metten verscenen tijns
ende daarnae met vijff ende twentich gulden als voerss. sijn off paeyment daer voer als voirss. steet als voer die
afflossinge des thijns voerss. In oerconde onsser letteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijff
hondert ende negen ende derttich des anderen dachs naer meijdach.
datering: meidag=1 mei. De dag daarna 2 mei, dus de andere dag daarna 3 mei.
bron: Gelders Archief, toegang 0510 Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. nr. 1383.
Bron: Overigen, inv. 1383
16-11-1545. Schepenen Frederik van Doern en Jochem van Giessen.
Willem Wyllemssz. belooft een tijns uit land te Brakel aan Reiner van Aesswin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-11-2020.
marge: Willem Willemssz. gefft VI brabans gulden

Wij Frederik van Doern end Jochem van
Giessen scepenn in Zulichem tugen datt
voir ons comen is Willem Wyllemssz.
end heefft geloefft Reiner van Aesswin tins
ses gefaluweerdt Brabans gulden soe sij tot
Goerchem genge ende goet sin twintich gefa-
luweerde Brabans stuiver gefaluweerdt nae der
faluwatienn van Brabant voer iegelicken
gulden gerekent off ander guet Brabantss
paiment dair voir in gelicker weerdenn alle
jaer ewelick te betaelenn end te boeren op
Sunte Mertins dach inden winter uyt vier
mergen lants gelegenn inden gericht van
Brakell op Mari Waeij {1} boeven naestlant
gelegenn Ghiesbert Jacopssz. end Arien Goertssz.
end benedenn Claes Janssz. streckende vander
weerdick totter weteringe toe voirt uyt alle sij-
nenn guederenn die hij nutertit hefft offte
hiernaemaels enichsins vercrigenn mach
inder enninge van Zulichem end inden gericht
vann Brakell voirss. welckenn tins voerss. weerdt
saicke dat hij alle jaer ewelickenn optenn ter-
mijn dach der betaelinge voirss. niet betaelt
en weer dann so sal daer alle dagenn dair
naistvolgende eenenn peen vann enenn Brabans
stuiver guet end geve optenn tins voirss. wassen
ende gain welcke peenn te gaeder mittenn
tinss voirss. Reiner vann Aesswin voirss. ver-
halenn sal end mach uitenn guederenn voirss.
wanneer hij's niet langer en sal willenn bei-
denn. End Wyllem Wyllemssz. voirss. ge-
loeffdenn oick Reiner van Aeswynn voerss.
den tins voirss. te warenn uit allen den gue-
derenn voirss. end voirt met volder waerschap-
penn tenn ewigenn dagenn als recht is
van allenn die ghene die ten recht comen
wyllenn met voerwaerdenn toegedain als
dat Willem Wyllemssz. voirss. denn tins voirss.
aff sall mogenn lossenn op enige termijn-
dach voirss. inder ierstenn met allenn affter-
stelligenn ombetaeldenn thins end daernae
met hundert gefaluweerde brabans gulden
als voirss. sin off paiment dair van als voirss.
steet als vann die afflossinge des thins voirss.
In oerkonde onder literenn. Gegeven in
den jaer ons Herenn duisent vieff hondert
vieff ende veertich den sestienden dach
inn novembris.
1. Waarschijnlijk: de Maij Waeij
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.101+101v)
08-07-1482. Schepenen Ghijssbert van Braeckell en Baudewijn die Poirter Goessenss.
Walraven Pieck, ritter, here tott Wollfsweerd, Ott Pieck van Ackoey, gebrueders, en juffr. Adriaen [Pieck], die vrouw was van Ghoerts van Erppe. hun zuster, dragen alles wat ze nog mochten erven van hun zuster Alijdt Pieck, over aan het clooster van St. Sophie in Vught.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-11-2020.
Wij Ghijssbert van Braeckell ende Baudewijn die Poirter Goessenss. scepen in Zulichem tughen
datt voir ons comen sijn Walraven Pieck ritter here tott Wollfsweerd, Ott Pieck van Ackoey gebrueders,
ende jouffrou Adriaen mitt horen gecoren momber die wittige wijff was Ghoerts van Erppe, zuster
heren Walravens ende Ott Piecken voirscr. Ende hebben verteghen op al alsulke erffenissen ende op
op al alsulken reder ghoeden ende andere mere ghoeden die desse voirscr. hoer off horen erven aen
coomen moghen ende besterven van doden vrouw Aleijt Piecks hoerre suster die wittige wijff was
heren Arnts van Herlaer ritter zaliger gedachten brueder Henrick die Vroede prior dess gemeijn
cloesters van Sunte Sophyen oerden der karthuysseren tott Vuecht buytten dess tZartoghen Bossch
gelegen tott behoeff dess gemeijnen convents ende dess gemeijnen cloesters voirscr. waer desse vorss.
ghoeden inder enynghen van Zulichem geleghen ende wessen moghen erffelicken the besitten.
Ende geloefden mede van hoerre weghen ende voer hoeren erven alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orconden onsser litteren. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert
twee ende tachtentich opten achtienden dach (1) inde maent van julio.

{keerzijde}
Walraven, Ott Pieck en juffr.
Adrian haar syster dragen op
alle haar erffenis van Aelijt
Pieck aan de carthusers etc.
1482 den 8 july
No.3
(1) de dag van de maand staat opgeschreven als "achtenden". Of dat geinterpreteerd moet worden als 8 of 18 is niet helemaal duidelijk. Eerdere transcripties/regesten hielden 8 aan omdat in het zelfde inventaris nummer ook een akte van de bank van Tuil voorkomt die duidelijk de datum 8 juli 1482 heeft.
---
Het regest volgens Spaen (Collectie Spaen, inv.nr. 162, verwijzend naar "Van Randwijck en Huis Rossum") was:

Voor Gijsbert van Braekel en Baudewijn die Pauter[?] Goissens schepenen te Zuilichem comp. Walraven Pieck ridder Hr. tot Wolfsweerd, Ott Pieck van Ackoij gebroeders en joffer Adriaen met haren gecoren momber die wettige wijf was Goerts van Erpe dragen op aan 't Clooster van S. Sophie voorn. alle erffenisse in Aelst die haer aenbestorven of aenbesterven zoude van haere suster joffr. Aleijt Pieck wed. Hr. Arnts van Herlaer ridder.
8-7-1482.

Baudewijn die Pauter[?] zal moeten zijn Baudewijn die Poirter
Bron: Familie Van Randwijck 1, inv. 1417
23-02-1546. [afschrift]
Schepenen Jochem van Ghiessen ende Ott van Herwijnen.
De 6 heemraden van Brakel namens de naburen van Brakel, geven een tijns uit van 30 gulden per jaar tbv Reijner van Aesswein heer tot Brakel. Af te lossen met 500,- gulden.
Met kwitantie van de aflossing d.d. 1-11-1858.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-11-2020.
scan 12
Wij Jochem van Ghiessen ende Ott van Herwijnen
scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comenn sijnn
Ott Jansz., Andries Wyllemsz., Jan Aerntsz. Ballinck,
Willem Wyllemsz., Dirck Aerntsz. ende Cornelis Woutersz.
hemerraden in der tit des dorps van Brakell ende
hebben geloofft Reijner van Aesswein heer tot Brakel
van wegen ende met wyll denn gemeijnen nabueren
van Brakell voirscr. thins dertich gefaluweerde brabans
gukdens twintich gefaluweerde brabant stuver soe si tot
Gorchem genge ende goet sijnn voir iegelicken gulden
voyrsz. gerekent off ander guet hollans paijment dair
voir inn gelicken weerden alle jaer ewelicken te
betaelen ende te boeren van der hemerraders indertit
des dorps voirsz. op sunte Martins dach indenn wynter-
tit allenn denn guederenn den naburen van Brakell
gelegenn inden gericht van Brakell welckenn thins voyrsz.
weerdt saek dat hij alle jaer ewelijcken optenn termijn
dach der betaelynge voyrscr. niet betaelt en weerdt soe sall
daer alle daegenn dair naest volgende enenn peen van twee
stuver genge ende geeff optenn thins voyrsz. wassen ende
gaen, welckenn peen te gaeder mettenn tijnss voyrss. Reiner
van Aeswijnn heer tot Brakell voirsz. verhaalenn sal ende
mach uytt allenn denn goederenn voirsz. wanneer hij's

scan 13
niet en sal wyllen beijdenn, en Ott Jansz., Andries Wyllemsz.,
Jann Aerntsz. Ballinck, Willem Willemsz., Dirck Aerntsz. enn
Cornelis Woutersz. voorss. geloeffden ouck Reiner vann
Aeswin heer tot Brakel voirsz. als hemeraders inder tit des
dorps van Brakell voirsz. en vann wegenn des dorps
voirsz. den thins voyrsz. te warenn mit volder waerschappenn
tenn ewygenn dagenn als recht is voyr allenn die gene
die ten recht comen willenn met verwaerns toe gedain
als dat die hemeraders inder tit des dorps voirsz. den thins
voirsz. op eyningenn termijnn dach der betalinge voirsz. aff
sullen mogen lossenn inden iersten met allen affterstel-
ligenn ombetaelde tinss ende dair nae met vijffhondert
gefalueerde brabans gulden als voirsz. sijnn off paiment
daer voir als voirsz. staet als voir die afflossinge des thins
voirsz. Ende dese thins voirsz. te moeghenn lossen tot tween
termijnen op die termijnn daegenn voirsz. metten voirsz.
verscenen tins inn den hoefftsomme nae advenant
als voirsz. In oirkonde onser lettteren gegeven inden
jaer ons Herenn duisent viefhondert ende ses ende
veertich op sunte Mathijs avont apostell.

scan 15
Afschrift van den thijnsbrief van f.30,- 's jaars
uit het dorp of polder van Brakel
ten behoeve Jr. R. van Aesswijn, heer te Brakel
in dato st. Matthijs avont 1546,
uit zeker oud thijnsboek.

scan 25
copij uit mijn thijnsboek

Dezen thijns van f.30,- gefalueerde brabans gukdens
is voor scepenen van Zuilichem Jochem van Ghiessen
en Ott van Herwijnen gemaakt door de zes tijdelijke heeme-
raden des dorps Brakel, van wegen en met wil der
gemeene naburen ten behoeven van joncheer. Reinier van
Aesswijnn heer tot Brakell, onder verbant van alle de
goederen der naburen, te betalen jaarlijks op sint
Maertensdach in fen Winter. Zijnde losbaar met
f. 500,- brabanse gefalueerde guldens.
Int jaar O.H. 1546 op sint Matthijs avont apostel
zijnde breeder omschreven in zeker thijnsboek der
heerlijkheid, en daar uit afgeschreven 1 julij 1845.
get. van Dam van Brakel.

Het bewijs of copy dier acte te Thiel ter griffie gevraagd zijnde
word geantwoord:
Ter griffie is gedeponeerd van Zuilichem
geding signate van 1565
gelofte van 1563
vroeger niet.

scan 27
Ik ondergeteekende Wilhelmus van Dam, heer
van Brakel, Rodichem, enz. particulier, wonende
te 's Hage, bekenne bij deze ter finale afdoening
van den thijns of rente van de heerlijkheid, volgens
het thijnsboek, in dato 1546, op sint Matthijs avond
voor schepenen van Zuilichem gepasseerd, doch
waarvan de acte niet voorhanden of te vinden is,
van de ge-erfdens in den polder van Brakel ontvangen
te hebben, wegens aflossing van gemelden thijns
vijfhondert gulden, en wegens betaling van de
verschenen rente over het jaar 1800-zeven en vijftig
en over de eerste tien maanden, tot den eersten no-
vember 1800-acht en vijftig, vijf en vijftig gulden
en alzoo te zamen eene som van vijfhondert vijf-
en vijftig gulden. Verklarende voorts van alle pre-
tentien dien thijns betreffende, nu en voor het ver-
volg algeheele afstand te doen, en ge-erfdens daar
voor bij deze te kwiteren, zonder eenig voorbehoud.
Gedaan te 's Hage den eersten november acht-
tienhondert acht en vijftig.
datering: st. Mathijsdag is 21 september of 24 februari
dus de avond daarvoor is 20 september 1546 of 23 februari
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1218
30-05-1539. Getuigenverklaring van Maet(?) Huygen en Yewen Bernss. ten verzoeke van Reyner van Aeswijn, heer van Brakel, over de hun enige tijd geleden door Staes van Broechuysen gedane aanzegging met hun "vlouw" niet zo hoog te vissen bij de sloot van Jan Geritss. in door hen gepacht viswater op de "catworp" tegen heer Reyner Joestenss, 1539. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-11-2020.
Wij Baldewijn van Welderen ende Baldewijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat wij daer bij aen ende
oever geweest hebben daer voerden Scolt van Braeckell coemen sijn Mart? Huijgen ende Yewen Bernsz en hebben
getuijgt en lijffeliken aenden heijligen gezworen bij gestaeffden eede aen des scoltten hant voersz. doer verma-
nisse en gesinnen Joncker Rijner van Aeswijns heer tot Brakell die hoer daer met toe gebrocht
heeft nae manyeren van dagelixen recht / Als dat een tijd geleden is dat sij ghehuerdt hadden
een sip {1} vluwaters te bevissen opten catworp {?} tegen heeren Reijner Joestensz en soe als sij hoer vlu {2}
uut worpen tegen Jan Geritsz sloot soe was Stees van Broechusen quaet ende liet ons weeten dat
wij soe hoech in sijn waeter ons vluwen niet uut en soude werpen off hij wolde dat den heer
claegen. Ende wantmen dan sculdich is de waerheijt getugenisse te geven sonderling alsmen
daer dochtelick toe versocht wordt soe hebben wij scepen voorsz. des tot oerconde onsse zegelen
aen deessen tegenwordigen brieff gehangen Gegeven inden jaere ons heeren dusent vijfhondert ende
negen ende dertich den derttichsten dach in meij
1. Ook wel sipe of zype, een stuk sloot of watering. Vergelijk sijpelen en het Engelse 'sip' = slok.
2. Ook wel vlouwe of vluwe, een bepaald soort visnet. Ook wel: ‘een net zo breed en zo diep als de waterloop, die voor de vissen een soort afdamming vormt’.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 840
10-01-1427. Schepenen Adryaen van Brakel en Jan Glummers soen.
Joncfrouwe Mechtelt van Leijenberch dochter Jans van Leijenberch draagt over het water en die visscherije op Boninge tot behoeff Jans van Broechusen here tot Weerdenberch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-10-2020.
Wij Adryaen van Brakel ende Jan Glummers soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is joncfrouwe
Mechtelt van Leijenberch dochter Jans van Leijenberch mit horen gecoren momber ende heeft vertegen op dat
water ende die visscherije op Boninge mit sinen optoge ende aenvalle ende op al datter visscherijen ende dat
water voirss. toe behorende is tot behoeff Jans van Broechusen here tot Weerdenberch erfliken te besit-
ten. Ende joncfrouwe Mechtelt mit horen gecoren momber voirss. geloefde oeck te waren dat water ende die
visscherije voirss. mit allen sinen toebehoren voirss. Jan van Broechusen voirss. jaer ende dach als recht is voer
allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser letteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende soven ende tweintich des vrijdages naden heiligen
dartien dach.
Datering: de dertiendag = 6 januari. In 1427 viel dat op een maandag. Dus de vrijdag daarna was op 10 januari.
Zegels af.

