De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherytt
Saelmons soen schepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gerit Claes zoen
end hefft vercofft ende opgedragen voyr
vyefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sijnn dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen brieff doer-
steken is ende alle 'te gehoudt des bryeffs
als dayr in geschreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenborch end tot
Amerzoyen erflicken te besytten end Gheryt
Claes zoenn voirss. verteech op die bryeve ende
op gehoudt dyer bryeve voyrss. end geloefde
daer op doenn te vertien allenn die ghene
die van sijnre weghen Jan van Broeckhuy-
senn voirss. die brieve end 'te gehoudt dier
bryeve voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn dye ghene die ten recht co-
men wyllen. End van sinre weghen
alle voyrplicht aff te doen van denn
selven. In oerkonde onser lyterenn. Ge-
gevenn int jaer ons Heren duysent
vyerhondert end acht ende dartych des don-
redages nae sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.71+71v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Giesen end Gerit Saelmons soen
schepen yn Zulichem tugen dat voir ons comen
is vrouwe Katerijn die wieff was heren Jans
van Rossem wyllener rydder mit horen gecoren
momberend hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich gulden guet end geve die sij
giede dat haer betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdigen brieff doersteken is end alle 'te
gehout des brieffs als dair in geschrevenn
steet Gheryt Claeszoen erflicken te besitten ende
vrouwe Katerijn mit horen gecoren momber voirss.
verteech opten brieff end op gehoudt des brieffs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien allen die
gene die te dair myt recht op vertien sullen.
End geloeffde oeck te waren Gherit Claes soen voirss.
den brieff end 't gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach als recht is voer allen die gene dye
ten recht comen wyllen end alle voirplycht
aff te doen van den selven. Voert Jan van
Rossem heren Janszoen verteech opten brieff ende
op gehout des briefs voyrss. tot behoeff Gherit
Claes zoen voirss. erflicken te besitten end geloef-
de van sinre weghen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
acht ende dartich opten vyeff ende tweijntich-
sten dach in julyo.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1413
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70v+71)
05-12-1413. schepenen Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen en Aernt Glummer Jans soen
Gherit Goeden soen belooft een tijns aan Jan Glummers soen tot behoeff heren Jans van Rossem ridder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Wyllem Reijnerss. VIII smaele hoendre

Wij Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen end
Aernt Glummer Jans soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gherit Goeden soen
end heeft geloeft Jan Glummers soen tot be-
hoeff heren Jans van Rossem ridder acht guede
tijns hoenre uit eynre hoffstat end uit alle haer
toebehoerynghe gelegen inden gericht van
Brakel tusschen Luken die wieff was Vastraet
Peters soens ende die gemein strate alle jaer ewe-
licken op Sunte Lambers dach heren Jan van
Rossem voirss. tot tins recht te betaelen end Gerit
Goeden soen voyrss. hefft geloefft Jan Glummers soen
voyrss. tot behoeff heren Jan van Rossem voirss.
den voirss. tins uten guede voirss. ewelycken
te waren voyr alle die gene die ten recht
comen wyllen. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end dartien opten vieften dach in de-
cember.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70+70v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen scepen yn Zulichem tugen dat voir ons
comen is Gherit Claes soen ende hefft vercofft
end opgedragenn voer viefftich gulden guet
end gheve die sij ghiede dat hem betaelt sijn
den bryeff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is end alle 'te gehout des briefs
als daer in geschreven steet Jan vann
Broeckhuysen heren tot Weerdenberch ende
tot Amerzoyen erfflicken te besitten end Ge-
rit Claes soen voirss. verteech opten brieff ende
op gehoudt des brieffs voirss. ende geloefde
daer op doen te vertien allen dye ghene dye
van sinre weghen dair mit recht op vertien
sullen. Ende geloefde oeck te waren van sijn-
re wegen Jan van Broeckhuysen voerss.
dem brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer ende dach alst recht is voer allen die
gene die ten recht comen wyllen end van sinre
weghen alle voirplicht aff te doen van den
van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.67v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons schepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gherit Claes zoen ende
hefft vercofft end opgedragen voyr vieftich
gulden guet end gheve die hij ghyede
dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woerdygen brieff doirsteken is ende alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen heren tot Weerdenberch
end tot Amerzoyen erfflicken te besitten end
Gerit Claessoen voirss. verteech opten brieff end
op gehoudt des brieffs voirss. End geloeffde
dayr op doen te bertien allen die gene dye
van sijnre wegen dair mit recht op vertien
sullenn. End geloeffde oeck te waren van
sinre wegen Jan van Broeckhuysen voirss.
den bryeff ende 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach als recht is voer allen die ge-
ne die ten recht comen wyllen end van
sinre weghen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literem. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
peters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.66+66v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen schepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Gherit Claes soen ende
hefft vercofft end opgedragen voir vieftich
gulden guet end gheve dye hij ghiede dat
hem betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdygen brieff doersteken is ende
alle 'te gehoudt des brieffs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenborch end tot Amerzoyen erflicken
te besitten. End Gerit Claes zoen voerss. ver-
teech opten brieff end op gehoudt des briefs
voirss. end geloeffde daer op doen te ver-
tien allen die gene van sijnre wegen dayr
mit recht op vertien sullen. End geloefde
oeck te waren van sijnre weghen Jan
van Broeckhuysen voirss. den bryeff end 'te ge-
houdt des bryeffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene dye ten
recht comen wyllen end van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen van denselven. In oer-
conde onser literen. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC end
XXXVIII des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.65)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Geryt Claes zoen end heft
vercofft ende opgedragen voyr viefftich gul-
den guet ende gheve dye hij ghiede dat hem
betaelt sijn den bryeff dayr desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes zoen voirss. verteech opten bryeff ende
op 't gehoudt des bryeffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye ghene
die van sijnre weghen dair myt recht op
vertien sullen end geloeffde oeck te waren
van sijnre wegen Jan van Broeckhuy-
sen voyrss. den bryeff end 'te gehoudt des
brieffs voirss. jaer end dach alst recht is
voir allen die gene dye ten recht comen
wyllen end van sinre wegen alle voirplicht
aff te doen van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end acht end dartich
des donredages nae Sunte Peters dach ad
vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T32]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.34v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen ys Geryt Claes zoen end hefft ver-
cofft end opgedragen voyr viefftich gulden
guet end gheve dye hij ghiede dat hem be-
taelt sijn den bryeff dair desen tegenwoerdy-
gen bryeff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als daer in geschreven
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes voerss. verteech op ten bryeff ende
op 't gehoudt des brieffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye gene
dye van sijnre wegen dair myt recht op ver-
tyen sullen. End geloeffde oeck te waren van
sijnre weghen Jan van Broeckhuysen voyrss,
den bryeff end 'te gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen dye gene
dye ten recht comen wyllen end van sijnre
wegen alle voerplicht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vyerhondert end acht
end dartich des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T31]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.33v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Gerit Claeszoen end
hefft vercofft end opgedragen voir vief-
tich gulden guet end gheve die hij gie-
de dat hem betaelt sijn den brieff daer
desen tegenwoerdygen bryeff doerstekenn
is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dair in gescreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenborch end tot
Amerzoyen erfflicken te besitten. End Geryt
Claes zoen voorss. verteech opten bryeff end
op 't gehoudt des brieffs voyrss. end geloeffde
daer op doen te vertien allen dye gene
dye van sijnre weghen dair myt recht
op vertijen sullen. End geloeffde oeck te
waren van sijnre weghen Jan van Broeck-
huysen voyrss. den bryeff end 't gehoudt des
brieffs jaer end dach als recht is voir
allen dye gene die ten recht comen wyllen
end van sijnre weghen alle voyrplicht
aff te doen vanden selven. Dye sup-
st? per comen ?lauen wij goet. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
acht ende dartich des donredages na Sunte Oe-
ters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T30]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.32v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Geryt Claes zoen end
hefft vercofft end opgedragen voer vyefftich
gulden guet end gheve dye hij ghiede
dat hem betaelt sijn den brieff dair
desen tegenwoerdygen bryeff doersteken
is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dair in gescreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenberch end
tot Amerzoien erffliken te besitten ende Geryt
Claes zoen voerss. verteecg opten brief ende op 't gehoudt
des brieffs voyrss. Ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die
gene dye van sijnre wegen dair mit
recht op vertijen sullen end geloefde
oeck te waren van sijnre wegen Jan
van Broeckhuysen voyrss. den brieff end
'te gehoudt des brieffs voyrss.
jaer end dach alst recht is voer allen
die gene die ten recht comen wyllen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde onser
literen. Gegeven int jaer ons
Heren M CCCC ende acht end dartich des don-
redages na Sunte Peter dach
ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T29]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.31v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Noch transfix bryeve

Wij Jan van Ghiesen end Geryt Saelmons
soen scepenn in Zulichem tugenn
dat voer ons comen is Geryt Claes zoen ende
heeft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tich gulden guet end gheve die hij gie-
de dat hem betaelt sijn die brieve daer
desen tegenwoerdigen brieff doersteken is
end alle 'te gehoudt die brieve als daer in
gescreven steet Jan van Brueckhuysen here
tot Weerdenberch end tot Amerzoien erflick
te besitten. End Gherit Claes zoen voirss. ver-
teech op dye brieve ende op 't gehoudt der voirss.
bryeve end geloeffde daer op doen te vertien
allen die ghene die van sijnre weghenn
dair mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oeck te waren van sijnre we-
gen Jan van Brueckhuesen voirss. dye
brieve end 'te gehoudt dier bryeve voirss. jaer
end dach alst recht is voir allen die
ghene dye ten recht comen wyllen.
End van sijnre wegen alle voerplicht
aff te doen van den selven. In oercon-
de onser literen. Gegeven int jaer ons
Heren duysent vierhondert ende acht
end dartich des donredages na Sinte
Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T28]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.30v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gerit Claes zoen ende
hefft vercofft end opgedragen voyr vieff-
tych gulden guet end g?eve die hij giede
dat hem betaelt sijn den bryeff dair
desen tegenwoerdygen brieff doerste-
ken is end alle 'te gehoudt des brieffs als
dayr in geschreven steet Jan van
Broeckhuysen here tot Weerdenborch ende
tot Amerzoyen erfliken te besitten ende Gerit
Claes soen voerss. verteech opten brieff end
op 't gehoudt des brieffs voirss. end geloeffde
doen te vertien allen die gene van sijnre
wegen dair mit recht op vertien sullen
ende geloeffde oeck te waren van sijnre
wegen Jan van Broeckhuisen voirss.
den brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach alst recht is voer alle die
gene die ten recht comen wyllen ende
van sinre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC ende acht ende dartich des donreda-
ges na Sunte Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T26]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.28v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voer vieftich gulden guet end gheve die
hij ghiede dat hem betaelt sin den brieff
dayr desen tegenwoerdygen brieff doersteken
is end alle 'te gehout des brieffs als daer
in geschreven steet Jan van Broeck-
huisen here tot Weerdenberch end tot Amer-
zoyen erflicken te besitten end Gerit Claess.
soen voirss. verteech opten brieff end op 't ge-
houdt des brieffs voirss. end geloeffde dair
op doen te vertien allen dye gene dye
van sijnre wegen dair myt recht op ver-
tien sullen end geloefde oeck te waren van
sinre wegen Jan van Broeckhuisenn
voirss. den brieff end 'te gehout des brieffs
voirss. jaer end dach alst recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen willen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff
te doen van den selven. In oer-
konde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondertt
end acht ende dartich des donredages
nae Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T25]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.27+27v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voyt viefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sin dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehout dyerr
brieve als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuijsen here tot Weerden-
borch end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gherit Claeszoen voerss. verteech op die brie-
ve end op 't gehout dier brieve voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen
dye gene dye van sijnre weghenn
dair mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oeck te waren van sinre we-
ghen Jan van Broeckhuysen voirss. die
bryeve end 'te gehoudt dier brieve voirss.
jaer end dach alst recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen willen ende
van sijnre weghen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert ende
acht ende dartich des donredages nae
Sunte Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T24]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.26+26v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepenn yn Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voer viefftich gulden guet end geve
dye si ghiede dat hem betaelt sijn
den brieff dair desen tegenwoerdigen brieff doer-
steken is end alle 'te gehout des brieffs
als daer in geschreven steet Jan van
Broeckhuisen heren tot Weerdenberch ende
tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
rit Claes zoen voerss. verteech opten brieff
end op 't gehout des brieffs voirss. ende ge-
loeffde dair op doen te vertien allenn
dye ghene dye van sijnre weghen dair
mit recht op vertien sullen end geloef-
de oeck te waren van sinre wegen Jan
van Broeckhuysen voirss. den brieff ende
't ghoudt des brieffs voerss. jaer end dach
alst recht is voor allen die gene die ten
recht comen wyllen end van sijnre
weghen alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen
Gegeven int jair ons Heren duisent
vierhondert end acht end dartich des
donredages na Sunte Peters dach
ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T23]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.24v+25)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes soen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end geve dye
hij giede dat hem betaelt sijn den
brieff daer desen tegenwoerdygen brief
doersteken is end alle 'te gehout
des brieffs als daer in gescreven
steet Jan van Broeckhuysen
here tot Weerdenberch end tot Amerzo-
ien erflicken te besitten end Ge-
rit Claessoen voerss. verteech op ten brief
end op 't gehoudt des briefs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien allenn
dye gene dye van sijnre wegen dair myt
recht op vertien sullen end geloeffde
oeck te waren van sijnre weghen Jan
van Broeckhuisen voirss. den brieff
end 't gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach alst recht yss voer allen dye
gene die ten recht comen willen ende
van sijnre wegen alle voerplycht aff
te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vierhondert end acht end dar-
tich des donredages na Sunte Pe-
ters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T22]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.23v+24)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit
Claeszoen end hefft vercofft end opge-
dragen voer viefftich gulden guet ende
gheve dye hi ghiede dat hem betaeltt
sijn den brieff daer desen tegenwoor-
dygen brieff doersteken is end alle
'te gehout des brieffs als daer inge-
schreven steet Jan van Broechuisen
heer tot Weerdenberch end tot Amerzoien
erflicken te besitten end Gerit Claeszoen
voerss. verteech opten brieff end op 't gehout
des brieffs voirss. end geloeffde daer op
doen te vertien allen die gene die van
sijnre weghen daer mit recht op ver-
tien sullen end geloeffde oeck te waren
van sijnre wegen Jan van Broeckhuy-
sen voirss. den brieff end 'te gehoudt des
brieffs voirss. jaer end dach alst recht
is voer allen die gene die ten recht
comen willen end van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van denn
saleven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end acht end dartich des donre-
dages na Sunte Peterss dach ad Vin-
cla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T21]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.22v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen ys Geryt Claes zoen
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve dye hij
giede dat hem betaelt sijn den brief
daer desen tegenwoerdygen brieff doer-
steken is end alle 'te gehout des
brieffs als dair in gescreven steet Jan
van Broeckhuysen heer tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gerit Claes zoen voyrss. verteech opten
brieff end op 't gehout des brieffs voyrss.
end geloeffde daer op doen te vertien
allen die gene die van sinre wegen
dair mit recht op vertien sullen end ge-
loeffde oeck te waren van sinre wegen
Jan van Broeckhusen voirss. den brieff
end 'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer
end dach als recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen wyllen.
End van sinre wegen alle voirplicht af
te doen van den selven. In oercon-
de onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duisent CCCC end XXXVIII
des donredages nae Sunte Peters dach ad
Vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T20]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.21v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugenn
dat voir ons comen is Gerit Claes soen ende
hefft vercofft ende opgedragen voir vieff-
tich gulden guet end geve dye hi giede
dat hem betaelt sijn den brieff daer de-
sen tegenwoerdygen brieff doersteken is
end alle 't gehout des brieffs als dair
in gescreven steet Jan van Broeckhusen
heer tot Weerdenberch end tot Amerroie erf-
licken te besitten end Gerit Claes soen voirss.
verteech opten brieff end op 't gehout des
brieffs voirss. end geloeffde daer op doen
te vertien allen die die gene die van sinre
wegen dair mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren van sinre we-
gen Jan van Broeckhuisen voirss. den
brieff end 't gehout des brieffs voirss. jaer
end dach als recht is voer allen die gene
die ten recht comen wyllen end van sinre
wegen alle voerplicht aff te doen van den
selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren
duisent vier hondert end acht end dar-
tich des donredages na Sunte Peters
dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T19]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.20v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Giesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gerit Claeszoen end
hefft vercofft end opgedragen voer vyef-
tich gulden guet end geve die hij giede
dat hem betaelt sijn den brieff dair de-
sen tegenwoerdigen brieff doersteken is
end 't gehoudt des briefs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen here tot
Weerdenberch end tot Amerzoien erflicken
te besitten end Gerit Claes zoen voirss. ver
teech opten brieff end op 't gehout des briefs
voyrss. end geloeffde dair op doen te vertien
allen die gene die van sijnre weghen
dair mit recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren van sijnre we-
gen Jan van Broeckhuysen voirss.
den brief end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle
dye gene die ten recht comen willen
end van sinre wegen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren M
CCCC end XXXVIII des donredages nae Sin-
te Peters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus]
[T18
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.19v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Gherit Claes soen end heft vercofft end op-
gedragen voyr viefftich gulden guet end ghe-
ve die hi ghiede dat hem betaelt sijn denn
brieff daer desen tegenwoerdygen brieff doer-
steecken is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dayr yn gescreven steet Jan vann
Broeckhuysen herenn tot Weerdenberch end
tot Amerzoien erflicken te besitten end Gherit Claes
soen voyrss. verteech opten brieff end op gehoudt
des brieffs voirss. end geloefde daer op doen
te vertien allen die ghene dye van sijnre
weghen dair mit recht op vertien sullenn
ende geloeffde oeck te waren van sinre wegen
Jan van Broeckhuysen voirss. den brieff ende
'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen die gene die ten recht
comen wyllen end van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duisent vierhondert end acht ende dartich des
donredages nae Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.69v+70)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Peter Petersz. Dirick Peterss. IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepen yn Zulichem tugen dat voir
ons comen is vrouwe Katerijn die wieff was
heren Jans van Rossem wyllener ridder mit
horen gecoren momber end hefft vercofft end
opgedragen voir vyeftich gulden guet ende
gheve die sij ghiede dat haer betaelt sijn
tijns IIII cappuyn erfflix tins alle jaer ewe-
licken te betaelen. Die ene helft vanden
voirss. cappuynen op Sunte Mertijnsdach
inden wynter ende die ander helfft
van den voyrss. cappuynen opten korsdach
uyt eynre hoffstat ende uit alle haer toe-
behoerynge gelegen inden gericht
van Brakel die Wyllem Markoert plach
toe te horen gelegen tusschen Aernt Goederts
soen end Jan Steskens soen Gerit Claes zoen in
enen eijgendom erfflicken te hebben ende
te besitten. End vrouwe Katerijn mit horen
gecoren momber voyrss. verteech opten tins voirss.
ende geloeffde daer op doen te vertien allen
die gene die daer mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Gerit Claes zoen
voirss. den tins voirss. jaer end dach als
recht is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voirplicht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten voirss. tins
tot behoeff Gerit Claeszoen voirss. erflicken
te besitten ende geloefde van sinre weghen
alle voirplicht aff te doen van den sel-
venn die supscripti tins lenen wij guet. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
Heren M CCCC end acht ende dartich opten vief
ende tweijntichsten dach inder maent van
julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.69+69v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Gerit Claeszoen end hefft ver-
cofft end opgedragen voir viefftich gulden
guet end gheve die sij ghiede dat hem be-
taelt sijn den brieff dair desen tegenwoer-
digen brieff doersteken is end alle 'te gehout
des bryeffs als dair yn gescreven steet Jan
van Broeckhuysen heren tot Weerdenberch
end tot Amerzoien erflicken te besitten end
Gerit Claeszoen voirss. verteech opten brieff end
op gehoudt des brieffs voirss. end geloefde
daer op doen te vertien allen die ghene
die van sijnre wegen dair mit recht op ver-
tien sullen. End geloefde oeck te waren
van sinre wegen Jan van Broeckhuysen
voirss. den brieff ende 'te gehout des brieffs
voyrss. jaer ende dach als recht is voer allen
dye gene die ten recht comen wyllen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen
van den selven. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end XXXVIII des donreda-
ges na Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.68v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Jan Geritss. II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wyllener
ridder mit horen gecoren momber end hefft
vercofft ende opgedragen voir viefftich gul-
den guet end gheve die sij ghiede dat haer
betaelt sin tins enen cappuyn op Sunte
Lambers dach end enen cappuyn op Sun-
te Mertins dach inden wynter alle jaer
ewelicken te betaelen uit eenre hoffstat
end uit alle haer toebehoeringe die B?isbeck
Vor?coers toe behoert gelegen inden gericht van
Brakel op die moelen stege Gerit Claes soen
in enen eijgendom erflicken te hebben ende
te besitten end vrouwe Katerin mit horen
gecoren momber voirss. verteech opten tins voirss.
end geloeffde daerop doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloeffde oeck te waren
Gerit Claes soen voirss. den tins voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen die gene
die ten recht comen wyllen ende alle voir-
plicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem heren Jans soen verteech ver-
teech opten tijns voirss. tot behoeff Gerit Claes
soen voirss. erfflicken te besitten ende geloef-
de van sinre wegen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegevenn int
jaer ons Herenn duysent
vyerhondert ende acht ende
dartych opten vyeff ende tweijn-
tychsten dach in julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.68)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: V cappuynen Henrick Zegersen Gosen die Wevers

