De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirick Muill Aerntss.
Peter die Gier Egens draagt de doorgestoken brief over op joncker Reiner van Aesswynn heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
bovenschrift: Transsfix

Wij Aernt van Tuyll end Dirick Muill Aerntss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons co-
menn is Peter die Gier Egens end heft vercofft ende
opgedraegenn voir viefftich pont gever pennyngen
die hij ghiede dat hem betaelt sijnn den brieff
dair desen tegenwoerdigenn brieff doirstekenn
is end allet tegehout des brieffs gelick alss
dair inn geschrevenn joncker Reiner van
Aesswynn heer tot Brakell inn eenen eijgen-
dom erflickenn te besittenn end te gebruicken
end Peter die Gier voirss. verteech opten brieff voirss.
end op allet tegehout des brieffs voyrss. hij
geloeffdenn dair oick op doen te vertienn
allenn die genen die dair van sijnder wegen
met recht op vertien sullenn hij geloeffden
oick joncker Reiner van Aesswin voirss. den
brieff voirss. end allet tegehout des brieffs
voyrss. van sijnder wegenn te waeren met volder
waerschappenn tenn ewygenn daegenn alss recht
is voir allen die genenn die ten recht comenn
willenn end van sijnder wegenn alle voirplichtt
aff te doynn van denn selvenn. In oirkon-
de onser literenn. Gegeven inden jaer onss
Herenn duysent vyeffhondert end acht ende
veertych denn vyeffstenn dach inn merdt.
Transfix.
Hangt aan: 27-02-1481
Bron: Familie Van Dam van Brakel
27-02-1481. Schepenen Brandewijn van Welderen en Dirick Aernt Gheritssz.
Helmich Janss. verkoopt die halff "scheijnge" van 7 1/2 hont land te Brakel aan Zeel Dirickssz. tbv Hermans van Overrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: Opdrachte brieff van die halff scheeijnge van VII 1/2 hont lantz
gelegen tusschenn die gemeijnn zijwen toe Brakell.

Wij Brandewijn van Welderen ende Dirick
Aernt Gheritssz. schepenn inn Zulichem tugen
dat voir ons comen is Helmich Janss. ende heft
vercofft end opgedragenn voir viefftich gulden
genge end geve die hij gieden dat hem betaelt
sijnn die halff scheijmge van achthalff hont
lants inden gericht van Brakell gelegen tusschen
die gemeijnn zijwenn aen die een ziede gelegen
end an die ander ziede gelegenn dye zantnoert
Zeel Dirickssz. tot behoeff Hermans van Overrijn
inn enen eijgendom sonder thins end mit dick in
die Welsche hoeff gelegenn tusschen Jacop Janssz.
aen die een ziede end Herman van Overijn an dye
ander ziede erfflicken te besittenn end Henrick
Janssz. voirss. verteech op die halff steijmge dess
lants voirss. end geloeffdenn dair op doen te vertien
allenn die ghenenn die dair ?myt? ?rechtt?
op vertienn sullenn ende geloeffdenn oyck
Zeel Dirickssz. voirss. tot behoeff Herman vann
Oeverijn voirss. the waerenn die halff steijm-
ge des lants voirss. jaer end dach als recht
is tegenn allenn die genen die tenn recht comen
wyllenn ende alle voirplicht aff te doenn van
denn selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven
int jaer ons Herenn duysent vierhondertt
een ende tachtentich des dinxdaechs nae Sunte
Mathijs dach apostell.
datering:
ofwel Mathias apostell, 24 feb. (wschl), is zaterdag in 1481, de dinsdag daarna was 27 feb.
ofwel Matheus apostell 21 sept., is een vrijdag in 1481, de dinsdag daarna was 25 sep.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.98)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuill en Dirck Muill Arntssz.
Peter die Gier Egenssz. draagt de doorstoken brief over op joncker Reiner van Aesswynn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: Transfix

Wij Aernt van Tuill end Dirck Muill Arntssz.
schepenn inn Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Peter die Gier Egenssz. end hefft vercofft
ende opgedragenn voir viefftich pont ghever pen-
nynge die hij ghieden dat hem betaelt sijnn
den brieff dair desenn tegenwoerdigen brieff doir-
steken is end alle't tegehout des brieffs gelick
alss dair inn gescreven steet joncker Reiner van
Aesswynn in enen eijgendom erflicken te besitten
end te gebruicken end Peter die Ghier voirss. ver-
teech opten brieff voirss. end op alle't tegehout des
brieffs voirss. hij geloefdenn dair oick op doin
te vertien allenn den genen die dair mit recht op ver-
tienn sullenn hij geloeffden oick joncker Reij-
ner van Aesswin voirss. den brieff voyrss. end
alle't tegehout des brieffs voyrss. te waeren tott
onsen lantrecht ten ewygen daege alss recht is voir
allenn die genen die ten recht comenn wyllen
end van sijnder wegenn alle voirplicht aff te doen
vanden selvenn. In oirkonde onser literen. Gegeven
inden jair ons Heren duysent viefhondertt
ende acht ende veertych denn vyeffsten dach
mert.
Transfix.
Hangt aan: 09-02-1483
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.97v)
09-02-1483. Schepenen Aernt van Broeckhuisen van Brakell en Helmich Dircssz.
Beris Janssoen verkoopt 2 mergen land te Brakel aan joffrou Marij weduwe za. Herma[n]s van Averijnn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: koepbrieff van II mergen lants op't hout gelegenn.

Wij Aernt van Broeckhuisen van Brakell
ende Helmich Dircssz. scepen inn Zulichem tu-
ghenn dat voir onss comenn is Beris Janssoen
ende hefft vercofft ende opgedraegenn voir vyef-
tich guldenn genge ende geve die hij ghiedenn
dat hem betaelt sijnn twe mergenn lants inden
gericht vann Brakell gelegenn op't thout tusschen
die Hillige Geest vann Braeckell aen die een ziede
ende die papelicke proevent an die ander ziede
sonder thins end mit dick die dair mit recht toe
hoert joffrou Marij wedue wilner Hermans van
Averijnn inn enen eigendom erfflicken te besitten
end Beris Janssoen voirss. verteech op dit lant voirss.
end geloeffdenn dair op doen te vertien allenn
die gene die dair myt recht op vertienn sullen
end geloeffdenn oick te waerenn joffrou Marij
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is
tegenn allen die gene die tenn recht comen wyl-
lenn end alle voirplicht aff te doenn van den
selvenn. Inn oirkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duisent vierhondert drie
ende tachtentich opten sonnendach esto
michi.
Esto Mihi = 7e zondag voor pasen = 9 Feb.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.97+97v)
00-00-1567. Akte van verkoop door Eelke, weduwe van Jan Peterss., aan Josina van Broeckhuysen, weduwe van Reyner van Aeswijn, van de helft van vijf hont land in de Papentiend, die zij onverdeeld bezit met Meus Anthonis als man van Marijke.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
volgens het boek "Twee zalmen die regtop en afgewend staan", door R.J.P. van der Zalm, zie:
https://issuu.com/boekengilde/docs/twee_zalmen_die_regtop_en_afgewend_,
p.85 en p. 88, noot 43, is dit een schepenakte die is bezegeld door Ghijsbert Otten (van Brakel) als schepen.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 563
16-07-1520. Schepenen: Aernt vanden Oever en Goessen vanden Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-3-2018.
bovenschrift: Delwijnen
marge: IIII mergen, 1520

Wij Aernt vanden Oever ende Goessen vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
sijn Aelbert de Kock ende Jan die Kock kijnderen ende erffgenamen Floris de Kock als voir hem selven
ende oick als volmechtich Here Aert de Kock priester oeren broeder ende hebben vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penningen die sij gieden dat hem betailt sijn dordalven mergen lants gele-
gen inden gerecht van Delwijnen tusschen den gemeynen bansloet zuydtwaert ende erffgenamen
Elias de Kock aen die ander sijde. Noch anderhalven mergen lantz gelegen inden selven gerecht
voirss. tusschen erffgenamen Jans de Kock Arienss nederwairt ende Willem Airtss. aen die andere
sijde off tusschen den genen die dair alomme mit recht den lande voirss. naestlant gelegen sijn, here
Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groot als Heilige Geestmeysters der tafelen des Heiligen
Geest inder stadt van Zautboemell tot behoeff der tafelen des Heilige Geest voirss. in enen eygen-
dom sonder thijns ende sonder dijck uytgescheiden alsulcken dijck als gelegen is inden gericht
van Amerzoyen die daer mit recht toebehoirt erffelick te besitten. Ende Aelbert de Kock ende Jan
de Kock als voir hem selven voirss. ende als volmachtich voirss. vertegen op die landen voirss. ende
geloiffden dair op doen te vertijen allen die genen die daer mit recht op vertijen sullen. Ende zij
geloeffde oick te waren Here Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groot voirss. als Heilige
Geestmeisters voirss. tot behoeff der tafelen des Heilige Geest voirss. dese landen voirss. jaer
ende dach als recht is tegen allen die genen die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven uytgescheiden den dijck voirss. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vijffhondert ende tweyntich den sestienden dach in julio
scan 135-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.083)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyl Aerntssz.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan joncker Reijner van Aesswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll
Aerntssz. scepen inn Zulichem tugen dat voyr
ons comenn is Peter die Gier Egenssz. ende heft
vercofft ende opgedragen voir viefftich pont gever
pennynge die hij ghiedenn dat hem betaelt
sijnn den brief dair desen tegenwoerdigen
brieff doirsteken is end alle't tegehout des briefs
gelick alss dair in gescreven steet joncker Reijner
van Aesswyn heer tot Brakell inn enen eij-
gendom erfflickenn te besitten end te ge-
bruyckenn end Peter die Gier voirss. verteech
op tenn brieff voirss. end op allet 'te gehout des
brieffs voirss. hij geloeffdenn dair oick op doen
te vertienn allenn die genenn die dair mitt
recht op vertien sullenn hij geloeffden oick
joncker Reiner van Aesswynn voirss. den brief
voirss. end allet 'te gehout des brieffs voyrss.
te waerenn tot onsen lantrecht ten ewygenn
daegenn alss recht is voir allenn die genen
die tenn recht comen wyllenn end van sijnder
wegenn alle voirplicht aff te doin van den
selvenn. In oirkonde onsser literenn. Gegeven
inden jair ons Herenn duisent vieff-
hondert end acht ende veertich den viefsten
dach meert.
Transfix.
Hangt aan: 03-05-1481
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.96v+97)
03-05-1481. Schepenen Baudewijn van Welderen en Dirick Aernt Gheritssz.
Jan Glummers verkoopt 7 hont lant te Brakel aan Herman van Overij[n] bastaert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
marge: koep brieff van VII hont lants gelegen achter die weteringe toe Brakell.

Wij Baudewijn van Welderen ende Dirick
Aernt Gheritssz. schepenn inn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Jan Glummers end heft ver-
cofft ende opgedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die hij ghiedenn dat hem betaelt
sijnn soeven hont lants inden gericht van Bra-
kell gelegenn affter die weteringhe tusschen
Glummer Dircssz. aen die een ziede boeven naest ge-
legenn end beneden naest lant gelegenn Jacop
Ballinck Jacopssz. Herman van Overijn bastaert
sonder thins mit dick end mit weteringe dye
dair gelegenn sijnn end die dair mit recht toe
hoerenn inn enen eijgendom erfflicken te be-
sittenn end Jan Glummers voirss. verteech
op dit lant voirss. end geloeffdenn dair op
doenn te vertienn allenn die gene oick Her-
mann van Overijn voirss. te waerenn dit lant voirss.
jaer end dach als recht is tegenn allenn dye
genenn die tenn recht comenn wyllenn ende
alle voirplicht aff te doin vann den selvenn
dye rasueren gelegenn sinn end loeven wij guet.
Inn oirkonde onser literenn. Gegeven int jair
onss Herenn duysent vierhondert een ende tach-
tentich op't Heijlich Kruys dach inventionis
Heilig kruis dag (Crucis Inventionis) = 3 mei
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.96+96v)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyl Arntssz.
Peter die Ghier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan joncker Reiner van Aesswynn heer tott Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll
Arntssz. scepenn in Zulichem tugen dat voyr
ons comenn is Peter die Ghier Egenssz. ende
hefft vercofft ende opgedragenn voir viefftich
pont gever pennynghe die hij ghiedenn dat
hem betaelt sijnn denn bryeff dair desenn tegen-
woerdygenn doirstekenn is ende allet 'te gehout
des brieffs gelick alss dair inn gescrevenn
steet joncker Reiner van Aesswynn heer tott
Brakell inn enen eijgendom erflickenn te be-
sittenn ende te gebruickenn. End Peter die
Ghier voirss. verteech optenn brieff voirss. ende
op allet 'te gehout des brieffs voirss. voirss. hij ge-
loeffdenn dair oick op doenn te vertienn allen
die genenn die dair myt recht op vertien sullen.
Hij geloeffdenn oick joncker Reiner van Aesswyn
voirss. denn brieff voirss. end allet 'te gehout dess
brieffs voirss. te waerenn tot onssen lantrecht ten
ewygenn daegenn alss recht is voir allen die
genenn die tenn recht comen wyllenn. End van
sijnder wegenn alle voirplicht aff te doin van den
selvenn. Inn oirkonde onser literen. Gegevenn in
den jair ons Herenn duisent vyeffhondert ende
acht ende veertich denn vyeffstenn dach mert.
Transfix.
Hangt aan: 11-08-1474
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95v+96)
11-08-1474. Schepenen Jan van Brakel Diricksz. en Helmich Diricksz.
Wouter Tonissz. verkoopt 7 hont land te Brakel aan Herman van Overijn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
marge: Koepbrieff van VII hont lantz op Brakell gelegen