Zie ook de latere akte van overdracht van 1464 (http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1464#660).
met bijgevoegd 3 oudere brieven die niet van de bank van Zuilichem zijn, te weten:
een brief dd. 6-1-1427 van Mechtelt van Leijenborgh,
een brief dd. 23-11-1408 van Jan van Leienberch Janssoen,
een brief dd. 9-6-1381 van Gherit van Heerlaer, here van Poederoijen.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 561
10-03-1464. Schepenen Goeswijn vanden Oever en Baudewijn van Welderen.
Andriaen van Broichusen, ritter, heren Hubertzss. draagt op voor 500 pond 1/5 deel van een veer en water en 1/5 deel van een grote waard in het gericht van Brakel, hem aanbestorven van zijn vader, aan Staes van Broichusen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-10-2020.
Wij Goeswijn vanden Oever ende Baudewijn van Welderen scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is heren Andriaen van Broichusen ritter
heren Hubertzss. ende heeft vercofft ende opgedragen voir vijff hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn dat vijfftendeel
van enen veer ende water mit dat vijfftendeell van enen groeten w???t {1} gelijck hem dat ain komen ende ain verstorven is van doede
sijns vaders vurss. gelegen inden gericht van Brakell Staes van Broichusen in enen eijgendom mit thijns die dair mit recht
uytgeet jairlix te betalen ende sonder dijck erffelick te besitten. Ende hij Andriaen vurss. verteech op dit vercoffte guit vurss.
ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende geloiffde oic te waeren Staes
vurss. dit vercoffte guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert vier ende tsestich op den tienden
dach vander maent meerte.
[1] onleesbaar door een vlek inkt. Volgens regest zou dit "weert" moeten zijn.
Zegels af.

Vormt samen met een akte van overdracht van 10-1-1427 (zie http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1427#661) en nog 3 oudere brieven van 1381, 1408 en 1427) het inv. nr. 561.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 561
20-05-1536. Schepenen Reiner van Tuil en Goessen van Aelst.
Goessenn Diricx, mede namens zijn huisvrouw, belooft een tijns aan joncker Reiner van Aeswyn heer van Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-10-2020.
marge: Goessen Dircxen gyfft jaerlijks VI gulden thoe tins op Sunte Peters dach ad cathedram.