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen schepen yn Zulichem tugen dat
voir ons comen is vrouwe Katerijn die wyeff
was heren Jans van Rossem wyllener ridder
myt horen gecoren momber end hefft vercofftt
end opgedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die sij ghiede dat haer betaelt
sin tins twe cappuyn op Sunte Lambers dach
end twe cappuyn op Sinte Mertins dach yn
den wynter end enen cappuyn opten korsdach
erflix tins alle jaer ewelicken te betaelen
uyt eenre hoffstat end uit alle haer toebehoe-
rynghe die Peter dye Kec (1) toe behoert gelegen
inden gericht van Brakel tusschen erfgena-
men Heijnken Hugen soens end die molen-
steghe Gherit Claeszoen in enen eijgendom
erflicken te hebben ende te besitten ende vrou-
we Katerijn mit horen gecoren momber
voyrss. verteech opten tijns voirss. ende geloef-
de daer op doen te vertien allen die gene
die daer mit recht op vertien sullen ende ge-
loeffde oeck te waren Gerit Claes zoen voyrss.
den tins voyrss. jaer ende dach als recht
is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voirplicht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tijns voirss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voirss. erfflicken
te besitten end geloeffde van sinre wegenn
alle voirplicht aff te doen van den selvenn.
In oerconde onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert end acht ende
dartich opten vieff ende tweijntichsten dach
in julyo.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.66v+67)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Wouter Maessz. V cappuynen Tonys Laeuwen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen schepen in Zulichem tu-
ghen dat voir ons comen is vrouwe Ka-
trijn die wieff was heren Jans van Rossem
wyllener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft ende opgedragen voer vief-
tich gulden guet end gheve die sij ghiede
dat haer betaelt sijn tins twe cappuyn op
Sunte Lambers dach ende II capuyn op
Sunte Mertins dach inden wynter ende
enen cappuyn opten korsdach erflix tijns alle
jaer ewelycken te betaelen uyt eenre hoffstadt
end uit alle haer toebehoerynghe die Herman
Maessoen toe behoert gelegen inden gericht
van Brakel tusschen Gherit Claessoen end Dirick
Matheussoen Gerit Claes zoen voyrss. in
enen eijgendom te hebben end toe besitten end
vrouwe Katerijn myt horen gecoren momber
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
dye ghene die daer mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Gheryt Claes soen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach als recht is
voer alen die gene die ten recht comen wyl-
len ende alle voirplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem heren
Jans zoen verteech op ten voirss. tins tot behoef
Gherit Claeszoen voyrss. erflicken te besitten
ende geloeffde van sijnre weghen alle voer-
plicht aff te doen van den selven dye
superscripty te betaelen lenen wij guet. In
oerconde onser lyteren. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert
end acht ende dartych opten vyeff
ende tweijntichsten dach inder
maent van julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.65v+66)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Berys Jansz. I 1/2 smaele hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn
dye wieff was heren Jan van Rossem
wyllener rydder mit horen gecoren mom-
ber end hefft vercofft end opgedragenn
voir viefftich gulden guet end gheve
dye sij ghiede dat haer betaelt sijn tijns
anderhalff anderhalff hoen erflix tins
alle jaer ewelycken op Sunte Lambers
dach te betaellen uyt eenre hoffstadt ende
uyt alle haer toe behoerynge die Otte Jan
Lippers soen toe behoert tusschen Jan dye
Swaeke ende Wyllem Ghiesberts soen
gelegen inden gericht van Brakel Gerit
Claeszoen in enen eijgendom erflicken te
hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijnn myt horen gecoren momber
voirss. verteech opten tins voirss. end ge-
loeffde oeck te warenn Gerit Claessoen
voyrss. den tins voirss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene die ten
recht comen wyllen end alle voirplicht
aff te doen van den selven. Voert Jan van
Rossem heren Jans zoen verteech opten tijns
voyrss. tot behoeff Gerit Claes zoen voyrss. erf-
licken te besitten ende geloeffde van
sijnre weghenn allen voerplicht aff te doen
van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons heren duysent
vyerhondert ende acht ende dar-
tych opten vyeff ende tweijntichsten
dach inder maent vann Ju-
lyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.64v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen schepen in Zulich-
em tugen dat voir ons comen is Geritt
Claes soen end hefft vercofft end hefft
vercofft end opgedragen voyr viefftich gul-
den guet end gheve die hij ghiede dat hem
betaelt sijn den bryeff daer desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end
alle 'te gehout des brieffs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenborch end tot Amerzoyen erff-
licken te besitten end Gerit Claessoen
voyrss. verteech opten bryeff end op gehoudt
des brieffs voyrss. end geloeffde daer op
doen te vertien allen allen dye gene die
van sijnre weghenn dayr mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oeck
te waren van sijnre wegen Jan van
Broeckhuysen voyrss. den brieff end 'te ge-
houdt des brieffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene die
ten recht comen wyllen. End van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Gegevenn int jaer ons
herenn duysent vyerhondert
ende acht ende dartich des donre-
dages na Sunte Peters
dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.63v+64)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Wyllem Reijnertss. VIII smaele hoenre einde marge

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn van
Rossem die wieff was heren Jans van
Rossem willener ridder mit horen gecoren
momber end hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich gulden guet end gheve dye
sij ghiede dat haer betaelt sijn tins acht
hoenre erflix tins alle jaer ewelicken op Sun-
te Lambers dach te betaelen uyt eenre hof-
stadt end uyt alle haer toebehoerynghe ge-
legen inden gericht van Brakel dye
Jan Aelrins? soen toe behoert tusschen Geryt
Vastraets soen end dye gemeijn strate
Gerit Claes zoen in enen eijgendom
erfflickenn toe hebben end te besitten. End
vrouwe Katerijnn myt horen gecoren
momber voirss. verteech opten tijns voirss.
ende beloeffde daer op doen te vertien
allen dye gene dye daer mit recht op ver-
tien sullenn ende geloeffde oeck te
warenn Gerit Claessoen voyrss. den tijns
voyrss. jaer end dach alst recht is voer
allen dye gene dye ten recht comen wil-
len end alle voirplicht aff te doenn
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech op ten tijns voirss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voyrss. erflicken
te besitten. Ende geloeffde van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen van den selven
in oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert ende
acht end dartich opten vieff ende tweijn-
tichsten dach inder maent van julio.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.63+63v)
22-09-1465. schepenen Johan van Brackel heren Johansz. en Reimbout Baers
Stees van Brueckhuysenn geeft aan Alairt Janssz. een hofstat te Brakel tegen een tijns van een gouwen Wylhelmus schilt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Enen golden Wylhelmus scilt. Item joffer Geertruyt II cappuynenn einde marge

Wij Johann vann Brackel herenn Johans
end Reimbout Baers schepenn in Zulichem
tugen dat voir ons comenn is Stees van Brueck-
huysenn ende hefft uitgegevenn Alairt Janssz.
een hoffstat houdende twe hondt lants myt
alle hoere potinghe end toe behoerenn gele-
genn indenn gericht vann Brakel optenn
uiterweert tusschenn Johan Steeskens soenn
bovenende Bertaut die Grauwe benedenn in
enenn erflickenn thins te besittenn voir enen
gauwen Wylhelmus schilt genge ende
gheve off ander guet payement dair voyr
in gelicker weerdenn end twe cappuynn alle
jaer ewelickenn optenn huyse tot Brakell opten
Heijligenn korsdach Steess van Broeckhuy-
senn voirss tot enenn tinsrecht te betaelenn.
Ende weert dat desenn tins voirss. alle
jaer ewelickenn optenn voyrss. termijnn der
betaelynge niet betaelt en werenn so sal
dair alle dage dair naest volgende een maent
lanck durende een peen van enen guldenn
audenn boddrager genge ende gheve optenn
voirss. tins wassenn end gaen welcke peen
te gader mitten tijns voirss. Stees voirss. uiten
guede voirss. verhaelenn sal ende mach
wanneer hij's niet langer beijden en wyl-
le welcke maent als die om comenn is
ende denn thins ende peen voirss. niet
betaelt en werdenn soe solde Alert Janssz.
voyrss. dayr ontheijdenn vervallen wesenn
sonder eenich wederzeggenn vann allenn recht
end toeseggenn dat hij hedde om den guede
voyrss. tot behoeff Stees vann Broeckhuisen
voyrss. erfflickenn te besittenn ende Stees voirss.
hefft geloefft Alairt voirss. dyt guet voerss.
ewelyck te warenn voer alle diegene die
ten recht komenn wyllenn voir den tins
voirss. myt voerwoerdenwege dan dat Alairt
voirss. gheen poetinge offte tymmeringhe van den
voirss. guede trecken en sal den ten sij bij
wijlle Stees voirss. end Alairt voirss. sall han-
den denn lyndtpaet an dat water oeck. Soe
en sal Alert voyrss. Steeskenn van Broeckhuy-
senn voirss. dit guet voirss. niet weder over-
gevenn dan myt dubbeldenn thins. In
in oerkonde onser literenn. Gegevenn int
jaer ons Herenn duysent vierhondert vyeff
ende sestych des sonnendages nae
Sunte Lambers dach bysschops.
Sint Lamberts dag = 17 september, in 1465 is dat een dinsdag, dus zondag daarna is op 22 september
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.57v+58)
22-09-1465. schepenen Johan vann Brackell heren Jans soen en Reijmbout Baers
Stees vann Broeckhuysenn geeft een hofstad de Brakel aan Maes Claessoenn tegen een tijns van een gouden Wylhelmus schilt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Maes Claesszn. hefft uitgegevenn ein hoffstat to Brakel voyr enen oudenn goldenn Wylhelmus schilt ind twe cappuynn jaers op korsdach erschijnende.

Wij Johan vann Brackell heren
Jans soenn ende Reijmbout Baers schepen
in Zulichem tugenn dat voyr ons komen
is Stees vann Broeckhuysenn. Ende
hefft uitgegevenn Maes Claessoenn eijnn
hoffstat houdende twe hondt lantz gele-
genn indenn ghericht vann Brakell
optenn uyterweert myt alle hoere poetinge
ende toebehoerenn Alayrt Janssoin bo-
venn naist lant gelegenn ende beneden
Stees voirss. in enen erflickenn thins te be-
sitten voir enenn gauwen Wylhelmus
schylt genge ende gheve off ander guet
payment dair voyr in gelijcker weerden
ende twe cappuynn alle jaer ewelic-
kenn optenn huyse tot Brakel opten
heijligenn korsdach Stees vann Broec-
huysenn voyrss. tot enen thins recht te be-
taelenn. End weert dat desenn tins voirss.
alle jaer ewelyckenn optenn voirss. ter-
mijnn der betaelinghe niet betaelt enn
weer soe sal dair alle daghe dayr
naist volgende een maent lanck du-
rende een peen van enen guedenn auden
boddragher gengen ende gheve optenn
voyrss. thins wassenn ende gayn welcke
peynn te gader mittenn thins voirss. Stees
voyrss. uitenn guede voirss. verhalenn sal
ende mach wanneer hij's niet langher
beidenn enn wyll welcke maent als
die om komenn is ende den thins
end die peen voirss. niet betaelt enn
weer dann soe solde Maess Claess.
voyrss. dair en theidenn vervallen we-
senn sonder enich wederseggenn van
allen recht ende toeseggenn dat hij
hedde an denn guede voirss. tot behoif
Stees vann Broeckhuysenn voirss. erfflic-
kenn te besittenn. End Stees voirss. heft
geloefft Maes voirss. dit guet voirss.
ewelicke te warenn voir alle die ghene
die ten recht comenn wyllenn voir den
thins voirss. mit voerwaerdenn toege-
dain dat Maes voirss. eghenn poetinge
off timmerynghe vandenn voirss. guede
treckenn en sal tenn sij bij wille
Stees voirss. end Maes voirss. sal hauden
denn lindpat am dat water. Oeck sall
hij haudenn denn dijeck tegen sijn
hoffstat geheitenn den moelenndieck
also lanck end also breet als hij tegenn
dat geseet voirss. gelegenn is. Mede soe
en sal Maes voyrss. Stees voyrss. dit
guet voirss. niet weder overgevenn dan
mit dubbeldenn tins. In oirkonde onser
literenn. Gegeven int jaer ons Herenn duy-
sent vier hondert vieff ende sestich des
sonnendages na Sunte Lambers dach
bisscops.
Sint Lamberts dag = 17 september, in 1465 is dat een dinsdag, dus zondag daarna is op 22 september
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.58v+59)
06-12-1415.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wii Hillen van Aelst Goeswiins soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is vrouwe Lijsbeth
die wijf was heren Brustiins van Herwinen willener ridders mit horen gecoren mombers ende heeft vercoft ende
opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hoer betaelt siin acht mergen lants in
twelff mergen lants alsoe ver? als vrouwe Liisbeth voirsz daer in gheerft is gelegen inden gericht
van Zulichem in die weert tusschen Jan H.... an deen side Adriaen van Herwinen .... ...
.... lant der heiligen gheest van Zulichem ende lant des cureits van Zulichem an dander side Ghiisbert
die Koc in enen eijgendom sonder tiins ende mit diick die cocken? voirsz vercoften lande ....
.... erfliken te besitten ....
....
.... op sunte Nyclaesdach
op sunte Nyclaesdach (=6-12-1415)
===
Uit Collectie van Spaen, inv. 164A:
Anno 1415.
Hillen van Aelst Goeswinuszoon en Jan Spiegel schepenen in Zuilichem, getuigen dat vrouwe Liesbeth weduwe van H. Brustinus van Herwijnen Ridder, eenige goederen in Zuilichem verkoopt aan Gijsbert de Cock (van Neerijnen)
===
Het origineel in HWN heeft nog 1 zegel van Jan Spiegel, met balken; Spaen tekent er nog een fragment bij van de eerste zegel (van Aelst) die er nu niet meer aanhangt.
===
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 555-1
07-12-1415. Schepenen: Hillen van Aelst Goeswiins soen en Jan Spiegel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-1-2018.
Wii Hillen van Aelst Goeswiins soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is jonc-
frouwe Mechtelt die wiif was Broes Gheriits soens ende heeft geloeft Ghiisbert die Koc scadeloes
te hauden also lange als sij leeft ende niet langer van alsulken diick als mit recht toebehoert
tot twelff mergen lants gelegen inden gericht van Zulichem in die weert tusschen Jan Haer? an
d’een side lant der kercken van Zulichem lant des heiligen gheest van Zulichem ende lant des cureits
der kercken van Zulichem an d’ander side also dat die scouwe van Bomelrewert daer over
gheet ende coemt buten cost ende scade Ghiisberts Kocs voirsz In orconde onssen litteren gegeven int
jaer ons heren dusent vierhondert ende viiftien des anderen daghes nae sunte Nijclaes dach
Uit een serie van 7 charters waarvan alleen deze voor schepenen van Zuilichem.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 554-3
29-06-1337. schepenen Hermannis Spiegell de Vlimen en Johannes filius Alberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem
marge: in die Hontriet V hont, 1337