Wij Jan van Brakel Diricksz. end Helmich
Diricksz. scepenn inn Zulichem tugen dat voir
ons comen is Wouter Tonissz. ende hefft vercoft
ende opgedragenn voir viefftich pont gever pen-
nyngen die hij ghieden dat hem betaelt sijn
soevenn hont lants inden gericht van Brakel
gelegenn tusschen joffrou Jan van Braeckel
Diricks wijff was aen die oestziede naestlant
gelegenn end in die westziede die gemeijn
zijn enn Herman van Overijn mit thins die dair
mit recht uitt gheet jaerlix te betaelenn ende
met dick die dair mit recht thoe hoert erflicken
thoe besittenn ende Wouter Thonis voirss.
verteech op dat lant voirss. ende geloeffden dair
op doenn te vertijen allen die genen die
dair mit recht op vertien sullenn. Ende ge-
loefden oeck te waerenn Herman van Overrijn
voirss. dat lant voyrss. jaer ende dach alss recht
is tegen allen die gene die ten recht comenn
wyllenn ende alle voirplicht aff te doin van
den selvenn sonder den thins voirss. Inn oir-
konde onser literenn. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vierhondert vier ende tsoeventich des don-
rendaechs nae Sunte Laurens dach mar-
telair.
St. Laurensdag = 10 augustus. In 1474 was dat op een woensdag dus donderdag daarna is 11 augustus
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95v)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyll.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan Reiner van Aesswyn heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll scepen
in Zulichem tugen dat voir ons comen is Peter die Gier
Egenssz. end hefft vercofft ende opgedraegenn voir
viefftich pont gever pennynge die hij ghieden dat
hem betaelt sijnn denn bryeff dair desenn
tegenwoerdigen brieff doirstekenn is end allet
'te gehout des brieffs gelick alss daer inn ge-
screvenn steet joncker Reiner van Aesswyn
heer tot Brakel inn enenn eijgendom erff-
licken te besittenn ende te gebruickenn end
Peter die Gier Egenssz. voirss. verteech optenn brief
voirss. ende op allet 'te gehout dess brieffs voirss.
hij geloeffdenn daer oeck op doen te vertienn
allenn die genen die dayr mit recht op vertien
sullenn. Hij geloeffden oeck joncker Reij-
ner van Aesswynn voirss. den brieff voirss.
end allet 'te gehout des brieffs voyrss. te waeren
tot onssen lantrecht ten ewigenn daegenn als
recht is voir allenn die genen die ten recht
comenn. End van sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doen vandenn selvenn. Inn oirkonde
onser literen. Gegeven indenn jaer ons Heren duy-
sent vyeffhondert acht ende veertich den viefsten
dach inn mert.
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1458
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95)
25-07-1458. Schepenen Steesken van Broickhuisen en Steesken van Hemert.
Ghiesbert van Ghiesen verkoopt een huis en hofstad te Brakel aan Herma[n] vann Oeverrynn bastert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
marge: opdracht vann een huiss end hofstat met alle der potynge toe Brakel.

Wij Steesken van Broickhuisenn end
Steeskenn vann Hemert scepen inn Zulichem
tugenn dat voir ons comenn is Ghiesbert van
Ghiesenn ende hefft vercofft ende opgedrae-
genn voir viefftich gulden guet end gheve
dye hi ghiede dat hem betaelt sijnn een huis
ende eynn hoffstat mit alle den potinghe end
toebehoerenn gelegenn ynden gericht van Bra-
kell herenn Janss aen die een ziede end ?Wit???
Mertynyssz. end die gemein straet an die ander
ziede Herman vann Oeverreynn bastert in enen
eijgendomme sonder thins end mittenn dick
die dayr mit recht toe behoirt erfflickenn te
besittenn. Ende Ghiesbert voirss. verteech
op die huisinge end hoffstat voirss. end geloefde
dair op doen te vertienn allen die gene dye
dair mit recht op vertienn sullenn ende ge-
loeffdenn oeck te waerenn Hermen voyrss. dit
goet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die tenn recht comen wyllenn ende
alle voirplicht aff te doin van den selvenn.
In oirkonde onser literenn. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert acht ende
viefftich op Sunte Jacops dach die meer-
ders hijlligenn apostell.
St. Jacobsdag = 25 juli
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.94v)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuill en Dirick Muyll Aerntsenn. tevens leenmannen van Reiner van Aesswynn.
Peter die Gyer Egenssz. draagt een groot aantal goederen te Brakel over op Reiner van Aesswyn heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-2-2018.
Wij Aernt van Tuill ende Dirick Muyll
Aerntsenn, leenmannen joncker Reiner van Aess-
wynn heer tot Brakell ende schepenn inn
Zulychem tugenn dat voyr ons comen is Pe-
ter die Gyer Egenssz. ende hefft vercofft ende
opgedragenn voir duysent pont gever penninge die
hij ghiedenn dat hem betaelt sijnn indenn
yersten die groete cavelinge groet wesende drie
mergenn lantz gelegen inden ghericht vann
Brakell boevenn naestlant gelegenn Wyllem
Peterssz. die Gemeijnn Zijvendt westwaert noch
die cleijnn cavelynge eenenn mergen groet inden
ghericht voirss. gelegen boeven Wyllem Peterssz. be
nedenn die Gemeijnn Zijvendt voirss. noch drye
mergenn inden ghericht voyrss. Oever die Zwijven?
geheijtenn die Lange Ackers metten grient
daer Yewen met thins die tegenwoerdyge jaer
het begryckt an heefft boevenn naestgelegen
Giesbert vann Braickell Arnken Jaerstinss
beneden noch ylff hont lantz gelegen beneven den
Prenck Oever die Zijvend in twe deelenn die ene
helfft soevenn hont end dat ander deell
vier hont geheijtenn Tonis Kempken ende
uuit dit voyrss. soempkenn geet jaerlix uyt
ilff stuver Onser Liever Frouwen Altaer
ende drie oeck stuiver noch Sunte Jans Altaer
anderhalvenn stuver ende den Hijlligen
Geest eenen braspennynck oestwert naest lant
gelegenn Yewen Hermanssz. westwaert dye
gemeijnn Zeijvend noch anderhalven mergen
lants indenn gericht voirss. gelegenn int Luise-
velt oestwaerdt naestlant gelegenn Andriess
Wyllemssz. ende weestwayrt Sunte Jans vyca-
ryen lant noch dertienn hont lants inden gericht
voyrss. int Luisvelt gelegenn boevenn naestlant
gelegenn Lyes Claess. met hoerenn kynderen
ende beneden Ott Peeck noch soevenn hontt
lants noch soevenn hont lants achter die we-
terynge oestwaerdt naestlant gelegen Hees Ge-
lummers westwaert Dirick die Cleijns erven
noch soeven hont lants gelegenn inden gericht
voirss. op Langraeck zuitwaert naest lantgelegenn
Jan Arntssz. Ballynck noerdwaert de kerken-
lant tot Brakel noch ander halvenn mergen
lants gelegenn indenn gericht voirss. t'eijnten
die breetstege oesstwaert naestgelegenn der ker-
kenlant tot Brakell westwairt der vicarien lant
tot Brakell noch elff hont lants gelegenn
tusschen die sluiss die sluiss oestwaerdt
der kerckenn lant van Brakell westwaert dat ge-
meijnn lanth inn die bevynge legen noch
twe mergenn lants gelegenn inden gericht
voyrss. op Loevensvelt off waert naestlant gelegen
Wyllem Huygenn westwairt Jan Vekenssz.
noch sijnn huiss ende hoffstat met allenn
sinenn timmerynge potinge ende sijnenn toe-
behoerenn metten thins hoendren nae ver-
moegenn ende luyt des leenboex metten haer-
genn wylligenn met alles gheens hij bynnen
Brakell hefft van thuiss offte anderen erfftaelen
die welck nu deess tegenwoerdigen bryeff
niet benoemt en staen noch vieff hont lants
gelegenn inden gericht voyrss. boeven int Luys-
velt het welck Peter Willemsz. gecofft hefft voir
hondert daelders op conditien soe veer hij betaelt
die hondert daelders voyrss. tot korsmis naest-
comende ende ingevall Peter Willemssz. voirss.
niet en betaelden\ als voirss. steet so sall hij enn
pont groet geven voir die huer van dit jaer end
dan sal joncker Reiner van Aesswynn heer tot
Brakell dit voirss. lant behalden offte die pen-
nynge voirss. boerenn end ontfangenn voirt wie
allenn deess voirss. guederen een iegelick by-
sonder alomme int recht naestlant gelegen sijn
joncker Reiner vann Aesswynn heer tot Bra-
kell voirss. inn inenn eijgendom erfflicken
te besittenn ende te begruykenn sonder thins
uutgesondert denn thins die inn deess tegen-
woerdygenn brieff benoempt steet end met
dick dayr sloet ende weteringe die dair met
recht toe behoert end Peter die Gier voirss.
verteech op alle dese guederen voyrss. guederenn
hij geloeffdenn dair oick op doynn te vertijen
allenn die genenn die dair mit recht op ver-
tijenn sullenn hij geloeffdenn oick joncker
Reiner vann Aesswin heer tot Brakel voyrss.
alle dese voirss. guederenn thinss thins hoendren
voirss. te waerenn tot onsenn lantrecht end voirt
met volder waerschappenn ten ewigen daege
als recht is voir allenn die genenn die tenn
recht comen wyllen end alle voirplicht aff
te doynn van den selvenn sonder den dijck
dan sloot ende weteringhe end den thinss voirss.
noch soe drecht Peter die Gier voyrss. op joncker
Reiner van Aesswyn heer tot Brakell voirss.
alle brievenn hoe hij die inich sins heeft
offte gecrijgenn mocht sprekende op deese gue-
deren voirss. niet dair van uitgesondert. In oir-
konde onser literen. Gegevenn inden jaer onss
Herenn duysent vijffhondert end acht ende
veertich den vijffsten dach in martio.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.93+93v+94)
11-01-1544. Schepenen Frederick van Doern en Arnt van Tuill.
Anthoenis Reinerssz. belooft een tijns aan Reiner vann Aesswin uit een huis te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-2-2018.
marge: Thoenis Reinersz. geloefft negen gulden sjaers

Wij Frederick van Doern end Arnt van Tuill
schepenn in Zulichem tugen dat voir ons
comenn is Anthoenis Reinerssz. end hefft ge-
loefft Reiner vann Aesswin thins negen ge-
faluweerde brabans guldenn gefaluweerdt
na der faluwatie vann brabant offte die ge-
rechte weerde dair voir alle jaer ewelickenn
te betaelenn end te boerenn op Sunte Mertins
dach indenn wynter uyt sin huiss end hof-
stat met allenn sijnenn toebehoeren gelegenn
indenn gericht vann Brakell boevenn naest
gelegenn die gemeijn straet end beneden Maes
Dirxen. Voert uitt alle sinenn guederenn rede ende
onrede die hij hefft offte vercrigenn mach inder
enighe van Zulichem welckenn thins voirss.
weerdt saeck dat hij alle jaer ewelickenn opten
termijnn dach der betaelinge voirss. niet betaelt
en weer dann soe sall daer alle dagenn dair
naestvolgende eenen peen vann enen stuver
geng end geeff optenn thins voirss. wassen end
gain welcke peen te gaeder metten thins voirss.
Reiner van Aesswynn voerss. verhaelenn sal
ende mach uitten guederenn voirss. wanneer
hi's niet langer en sall willenn beidenn end
Anthoenis Reinerssz. voirss. geloeffdenn oeck
Reiner van Aesswin voirss. denn thins voirss.
te waerenn met voller waerschappenn ten e-
wigenn dagenn als recht is voir allen die
genen die ten recht comen wyllenn met voer-
waerdenn toegedaen als dat Anthoenis Reij-
nersz. voirss. den tins voirss. aff sal moegenn
lossen op eynigen termijn dach voirss. inden
ieerstenn met allenn verscenen onbetaeldenn
thins ende der nae met anderhalff hondert
karolus gulden offte brabans gulden als voirss.
sin offte die gerechte weerde daer voer als voerss.
steet als voir die afflossinge des tins voirss. noch
ist bevoerwaert als dat Anthoenis Reinerssz.
voirss. dit goet voirss. niet voerder bezweren en sall
dann beswaeren is. In oerkonde onser literen.
Gegevenn inden jaer ons Heren duysentt
vyeffhondert ende vier ende veertich denn ilff-
stenn dach januarij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.92v)
11-01-1544. Schepenen Frederick van Doern en Aernt van Tuil.
Reiner van Aesswyn beleent 7 1/2 hont land te Brakel over die Zijnende van Stoffel Geritssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: Stoffel Gerritssz. heff ge... (niet afgemaakt)

Wij Frederick van Doern ende Aernt vann
Tuill schepenn inn Zulichem tugenn dat wij
dair over geweest hebbenn daer Reiner vann
Aesswynn beleent hefft vann Stoffel Geritssz.
achtehalff hont lants gelegenn inden gericht
vann Brakell over die Zijnende ten suydenn
naestlant gelegenn Aernt Derckssz. ende tenn
noerdenn Cristina Gerits dochter met Jan hoe-
renn broeder voert wie denn lande voirss. allom-
me mit recht naestlant gelegenn is voer hon-
dert goede Karolus keisers guldenn off die
gerechte weerde daer voir an gefaluweerden
gelde so dat inder stat vann Ghorchenn genc-
ber end goet is te betaelenn op Sunte Mertins
dach indenn winter toecomende int jaer vier-
ende veertich end ingevall Stoffell Geritssz.
voirss. niet en betaeldenn dees pennungenn voerss.
optenn dach voirss. soe sall Reiner van Aesswynn
voirss. dees achtehalff hont lants voerss. genruicken
ter tit toe dann des voirss. pennungen voll ende
all betaelt sin end dees pennungen voirss. altit
te betaelenn op Sunte Mertins dach indenn
wynter voirss. end alss dese dach voirss. oversteet
soe en sall Stoffell Geritssz. voirss. dit lant
niet an moegenn vangen voer Sunte Mertijn
voirss. ende also dick als dat oeversteet dat
Reiner van Aesswynn voirss. dees pennungen
voirss. op Sunte Mertins dach voirss. niett
betaelt en wordenn. End Stoffel Geritsz. voirss.
geloeffde oeck Reiner van Aesswynn voirss.
dit lant voirss. te warenn tot onsen lantrecht
ten ewigen dagenn als recht is voir allen
die genen die ten recht comen wyllen end
alls voirplicht aff te doen vsanden selven.
In oerkonde onser literen. Gegeven indenn
jaer ons Heren duysent vieffhondert ende
vier ende veertich den ilffsten dach in
januario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.91v+92)
29-04-1529. Schepenen Coenrairt van Swivell en Cornelis Aerntss.
Aernt Diricksz. belooft een tijns aan Reiner vann Tuyll tot behoeff Joffrou Cornelis naegelaten wedue Stees vann Broeckhuisen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: Aernt Dirickssz. gifft III gulden brabantz tins