Wij Reiner van Tuill ende Goessen vann
Aelst schepenn inn Zulichem tugenn dat voir
ons comenn is Goessenn Diricx end mede alss
momber sijnder echter huisffrouwenn ende hefft
geloefft joncker Reiner vann Aesswynn thins
sees brabass guldenn gefaluweerdts gelt
twintich gefaluweerde brabans stuiver voyr elck
guldenn gerekent voir datum dees brieffs
geslagenn offte gemunt off ander guet pay-
ment dair voir inn gelicker weerden alle jaer
ewelyck joncker Reiner van Aesswynn voirss.
op Sunte Peters dach ad cathedram te be-
taelenn ende te boerenn uuyth drie mergenn
lants gelegenn indenn gericht vann Brakel
affter den Soechoevell oestwaerdt naest lantt
gelegenn geheitenn Wyllem Bruystens camp
westwaerdt dat smaele hoeffkenn genoemt noch
uyt ilfftehalff hont lants gelegenn in
den gericht voirss. affter opt hout boeven naest-
lant gelegenn onss kerck tot Brakell beneden
Alaert Geritssz. voerdt wye denn lande voyrss. al-
omme met recht naestlant gelegenn sijnn ende
voirdt uit allenn sijnenn guederenn die hij met
sijnder echter huisfrouw nu tertijt hefft offte hier-
naemaels vercrijgenn mach het sij rede off onrede
niet uytgesceijden welckenn thins voirss. weerdt
saick dat hij alle jaer ewelickenn opten ter-
mijnn dach voyrss. niet betaelt enn weer soe
sall alle daghe dayr naestvolgende eenen peen
vann enenn halvenn stuiver genge ende geve opten
voirss. tins wassenn ende gain welckenn peenn
te gaeder mettenn thins voirss. joncker Reiner
vann Aesswyn voirss. uitten lande voyrss. ende guede-
renn verhaelenn sall ende mach wanneer hij'ss
niet langher en sall wyllen beijden end Goessen
Dirxe voyrss. geloeffdenn oick Reiner van Aess-
wynn voirss. denn thins voirss. tenn ewygen daegen
te waerenn als recht is tegenn allenn die gene die
ten recht comenn wyllen uuytten guederen voirss.
noch ist bevoerwaerdt dat men denn thins voirss.
alle jaer alsoe betaelenn sall datten eenen thins naden
anderenn niet en col?t ende indien dat denn thijnss
voirss. alsoe niet betaelt en wordenn soe en sall
Goessen Dirxen voirss. geen recht voirderinge moegen
steykenn offt keerenn noch geen gelt onder scepenen
leggen noch met enniger handt dingen dair
tegen te doin dann allen verschenen pachten
te betaelenn off joncker Reiner van Aess-
wyn voirss. sall met sinen recht voertvaeren
soe its voerwaett dat Goessen Dirxen voirss.
denn thins voirss. aff sall moegenn lossen
als hem dat believenn sall inden iersten
mettenn verscenenn thins ende dair nae
met een hondert gulden als voirss. in payments
voirss. als voir die afflossinge des thijns voyrss.
Reiner van Aesswyn voirss. te betaelenn. In oerkon-
de onser literenn. Gegeven inden jair ons Heren
duisent vyeffhondert ende ses ende dertich
den twintichstenn dach in meij.
Naar deze akte wordt verwezen in ORA Zuilichem, inv. 4, folio 5v. Daar staat als datum 12 maart (!) 1536 maar het betreft zeker dezelfde.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.109v+110)
14-09-1482. Schepenen Baudewijn die Poorter Goessenssoen en Goessen Aelbertsz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-10-2020.
Wij Baudewijn die Poorter Goessenssoen ende Goessen Aelbertsz scepen in Zulichem tughen dat voir
onss comen is die gesworen bode onss heren van Gelre in Boemelreweert ende heeft geghiet dat hij ge....
heeft van weghen Olifier Bruystensz Jan Huttensz van een hoet haveren die hij Olifier voirsz nuu op Sunte
Jan baptisten dach laestvoirleden sculdich was ende geloeft had in enen scepen brieff van h... ... gelijck
die inhelt die daer op gemaect is Daer nae tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer Olifier voirsz.
gericht is overmits den gesworen richter onssen heren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in alle goets
Jan Huttensz voirsz dat inder enonge van Zulichem ende inden gericht van Gameren gelegen is als voir desse haveren
voirsz Dess vraechden onss die richter voirsz wat dat Olifier voirsz mitten voirsz goede mitt recht sculdich the
doen were Daer op wijssden wij datmen dat ghoet voirsz verboeden sal als recht is ende daer nae soe salt Oli-
fier voirscr. vercopen tot onssen lantrecht Dit geschiede int jaer onss heren dusent vierhondert twe
ende tachtentich op sunte Jacops dach apostel {25-7-1482} Daer nae wij scepen voirsz. tughen dat voir ons comen is die
gesworen bode voirscr. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendagen ther rechter
misse tijt inder kercken van Gameren alle ghoets Jan Huttensz voirscr. dat inden gericht van Gameren gele-
ghen is dat dat the vercopen were overmits Olifier Bruystensz voirscr. als somme? desse haver voirsz. Daer
nae tughen wij dat voir onss comen is Olifier voirscr. ende heeft vercoft nae alle formen ende manieren gelijck
als onss lantrecht eyscht ende wijst alle ghoets Jan Huttensoen voirsz. dat inden gericht van Gameren gele-
ghen is ende dat aldaer inder kercken van Gameren verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich
is ende mitt recht the verbieden pleecht Gherit van Hollant van vijff schilling gever penninghen the
hebben ende the besitten Ende die richter voirscr. voirtaen onss vraechden waer dat Olifier voirsz. sijn gebreck
dat hij hedde aen Jan Huttensoen voirsz. mitt recht voert verhalen sal Daer op wijssden wij dat hij dat
voirscr. gebreck voert verhalen sal aen beenen ende aen scheenen Jan Huttensz voirscr. ende voert aen alle
ghoets dat hij naemaels hebben ende crigen mach then ewighen daghen totter tijt toe dat Olifier ....
ts... heeft gelijck als onss lantrecht eyscht ende wijst In orconde onsser litteren geg. inden jaer onss
heren dusent vierhondert twe ende tachtentich op theylichs cruys dach exaltacio
De charter is in vrij slechte staat en plaatselijk lastig te lezen.
Bron: ORA Zuilichem, inv. 729
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-10-2020.
Wij Jan van Ghiesen ende Jan die Groet scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Zijbrecht van Nijewel Arnt
soen ende Jacop Jacops soen ende hebben vercoft ende opgedragen voer hondert gouden gulden guet ende gheve
die sij ghieden dat hem betaelt sijn drye mergen lants alsoe groet ende alsoe clein als daer gelegen sijn inden
gericht van Zulichem in die Dryehoeven tusschen erve der kerken van Niewel ende Jan Glummers soen Dijric
bastaert soen Steeskens van Brakel in enen eijgendom ende dat alsoe verre als Zijbrecht ende Jacop voirss. inden
voirss. lande mit recht gheerft sijn sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe behoert ende mit vief
vlemssche kleiken tijns jaerlix te bueren Dirijc voirss. van den dijck voirscr. erfliken te besitten ende
Zijbrecht ende Jacop voirss. vertegen op dit vercofte lant voirss. ende geloefden daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oeck te waren Dirijc den bastaert voirss. van
dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende negen ende dartich des vrijdags nae Sunte Jans dach decollatio.
datering: St. Jansdag decollatio = 29 aug. valt in 1439 op een zaterdag, dus de vrijdag daarna is 4 september
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 12
11-05-1542. Goert, Goris en Adriaen Marsz, gebroeders, hebben verkocht voor 100 pond, 20 hont land in het gericht van Delwijnen aan Frederick Torck van Hemert. Ten overstaan van Frederick van Dorn en Goriss van Horme Ariesz (1), schepenen te Zuijlichem, 1542 mei 11. 1 charter.
N.B. Op perkament, van de uithangende zegels is het eerste in groen was aanwezig, het tweede afgevallen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-9-2020.
Wij Frederick van Doern ende Goessen van den Oever Arienss. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons comen sijn
Goert Marss. Goris Marss. ende Adriaen Marss. gebrueders ende geloven mede voer hoir ander susters ende brueders
ende hebben vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die sij gyeden dat haer betaelt sijn
tuentich hont lants gelegen inden gericht van Delwijnen zuytwaerdt naestlant gelegen Jan Stoersenss. {2}
erven ende oestwaert naestlant gelegen Jan Ghijsbertss. scoemaker streckende totten Aansloet toe voert
wie den lande voerss. allom myt recht naetlant gelegen is Henrick Boen tot behoeff Frederick Torck
van Hemert in eenen eijgendom erffeliken te besitten ende te gebruyken sondert thijns ende met dijck ende
weteringe totten lande voerss. mit recht toebehorende ende Goert Marss. Goris Marss. ende Adriaen Marss.
gebrueders vertegen op dit lant voirss. ende geloeffden mede voer hoer ander susters ende brueders voorss. Sij
geloeffden daer oick op doen te vertijen allen die genen die daer met recht op vertijen sullen. Sij geloiff-
den oeck voer hoer ende voer hoer ander susters ende brueders Henrick Boen voerss. tot behoeff Frederick
Torck van Hemert voorss. dit lant voerss. te waren nae vermoegen ons lantrecht als recht is ten eewi-
gen dagen als recht is voir allen die geenen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van
den selven sonder die dijck ende weteringe voerss. met vorwaerden toegedaen als dat Lubbert Thorck
heer tot Nederhemert ende mijn vrau van Heemert sijn huysfrau dat lant voerss. besitten sullen ende gebruyken
hen leven lanck ende niet langer. In orconde onsser litteren gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert
ende twe ende veertich den ylffden dach inden meij.
1. de naam van de 2e schepen is verkeerd gelezen en moet zijn: Goessen van den Oever Arienss.
2. misschien: Jan Steessenss.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 300
21-11-1566. Cornelis Ghijsbertsz bekennen schuldig te zijn aan Splinter van Voern, als rentmeester van jr. Dirck van Wijlich, Cleeffscher erfhoffmeester, amptman en heer van Monniklant, een thijns van 6 Carolus gulden jaarlijks op St. Jacopsdach te betalen, uit een huis en hofstad in den gerichte van Brackel, losbaar met 100 Carolus gulden. Ten overstaan van Claes Pieck tho Beesd en Renoy en Ghijsbert Jansz, schepenen in Zuijlichem, 1566 november 21. 1 charter
N.B. Op perkament, van de twee zegels is nog aanwezig uithangend in groen was dat van Ghijsbert Jansz, ondertekend Balen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-9-2020.
zie ook het signaat van de bank van Zuilichem, inv. nr. .662, folio 47 (scan 48).
zie: https://hdl.handle.net/21.12108/06BDA4C136FB4236A4C71B4C5354A35C
N.B. de ondertekening is waarschijnlijk niet door Balen maar door secretaris Bolen.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 355
10-11-1566. Jr. Joost Turck bekent verkocht te hebben aan Hanrick Stael een huijs, hofstadt en gheseet met toebehoren, gelegen in het dorp van Hemert aan de Wiel. Ten overstaan van Ghijsbert Jansz en Ghijsbert van Werdenburch, schepenen in Zuijlicum, 1566 november 10. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in bruin was der schepenen, ondertekend Balen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-9-2020.
zie ook het signaat van de bank van Zuilichem, inv. nr. .662, folio 46 (scan 47).
zie: https://hdl.handle.net/21.12108/06BDA4C136FB4236A4C71B4C5354A35C
N.B. de ondertekening is waarschijnlijk niet door Balen maar door secretaris Bolen.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 354
10-02-1545. Schepenen Sijmon van Bueren en Coenrart van Ztuivell.
Stees van Hemert bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van Wouter Ghijsberts een erfthijns van 3 gulden, jaarlijks te betalen op 10 februari, uit 3 morgen land, gelegen in het gericht van Delwijnen. Ten overstaan van schepenen van Zulichem, 1545 februari 10. 1 charter
N.B. Op perkament, gecancelleerd, de zegels ontbreken.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-9-2020.
Wij Sijmon van Bueren ende Coenrart van Ztuivell scepen in Zuy;ichem tugen dat voer ons comen is
Stees van Hemert den Alden ende heeft geloeft Joest vander Weteringe tot behoeff die erffgenae-
men Wouter Ghijsbertss. thijns drie keijssers gulden tuentich brabants stuver gefalueert voer ye-
geliken gulden voerss. gerekent off ander goet paeyment daer voer in geliker werden alle jaer
eweliken te betalen ende te boeren opten tyensten dach february uuyt drie mergen lants gele-
gen inden gerichte van Delwijnen op die Voerst boeven naestlants gelegen die erve Everit van
Doern ende beneden die erve Arnt die Cock Duls. Voert wie den lande voerss. aldaer mit recht
naestlant gelegen is welcken thijns voirss. werdt saek dat hi alle jaer eweliken opten termijn
dach der betalinge voerss. niet betaelt en weer dan soe sall daer alle daegen daer ietst
volgende eenen peen {vlek} van een halven stuver genge ende geeff opten thijns voirss. wassen ende gaen
welcken peen te gader mitten tijns voerss. die erffgenaemen Wouter Ghijsbertss. voirss. verhae-
len sullen ende moegen uutten lande voerss. wanneer sij's niet langer en sullen willen beijden
ende Stees van Hemert voerss. geloeffde oeck Joest vander Weteringe voirss. tot behoeff
der erffgenaemen Wouter Ghijsbertss. voerss. den thijns voerss. te waren mit volder waer-
scappen ten ewigen daegen als recht is voer allen die geenen die ten recht coemen willen
mit voerwaerden toegedaen als dat Stees van Hemert voerss. den thijns voerss. aff sall
moegen lossen op eijnigen termijn dach voerss. inden yersten met allen verscenen thijnss ende
daer nae met vijfftich keijssers gulden als voerss. sijn off maeyment daer voir als voorss. steet
als voer die afflossinge dess thijns voerss. In orconde onsser litteren gegeven inden jaer
ons Heeren dusent vijffhondert ende vijff ende veertich den tyenste dach in februario.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 305
25-07-1498. Arnt Maurisz bekent schuldig te zijn aan heer Willem die Borchgreeff, kanonick te Hemert, 2 gouden koerforster overlensche rijnsche gulden (20 Philippus Borgoensche stuiver voor den gulden) jaarlijks te betalen op St. Peter, uit een geseet, gelegen in het gericht van Aelst. Ten overstaan van Jan Aelbertsz en .... (1) de Ghier, schepenen te Sulichum, 1498 juli 25 (St. Jacobsdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangende zegel in groen was van den tweeden schepen, het eerste is afgevallen.
(1) de voornaam Egen is wel degelijk nog leesbaar op deze gehavende akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Jan Aelbertss. ende Egen die Ghier scepen in Sulichum tugen dat Arnt Mauriss. heeft geloift Arien die Kock tot
behoiff heere Willem die Borchgreeff kanonick tot Hemert thijns twe gouden koerforster overlensche rijnsche
gulden twentich philippus borgoensche stuvers voir den gulden voirss. gerekent off ander goet payement
dair voir in gelijker weerdde op sunte Peters dach ad cathedram naistkomende ende dair na alle jair
eweliken thijns twe gouden gulden als voirss. sijn off payement dair voir als voirss. is jaerlix op
{gat} sunte Peters dach ad cathedram te betalen ende te boeren uyt enen geseet gelegen inden gericht van Aelst op {gat}
{gat} vurss. aen die een sijde noerdwairt gelegen streckende langs der gemeijne strate {gat}
{gat} anderen sijde toe off tuschen die ghene die dair al om myt recht naist gelegen sijn. Welcken thijns {gat}
{gat} ...k dat hij alle jair ewelike opten vorgenoemden termijn der {gat} betalingen {gat}
betailt were {gat}so sall dair alle weken dairnavolgende een peen van {gat} philippus stuvers
genge {gat} ende geve opten voirss. thijns wassen ende ghaen. Welcke peen te gader mytten thijns voerss Arien
die Kock {gat} tot behoeff heren Willemss. voirss. uyten geseet voirss. verhalen sall ende mach wanneer hij
nyet langer beijden en will ende Arnt Mauriss. voirss. heeft geloift Arien die Kock tot behoiff heren
Willems voirss. den thijns voirss. ten ewigen dage te waren voir allen die ghene die ten recht komen
willen opten geseet voirss. In orkonde onser litteren gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert acht
ende tnegentich op sunte Jacopsdach apostel.
datering: St. Jacopsdag apostel = 25 juli.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 245
30-08-1563. Aert Gerrits van Tiel, als getrouwd hebbende Bertgen Willems dochter, vroeger weduwe van Hanricx de Haer, bekent schuldig te zijn aan Splinter van Voorn, als rentmeester van jr. Diederick van Wijlich heer van Monicklant, enz. 1281 keizers Carolus gulden te betalen in 7 termijnen. Ten overstaan van Frederic van Doern en Adriaen die Cock van Delwijnen, schepenen in Zuilichem, 1563 augustus 30. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Van deze akte is ook een afschrift beschikbaar in het geloftesignaat van de bank van Zuilichem.
Zie inv. nr. 1, scan nrs 6 en 7 in:
https://hdl.handle.net/21.12108/661554DED12648209218FF8A2D4F6781
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 347
26-08-1438. Aernt die Koc van Opijnen, als momber van zijne vrouw joncfrouwe Katherine, dochter van Ghijsbert heer tot Hemert, doet afstand van alle goederen te Zulichem, die joncfr. Katherine aanerven mochten bij het overlijden van hare ouders Ghijsbert heer tot Hemert en joncfrouwe Steesken, ten behoeve van Jan, Steesken en Peter, kinderen van Ghijsbert heer tot Hemert. Ten overstaan van Aernt van Herler van Zulichem en Dirijc van Brakel heer Janszoon, schepenen te Zulichem, 1438 augustus 26 (dinxdag na St. Bartholomeusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Diryc van Brakel heren Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen
is Aernt die Koc van Opijnen als momber ende wittaftige man sijns wijfs joncfrouwe Katherinen dochter Ghijsberts heren
tot Hemert ende heeft vertegen op alle guets ende erfnis rurende ende onrurende dat hem als momber voirss. aen-
comen ende besterven mach overmits dode Ghijsberts heren tot Hemert haers vaders voirss. ende joncfrouwe Steeskens
haere moeder wijf Ghijsberts voirss. dat gelegen is inder eninge van Zulichem tot behoeff Jans, Steeskens, ende
Peters, kijnder Ghijsberts heren tot Hemert voirss. erfliken te besitten. Ende Aernt die Koc van Opijnen als mom-
ber sijns wijfs voirss. geloefde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven mit aldussulker
vorwaerden toegedaen were dat sake dat daer enich storve vanden voirss. kijnderen sonder wittaftige
blivende gebort nae dode Ghijsberts heren tot Hemert ende joncfrouwe Steeskens sijns wijfs voirss. dat dan
dat guet vanden voirss. kijnde dat daer gestorven were sonder wittaftige blivende gebort aen comen ende
erven sal op sijn recht erfgenamen nae onsen lantrecht. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren
dusent vier hondert ende acht ende dartich des dinxsdages nae sunte Bartholomeeus dach.
datering: St. Bartholomeusdag = 24 augustus; in 1438 was dat op een zondag, dus de dinsdag daarna was 26 augustus
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 129
02-08-1475. Andriaen Derixs bekent schuldig te zijn aan Johan Zegerszoon, ten behoeve van joffer Geertruijt Zegersdochter, 2 gouden Rijnsche gulden (à 20 Bourgantsche witte stuiver) erfthijns, jaarlijks op St. Remeijs te betalen uit een huis met toebehoren, gelegen in het gerecht van Aelst. Ten overstaan van Johan van Brakell Derixszoon en Reijmbout Baers, schepenen in Zuijlichem, 1475 augustus 2 (woensdaighs na St. Petersdach ad vincula). 1 charter
N.B. Op perkament, het eerste zegel is afgevallen, het tweede zegel in groen was aanwezig.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Johan van Brakel Derixss. ende Reijmbout Baers scepen in Zuylichem tugen dat Andriaen
Derixss. geloift heeft Johan Zegerss. tot behoiff joffer Geertruyt Zegers dochter twee gauwe
rijnssche gulden twintich bourgonsche witte stuvers genge ende ende geve gerekent voir elcken
gulden off ander guit payement dair voir in gelijker weerden erffelix thijns alle jair
ewelicken op sente Romeijs dach bisscops te betalen ende te boeren uyt een huyss ende een
hoffstat mit allen hoeren tymmeringen poetingen ende toebehoeren gelegen inden gericht van Aelst
tusschen Jan van Aelst ain d'een sijde ende die gemeijn strait ain d'ander sijde. Ende Andriaen
vurss. heeft geloift Johan Zegerss. tot behoiff joffer Geertruyt vurss. den thijns vurscr.
ewelicken te waren tegen alle die ghene die ten recht komen willen uyten guede vurss.
In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert vijff ende tsoeven-
tich des woensdaighs na sente Peters dach ad vincula.
datering: St. Petersdag ad Vincula = 1 augustus, in 1475 was dat op een dinsdag, dus woensdag daarna was op 2 augustus.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 217
17-10-1431. Dieric van Tijel heeft verkocht voor 100 gulden aan Jacop Wouters, ten behoeve van Heilwegen, dochter van Dieric von Tiel, een huis en hofstad met toebehoren, gelegen in het gericht van Brakel. Ten overstaan van Jan van Brakel en Goeswijn van Brakel, schepenen in Zulichem, 1431 oktober 17 (woensdach nae St. Gallendach). 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels afgevallen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Jan van Brakel ende Goeswijn van Brakel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Diriic van Tyel
Beriis soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt
sijn een huys ende een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gericht van Brakel tusschen Jonc-
frouwe Steesken {1} van Ghiessen ende Beriis Jans soen, Jacop Wouters soen tot behoeff Heilwigen dochter Dirijck
van Tiel voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit dijck die daer mit recht toe behoert erfliken te
besitten. Ende Diriic van Tyel voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht an vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Jacop voirss. tot behoeff
Heilwigen voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle
voerplicht aff te doen vanden selven dit voirscr. guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren
dusent vierhondert ende een ende dartich des woensdages nae sunte Gallen dach.
datering: St. Gallusdag = 16 oktober, in 1431 was dat een dinsdag. Dus de woensdag daarna was 17 oktober
1. of: Neesken (er loopt een vouw over de eerste letter); maar merk op dat hier http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1441#401 ook sprake is van joffrouw Steesken, en daar is de naam wel goed leesbaar.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 116
10-03-1509. Ghijsbert Wouterss en Arnt Mauriss, als kerckmeisters van Aelst, hebben de thijns van 4 gauwe overlenssche Rijnssche gulden, jaarlijks op St. Peter te voldoen, verkocht voor 100 pond aan heer Willem die Borchgreeff, priester en pastoor te Veen. Ten overstaan van Goesswijn van Aelst en Reynier van Tuijll, schepenen te Zuijlichem, 1509 maart 10; getransfigeerd aan de akte van 27 mei 1468. 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels der schepenen ontbreken.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Goessuwijn van Aelst ende Reijnier van Tuyll scepen in Zuylichem
tugen dat voir ons comen sijn Ghijsbert Wouterss. ende Arnt Mauriss. als kerck-
meisters inder tijt der kercke van Aelst inden naem ende van wegen
der kercken voirss. met consent ende wil mijns Goesuwijn van Aelst ende der
gemeijne nabueren van Aelst ende hebben vercoft ende opgedragen voir hon-
dert pont gever penningen die sij ghiede dat hoir betaelt sijn den
brieff dair desen tegenwoirdige brieff doirsteken is, ende alle 't ghe-
haut des brieffs als dair in gescreven steet heren Willem die Borch-
greeff priester ende pastoer der kercken van Veen in enen eijgendom
erffelijck te besitten. Ende kerckmeisters voirss. inden naem ende van wegen
der kercken voirss. vertegen op den brieff ende op 't ghehaut des brieffs
voirss. Sij geloeffden dair op doen te vertijen alle die gene die vander
kercken wegen voirss. dair op met recht vertijen sullen. Ende ic Goesuwijn
van Aelst voirss. Ghijsbert Wouterss. ende Arnt Mauriss. als kerckmeisters
indertijt der kercken voirss. geloeffdenheren Willem die Borchgreff
voirss. den brieff ende 't ghehaut des brieffs voirss. ten ewigen dagen
te waren tegen alle die ghene die then recht comen willen ende vander
kercken wegen voirss. alle voirplicht aff te doen vanden selven. Die buyten
scripsie tugen loven wij guet. In oirconde onser litteren gegeven int jair
ons Heren duysent vijffhondert ende negen op den tienden dach van
der maent maerte.
Transfix.
Hangt aan: 27-05-1468
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 195
27-05-1468. Deric Gijsbertsz en Gerit Arntzs, als kerckmeijsters van Aelst, hebben overgegeven aan Johan Hack 13 hondt land te Aelst, tegen betaling van een thijns van 4 gauwe overlenssche Rijnssche gulden, jaarlijks te voldoen op St. Peter. Ten overstaan van Hillijn van Aelst en Reijmbaut Baers, schepenen te Zuylichem, 1468 mei 27 (anderen dag na onss heren Hemelvairtzdach); getransfigeerd aan de akte van 10 maart 1509. 1 charter
N.B. Op perkament, het eerste zegel afgevallen, het tweede zegel in groen was aanwezig.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-9-2020.
Wij Hillyn van Aelst ende Reijmbaut Baers scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen sijn Deric Gijsbertss.
ende Gerit Arntzs. als kirckmeijsters van Aelst ende hebben uytgegeven van wegen der kircken van Aelst Johan
Hack Janss. derthien hondt lantz soo groit ende cleijn als die gelegen sijn inden gericht van Aelst ick
Hillyn vurss. oistweert naist lantgelegen ende die gemeijn stege westwairt in enen erffelicken thijns te
besitten voir vier gauwen overlenssche rijnssche gulden genge ende geve off ander guit payement dair
voir in gelijker weerden alle jair ewelicken op sente Peters dach apostels ad cathedram die kerck-
meijsters van Aelst inder tijt tot behoiff der selver kircken tot enen thijns recht te betalen. Ende weert
dat desen thijns vurss. alle jair ewelicken op den vurss. termijn der betalinge nyet betailt en were
dan soe sall dair alle weken dair naist volgende een peen van enen gueden auden johannes braspenning
opten vurss. thijns wassen ende gain welck peen te gader mitten thijns vurss. die kirckmeijsters van Aelst
inder tijt tot behoiff der selver kircken uyten lande vurss. verhalen soelen ende moegen wanneer sij's nyet
langer beijden en willen. Ende Derick ende Gerit vurss. als kirckmeijsters der kircken van Aelst ende van-
wegen der selver kircken vurss. hebben geloifft Johan Hack vurss. dit lant vurss. ewelicke te
waeren voir alle die ghene die ten recht komen willen voir den thijns vurss. Die superscripti vurss. loeven
wij guit. In orkonde onser litteren. Gegeven in den jair onss Heren dusent vierhondert acht ende tsestich des
anderen daighs na onss Heren hemelvairtz dach.
datering: in 1468 viel hemelvaartsdag op 26 mei, dus de dag daarna was op 27 mei.
Transfix.
Aanhangend: 10-03-1509
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 195
27-03-1463. Adriaen Dirxs belooft jaarlijks te betalen op St. Remeijsdach drie gauwe Merkensche Rijnsche gulden, uit een huis en hofstad met toebehoren, gelegen onder het gericht van Aelst naast Hillen van Aelst, aan Geertruijt Seger Goeswijnszen. Ten overstaan van Staes van Broichusen en Staes van Hemert, schepenen in Zuijlichem, 1463 maart 27 (heiligen sonnedach als men singt in die heyligher kercken Judica). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-9-2020.
Wij Stais van Broichusen ende Staes van Hemert scepen in Zuylichem tugen dat Andriaen Derixss. geloifft heeft
Geertruyt dochter Seger Goeswijnss. drie gouwen overlenssche rijnssche gulden genge ende geve erffelix thijns
alle jair ewelicken op sente Remeijs dach bisscops te betalen ende te boeren uyt een huyss ende een hoffstat
mit alle hoerre tymmeringen, poetingen ende toebehoeren gelegen inden gericht van Aelst ain d'een sijde naest
gelegen Hillen van Aelst ende die gemeijn strait ain d'ander sijde. Ende Andriaen Derixssoyn voerscr,
heeft geloifft Geertruyt voirss. den thijns voirss. ewelicken te waeren voir alle die ghene die ten recht
komen willen opten guede voirss. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert
drie ende tsestich op den heilige sonnendach als ment singt inder heiliger kercken judica. Dm.s.
datering: judica = 2e zondag voor pasen. In 1463 was dat op 27 maart.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 181
23-10-1421. Zegher Goeswijnsz heeft verkocht voor 100 gl. aan Ghijsbert heer tot Hemert 16 hont land gelegen te Aelst gen. den Omloep; ten overstaan van Hillin van Aelst en Aernt die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem.
Op perkament, zeer geschonden, de zegels ontbreken.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-9-2020.
Wij Hillen van Aelst ende Aernt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Zegher Goeswijns soen
ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn seven (1) hont lants
gelegen inden gericht van Aelst geheiten den Omloep tusschen Zegher voirss. an d'een side en die daer miet recht naast-
gelegen sijn an d'ander side Aernt van Vlijmen tot behoeff Ghijsbert here van Hemert in enen eijgendom sonder
tijns ende mit dijck die daer mit recht aen behoert erfelicken te besitten. Ende Zegher voirss. verteech op dit
lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien alle den ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloefde oeck te waren Aernt van Vlijmen voirss. tot behoeff Ghijsbert here van Hemert voirss. dit lant voirss. jaer
ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht af te doen van
denselven. In orconde onser litteren. Gegheven int jaer ons Heren duysent vierhondert ende een ende twintich opden
donredage nae sunte Lucasdach. (2)
(1) de afmeting is niet goed leesbaar. Het zou ook 16 hont kunnen zijn zoals genoemd in het regest.
(2) De onderste helft van deze akte is zodanig bevlekt dat het deels onleesbaar geworden is, en is mbv de standaard formulering zoveel mogelijk gereconstrueerd. Ook het jaartal is niet goed leesbaar en overgenomen van het regest.