Universis presencia visuris nos Hermannus Spiegell de Vlimen et Johannes filius Alberti scabini
unionis de Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Jacobus Neyse/Meyse? vendidit
et optulit pro viginti quinque libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque hont terre site
in jurisdictione de Bruechem in loco dicto Hontrijt inter Johenni Koec de Gameren ex uno latere
et Nycholaum de Dussen et Gerardum Geenken ex alio latere Petro Poerter in allodio sine censu
et sine aggere hereditarie possidendam Et dictis Jacobus dicte terre renunciavit promittens facere renun-
ciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens omnibus?? warandiam facere dicto
Petro super predictam terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde sunt fidejussores indivisi Arnoldus
Geenken Jacobus de Genderen Arnoldus Moll Hugo filius Hugonis Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº tricesimo septimo dominica post nativitatem beate Johannes baptiste
zondag na 24 juni = 29 juni
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091 / s. 149-1)
02-09-1461. schepenen Aernt van Herlar van Zulichem en Aernt Geritssz.
Steesken van Hemert doet afstand van een dachmaet te Brakel die hem is aangekomen en verstorven van heren Steesken van Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
marge: Voertignisse Steesken vann Hemert tott behoeff Steeskenn van Brakell op dye dagmate

Wij Aernt van Herlar vann Zulichem
end Aernt Geritssz. scepenn in Zulichem tugen
dat voir ons comenn is Steesken van Hemert
ende hefft vertegenn op alle alsulcken dach-
maet tot Brakel als hem toebehoerende ende
angecomenn ende an verstorvenn mach sijnn
in eniger manierenn van enigen maghghescheit
off anders, ende sunderlynge, vann herenn Steesken
van Brakell tot desenn daghe toe tot be-
hoeff Steeskenn vann Broeckhuysenn in
enenn eijgendom erflickenn te hebben
end te besittenn ende Steeskenn voirss. ge-
loeffde oick vann sijnre weghenn alle voyrplicht
aff te doenn vann denn selvenn. In
oerkonde onser literenn. Gegeven indenn jaer
onss Herenn duysent ??endtsestich vier-
hondert een ende tsestich des wondagess na Sunte
Johans dach decollationis.
Johannis Decollationis = 29 augustus, in 1461 is dat een zaterdag
dus de woensdag daarna is 2 september
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.57*57v)
03-08-1421. schepenen Steeskens vann Brakel en Aernt vann Herlar heer Berins soens
Godert vann Brecht Jacops soenn belooft een ouden Arnhemse gulden tijns aan Dirick vann Brakel herenn Jans soenn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
marge: Goedert van Brecht Jacobsszn. enenn goldenn aernemsche guldenn op petri ad cathedram geloeft

Wij Steeskens vann Brakel end Aernt vann
Herlar heer Berins soens schepenn in Zulichem
tugenn dat Godert vann Brecht Jacops soenn
hefft geloeft Dirick vann Brakel herenn
Jans soenn enen goudenn Aernemsche gulden
die gemaect is voer datum des brieffs erf-
lix tins end gengenn ende geve off ander
guet payment in gelijckenn weerde alle jaer
ewelyckenn op Sunte Peters dach ad Cate-
dram Dyrick van Brakell voyrss, tot tins
recht te betaelenn. In oerconde onser literenn.
Gegevenn int jaer ons Heren duysennt
vierhondert end een ende tweintich dess
sonnedages nae Sunte Peters dach ad
Vynclam.
St. Peters dag ad Vincula = 1 aug.
In 1421 was dat op een vrijdag, dus zondag daarna is 3 augustus
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.57)
24-02-1507. schepenen Wolff van Zwivell, Jan dye Cock van Delwijnen, Frederick van Doern, Goessen van der Oever Arienss., Henrick van der Veert, Aernt van Tuyll, Claes Weerdt Hubertss., en Dirick Muyll Arntss.
Reiner vann Aesswijnn heer tot Brakell eist een hofstad te Brakel van Aelbert Henrickss. wegens wanbetaling van een tijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
marge: Verwynn tegenn Aelbert die Wever.

Wij Wolff vann Zwivell Jan dye
Cock vann Delwijnenn Frederick van Doern
Goessen van der Oever Arienss. Henrick van der
Veert Aernt van Tuyll Claes Weerdt Hubertss.
ende Dirick Muyll Arntss. scepenn inn
Zulichem tugenn dat voir denn geswoeren
richter ons genedigenn herenn vann Gelre
inn Bommelreweert dair wij mede inn
der dingbanckenn toe Zulichem toe gedinge
gesetenn warenn end voir ons schepenn voirss.
gecomenn sin Reiner vann Aesswijnn heer tot
Brakell offt sinenn procuratoer ter eender side
ende Aelbert Henrickss. ter ander siden sonnen
end barden denn gesoerenn richter voirss.
dat hi ons scepenn voirss. dat vondenis ver-
maenenn solde wes met recht wissen solde
vander anspraeckenn die welcke Reiner
van Aesswijnn voerss. gedain hefft op ende oever
Aelbert Henrickss. voirss. beruerende dat hij
een hoffstat besit uuyt welcker hoffstat Reiner
vann Aesswijnn voirss. erffthins heeft op ver-
vall nae luidt des zegelenn brieffs die welcke
wij schepenn schepenn dair aff gesien ende
hoerenn lesenn hebbenn met enenn uit han-
gender zeghel end voert nae antwordt Aelbert
Heinrickss. voirss. die welcke inn sijn ant-
wordt begriept dathij Reiner vann Aesswijnn
voirss. sinenn thins gepresentiert hefft ende
denn voerkoer vander hoffstat voirss. gevordert
hefft end noch dair een getuygnis van er?ve
die nae Reiner vann Aesswins voirss. genoemt
Jann Roesendaell die welcke gerichtelick
ghetuigt hefft dat hij van wegenn
Reiner vann Aesswins heer tot Brakel Aelbert
Heinrickssz. die wet gedain hefft dat Rei-
ner vann Aesswins heer tot Brakel voyrss.
seide ick en begeer niet denn voerkoer
vander hoffstat dair alleen mijnre tins te
boerenn alsst behoirt. Wijssenn wij sche-
penn van Zulichem voirss. met medegevolch
den schepenenn vann Driell nae vraegen
des geswoerenn richters voyrss. voirt nae an-
spraeck ende nae antwordt condt ende
waerheijt die wij ter beidenn sidenn dair
aff gesienn ende gehoirt hebbenn gelijc-
kerwies als dat nae ingehalt des signaets
ander vonnis gecomen was als dat Ael-
bert Heinrickssz. voirss. vervallen sall
sijnn vann der hoffstat voirss. nae luidtt
Reiner vann Aeswins erffthins vervall
brieff tenn weer Aelbert Heinrichssz. voirss.
en cost bewijsenn tusschenn dit end Sunt
Jann babtistenn dach naistcomende niet
noch enenn getuyge dat Reiner van Aeswijn
te vredenn is geweest vann sinen tins
ende vander voerkoer vander hoffstat voirss.
Ende ingevael hij's niet en bewijst bynnen
den tijt voirss. Reiner vann Aeswijn ten
onschult te zwerenn dat hij sulx niet ge-
consentiert enn hefft als voirss. steet. Ende
ingevaell Reiner vann Aesswijn heer tot
Brakell niet zwerenn wyll soe sall
hij sinenn thins boerenn nae luidt sins
brieffs end dit ter tijt end ter wijelenn
toe wij schepenn voirss. ende segen noch be-
ter betoin end bescheit dat wij noch ge-
sien ende gehoirt hebbenn. In oerkonde on-
ser literen gegevenn inden jaer ons He-
renn duysent vieffhondert ende soeven
ende veertich den vier ende tweijntichsten
dach in februaryo.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.54+54v+55)
23-02-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Gijsbertss.
Goosen Danielss. indemneert en ontlast het grote gasthuis te Zaltbommel van het onderhoud van 4 roeden dijk gelegen in de Aelster Lenaert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: Scadeloosbrief van vier roeyen dijcx inden Aelster Leenart.

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Gijsbertss. sche-
penen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Goosen
Danielss. ende heefft geloofft Joest Ghijsbertss. ende Cornelis
Geritss. Trip als gasthuysmeesteren ende tot behoeff des groote
gasthuys binnen Saltboemel nu ende ten ewigen dagen
te indemneren ende te ontlasten van vier roeijen dijcx ge-
legen inden Aelster Lenaert, daer boven naestgedijck-
slaecht Adriaen van Beest van Reenoij ende beneden
Adriaen die Cock als collatoor van seeckere vicarie
tot Delwijnen. Belovende denselven dijck wael
te onderhalden ende dien op sijn lijff ende goet nemende,
het gasthuys van Saltboemel ende haere goederen
over all daer van scadeloos to halden. In oirconde on-
ser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vijf-
hondert tweentnegentich den drieentwintichsten
dach february.

Ende was onderteeckent E. de Bye. Ende mit twee
der schepenen in groenen wasse vuythangende
segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 198, f.195v, links boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.176)
23-02-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Goosen Danielss. belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit meerdere percelen land te Kerkwijk en Delwijnen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: Een ende dartich gulden.

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss. sche-
penen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Goosen
Danielss. ende heefft geloofft Joost Ghijsbertss. ende Cornelis
Geritss. Trip als gasthuysmeesteren indertijt ende tot behoeff
des grooten gasthuys binnen Boemel erffthijns een ende
dartich carolus gulden tot twintich stuver in tijt der beta-
longe gengbaer 't stuck op St. Merten den elffsten novem-
bris toecomende ende soe voirt jaerlicx van alles vrij gelt
sonder eenige cortonge tsij vuyt wadt saecke off bij
welcken ordonnantie dat geschien soude moegen, daer van
de voirss. Goosen Danielss. expresselijk renumcieert, te heffen
ende te boeren vuyt twelff mergen lants ende een hont
soe die aen verscheide parcelen inden gerichte van
Kerckwijck ende Delwijnen gelegen, te weten ander-
halve mergen lants gelegen inden gerichte van Kerck-
wijck genamt den Doncker, noch thien hont hooi lants
inden gerichte van Kerckwijck voirss. genampt den
Sullart, noch anderhalve mergen daeraen gelegen
genampt den Langen camp, noch eenen halven mergen
daer t'eindens gelegen van Lubbert Otten hergecomen,
noch eenen halven mergen inden selven gericht in eenen
camp van vijfalve mergen onverscheiden ?ingelegen.
Alnoch soeventhien hont lants gelegen inden gerichte
van Delwijnen genampt het Liebroeck, noch drie
mergen daer bij ende aen gelegen, ende noch vier hont
daernaest gelegen genampt de Pijplae, allet in sulcker
groete ende bepalonghe als die landerien aldaer gele-
gen ende van den gasthuyse heergecomen off vuytge-
geven sijn, ende voirts vuyt alle sijne goederen hebbende
ende vercrijgende ten lantrecht te betalen. Welcken
erfthijns voirss. weert saecke dat hij alle jaer op
termijn voirss. niet betaelt en woirden, sal dan alle
weecken daerna volgende eenen peen van vijfthien
stuver opten erffthijns voirss. wassen ende gaen, welc-
ken peen all metten thijns voirss. die gasthuysmeesteren inder
tijt vuyten onderpanden ende alles goets als voirss. verha-
len sullen moegen als sij's niet langer beiden en willen.
Ende Goosen Danielss. voirss. geloofde oick den gast-
huysmeesteren tot behoeff des gasthuys voirss. den thijns ende
?peen voirss. ewelick ten lantrecht te waeren als recht is
tegen alle die ten rechten comen willen. Voert is overgegeven
datmen den erfthijns voirss. vuytforderen sal moegen met ma-
ninge ende richtinge oft met pandonge aen reede ende on-
reede gueden tot koere ende optie der gasthuysmeesteren inder
tijt. Mede soe het een jaer inne d'ander duer misbetalon-
ghe quame to verloopen sall Goosen Danielss. voirss. ver-
vallen sijn in dobbelden erffthijns beheltelick doch Goosen
Danielss. voirss. sijner losse aen den erfthijns voirss. t'sijne
waelgefalle tegens vier ten hondert. In oirconde onser
letteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vijfhondert twe-
entnegentich den drieentwintichsten dach february die.

Ende was ondertekend E. de Bye. Ende met twee der sche-
penen in groenen wasse vuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 197, f.195 rechts onder en scan 198, f.195v, links boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.175v+176)
03-03-1593. schepenen Adriaen van Beesd van Reinoij ende Jan van Tuyll Sanderss.
Peter Aertss. van Delwijnen belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit een perceel land te Delwijnen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Delwijnen

marge: negen gulden vijf stuver

Wij Adriaen van Beesd van Reinoij ende Jan van Tuyll
Sanderss. schepenen in Zulichem tuygen dat voir ons comen
is Peter Aertss. van Delwijnen ende heeft gelooft Cornelis
Geritss. Trip ende Hanrick Claess. van Ravestein als gast-
huysmeesteren indertijt ende tot behoeff des groote gasthuys binnen
Saltboemel erffthijns negen carolus gulden ende vijf stuver
tot twintich stuver in tijt der betalinge binnen Boemel
gengbaer den gulden voirss. gereeckent op dach Martini
den elfsten novembris toecomende edde soe voirt jaerlicx van
alles vrij gelt sonder eenige cortonge tsij vuyt wadt
saecke off hoedanige ordonantie dat geschien off herco-
men soude moegen, daer van alle Peter Aertss. voirss. re-
nuncieert to heffen ende to beuren vuyt dordalve mer-
gen lants soe die gelegen inden gericht van Delwijnen
genampt het Kempken oestwaert naestgelegen het gasthuys
lant, westwaert Wouter Egenss. ende Henrick van
Venloe? ende suydtwaert Aert Pauwelss. off wie mit
recht naestlantgelegen sijn, ende voirt vuyt alle sijne goederen
ten lantrecht to betalen. Welcken erfthijns voirss. weert
saicke dat die alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en
woirden sall dan alle weeken daerna volgende eenen
peen van vijftalve stuver opten erfthijns voirss. wassen ende
gaen; welcken peen all metten thijns voirss. die gasthuysmeesters
indertijt vuyten onderpande ende alles goets ten lantrechte
als voirss. verhalen sullen ende moegen wanneer sij's niet
langer beiden ende willen. Ende Peter Aertss. voirss. ge-
loefde oick den gasthuysmeesters ten behoeff des gasthuys
voirss. den thijns ende peen voirss. vuyten onderpande ende
alles goets ewelick te waeren als recht is tegen allen die
den ten rechten comen willen. Oeck soe salmen den erfthijns
voirss. alltijt vuytforderen moegen met maninge ende
richtinge off met pandinge aen reede off onreede goederen
tot koer ende optie der gasthuysmeesters indertijt sijnde. Mede
soe duer misbetalonghe het een jaer inne d'ander quame
te verloopen sal Peter Aertss. voirss. alsdan vervallen sijn in
dobbelden erffthijns te betalen. Beheltelick doch sijnder losse
aen den thijns voirss. tegens vier ten hondert. In oircon-
de onser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent
vijfhondert drieentnegentich den dorden dach meert.