Wij Coenrairt van Swivell ende
Cornelis Aerntss. scepen in Zulichem tu-
genn dat voir ons comenn is Aernt Diricksz.
end hefft geloifft Reiner vann Tuyll tot
behoeff Joffrou Cornelis naegelaten we-
due Stees vann Broeckhuisenn tins drie
Hollanse Gulden twintich Hollanse stui-
vers genge end geve voir elckenn gul-
denn voirss. off ander guet paiment dair-
voir in gelicke weerden optenn iersten
dach in meie naestcomende over eenn
jair end dair nae voirt alle jair tins
drie guldenn Hollans als voirss. sijnn
off paiment dair voir als voirss. steett
jaerlix altoes optenn ierstenn dach
inn meie te betaelenn end te buerenn
uit drie morgenn landtz gelegenn in-
denn gericht vann Brakell geheij-
ten die Hanthove tusschenn Dirick
Dielissz. oestwairt ende erffgenamen Jans
die Hoeffsmit an die ander ziede welcke
tins voirss. weert saicke dat hij alle jair
ewelickenn optenn voirss. termijnn der be-
taelynge niet betaelt en weer dann soe
sall alle weecken dair naevolgennde een
peenn vann enenn stuver optenn tijns
voirss. wassenn ende gaen welcke peen
mittenn tins voirss. joffrou Cornelis voirss. ui-
tenn voirss. lande verhaelenn sal ende mach
wanneer sij niet langer beide en wylle end
Airnt Diricksz. voirss. hefft oeck geloefft Reijner
vann Tuil tot behoeff joffrou Cornelis we-
due voirss. denn tins voirss. ten ewigenn da-
genn te waerenn als recht is voir allen
die gene die tenn recht comenn wyllenn
uiten lande voirss. des eest bevoirwairt dat
Airnt Diricksz. voirss. den tins voirss. jaer-
lix optenn termijnn voirss. tesamenn mit drie
ende viefftich Hollansche guldenn als
voirss. sinn aff sal moegenn lossenn voir
die betaelen des tins end voirss. die aff los-
synghe des tins Joffrou Cornelis te betae-
lenn. In oerconde onser literenn. Gegeven
int jaer ons Herenn duisent vieff hondert
negen ende twintich denn negen ende tweijn-
tichstenn dach inn aprill.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.91+91v)
05-03-1548. Schepenen Arnt van Tuill en Dirck Muyll Aertssz.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorstoken brief aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
Transfix

Wij Arnt van Tuill end Dirck Muyll Aertssz.
schepenn in Zulichem tugen dat voer
ons comen is Peter die Gier Egenssz. ende
hefft vercofft end opgedraegen voer hondert
pont ghever pennyngen die hi ghiedenn
dat hem betaelt sin die brieven daer desen
tegenwoerdigenn brieff doerstekenn is end
allet 'te gehout der brievenn gelick als daer
in geschrevenn steet Joncker Reiner
van Aesswin heer tot Brakell in eenen
eigendum erffelickenn te besittenn end
te gebruickenn end Peter die Gier voerss. ver-
teech op die brievenn voerss. end op allett
'te gehout der brevenn voerss. Hi geloeffden
daer oeck op doenn te vertienn allenn die
genen die daer met recht op vertienn
sullenn. Hi geloeffdenn oeck Joncker
Reiner van Aesswin voerss. die brieven
voerss. end allet te gehout der brevenn
voerss. te waerenn ten ewygenn daegen
als recht is voer allenn die geenen die
ten recht coemen willenn end van
sinder weghenn alle voerplicht aff te
doen van denn selven. In oerkonde on-
ser letterenn. Gegevenn inden jaer ons
Herenn dusennt vyeff hondert ende
acht end veertich den vyeffsten dach mert.
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1545
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.89+89v)
03-03-1545. Schepenen Simon van Bueren en Jochem van Giessen.
Aris Dirckssz. verkoopt 4 hont land te Brakel aan Conraert van Ztuvell tot behoeff Peter die Gier Egenssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
Vyr hont lants angekofft
van Peter dye Gyerr inden
pronck gelegen.

Wij Simon van Bueren end Jochem van
Giessen, schepenn in Zulichem tugen dat
voer ons comen is Aris Dirckssz. ende hefft
vercofft end opgedraegenn voer hundertt
punt ghever pennyngenn die hi ghiede
dat hem betaelt sijnn vier hont lants
gelegen inden ghericht van Brakell inden
Prenck boeven naestlantgelegenn Yewen
Hermanssz. beneden Peter die Ghier end ten
noerden Aris Dirckssz. voerss. voert
wye denn lande voerss. allomme met recht
naestgelegenn is Conraert van Ztuvell tot
behoeff Peter die Gier Egenssz. voerss. in eenen
eigendom erfflickenn te besittenn end te ge-
bruicken sonder thins end met derden-
halvenn voet dix gelegen inden Pue-
deroeisse dick end niet meer end met dam, sloet
end weteringe die daer met recht toebehoert.
End Aris Dirckssz. voerss. verteech op dat lant
voerss. hij geloeffdenn daer oeck op doen te
vertienn allen die ghenen die daer met
recht op vertienn sullenn hi geloeffdenn
oeck Conraert van Ztiuvel tot behoeff Peter
die Gier voerss. dat lant voerss. te waeren
met volder waerschappen ten ewugen
daegen als recht is voer allenn die ge-
nen die ten recht coemen wyllenn.
End alle voerplicht aff te doen van den
selvenn sonder den dijeck dan sloet enn
weterynge voerss. end hier mede sall alle
twist end gescell doet end te niet sijn
die welcke Peter die Gier end Aris Dircssz.
metten anderen te doenn hebben offte
gehadt mochtenn hebbenn beruerende
dit lant voerss. In oerkonde onser lit-
terenn. Gegeven inden jaer ons Heren du-
sent vieffhondert end vieff end veertich
denn dorden dach inden mert.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.88v+89)
06-07-1541. Schepenen Coenraert van Zwivell en Arnt van Tuil.
Arnt Jan Jacopssz. verkoopt 10 1/2 hont land te Brakel aan Peter die Gier.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: vertigniss

Wij Coenraert van Zwivell end
Arnt van Tuill schepenn in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Arnt Jan
Jacopssz. end hefft vertegenn op allen recht
end toeseggen dat hi eenich sins hefft aen
elfftalff hont lants gelegen inden gericht
van Brakell boeven naestlant gelegen inden
gericht van Brakell die heilich kerck tott
Brakel end Cornelis Wouterss. ten zuiden, voert
wye den lande voerss. allomme met recht
naestlant gelegenn is tot behoeff Peter die
Gier erffelickenn te hebbenn end te besitten
met vorwaerden toegedaenn als dat Arnt Jan
Jacopssz. voerss. dit lant voerss. van Peter die
Gier voerss. in eender jaerlier hueren
jaerlix voer tien stuver gebruicken sall
sestien jaerenn lanck duerende acht-
ter een volgende end indien Arnt Jan Jacopss.
voerss. dit lant niet gebruicken end mocht
daer openbaer huren voerden soe sall Peter
die Gier daer aff doen als medt boeven ende
beneden doet welckoer jaerlixer huer
voerss. Peter die Gier voerss. kent den iersten
pacht metten lesten betaelt te sijnn end
dees huer sall ingaenn Sunte Pe-
ters dach ad Cathedram naestcommende
ende terstont als dees ssestien jaeren voerss.
omcomen sijnn soe sullen Peter die Gier
offte sijnen ervenn dit lant voers. end los we-
der anvangenn sonder iemants wederseggen.
In oerkonde onser litterenn. Gegeven indenn
jaer ons Herenn duisent vieffhondert ende
eenende veertych den sestenn dach julij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.88+88v)
00-00-1548. Schepenen Aernt van Tuyl en Dirick Muyll Aertss.
Peter dye Gier Egenss. draagt de doorgestoken brief over op joncker Reiner van Aesswijn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
Wij Aernt van Tuyll end Dirick Muyll Aertss.
scepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Peter dye Gier Egenss. ende hefft vercofft ende
opgedraegenn voyr viefftych pont gever pennynghe
die hij ghiede dat hem betaelt sijnn denn brieff
dair desenn tegenwoerdygenn brieff doirstekenn
is end allet 'te gehout des brieffs gelijck alss
dayr in geschrevenn steet joncker Reiner van
Aesswijnn heer tot Brakell inn enen eijgendom
erfflicken te besitten. End te gebruycken ende Peter dye
...
[akte is niet afgemaakt. Gezien de genoemde schepenen zal het jaar waarschijnlijk ca. 1548 moeten zijn]
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1401
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.86v)
10-06-1401. Schepenen Aernt van Brakel en Steesken van Brakel.
Joncfrouwe Margriet van Ghiesen belooft een tijns aan heren Steesken van Brakel uit een hoifstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Thinss brieve van ses gueder hoenre op Lambertz verschijnende.

Wij Aernt van Brakell end Steeskenn
vann Brakell scepen inn Zulichem tugen datt
voir ons comenn sijnn joncfrouwe Margriet
vann Ghiesenn mit hoerenn gecoerenn momber end
Ghiesbert vann Ghiesenn end hebben vercoft
end opgedraegenn voir dartich end thien pontt
gever pennynge die sij ghiedenn dat hem betaelt sijnn
thins ses goede hoenre ewelicke alle jaer op Sunte
Lambers dach te betaelenn uit einre hoffstat end uit
allenn hoerenn toebehoerenn gelegenn inden gericht
vann Brakell tusschenn Wyllem dye Wier ende
erffgenaemenn Heijlwygenn ?ti?ffnenen? herenn Stees-
kenn van Brakell ondder inn enen eijgendom erf-
licke te hebbenn end te besittenn end jonckfrou-
we Margriet mit hoerenn gecorenn momber ende
Ghijss van Ghiesenn voyrss. vertegenn opten thins
voyrss. end geloeffdenn dair op doenn te bertienn allen
die gene dye dayr mit recht op vertijenn sullen
end geloeffdenn oyck te waerenn herenn Stees-
kenn voirss. den thins voyrss. jair end dach alss
recht is voir allenn die gene die tenn recht comen
wyllenn ende alle voyrplicht aff te doynn van den-
selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven int
jaer ons Herenn duysent vierhondert ende een
des vrijdaeges nae Sunte Bonifaes dach.
Bonifaas dag is 5 juni, in 1401 viel dat op zondag, dus de vrijdag daarna is 10 juni.
Transfix.
Aanhangend: 00-00-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.86+86v)
01-01-1546. schepenen Ot van Herwinen en Jan Ariensz.
Elisabet Goessenssz. en haar zoon Dirick Claessz. beloven een tijns aan Reiner vann Aesswijnn uit een hofstad te Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Elisabet Goessenss. geloefft II golden philips guldenn in erfftins op martini toe betaelenn.

Wij Ot vann Herwinen ende Jan Arienssz.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons co-
men is Elisabet Goessenssz. met horen gecorenn
momber end met hoerenn soen Dirick Claessz. end
hebben geloefft Reiner vann Aesswijnn erff-
thins alle jaer ewelickenn te betaelenn ende
te boerenn twe goede goudenn philips guldenn guet
vann goudenn ende swaer genoech van gewicht
offt die gerechte weerde dair voer op Sunte Mer-
tins dach indenn wynter uyt eender hoffstat
met allenn hoerenn toebehoerenn gelegen inden gericht
van Brakell in die Gortstraet noerdewaert
naestgelegenn Maes Dirickssz. end zuideweert
Heinrick Jacopssz. voert wie der hoffstat voyrss.
allomme mit recht naestgelegenn is welckenn
erffthins voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewe-
lickenn optenn termijn dach der betaelinghe
voirss. niet betaelt enn weer dann so sal daer
alle dagenn naest volgende eenen peenn
van enen halvenn stuver genge ende geeff opten
erffthins voirss. wassenn ende gaenn welcke
peenn te gader mettenn thins voirss. Reiner van
Aesswijnn voirss. berhaelenn sal ende mach uiten
goederenn voerss. wanneer hi'ss niet langer en sal
wyllenn beidenn ende Elizabet voirss. met hoe-
ren gecorenn momber end hoerenn soen voirss. ge-
loeffdenn oeck Reiner vann Aesswijnn voirss. den
erffthins voirss. te warenn met volder weer-
schappenn ten ewyghenn dagenn als recht is
vann allen die genenn dye ten recht comen wyl-
lenn allet nae luidt sijnder alder thinss
brieven des huis vann Brakell. In oerconde
onser literenn. Gegevenn inden jaer ons Heren
duisent vieffhondert ende ses ende veertich
optenn hijlligenn jaers dach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.78+78v)
06-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirick Muyl.
Andries Dirickssz., Jann Dirickssz. en Isebrant Janssz. verkopen 3 mergen land te Brakel gelegen voirt opt hout aan Hendrick Hardenack tot behoef van Joncker Reiner van Aesswyn heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Koep brieff van III mergen lants gelegenn voir opt hout toe Brakell