datering: St. Lucasdag = 18 oktober. In 1421 was dat op een zaterdag. Dus de donderdag daarna was op 23 oktober.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 97
28-04-1449. Jacop Jacopsz verkoopt voor 100 gulden aan Jan van Hemert 5 morgen land, gelegen in het gericht van Delwijnen. Ten overstaan van Aernt die Cock van Delwijnen en Jan die Groet, schepenen te Zulichem, 1449 april 28. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-9-2020.
Wij Aernt die Kock van Delwijnen ende Jan die Groet scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Jacop Jacopss. ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve
die hij giede dat hem betaelt sijn vijff mergen lants gelegen inden gericht van Delwijnen
over die eenden tusschen Jan van Hemert an beide siden Jan van Hemert voirss. in enen eijgen-
dom sonder thijns ende myt dijck die daer mit recht toe behoirt erfelijcken te besitten
ende Jacop Jacopss. voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te ver-
tien allen die geen die daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waeren
Jan van Hemert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen
die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oerconden
onser letteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende veertich
opten acht ende tweijntichsten dach inder maent van apryl.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 146
09-11-1441. Peter van Hemert belooft te betalen aan Jan van Hemert, zijn broeder, een half jaar na den dood van Ghijsbert heer tot Hemert hun vader, 50 gouden overlentsche Rijns gulden en 50 jaar lang elk jaar 50 van dezelfde guldens, zomede hetzelfde te betalen na den dood van joncfrou Steesken, zijne moeder. Ten overstaan van Dirijc van Brakel heer Jansz en Ghijsbert van Ghiessen, schepenen te Zulichem, 1441 november 9. 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels ontbreken.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-9-2020.
Wij Diryc van Brakel heren Jans soen ende Ghijsbert van Ghiesen scepen in Zulichem tugen dat Peter van Hemert
heeft geloeft Jan van Hemert sinre brueder vijftich gouden overlenssche rijnssche gulden genge ende gheve
off ander guet payment in geliker werde binnen enen halven jaer naest comende nae doede Ghsijberts heer van
Hemert sijns vaders tot onsen lantrecht te betalen. Ende vijftich jaer lanc daernaestcomende alle jaer
der jaren voerss. vijftich gulden als voirss. sijn off payment als voirss. is op sunte Mertijns dach inden wijnter
tot onsen lantrecht te betalen. Voert Peter voerss. heeft geloeft Jan van Hemert voirscr. vijftich gulden als voirss.
sijn off payment als voirss. is binnen enen halven jaer naestcomende nae doede jouffrouwe Steeskens sijnre moeder
tot onsen lantrecht te betalen ende vijftich jaer lanc daernae comende alle jaer der jaren voirss. vijftich
gulden als voirss. sijn off payment als voirss. is op sunte Mertijns dach inden wijnter tot onsen lantrecht te betalen
die superscripti is loven wi guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een ende veertich
opten negenden dach inder maent van november.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 138
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-9-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van
Strijn brueder tot Soevenbergen als momber sijnre huysvrouwen vrouwe Alijtten Piecx wilneer wijff was heren Arnts
van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien vrouwe
Alijtten vurss. van wegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dait toe bewegende, over-
gegeven ende opgedragen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende fundatien die brieve
dair desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle 't gehout der brieve ls dair inne gescreven steet brueder
Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente Sophien buten der stat van des Hertogen bosch tot
Vucht gelegen tot behoiff des prioers ende des gemeijns convents des coesters vurss. erffelicke te besitten ende
Gerit vurss. mit consent vrouwe Alijtten vurss. verteech op die brieve ende 't gehout der brieve vurss. tot behoiff
des cloesters vurss. ende hij geloiffden oic van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven mit
vurwairden toegedain dat vrouwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende
nyet anders innen ende wynnen mach den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren.
Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander
maent meerte (1)
(1) de maand is onleesbaar en valt onder de vouw, maar gezien het grote aantal andere identieke transfixen van deze datum met exact dezelfde inhoud, is er geen twijfel aan dat het regest correct is en dat het maart moet zijn.
Transfix.
Hangt aan: 13-11-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 206 - Regest nr. 409
13-11-1470. Schepenen Matheus van Hoesden en Roloff van Groesbeeck.
Dat Aernt van Hemert verkocht heeft aan Jacop Doelvoet ten behoeve van heer Arnt van Herlair, ridder, de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-9-2020.
Wij Matheus van Hoesden ende Roloff van Groesbeeck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is
Arnt van Hemert ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die hij giede dat
hem betailt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut diss
brieffs als dair inne gescreven steet Jacop Doelvoet tot behoiff heren Arnts van Herlairs ritter in
enen eijgendom erffelick te besitten. Ende Arnt van Hemert vurss. verteech op den brieff ende
't gehaut diss brieffs vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht van
sijnre wegen dair op vertijen soelen ende geloiffde oic te waeren Jacop Doelvoet tot behoiff heren Arntz
vurss. van sijnre wegen den brieff ende 't gehaut diss brieffs vurss. jair ende dach alst recht is voir
alle die ghene die ten recht komen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren vierhondert ende tsoeventich
des dynxdaighs na sente Martijns dach inden wijnter.
datering: St. Martijnsdag in de winter = 11 november. In 1470 was dat op een zondag, dus de dinsdag daarna was op 13 november.
Transfix.
Hangt aan: 14-05-1468
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 206 - Regest nr. 312
14-05-1468. Schepenen Goeswijn vanden Oever en Reijmbout Baers.
Dat Clais Helmichsoin beloofd heeft aan Arnt van Hemert een erfcijns van 4 1/2 filippusschild uit 1 morgen land in Zuilichem opten Ham.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-9-2020.
Wij Goeswijn vanden Oever ende Reijmbout Baers scepen in Zuylichem tugen dat Clais Helmichsoen geloifft heeft
Arnt van Hemert vijfftenhalven gauwen philippus bourgonsche schilt genge ende geve off ander guit
payement dair voir in gelijker weerden erffelix thijns alle jair ewelicken op Sente Peters dach ad
cathedram te betalen ende te boeren uyt enen margen lantz gelegen inden gericht van Zuylichem
opten Ham tusschen Marselis Jacopss. ende Peter Derixss. Ende Clais Helmichss. vurss. heeft geloifft
Arnt van Hemert vurss. den thijns vurss. ewelicke te waeren voir alle die ghene die's ten recht
komen willen uyten lande vurss. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vier
hondert acht ende tsestich op den vierthienden dach vander maent meijde.
Transfix.
Aanhangend: 13-11-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 206 - Regest nr. 260
20-02-1419. Jan van Welle verkoopt en draagt over aan Ghijsbert, heer van Hemert voor 100 gulden 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwinen op die Ringmeer naast land van den koper. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnssoen en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 20 (manendags na sunte Valentijnsdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in bruin was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-9-2020.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is
Jan van Welle ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt
sijn illeftalff hont lants gelegen gericht van Delwinen op die ringmeer tusschen Ghijsbert here van He-
mert an d'een side Wouter Dirics soen ende Lambert van Oesterwijc an d'ander side, Ghijsbert here van Hemert
voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit vijf voeten dijcks tusschen Ghijsbert voirss. ende Bertout Lief-
mans soen erffelike {vlek} te besitten. Ende Jan van Wel voirss. verteech op dit lant voerss. ende geloefde daer op doen
te vertien alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Ghijsbert heer
van Hemert voerss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen
willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
dusent vier hondert ende negentyen des ts'manendages nae sunte Valentijns dach.
datering: valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de maandag daarna was op 20 februari.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 79-A
05-06-1419. Bertout Liefmans heeft verkocht voor 100 gulden 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Arnt van Herler van Zulichem en Hillin van Aelst Goeswijnszoon, schepen in Zulichem, 1419 juni 5 (manendag na den heiligen Pinxdag). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was van den eersten schepen, het tweede zegel is afgevallen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-9-2020.
Wij Arnt van Herler van Zulichem ende Hillin van Aelst Goeswijns soen scepen in Zulichem tugen dat voer
ons comen is Bertout Liefmans soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende
gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier dalven mergen lants gelegen inden gericht van Del-
winen alsoe groet ende alsoe clein als daer liggen op die Ringmeer tusschen Ghijsbert here van Hemert
an d'een side Dirijc Arnts soen ende Claes van Malsen an d'ander side, Ghijsbert here van Hemert voirss.
in enen eijgendom sonder tijns ende mit negen voeten dijcks gelegen op Merlanswade tusschen
Ghijsbert here van Hemert voirss. an d'een einde ende Dirijc Arnts soen an d'ander einde, erfliken te
besitten. Ende Bertout voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Ghijsbert here van
Hemert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht co-
men willen. Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons
Heren dusent vier hondert ende negentien des ts manendages naden heiligen pinxsdach.
datering: in 1419 viel pinksteren op zondag 4 juni, dus de maandag daarna was op 5 juni.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 82
19-02-1419. Gherijt Jorden Vrancssoen heeft afstand gedaan van 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, ten behoeve van Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendach na St. Valentinus). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-9-2020.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen
in Zulichem tugen dat voer ons comen is Gherijt Jorden Brants (1) soen
ende heeft vertegen op vier dalven mergen lants gelegen inden gericht
van Delwinen op die Ringmeer tusschen Bertout Liefmans soen an d'een
side Wouter Dirijcs soen ende Lambert van Oesterwijc an d'ander side, tot
behoeff Ghijsberts here van Hemert erfliken te besitten ende Gherijt
{vlek} voirss. geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen
tyen des sonnen dages nae sunte Valentinus dach.
datering: valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de zondag daarna was op 19 februari.

(1) zou zowel Vranc als Brant kunnen zijn. In dit handschrift zijn v/b an c/t moeilijk te onderscheiden.
Vergelijk ook met deze 2 akten uit 1387 waarin een Jorden Brant als schepen optreedt http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1387#19 en http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1387#405
en deze akte van 1389 waarin een Jorden Brant als borg optreedt http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1389#389
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 80
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoer beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe begende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van
Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrouwe Alijtten Piecx sijnre huysvrouwen wilner wijff was heren
Arnts van Herlar ritter ende heeft mit wulle ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien
vrouwe Alijtten vurss. van wegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende
puyrlick ende symplick omme Goits willen opgedragen ende overgegeven in rechter aelmissen ende fundacien den
brieff dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehout diss brieffs als dair inne gescreven steet brueder
Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente Sophien carthuysers oerdens gelegen tot Vucht bij der
stat van des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents des vurss. cloesters erffelicke te besitten.
Ende Gerit vurss. mit consent vrouwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehout diss brieffs vurss. tot behoiff
des cloesters vurss. ende hij geloiffden oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven mit vurwarden
toegedain dat vrouwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende byet anders ynnen
ende wynnen mach den thijns alsoe lange als sij leeft ende nyet langer. Die super scripci des loeven wij guet. Inne
orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert sess ende tsoeventich opden negen ende twintichsten
dach vander maent meerte (1).

(bijgevoegd briefje}
Gerit van Strijn met wille
Aleijdis Piecs gheeft car.
Sophia een thijns van II
gouden philips borgonsche scilde
op sinte martens dach, uuyt
een hoffstat tot Nyewael.
anno 1476, 29 marty.