Ende was onderteeckent E. de Bye. Ende mit twee der
schepenen in groenen wasse vuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 8, f.5, rechts onder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.180+180v)
03-03-1593. schepenen Adriaen van Beesd van Reenoij en Jan van Tuyll Sanderss.
Peter Aertss. van Delwijnen belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit een perceel land te Kerkwijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerkwijck

marge: sesthien gulden sesthien stuver

Wij Adriaen van Beesd van Reenoij ende Jan van
Tuyll Sanderss. scepenen in Zulichem tuygen dat voir ons
comen is Peter Aertss. van Delwijnen ende heeft geloofft
Cornelis Geritss. Trip ende Hanrick Claess. van Ra-
vestein als gasthuysmeesters ende tot behoeff des groote gast-
huys binnen Saltboemel erfthijns sesthien carolus gulden ende
sesthien stuver tot twintich stuver in tijt der betalinghe binnen
Boemel gengbaer den gulden voirss. gereeckent op dach Mar-
tini den elffsten novembris toecomende ende soe voirt jaerlicx
van alles vrij gelt sonder eenige cortonghe tsij vuyt wadt
saicke off hoedanige ordonantie dat geschien off heercomen
soude moegen daervan alle Peter Aertss. voirss. renunci-
eert, te heffen ende te boeren vuyt vierdalven mergen
lants soe die gelegen inden gericht van Kerckwijck ge-
nampt Hermen Aertss. kempken, oestwaert naestgelegen
Adriaen van Beest van Reinoy voirss. ende Dirck Goertss.
ende Suydtwaert Jan Wauterss. streckende ten westen langs
op aen die gemein straet off soe wie mit recht naestlantgelegen
sijn, ende voirt vuyt alle sijne goederen die hij nu heeft off
nae vercrijgen mach ten lantrecht te betalen. Welcken
erfthijns voirss. weert saicke dat die alle jaer op termijn
voirss. niet betaelt en woirde, sal dair alle weecken
daernae volgende eenen peen van acht stuver op ten
erfthijns voirss. wassen ende gaen. Welcken peen all mitten
thijns voirss. die gasthuysmeesteren indertijt vuyten onderpan-
de ende alles goets als voirss. verhaelen sullen ende moegen
wanneer sij's niet langer beiden en willen. Ende Peter
Aertss. voirss. geloefden oick den gasthuysmeesteren tot behoeff des
gasthuys voirss. den thijns ende peen voirss. vuyten onderpan-
de ende alles goets als voirss. ewelick te waeren als recht is
tegen alle die ten rechten comen willen. Oeck soe sallmen
den erffthijns voirss. altijt vuytforderen moegen met manin-
ge ende richtinge off met pandinge aen reede off onreede
gueden tot koere ende optie der gasthuysmeesteren indertijt sijnde.
Mede soe duer misbetalinge het een jaer inne d'ander
quaeme te verloopen sal Peter Aertss. voirss. alsdan verval-
len sijn in dobbeldenerffthijns te betalen. Beheltelick doch
sijnder losse aen den erfthijns voirss. tegens vier ten hondert.
In oirconde onser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent
vijfhondert drieentnegentich den dorden dach meert.
Ende was onderteeckent E. de Bye en met twee
der schepenen in groenen wasse vuythangende zegelen be-
segelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 8, f.5, rechts midden
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.174v+175+175v)
13-01-1593. schepenen Adriaen van Beest van Reinoy en Wolter van Hellensbergh Reijnerss.
Peter Anthoniss. belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit 10 hont land te Kerkwijk genaamd den Stuckaert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: vier gulden, 1593

Wij Adriaen van Beest van Reinoy ende Wolter van Hel-
lensbergh Reijnerss. schepenen in Zulichem tuygen dat voir ons
comen is Peter Anthoniss. ende heefft geloefft Cornelis Geritss.
Trip ende Henrick Claess. van Ravestein als gasthuysmeesteren
indertijt ende tot behoeff des groote gasthuys binnen Saltboe-
mel, erffthijns vier carolus gulden tot twintich stuver in
tijt der betalonghe binnen Boemel gengbaer tstuck op Sinte
Marten inden wijnter toecomende ende soe voirt jaerlicx
van alles vrij gelt sonder enige cortonghe, tsij
vuyt oirsaecke off ordonantie dat geschien
soude moegen, daer van alles Peter Anthoniss. voirss.
renuncieert, te heffen ende te boeren vuyt thien hont
lants soe die gelegen inden gerichte van Kerckwijck
genampt den Stuckaert, suydwaert naestgelegen M. Moli-
aert ende westwaert het gasthuyslant, streckende
ten noirden op erftenisse Evertt van Doern, off
soe wie met recht naestlantgeelegen sijn, ende voirt vuyt
alle sijnre goederen die hij nu heefft off nae vercrijgen
mach ten lantrecht te betalen. Welcken erffthijns
voirss. weert saicke dat die alle jaer op termijn voirss.
niet betaelt en worden, soe sall dan alle weecken
daer nae volgende eenen peen van twee stuvers
opten erffthijns voirss. wassen ende gaen, welcken peen
all metten thijns voirss. die gasthuysmeesters indertijt
vuyten onderpande ende alles goets als voirss. verhalen
sullen ende moegen wanneer sij's niet langer beiden en
willen. Ende Peter Anthoniss. voirss. geloefden oick den
gasthuyssmeesteren tot behoeff des gasthuys voirss. den thijns ende
peen voirss. vuyten onderpande ende alles goets als voirss.
ewelick te waeren als recht is tegen allen die ten rechten
comen willen. Oeck soe sal men den erffthijns voirss. altijt
vuytforderen moegen met maninghe ende richtinghe
off met pandinge aen reede off onreede goederen tot
koere ende optie der gasthuysmeesteren indertijt sijnde. Mede
soe duer misbetalonghe het een jaer inne d'ander
quaeme te verloopen sal Peter Anthoniss. voirss. alsdan
vervallen sijn in dobbelden erfthijns te betalen behel-
telick doch sijnder losse aenden thijns voirss. tegens vier
ten hondert. Ten oirconde onser litteren. Gegeven inden jaere ons
Heeren duysent vijfhondert drieentnegentich den derthien-
de dach january.

Ende was onderteickend E. de Bye. Ende met twee der
schepenen in groene wasse vuythangende zegelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 5, f.1v, links onder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.174+174v)
19-10-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Daniel Wouterss belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit een hofstede te Kerkwijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: Soevenendetwintich gulden thien stuver

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss. schepenen
in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Daniel Wou-
terss ende heefft geloefft Cornelis Geritss. Trip ende Hanrick
Claess. van Ravenstein als gasthuysmeesters ende tot behoeff des groo-
te gasthuys binnen Saltboemel erfthijns achtentwintichstal-
ve carolus gulden tot twintich stuver in tijt der betalinge
gengbaer binnen Boemel den gulden voirss. gereeckent
op St. Merten den elfsten novembris inden jaere vijfthien-
hondert drieentnegentich, en soe voirt jaerlicx van alles
vrij gelt sonder ennige cortonge tsij vuyt wadt saicke off
welcken ordonantie dat geschien en hercomen soude moegen
dair van alles Daniel Wouterss. voirss. renuncieert te
heffen ende to boeren vuyt eenen hoffstede gelegen inden
gerichte van Kerckwijck genampt Geijntgenshofstat
oistwaert naestgelegen Hanrick Willemss. westwaert Ari-
aen Gijsbertss. Cocken ende suydtwaert die gemene straet
off soe wie mit recht naestlantgelegen sijn ende voirt vuyt alle
sijne guederen die hij nu heeft off nae vercrijgem mach ten
lantrecht te betalen. Welcken erfthijns voirss. weert
saicke dat die alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en
worden sal dan alle weecken daernae volgende eenen peen
van vierthiendalve stuver opten thijns voirss. wassen ende
gaen, welcke peen all metten thijns voirss. die gasthuys-
meesteren indertijt vuyten onderpande ende alles goets als
voirss. verhalen sullen ende moegen wanneer sij's niet
langer beiden en willen. Ende Daniel Wouterss. voirss.
geloefde oick den gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys
voirss. den thijns ende peen voirss. vuyten onderpande ende
alles goets als voirss. ewelick te waeren als recht is
tegen allen die ten rechten comen willen. Oick soe sal
men den erfthijns voirss. altijt vuytforderen moegen met
maninge ende richtonge off met pandinge aen reede
ende onreede goederen tot koere ende optie der gasthuysmeesteren
indertijt sijnde. Mede soe het een jaer inne d'ander
duer misbetalinghe quame te verloopen sall Daniel
Wauterss. voirss. vervallen sijn in dobbelden erfthijns
te betalen beheltelick doch sijnder losse
aen den erfthijns voirss. tegens vier ten hondert.
In oirconde onser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duy-
sent vijfhondert tweeentnegentich den negenthienden
dach octobris.

Ende was ondertekend E. de Bye. Ende mit Aernts
die Raet vuythangende segel in groene wasse be-
segelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 204, f.202, rechtsonder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.172+172v)
19-10-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Jan Wouters. belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit de helft van 11 1/2 mergen land te Bruchem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Darthien gulden thien stuver een oort stuvers.

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss. sche-
penen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Jan Wou-
ters, ende heefft geloofft Cornelis Trip ende Hen-
rick Claess. van Ravenstein als gasthuysmeesters indertijt ende
tot behoeff des groote gasthuys binnen Saltboemel erf-
thijns darthien carolus gulden thien stuver ende een oort
stuvers tot twintich stuver in tijt der betalinghe binnen
Boemel gengbaer den gulden voirss. gereeckent op St. Mer-
tensdach den elffsten novembris inden jaere vijfthienhon-
dert drie entnegentich en soe voirt jaerlicx van alles vrij
gelt sonder ennige cortonghe tsij vuyt wadt
saecke off welcken ordonantie dat geschien ende her-
comen soude moegen, daer van alle Jan Wouterss. voirss.
re?mencieert te heffen ende te boeren uyt die helfft
van twelfftalve mergen lants soe die gelegen inden
gericht van Bruechem aen drie kampen lants, suydt-
waertnaestgelegen die canonicken van Boemel met ee-
nen camp genamt den Banckcamp, Jan Jacobss. met
eenen camp genamt den Klappenhout ende Wouter
Reijnertss.ende oestwaert naestgelegen die moelensteghe
off soe wie alomme met recht naestlantgelegen ende voirt
vuyt alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende ten
lantrecht te betalen. Welcken erffthijns voirss. weert
saicke dat die alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en
woirde, sal dan alle weecken daernaefolgende eenen
peen van soevendalve stuver opten thijns voirss. was-
sen ende gaen. Welcken peen all metten thijns voirss. die
gasthuysmeesteren indertijt vuyten onderpande ende alles
goets als voirss. verhaelen sullen ende moegen wanneer
sij niet langer beiden en willen. Ende Jan Wouterss. voirss.
geloefde oick de gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys
voirss. den thijns ende peen voirss. vuyten onderpande
ende alles goets als voirss. ewelick te waeren als recht is
tegen allen die ten rechten comen willen. Oick soe salmen
den erfthijns voirss. vuytforderen moegen met maninghe
ende richtinghe off met pandinghe aen reede ende onreede
goederen tot koure ende optie der gasthuysmeesteren indertijt sijnde.
Mede soe het een jaer inne d'ander jaer misbetalonghe
quaeme te verloopen sall Jan Wouterss. voirss. verval-
len sijn in dobbelden erfthijns te betalen. Beheltelick
dach oerder losse aenden erffthijns voirss. tegens vier
ten hondert. In oirconde onser litteren. Gegeven inden jaere
ons Heeren duysent vijfhondert twe entnegentich den ne-
genthienden dach octobris.

Ende was onderteeckent E. de. Bye. Ende met Aernts
de Raeth in groenen wasse vuythangende segele
besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 204, f.202, rechtsmidden
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.166+166v)
19-10-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsberts.
Margrietken, weduwe van Dirck Geritsz., belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit de helft van 11 1/2 morgen land te Bruchem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Darthien gulden thien stuver een oort stuver., 1592

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsberts.
scepenen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Mar-
grietken naegelaeten weduwe Dirck Geritsz. mit
oire gecoren mombaer ende heefft geloofft Cornelis Ge-
ritss. Trip ende Hanrick Claess. van Ravenstein als gasthuys-
meesters indertijt ende tot behoeff des groote gasthuys binnen
Saltboemel erffthijns derthien carolus gulden thien stuver
ende een oort stuvers tot twintich stuver in tijt der betalinghe
genghaer binnen Boemel den gulden voirss. gereeckent op
St. Mertensdach den elffste novembris inden jaere vijf-
thienhondert drie en tnegentich ende soe voirt jaerlix van
alles vrij gelt sonder eenige cortenghe tsij vuyt wadt saic-
ke off welcken ordonantie dat geschien soude moegen
daer van alle die weduwe mit gecoren momber als voirss.
renuncieert te heffen en te boeren vuyt die helfft van
twelfftalve mergen lants doe die gelegen inden gericht
van Bruechem aen drie kampen lants, noortwaert
naestgelegen des gasthuys lant van Boemel ende oest-
waert die moelensteghe, ende voirt vuyt allen haeren goederen
hebbende ende vercrijgende ten lantrechte. Welcken erftijns
voirss. weert saicke dat die alle jaer op termijn voirss. niet
betaelt en woirde sall dan alle weecken daernae folgende
eenen peen van soevendalve stuver opten thijns voirss.
wassen ende gaen. Welcken peen all mitten thijns voirss. die
gasthuysmeesteren indertijt vuyten onderpanden ende alles
goets verhalen sullen ende moegen wanneer sij niet
langer beiden en willen. Ende Margrietken weduwe
met gecoren mombaer als voirss. geloofden oick den gasthuys-
meesters tot behoeff des gasthuys voirss. den thijns ende peen
voirss. vuyten onderpanden ende alles goets als voirss. ewe-
lick te waeren als recht is tegen allen die ten rechten
comen willen. Oick salmen den erffthijns voirss. vuyt
forderen moegen met maninge ende vertichtinghe off mit
pandinge aen reede ende onreede goederen tot koere ende
optie der gasthuysmeesteren indertijt sijnde. Mede soe het
een jaer inne d'ander duer misbetalinghe des thijns
quaeme te verloopen, sal Margrietken weduwe
voirss. vervallen sijn in dobbelden erffthijns te betalen.
Beheltelick doch aen den losse aen den erfthijns voirss.
jegens vier ten hondert. In oirconde onser litteren. Gegeven inden
jaere ons Heeren duysent vijfhondert twe entnegentich den
negenthienden dach octobris.

marge: 1592

Ende was ondertekend E. de Bye. Ende met Aernt die
Raeth vuythangende segel in groene wasse besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 204, f.202, rechtsboven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.165v+166)
18-08-1588. schepenen Adriaen van Beest van Reenoij en Gerit Janss.
Jan Peterss. weerd binnen Boemel in den Hulck , belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit 16 hont land te Bruchem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Thien gulden derthien stuver drie deijts, 1588

Wij Adriaen van Beest van Reenoij ende Gerit Janss.
schepenen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Jan
Peterss. weerdt binnen Boemel inden Hulck en heeft ge
loefft Peter Mae?ss. ende Peter Ingenhuyss. als gasthuysmeesteren
indertijt en tot behoeff des gasthuys binnen Boemel
erffthijns thien carolus gulden derthien stuver en drie
deijts tot twintich stuver ter tijt der betalinghe gengbaer den
gulden voirss. gereeckent op St. Merten inden wynter
toecomende en soe voirt ewelicx thien carolus gulden der-
thien stuver drie deits als voirss. erffthijns te hebben ende te
bueren vuyt sesthien hont lants soe die gelegen in den ge-
richt van Bruechem op die Verchden gelijck die op
huyden bij den gasthuysmeesteren voirss. den voirss. Jan Peterss. voir
schepenen opgedraegen sijn, oestwaert en westwaert naestgelegen
het gasthuys lant van Boemel en noortwaert die
gemeine steghe aldaer genampt die krancksteghe, ende
noch vuyt eene hoff t'einden die sesthien hont voirss. ten
suyden aengelegen, oestwaert naestgelegen Jan Claess. als
man ende mombaer Geertken Herberensdr. ende west-
waert des gasthuyslant, streckende voirts ten suyden op
St, Anthonisstraet, off soe wie alomme mit recht
naestlantgelegen sijn. Welcken tijns voirss. weert saicke
dat in alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en woirden
sal dan alle dagen daer nae volgende eenen peen van eenen
stuver daechs opten thijns voirss. wassen ende gaen. Welc-
ken peen all mitten thijns voirss. die gasthuysmeesteren
indertijt vuyten onderpanden voirss. verhalen sullen
moegen wanneer sij's niet langer beiden en willen. Ende
Jan Peterss. voirss. geloefden oick den gasthuysmeesteren
tot behoeff des gasthuys voirss. den thijns ende peen voirss.
vuyten onderpanden voirss. ewelick te waeren als
recht is tegen alle die ten rechten comen willen. Voer
behalden Jan Peterss. voirss. altijt op eenige termijn
sijne ewige losse aenden thijns voirss. tegens den pen-
ninck vijfentwintich soemen erfthijns gewoentlick
is te lossen off te reeckenen ende met allen verschenen
onbetaelden thijnsen. In oirconde onser litteren. Gegeven inden
jaere ons Heeren duysent vijfhondert achtentachtentich den
achthienden dach augusti.

Ende was onderteeckent E. de Bye. Ende mit twee der
schepenen in groene wasse vuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 156, f.154, rechts onder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.165+165v)
29-04-1589. schepenen Dirck Pieck en[de] Jan van Tuyll Sanderss.
Hanrick Hanrickss. de Vormer belooft een tijns aan het grote gasthuis binnen Zaltbommel uit diverse percelen te Bruchem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Achtendartich gulden vijfthien stuver.