Wij Aernt van Tuyll ende Dirick Muyl
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir onss
comenn sijnn Andries Dirickssz. Jann Dirickssz.
end Isebrant Janssz. end hebbenn vercofftt
ende opgedraegenn voyr hundert punt gever
pennynghenn die sij ghiedenn dat hem betaelt zijn
drye mergenn lants alsoe groet end cleijnn alss dye ge-
legenn sijnn indenn gericht vann Brakell voirt
opt hout Gerit Adriaens dochter boeven naestlant
gelegenn end der kerckenn lant van Brakell
benedenn voirt wye den lande voirss. alomme mett
recht naestlant gelegenn is Hendrick Hardenack
tot behoeff Joncker Reiner van Aesswynn heer
tot Brakell inn enenn eijgendom erfflyckenn te
besittenn end te gebruyckenn sonder thijns end
met dijck dam end weterynghe die dair mit
recht toe behoirt. End Andriess. Dirickss. Jan
Dirickssz. end Isebrant Janssz. voirss. vertegenn
op dit lant voyrss. Sij geloeffdenn dair oyck op doyn
te vertijenn allenn die genenn die dair mit recht
op vertienn sullenn. Sij geloeffdenn oick Hen-
rick Hardenack tot behoeff Joncker Reiners vann
Aesswin heer tot Brakell voyrss. dit lant voirss.
te waerenn tot onsen lantrecht. End voirt mett
volder waerschappenn tenn ewygenn daegenn
alss recht is voir allenn die genen die tenn recht
comenn wyllenn end alle voirplicht aff te doynn
vann den selvenn sonder denn dijck dam end
weterynghe voyrss. Inn oirkonde onser literen. Ge-
gevenn indenn jaer ons Heren duysent vyef-
hondert end acht end veertych denn sestenn
dach martij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85v+86)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirck Aerntssz. Muyl.
Peter die Gier Egenssz. draagt de doorsteken brief over op Joncker Reiner van Aesswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirck Aerntssz.
Muyll schepenn in Zulichem tugenn dat voyr onss
comen is Peter die Gier Egenssz. end hefft vercofft end op-
gedraegenn voyr viefftych pont gever pennynghenn dye
hij ghieden dat hem betaelt sijnn denn bryeff
dair desenn tegenwoerdygenn brieff doyrstekenn is
end allet 'te gehout des brieffs gelijck alss dair inn
gescrevenn steet Joncker Reiner van Aesswynn heer
tot Brakell inn enenn eijgendom erfflickenn te besitten
end te gebruyckenn. End Peter dye Gier voirss. verteech
optenn brieff voyrss. end op allet 'te gehout dess brieffs
voyrss. Hij geloeffdenn dayr oick op doenn te vertijen allen
die genenn dye dayr mit recht op vertienn sullenn. Hij
geloeffdenn oick Joncker Reiner van Aesswyn voyrss.
den brieff voyrss. end allet 't gehout des brieffs voyrss.
te waerenn tot onsenn lantrecht tenn ewygen daegen alss
recht is voir allenn die genenn die tenn recht comen
willenn end vann sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doynn van denn selvenn. Inn oyrkunde
onser literenn. Gegevenn indenn jair onss Heren
duisent vieffhondert end acht ende veertich
den vyeffstenn inn martio.
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1474
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85v)
19-04-1474. Schepenen Boudewijn van Welderen en Helmich Dirixssz.
Jacop Peterssz. belooft een erftijns aan Kathrijnn, weduwe van Aernt Jansoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Jacob Peterssz. gifft erffthins II gouden philips bourgonische schilde op meij dach.

Wij Boudewijnn van Welderen end Helmich
Dirixssz. scepenm inn Zulichem tugenn dat Jacop Pe-
terssz. geloifft heefft Kathrijnn die wittige wijff was
Aernt Jansoin twe gauwenn philippus bourgonsche
scilde witte bourgonsche stuvers genge ende geve ge-
rekent voir elckenn schilt off ander guet payment
dayr voir inn gelijcker weerdenn erffelix thins alle
jaer ewelyckenn optenn iersten dach in der maent
meijde te betaelenn end te boerenn uyt een huiss end
hoffstat mit allenn sijnen timmeryngenn, poetyngen
end toebehoeren gelegenn inden gericht van Bra-
kell Steeskenn van Hemert an d'een ziede oestwairt
naestgelegenn end an die ander ziede Goirt Scel-
laert westwairt welck thinss voyrss. weerdt sayck
dat hij alle jaer ewelyckenn opten voyrss. dach der
betaelyngenn niet betaelt en weer dan soe sall
alle weeckenn dayr naestvolgende een peen van
enen auden cleijkenn opten voirss. thins wassen ende
gaynn welcke peen te gaeder mittenn thinss voirss.
Katherijn voirss. uiten goede voyrss. verhaelenn sall
end mach wanneer hij's niet langer beijden en will
end Jacop Peterss. hefft geloyfft Katerijnenn voyrss.
denn thijns voyrss. ewelyckenn te waren tegenn al-
le dye gene die tenn recht comenn wyllenn
uyth denn guede voyrss. end hier aff is Gerytt
Jacopsoin een wairburghe. Dye supscripti was loe-
venn wij guet. Inn oyrkonde onser literenn.
Gegevenn indenn jaer onss Herenn duysent
vierhondert vier ende tsoeventich des dinxdaichs
nae denn hillygenn belokenn paysch-
dach.
Beloken pasen is de zondag na pasen. Pasen was in 1474 op 10 april. De zondag daarna is 17 april. Dus de dinsdag daarna is 19 april.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwinen en Jan Arienss.
Gerit Wykenssz. belooft een thijns aan Joncker Reyner van Aesswin heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Gherit Vykenssz. gifft erffthinss II gouden philips gulden op Martini.

Wij Ott van Herwinenn end Jan Arienss.
scepen inn Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Gerit Wykenssz. end hefft geloefft Joncker Reyner
vann Aesswin heer tot Brakell erffthins twe
goede goudenn philips gulden offte die gerechte weere dair-
voyr inn anderen goedenn payment alle jaer erff-
lickenn end ewelickenn te betaelenn end te boeren
op Sunte Mertijns dach inden wynter vuyt sijn huis
end hoffstat met allenn hoerenn toebehoeren gelegen
inden gericht van Brakell boevenn naestgelegenn
Aernt Dirick Claesens end benedenn die gemeyne
straet, voert wie der hoffstat voirss. alomme met recht
naestgelegenn is welckenn thins voirss. weerdt
saick dat hij alle jaer erflickenn ende ewelickenn
optenn termijnn dach der betaelynge voirss. niet be-
taelt en weer dan so sall daer alle daegenn dair
naestvolghende enenn peen vann enen halven stuiver
genge ende geve optenn thins voirss. wassenn ende
gaynn welckenn peenn end erffthins voirss. Jonc-
ker Reiner vann Aesswynn heer tot Brakell voirss.
verhaelenn sall ende mach vuyttenn guederenn
voyrss. wanneer hij's niet langer en sall wyllen beijden.
End Gherit Vikenssz. voyrss. geloeffdenn oyck Jonc-
ker Reiner van Aesswynn voirss. dees erffthinss
voyrss. te waeren met volder waerschappenn tenn
ewygenn daegen alss recht is voyr allenn die genen
die tenn recht comenn end dit alle nae luidt ende
inhalt der alder erffthins brieven des huys van
Brakell. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven in-
den jaer onss Herenn duisent vyeffhondert end
ses end veertych optenn jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.84v)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwinen en Jan Arienss.
Helmich Alaerssz. belooft een erfthijns aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Helmich Alartz. gifft erffthins een gouden philipss gulden op Martini.

Wij Ott vann Herwinen end Jan Arienss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons co-
menn is Helmich Alaerssz. met hoerenn gecoerenn
momber end hefft geloefft erffthins eenenn goeden
goudenn philips guldenn offte die gerechte weerde
dair voir inn anderen guedenn payment Joncker
Reiner van Aesswin heer tot Brakell alle jaer erff-
lickenn end ewelickenn te betaelen end te boerenn
op Sunte Merthins dach inden wynter uit hoir huiss
ende hoffstat met allen hoerenn toebehoeren gelegen
inden gericht van Brakell boevenn naestghelegen
Fraen Zegerssz. de Smit ende beneden Wyllem Arissz.
voirt wye der hoffstat voirss. alomme mit recht naest-
gelegenn is welckenn erffthins voirss. weerdt saick
dat hij alle jaer ewelickenn end erfflicken optenn
termijndach der betaelinge voyrss. niet betaelt enn
weer dann soe sall dair alle daegenn dairnaestvol-
gende enen peen van enenn halven stuiver genge end
geeff optenn erffthins voirss. wassenn end gaynn
welckenn peen te gaeder metten erffthins voyrss.
Joncker Reiner van Aesswynn heer tot Brakell
voirss. verhaelenn sall ende mach opttenn guederen
voyrss. wanneer hij's niet langer en sall wyllen beij-
denn end Helmich Aelbertssz. voirss. met hoeren ge-
coerenn momber geloeffden oick Joncker Reiner van
Aesswynn voirss. desenn erffthins voirss. te waerenn
met volder waerschappenn ten ewigen daegen alss
recht is voir allenn die genenn die ten recht coe-
menn wyllenn. Dit alle nae luidt end inhalt
der alder erffthinsbreven des huiss van Brakell
voirss. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven inden
jaier onss Herenn duysent vieff hondert end ses-
ende veertich optenn jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.84)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirck Muill Arntsz.
Peter die Gier Egenssz. draagt een tijns over op joncker Reiner van Aesswijnn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
Wij Aernt van Tuyll ende Dirck Muill
Arntsz. schepenn in Zulichem tugenn dat
voir ons comen is Peter die Gier Egenssz. ende heft
vercofft end opgedraegenn voir viefftich pont
ghever pennynge die hij giedenn dat hem be-
taelt sijnn die brievenn dair desen tegenwoer-
digenn brieff doirstekenn is end alle 'te ge-
gout der brieve gelijck alss dair inn gescreven
steet joncker Reiner van Aesswijnn heer tot Bra-
kell inn enenn eijgendom erfflickenn te be-
sittenn end te gebruickenn. te besittenn Peter die
Gier voirss. verteech op die brieve voirss. end op
allet 'te gehout der brievenn voirss. hij geloef-
denn daer oick op doen te vertien allen die ge-
nenn die dair mit recht op vertien sullenn.
Hij geloeffdenn oick joncker Reiner van Aess-
winn voirss. die brieven voirss. end allet 'te ge-
hout der brieven voyrss. te waeren tot onsen lant-
recht ten ewigen daegen alss recht is voir
allenn die genen die tenn recht comen wil-
lenn end van sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doynn vann den selven. Inn oir-
konde onser literen. Gegeven int jaer onss Heren M.CCCCC.
end acht ende veertich den vieffsten mert.
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1515
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.81)
01-08-1515. Schepenen Goessen van Aelst en Egen die Gier.
Aernt Vos draagt een tijns over op Hermans mijn Egens die Gier soen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
marge: Opdraechts brieff van III 1/2 mergen lants op langeraeck gelegenn.

Wij Goessen van Aelst ende Egen die
Gier schepenn te Zulichem tugenn dat voyr
ons comen is Aernt Vos end hefft vercofft ende
opgedraegenn voir twyntich pont gever die hij gie-
de dat hem betaelt sijnn denn brieff dair desen
tegenwoerdigen brieff doirstekenn is end allet
'te gehout des brieffs gelijck alss dair inn
gescrevenn steet end oick dair op vertegenn tot
behoeff Hermans mijn Egens die Gier soen erflick
te besittenn end hij geloeffdenn oick van sijndre we-
genn alle voirplicht aff te doynn vann denn
selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven
innt jaer ons Herenn duysent vieff hondertt
vyefftienn des woensdaechs nae Sunte Jacops
dach 's heilige apostell.
[Sint Jacobsdag = 25 juli, in 1515 viel dat op woensdag dus de woensdag daarna is 1 augustus]
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1482
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.80v+81)
29-04-1482. Schepenen Boudewijn die Poirter Goessen soen en Goessen Aelbertsz.
Glummer Gheritssz. draagt 3 1/2 mergen land te Brakel op Langeraeck over op Jan Henrixssz. en krijgt het terug als erftijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
Wij Boudewijnn die Poirter Goessenn
soenn end Goessen Aelbertsz. schepenn in
Zulichem tugenn dat voyr ons comenn is Glum-
mer Gheritssz. end hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich guldenn geng end geve die hij
ghiedenn dat hem betaelt sijnn vierden halven
merghenn lantz indenn gericht van Brakell
gelegenn op Langeraeck tusschenn Gielis Dirickssz.
an die eene ziede gelegenn oestwaert end an dye zye-
de westwaert Arien van Ghiesen sonder thinss
end mit dick die dair mit recht toehoert Jan Hen-
rixssz. inn enen eijgendom erflickenn te besit-
ttenn end Glummer Gheritssz. voirss. verteech op dat
lant voirss. end geloeffden dair op doen te vertien
allen die genen die dair mit recht op vertien
sullenn ende geloeffdenn oick te waerenn Jan
Henrixssz. voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
alss recht is tegenn allen den genen die tenn
recht comen wyllenn end alle voirplicht aff
te doen van den selven end Glummer Geritssz.
voirss. geloiffden Jann Henrickssz. voirss. scae-
deloes te hauden van den dick voirss. doe dit
gesciet was Jan Henrickssz. voirss. gaff weder
Glummer Geritssz. voirss. dit lant voirss. inn
enen jaerlichsen erfthins te besittenn voyr
vieff ende twijntich witte stuvers genge
end geve off ander guet paiment in gelicker weer-
denn dair voir alle jaer ewelick optenn acht
ende twijntichsten dach inder maent van a-
priell den Jan Henrickssz. voirss. tot enen thins-
recht te betaelenn welck thijns voirss. weer datt
saick dat hij alle jaer ewelickenn optenn voirss.
dach der betaelingenn niet betaelt en were den
soe sall dair alle weeckenn dairnaestvolgende
ses weecken lanck duerende een peen van enen
aldenn boddrager genge ende geeff opten voirss.
thinss. wassenn end gaynn welcke peen tegae-
der metten thins voirss. Jann Henrickssz. voirss.
uyttenn lande voirss. verhaelen sall end mach
wanneer hij's niet langer beijden en wille
welcke ses weeckenn voirss. alss sij om leden
were end den thins mytten peenen voirss. niet be-
taelt en weer dan solde Glummer Geritssz. voirss.
dair an t'eijnden vervallenn wessen van allenn
recht end toeseggen dat hij hedde sonder enich
wederzegge van den lande voirss. tot behoiff
Jan Henrickssz. voyrss. erfflickenn te besyttenn.
Behaudelickenn nochtant Jan Henrickssz. voirss.
alle sijne voerwaerden voyrss. Inn oirkonde
onser literen. Gegeven innt jaer ons Heren duy-
sent vierhondert twe ende tachtentich optenn
negen en twyntichsten dach inder maent
van aprill.
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1515
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.80+80v)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwienen en Jan Ariensz.
Isebrant Janssz. belooft een tijns aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakell uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
marge: Isebrant Janssen gifft erffthijns II gouden philips gulden op Martini.