(bijgevoegd 2e briefje in 16e eeuws handschrift}
Nyewael
Cornelis die Vischer
thijns II g. X st. in
verval.
Rest in mar. 78
XXX g.
(1) de maand is onleesbaar en valt onder de vouw, maar gezien het grote aantal andere identieke transfixen van deze datum met exact dezelfde inhoud en het bijgevoegde 15e of 16e eeuwse briefje, is er geen twijfel aan dat het regest correct is en dat het maart moet zijn.
Transfix.
Hangt aan: 14-11-1469
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 175 - Regest nr. 419
14-11-1469. Schepenen Gerardt van Lair en Arnt Geritzs.
Dat Jacop Janssoin beloofd heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een erfcijns van 2 filippusschild uit een huis en hofstad in Nieuwaal.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-8-2020.
Wij Gerardt van Lair ende Arnt Geritzs. scepen in Zuylichem tugen dat Jacop Janss. geloifft heeft heren Arnt van Herlar
ritter twee gouwen philippus bourgonsche schilde vijffthien bourgonsche witte stuvers gerekent voir elcken schilt
off ander guet payement dair voir in gelijker weerden erffelix thijns alle jair ewelicken op sente Martinus
dach inden wynter tot enen thijns recht te betalen ende te boeren uyt een huys ende een hoffstat mit allen hoeren poetinge
tymmeringe ende toebehoeren gelegen inden gericht van Nyewaill tusschen heren Arnt vurss. ende Robbert Jan Doelvoetzs.
Welck thijns vurss. waert saick dat die alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalinge nyet betailt en were
dan soe sall dair alle weken dair naist volgende sess weken lanck duerende een peen van enen gueden ouden
boddrager opten vurss. thijns wassen ende gain welck peen te gader mitten thijns vurss. heren Arnt vurss. opten
guede vurss. verhalen sall ende mach wanneer hij's nyet langer beijden en will. Welcke sess weken als sij omleden
weren ende den thijns ende die peen vurss. nyet betailt en weren dan soe solde Jacop Janss. vurss. dair en theijnde
vervallen wesen sonder enich weder seggen van allen recht ende toeseggen dat hij hadde ain den guede vurss.
tot behoiff heren Arntz van Herlar vurss. erffelicke te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair
ons Heren dusent vierhondert negen ende tsestich des dynxdages na Sente Martijns dach inden wynter.

{keerzijde}
St. Sophie
Jac?op? Janss. X
datering: St. Martijnsdag in de winter = 11 november. In 1469 was dat op een zaterdag. Dus de dinsdag daarna was op 14 november.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 175 - Regest nr. 292
10-04-1457. Schepenen Aernt die Sterck Roeloffs en Aernt Gherytss.
Dat Jan die Groit Hermensoin verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwerken(?) (1), waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Jan voor 1 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-8-2020.
Wij Aernt die Sterck Roeloffs ende Aernt Gherytss. scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is Jan die Groit Hermenss.
ende heeft vercoft ende opgedraghen voir vijftich gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
een huys ende hofstat mit allen haren toebehoren gelegen inden ghericht van Nyewel aen die Qwaerten
tusschen Geryt Willemss. ende Jan Everytss. heren Airnt van Herler ridder in enen eijghendomme erffelijcken
the besitten ende Jan die Groet voirscr. verteech op dit goet voirscr. ende gheloefde doen te vertijen alle
die ghene die dair mit recht op vertijen sullen ende gheloefde oick the waren heren Airnt voirscr. dit goet
voirscr. jair ende dach als recht is voir alle die ghene die then recht comen willen ende alle voirplicht
aff the doen vanden selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder heren Airnt voirscr. dit goet voirscr. Jan
die Groot voirscr. in enen jairlicxssen erffthijns erffelycken the besitten alle jair voir enen gouden
overlensse rijnsse gulden ghenge ende gheve off ander goet payment dair voir in gelijcker weerden
erffelicx thijns alle jair ewelycken heren Airnt voirscr. the betalen opten heijlighen paesdach tot thijns
recht wellyck thijns voirscr. off hij jairlicx opten dach voirscr. niet betaelt en weere dan soe sal
dair alle weecke dair naevolgende op wassen ende gaen een peen van enen halven goeden alden boddrager
wellick peen the gader mitten thijns voirscr. heren Airnt voirscr. verhalen mach uuyt allen den goeden voirss.
wanneer dat hij's niet langer beijden en wille. In oirconde onser letteren ghegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert seven ende vijftich opten tienden dach inden maent gheheijten aprille.

{keerzijde}
Jan die Groet VII
{keerzijde omgedraaid}
Arnt Sterck Rolofss.
Arnt Gherittss,
(1) dit moet zijn "die Qwaerten". Vergelijk ook met de akte van 11-3-1459, http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1459#306
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 167 - Regest nr. 165
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit
van Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrouwe Alijtten Piecx sijnre huysvrouwen wilner wijff was
heren Arnts van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der Conscientien
vrouwe Alijtten vurss. van wegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dait toe
bewegende overgegeven ende opgedragen sumplick ende puyrlick om Goitswillen in rechter aelmissen ende fun-
datien den brieff dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehout diss brieffs als dair in
gescreven steet brueder Thomas van Driell procutatoer des nijen cloesters van sente Sphien carthuysers
oerdens gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents
des cloesters vurss. erffelicke te besitten ende Gerit vurss. mit consent vrouwe Alijtten vurss. verteech op
den brieff ende 't gehout diss brieffs vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij geloiffden oec van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven mit vurwairden toegedain dat vrouwe Alijt Piecx
vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen mach den thijns
alsoe lange sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert
sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander maent meerte.

{bijgevoegd briefje}
Gerit van Strijnmet wille
Aleijdis Piecs gheeft car.
Sophie een cijns van een
overlensce rijns gl. op paesdach,
uuyt een hoffstat tot Nyewael.
4
anno 1476, 29 marty.
Transfix.
Hangt aan: 10-04-1457
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 167 - Regest nr. 416
16-06-1458. schepenen Aernt die Sterc Roeloffs en Aernt Geritss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-8-2020.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1458

Transfixa Supra predicta

Wij Aernt die Sterc Roeloffs ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Hillen Geritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende geve die hij
giede dat hem betaeilt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Mertijn Heesselss. in enen eygen-
domme erffelicken te besitten. Ende Hillen voirss. verteech op den brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffde oick te waren Mertijn voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jair ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt soe verteech Mertijn Helle Geritss. op den brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. tot behoeff Mertijn Heesselss. voirss. ende geloeffde van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert acht ende vijfftich des vrijdages nae Sunte Odulphus dach.
des vrijdages nae Sunte Odulphus dach (12-Juni) = 16-Juni
scan 141-2
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1443
Aanhangend: 06-10-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.087)
27-05-1419. Lambert Heijnric Lemmessoenssoen heeft verkocht voor 50 gulden 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 mei 7 (2) (zaterdag na ons heren hemelvaart); getransfigeerd aan de akte van 5 december 1418. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-8-2020.
12.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is
Lambert Heijnric Lemme soens soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghie-
de dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwerdigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als
daer in gescreven steett Ghijsbert here van Hemert erfliken te besitten. Ende Lambert voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Ghijsbert here van Hemert
voirss. den brieff ende 't gehaudt des briefs voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die
ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negentien des saterdages nae ons Heren Hemel-
vaart dag(1).
(1) valt onder de vouw en is onleesbaar.
(2) datering: hemelvaartsdag in 1419 was op donderdag 25 mei. De zaterdag daarna was dus op 27 mei.
Het regest is fout. In 1418 was hemelvaartsdag op 5 mei dus het lijkt erop dat het verkeerde jaar is gebruikt.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1418
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 78
05-12-1418. Willem Mutszoon (1) heeft verkocht voor 50 gulden alle rechten die hij heeft op 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Lambert Heijnric Lemmessoenssoen. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1418 december 5 (manendag na St. Andriesdach); getransfigeerd aan de akte van 7 mei 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-8-2020.
Wij Hillin van Aelst ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Willem
Arnts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt sijn, sijn beternisse ende alle rechts dat hi heeft in twe mergen lants gelegen inden gericht van
Delwinen op die Ringmeer inden peerdscampe streckende opten eelgrave tusschen Dirijc Arnts soen an
d'een side ende die daer mit recht lantgelegen sijn an d'ander side Lambert Heijnric Lemme soens soen
in enen eijgendom mit tijns die daer mit recht uyt gheet ende mit vijf voeten dijcks gelegen op mer-
lanswade erfliken te besitten. Ende Willem voirscr. verteech op dit vercofte lant voirss. ende geloefde
daer op doen te vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen, ende geloefde oeck te
waren Lambert voirss. dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die
ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren dusent vier hondert ende achtien des ts manendages nae sunte Andries dach.
(1) het regest is hier duidelijk fout. De naam moet zijn Willem Arnts soen.

datering: St. Andriesdag = 30 november. In 1418 was dat op een woensdag. De maandag daarna was dus op 5 december.
Transfix.
Aanhangend: 27-05-1419
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 78
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwen Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit
van Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrouwen Alijtten Piecks sijn huysvrouwe wilner wijff was
heren Arnts van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien
vrouwe Alijtten vurss. vanwegen heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewe-
gende overgegeven ende opgedragen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende fundatien
die brieve dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehout der brieve als dair inne gescreven
steet brueder Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van Sente Sophien Carthuysers oerdens
gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters
vurss. erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss. mit consent vrouwe Alijtten vurss. verteech op die brieve ende 't ge-
hout der brieve vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij geloiffden oic van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doin vanden selven mit vurwairden toegedain dat vrouwe Alijtt vurss. mit desen brieven jairlix
in rechter lijfftochten innen ende wynnen sall moegen ende anders nyet den thijns soe lange sij leeft ende nyet
langer. In orkonde der wairheit loeven wij die superscripti mit guet. Gegeven inden jair ons Heren dusent vier-
hondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander maent meerte.

{los briefje}
Gerit van Strijn met wille
Aleijdis Piecs gheeft Car.
Sophie een cijns van II gouden
philips scilden, in festo purif.
uuijt een hoffst hoffstat tot
Nijewael.
4
anno 1476, 29 martij.
Transfix.
Hangt aan: 12-01-1471
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 162 - Regest nr. 407
12-01-1471. Schepenen Johan van Witzelenborch en Gijsbert Morinck.
Dat Johan die Clerck verkocht heeft aan Johan die Schout Pauwelssoin ten behoeve van heer Arnt van Herlar, ridder, de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2020.
Wij Johan van Witzelenborch ende Gijsbert Morinck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Johan die Clerck
ende heeft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den
brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut diss brieff als dair inne gescreven
steet Johan die Schout Pauwelss. tot behoiff heren Arntz van Herlar ritter erffelick te besitten. Ende
Johan die Clerck vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut diss brieff vurss. tot behoiff heren Arntz. vurss.
ende hij geloiffde oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert een ende tsoeventich des saterdaighs naden heiligen
darthiendach.
datering: dertiendag is 6 januari. In 1471 was dat op een zondag, dus de zaterdag daarna was op 12 januari.
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1471
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 162 - Regest nr. 319
11-01-1471. Schepenen Johan van Witzelenborch en Gijsbert Morinck.
Dat Johan die Schout Pauwelssoin verkocht heeft aan Johan die Clerck een huis en hofstad in Nieuwaal, waarna laatstgenoemde dit in erfcijns teruggaf aan eerstgenoemde voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2020.
Wij Johan van Witzelenborch ende Gijsbert Morinck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Johan die Schout Pauwels
soin ende heeft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huyss ende een
hoffstat mit allen hoeren tymmeringe poetinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Nyewaill die papelicke provent
boven naist gelegen ende beneden Wilhem Johanss., Johan die Clerck in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck
erffelicke te besitten. Ende Johan die Schout Pauwelss. vorscr. verteech op dit guit vurss. ende geloiffde dair op doin
te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen ende geloiffde oick te waeren Johan die Clerck vurss.
dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen ende alle voirplicht
aff te doin vanden selven. Doe dit geschiet was Johan die Clerck vurss. gaff weder Johan die Schout Pauwelss.
vurss. dit guit vurss. in enen jairlixschen erffthijns te besitten voir twee gauwen philippus bourgonsche
schilde genge ende geve, vijffthien bourgonsche witte stuvers gerekent voir elcken schilt off ander guit payement
dair voir in gelijker weerden op onser liever vrouwen dach geheiten lichtmisse naist komende over een jair ende
dair na ewelicken voir twee gouwen philippus schilde als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix
altoes op onser liever vrouwen dach geheiten lichtmisse Johan die Clerck vurss. te betalen tot enen thijns recht.
Welck thijns vurss. weert saick dat die alle jair ewelicken opten vurss. dach der betalinge nyet betailt en were
dan soe sall dair alle weken dair naist volgende sess weken lanck duerende een peen van enen gueden
ouden boddrager opten vurss. thijns wassen ende gain, welcke peen te gader mitten thijns vurss. Johan die
Clerck vurss. uyten guede vurss. verhalen sall ende mach wanneer hij's nyet langer beijden en will. Welcke sess
weken als sij omleden weren ende den thijns ende die peen vurss. nyet betailt en weren, dan soe soude Johan die
Schout Pauwelss. vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder enich weder seggen van allen recht ende
toeseggen dat hij hadde ain den guede vurss. tot behoiff Johans die Clerck vurss. erffelicke te besitten. Die
superscripci voir ende die rasuer vijffthien loeven wij guit. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren
dusent vierhondert een ende tsoeventich des vrijdaighs naden heiligen derthien dach.

{keerzijde}
Est? vacat qt mir?
levatum?
Jan Scout?hen Pouwelss. V
datering: dertiendag is 6 januari. In 1471 was dat op een zondag, dus de vrijdag daarna was op 11 januari.
Transfix.
Aanhangend: 12-01-1471
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 162 - Regest nr. 318
23-06-1455. Schepenen Claes Spierinck Janss. en Aernt Gherijtss.
Dat Jan van Hemert verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem opten Ham, waarna Aernt deze in erfcijns teruggaf aan Jan voor 8 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2020.
Wij Claes Spierinck Janss. ende Aernt Gherijtss. scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is Jan van Hemert
ende heeft vercoft ende opghedragen voir hondert gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
drie merghen lants alsoe groet ende alsoe clein als die ghelegen sijn inden ghericht van Sulichem opten Ham
tusschen Airnt van Herler van Sulichem ende lant onser vrouwen altair inde kercken van Sulichem aen die een sijde
ende voirt die ghemein steghe aen die ander sijde heren Aernt van Herler ridder in enen eijghendomme sonder thijns
ende sonder dijck erffelijcken the besitten. Ende Jan van Hemert voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dair
op doen the vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen ende gheloefde oick the waren heren Airnt
van Herler voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach then ewighen daghen als recht is voir alle die ghene die then
recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen van den selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder heren Airnt
van Herler voirscr. Jan van Hemert voirscr. dit lant voirscr. in enen jairlyxschen erff thijns erffelicken the besitten ellix
jairs voir acht gouden boirghoensse philippus scilde ghenghe ende gheve off ander paijment dair voir in ghelijcker
weerden alle jair ewelijcken heren Airnt van Herler voirscr. te betalen op sente Remeij bavonis dach tot onsen lantrecht.
Ende weert dat sake datte thijns voirscr. jairlyx opten dach voirscr. niet betaelt en weere dan soe sal dair alle weecken
naevolghende op wassen ende op ghaen een peen van enen goeden alden boddragher, welck peen the gader
mitten thijns voirscr. heren Airnt van Herler voirscr. verhalen mach uut alle den lande voirscr. wanneer dat hij's niet
niet langher beijden en wille. In oirconde onser letteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende
vijftich op sinte Jans avont baptist nativitas.