Wij Dirck Pieck ende Jan van Tuyll Sanderss. sche-
pen in Zulichem tuijgen dat voir ons comen is Hanrick
Hanrickss. de Vormer ende heeft geloeft Matheus Han-
rickss. ende Quirijn Floriss. als gasthuysmeesteren inder tijt ende
tot behoeff des groote gasthuys binnen Saltboemel erff-
thijns achtendedartich carolus gulden ende vijfthien stuver
tot twintich stuver in tijt der betalinghe gengbaer de
gulden voirss. gereeckent op beloecken paeschen toe-
comende en soe voirt ewelicx tot eenen erfthijns
recht te betalen te heffen ende te boeren vuyt eenen
hoff gelegen inden gericht van Bruechem groot
anderhalve mergen genamt des gasthuyshoff met
noch vier mergen lants daerteijnden aen gelegen, noch
vuyt drie mergen lants gelegen inden gericht voirss.
genamt den baniscamp, ende noch vuyt derthien hont
lants inden selven gericht genamt de scheijv?er soe
dese landeren elcx in sijn bepalinghen aldaer gelegen
ende alle vanden gasthuys voirss. hergecomen sijn, en
voirt vuyt alle sijne guederen die hij nu heeft off
nae vercrijgen mach ten lantrecht te betalen. Welcke
thijns voirss. weert saicke dat die alle jaer op termijn
voirss. niet betaelt en weer, sal dan alle weecken dair
nae volgende eenen peen van negenthien stuver opten
thijns voirss. wassen ende gaen. Welcken peen al mitten
thijns voirss. die gasthuysmeesteren inder tijt vuyten onderpan-
den ende alles goets als voirss. verhalen sullen moegen wan-
neer sij niet langer beiden en willen. Ende Hanrick Hanrickss.
voirss. geloofde oick den gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys
voirss. den thijns en peen voirss. vuyten onderpanden ende
alles goets als voirss. ewelick te waeren als recht is tegen allen
die ten rechten comen willen, ende geloofde oick noch voirder
waerscappe ende vestenis in anderen bencken te doen tot
volcomen bewaronge der armen, altijt als men hem dat ?slu?-
nende is. Ende desen tijns jaerlicx tot eenen erfthijns recht
te betalen als voirss. sonder eenige losse daeraen te be-
halden. In oirconde onser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren
duysent vijfhondert negenentachtentich den negenentwin-
tichsten dach aprilis.

marge: 1589

Ende was onderteickent E. de Bye. Ende mit twee
der schepenen in groene wasse vuythangende segelen bese-
gelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie:https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 163, f.160v, links onder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.164v+165)
03-03-1593. schepenen Adriaen van Beest van Reenoij en Jan van Tuijll Sanderss.
Jan Jans van Bruechem belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit de helft van 10 hont land te Bruchem genaamd den Amptsbulck.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Dordalve gulden

Wij Adriaen van Beest van Reenoij en Jan van Tuijll
Sanderss. scepenen in Zulichem tuijgen dat voir ons comen is
Jan Jans van Bruechem ende heeft gelooft Cornelis Ge-
rit Trip ende Henrick Claess. van Ravensteinals gasthuys-
meesteren ende tot behoeff des groote gasthuys binnen Saltboemel
erfthijns dordalve carolus gulden tot twintich stuver ter
tijd der betalinghe binnen Boemel gengbaer de gulden voirs.
gereeckent op dach Martini de elfsten november toeco-
mende ende soe voirt jaerlicx van alles vrij gelt sonder eni-
ge cortinghe tsij vuyt saecke off hoedanige ordonantie
dat geschien off hercomen soude moegen daer van alle
Jan Jans. voirss. renuncieert te heffen ende te boeren vuyt
die helfte van thien hont lants soe die gelegen is inden
gericht van Bruechem genampt den Amptsbulck oost-
waert ende westwaert naestgeland het capittel van Boemel,
noortwaert het voirss. gasthuyslant ende suytwaert die
gemeinstraat, off soe wie met recht naestlantgelegen sijn,
ende voirt vuyt alle sijne guederen hij nu heefft off nae
vercrijgen mach ten lantrecht te betalen. Welcken erf-
thijns voirs. weert saecke dat die alle jaer op termijn
voirs. niet betaelt en worde sall dan alle weecken daer
nae volgende eene peen van twee stuver opten erf-
thijns voirs. wassen ende gaen, welcken peen allmitten thijns
voirss. die gasthuismeesteren inder tijt vuyten onderpande en
alles goets als voirss. verhalen sullen ende moegen wanneer
sij's niet langer beiden en willen.Ende Jan Janss. voirss.
geloefde oick de gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys
voirss. den thijns ende peen voirss. vuyten onderpande, ende
alles goets als voirss. ewelick te waren als
recht is tegen allen die ? ten rechte comen willen.
Oick soe salmen den erfthijns voirss. altijt vuytforderen
moegen met maninge en richtinge off met pandon-
ge aen reede off onreede guederen tot koere ende optie des
gasthuysmeesteren inder tijt sijnde. Mede soe duer misbe-
talinghe het een jaer inne d'ander quame te verloopen
sall Jan Jans. voirss. alsdan vervallen sijn in dobbelden
erfthijns te betalen. Beheltelick doch sijnder lossen
aen den thijns voirss. tegens vier ten hondert. In oircon-
de onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren duysent
vijfhondert drieentnegentich den dorde dach meert.

En was ondertekend E. de Bye. Ende met twee der
schepenen in groene wasse vuythangende segels besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 9, f.6, rechts boven, een na bovenste vermelding
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.164+164v)
03-03-1593. schepenen Adriaen van Beest van Reenoij en Jan van Tuyll Sanderss.
Geritt Janss. van Bruechem belooft een tijns van 2 1/2 gulden aan het groote gasthuys binnen Saltboemel uit de helft van 10 hont land te Bruchem genaamd den Amptsbulck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Dordalve gulden.

Wij Adriaen van Beest van Reenoij ende Jan van
Tuyll Sanderss. scepenen in Zulichem tuygen dat voir
ons comen is Geritt Janss. van Bruechem ende heefft
geloofft Cornelis Geritss. Trip ende Hanrick Claess. van
Ravenstein als gasthuysmeesteren ende tot behoeff des groote
gasthuys binnen Saltboemel erffthijns dordalve caro-
lus gulden tot twintich stuver in tijt der betalonghe bin-
nen Boemel gengbaer den gulden voirss. gereeckent
op dach Martini den elfsten novembris toecomende ende
soo voirt jaarlicx van alles vrij gelt sonder ennige cor-
tonghe tsij uuyt wadt saecken off hoedanige ordonantie
dat geschien off hercomen soude moegen daer van alle
Gerit Janss. voirss. renuncieert, te heffen ende te boeren
uuyt die helfft van thien hont lants, soe die gelegen
inden gerichte van Bruechem genampt den Ampts-
bulck oestwaert ende westwaert naestgeland het capittel
van Boemel, noortwaert het gasthuyslant ende
suydtwaert die gemein straet oft soe wie mit recht
naest lantgelegen sijn, ende voirt uuyt alle sijne goederen hij nu
heefft off nae vercrijgen mach ten lantrecht te betalen.
Welcken erfthijns voirss. weert saecke dat die alle
jaer op termijn voirss. niet betaelt en worden sall dan
alle weecken daer nae volgende eenen peen van twee
stuver opten erffthijns voirss. wassen ende gaen. Welcken
peen all mitten thijns voirss. die gasthuysmeesters indertijt
uuyten onderpande ende alles goets als voirss. verhalen
sullen ende moegen wanneer sij's niet langer beiden en
willen. Ende Gerit Janss. voirss. geloefden oeck den gasthuys-
meesteren tot behoeff den gasthuys voirss. den thijns ende peen
voirss. uuyten onderpande ende alles goets als voirss. ewe-
licke te waeren als recht is tegen allen die den rechten comen
willen. Oick soe sal men den erfthijns voirss. altijt uuyt
forderen moegen met maninge ende richtonge off met
pandinge aen reede off onreede guederen tot koere ende
optie gasthuysmeesters indertijt sijnde. Mede soe duer
misbetalinghe het een jaer inne d'ander quaeme
te verloopen, sal Gerit Janss. voirss. alsdan vervallen
sijn in dobbelden erfthijns te betalen. Beheltelick doch sijnder
losse aen den thijns voirss. tegens vier ten hondert, In oirconde
onser literen. Gegeven inden jaere ons Heren duysent vijfhondert
drie ent negentich den dorden dach meert.

marge: 1593

Ende was onderteeckent: E. de Bye, voort mit twee der
schepenen in groenen wasse uuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 9, f.6, rechts boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.163v+164)
03-03-1593. schepenen Adriaen van Beest van Renoij en Jan van Tuill Sandersz.
Jan Jacobsz. van Bruechem belooft een tijns van 15 gulden 6 1/2 stuiver aan het groote gasthuys binnen Saltboemel, uit 3 mergen 5 hond land te Bruchem genaamd die hot schott.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: vijfthien gulden soeventalve stuver

Wij Adriaen van Beest van Renoij en Jan van
Tuill Sandersz. schepen in Zulichem tuygen dat voir ons
comen is Jan Jacobsz. van Bruechem en heefft geloeft
Cornelis Gerrits. Trip en Hanrick Claesz. van Raven-
stein als gasthuysmeesteren tot behoeff des groote gasthuys
binnen Saltboemel erfthijns vijfthien carolus gulden ende soeven-
dalve stuver tot twintich stuver in tijt der betalinge binnen Boe-
mel gengbaer den gulden voirss. gereeckent op dach Martini
den elffsten novembris toecomende ende soe voirt jaerlicx van
alles vrij gelt sonder eenige cortinge tsij uuyt wadt saecken
ende hoedanigs ordonantie dat geschreven oft hercomen soude moegen
daer van alle Jan Jacobssz. voirss. renuncieert te heffen ende
te boeren uuyt drie mergen ende vijf hont lants soe die ge-
legen inden gericht van Bruechem genamt die Hot Schott
oestwaert naestgeland Jo. Godtgaff vander Riviere ende
westwaert het gasthuys lant van Boemel streckende ten
suijden ende ten noorden aen die gemein straat, off soe wie
mit recht naestlantgelegen sijn, ende voert uuyt alle sijne guederen
die hij nu heeft off nae vercrijgen mochte, lantrecht te
betalen. Welcken erfthijns voirss. weert saecke dat die
alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en woirden sal
dan alle weecken daernae volgende enen peen van ach-
talve stuver opten erfthijns voirss. wassen ende gaen
welcken peen alle mitten thijns voirss. die gasthuysmeesteren
indertijt uuyten onderpande ende alles goets als voirss. ver-
haelen sullen ende moegen wanneer sij's niet langer
beiden en willen. Ende Jan Jacobss. voirss. geloefden oick den
gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys voirss. den thijns ende
peen voirss. vuyten onderpande ende alles goets als voirss.
ewelick te waeren als recht is tegen allen die ten rechte
comen willen. Oick soe salmen den erffthijns voirss. altijt
vuytforderen moegen met maninghe ende richtonghe off met
pandinghe aen reede off onreede goederen tot koere ende optie
der gasthuysmeesteren inder tijt sijnde Mede soe duer misbe-
talinghe het een iaer inne d'ander quame te verloopen
sal Jan Jacobss. voirss. vervallen sijn in dobbelden erfthijns te
betalen Beheltelick doch sijnder losse aen den erfthijns
voirss. tegens vier ten hondert. In oirconde onser letteren. Gegeven
inden jaer ons Heeren duysent vijfhondert drieentnegentich
den dorden dag meert.

marge: 1593

Ende was onderteickent E. de Bye en met twee
der schepenen in groene wasse uuythangende segelen
besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/D356D0415AC742F9ADAD43538694CE97
scan 9, f.5v, links boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.162v+163+163v)
25-10-1584. schepenen Peter Maesz. en Marten Ingenhuysz.
Aerndt Schoock Hanricksz. belooft een tijns van 27 gulden 6 stuiver 2 1/2 oort aan het gasthuis van Saltboemel, uit 13 1/2 mergen 1 hont land te Bruchem op die Enckfoort{?}
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: Soeven ende twintich gulden ses stuver dordalft oort stuver

Wij Peter Maesz. ende Marten Ingenhuysz. scepen in
Zulichem tuygen dat voir ons comen is Aerndt Schoock
Hanricksz. ende heeft geloefft Cornelis Jansz. ende Herman
Sloot als gasthuysmeesteren inder tijt ende tot behoeff des Gasthuys
van Saltboemel erffthijns soeven ende twintich carolus
gulden ses stuver en dordalff oort stuvers tot twintich stu-
ver ter tijt der betalinghe binne Saltboemel gengbaer den
gulden voirss. gereeckent op St. Merten den elfften novem-
bers toecomende en soe voirt jaerlicx ewelick tot eene erf-
thijns recht te betalen uuyt vierthiendalve mergen lants
ende een hont gelegen inden gerichte van Bruechem op
die Enckfoort?, soe die in oir bepalinghe aldaer gelegen
en van de gasthuys van Boemel her gecomen sijn ende voirt
vuyt alle sijne gueden hij nu heefft off nae vercrijgen
mach onder die banne van Zulichem gelegen. Welc-
ken erffthijns voirss. weert saecke dat die alle jaer op
termijn voirss. niet betaelt en worde, soe dan alle weec-
ken daer na volgende eenen peen van vierthiendalve
stuver opten thijns voirss. wassen ende gaan, welcken peen
sall metten erffthijns voirss. die gasthuysmeesteren inder tijt
uutten onderpanden en alle goets als voirss. verhalen sullen
moegen wanneer sij niet langer beiden en willen. Ende
Aerndt Schoock voirss. geloefden oeck den gasthuysmeesteren inder
tijt als voirss. den erffthijns metter peen voirss. vuytten on-
derpande en alles goets als voirss. ewelicken te waeren
als recht is tegen allen die ten rechte comen willen met
... noch? vander? vestenissen voirscreven des aengaende
te daer? mander? ... kenne tot voir.... ver....
armen, alltijt alsmen hem des .........de is. Ende desen? thijns
jaerlicx tot eene erfthijns ... te betaelen? sijnder ewige
losse daer aen te behalden. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heeren duisent vijfhondert vier en tachtentich den
vijfentwintichste dach Octobris

marge: 1584

Ende ... onderteekend E. de Bye. Ende met twee der
schepenen in groene wasse uuythangen zegelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 113, f.111, rechts onder en scan 114, f.111v, links boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.162+162v)
29-04-1589. schepenen Dirck Pieck en Jan van Tuyll Sandersz.
Folquijn Claesz. scholtes tot Bruechem belooft een thijns van 15 gulden 6 stuiver 1 oort aan het groote gasthuis binnen Bommel uit 16 hont land te Bruchem op den broeckhoevel, nog op 2 1/2 mergen land genaamd de corte waterschap te Bruchem, en nog op 1 mergen land op de haerbeemden te Bruchem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: vijfthien gulden ses stuver eenen oort stuver eenre penning.

Wij Dirck Pieck en Jan van Tuyll Sandersz. sche-
penen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Folquijn Claesz.
scholtes tot Bruechem ende heeft geloeft Matheus Henricksz.
en Quirijn Florisz. als gasthuysmeesteren indertijt en tot behoeff des
groote gasthuys binnen Saltboemel erfthijns vijffthien carolus
gulden ses stuver een oort stuvers ende eenen penninck tot twin-
tich stuver in tijt der betalinge genge voer den gulden voirss. ge-
reeckent op belooken paesche toecomende en soe voert jaer-
licx tot eenen erfthijns recht te betalen te heffen ende te boeren
uuyt sesthien hont lants soe die gelegen inden gerichte van
Bruechem op den Broeckhoevel, noch uuyt dordalve mergen
lants gelegen inden gericht voirss. genamt het Corte
Waterschap, en noch uuyt eene mergen lants inden ge-
richte voirss. op de Haerbeemden, soe dese landerien elcx
in sijn bepalinghe aldaer gelegen en allet vanden Gast-
huys voirss. hergecomen sijn ende voirt uuyt alle sijne goe-
deren die hij nu heefft ofte nae vercrijgen mach ten lant-
recht te betalen. Welcken thijns voirss. weert saicke
dat die alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en worde
sal dan alle weecken daernae folgende eenen peen van
achtalve stuver opten thijns voirss. wassen ende gaen, welc-
ken peen al metten thijns voirss. die Gasthuysmeesteren inder
tijt uuyten onderpanden ende alles goets als voirss. verhalen
sullen moegen wanneer sij niet langer beiden en willen.
Ende Folquijn Claesz. scholtes voirss. geloefden oick den
gasthuysmeesteren tot behoeff den Gasthuys voirss. den thijns ende
peen voirss. uuyten onderpande en alle goets als voirss.
ewelick te waeren als recht is tegen allen die ten rechte coomen
willen. Voirbehalden Folquijn Claesz. scholtes voirss. sijne
losse aen de sesthien hont lants ende die mergen op de Haerbeem-
de voirss. metter hoofftsomme tegens den penninck vijffende
twintich soe men erfthijns gewoentlick is te lossen. In oircon-
de onser litteren. Gegeven inde jaere ons Heeren duysent vijfhondert
negen en tachtentich den negen en twintichste dach aprilis.

marge: 1589

Ende was onderteeckent E. de Bye ende met twee der
schepenen in groene wasse uuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 163, f.161,, rechts boven.
De tekst daarin is echter volstrekt anders geformuleerd, en daarin worden o.a. de belendingen genoemd die hier niet vermeld worden.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.162)
23-02-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Quirijn Janss. belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit twee percelen land te Kerkwijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: Twelff gulden thien stuver twee oort

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss. sche-
penen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Quirijn
Janss. ende heeft geloefft Joest Ghijsbertss. ende Cornelis
Geritss. Trip als gasthuysmeesteren indertijt tot behoeff des
groote gasthuys binnen Saltboemel erfthijns twelff
carolus gulden thien stuver twee oort stuvers tot
twintich stuver in tijt der betalonge gengbaer den gulden
voirss. gereeckent op dach Martini den elffsten novembris
toecomende ende soe voirt jaerlicx van alles vrij gelt
sonder eenige cortonge tsij vuyt wadt saicke off bij
welcken ordonantie dat geschien soude moegen, daer
van den voirss. Quirijn Janss. expresselicken renun-
cieert, to heffen ende to boeren vuyt twee mergen
lants soe die gelegen inden gericht van Kerckwijck
inden Beempt oestwaert naestgelegen Walraven Peterss.
westwaert der kercke lant van Kerckwijck, ende
suytwaert die gemein straat, ende noch vuyt eenen
halven mergen genamt den Endecamp oostwaert
naestgelegen Walraven Peterss. voirss., ende westwaert
den kercke lant van Kerckwijck, off wie met recht
naestgelegen sijn, ende voirt vuyt alle sijns guederen hij nu
heeft off nae vercrijgen mach tot onsen lantrecht te
betalen. Welcken erfthijns voirss. weert saicke dat
die alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en worde
sall dan alle weecken daernae volgende eenen peen
van ses stuver opten thijns voirss. wassen ende gaen, welc-
ken peen all mitten thijns voirss. die gasthuysmeesteren inder
tijt vuyten onderpande ende alles goets als voirss. verhalen
sullen moegen als sij;s niet langer beiden en willen. Ende
Quirijn Janss. voirss. geloefden oick den gasthuysmeesteren tot
behoef des gasthuys voirss. den thijns ende peen voirss. ewelick ten
lantrecht te waeren als recht is tegen allen die ten rechte comen
willen. Voert is overgegeven dat men den erfthijns voirss. vuyt-
forderen sal moegen met maninge ende richtonge off met pan-
dinge aen reede ende onreede goederen tot koere ende optie der
gasthuysmeesteren indertijt. Mede soe het een jaer inne d'ander
duer misbetalinge quame te verloopen sal Quirijn Janss.
voirss. vervallen sijn in dobbelden erfthijns beheltelick doch
Quirijn Janss. voirss. sijne losse aen den erfthijns voirss. te sij-
ne waelgevalle tegens vier ten hondert. In oirconde onser
litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren duysent vijfhondert twee-
entnegentich den drieentwintichsten dach februarij.