Wij Ott van Herwienenn end Jan Arienssz.
schepen in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Isebrant Janssz. end hefft geloefft Joncker Reiner
vann Aesswin heer tot Brakell erffthins twe goede
goudenn philippes guldenn off die gerechte weerde
dair voir inn anderenn guedenn paymentalle jaer
erfflickenn end ewelickenn te betaelenn end te boeren
op Sunte Mertijns dach indenn wynter uyt sijnn
huiss end hoffstat met allenn oerenn toebehoerenn ge-
legenn indenn gericht van Brakell inn die com-
merstraet boevenn naest gelegenn Anthoenis Meussz.
end benedenn Aernt Ar??enssz. voirt wie der hoffstat
voyrss. alomme met recht naestgelegenn is welc-
koerenn erffthins voirss. weerdt saick dat hij alle
jaer ewelickenn optenn termijnn dach der betaelynge
voirss. niet betaelt en weer dann soe sall dayr alle
daegenn dair naest volghende enen peen van enenn
halvenn stuver geng ende geeff optenn erffthins voirss.
wassen end gaenn welckenn peen metten erffthijns
voirss. joncker Reiner van Aesswijn voirss. verhae-
lenn sall end mach uittenn goederenn voirss. wan-
neer hij's niet langer en sall wyllennn beijdenn ende
Isebrant Janssz. voirss. geloeffdenn oick joncker Reij-
ner van Aesswin heer tot Brakell voirss. diessen erff
thins voirss. te waerenn te waerenn met volder waer-
schappenn ten ewygenn daegenn als recht is
voir allenn die genen dye tenn recht comen wil-
lenn end die alle voirss. nae luidt end vermeldenn
den alden erffthins brieven des huis van Brakel
noch geloefft Isebrant Janssz. voirss. dat hij bynnen
jairs enen guldenn aff lossenn sall denn welc=
ken hij jaerlix geldende is an Goert die Mollener.
In oirkonde onser literenn. Gegeven inden jaer ons
Herenn duisent vieffhondert end ses ende veer-
tich opten jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.79v)
12-07-1546. Schepenen Simon van Bueren en Jan Ariensz.
Johan van Haeften heer tot Gameren vrijwaart zijn brueder Alardt van Haeften heer tot Calbeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Johan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft Alardt van Haeften heer tot Calbeck sijnen brueder ende sijnen erven nu ende ten ewigen daghen schadeloos te halden ingevall Alaert van haeften vsz. off sijnen erven eynigen hynder ofte schaede gecrege ofte vercrijgen mochte op eynige guederen gelegen inder eeninge van Zulichem, ofte in Bommel, Bommelreweert ofte in Tielreweerdt die Jan van Haeften ende Alaert van Haeften voorsz. .. etc, etc ....
Gegeven inden iaer ons heeren dusent vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was mede met twe zegelen van groene wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
17-02-1546. Schepenen Ot van Herwinen en Claes Hubertsz.
Jann Wijkenssz. belooft een tijns aan Reiner van Aeswijn heer tot Brakell uit een hofstad te Brakel en uit een perceel land te Zuilichem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
marge: Erffthins brieff op Johann Vijkens hoffstat jaerlix van vieff gulden brabans gevalueerd.

Wij Ot vann Herwinenn end Claes Hubertss.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Jann Wijkenssz. ende hefft geloefft Reiner van Aes-
wijnn heer tot Brakell in eenenn erfftinss sonder
los daer aen te hebbenn vieff gefaluwierde bra-
bans guldenn twyntich gefaluwierde brabans
stuver soe sij tot Gorchem genge end guet sijnn off
ander guet payment dair voir in gelicker weer-
de te betaelenn Sunte Peters dach ad cathedram
naestcomende over eyn vol jaer ende daer nae voert
alle jaer erfflickenn te betaelenn ende boeren
op Sunte Peters dach voirss. vuyt sin huiss
ende hoffstat gelegen inden gericht van Bra-
kel boevenn naestgelegenn Jacop Beernssz. noerde-
weert den dyeck ende den zui?der die ge-
meijn straete noch uit vieff hondt landts ge-
legenn inden gericht vann Zulichem
aen die duarsijwinge weestwaerdt end Andries
Wyllemssz. oestwaerdt. Voert wie der hoffstat voirss.
ende lande voirss. allomme mit recht naestlantge-
legenn sijnn welcke thins voirss. weerdt saick
dat hij alle jaer erffelickenn ende ewelicken
optenn termijn dach der betaelinghe voirss.
niet betaelt en weer dan so sal dair alle
dagenn dair naest volgende eenen peenn vann
enenn halvenn stuver genge ende geve optenn
tins voirss. wassenn ende gaynn welcke peenn
te gader metten thins voorss. Reiner van Aesswijn
heer tot Brakell voirss. verhaelenn sall ende
mach vuyten guederenn voirss. wanneer hij's
niet langer en sal wyllen beidenn end Jan
Wijkens voirss. gheloeffdenn oeck Reiner van
Aesswijnn voyrss. den erffthins voirss. te wae-
renn nae vermoegenn ons lantrecht ten ewy-
genn daegenn als recht is voert allen die
genen die ten recht comen wyllenn. In oerkonde
onser literenn. Gegeven inden jair ons Heren
duysent vief hondert ende ses ende veertich den
soeventienden dach in februario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.79)
12-07-1546. Schepenen: Simon van Bueren en Jan Ariensz
Jan van Haeften heer tot Gameren draagt enige schepen brieven over aan sijnen brueder Alardt van Haeften heer tot Calbec
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Jan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft sijnen brueder Alardt van Haeften heer tot Calbeck tot sijnen gesinnen offte tot sijnen erven gesinnen te voldoen voor den leenheer wes Jan van Haeften voorsz. sich verplicht heeft in eenigen cedullen die Jan van Haeften vsz. beteijckent heeft ofte in eenigen schepenen brieven die Jan van Haeften sijnen brueder Alaert van Haeften gegeven mach hebben tot desen daghen toe ingevall Johan van Haeften vsz. off sijnen erven alsulcke gelooften voorsz. niet en voldeden ofte sich daer weijgerich in lieten vinden, soo sullen Alaert van Haeften ende sijnen erven sulcx mogen verhaelen ofte inwerven tot onsen landtrecht. In oirconde onser letteren Gegeven inden iaer ons heeren dusen vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was met twee zegelen van groenen wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
27-05-1572. Frederick van Doern en Ghijsbert van Braeckell, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Sophia Gerits beloofd heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar, een som geld te zullen betalen in twee termijnen ten behoeve van de armen aldaar. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert twee ende tsoeventich den soeven ende twentichsten dach Mey. Oorspr. (Inv. no. 94); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1572 Mei 27
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 61
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 94 - Regest nr. 61
12-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon overgedragen heeft aan de kerk- en Heilige-Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1547 Februari 10 en 1547 Februari 11 (Reg. nos. 54 en 55), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tvelffsten dach Februarii. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oor konders in groene was.
Datering: 1547 Februari 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 56
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 56
11-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon wettig eigenaar is van de door hem gekochte goederen, bedoeld in den brief d.d. 1547 Februari 10 (Reg. no. 54), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den ylffsten dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1547 Februari 12 (Reg. no. 56).
Datering: 1547 Februari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 55
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1547
Aanhangend: 12-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 55
10-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat de gezworen bode van den hertog in Boemelderwerde op verzoek van de kerk- en Heilige-Geestmeesters te Zuylichem na voorafgaande aankondiging in de kerk aldaar verkocht heeft de goederen van vele met name genoemde personen, wegens het niet betalen van pacht, aan Wouter Cornelis' zoon. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tyenden dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1547 Februari 11 en 1547 Februari 12 (Reg. nos. 55 en 56).
Datering: 1547 Februari 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 54
Transfix.
Aanhangend: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 54
10-08-1537. Goessen van Aelst en Eeverart van Ztuivell, schepenen in Zuylichem, voorkonden, dat Peter Jacops zoon een morgen land aldaar heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven in den jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dertich den tyenden dach in Augusto. Oorspr. (Inv. no. 75) ; de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1537 Augustus 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 47
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 75 - Regest nr. 47
28-06-1537. Eeverart van Ztuivell en Ot die Rijck, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Dirk Arnts zoon aan de Heilige-Geestmeesters aldaar overgedragen heeft zijn rechten, voortvloeiende uit de oude registers van den Heiligen Geest. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dartich den acht ende twentichsten dach in Junio. Oorspr. (Inv. no. 89); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1537 Juni 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 46
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 89 - Regest nr. 46
07-11-1532. Coenrairt van Swivel en Goessen van Over Ariens zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat vijf met name genoemde personen aan den kerkmeester aldaar beloofd hebben jaarlijks een rente te zullen betalen uit tien hond
land aldaar, terwijl de kerkmeester bij achterstallige betaling boete zal mogen heffen uit dat land. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich op sunte Willebrourdus' dach. Oorspr. (Inv. no. 76); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1532 November 7
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 43
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 76 - Regest nr. 43
04-04-1532. Coenrairt van Swivel en Ot die Rijck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jacop Mercelis' zoon voor zijn vrouw en Peter Henricks zoon de helft van een hofstede aldaar overgedragen hebben aan den Heilige-Geestmeester aldaar. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich des Donredach na den heiligen Paeschdach. Oorspr. (Inv. no. 88); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1532 April 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 42
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 88 - Regest nr. 42
02-04-1531. Reiner van Tuil en Joest van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert van Doern beloofd heeft aan Wolter van Ysenderen ten behoeve van Merten van Rossem, heer tot Poderoye, alle voorwaarden na te zullen komen, bedoeld in den brief d.d. 1531 Maart 29 (Reg. no. 40), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert een ende dertich den anderen dach in April. Oorspr. (Inv. no. 5); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1531 April 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 41
(regest nr. 40 is niet gepasseerd voor de bank van Zuilichem, dus niet in deze lijst overgenomen)
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 5 - Regest nr. 41
06-12-1527. Reiner van Tuil en Hubert Claes' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ot die Rijck, Boudewijn van Weideren en Willem Loeff, als erfgenamen van heer Gerit Floris' zoon, de hun toekomenderechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1497 Februari 21 (Reg. no. 30), waardoor deze is gestoken, hebben overgedragen aan de Heilige-Geesttafel te Zulichem. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert soven ende tweintich op sunte Nycolaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 93); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1527 December 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 39
Transfix.
Hangt aan: 21-02-1497
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 39
20-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 36), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten tweyntichsten
dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 20
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 38
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 38
19-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 35), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijflhondert ende tien opten negentiensten dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels, der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 37
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Aanhangend: 20-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 37
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat aan Jan Ariens zoon toekomen de rechten, voortvloeiende uit een voor den gezworen rechter van den hertog in Boemelrewert verleden brief, waarbij de Heilige-Geestmeesters te Zuylinchem hem een huis aldaar verkoopen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten daeh in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 20 (Reg. no. 38).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 36
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Aanhangend: 19-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 36
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Ghier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat de gezworen bode des hertogs in de Boemelreweert, namens de Heilige-Geestmeesters te Zuylichem, beslag gelegd heeft op een huis aldaar wegens het niet betalen van tyns, dat hij, na hiervan op 3 Zondagen in de kerk aldaar afkondiging te hebben gedaan, het laat verkoopen en dat Jan Ariens zoon het van de Heilige-Geestmeesters gekocht heeft. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87);
de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 19 (Reg. no. 37).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 35
Transfix.
Aanhangend: 18-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 35
03-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon overgedragen heeft aan den kerkmeester aldaar het land, bedoeld in den brief d.d. 1507 Juni 2 (Reg. no. 33), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den derden
dac van Junio. Oorspr. (Inv. no. 74); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1507 Juni 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 34
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 - Regest nr. 34
02-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon wettig eigenaar is van een stuk land onder Zuylichem, dat hij van den kerkmeester aldaar gekocht heeft. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den anderen dach van der maent, geheiten Junius. Oorspr. (Inv. no. 74); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1507 Juni 3 (Reg. no. 34).
Datering: 1507 Juni 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 33
Transfix.
Aanhangend: 03-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 - Regest nr. 33
28-03-1503. Adriaen Spierincks zoon en Floris Gherits zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Aleyt. weduwe van Dirck Wouters zoon, een morgen land aldaar, genaamd Sunte Wilboerts mergen, heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven int jaer onss Heren dusent vijffhondert ende drie opten achttentweyntichsten dach in der maent van Meert. Oorspr. (Inv. no. 73); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1503 Maart 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 32
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 73 - Regest nr. 32
21-02-1497. Eghen de Ghier en Adriaan Spierincks zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Aelberts zoon beloofd heeft aan heer Gherit Floris' zoon, priester aldaar, jaarlijks een tyns te zullen betalen uit een huis onder Nyewael. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende tnegen. tich op sunte Peters avont apostoli ad cathedram. Oorspr. (Inv. no. 93); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1527 December 6 (Reg. no. 39).
Datering: 1497 Februari 21
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 30
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1527
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 30
11-01-1493. Henrick die Kock van Opynen en Vrederick Pieck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Willem van Herwynen een deel van een hoeve aldaar overgedragen heeft aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, waartoe Katerijn van Ophoeven borg blijft en Vrederick Pieck als tynsheer consent geeft, dat het verkochte deel bevrijd zal worden van tyns. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert drie ende tnegenttich opten yelfften dach in Januario. Oorspr. (Inv. no. 79); met een overblijfsel van het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1493 Januari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 29
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 79 - Regest nr. 29
23-03-1492. Sander van Tuyll en Jan die Rijck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jan Reymbouts zoon heeft overgedragen aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, een vierdedeel van een hoeve aldair, genaamd Quayer wijffs camp. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert twe ende tnegenttich opten drie ende twenttichsten dach in der maent van Mertt. Oorspr. (Inv. no. 78); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1492 Maart 23
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 27
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 78 - Regest nr. 27
12-05-1474. Johan van Brakel Derycs zoon en Helmich Derixs zoon, schepenen in Suylichem, oorkonden, dat Gerit van Lair, overgedragen heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar de landen, bedoeld in den brief d.d. 1453 November 8 (Reg. no. 20), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jayr onss Heren dusent vierhondert vier ende soeventich op den twelffsten dach in der maent, geheiten Meyde. Oorspr. (Inv. no. 86); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1474 Mei 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 25
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1453
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 25
08-11-1453. Jan die Groit en Jan die Puerter, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jacop van Aken zes morgen land aldaar heeft overgedragen aan Claes Spierinck Jans zoon. Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des Donredaghes nae sinte Wilboirts dach. Oorspr. (Inv. no. 86); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1474 Mei 12 (Reg. no. 25).
Datering: 1453 November 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 20
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1474
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 20
13-11-1446. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Dyrc Helmychs zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler en zijn moeder, jonkvrouw Lijsbet, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar 17 hond land aldaar, genaamd Lampenkempken, onder voorwaarde, dat de kerk, de papelijke preuve en de kosterij aldaar, benevens de pastoor en het sint Jans altaar in de kerk zekere jaarlijksche uitkeeringen zullen krijgen. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach in der maent van November.
Oorspr. (Inv. no. 85); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 November 13
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 18
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 85 - Regest nr. 18
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 17
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99 - Regest nr. 17
06-01-1445. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Merten van Herler, heer van Poyeroyen, overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem twee morgen land aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten heiligen Dertiendach. Oorspr. (Inv. no. 84); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Januari 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 15
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 84 - Regest nr. 15
08-02-1443. Aernt van Herier van Zulichem en Aernt die Starke, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jan Vinck overgedragen heeft aan Jan den Groten het land, bedoeld in de brieven d.d. 1439 September 4 en 1442 December 3 (Reg. nos. 12 en 13), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des Vrydages nae sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen. Oorspr. (Inv. no. 98); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1443 Februari 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 14
Transfix.
Hangt aan: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 14
03-12-1442. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Diryck, bastaardzoon van Steesken van Brakel, overgedragen heeft aan Jan Vinck het land, bedoeld in den brief d.d. 1439 September 4 (Reg. no. 12), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe ende veertich opten derden daeh in der maent van December. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1443 Februari 8 (Reg. no. 14).
Datering: 1442 December 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 13
Transfix.
Hangt aan: 04-09-1439
Aanhangend: 08-02-1443
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 13
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 12
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 12
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herier van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1435 Mei 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 10
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97 - Regest nr. 10
25-03-1445. Jan van Brakel en Willem van Kriekenbeec. schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Roelof van Oever, priester, pastoor te Zulichem, en Ghijsbert Aernts zoon, kerkmeester aldaar, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar hun rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1428 April 28 (Reg. no. 9), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende veertich op onser liever Vrouwen dach Annonciatio. Oorspr. (Inv. no. 83); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Maart 25
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 16
Transfix.
Hangt aan: 28-04-1428
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 16
28-04-1428. Aernt van Herler van Zulichum en Steesken van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt Glummer Mechtelden zoons zoon zeven hond land aldaar overgedragen heeft, voor de helft aan den kerkmeester aldaar ten behoeve van de timmering der kerk en voor de andere helft aan den Heilige-Geestmeester, en dat de koopers vervolgens dit land tegen betaling van een jaarlijksche schatting aan den verkooper teruggegeven hebben. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyerhondert ende acht ende tweintich upten acht ende tweintichssthen dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 83); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1445 Maart 25 (Reg. no. 16).
Datering: 1428 April 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 9
Transfix.
Aanhangend: 25-03-1445
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 9
15-11-1413. Aernt die Porter en Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Claes die Groet aan den Heilige-Geestmeester aldaar beloofd heeft jaarlijks een schatting van 4 Vlaamsche plakken te zullen betalen uit een stuk land aldaar. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartyen des Woensdages nae sunte Mertijns dach in den wynter. Oorspr. (Inv. no. 92); de zegels der, beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 November 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 7
Transfix.
Hangt aan: 14-09-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95 - Regest nr. 7
14-09-1413. Willem van Kryekenbeeck en Ghijsbert van Ghiesen Gherarts zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert Wellen aan den Heilige- Geestmeester in Zulichem beloofd heeft jaarlijks een schatting van 15 Vlaamsche klokken te zullen betalen uit een morgen land aldaar, onder voorwaarde, dat hiervan de pastoor en de koster van de kerk jaarlijks 5 Vlaamsche klokken zullen krijgen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Donderdages nae onss liever Vrouwen dach nativitas. Oorspr. (Inv. no. 91); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 September 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 6
[zie ook bij inv.nr.91]
Transfix.
Aanhangend: 15-11-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95 - Regest nr. 6
14-07-1374. Ghisebert Elberts zoon en Rutger Mathijs' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Lijsbet, vrouw van Wouter Bayen, en Mechtelt, zijn dochter, met hare mombers, aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem overgedragen hebben de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1353 September 26 en 1364 Januari 4 (Reg. nos. 2 en 3), waardoor deze gestoken is. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC vier ende tsueventich des andren daechs nac sunte Mergrieten dach. Oorspr. (Inv. no. 81); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1374 Juli 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 4
Transfix.
Hangt aan: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 4
04-01-1364. Goeswinus Ghiselbertus' zoon en Rutgherus Mathias' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Seelkinus Stouten zoon overgedragen heeft aan Wolterus Bayen de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1353 September 26 (Reg. no. 2), waardoor deze gestoken is. Datum anno Dómini Mo CCCo sexagcsimo quarto in octavis sanctorum Innocentium. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Hierdoor is gestoken de brief d.d. 1374 Juli 14 (zie Reg. no. 4).
Datering: 1364 Januari 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 3
Transfix.
Hangt aan: 26-09-1353
Aanhangend: 14-07-1374
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 3
26-09-1353. Theodericus de Tuel de Nyewel en Ghyselbertus Eylbertus' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnoldus Dyrout overgedragen heeft aan Marcelius Stouten zoon een stuk land, gelegen in het gericht van Zulichem, 'in die diepestrate'. Datum anno Domini Mo CCCo quinquagesimo tercio vicesima sexta die mensis Septembris. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1364 Januari 4 en 1374 Juli 14 (zie Reg. nos. 3 en 4).
Datering: 1353 September 26
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 2
Transfix.
Aanhangend: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 2
22-05-1474. Eigendomsbewijs voor het klooster van alle door Gerit van Lair in Nieuwaal en Zuilichem opgewonnen bezittingen van Johan van Sint-Goriks, ridder, met uitzondering van 15½ morgen, geheten de Kivietsheuvel, en een erfcijns van 10 gulden, 1476. Met 2 retroacta, 1474
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Geenman Schoen ende Johan van Huesden, scepen in Zuylichem, tugen dat voor den geswooren richter onsse heren van Gelre in Bomelreweerd ende voir ons komen is Gerit van Lair ende heeft geclaeghd aver ende op heren Johan van Sente Gorix ritter als die hij hem geset heeft voir anderhalff hondert gouwen Wilhelmus schilde genge ende geve ende en heeft hem dair nyet van geqwyt ende heeft hem daer ain geschaidt driehondert gauwen Wilhelmus schilde genge ende geve als hij seeghde, en dit is Gerits van Lair voirss. sijn yrste clage die geschiet is als recht is. Dit geschieden inden jair ons heren dusent vierhondert vierentseeventich op den XXIIsten dagh inder maent geheeten may de dair na wij Arnt die Kock van Delwijnen ende Johan van Brakel Dircx Gijsbert Pieck Arntsz. Baudewijn van Welderen Andriaen van den Oever Johan Aelbertsz. ende Helmich Derixsz. scepen in Zuylichem tugen dat voir die geswoeren richter vurss. ende voir ons dair wij mede inder dingkbancken tot Zuylichem te gedinge geseten waren komen is Gerit van Lair vurss. ende heeft geclaight aver ende op heren Johan van Sente Gorix ritter als dat hij hem geset heeft voir anderhalff hondert gauwen Wilhelmus schilden genge ende geve ende heeft hem daer nyet van geqwyt ende heeft hem dair ain geschaidt drie hondert gauwen Wilhelmus schilde genge ende geve als hij seeghde. Wair aff die geswoeren bode onsse heren van Gelre in Bomelreweerd giede voir ons dat hij heren Johan van Sente Gozix ritter vurscr. gedaight hedde van wegen Gerits van Lair...
...
Gegeven inden jair onssen heren MCCCC vier ende soeventich den donresdagh op den tweendtwintichsten dach vander maent meyde.
regest nr. 341
Transfix.
Aanhangend: 23-05-1474
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 136
23-05-1474. Schepenen Baudewijn van Welderen en Johan Aelbertzs.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Baudewijn van Welderen en Johan Aelbertzs. scepenen in Zuylichem tugen dat
voir ons komen is Baudewijn vanden Oever ende heeft vercofft ende opgedragen
voir thien pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
dair desen tegenwoirdigen brieff doer gesteken is, ende alle 't gehout dess brieffs
als dair inne geset steet Gerit van Lair erffelick te hebben ende te besitten
...
Gegeven inden jair
onssen heren dusent vierhondert vierende soeventich opden XXIIIsten dach inder
....
Datum: de maand is niet leesbaar op de foto, maar moet mei zijn volgens het regest.
Transfix.
Hangt aan: 22-05-1474
Aanhangend: 29-09-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 136 - Regest nr. 342
29-12-1439. schepenen Aernt van Herler van Zulichem en Goeswijn vanden Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Woert, VII hont, 1440.