{keerzijde}
Thijns op Zuylichem
Johan van Hemert IIII
He? hereditares.
datering: St. Jan baptist nativitas is 24 juni, dus de avond daarvoor is 23 juni.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 160 - Regest nr. 150
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoer beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van
Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrouwe Alijtten Piecx sijn huysvrouwe wilner wijff was heren Arnts van
Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien vrouwe Alijtten vurss.
van wegen heren Arnts vurss. ende hoer beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende overgegeven ende opgedragen
puyrlick ende symplick omme Goitswillen in rechter aelmisse ende fundacien die brieff dair desen tegenwordigen
brieff doergesteken is ende alle 't gehout diss brieffs als dair inne gescreven steet brueder Thomas van Driell procuratoer
des nijen cloesters van sente Sophien carthuysers oerdens gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot
behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters vurss. erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss. mit consent
vrouwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehout diss brieffs vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij
geloiffden oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven mit vurwairden toegedain dat
vrouwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen
mach den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vier
hondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander maent meerte.
Transfix.
Hangt aan: 23-06-1455
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 160 - Regest nr. 418
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijen, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwen Alytten voirs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit
van Strijn brueder tot Soevenbergen als momber sijnre huyssvrouwen vrouwe Alijtten Piecx die wijff was
heren Arnts van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent vrouwe Alijtten vurss. om sekere saken der conscientien
bewegende overgegeven ende opgedragen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende
fundatien die brieve dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut der brieve als dair
inne gescreven steet, brueder Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente Sophien carthuyser
oerdens gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents
des cloesters vurss. erffelick te besitten. Ende Gerit vurss. mit consent vrouwe Alijtten vurss. verteech op die
brieve ende 't gehaut der brieve vurss. tot behoiff des cloesters vurss. ende hij geloiffden oic van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doin van den selven mit vurwairden toegedain dat vrouwe Alijt Piecx vurss. mit
desen brieven jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen mach den thijns soe lange
sij leeft ende nyet langer. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert sess ende
tsoeventich op den negen ende twintichsten dach vander maent meerte.

{toegevoegd briefje in 15e eeuws handschrift:}
Gerit van Strijn met wille
Aleijdis Piecs donat. Car. Sophie
een cijns van III gouden overlensche
rijns gl. in festo martini, uuyt
IIII margen tot Zulichem inden
Kyvitshoevel.
In caussa tardae solutionis terra
potest apprehendi.
Transfix.
Hangt aan: 16-12-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 158 - Regest nr. 405
16-12-1470. Schepenen Johan van Witzelenberg en Gijsbert Morinck.
Dat Ott van Haifften verkocht heeft aan Wilhem Saelmenssoen ten behoeve van heer Arnt van Herlar de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-8-2020.
Wij Johan van Witzelenberg ende Gijsbert Morinck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is
Ott van Haifften ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff diergesteken is ende alle
't gehaut diss brieffs als dair inne gescreven steet Wilhem Saelmenss. tot behoiff heren Arntz van
Herlar ritter erffelicke te besitten. Ende Ott van Haifften vurss. verteech op den brieff ende alle
'r gehaut diss brieffs vurss. tot behoiff heren Arntz vurss. ende hij geloiffde oick van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren
dusent vierhondert ende tsoeventich des darden daighs na sente Lucien dach joff.
datering: St. Lucia dag is 13 december, dus de 3e dag daarna was op 16 december.
Transfix.
Hangt aan: 14-12-1470
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 158 - Regest nr. 317
14-12-1470. Schepenen Johan van Witzelenborch en Gijsbert Morinck.
Dat Wilhem Saelmenssoen verkocht heeft aan Ott van Haifften 4 morgen land in Zuilichem in Den Kyvitzhoevell, waarna Ott dit aan Wilhem in erfcijns teruggaf voor 3 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-8-2020.
Wij Johan van Witzelenborch ende Gijsbert Morinck scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Wilhem
Saelmonss. ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die hij giede dat hem
betailt sijn vier margen lantz gelegen inden gericht van Zuylichem inden Kyvitzhoevell heren Arnt van
Herlar ritter ain die een sijde oistwaart naist lantgelegen ende erffgenamen Clais Spierinck Janss. ain d'ander
sijde westwairt, Ott van Haifften in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten.
Ende Wilhem vurss. verteech op dit lant vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die
mit recht dair op vertijen soelen ende geloifde oic te waeren Ott van Haifften vurss. dit lant vurscr.
jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doin vanden selven. Doe dit geschiet was Ott van Haifften vurss. gaff weder Wilhem vurss.
dit lant vurss. in enen jairlixen erffthijns te besitten voir drie gauwen overlensche rijnsche
gulden genge ende geve off ander guit payement dair voir in gelijker weerden twintich bourgonsche
witte stuvers gerekent voir elcken gulden altoes ewelicken jairlix op sente Martijns dach in den wijnter
Ott van Haifften vurss. tot enen thijnsrecht te betalen. Welck thijns vurss. weert saick dat hij
alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalingen nyet betailt en were dan soe sall dair
alle dage dair naist komende sess weken lanck duerende een peen van enen vlaemschen groeten
genge ende geve opten vurss. thijns wassen ende gain. Welcke peen te gader mitten thijns vurss.
Ott van Haifften vurss. uyten lande vurss. verhalen sall ende mach wanneer hij's nyet langer
beijden en will welcke sess weken als sij omleden weren ende den thijns ende die peen vurss. niet
betailt en werd, dan soe soude Wilhem vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder eenich
wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij hadde ain den lande vurss. tot behoiff
Otten van Haifften vurss. erffelick te besitten. Beheltlicken nochtant hem sijnre vurwairden
vurss. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende tsoeventich des
anderen daiges na sente Lucien dach joff.

{keerzijde:}
Willem Saelmons IIII
dit is t'onrecht geregistreert
in Gameren wantet is in
Zulichem
datering: St. Lucia dag is 13 december, dus de dag daarna was op 14 december.
Transfix.
Aanhangend: 16-12-1470
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 158 - Regest nr. 316
17-11-1389. Gherijt die Vriese Corstiaenssoen heeft verkocht voor 200 pont ghelts 1 morgen en 13½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen in die Daelwoert, aan Machiel van Pulle. Ten overstaan van Gherijt van Ammerzoijen en Henric van Aelst, schepenen in Zulichem, 1399 (1) november 13 (woensdag na St. Mertijnsdach in den winter); getransfigeerd aan de akte van 12 juni 1410. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-8-2020.
Wij Gherijt van Amerzoijen ende Heijnric van Aelst scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen
is Gherijt de Vriese Corstiaens soen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twehondert pont ghever
penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn enen merghen ende veertiendalve roede lands gheleghen
inden ghericht van Delwinen indie Daelwoert tusschen Gherijt den Vriesen voerss. ende Gherijt Hellen
zoen Machiel van Pulle in enen eijghendom sonder tijns ende met eenre roeden dijcs gheleghen op mer-
la tusschen Gherijt die Vriese voorss. ende Jan vander Dussen die totten voerseden lande met
recht toe hoirt erflike te besitten ende Gherijt die Vriese voerss. op dit voorsede lant ver-
teech ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die met recht daer op vertien
sellen ende gheloefde oec te waren Machiel voerss. dit lant voerss. jaer en dach als recht is
voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doen vanden selven.
Hier af is Jorden Brant een borghe. In orconde onser letteren ghegeven int jaer ons Heren
M CCC neghen ende tachtentich des woensdaghes na Sunte Mertijns dach inden wijnter.
(1) het jaartal in dit regest is fout. Er staat duidelijk 1389 in het origineel.

datering: St. Mertijns dag inde winter = 11 november. In 1389 was dat op een donderdag, dus de woensdag daarna was op 17 november.
Transfix.
Aanhangend: 12-06-1410
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 30
14-07-1374. Ghisebert Elberts zoon en Rutger Mathijs' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Lijsbet, vrouw van Wouter Bayen, en Mechtelt, zijn dochter, met hare mombers, aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem overgedragen hebben de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1353 September 26 en 1364 Januari 4 (Reg. nos. 2 en 3), waardoor deze gestoken is. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC vier ende tsueventich des andren daechs nac sunte Mergrieten dach. Oorspr. (Inv. no. 81); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1374 Juli 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-8-2020.
Wij Ghisebert Elbers zoon ende Rutgher Mathijs zoen scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen zijn Lijsbet
die wijf was Wouters Bayen Mechtelt dochter Wouters voorss. met horen gecore momber Jan Wouters Bayen
zoen Jan die Bruen ende Claes vander Weterynghe ende hebben gegheven ende opghedraghe voer hoer ziele
ende voer ziele Wouters Bayen voerss. die brieve daer desen tegenwordighen brief doersteken is ende alle 't ghe-
haudt der brieve als daer in gescreven steet Elbert Ghiseberts zoen tot behoef der tafelen der Heijlighe
Gheest van Zulichem erfliken te besitten, ende verteghen op die brieve voerss. ende op 't gehaudt der brieve ende
geloefden daer op doen te vertijen van hore weghen alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen
ende geloefden oec te waren Elbert voerss. tot behoef der tafelen voerss. die brieve voerss. ende 't gehaudt der
brieve van hore weghen jaer ende dach als recht is voer alle die gene die ten recht comen willen ende van
hore weghen alle voerplicht af te doen vanden zelven. In orconde onser letteren. Ghegheven int jaer ons Heren
M CCC vier ende tsueventich des anderen daechs nae Sunte Mergrieten dach.
scan 1
[datering: St. Margarethe = 13 juli]
Transfix.
Hangt aan: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 4
26-08-1373. schepenen Pauwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghijsberts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-8-2020.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Encwort, enen mergen, 1373

Wij Pauwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghijsberts zoen scepen in zulichem tugen
dat voir ons komen is Bertram Ghijben soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir tsoe-
ventich pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants ge-
legen inden gericht van Bruechem op die Engquort, tusschen Aelbert den Pedelers
ende Dielijs Ghiseberts zoen, Aelbert voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende mit
dijcke die daer metten recht toebehoert erffelicken te besitten. Ende Bertram voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer metten
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert voirss. dit lant voirss. jair
ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren M CCC drie ende tsoeventich des anderen dages na Sunte Gregorius dach.
des anderen dages na Sunte Gregorius dach (25-aug?) = 26-aug
scan 160-1
Transfix.
Aanhangend: 21-04-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096v)
30-10-1413. Schepenen Hillin van Aelst Goeswijns soen en Jan van Malsen.
Arnt en Bertout Michielszonen, Bartholomeeus Arntszoon als momber van zijne vrouw Mechtelden en Zegher Goeswijnszoon als momber van zijne vrouw Iden, dochter van Michiels van Pulle hebben verkocht voor honderd pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Jan van Wel. 1413 oktober 30 (maendag na St. Symon en Judasdach apost.); getransfigeerd aan de akte van 19 februari 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-8-2020.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Arnt Michiels soen,
Bertout sijn brueder, Bertholomeeus Arnts soen als momber ende wittaftige man sijns wijfs Mechtelden dochter Michiels
van Pulle, Zegher Goeswinus soen als momber ende wittaftige man sijns wijfs Iden dochter Michiels voirss. ende Aleit die
wijf was Michiels voirss. mit haren gecoren momber ende hebben vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penningen
die sij ghieden dat hem betaelt sijn illeftalff hont lantt gelegen inden gericht van Delwinen op die Ringmeer
tusschen Bertout Liefmans soen ende Jan van Wel Jan van Wel voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit
vijf voeten dijcks gelegen inden Hoendijck tusschen Willem van Langeraeck ende Jan van Wel voirscr. erfliken te besitten.
Ende Arnt Michiels soen, Bertout, Bartholomeeus als momber voirss., Zegher als momber voirss. ende Aleit mit horen
gecoren momber voirss. vertegen op dit lant voirscr. ende geloefden daer op doen te vertien allen die ghene die
daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oick te waren Jan van Wel voirscr. dit lant voirscr. jaer ende
dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden
selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende dartyen des ts'manendages des
ts'manendages na Sunte Symonss. ende Judas dach der apostelen.
datering: St. Symon en Judas dag is 28 oktober. In 1413 was dat op een zaterdag. Dus maandag daarna was op 30 oktober. De dubbele 'manendages' is een verschrijving.
Transfix.
Aanhangend: 19-02-1419
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 57
20-03-1409. Wouter Liefman heeft verkocht voor 100 gulden 20 hont land, gelegen in het gericht van Delwinen en van Aelst, aan Peter die Joede Petersz. Ten overstaan van Boudewijn die Parel en Jan Spiegel, schepenen te Zulichem, 1409 maart 17 (1) (sonnendag als men singt in der heiligen kercken Laetare). 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangende zegel in groen was van den tweeden schepen, het eerste ontbreekt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-8-2020.
Wij Baudewijn die Porter ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tegen dat voir ons comen is Wouter Liefman ende heeft vercoft
ende opgedreagen voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn tweintich hont lants gelegen
inden gericht van Delwinen ende inden gericht van Aelst op de Enden tusschen Peter die Joede ende Willem Jans soen
Peter die Joede Peters soen in enen eijgendom sonder tijns ende mit ses voeten dijcks totten mergentael vanden
voirss. lande gelegen tusschen Arnt die Porter ende Godert Liefman erfliken te besitten. Ende Wauter Liefman voirscr.
verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloefde oick te waren Peter die Joede voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is
voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selve. In orconde onser
litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen des woensdages na den sonnendag alsmen singt
inder heiligen kercken letare

{keerzijde} Wouter Liefman.
(1) de datering in het regest is fout. Men heeft over het hoofd gezien dat er staat "woensdag na den sonnendag".
datering: letare = 3e zondag voor pasen. In 1409 was dat op 17 maart., dus de woensdag daarna was op 20 maart.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 43
19-02-1419. Jan van Wel heeft verkocht voor 100 pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arent die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendag na St. Valentijnsdach); getransfigeerd aan de akte van 30 oktober 1413. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-8-2020.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt Die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen es Jan van Wel
ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pont ghever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen te-
genwordigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Ghijsbert here van Hemert
erfliken te besitten. Ende Jan van Welle voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaudt des briefs voirscr. ende geloefde daer op
doen te vertien allen die ghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van
sijnre wegen Ghijsbert here van Hemert voirscr. den brieff ende 't gehaudt des briefs voirscr. jaer ende dach als recht is
voer alle die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negentien des sonnendages nae sunte Valen-
tijns dach.
datering: St. Valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de zondag daarna was op 19 februari.
Transfix.
Hangt aan: 30-10-1413
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 57
12-06-1410. Michiel van Pulle verkoopt voor 200 pont 1 morgen en 13½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen in die Daelwoert, aan Boudewijn Gherijtssoen, Ten overstaan van Ghijsbert van Ghiessen Gherijtssoen en Dijric van Reijns, schepenen in Zulichem, 1410 juni 12 (St Odulfsdach); getransfigeerd aan de akte van 13 november 1399. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-8-2020.
Wij Ghijsbert van Ghiesen Gherijts soen ende Dijric van Reijns scepen in Zulichem tugen dat voor ons co-
men is Michiel van Pulle ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe hondert pont ghever penninge die
hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwordigen brief doersteken is ende alle 't ge-
haudt des briefs als daer in gescreven steet Boudewijn Gherijts soen erfliken te besitten. Ende
Michiel voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde daer op te doen
vertien allen die ghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde
oick te waren van sijnre wegen Boudewijn voirss. den brief ende 't gehaudt des briefs voirss. jaer
ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent
vier hondert ende tyen op sunte Odulfsdach.
datering: St. Odulfsdag = 12 juni
Transfix.
Hangt aan: 17-11-1389
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 30
11-05-1542. Schepenen Wolff vann Ztivel en Symon van Bueren.
Hugo Bernssz. belooft een tijns uit zijn huis en hofstad te Brakel aan Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-8-2020.
marge: Huigh Berntssz. gifft tijnss VI golt gulden op meij dach