Ende was onderteickent: E. de Bye. Ende met twee
der schepenen in groenen wasse vuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
zie scan 198, f.196, rechts onder
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.172v+173)
23-02-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Ariaen Ghijsbertss. Cocken belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit twee percelen land te Kerkwijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: Twelff gulden thien stuver twee oort

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss. schepenen
in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Ariaen Ghijs-
bertss. Cocken ende heeft geloefft Joest Ghijsbertss. ende Cornelis
Geritss. Trip als gasthuysmeesteren indertijt ende tot behoef des groote
gasthuys binnen Saltbommel erffthijns twelff carolus gulden
thien stuver ende twee oort stuvers tot twintich stuver in tijt
der betalonge gengbaer den gulden voirss. gereeckent, op dach
Martini den elfften novembris toecomende ende soe voirt jaerlijks
van alles vrij gelt sonder eenige cortonge tsij vuyt wadt
saecke off bij welcker ordonantie dat geschien soude moegen
daer van de voirss. Ariaen Ghijsbertss. Cocken expresselicken
renuncieert, te heffen ende to boeren vuyt thien hont lants
soe die gelegen inden gericht van Kerckwijck genampt
het Gasthuyskempken, oestwaert naestgelegen die pastorie
lant van Kerckwijck ende westwaert Peter Anthoniss., noch
vuyt derdalve mergen lants inden gericht voirss. inden
Endencamp, oestwaert naestgelegen Daniel Wauterss. ende
noortwaert Goosen Danielss. off wie mit recht naestgelegen
ende voirt vuyt alle sijne guederen die hij nu heeft off nae ver-
crijgen mach tot onsen lantrecht te betaelen. Welcken erff-
thijns voirss. weert saicke dat die alle jaer op
termijn voirss. niet betaelt en worden, sal dan alle
weecken daer nae volgende eenen peen van ses stuver
opten thijns voirss. wassen ende gaen; welcken peen al
mitten erfthijns voirss. die gasthuysmeesteren indertijt vuy-
ten onderpanden ende alles goets als voirss. verhaelen
sullen moegen als sij's niet langer beiden en willen.
Ende Ariaen Ghijsbertss. Cocken voirss. geloefden oick
den gasthuysmeesteren tot behoef des gasthuys voirss. den thijns
ende peen voirss. ewelick ten lantrecht te waeren
als recht is tegen allen die ten rechten comen willen. Voirt
is overgegeven dat men den erfthijns voirss. vuytforderen
sal moegen met maninghe ende richtinge of met pan-
dinge aen reede ende onreede goederen tot koere ende optie
der gasthuysmeesteren indertijt. Mede soe het een jaer inne
d'ander duer misbetalonghe quame to verloopen sall
Ariaen Ghijsbertss. Cocken voirss. vervallen sijn in dobbel-
den erfthijns beheltelick doch Ariaen Ghijsbertss. Coc-
ken voirss. sijnre losse aen den erfthijns voirss. tsijne
waelgefalle tegens vier ten hondert. In oirconde onser
litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vijfhondert twe-
entnegentich den drieentwintichsten dach february.

Ende was onderteeckent E. de Bye. Ende mit twee der
schepenen in goenen wasse vuythangende segelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
zie scan 198, f.196, links midden
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.173+173v)
23-02-1592. schepenen Aernt die Raeth en Cornelis Ghijsbertss.
Walraven Peterss. belooft een tijns aan het grote gasthuis te Zaltbommel uit twee percelen land te Kerkwijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-1-2018.
bovenschrift: Kerckwijck

marge: twelff gulden thien stuver twee oort

Wij Aernt die Raeth ende Cornelis Ghijsbertss.
schepenen in Zulichem tuygen dat voir ons comen is Wal-
raven Peterss. ende heeft geloeft Joest Ghijsbertss. ende
Cornelis Geritss. Trip als gasthuysmeesters indertijt ende tot
behoeff des groote gasthuys binnen Saltboemel erff-
thijns twelff carolus gulden thien stuver ende twee oort
stuvers tot twintich stuver in tijt der betalonge gengbaer
den gulden voirss. gereeckent op dach Martini den elfften
novembris toecomende ende soe voirt jaerlicx van alles
vrij gelt sonder eenige cortonge tsij vuyt wadt saicke
off bij welcken ordonantie dat geschien soude moegen, daer
van de voirss. Walraven Peterss. expresselick renun-
cieert, te hebben ende te boeren vuyt twee mergen lants
soe die gelegen inden gerichte van Kerckwijck inden (1)
oestwaert naestgelegen Adriaen van Beest van Reenoij,
westwaert Quirijn Janss. ende suytwaert die gemein straet,
noch vuyt twee mergen aldaer met eenen mergen daer
aen den oestwaert ende westwaert naestgelegen Quirijn Janss. voirss.
off wie met recht naestlantgelegen sijn ende voirt vuyt alle sijne
guederen hij nu heeft off nae vercrijgen mach tot onsen lantrecht
te betalen. Welcken erffthijns voirss. weert saicke dat die
alle jaer op termijn voirss. niet betaelt en worden, sall dan
alle weecken daernae volgende eenen peen van ses stuver
opten thijns voirss. wassen ende gaen; welcken peen all metten
erfthijns voirss. die gasthuysmeesteren indertijt vuyten onderpanden
ende alles goets als voirss. verhaelen sullen moegen, als sij's
niet langer beidenen willen. Ende Walraven Peterss. voirss.
geloefden oick den gasthuysmeesteren tot behoeff des gasthuys voirss.
den thijns ende peen voirss. ewelicken ten lantrecht te waeren
als recht is tegen allen die ten rechten comen willen. Voert
is overgegeven dat men den erffthijns voirss. vuytforderen
sal moegen met maninge ende richtonge off met pandinge
aen reede ende onreede guederen tot koere ende optie der gast-
huysmeesteren indertijt. Mede soe het een jaer inne d'ander duer
misbetalinghe quame to verloopen, sall Walraven Peterss.
voirss. vervallen sijn in dobbelden erfthijns beheltelick doch
Walraven Peterss. voirss. sijnre losse aen den erfthijns voirss.
tsijne waelgefalle tegens vier ten hondert. In oircon-
de onser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vijfhondert
tweentnegentich den drieentwintichsten dach february.
(1) hier mist blijkbaar een woord in het origineel

Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
zie scan 198 rechts boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.173v+174)
1578. Adriaen van Beest en Renoij en Gijsbert van Waerdenborch schepenen in Zuilichem etc.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-1-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1578. Adriaen van Beest van Renoij en Gijsbert van Waerdenburg schepenen van Zuijlichem getuigen etc.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-1-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1528. Reinier van Tuill en Hubert Claesz schepenen in Zuilichem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-1-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Transfix.
Hangt aan: 24-11-1524
Aanhangend: 1551
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1551. Wolff van Zwivell en Jan Aers schepenen in Zuilichem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-1-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Transfix.
Hangt aan: 1528
Aanhangend: 18-03-1578
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1551. Wolff van Zwieffel en Jan Arens schepenen in Zuilichem etc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-1-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Transfix.
Hangt aan: 02-11-1526
Aanhangend: 18-03-1578
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
27-10-1463. schepenen Staes van Hemert, Aernt vann Herlar van Zulichem, Aernt die Kock van Delwijnen, Adriaen van Balveren, Baudewijn vann Weldever (1). Gerit van Laer en Saelmon Geritzss.
Staes van Broeckhuysen laat een tijns brief registreren waarmee hij bewijst dat hij een onderpand in beslag mag nemen wegens wanbetaling van een tijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Verwynn op Peter die Voegeler XII groet IIII cappuynenn

Wij Staes van Hemert Aernt vann
Herlar van Zulichem Aernt die Kock van
Delwijnen Adriaen van Balveren, Baude-
wijn vann Weldever (1) Gerit van Laer ende
Saelmon Geritzss schepenn yn Zulichem
tugen dat voir den geswoeren richter onss
herenn vann Gelre yn Boemelreweert
end voer ons dair wij mede in der ding-
banckenn van Zulichem te te gedinge gese-
tenn waeren komen is Staes van Broeckhuy-
senn ende hefft ons getoent ende laten lesen
enenn bezegeldenn thins brieff die van
woirde te woerde inhelt gelijck als hyer nae
bescreve volght end beginne aldus: Ick Peter
die Voegeler doe kondt ende kenlick allen luiden
die desen brieff sullen sien off horen lesen
dat ick een hoffstat genomen hebbe teghen
heren steesken van Brakel ritter als sij ge-
legenn is inden ghericht van Brakell
an den kyffdick dair boven naest gelandt
is Aleit Paep Heinenn dochter end benedenn
Claes die Neve Claes Neven soenn streckende
mitten enen einde andie moelen stege ende
mit den andren eijnde ten waelwaert also
verre als dat oude landt butenn dics gaet
tot enen erftnis alle jaer om twelf groet pay-
ments als tot Brakel gemeinlicken inn
borsenn gaet end twe cappuynte betaelen
op Sunte Lambers dach end enen cappuin
op Sunte Mertins dach inden winter ende
enen cappuyn te betaelenn opten korsdach.
Dede ics niet soe weer ick off
mijn nacomelinghe weer ick doet alle da-
ghe schuldich tot eynre penen drie scil-
linghe payments voyrss. onvermynnert
des tins voirss. end als een maent om comen
is naden dage der betaelinghe end ick
off mijn erfgenamen desen voirss. tins
mitter dagelixer penen voirss. niet en betael-
denn, soe ontfiel yck of mijn erffgena-
men van al onsen recht dat wij an dye
hoffstat hebbenn voyrss. ende dese voirss.
tins te betaelen jaerlix voirss. den huyse te
Brakel omme dat ick Peter voirss. ghenen ze-
ghel en hebbe ick gebeden heren Jan van
Brakel dat hi desenn brieff op mi bezegelt int
jaer ons Herenn duisent driehondert acht ende
teseventich op Sunte Agneten dach. End Staes
voyrss. soen voirt den richter voirss. dat hij ons
scepenen voirss. eens vonnys vermaende wor?
hij betaelinghenn solde krighenn vann
sinenn thins voirss. mit recht want hij
gheen betaelinge en konde krijghenn na
inne gehaut sins brieffs voirss. waer op
wij schepenn voirss. na vraghenn dess
geswoerenn richters voirss. mit enen gul
denn voir berade te voerens gehadt na kon-
de waerheit end bethoen dat wij daer van
gesienn end ghehout hebbenn mit ghe-
volgh vann soevenn schepenn inn
Dryell eendrechtelick gewist hebbenn dat Steess van
Broeckhuisenn voirss. sinenn tins heffenn end
boerenn sal na allenn manyrenn ghelick
sinenn tins brieff hier voer beschrevenn dat
beghrijept ende inhelt ter tit toe dat ye-
mant qweme mit enenn beterenn recht
dann wij noch gesienn off ghehoirt hebben.
Inn oerkonde onser literenn. Gegeven
int jaer onns Herenn duysentt
vierhondert drye ende tesestich op Sunte
Simonn end Yudenn avont.
(1) waarschijnlijk wordt hier "van Welderen" bedoeld.
Simon en Judas dag = 28 oktober, dus Somon en Yuden avond is 27 oktober
De hier aangehaalde brief van 21-1-1378 is ook als afzonderlijke brief gecopieerd op f.37+37v van dit cartularium.
[T35]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.50+50v+51)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Ghiesbert Wyllemss. IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem wil-
lener rydder myt horen gecoren momber ende
heeft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tych gulden guet end gheve die sij ghie-
de dat haer betaelt sijn tijns twe cappoen
op Sunte Lambers ende enen cappoen op Sunte
Mertijns dach inden wynter end enen cap-
puyn opten korsdach alle jaer ewelycken te be-
taelen uyt eenre hoffstadt end uit alle haer
toebehoerynge dye Symen Jans zoen toebe-
hoert gelegen inden gerycht van Bra-
kel tusschen Steesken Glummers zoen ende
Rembout Gherits soen Geryt Claes zoen in enen
eijgendom erfliken te hebben end toe besitten
end vrouwe Katerijn mit horen gecoren mom-
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end ge-
loeffde dair op doen te vertien allen dye ge-
ne dye daer myt recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren Gerit Claeszoen voyrss.
den tijns voyrss. jaer end dach alst recht
ys voer allen dye gene dye ten recht comen
willen end alle voyrplycht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tijns voyrss.
tot behoeff Geryt Claes. voyrss. erfflicken te be-
sitten end geloeffde van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
ons Heren M CCCC end acht ende dartich opten
vyeff ende tweijntichsten dach inden
maent van julye.
[T32]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.34+34v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Wyllem Reijnerss. XVI smaele hoendre Wolter Berytsoen

Wij Jan van Ghiesen end Geryt Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen dat
voyr ons comen is vrouwe Caterijn
dye wyeff was heren Jans van Rossem
willener rydder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve dye si
ghyede dat haer betaelt sijn
tijns XVI hoenre erflix tijns alle jaer ewe-
lycken op Sunte Lambers dach te be-
taelen uyt eynre hoffstadt end uytt
alle haer toebehoerynge gelegen ynden
gerycht van Brakel dye Geryt Vas-
traetss soen toebehoert tuschen Jan Ale-
wijns zoen en dye gemeijn strate Geryt Claes
soen in enen eijgendom erflicken te
besytten ende te hebben end vrouwe Katerijn
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end geloefde
daer op doen te vertien allen dye gene dye
daer myt recht op vertien sullen end geloef-
de oeck te waren end Gheryt Claes soen voirss.
den tijns voyrss. jaer end dach alst recht is
voer allen dye gene dye ten recht comen wyl-
len end alle voyrplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem here
Jans zoen verteech op ten voyrss. tins tot be-
hoeff Geryt Claes zoen voyrss. erfflyken te
besitten end geloeffde van sijnre wegenn
alle voyrplicht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser lyteren. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vyerhondert
end acht ende dartych opten vyeff end tweijn-
tychsten dach inder maent van julye.
[T31]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.33+33v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Jan Zegers. XV smael hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen ys vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem
wyllener ridder myt horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve die sij
ghiede dat haer betaelt sijn tijns vyefftien
hoenre erfflix tins alle jaer ewelycken op
Sunte Lambers te betaelen uyt eenre hoff-
stat end uit alle haer toebehoorynghe gele-
gen ynden gericht van Brakel die Jans
kynderen van Trixen toebehoert tusschenn
Dirick Claes zoen ende Jan Hermans soen
Geryt Claessoen in eynen eijgendom erfliken
te hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijn mit horen gecoren momber voirss.
verteech opten tins voirss. end geloeffde daer
op doen te vertien allen die gene dye
daer mit recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren Gerit Claes soen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach
alst recht is voer allen die gene die
ten recht comen wyllen ende alle voer-
plicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem here Jans zoen
voirss. verteech opten voyrss. tijns tot be-
hoeff Gerit Claeszoen voirss. erflicken te
besitten end geloeffde van sinre weghen al-
le voirplicht aff te doen vanden selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert ende
acht ende dartich op ten vieff ende tweijn-
tichsten dach inder maent van julie.
[T30]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.32+32v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Item Laurens Hugens VII cappuynen


Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen ys vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wil-
lener rydder myt horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end gheven die
si ghiede dat haer betaelt sijn tins drie
cappuyn op Sunte Lambers dach end twe
cappuyn op Sunte Mertyns dach in
den wynter end twe cappoen op ten
korsdach alle jaer ewelicken te betaelen
uit eynre hoffstat end uyt alle haer toe-
behoerynge dye Laurens van Mille toebe-
hoert gelegen in den gericht van Brakel
tusschen erfgenamen Heijnken Hugen soens
end Ghup?ken Hugen zoen Gerit Claes
zoen in eynen eigendom erflicken te
hebben end te besitten end vrouwe Ka-
trijn mit horen gecoren momber voyrs.
verteech opten tijns voerss. end geloeffde
dayr op doen te vertien allen die gene die
dayr mit recht op vertien sullen. End ge-
loeffde oeck te waren Gerit Claes zoen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach alst
recht is voer allen dye gene dye ten
recht comen wyllen end alle voerplicht
aff te doen van den selven. Voert Jan
van Rossem here Jans zoen verteech op-
ten tijns voirss. tot behoeff Geryt Claes zoen
voirss. erfliken te besitten end geloefde
van sijnre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. Yn
oerconde onser literenn.
Gegeven int jair ons Heren
duysen vyer hondert end acht
end dartych. Opten vyeff ende
tweijntychsten dach inder maent
van julye.
[T29]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.31)
31-05-1460. schepenen Baudewin van Weldener (1) en Johann die Poirter
Jan van Ghyesen verkoopt een tijns aan Seger Janssz. tot behoeff Steeskenns van Broeckhuysen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-12-2017.
marge: Opdrachts brieff van erftijnss 1460

Wij Baudewin vann Weldener (1)
end Johann die Poirter schepenn
in Zulichem tugen dat voyr ons comen
is Jann vann Ghyesenn end hefft
vercofft ende opgedragenn voor twe
hondert pont ghever pennynge die hij ghiede
dat hem betaelt sijnn all alsulcke gelt
thijnsenn als hij hefft andenn gericht van
Brakell Seger Janssz. tot behoeff Stees-
kenns vann Broeckhuysenn in enen
eijghendom erfflyckenn te hebbenn ende te
boerenn. End Jann van Ghiesenn voyrss.
verteech op die gelt thinse voyrss. ende ge-
loeffde dair op doenn te vertienn allen
dye ghene die mit recht daer op vertyenn
sullenn ende geloeffde oeck te waren Seger
Jans tot behoeff Steesken van Broeckhuy-
senn voyrss. die gelt thinse voyrss. jaer
ende dach als recht is voir allen dye
ghene dye ten recht comen wyllenn end
alle voyrplicht aff te doenn van denn
selvenn. In oerkonde onser literen gegeven
inden jaer ons Herenn duysent vierhondert
ende tsestich op den lesten dach van der maent Meijde.
(1) waarschijnlijk wordt hier "van Welderen" bedoeld.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.53)
06-09-1394. schepenen Herberen van Heerlaer end Steesken van Brakel Jans soen.
Cleijn Aernt van Brecht Geryt Derics soen draagt een tijns over aan heer Steesken van Brakel ridder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Transfix bryeff des naist voirss. brijffs

Wij Herberen van Heerlaer end Steesken
van Brakel Jans soen scepen in Su-
lychem tugen dat voer ons comen is
Cleijn Aernt van Brecht Geryt Derics soen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyeff gouden gulden guet end gheve
dye hi ghiede dat hem betaelt sijn
den bryeff daer desen tegenwoerdygenn
bryeff doersteken ys end alle 't ghehaut
des brieffs als daer yn geschreven
steet her Steesken van Brakel rydder
erfflycken te besytten. End Cleijn Aernt
voerss. veerteech op den bryeff end op
't ghehaut des bryeffs voerss. end ge-
loeffde daer op doen te veertijen allen
dye ghene dye van sijnre wegen
daer met recht op veertijen sullen end
geloeffde oeck te waeren van sijnre
wegen heer Steesken voerss. den bryef
end 'te ghehaut des bryeffs voerss.
jaer end dach alst recht is voer allen
dye ghene dye ten recht comen wyllen
end van sijnre wegen alle voerplicht af
te doen van den selven. Yn oerconde ons
litteren gegeven int jaer ons Heren M CCC
vier end tnegentych des sonnendages na
Synte Jelys dach.
Sint Jelisdag = Sint Egidius = 1 september, dat viel in 1394 op dinsdag, dus zondag daarna is 6 september
[T45]
Transfix.
Hangt aan: 28-06-1394
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.45v)
28-06-1394. schepenen Alert Uter Spick en Offraen Offraens soen.
Jan van Trijpen draagt een tijns te Brakel over op Cleijn Deryck van Brecht Gerit Derics soe[n] te betalen aan Cleijn Aernt van Brecht
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Johan van Trijpen uth III mergen lants XXXVI penningen

Wij Alert Uter Spick Offraen Offraens
soen schepen in Zulichem tugen datt
voer ons comen is Jan van Trijpen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyeff gouden gulden guet end ghe-
ve dye hij ghiede dat hem betaelt
sijn uyt drye mergen lands gelegen
inden gerycht van Brakel after 'thout
anden affter dijck inden heesslach
tuschen land der tafelen des Heij-
lygen Geests van Brakel end Ghijsbert
Geryt Derycs soen van Brecht uut elcken
ind mergen lands voers. twelf pennyn-
ge ghever pennynge erflick tijns alle
jaer ewelyck op Synte Lambers dach
Cleijn Deryck van Brecht Gerit Derics soen
te betaelen van den selven Cleijn Aernt
van Brecht voerss. erflycken te besitten
end Jan van Trypen voerss. verteech
op den de tijns voerss. end gheloefde
op doen te voertijen allen dye ghene dye daer
met recht op veertijen sullen end ghe-
loeffde oeck te waeren Cleijn Deryck
voerss. desen tijns voerss. jaer end dach
als recht is voer allen dye ghene
dye ten recht comen wyllen ende alle
voerplycht aff te doen van den sel-
ven. In oerkonde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren M? CCC vier end tnegen-
tych des sonnendaegs nae Sinte
Jan dach babtyst naty-
vytatys.
nativitatis St. Jans babtist = 24 juni viel in 1394 op een woensdag dus de zondag daarna is 28 juni
[T45]
Transfix.
Aanhangend: 06-09-1394
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.45)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Transfix van den voirss. brieff

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen, scepen yn Zulichem tugen dat
voer ons comen ys vrouwe Katrijn die
wijff was here Jans van Rossem wil-
lener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
viefftich gulden guet end gheve die si
ghiede dat haer betaelt sijn den bryeff
daer desen tegenwoerdigen bryeff doersteken
is end alle 'te gehoudt des brieffs als daer
ingescreven steet Gerit Claeszoen erfflicken
te besitten end vrouwe Katerijn mytt
horen gecoren momber voerss. verteech opten
brieff end op 'te gehoudt des brieffs voerss.
end geloeffde daer op doen te vertien al-
len die gene die daer myt recht op vertien
sullen end geloeffde oeck te waren Geryt
Claes zoen voerss. den bryeff end 'te gehoudt
des brieffs voirss. jaer end dach als recht
is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voerplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem here
Jans zoen verteech opten brieff end op 't ge-
houdt des brieffs voirss. tot behoeff Ge-
ryt Claes zoens voerss. erfflicken te besitten
end geloeffde van sijnre wegen allee
voerplycht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser literen. Gege-
ven int jaer ons Heren duysent
vierhondert end acht end dartich opten
vyeff end twintichsten dach inder
maent van julio.
[T28]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1382
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.30)
25-07-1382. schepenen Jan van Ghiesen en Gheritt Broess zn.
Wouter Heimans zoen draagt een tijns op aan heer Steesken van Brakel ridder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Wouter Heijmans uyt enen halven mergen lands I cappuyn

Wij Jan van Ghiesen end Gheritt
Broess zn. schepen in Zulichem tugen
dat voer ons comen is Wouter Heimans
zoen heff geloefft here Steesken van van Bra-
kel ridder tot ewighe daghen alle jaer
enen gueden cappoen erflics tins uyt enen
halven merghen lands gelegen inden
gericht van Brakel inden hoeffslach
tuschen Jan van Ghiesen Steeskens zoen
end Mathijs Heijmans zoen jaerlix op Sin-
te Mertijns dach inden wynter heren Stees-
ken voerss. altoes tot tijns recht te betaelenn.
In oerconde ons literen ghegeven int jaer
ons Heren M CCC twe end tachtentich
op Sunte Jacops dach.
St. Jacopsdag = 25 juli
[T28]
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.29v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Lambert van Rijbock IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katerijn dye
wijeff was here Jans van Rossem willener
ridder mit horen gecoren momber end hefft
vercofft end opgedragen voer viefftich gul-
den guet end gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins twe cappoen op
Sunte Lamberss. dach enen cappoen op
Sunte Mertinss dach inden wynter
end enen cappoen op korsdach alle jaer
ewelicken te betalen uit eynre hoffstat
end uyt alle haer toebehorynge dye
Steesken Glummers soen toebehoert tuschen
Huge Hugen soen end Simon Jans
soen gelegen inden gerycht van Bra-
kel Gherit Claeszoen in enen eijgendom
erfliken toe hebben end toe besitten end
vrouwe Katerijn mit horen gecoren momber
voirss. verteech opten tijns voerss. end geloef-
de dair op doen te vertien allen dye
gene die dair mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Geryt Claes
zoen voerss. den tijns voyrss. jaer ende
dach alst recht ys voor allen dye ge-
ne die ten recht comen wyllen end alle
voerplicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem heren Jans zoen ver-
teech opten tins voyrss. tot behoeff
Geryt Claes zoen voirss. erflicken te besitten
end geloeffde van sijnre weghen alle
voerplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert
end acht ende dartich opten viefend twijntichste
dach in julie.
[T26]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.27v+28)
25-07-1438. Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: .. koster in ...

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen schepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is vrouwe
Katerijn dye wieff was here Jans
van Rossem willener ridder mit horen
gecoren momber end hefft vercofft
end opgedragen voer vyefftich gulden
guet end gheve dye si ghiede dat haer
betaelt sijn tins twe cappoen erflix tijns
alle jaer ewelicken op Sunte Mertins
dach inden wynter te betaelen uyt
eenre hoffstat end uit alle haer toebeho-
rynge gelegen opten kerchoff tot Brakel
Geryt Claeszoen in enen eijgendom erfliken
te hebben end te besitten end vrauwe Ka-
terijn myt horen gecoren momber voyrss.
verteech opten bryeff tins voirss. end ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
die ghene dye dair mit recht op vertien sul-
len end geloeffde oeck te waren Gerit
Claeszoen voirss. den tins voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen die
ghene dye ten recht comen wyllen end
alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven. Voert Jan van Rossem here Jans
zoen verteech op ten tijns voirss. tot behoeff
Geryt Claeszoen voirss. erflicken te besitten
ende geloeffde van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven
int jair ons Heren duysent vyer
hondert end acht end dartich inder
maent van julye.
de dag wordt niet genoemd, gezien alle andere soortgelijke akten zal het 25 juli 1438 moeten zijn.
de marge notitie valt helaas half buiten de gemaakte foto, en zal later nog een keer bekeken moeten worden.
[T25]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.26v+27)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
marge: Sander van Tuyl VI hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is vrouwe Ka-
terijn die wieff was heren Jans van
Rossem willener ridder mit horen geco-
ren momber end hefft vercofft ende op-
gedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die si ghiede dat hoer be-
taelt sijn tins ses hoenre erflix tins al-
le jaer ewelicken op Sunte Lambers
dach te betaelen uyt eenre hoffstat ende
uit alle haer toebehoirynge gelegen
inden gericht van Brakel dye Reijm-
bout Gheryts soen toebehoert tuschen
Jacop vander Heide end erve Sunte Jans
outaer dat gesticht is inder kercken
van Brakel Gerit Claeszoen in enen
eygendom erflicken te hebben end te be-
sitten end vrouwe Katerijnn mit horen
gecoren momber voirss. verteech op ten tins
voirss. end geloeffde daer op doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op ver-
tien sullen end geloeffde oeck te waren
Gerit Claes soen voerss. den tins voerss. jaer
end dach alst recht is voer allen dye
ghene die ten recht comen willen end
alle voerplicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem here Jans zoen
verteech opten tins voerss. tot behoeff
Gheryt Gh Claes zoen voerss. erflicken te
besitten end geloeffde van sijnre we-
gen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen
Gegeven int jaer ons Heren duisent
vyerhondert end acht ende dartich op
ten vyeff ende tweintichsten dach
inder maent van Julio.
[T23]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.24+24v)
1483. Goessen Aelbertsz en Hubert van Witsselenburch, schepenen in Zuijlichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 1483
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1483. Voor Boudewijn die Poirter Goossensz en Goessen Aelbertsz schepen in Zuijlichem ... en is Arijen die Kock Jansz rentmeijster van Hr. Gherit van Sevenbergen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 1483
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1403. Voor .... en ..... schepenen in Zuilichem verkoopt Olifier van Berchusen dit aen Jan van Bloemendael.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 1391
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1391. Voor Dirc van Tijel ...... dicto Sceijfaert schepen in Zuijlichem vercoopt Otte van Herlaer 4 morgen lands in Zuijlichem aen Olifier van Berchusen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 1403
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1428. Adriaen van Brakel en Gherijt die Porter schepen in Zulichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1461. Voor Clais Spierinc Janssoen en Arnt Gerritssoen schepenen in credo Zuijlichem. Verkoop Gerit van Laer{?} aen Hr. Arnt van Herlaer enig land onder Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Bij het jaartal is in de "1" gekrast. Daardoor enige onzekerheid.
'credo' gebruikt Spaen zo nu en dan als 'ik geloof'.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
26-03-1544. Voor Coenraet van Zwivell en Jan die Cock van Delwijnen schepenen in Zuijlichem verkoopt Alijt van Haeften de vorige thijns brief aen Jan van Haeften.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 1535
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
1535. Voor Goessen van den Oever Baijensse en Goessen van den Oever Arnolss schepenen in Zuijlichem comp. Derck van Haeften en geeft eenig lant uit in erftins onder Gameren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 26-03-1544
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
08-02-1522. Voor voorschr. schepenen {Reinier van Tuill en Cornelis Aertsz} comt Hr. Boudewijn van Cloetingen, procurator van S. Sophie convent en geeft de zogenoemde 8 morgen over in huer aen Arnt de Cock Dulsz en zijn echte wijf hun leven lang voor een goude rosenobel 's jaers.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 07-01-1522
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
07-01-1522. Voor Reinier van Tuill en Cornelis Aertsz schepenen in Zuilichem comen Arnt die Cock Aendriaen Dulsz en joffer Dirk wettige wijf Arnts voorschr. dragen op 8 morgen lants in Delwijnen aen 't Cartusersconvent S. Sophie in Vucht. ten eeuwige dage.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 08-02-1522
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
marge: Jan Gerit soen II cappuinen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is vrouwe
Katerijn die wieff was here Jans van
Rossem willener ridder mit horen geco-
ren momber end hefft vercofft end op-
gedragen voer viefftich gulden guett
end gheve die si ghiede dat hoer be-
taelt sijn tijns enen cappoen op Sunte
Lambers dach end enen cappoen op Sunte
Mertijns dach inden wijnter erflix
tijns alle jaer ewelijcke te betalen
uit eenre hoffstat end uit alle hair toe-
behoeringhe die Peter die Velkeneer toe
behoert gelegen inden gericht van
Brakel tusschen Herman Mals soen ende
erfgenamen Aelbert Donckers Gerit Claes
soen in enen eigendom erflicken te
hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijn mit horen gecoren momber
voirss. verteech opten tijns voirss. ende ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
die gene die daer mit recht op vertien
sullen. Ende geloeffde oeck te waren
Geryt Claeszoen voerss. den tins voirss.
jaer end dach alst recht is voer allenn
die ghene die ten recht comen willen
end alle voerplicht aff te doen vanden
selven. Voert Jan van Rossem here Jans
soen verteech opten tijns voerss. tot be-
hoeff Gerijt Claes soen voerss. erflicken te
besitten end geloeffde van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van den sel-
van. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier
hondert end acht end dartich optenn
vyeff end tweijntichsten dach in
der maent van Julyo.
[T22]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.23+23v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
marge: heer Ot II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
moens soen scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katerijn dye
wijff was here Jans van Rossem wille-
ner ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end geve dye
sij ghiede dat haer betaelt sin tins enen
cappoen op Sunte Lamberss. dach voer vief
tich gulden guet end enen cappoen
op Sunte Martens dach inden wyn-
ter erflix tins alle jaer ewelicken te
betaelen uyt eenre hoffstadt end uyt
alle haer toe behoerynghe dye Gerit
Jans zoen toe behoert gelegen inden
gericht van Brakel tusschen dye ge-
mein stege off strate an den side ende
die daer mit recht lantgelegen an d'an-
der side Gerit Claeszoen in enen eigen-
dom erflicken te hebben end toe besit-
ten. End vrouwe Katerijn mit horen
gecoren momber voerss. verteech opten
tijns voerss. end geloeffde daer op doen
te vertien allen die gene die daer mitt
recht op vertien sollen end geloeffde
oeck te waren Gerit Claeszoen voirss.
den tijns voirss. jaer ende dach alst
recht voer allen dye gene dye ten recht
comen wyllen end alle voerplicht af
te doen van den selven. Voert Jan
van Rossem here Jans soen verteech
opten voirss. tijns tot behoeff Geritt
Claeszoen voirss. erflicken te betaelen ende
geloeffde van sijnre wegen alle voer-
plicht aff te doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven intt
jaer ons Heren duysent vier-
hondert end acht ende
dartych op ten vyeff ende
tweijntichsten dach inder maent
van Julyo.
[T21]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.22)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
marge: Gosen Steskens VIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn dye
wieff was here Jans van Rossem
willener ridder myt horen gecoren mom-
ber end hefft vercofft end opgedragen voir
viefftich gulden guet end gheve die si gie-
de dat haer betaelt sijn tins drie cappuin
op Sunte Lambers dach drie cappuyn
op Sunte Mertins dach inden wynter
end twe cappuyn op ten korsdach te betae-
len uit eenre hoffstat end uit alle haer toe-
behoerynge die erfgenamen Aelbert Donckers
toe behoert gelegen inden gerycht vann
Brakel tusschen Dirick Matheus zoen end
Huge Hugen soen alle yaer ewelicken den
voyrss. tins opten termijnen voirss. te betaelen
end vrouwe Katerijn myt hoeren gecoren
momber voyrss. verteech opten tijns voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen
die gene die dair myt recht op vertien sul-
len end geloeffde oock te waren Gerit Claes
soen voirss. den tins voirss. jaer end dach
als recht is voer allen die gene die ten
recht comen wyllen ende alle voer-
plicht aff te doen vanden selven voort
Jan van Rossem here Jans soen verteech
opten voyrss. tins tot behoef Gerit Claes zoen
voirss. erfflicken te besitten end geloefde
van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven in oerconde onser literen.
Gegeven ynt jaer ons Heren M CCCC end XXXVIII
opten XXV dach inden maent van Julio.
T20
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.21)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
marge: Claes Jansz. geheiten die Coninck V smaele hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen ys vrouwe Katerijn dye
wieff was here Jans van Rossem wille-
ner ridder mit horen gecoren momber ebd
hefft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tich gulden guet end geve die sij ghiede
dat haer betaelt sin tins vief hoenre erf-
flix tins alle jaer ewelicken op Sunte
Lambers dach te betaelen uit sijnre
hoffstat end uit alle haer toe behoeringe
gelegen inden gericht van Brakel die
Jan Joseph toe behoert tusschen Diric van Bra-
kel end Jan Jans soen Gherit Gerit Claes
soen in enen eigendom erflicken te hebben
end te besitten. End vrouwe Katerin voirss.
mit horen gecoren momber verteech opten
tins voirss. end geloeffde daer op doen
te vertien alle die ghene die daer myt
recht op vertien sullen end geloeffde oeck
te waren Gherit Claeszoen voirss. den tins
voirss. jaer end dach als recht is voer alle
die gene die ten recht comen wyllen. End
alle voirplicht aff te doen van den
selven. Voert Jan van Rossem here Jans
zoen verteech opten tins voirss. tot behoeff
Gerit Claes zoen voirss. erflicken te besitten
end geloeffde van sinre wegen alle voerplicht
aff te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC end XXXVIII opten vieff ende twein-
tichsten dach ynder maent van Julio.
[T19]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.20)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-12-2017.
marge: Jan Matheuss. geheiten Jan van Drongelen IIII cappuyn ind II hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voer
ons comen is vrouwe Katerijn die wyeff
was here Jans van Rossem wyllener rid-
der myt horen gecoren momber ende
heft vercofft end opgedragen voer viefftich
gulden guet end gheve die sij ghiede
dat haer betaelt sijn tins twe hoenre end
twe cappuyn op Sunte Lambers dach
end enen cappuyn op Sunte Mertins dach
inden winter end enen cappuyn opten
korsdach erflix tins alle jaer ewelicken
te betaelen uyt eenre hoffstat end uyt
alle haer toebehoeringe die erfgenae-
men Heinrick Hugen soens toebehoert
gelegen inden gericht van Brakel tus-
schen Laurens van Mille end Peter dye
Kec (1) Gerit Claeszoen in enen eijgendom
erflicken te hebben end te besitten ende
vrouwe Katerin myt horen gecoren mom-
ber voirss. verteech opten tijns voirss. ende
geloefde daer op doen te vertien alle
die gene die dair mit recht op vertien
sullen. End geloeffde oeck te waren Ge-
rit Claeszoen voirss. den tins voirss. jaer
end dach als recht is voer alle die gene
die ten recht comen wyllwn end alle voer-
plicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem here Jans zoen verteech op-
ten tijns voirss. tot behoef Gerit Claes zoen
voirss. erflicken te besitten end geloeffde van
sinre wegen alle voirplicht aff te doen
van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC end XXX
VIII opten vieff end tweijntichsten dach inder
maent van Julye.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
[T18]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.18v+19)
15-04-1414. Schepenen: Jan van Malsen en Jan Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Malsen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Lodewich die Kemeleer als momber ende wittaftege man sijns wijffs Benedichten Voskens
dochter ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Thonis bastaert soen Jans
van Malsen erffelicken te besitten. Ende Lodewich als momber voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene
die van sijnre wegen daer met recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Thonis voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende veertien opten beloken paesdach.
beloken paesdach (= zondag na pasen) = 15 april
scan 177-1
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1399
Aanhangend: 19-04-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
19-02-1460. Schepenen: Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge en Claes Spierinck Janss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: V 1/2 hont, 1460

Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge ende Claes Spierinck Janss. scepen in Zuylichem tugen
dat voir ons komen is Jan Dircxsoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden
genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn sesstehalff hont lants gelegen in den gericht
van Bruechem lantgelegen aen die een sijde die papelicke provent van Bruechem ende aen die
ander zijde die daer mit recht lantgelegen sijn Claes die Groet tot behoeff der taeffelen des
Heiligen Geests van Zautboemell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck uytgescheiden
mit den gemeijnen dijck die daer mit recht toehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Derixsoen
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Clais voirss. tot behoiff der ta-
falen des Heiligen Geests voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren
Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende tsestich des dynxdaghs na Sente
Valentijns dach.
des dynxdaghs na Sente Valentijns dach (14-Feb) = 19-Feb.
scan 145-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.089)
10-08-1454. Schepenen: Arnt die Kock van Delwijnen en Jan die Kock Arntss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: een huys ende hofstadt etc., 1454

Wij Arnt die Kock van Delwijnen ende Jan die Kock Arntss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Dierk Jan Gheritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert
gulden guet ende gheve die hij giede dat hem betailt sijn een huys ende hofstat mit allen horen
toebehoren soe dat dat gelegen is inden gericht van Bruechem tusschen Arnt van Scijndell aen
die een sijde, ende die gemeyn straet aen die ander sijde, Evertt Spierinckss in eenen eygendomme mit
enen rijnsche gulden thijns der kercken van bruechem, ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende
Dirck Janss. voirss. verteech op dit goet voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die
gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Evertt Spierinckss.
voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert vier ende vijfftich op sinte Louwerens dach.
op sinte Louwerens dach = 10-Aug.
scan 143-1
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1506
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.088)
01-04-1376. Schepenen: Pouwels Everarts zoen en Henrick van Aelst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In die Hoveriet, XIII hont, 1376

Wij Pouwels Everarts zoen ende Henrick van Aelst, scepen in Zulichem, tugen dat voir
ons komen is Heer Aernt van Leyenberch, here Willems zoen ridder, ende heefft vercofft ende
opgedragen voir driehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn, dertyen
hont lands gelegen inden gericht van Kerckwijck, in die hoverijt tusschen Rutgher
Geritsz. ende Lonis Hissen soen aen d'een sijde ende Claes Grenken Geritsz. aen d'ander zijde.
Voirt vijff hont vier ende twynticht roeden lands gelegen inden gericht voirss. in die Hone?rije
tusschen vrouwe Byatrijs van Amerzoyen Hubert Janszoen ende Marcelis van Ynghen aen d'een sijde
ende Claes Grenken voirss. aen d'ander sijde, Jan die Poerter van Bruechem in enen eygendom,
sonder thijns ende dijcke uytgenomen achtalff voet dijcks gelegen op Merlants Wade die dair
mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Heer Aernt voirss. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende
geloeffde oick te waren Jan die Poerter voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selve Here
aff sijn burgen vrouwe Lijsbet die wijff was Here Willems van Hokelem ridders ende Gerit
hoer zoen ongesceyden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tsoeventich die dynxdages nae onser vrouwen dach anunciano.
dynxdages nae onser vrouwen dach anunciano (25 maart) = 1 april
scan 116-2
Transfix.
Aanhangend: 01-07-1386
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
28-07-1444. Schepenen: Goeswijn vanden Oever en Boudewijn van Welde[re]n
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1444

Transfixa supra predicta

Wij Goeswijn vanden Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Here Roeloff Geritss. canonick tot Zautbomell ende heefft vercofft
ende opgedragen voir veijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt
sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Dirck Jans soen erffelicken te besitten. Ende Here
Roeloff voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefden
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Dirck Jans soen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vier ende veertich des dinxdages nae Jacob dach.
des dinxdages nae Jacob dach (25 juli) = 28 juli
scan 185-3
Transfix.
Hangt aan: 07-04-1439
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
23-03-1372. Schepenen: Arnt van Aelst en Dirck Hannarts zoen en Herman Spiegell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1372

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jhan van der Vercht als wittefftich man Helwigen die wijff was
Dirck Ghesen zoens ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen
die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doir-
steken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Gerit den Schrijver
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erfflicken te besitten. Ende
Jhan voirss. verteech op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs ende geloeffde daer op
doen te vertijen van zijnre wegen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen voirss. den brieff voirss.
ende 't gehaut des brieffs van sijnre wegen jair ende dach als recht is voer alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Ende Zander die Loeze ende Margriet dochter Dirck Ghesen zoens mit hoeren gecoren
momber vertegen op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs tot behoeff der ta-
felen voirss. Dit geschiede int jaer ons Heren M CCC een ende tsoeventich des dynst-
daechs nae sunte Andries dach. Daer na wij Dirck Hannarts zoen ende Herman
Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn Reijgoert
Berthouts zoen Claes Dirck Ghesen zoens zoen ende Jhan sijn brueder ende hebben vertegen
op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs tot behoeff der tafelen voirss.
erfflicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCC twe
ende tsoeventich des dynstdaechs nae palmdach.
1371: des dynstdaechs nae sunte Andries dach (30 nov.) = 2 december
1372: des dynstdaechs nae palmdach (21 maart) = 23 maart
scan 152-2
Transfix.
Hangt aan: 31-05-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.092v)
04-07-1357. Schepenen: Wilhelmis de Huckele[m] en Rodolphus Houschilt de Bruecke[m]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Bruechem
marge: opt catlant II mergen 1/2 hont, 1357

Universis presencia visuris nos Wilhelmis de Huckelem et Rodolphus Houschilt de Bruechem
scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Arnoldus Koc de
Delwijnen vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo
jugera et dimidium hont terre site in jurisdictione de Bruechem Opt Catlant inter heredes Rut-
geri Struven heredes Petri dictum Neve Johenni Porter filium Nycholay et Mylonem Feyen et inter
communem vicum Paulo filio Neudonis de Tiell ad opus suum et ad opus Neudonis Johannis et Pe-
tri suorum fratrum et ad opus Trude sue sororis in allodio sine censu et aggere exceptis
octo solidis denariorum legalium census inde solvendam et excepto aggere quinque? pedis site in jurisdictione
de Hemert Op Merloesche Wade inter heredes Arnoldi/Acrini? de Well et inter Johenni Bout/Vout/Bont? hereditarie
possidendam Et Arnoldus predictus predicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre
predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto Paulo ad opus suum
et ad opus Neudonis Johennis Petri et Trude predictoram super dicta terra per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem, Promisit eciam dictus Arnoldus Paulo Neudoni Johanne Petro et Trude predictis de
predicta terra omne plegium quod evenire? poterit ex parte Arnoldum Scaeps Henrici de He-
sell et Johannis Fissien? deponere? Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimo septimo in die translacionis beati Martini episcopi
Transfix.
Aanhangend: 14-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092 / s. 151-1)
05-02-1423. Schepenen: Brustijn Goden soen en Jan Goeswijns soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1423

Transfixa supra predicta

Wij Brustijn Goden soen ende Jan Goeswijns soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons comen
sijn Jan Hertgher als momber ende wittaftige man sijns wijffs Iden, ende Wouter Fey als momber
ende wittafftige man sijns wijffs Jutten, ende hebben vercofft ende opgedragen voir viertich gul-
den guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, alsoe veer Jan
Hertgher ende Wouter als momberss voirss. inden brieff ende in 't gehaut des brieffs voirss.
mit recht geerfft sijn, Henrick die Man als heylige Gheestmeyster der tafelen des Heiligen
Gheest van Zautbommell, tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Jan Hertgher ende Wouter als als momberen voirss. vertegen opten brieff ende op-
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen allen die gene die daer
mit recht op vertijen sullen van hoerre wegen. Ende geloeffden oick tee waren van hoerre
wegen Henrick die Man als Heylige Gheestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Hey-
ligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. alsoe veer als sij dare toe ge-
recht sijn jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende
van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Geertruydt die wijff was
Heyn Brien? met horen gecoren momber Jutte dochter Dircks van Strangen mit horen gecoren
momber heer Roeloff Baert priester Ghijsbert Morinck als momber ende wittafftige man sijns
wijffs Jutten, Willem Claes soen als momber ende wittafftige man sijns wijffs Mechtelde ende
Jan Doncker vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafel
des Heyligen Geest voirss. erfflicken te besitten ende geloeffden van hoerre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende drye ende twijntich opten vijffden dach inder maendt van febru-
ario.
scan 118-1
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1389
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074v)
25-05-1389. Schepenen: Herman Spiegel van Gamberen en Boudewijn die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck,
marge: 1389, op die weijde V 1/2 hont

Wij Herman Spiegell van Gamberen ende Boudewijn die Porter, scepen in Zulichem, tugen
dat voir ons komen is Jan van der Dussen van Welle heefft vercofft ende opgedragen voir
veertich gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn sestalff hont
lants gelegen inden gerecht van Kerckwijck op die Weyde, tusschen erffgenamen Arnts
Coninx ende Roeloff Baert, Roeloff Baert voirss. in enen eygendom sonder thijns ende dijck
uytgenomen vierdalven voet dijcs gelegen op merlot ende op ledek?er die tot den mergentael
lants mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan vander Dussen voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Roeloff Baert voirss. dit lant voirss. jaer
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven, hier aff Jan die Coc van Delwijnen ende Dirck vander Dussen
Jans zoen sijn borger ongescheijden. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
MCCC ende negen ende tachtentich op Sunte Urbaens dach.
Sunte Urbaens dach = 25 mei
scan 117-3
Transfix.
Aanhangend: 05-02-1423
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
07-11-1458. Schepenen: Aernt die Kock van Delwinen en Goeswijn van Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck
marge: Vennen Kempken, 1 mergen, 1458

Wij Aernt die Kock van Delwinen ende Goeswijn van Oever, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons comen sijn Dirck van Rumdt ende Rutger Aelbertssz. als kerckmeysters inder-
tijt vander kercken van Bruckem ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Kerckwijck, geheyten Vennen Kempken, tusschen den Heyligen Geest van Zautbomell
aen beyden sijden, Claes die Groot als een Heylige Geestmeyster inder tijt inder stat voirss.
tot behoeff den Heyligen Geest voorss. in enen eygendomme sonder thijns ende sonder dijck uyt-
genomen den gemeynen dijck van Kerckwijck die daer mit recht toe behoirt erffelicken te
besitten. Ende dese kerckmeysters voirss. vertegen van wegen der kercken voirss. op dit ver-
coffte lant voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffden oick van wegen der kercken voirss. Claes die Groot voirss.
tot behoeff den Heiligen Geest voirss. te waren dit vercoffte lant voirss. jair ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selve. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair des Heren dusent vierhondert
Acht ende vijfftich des dynxdages na alre heiligen dach.
dynxdages na alre heiligen dach (1 Nov.) = 7 Nov.
scan 116-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
06-12-1468. Schepenen: Arnt van Hemert ende Arnt Ger[i]tss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1468
Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Hemert ende Arnt Geritss. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons geco-
men is Ghijsbert Egbertssz. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen
die hij giede dan hem betailt sijn den brieff daer desen brieff doirgesteken is, ende alle 't gehaut
des brieffs als daer inne gescreven steet, Here Huyghman Uyten Weerde Rutgerss, canonick
tot Zautbomell in enen eygendom erffelicke te besitten. Ende Ghijsbert Egberss. verteech op den
brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Here Huyghman voirss. den
brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selve. In oirkonde onser
litteren gegeven inden jair ons Heren Dusent vierhondert acht ende tsestich op Sinte
Nycolaus dach bisscops.
scan 114-3
Transfix.
Hangt aan: 22-11-1468
Aanhangend: 24-01-1471
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.072v)
22-11-1468. Schepenen: Arnt Geritsse en Saelmon Geritsse
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-12-2017.
bovenschrift: Kerckwijck
marge: die helfft van XVII hont, 1468

Wij Arnt Geritsse ende Saelmen Geritsse, scepen in Zuylichem, tugen dat voir ons komen is
Evert Evertss ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die hij giede
dat hem betailt sijn, die helfft van soeventhien hont lantz gelegen inden gericht van Kerckwijck
lank onss Lieve Vrouwen Autair tot Bruechem aen d'een sijde naist lant gelegen ende lank des
Heiligen Geests van Zautbomell aen d'ander sijde, Ghijsbert Egbertzss. in enen eygendom,sonder
thijns ende sonder dijck uijtgenomen mit den gemeynen dijck die dair mit recht toe hoirt,
erffelicke te besitten. Ende Evert voirss. verteech op dit vercoffte lant voirss. ende geloiffde dair
op doen te vertijen alle die gene die mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren Ghijsbert voirss. dit vercoffte lant voirss. jair ende dach als rechtis voir alle die
gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onsser
letteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich des dynxdages
na Sunte Elyzabethen dach.
Sunte Elyzabethen dach (19 nov) was een zaterdag. Dus dinsdag erna is 22 nov. 1468
scan 114-2
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1468
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.072v)