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Hubert die Poirter ende heeft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaeilt sijn soeven hont lants alsoe
groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Woert
tusschen lant der tafelen des Heilige Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die dair mit
recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Heinrick Teetse als Heilige Geestmeyster der ta-
felen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in enen eij-
gendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten.
Ende Hubert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teetse
als Heilige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voor alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages naden Heiligen Korsdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
scan 156-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
26-12-1401. Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Everard Pouwelszn en zijn zoon Pauwels verkocht hebben aan Henrik van Amerzoyen Everardszn: perceel land Overste Molenkamp onder Wordragen, voor 20 pond.
Met schepenzegels Ot van Malsen en Gooswijn Gijsbertzn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Wij Otte van Malsen ende Goeswijn Ghijsberts soin scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Everaert Pauwels soin
ende Pauwels sijn soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweijntich pont ghever penningen die sij ghieden dat hem betaelt
sijn alle rechts dat sij hebben in enen campe lants geheijten den oversten molencampe gelegen inden gericht van Wor-
dragen mit half den g?ra?ve an beijden siden tusschen Everaet Pauwels soin ende Aernt Her Everaers soin Matheeus
Momken tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen Everaers soin in enen eijgendom sonder tijns ende dijck erflike te
besitten. Ende Everaet Pouwels soin ende Pauwels sijn soin voirscr. vertegen op dit vercofte guet voirscr. ende
geloefden dair op doin te vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen. Ende geloefden oick te
waren Matheeus voirscr. tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen voirscr. dit vercofte quet voirscr. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe des anderen dages naden Heijligen Kersdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
Een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844173&miview=inv2
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 702 - Regest nr. 277
27-12-1399. schepenen Hubert Jans soen en Arnt van Malsen Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: in die hoeve ende anders XXV 1/2 hont, 1399

Wij Hubert Jans soen ende Arnt van Malsen Jans soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Govert Tolinc Arnt Toelinc Gerit van Romde Dirks zoen
Jan Ghoris Soen Herman Jans soen ende Huge Hacke, ende hebben vertegen op ellef hont
lantz gelegen inden gericht van Bruechem in die hoeve tusschen erffgenaem Willem
Schonen van Est ende mij Hubert voirss. aen d'een sijde ende erffgenaem Dircks Tolincs
aen d'ander sijde. Voirt op tyen hont lants gelegen inden gericht voirss. inden hanvelt
tusschen Jan Loyen soen aen beijden sijden. Voert op vijff hont lants gelegen inden gerecht
voirss. inden Gantacker tusschen erffgenaem Gerits Hissen soen ende Kathelijn Lorarts
tot behoeff Liebrechts Liebrechts soen erffelicken te besitten. Ende Godert Arnt
Gherit ende Jan voirss. ongescheiden hebben geloefft Berthelomeus Claes ende Ode?n
kynder Dircks Toelincs doen te vertien bynnen jairs naestcomende op dit lant voirss.
tot behoeff Liebrechts voirss. Voirt hebben sij geloefft ongescheiden Posselinc Dircks
Toelincs dochter doen te vertijen wanneer sij tot horen mondigen dagen coemt op dit
lant voirss. tot behoeff Liebrechts voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heeren M CCC negen ende tnegentich des vrijdages nae korsdach.
des vrijdages nae korsdach (25 Dec). Vanwege het gebruik van de Kerststijl is dat in 1398.
scan 172-2
Transfix.
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101v)
26-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: korsmis eenen auden schilt 1386 {1}