Wij Wolff vann Ztivel end
Symon van Buerenn schepenn in Zulichem
tugenn dat voir ons comenn is Hugo Bernssz.
ende hefft geloefft Reiner van Aesswynn
thins ses enckell golden oeverlensche rijnsse
koirvorster gulden guet van goude end ghe-
recht end swaergenoech van gewicht offte
die gerechte weerde dair voyr alle jaer ewe-
licken te betaelenn end te boerenn optenn
meij dach uytt ein huiss end hoffstat met
allenn sijnenn toebehoerenn gelegenn inden
gericht vann Brakell streckende ten noerden
benevenn denn gemeijnenn dick end ten zui-
denn naest Tiel W?inenn? voirt wie der hoffstat
voirss. alomme met recht naest gelegenn iss
Voert uytt alle sinenn guederenn gelegen
in der enynge vann Zulichem end inden ge-
richt vann Brakell voirss. welckenn tinss
voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewelicken
opten termijn dach der betaelinge voirss. niet
betaelt en weer dan soe sall dair alle dagen
dairnaest volghende eenen peen van eenen stuiver
brabans genge ende geeff optenn thins voirss.
wassenn ende gayn welcke peen te gaeder met
denn thins voyrss. Reiner van Aesswyn voirss.
verhaelenn sall ende mach uuit allen denn
guederenn voirss. uit allenn denn wanneer
hi's niet langer en sall wyllen beiden ende Hu-
go Beerntssz. voirss. geloeffdenn oeck Reiner van
Aesswynn voirss. den thins voyrss. te waeren
uittenn guederenn voirss. voirt met volder waer-
schappenn tenn ewygen dagenn als recht is
voir allenn die genenn die ten recht comenn
wyllenn met voerwaerden toegedain als dat
Hugo Beerntssz. voirss. den thins voirss. aff sal
moegenn lossenn op einigen meij dach voirss.
indenn ierstenn met allenn affterstelligenn
verschenenn thins end dair nae met hundert
enckel golden rijnsche koervorster gulden goet
van golde ende gerecht van gewycht offte die
gerechte weerde dayr voyr als voirss. steet als voyr
die afflossinge des thins voirss. Reiner van
Aesswin voirss. te betaelenn. Inn oirkonde
onser literenn. Gegeven int jaer ons Herenn duy-
sent vieffhondert ende twe ende veertich
denn ilffstenn dach inden meij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.107v+108)
23-06-1463. Schepenen Arnt van Herlar van Zuylichem en Baudewijn van Welderen.
Dat een van hen, Arnt van Herlar van Zuylichem, verkocht heeft aan joffer Lijssbeth, weduwe van zijn vader Arnt van Herlar, de aan deze akte bevestigde akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Arnt van Herlar van Zuylichem ende Baudewijn van Welderen scepen in Zuylichem tugen dat ic Arnt van Herlar
vurss. vercofft ende opgedragen hebbe voir hondert pont gever penningen die ick {1} giede dat mij waill betailt sijn den
brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut 's brieffs als dair inne gescreven steet
joffer Lijssbeth wittige wijff was Arntz van Herlar mijns vaders erffelicke te besitten. Ende ic Arnt vurss.
geloiffde oick van mijnre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
inden jair onss Heren dusent vierhondert drie ende tsestich op sente Johans avont baptist te midsomer.
1. Hier stond per abuis 'hem' wat veranderd is in 'ick'.
datering: St. Johannis baptist dag = 24 juni, dus de avond daarvoor was 23 juni.
Transfix.
Hangt aan: 02-10-1460
Aanhangend: 01-01-1464
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 219
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst.
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om seker saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons
komen is Gerit van Strijn brueder tot Soevenbergen als momber vrauwe Alijtten Piecx sijnre
huysvrauwen wilner wijff was heren Arnts van Herlar ritter ende heeft mit wille ende consent
vrauwe Alijtten vurss. om seker saken der consciencien vrauwe Alijtten vurscr. van wegen
heren Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toebewegende overgegeven
ende opgedragen puyrlick ende symplick om Goits willen in rechter aelmissen ende fundacien
den brieff dair desen tegenwordigen brieff doergesteken is ende alle 't gehaut diss brieffs
als dair inne gescr. steet brueder Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente
Sophien karthuysers oerdens gelegen tot Vucht bij der stat van des Hertogenbosch tot behoiff
des prioers ende des gemeijn convents des vurss. cloesters erffelicke te besitten. Ende Gerit vurss.
verteech op den brieff ende 't gehaut diss brieffs vurss. mit consent vrauwe Alijtten vurss. tot
behoiff des cloesters vurss. ende hij geloiffden oic van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin
vanden selven mit vurwairden toegedain dat vrauwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieve
jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende wynnen mach den thijns soe lange
sij leeft ende nyet langer. Die superscripti des ende die rasuer ende loeven wij guet. In orkonde
onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende
twintichsten dach vander maent meerte.

{toegevoegd briefje in 15e eeuws handschrift:}
Gerit van Strijn met
wille Aleijdis Piecs gheeft
Car. Sophia een cijns van
II gouden borgoensce philips
scilden, in paesdach, uuyt
een hoffstat tot Nyewael,
anden gemeijn kerckdamme.
4
anno 1476, 29 martij
Transfix.
Hangt aan: 19-08-1453
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 156 - Regest nr. 417
29-03-1476. Schepenen Walraven van Asperen van Vuyren en Johan van Aelst/
Dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om seker saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Walraven van Asperen van Vuyren ende Johan van Aelst scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Gerit van Strijn brueder
tot Soevenbergen als momber vrauwe Alijtten Piecx sijnre huysvrauwe wilner wijff was heren Arnts van Herlar ritter ende
heeft mit wille ende consent vrauwe Alijtten vurss. om sekere saken der consciencien vrauwe Alijtten vurss. van wegen heren
Arnts vurss. ende hoerre beijder alderen noitlicken als sij sacht dair toe bewegende puyrlick ende symplick om Goits willen
in rechter aelmissen ende fundatie opgedragen den brieff dair desen tegenwordigen brieff doer gesteken is ende alle 't gehaut diss brieffs
als dair inne gescr. steet brueder Thomas van Driell procuratoer des nijen cloesters van sente Sophien carthuysers oerder
gelegen tot Vucht bij des Hertogenbosch tot behoiff des prioers ende des gemeijn convents des cloesters vurss. erffelicke te besitten.
Ende Gerit vurss. mit consent vrauwe Alijtten vurss. verteech op den brieff ende 't gehaut diss brieffs vurss. tot behoiff des
cloesters vurss. ende hij geloiffden oic van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven mit vurwairden toe
gedain dat vrauwe Alijt Piecx vurss. mit desen brieve jairlix in rechter lijfftochten ende nyet anders innen ende
wynnen mach den thijns soe lange sij leeft ende nyet langer. Die superscripti opgedragen loeven wij guit. In orkonde
onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert sess ende tsoeventich op den negen ende twintichsten dach van der
maent meerte.


{toegevoegd briefje in 15e eeuw handschrift:}
Gerit van Strijn met wille Aleijdis
Piecs gheeft Car. Sophie een
thijns van II philips burgonsche
scilde, op Remeijs dach, uuyt II
hoffsteden tot Zuylichem.
I
anno 1476, 29 martij.
Transfix.
Hangt aan: 01-01-1464
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 412
01-01-1464. Schepenen Baudewijn van Welderen en Gerit van Lair.
Dat Hubert Claissoen heeft verkocht aan Johan Ottenssoen ten behoeve van heer Arnt van Herlar een huis en hofstad met toebehoren over de Meydijck in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Baudewijn van Welderen ende Gerit van Lair scepen in Zuylichen tugen dat voir ons komen is Hubert Claiss. ende heeft vercofft ende opge-
dragen voir hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huyss ende een hoffstat mit alle sijnre tymmeringe, poetinge,
ende toebehoeren gelegen inden gericht van Zuylichem aver den Meijdijck Barwijn Derixss. ain d'een sijde, ende Heijnric Gijsbertss. ain d'ander
sijde, Johan Ottenss. tot behoiff heren Arntz van Herlar in enen eijgendom sonder thijns mit dijck die dair mit recht toehoert erffelicke
te besitten. Ende Hubert vurss. verteech op dit guit vurss. Ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen
soelen. Ende geloiffde oic te waeren Johan Ottenss. tot behoiff heren Arntz vurss. dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die
ghene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren
dusent vierhondert vier ende tsestich op den heiligen jairsdach.
datering: jaarsdag = 1 januari.
Transfix.
Hangt aan: 23-06-1463
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 222
02-10-1460. Schepenen Arnt die Starck Roloffssoen en Arnt Geritss.
Dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Arnt die Starck Roloffssoen ende Arnt Geritss. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Peter Heijnrixss. ende heeft vercofft ende opgedragen voir
hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een hoffstat mit hoerre poetinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Zuylichem
buten den Meijdijck ain d'een sijde Arnt van Dam beneden ende Heijnric Gijsbertss. ain d'ander sijde. Item noch een huyss ende hoffstat mit sijnre tymmering,
poetinge ende toebehoeren gelegen inden gericht vurss. Gijsbert Kuysten ain d'een sijde, ende Maes Derixss. ain d'ander sijde heren Arnt van Herlar ritter in
enen eijgendom mit thien thijns hoenre uyt der vurss. hoffstat jairlix te betalen ende mit dijck dair mit recht toehoert erffelicken te besitten. Ende
Peter Heijnrickss. vurss. verteech op dit guit vurss. ende geloiffde dair op doin te verthijen alle die ghene die mit recht dair op verthijen
soelen ende geloiffde oic te waeren heren Arnt van Herlar ritter vurss. dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die
then recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven sonder den thijns vurss. van welcken thijns ende dijck vurss. geloifft
heeft Peter Heijnrixss. vurss. ten ewigen dagen scadeloiss te hauden heren Arnt van Herlar ritter vurss. Doe dit geschiet was heren Arnt van Herlar
ritter vurss. gaff weder Peter Heijnrixss. vurss. dit guit vurss. in enen jairlixschen erfftijns te besitten voir twe philippes bourgonsche scilde genge
ende geve off ander guit payement dair voir in gelijker weerden op sente Remeijs dach naist komende ende dair na ewelicken voir twe philippes
bourgonsche scilde als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix altoes op sente Remeijs dach als vurss. is heren Arnt van Herlar ritter
vurss. tot enen thijns recht te betalen. Welcken thijns vurss. weert saicke, dat hij alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalinge niet betailt
en were, dan soe sall dair alle dage dair naist komende, sess weken langk duerende een peen van enen auden vleemschen groeten genge ende
geve opten vurss. thijns wassen ende gain. Welcke peen te gader mit den thijns vurss. heren Arnt van Herlar ritter vurss. uyten vurss. guede verhalen
sall ende mach wanneer hij niet langer beijden en wille. Welcke sess weken als sij om weren geleden ende den thijns ende peen vurss. niet betailt en
were? .....(1) soe soude Peter Heijnrixss. vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder enich wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij
.... (1) tot behoiff .... (1) erffeliken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss heren
1460 (2) .... (1) donredaighs na Sente Remeijs dach.
(1) niet leesbaar door bovenliggend transfix.
(2) niet leesbaar door bovenliggend transfix, jaartal overgenomen van regest.

datering: St. Remeijs dag = St. Remigius dag = 1 oktober, dat was op een woensdag in 1460. Dus donderdag daar na was op 2 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 23-06-1463
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 198
11-02-1448. Schepenen Aernt die Steerck Roelofs. en Aernt Geritss.
Dat Jan Roelofssen verkocht heeft aan Aernt van Herler van Zulichem een huis en hofstad in Zuilichem, waarna Aernt het aan Jan teruggaf in erfcijns voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-8-2020.
Wij Aernt die Steerck Roelofs. ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Jan Roelofs. ende heeft vercoft ende opgedragen
voir hondert gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn een huys ende een hofstat myt allen horen toebehoiren gelegen inden gerichte
van Zulichem buten dijcs tusschen Jan Dyrcss. ende God?stu? sijnre moeder an die een side ende die gemeijnt van Zulichem an die ander side Aernt
van Herler van Zulichem in enen eijgendom sonder dijck ende myt thijns die daer myt recht uut geet erfelijcken te besitten ende Jan Roelofs.
voirss. verteech op dit goet voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die geen die daer myt recht op vertien sullen ende
geloefde oeck te waeren Aernt van Herler voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder Aernt van Herlaer voirss. dit goet
voirss. Jan Roeloff voirss. in eenen jaerlicsschen erftijns erfelijcken te besitten ellics tsjaers voir twe burgoenssche philipps
Phylipps scilde genge ende geve off ander goet payment daer voir in gelijcker weerde erfelijcs thijns alle jaer ewelijcken
Aernt van Herlaer voirss. den thijns voirss. te betaelen op sunte mertijns dach inden wijnter tot onsen lantrecht in
oerconden onser letteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende acht ende veertich opten ylliften dach inder
maand van februari (1).

(1) de naam van de maand is onleesbaar en overgenomen van het regest.

Transfix.
Aanhangend: 02-10-1460
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 122
19-08-1453. Schepenen Ghijsbert van Herwinen en Jan de Puerter.
Dat heer Airnt van Heerlair, ridder, in erfcijns gegeven heeft aan Rutgher Jacopssoin een hofstad met toebehoren in Nieuwaal voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-8-2020.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Jan de Puerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is heer
Airnt van Heerlair ridder ende heeft ghegheven een hofstat mit alle der tymmeringhe ende mit alle den
toebehoren ghelegen inden ghericht van Nyewel tusschen den ghemeijnen kerckdamme an die een sijde
ende erven Jacops vander Uulichem an die ander sijde Rutgher Jacopss. in ener jairlixschen erfftijns
te besitten erffelix ende ewelijc alle jair voir twee gouden borghoonsche philipps scilde off ander goyt
payment dair voir in ghelijcker weerden jairlix opten Heijlighen Paysdach heere Airnt van
Herler voirss. altoes te betalen. Welck tijns voirss. off hij jairlyx opten dach voirss. niet betaelt en worde
so salder dair nae alle daghe op gaen een peen van enen ouden vlemschen groten, welck peen the
ghader mitten tijns voirss. heere Airnt van Herler voirss. verhalen mach uut alle den guede voirss. wanneer
dat hij's niet langher beijden en wille. In oirconde onser letteren ghegeven int jair ons Heren dusent
vier hondert (1) drie ende vijftich des sonnendages na onser liever vvrouwendach assumcionis.
(1) de eeuw is niet te lezen op de scan,en overgenomen uit het regest.

datering: Onzer liever vrouwendag assumptionis = 15 augustus; in 1453 was dat op een woensdag. Dus zondag daarna was 19 augustus.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 156 - Regest nr. 143
12-11-1399. Derijc van Hemert heeft verkocht voor 10 gouden gulden de helft van een graven, groot 8 voet land, aan Gherijt van Pulle, gelegen in het gericht van Delwinen in die Nedereende, tussen Willem van Langeraec en den koper. Ten overstaan van Derijc Wouterss en Floris van der Dussen, schepenen in Zulichem, 1399 november 12 (anderen dagh nae St. Martijnsdach in den wijnter); getransfigeerd aan akten van 11 november 1400 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-8-2020.
Wij Derijc Wouters soin ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Derijc van
Hemert ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen gouden gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt sijn die heelft van enen grave wollic heel grave heelt in breijden acht voet lancs gelegen inden
ghericht van Delwinen in die nedereenden tusschen Willem van Langeraec ende Gherijt van Pulle, wolc
heelft vanden grave voirss. gelegen is naest Gherijt voirss. Gherijt van Pulle voirss. in enen eijgendom sonder
tijns ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Derijc voirss. verteech op die heelft vanden grave voirss. ende
geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die daer met recht op vertijen sullen ende geloefde oec
te waren Gherijt van Pulle voirss. die heelft vanden grave voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jaer ons Heren MCCC neghen ende tnegentich des anderen dages nae sunte Martijns
dach inden wijnter.
datering: St. Martijns dag in de winter = 11 november. Dus de dag daarna was 12 november.
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29
17-04-1408. Lijsbet dochter van Gherijt van Pullen (1), heeft verkocht voor 10 gouden gulden de helft van een graven, groot 8 voet land, aan Peter Joeden. Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Woutersz, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdag nae Paesdach); getransfigeerd aan de akten van 12 november 1399 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Boudewijn die Poirter ende Dirijc Wouterss soin scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Lijsbett dochter Gherijts van Pulle mit haren gecoren momber
ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen gouden gulden guet ende gheve die sij ghiede dat haer betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehoudt dier brieve als daer in gescreven steet Gherijt vanden Sande tot behoeff Peters Joeden erfliken te be-
sitten. Ende Lijsbett mit horen gecoren momber voirss. verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier brieve voirss. ende geloefde daer op doen te ver-
tyen alle die ghene die van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oick te waren van hoerre wegen Gherijt voirss. tot
behoeff Peters voirss. die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen.
Ende van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Voert Herberen van Ghiesen verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier
brieve voirss. tot behoeff Peters voirss. erfliken te besitten. Ende geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selve. In orconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende acht des dinxdages naeden Heijligen paesdach.
datering: in 1408 viel paaszondag op 15 april, dus de dinsdag daarna was 17 april.

(1) naast Lijsbeth verteeg ook Herberen van Ghiesen op dit land.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29
11-11-1400. Heilwich, weduwe Gherijt van Pulle en Heilwich hare dochter hebben verkocht aan Ghisselen dochter van Gherijts van Pulle de helft van een graven, groot 8 voet land. Ten overstaan van Jan die Koc van Delwine en Jan die Poerter, schepenen in Zulichem, 1400 november 11 (St. Martijnsdach in den wijnter); getransfigeerd aan de akten van 12 november 1399 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Heilwich
die wijf was Gherits van Pulle ende Heilwich dochter Gherijts van Pulle voirss.mit horen gecoren momberen ende
Aernt van Pulle soin Gherijts voirss. ende hebben vertegen opten brieff dair desen tegenwordigen brieff doir-
steken is ende op alle 't gehaudt des briefs als dair in gescreven steet Aernt tot behoeff Ghisselen dochter
Gherijts van Pulle voirss. erflike te besitten. Ende Heilwich ende Heilwich mit horen gecoren momberen
voirss. ende Aernt van Pulle voirss. geloefden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven.
In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert op sunte Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Mertijnsdag in de winter = 11 november
Transfix.
Hangt aan: 12-11-1399
Aanhangend: 17-04-1408
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29
17-04-1408. Lijsbeth dochter van Gherijt van Pulle (1) verkoop 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen, voor 200 gulden aan Peter Joeden, Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Wouterss, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdaeg nae Paesdach); getransfigeerd aan akten van 30 juni 1398 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Boudewijn die Porter ende Dirijc Wouters soin scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Lijsbett dochter Gherijts van Pulle mit horen
gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hoer betaelt sijn die brieve daer
desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende alle 'tgehoudt dier brieve als daer in gescreven steet Gherijt vanden Sande tot behoeff Peter
Joeden erfliken te besitten. Ende Lijsnett mit horen gecoren momber voirss. verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier brieve voirss. ende ge-
loefde daer op doen te vertien allen die ghene die van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oick te waren
van hoerre wegen Gherijt voirss. tot behoeff Peters voirss. die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. jaer ende dach als recht i voer allen die ghene die ten recht comen willen.
Ende van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Voert Herberen van Ghiesen verteech op die brieve ende op 't gehoudt
dier brieve voirss. tot behoeff Peters voirg. erfliken te besitten. Ende geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Die superscripti die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. loven wij guet. In orconde onser litteren gegeven int jaerons Heren dusent vier hondert
ende acht des dinxdages nae den heijligen Paesdach.
datering: in 1408 viel paaszondag op 15 april, dus de dinsdag daarna was 17 april.

(1) naast Lijsbeth verteeg ook Herberen van Ghiesen op dit land.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
11-11-1400. Heijlwich, weduwe Gherijt van Pulle met hare kinderen Heijlwich en Aernt, verkoopt 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Gherijt van Pulle, aan Ghiselen dochter van Gherijt van Pulle. Ten overstaan van Jan die Koc van Delwinen en Jan die Poerter, schepenen in Zulichem, 1400 november 11 (St. Martijnsdach in den winter); getransfigeerd aan akten van 30 juni 1398 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangend zegel in groen van den eersten schepen, het tweede zegel afgevallen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Heijlwich die wijf was
Gherijts van Pulle, Heijlwich dochter Gherijts van Pulle voirss. mit horen gecoren momberen ende Aernt sone Gherijts van
Pulle voirss. ende hebben vertegen opten brieff dair desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende op alle 't gehoudt des
briefs als dair in gescreven steet Aernt tot behoeff Ghisselen dochter Gherijts van Pulle voirg. erflike te besitten.
Ende Heijlwich ende Heijlwich mit horen gecoren momberen voirss. ende Aernt van Pulle voirss. geloefden van hoerre
wegen alle voirplicht aff te doin vander selven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vier
hondert op sunte Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Mertijns dag in de winter = 11 november.
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1398
Aanhangend: 17-04-1408
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
30-06-1398. Derijc van Hemert heeft verkocht voor 200 gouden gulden 4 morgen, 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen aan Gherijt van Pulle. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Willem Jansz., schepenen te Zulichem, 1398 juni 30 (sonnendach na St. Jan Baptist); getransfigeerd aan akten van 11 november 1400 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangend zegel in groen van den eersten schepen, het tweede zegel afgevallen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Hillin van Aelst ende Willem Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Derijc
van Hemert ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gouden gulden guet ende gheve die hij
ghiede dat hem betaelt sijn vier margen een hont ende vijf ende tweijntichstalf rode lants geleghen
inden gericht van Delwinen in die Nederconden tusschen enen grave die den ghemeijnen lande van Wel
toebehoort ende Deriic van Hemert voirss. streckende vanden halven Oelgrave totten halven Middelgrave
toe, Gherijt van Pulle in enen eijgendom sonder tijns en met dijc die gelegen is op Merloe tusschen
Arnt van Wijc ende Derijc voirss. die totten voirss. lande met recht behoert erfeliken te besitten. Ende
Derijc van Hemert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertijen allen
die ghene die daer met recht op vertijen sullen, ende geloefde oeck te waren Gherijt van Pulle
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen
ende alle voerplicht af te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
MCCC acht ende tnegentich des sonnendages nae Sunte jans dach baptist nativitas.
datering: St. Jansdag baptist nativitas is 24 juni. In 1398 was dat een maandag. Dus de zondag daarna was 30 juni.
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
30-04-1394. Jan, Conraet, joncfr. Lijsbet en joncfr. Agnese met hunne gecoren mombers, kinderen van zal. heer Jan van Heerlaer ridder, hebben afgestaan (1) 5 morgen land, in den Oversten Hoycampe en 11 hont land in den Gheer, gelegen in het gericht van Delwijnen, aan heer Jan heer van Hemert ridder en Gherit van Heerlaer heer Jansz. Ten overstaan van Boudewijn die Poirtier en Offraen Offraensz, schepenen in Zulichem, 1394 april 30 (St. Philips en St. Jacopsavont). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-8-2020.
Wij Baudewijn die Porter ende Offraen Offraens soon scepen in Zulichem tugen dat voor ons comen sijn Jan,
Conraet, joncfrouwe Lijsbet ende joncfrouwe Agnese met horen gecoren momberen kijnder her Jans van Heer-
laer wilneer ridders ende hebben vertegen op vijf merghen lants gelegen inden ghericht van Delwinen
inden Oversten Hoijcampe tusschen lant der tafelen des Heijligen Gheests ende Dirc Cuyst. Voert op veertyen
hont lants gelegen inden ghericht voirss. indie Hoelmere tusschen Henric van Aelst ende den gheercampe.
Voort op illef hont lants gelegen inden selven ghericht inden Kijndeleer tusschen die Looryc ende die ses
marghen. Voort op ses margen lants gelegen inden ghericht voirgenoemd in die Knijnhovel tusschen die ghe-
meijn weteringhe ende dat verloren steeghsken. Voort op illef hont lants gelegen inden ghericht vorss.
inden Gheer tusschen den Morcampe ende den Kijndeleer tot behoef heren Jans here van Hemerts ridders
ende Gherits van Heerlaer heer Jans soon van Heerlaer voirss. erfeliken te besitten met alsulken dijc als
totten voirss. lande met recht behoert. Ende Jan, Conraet, joncfrouwe Lijsbet ende joncfrouwe Agnese
voirss. gheloefden van hoerre weghen alle voerplicht af te doen vanden selven lande. Die resuer
Cuyst loven wij guet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren MCCC vier ende tnegentich op Sun-
te Philips ende Sunte Jacops avont.
datering: St. Philips en St. Jacobsdag is 1 mei. De avond daarvoor was dus 30 april.

(1) er is veel meer afgestaan dan in dit regest wordt genoemd. Er is ook nog 14 hont en 11 hont en 6 morgen afgestaan.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 23
18-05-1536. schepenen te Zuilichem vragen een uitspraak van de richter, die verklaart dat de naburen van Delwijnen hun hoptiend moeten betalen, netzoals hun buren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-8-2020.
Wij, Goessen van Aelst, Reyner van Tuyll, Coenrart van Zwivell, Goessen van den Oever Bayenssen, Goessen van den Oever Arienssen, Baldewijn van Welderen, Jan die Cock Jansen ende Tyelman Dirxen, scepenen in Zuylichem tugen dat voir den ghezwoeren richter ons ghenadigen Heeren van Gelre in Boemelerwerdt daer wij mede inder dingbanck tot Zuylichem te geding geseten waeren ende voer ons scepenen voirscr. comen sijn Dirck van Haefften off sijnen procuratoer ter eender sijde ende die naburen van Delwijnen ter anderer sijde, sonnen ende baeden den ghezworen richter voerscr., dat hij ons scepenen voerscr. dat vonnis vermanen soude wets{?} met recht weessen soude vander aenspraick Dirck van Haeften die hij gedaen hadde op ende over die naburen voerscr. beruerende off sij sculdich sullen weesen van der hoep {1} tyendt te geven ende nae antwoerdt der naburen voerscr. ghelijck dat onder vonnis gecomen was, waer aff van scepenen voerscr. met medegevolch der scepenen van Driell nae vraegen des gezwoeren richters voerscr. eendrechtelick bij vondenis geweessen hebben nae aenspraeck ende nae antwoerdt voernt., nae condt ende waerheyt, die wij scepenen voerscr. daer aff gesien ende gehoert hebben als dat die selve tyendt geven sullen van der hop als hoer naburen boven ende beneden doen ende wie bescyningen {2} kan met scepenen brieven off genochsaem bij den scepenen dat sijn goet vri is, die sall vrij weessen etc. dit ter tijt ende ter wijle tot wij scepenen volgen beter betoen offte bescijt dan wij noch ter tijt gesien ende gehoert hebben. In oirconde onsser letteren gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert ende ses ende dartich, den achtyende dach in der Mey.
1. hop
2. duidelijk aantoonen
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartje 169-1 en 169-2
Transfix.
Aanhangend: 07-12-1557
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen
31-03-1350. Schepenen Ghijsebrecht Gylys soen en Rembout Jhans soen.
Arnt van der Dussen, zoon van Nycholaes van der Dussen, ridder, heeft afstand gedaan van alsulk goed dat Jacob van Appeltern ridder aanbestorven is door overlijden van Danel die Koc ridder, alsmede van 52 morgen land, die Danel die Koc aan Jhan den Koc van Bruechem en Breatrisen dochter van Nycholaes van der Dussen in hijlijcsghoede gegeven heeft, in alsulcke manijren als Jhan van Tule en Rutgher Eghensoen gedaan hebben.
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in bruin was der schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-8-2020.
Wi Ghijsebrecht Gylys soen, ende Rembout Jhans soen scepen in Zulichem maken cont ende tughen
dat voer ons comen is .. Arnt vander Dussen heren Nycholaes soen vander Dussen, ridders, ende
heeft verteghen .. op al alsulc ghoet . als heer Danel die Koc, ridder, after hem heeft ghelaten.
Ende heren Jacob van Apelteren, ridder, aen bestorven is bi doyt heren Danels voerghenoemt.
Voert so heeft Arnt vander Dussen voerghenoemt verteghen op twee ende viftich marghen
lants die her Danel die Koc voerghenoemd .. heren Jhan den Koc van Bruechem, ridder, met
vrouwe Beatrisen dochter heren Nycholaes vander Dussen, ridders, in hylics ghoede
ghegheven heeft in al alsulken manyren als Jhan van Tule en Rutgher Eghens
soen haer segghen gheseght hebben in scepenen brieven met scepenen seghelen van
Zulichem beseghelt. In ghetuech onser letteren .. ghegheven int jaer ons Heren dusent
driehondert ende viftich des lesten daghes in mertt maent.
notitie: de diverse losstaande puntjes staan ook in de originele tekst. De betekenis ervan is niet helemaal duidelijk.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 7