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Goeswijn Struve ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Cort Verghden tusschen Goeswijn voirss. ende Gerit Geenken
Mechtelden soen ende Willem den Sconen van Este in enen eijgendom sonder thijns ende son-
der dijcke erffelicken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloef-
de dair op doen te vertien allen die gene die daer mitten recht op vertien sullen. Ende geloef-
de oick te waeren Willem voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Hier
aff is burge Rutger Struve Goeswijns zoen voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Willem voirss. dit lant voirss. Goeswijn voirss. in enen jairlixe erffthijns te besitten
alle jair voir enen auden gulden schilt guet ende geve, guet van goude ende gerecht
van gewicht munten 's coninx van Vranckrijck ofte keijsers van Romen off voir anderen
payment dat daer guet voir is erffthijns jairlix bynnen den vier Heijlich dagen
van korsmisse Willem voirss. altoes te betalen. Welcke thijns voirss. off hij jairlix bynnen
den vier Heijlich dagen voirss. niet betailt en worde, dan soe salder dair nae alle dage
op gaen een pene van eenen halven groten gever penninge. Welcke pene te gader mytten thijns
voirss. Willem voirss. verhalen mach uten landt voirss. wanneer dat hij's nyet langer
beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tachtentich op Sunte Stephaens dach.
Datum: Sunte Stephaens dach = 26-dec.
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 27-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 110 / s. 189-1)
19-01-1579. Adriaen van Weesd van Reynoy und Dirck Pieck, Schöffen in Zuilichem, beglaubigen und vidimieren ein von Naydo Roeloffsß und Elbert Geritsß, Schöffen zu Zaltbommel, 1527 März 28 belaubigtes Vidimus einer Rechnungslegung und Erbscheidung des Erbes des † Arnt Pieck van Gameren von 1495 Juli 6 vermittels und zu Gunsten der Frau van Renesse, der Jungfer van Haeften und der Wwe. van Gaell. Siegler: die zwei Schöffen.
Ausf., Perg., mit 2 Sgg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
NB. De schepen heet 'van Beesd van Reynoy'.
Bron: Inventare nichtstaatlicher Archive - Band 51 (Die Urkunden des Archivs von Schloss Frens) - Pag. 105.
Bron: Overigen - Regest nr. 601
28-03-1527. Schepenen: Naydo Roelofsz en Elbert Geritsz.
{Afschrift van } 19-01-1579. Adriaen van Weesd van Reynoy und Dirck Pieck, Schöffen in Zuilichem, beglaubigen und vidimieren ein von Naydo Roeloffsß und Elbert Geritsß, Schöffen zu Zaltbommel, 1527 März 28 belaubigtes Vidimus einer Rechnungslegung und Erbscheidung des Erbes des † Arnt Pieck van Gameren von 1495 Juli 6 vermittels und zu Gunsten der Frau van Renesse, der Jungfer van Haeften und der Wwe. van Gaell. Siegler: die zwei Schöffen.
Ausf., Perg., mit 2 Sgg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
NB. De schepen heet 'van Beesd van Reynoy'.
Bron: Inventare nichtstaatlicher Archive - Band 51 (Die Urkunden des Archivs von Schloss Frens) - Pag. 105.
Bron: Overigen - Regest nr. 601
01-03-1367. schepenen Theodericus de Werka et Remboldus filius Joh[ann]is
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2018.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1367

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Theodericus de Werka et Remboldus filius Johannis scabini in
Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domina Cristina relicta dominum Leonij
ex Campo militis cum eius tutore electo vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium eidem
ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omniam in dicta litteram contenta prout
ibidem continentur Johanni de Herwinen ad opus Cristine Bele et Mechteldis filiorum Gerardi
de Roemdt hereditare possidendam Et domina Cristina predicta cum eius tutore electo littere et eius contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Johanni de Herwinen
predictis ad opus Cristine Bele et Mechteldis predictarem super litteram et eius contentis predictis per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo
septimo feriam secunda post diem beati Mathie apostoli
Datum: maandag na beati Mathie apostoli (24 feb).
scan 150-1
Transfix.
Hangt aan: 09-12-1366
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091v)
25-09-1366. schepenen Paulus Everardi en Brustinus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2018.
bovenschrift: Bruechem
marge: XXXI mergen IIII hont, 1366

Universis presencia visuris Nos Paulus Everardi et Brustinus Johannis scabini in Zulinchem
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes Coec et Johannes de Tyell tamquam provi-
sores mense sancti spiritus de Zautbomell vice et nomine dicte mense sancte spiritus vendiderunt et op-
tulerunt pro tribus milibus libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis septem jugera
et duo hont et tredecim virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem in inferiore manso mense
sancti spiritus predicte inter Goeswynum Voss et heredes Theoderici Ghesen. Item viginti quatuor ju-
geras duo hont et triginta unam virgatas terre site ibidem in duobus superioribus mansis dicte mense
sancti spiritus inter Mylonem Feyen. Ghijselbertum Leonij et heredes Theoderici Ghesen ab uno la-
tere Goeswynum Vos predictum et dominum Johenni vanden Hove presbyterem ab alio latere. Johanni Mo-
liart Theoderici in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Johannes Coec et Jo-
hannes de Tyell tamquam provisores mense sancti spiritus de Zautboemell predicti vice et nomine dicte mense
sancti spiritus dicte terre renunciaverunt. Promittentes facere renunviare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni Moliart Theoderici predicto super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesi-
mo sexto feria sexta post diem beate Mauricij
Datum: vrijdag na beate Mauricij (22 sept) = 25 sept.
Transfix.
Aanhangend: 26-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 085v / s. 138-1)
31-05-1357. schepenen Theodericus Koc en Arnoldus de Alst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2018.
bovenschrift: Bruechem
marge: Op die Wey, X hont lant

Universis presencia visuris nos Theodericus Koc et Arnoldus de Alst scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Elyas filius Laurencij de Bruechem ven-
didit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem hont et tres
virgatas terre site in jurisdictione de Bruchem super pascuam inter Theodericum filium Ghese et
inter Johanni filium Ghese eius fratrem Theoderico filio Ghesen antedicto in allodio sine censu
et aggere exceptis tribus libris denariorum legalium hereditarij census in die beati Jacobi apostoli Johanni
Bout perpetue ex dictam terra persolvendam et exceptis duobus pedibus aggeris ad quolibet jugeras dicte
terre site in jurisdictione de Alst in loco dicto Zijdewijn inter dictum Theodericum et inter
heredes Leonij de Bruchem et exceptis duobus cum dimidio pedibus aggeris site in jurisdictione de
Hemert in loco dicto Merloesche Wade inter Theodericum et heredes Leonij predictos ad predictam
terram de jure spectantibus hereditarie possidendam Et dictus Elyas dicte terre renunciavit Pro-
mittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere dicto Theoderico filio Ghesen de Bruchem super terra prenotata per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur et eadem preter censum antedictem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quinquagesimo septimo feriam quarta post diem penthecoste
Datum: woensdag na Pinksteren.
Transfix.
Aanhangend: 23-03-1372
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092v / s. 152-1)
01-03-1344. schepenen Johannes Deliane? en Petrus Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2018.
bovenschrift: Bruechem,
marge: Op die Vercht, XVI hont, 1344

Universis presencia visuris nos Johannes Deliane? et Petrus Porter scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgerus vanden Hout vendidit et optu-
lit pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis sedecim hont et
viginti sex virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem Op die Vercht inter heredes fi-
liorum Petri Ne...e de Bomell et Gerardum de Pascua filium Godefridi Neudoni filio
magni Arnoldi de Aelst in allodio sine censu cum aggere ad predictam terram de jure per-
tinente hereditarie possidendam Et Rutgerus predictus terre predicte renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere Neudoni predicto super terra predicta per annum et diem ut jurus est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo quarto feriam secunda post dominica qua cantatur Reminiscere
Datum: maandag na Reminiscere.
Transfix.
Aanhangend: 03-04-1347
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-1)
31-01-1544. schepenen Coenraet van Zwivell en Jan die Cock van Delwinen
Henrick Zegerssenn belooft een tijns aan Reiner vann Aesswin uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Eynen erffthins brieff van eynen golden guldenn jaers die Henrick Zegerss. geloefft hefft

Wij Coenraet vann Zwivell ende Jann die
Cock van Delwinen schepenn inn Zulichem
tugenn dat voir ons comen is Henrick Zegerssenn
ende heeft geloefft Reiner vann Aesswin in erff-
thins enen enckelenn golden koirvoister gulden
goet vann goude ende gericht ende swaer genoech
van gewicht offte die gerechte weerde dairvoir
alle jaer erfelickenn ende ewelickenn te betaelen
ende te boeren op Sunte Mertins dach inden wynter
uuyt huis ende hoffstat met allenn sinen toebe-
hoeren gelegen inden gericht vann Brakel boeven
naest gelegenn Arien Goertssz. ende beneden Hen-
rick Geritssz. voert wie der hoffstat voirss. allomme
met recht naest gelegenn is welckenn thins
voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewelickenn
opten termijnn dach der betaelinge voirss. niett
betaelt enn weer dan so sal daer alle dagenn daer
naestvolghende eenen peen vann enenn halvenn
stuiver genge end geeff optenn erfftins voirss. wassen
ende gaenn welckenn peen metten erffthins voerss.
Reiner vann Aesswynn voirss. den erffthins voirss. ver-
haelenn sal end mach uten guederenn voirss. wan-
neer hij's niet langer en sal wyllen beidenn.
Ende Henrick Zegerssz. voirss. geloeffdenn oeck Reiner
vann Aesswynn voirss. denn erffthins voirss. te
waerenn uuytenn goederenn voyrss. end voert mit
alle sinenn guederenn die hij nu tertit hefft
offte hier naemaels enichsins vercrijgenn en
mach ende Henrick Zegerssz. voirss. en sall geenn
ob anderss.voirss. erffthins voirss. hebbenn dan
Reiner vann Aesswin voirss. sall deese erffthins
voirss. in morghenn voerderenn nae vermeldenn
sijnder alde thins brieve. In oerkonde onser
literenn. Gegevenn indenn jaer ons Herenn
duysennt vyeffhondert ende vier ende vier-
tych denn lestenn dach der maennt
januarij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.77v+78)
22-12-1530. schepenen Reiner van Tuil en Huebert Claess.
Jan Geritss. geheitenn die Wever belooft een tijns aan joffer Cornelis weduwe van Stees van Broeckhuysen uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Herman Johanssz. ghifft 1/2 gulden jaers tot thins.

Wij Reiner vann Tuil end Huebert Claess. scepenn
inn Zulichem tugenn dat voir ons comen is Jan
Geritss. geheitenn die Wever ende hefft geloefft
Goirt Cockenn tot behoeff joffroue Cornelis nagelaten
wedue Stees van Broeckhuysenn tins enen halven
brabanse guldenn tien brabanse stuvers geng end
gheve voir denn halvenn guldenn voirss. off ander
guet brabans paiment dair voyr in gelicke weer-
denn alle jaer erffelick ende ewelick op Sunte Tho-
mas dach apostel te betailenn ende te bueren uuit eyn
huis ende hoffstat mit allenn oerenn tymmerynge
potinge end toebehoerenn gelegenn indenn gericht
vann Brakell tusschen Herman Janss. oestwairt
ende Laurens Hugenss. westwairt off wie alomme
mit recht naestlant gelegenn sijnn welcke tins
voirss. weert saicke dat hij alle jaer ewelick opten
voirss. termijn der betaelynge niet betaelt en weer
dann so sall alle maent dair nae volgende een
peen vann een blanck gengen ende gheve opten
tins voirss. wassenn end gaenn welcke peen te-
gader mittenn tins voirss. joffer Cornelis wedue
voyrss. uuitenn voirss. guede verhaelen sal ende
mach wanneer sij niet langer beide en wylle ende
Jan Geritss. voirss. hefft oeck geloefft Goirt Cocken
tot behoeff joffer Cornelis voirss. den tyns
voirss. ten ewygenn dagen toe waerenn als recht
is tegenn allen die genenn die ten recht comen
wyllenn uuitenn goede voirss. In oerconde onser literen.
Gegevenn int jaer ons Herenn duysent vyeff-
hondert ende dertich des anderen dages nae Sunte
Thomas dach apostel
Thomas apostel = 21 december, dus des anderen dages na = 22 december
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.77+77v)
07-07-1530. Wolff van Swivel(?) en Zeinen (?) van Tuil, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Johan de Cock als
collator van een altaar van Onze Lieve Vrouwe in de kapel van Delwinen met toestemming van Henrick
Boudewijnzoin als vicaris van dit altaar heeft uitgegeven in erftijns 5 hond land onder Delwinen aan
Jan Jacopss. tegen een gouden philipsgulden 's jaars, vermeerderd met een boete van 2 brabantse
stuivers per maand in geval van achterstalligheid van betaling, welke boete de voornoemde vicaris
verhalen mag.
Oorspr. (inv. nr. 1218).
Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 56
De naam van de 2e schepen zal waarschijnlijk moeten zijn: Reiner van Tuil
Bron: Overigen, inv. 1218
25-10-1530. schepenen Reiner vann Tuil en Hubert Claess.
Jan Goessensz. belooft een tijns aan joffer Cornelis weduwe van Stees van Broeckhuysen uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Johann Goessenss. gifft jaers III cappuynenn uit sinne hoffstat op Martyni erfthe??nende

Wij Reiner vann Tuil end Hubert Claess.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Jann Goessensz. ende hefft geloefft joffer Corne-
lis nagelate wedue Stees vann Broeckhuysen
tins drie volwassenn cappuynenn off drie bra-
banse stuvers voir elckenn voir elckenn
cappoenn voirss. op Sunte Mertins dach inden
wynter naestcomende over een jaer ende dair nae
voirt alle jaer thins drie cappuynenn
als voirss. sin off payment dair voir als voirss.
is alle jaer op Sunte Mertins dach in-
denn wynter te betaelenn ende te boeren vuit
een huys ende hoffstat mit allenn oere tym-
merynghe poetinge ende toebehoerenn gelegen
indenn gericht van Brakell in die Vle-
gelstrate tusschenn Jacop Jacopss. nortwairt
end Wyllem R?inen wedue zuitwairt off wie
alomme mit recht naest lant gelegenn sijnn
welcke thins voirss. weert saick dat hij alle
jaer opten termijn voirss. niet betaelt en weer
dann so sal alle maent dair nae volgende
een peen vann enenn blanck gengen end ge-
ve opten tins voirss. wassenn end gaen welcke
peen mitten tins voirss. joffer Cornelis wedue
voirss. vutenn voirss. guede verhaelenn mach
wanneer sij niet langher beiden en wylle ende
Jann Goessensz. voirss. hefft oer geloefft joffer Cor-
nelis voirss. denn tins voirss. ten ewigenn da-
genn te waerenn als recht is tegen allen die
gene die ten recht comenn wyllenn vuten
goede voirss. In oerkonde onser literen.
Gegevenn int jair ons Herenn duysent
vieffhondert ende dertich denn vief ende twyntichsten
dach in oectober.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.75+75v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen ende Gherit Saelmons
soen schepenn yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen is Gherit Claessoen ende hefft
vercofft ende opgedragen voer viefftich gul-
denn ghuet end gheve die hij ghiede dat
hem betaelt sijnn denn brieff daer desenn
teghenwoerdyghenn brieff doersteeken is ende
alle 'te gehoudt des brieffs als dair in geschre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren tot Weer-
denberch ende tot Amerzoien erflicken te besitten
ende Gherit Claes zoen voyrss. verteech opten brief
ende op gehoudt des briefs voirss. ende ge-
loeffde daer op doenn te bertien allen dye
gheve die van sinre weghenn dair myt recht
op vertien sullen end gheloeffde oeck te
waren vann sijnre weghen Jan van Broeck-
huysenn voirss. denn brieff end 'te ghehout
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht
is voer allenn die gene die ten recht comen
wyllenn. die ten recht come Ende van sinre
weghenn alle voirplycht aff te doenn van
denn selvenn. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Herenn duisent vierhondert
ende acht ende dartich des donredages nae
Sunte Peters dach ad vincula.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.74v+75)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Item Dirick Vasterytss. Item Aernt Wyllemss. end Gosen Steskenss. II cappuinen II smaele hoendre.

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen schepenn in Zulichem tughen
dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wyl-
lener rydder mit horen gecoren momber ende
hefft vercofft ende opgedragen voir vief-
tich gulden guet end gheve die sij gie-
de dat haer betaelt sijn enen cappuyn tijns
alle jaer ewelicken op Sunte Mertyns dach
inden wynter te betaelen end enen cappuyn
tinss alle jaer ewelicken opten korsdach te
betaelen. End twe hoenre tins alle jaer ewe-
lyckenn op Sunte Lambers dach te betaelen
uit eenre hofstat die Heinryck Gherits soen toe
behoert gelegen inden ghericht van Bra-
kel tusschen Lanken die Kec (1) ende Gherytt
Claes soen. Voert vieff cappuyn tins alle jaer
ewelycken die eyne helft vanden voyrss. cap-
puynen tins op Sunte Mertins dach inden
wynter end die ander helfft vanden voyrss. cap-
puynen tins alle jaer ewelicken opten korsdach
te betaelenn uyt eenre hoffstat die Heinrick voirss.
toebehoert gelegen inden ghericht van Brakel
tusschen die lantghelegen voirss. Gherit Claes
Claes soen in enen eijgendom erflycken te hebben
ende te besytten. Ende vrouwe Katerin voyrss.
myt horen ghecoren momber verteech opten tins
voyrss. end gheloeffde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sul-
len. Ende geloeffde oeck te waren Gherit Claes
soen voyrss. den tins voirss. jaer ende dach alst
recht is voer allen die ten recht comen wyllen
ende alle voirplicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem heren Jans soen verteech
optenn voirss. tins tot behoeff Gherit Claes soen
voyrss. erflicken te besitten. Ende geloefde
van sijnre weghenn alle voirplicht aff
te doen van den selven. Die supschripti te
betaelenn lenen wij guet. te betaelen In
oerkonde onser literenn. Gegevenn int jaer
Ons Herenn duysent vyerhondert
ende acht ende dartich opten vieff ende
tweijntichstenn dach inder maent van
julyo.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.74+74v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Wij Jan van van Ghiesen end Gheritt
Saelmons soen schepen in Zulichem
tugenn dat voyr ons comen is Gerit Claessoen
end hefft vercofft end opgedragen voir vief-
tych gulden guet end gheve die hij ghiede
dat hem betaelt sijn den brieff daer desen
teghenwoerdyghen brieff doersteken is
ende alle 'te gehoudt des brieffs als dair
in geschreven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenberch end tot Amerzoyen erflicken te
besitten end Gherit Claes zoen voerss. verteech opten
brief end opgehoudt des brieffs voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen dye
gene die van sinre wegen daer mit recht op ver-
tyen sullen ende geloeffde oeck te waren van sijnre
wegen Jan van Broeckhuysen voirss. den brieff
end 'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer ende dach
als recht ys voer allen die gene dye ten recht co-
men wyllen end van sijnre weghen alle voir-
plycht aff te doen van den selven. In oerkon-
de onser literen. Gegeven int jaer ons Heren M. CCCC.
end acht ende dartych des donredages nae Sunte
Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.73v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Gosen Steskenss. Peter Henricss. II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen is vrouwe Katerijn die wief
was heren Jans van Rossem wyllener
ridder mit horen gecorenn momber end heft
vercofft end opgedragenn voer viefftych
gulden guet end gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins enen cappuyn op Sunte
Lambers dach end enen cappuyn op Sunte
Mertins dach inden wynter erflix tins alle
jaer ewelicken te betaelen uyt eenre hoffstat
end uit alle haer toe behoerynghe die Peter
die Velkener toe behoert gelegen inden
gericht van Brakel tusschen Herman Maes
zoen ende erfgenamen Aelbert Donckers Gherit
Claes zoen in enen eijgendom erflicken te heb-
ben end te besittenn ende vrouwe Katerijn mit
horen gecoren momber voirss. verteech opten tins
voyrss. ende geloefde daer op doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op vertien.
Ende geloefde oeck te waren Gerit Claes zoen voirss.
den tins voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn die gene die ten recht comen wyllen
end alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven. Voert Jan van Rossem heren Jans zoen
verteech opten tins voirss. tot behoeff Gherit
Claeszoen voyrss. erflicken te besitten ende ge-
loefde van sijnre weghen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vier hondert
ende acht ende dartych optenn
vyeff ende tweijntichstenn dach in-
der maent vann julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.73)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Gherit Claes soen ende
hefft vercofft end opgedragen voir viefftich
gulden guet end gheve die hij ghiede dat
hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woerdigen brieff doersteken is end alle
'te gehoudt des brieffs als daer in geschre-
ven steet Jan vann Broeckhuysen
heren tot Weerdenberch end tot Amerzoien
erflicken te besitten end Gherit Claes soen
voyrss. verteech op ten bryeff end op gehout
des bryeffs voyrss. ende geloefde daer
op doen te vertienn allen die ghene die
van sijnre weghen dayr mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloefde oeck te
warenn van sijnre weghen Jan van
Broeckhuysen voirss. den brieff end 'te ge-
hout des brieffs voyrss. jaer ende dach
als recht is voer allen die ghene die ten recht
comen wyllenn end van sijnre weghen
alle voerplicht aff te doen van denn
selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end acht ende dartich des don-
redages na Sunte Peters dach ad Vyn-
cla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.72v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-1-2018.
marge: Aernt Wyllemss. IX cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn in Zulichem tugenn dat
voir ons comen is vrouwe Katerijn die wief
was heren Jan van Rossem willener
ridder mit horen gecoren momber end heft ver-
cofft ende opgedragenn voer vieftich gul-
den guet ende gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins drie cappuyn op
Sunte Lambert dach drie cappuyn op
Sunte Mertijns dach inden wynter ende
III cappuyn opten korsdach erflix tins alle
jaer ewelyckenn te betaelenn uyt eenre hof-
stat end uit alle haer toe behoeringhe dye
Gherit Claeszoen toe behoert gelegen in
den ghericht vann Brakel tusschen Heijnrick
Gherits zoen ende Herman Maes zoen Gherit
Claes zoen in enen eigendom erflicken te
hebbenn ende te besittenn. End vrouwe Ka-
terijnn mit horen gecoren momber voyrss.
verteech opten tins voyrss. ende geloefde daer
op doenn te vertien allen die ghene
die daer mit recht op vertien sullen. End
geloeffde oeck te waren Gherit Claes soen voirss.
den tins voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn die ghene die ten recht comen
wyllenn end alle voirplucht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tins voyrss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voirss. erflicken
te besitten end geloefde van sinre wegen
alle voirplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
Herenn duysent vyerhondert ende acht ende
dartych optenn vyeffendetweijntichsten dach
in julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.71v+72)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherytt
Saelmons soen schepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gerit Claes zoen
end hefft vercofft ende opgedragen voyr
vyefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sijnn dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen brieff doer-
steken is ende alle 'te gehoudt des bryeffs
als dayr in geschreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenborch end tot
Amerzoyen erflicken te besytten end Gheryt
Claes zoenn voirss. verteech op die bryeve ende
op gehoudt dyer bryeve voyrss. end geloefde
daer op doenn te vertien allenn die ghene
die van sijnre weghen Jan van Broeckhuy-
senn voirss. die brieve end 'te gehoudt dier
bryeve voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn dye ghene die ten recht co-
men wyllen. End van sinre weghen
alle voyrplicht aff te doen van denn
selven. In oerkonde onser lyterenn. Ge-
gevenn int jaer ons Heren duysent
vyerhondert end acht ende dartych des don-
redages nae sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.71+71v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Giesen end Gerit Saelmons soen
schepen yn Zulichem tugen dat voir ons comen
is vrouwe Katerijn die wieff was heren Jans
van Rossem wyllener rydder mit horen gecoren
momberend hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich gulden guet end geve die sij
giede dat haer betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdigen brieff doersteken is end alle 'te
gehout des brieffs als dair in geschrevenn
steet Gheryt Claeszoen erflicken te besitten ende
vrouwe Katerijn mit horen gecoren momber voirss.
verteech opten brieff end op gehoudt des brieffs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien allen die
gene die te dair myt recht op vertien sullen.
End geloeffde oeck te waren Gherit Claes soen voirss.
den brieff end 't gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach als recht is voer allen die gene dye
ten recht comen wyllen end alle voirplycht
aff te doen van den selven. Voert Jan van
Rossem heren Janszoen verteech opten brieff ende
op gehout des briefs voyrss. tot behoeff Gherit
Claes zoen voirss. erflicken te besitten end geloef-
de van sinre weghen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
acht ende dartich opten vyeff ende tweijntich-
sten dach in julyo.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1413
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70v+71)
05-12-1413. schepenen Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen en Aernt Glummer Jans soen
Gherit Goeden soen belooft een tijns aan Jan Glummers soen tot behoeff heren Jans van Rossem ridder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Wyllem Reijnerss. VIII smaele hoendre

Wij Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen end
Aernt Glummer Jans soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gherit Goeden soen
end heeft geloeft Jan Glummers soen tot be-
hoeff heren Jans van Rossem ridder acht guede
tijns hoenre uit eynre hoffstat end uit alle haer
toebehoerynghe gelegen inden gericht van
Brakel tusschen Luken die wieff was Vastraet
Peters soens ende die gemein strate alle jaer ewe-
licken op Sunte Lambers dach heren Jan van
Rossem voirss. tot tins recht te betaelen end Gerit
Goeden soen voyrss. hefft geloefft Jan Glummers soen
voyrss. tot behoeff heren Jan van Rossem voirss.
den voirss. tins uten guede voirss. ewelycken
te waren voyr alle die gene die ten recht
comen wyllen. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end dartien opten vieften dach in de-
cember.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70+70v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen scepen yn Zulichem tugen dat voir ons
comen is Gherit Claes soen ende hefft vercofft
end opgedragenn voer viefftich gulden guet
end gheve die sij ghiede dat hem betaelt sijn
den bryeff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is end alle 'te gehout des briefs
als daer in geschreven steet Jan vann
Broeckhuysen heren tot Weerdenberch ende
tot Amerzoyen erfflicken te besitten end Ge-
rit Claes soen voirss. verteech opten brieff ende
op gehoudt des brieffs voirss. ende geloefde
daer op doen te vertien allen dye ghene dye
van sinre weghen dair mit recht op vertien
sullen. Ende geloefde oeck te waren van sijn-
re wegen Jan van Broeckhuysen voerss.
dem brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer ende dach alst recht is voer allen die
gene die ten recht comen wyllen end van sinre
weghen alle voirplicht aff te doen van den
van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.67v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons schepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gherit Claes zoen ende
hefft vercofft end opgedragen voyr vieftich
gulden guet end gheve die hij ghyede
dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woerdygen brieff doirsteken is ende alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen heren tot Weerdenberch
end tot Amerzoyen erfflicken te besitten end
Gerit Claessoen voirss. verteech opten brieff end
op gehoudt des brieffs voirss. End geloeffde
dayr op doen te bertien allen die gene dye
van sijnre wegen dair mit recht op vertien
sullenn. End geloeffde oeck te waren van
sinre wegen Jan van Broeckhuysen voirss.
den bryeff ende 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach als recht is voer allen die ge-
ne die ten recht comen wyllen end van
sinre weghen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literem. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
peters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.66+66v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen schepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Gherit Claes soen ende
hefft vercofft end opgedragen voir vieftich
gulden guet end gheve dye hij ghiede dat
hem betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdygen brieff doersteken is ende
alle 'te gehoudt des brieffs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenborch end tot Amerzoyen erflicken
te besitten. End Gerit Claes zoen voerss. ver-
teech opten brieff end op gehoudt des briefs
voirss. end geloeffde daer op doen te ver-
tien allen die gene van sijnre wegen dayr
mit recht op vertien sullen. End geloefde
oeck te waren van sijnre weghen Jan
van Broeckhuysen voirss. den bryeff end 'te ge-
houdt des bryeffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene dye ten
recht comen wyllen end van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen van denselven. In oer-
conde onser literen. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC end
XXXVIII des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.65)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Geryt Claes zoen end heft
vercofft ende opgedragen voyr viefftich gul-
den guet ende gheve dye hij ghiede dat hem
betaelt sijn den bryeff dayr desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes zoen voirss. verteech opten bryeff ende
op 't gehoudt des bryeffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye ghene
die van sijnre weghen dair myt recht op
vertien sullen end geloeffde oeck te waren
van sijnre wegen Jan van Broeckhuy-
sen voyrss. den bryeff end 'te gehoudt des
brieffs voirss. jaer end dach alst recht is
voir allen die gene dye ten recht comen
wyllen end van sinre wegen alle voirplicht
aff te doen van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end acht end dartich
des donredages nae Sunte Peters dach ad
vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T32]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.34v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen ys Geryt Claes zoen end hefft ver-
cofft end opgedragen voyr viefftich gulden
guet end gheve dye hij ghiede dat hem be-
taelt sijn den bryeff dair desen tegenwoerdy-
gen bryeff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als daer in geschreven
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes voerss. verteech op ten bryeff ende
op 't gehoudt des brieffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye gene
dye van sijnre wegen dair myt recht op ver-
tyen sullen. End geloeffde oeck te waren van
sijnre weghen Jan van Broeckhuysen voyrss,
den bryeff end 'te gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen dye gene
dye ten recht comen wyllen end van sijnre
wegen alle voerplicht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vyerhondert end acht
end dartich des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T31]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.33v)