Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

28-06-1545. Akte waarbij Symon van Bueren en Coenraet van Ztuivell, schepenen te Zuylichem, oorkonden,
dat schepenen, burgemeesters en raad van de stad Zaltbommel eenerzijds en Frederick van Doern ter andere
zijde de overeenkomst hebben gesloten van 28 juni 1545 (sic!), welke hier is geïnsereerd, waarbij schepenen,
burgemeesters en raad van de stad Zaltboemel een overeenkomst sluiten met Frederick van Doern, waarbij deze
voor twaalfhonderd carolusguldens de goederen koopt, welke de stad krachtens uitspraak van de raden van de
vorst van Cleeff, regerende vorst van Gelder en Zutphen, verkregen heeft van Reyner van Aeswijn,
heer tot Braekell, 1545 Datering: 1545 NB: Met de zegels van de oorkonders in groene was.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2019.
Wij Sijmon van Bueren ende Coenrart van Ztuivell scepen in Zuylichem tugen dat voir ons comen sijn scepen boergermeijsteren ende raedt der stadt Zaltboemel ter eenre ende Ffrederick van
Doern ter andre sijde ende hebben ten beijden sijden oevergegeven te voldoen ende naer te gaen eens verdrach ten beijden sijden daer aff gemaeckt welcken verdrach is inhoudende van woerde tot
woerden als hyr nae bescreven volgende is in voerwaerden naerbescreven soe sijn scepenen boergermeijstren ende raet der stadt Zaltboemel met verhandelongh ind tussen spreken dem eersamen ind froemen meijster
Jan die Sterck eendrechtelicken gesloeten ind verdraegen eenen vasten stedigen eerffcoep ber??utende soe tussen dem eersaemen raedt der stadt voirss. ende van voergenoemde der selver stadt voorss. ind dem erent-
festen ende froemen Ffrederick van Doern ingegaen aengaende ind betreffende alle alserdane guede dem eersaemen raedt der stadt voorss. ende tot behoeff der selver stadt voorss. van Reijner van
Aeswijn heer tot Braekell etc. myt dem lantrecht ingewonnen ind gewoerven hebben doch insonderheid der gueden soe van Aeswijn opgewonnen voer vam Hoek ind naer daach oir furstelicke Rhede
des fursten van Cleeff als der tijt regerende furste ind heere desses furstendums Gelder ende greeffscap Zutphen der stadt voorss. toegekant ende geclaert sijn met verwillongen beijden partijen
ten beijden da?llen aengenoemen allet vermoegens dem compromis daer op gepassert voir welcke gueden voerss. Ffrederick van Doern voorss. den eersaemen raedt der stadt voorss. ende tot behoeff
der selver stadt voerss. geven sall ind heeft geloeft die summe van twelff hondert karolus gulden in tween termijnen toe betaelen nemptlik vijffhondert der selver gulden voerss. in die
weecke nae beloeken paesschen off acht off veertyen daegen daer naestvolgende bij der erffenisse hij Ffrederick van Doern voerg. vanden eersaemen raede der stadt voerss. der tijt ontfangen
sall oeverleveren ind betaelen ind op den meij dach naestcomende oever een jaer soeven hondert karolus gulden sonder langer vertreck aen handen voor voorss. tot behoeff der stadt voorss. toe
betaelen ingefall Ffrederick van Doern voorss. deesse yerste aengesatte termijn voorss. niet en betaelde, soe sall deesse contrackt des coeps voorss. doet ind ter niet sijn inde verwaell sall
den eersaeme raedt der stadt voorss. ind tot behoeff der selver stadt voorss. vanden voirgenoemden Ffrederick van Doern die vijffhondert karolus gulden noyt moegen panden sonder pandna-
rynge daer tegens te doen offte doen doen in eyniger manyren daer beneffens ist noch voerwaerdt dat inden lester termijn der betalinge voerss. mistalinge gefyell off versume-
nisse daer inne gescyeden sall ende mach alsdan dem eersaemen raedt der stadt voerss. ind tot behoeff der selver stadt voorss. van stondt aen alle die voerss. gueden vrij sonder
eijnige manyren van rechten daer omme te doen offte doen aenvangen ende weder tot oeren alden gebruyck stellen als sij voermaels geweest ind die erffenisse soe vanden voorss. gueden gegaen
sall sijn van onweerde gehalden soe weerden ind Ffrederick van Doern voerss. sall daer beneffens niet van sijnen vijffhondert karolus gulden hij daer op die voerss. gueden betaelt sall
hebben versteeken ind verfallen sijn des sijn besprocken voerwaerden dat dem eersaemen raedt der stadt voerss. ind van weegen der selver stadt voorss. den voirg. Ffrederck van
Doern in allen den gueden voerss. in possessie setten ind stellen sall myt erffenisse daer op te doen in brieven soe daerinne gest?elt die stadt voorss. daer op ontfangen heeft ind tot deesse
daege toe myt ingebruycke??gh is geweest met dijck ind thijns daer toe gehoerende voerbeheltelicken dat den voirgenoemde Ffrederick van Doern van deesse voirss. gueden vier mergen
lants genoempt die Laere off wa?t die genoempt moegen sijn verlaeten ind sich niet cr?uede? sall die welck Reijner van Aesswijn uut deesse voerss. gueden luyt dem compromis
uutgesteken ind toegekent weerden sijn, noch ist voerwaerdt dat alsoe daermede die ingeheven rechtvoerderinge die stadt inde bancke tot Zuylichem hanggende ind staenden
heeft daer van Gerit Petersse het recht bewaerdt die actij der rechtvoerderinge voorss. sall oevermidts deesse den voergenoemden Ffrederick van Doern toecoemen noch ist
voerwaerdt soe wes gueden der guederen voorss. die stadt voorss. verpacht heeft die sall Ffrederick van Doern voorss. bij der pachtongh laeten oer jaeren uut ind die jaerpacht daer
van bueren ind genyeten allet sonder aergelist noch ist voerwaerdt dat Ffrederick van Doern sculdich ind gehalden sall sijn het compromis soe tussen Reijner van Aeswijn ind der stadt
voerss. gegaen t'achtervolgen off inden peen daer inne begrepen selffs tot behoeff der stadt voorss. verfallen ind versteken weessen daer beneffens gehalden sijn t'achtervolgen dem
verdrach soe duerch furstelicke rhede tussen dem erentfesten und froemen Reijner van Aeswijn heer tot Brackell eijns ind scepenen, boergermeijsteren ind raedt der stadt Zaltboemel
anderdeelst opgericht etc. als dat yrer geenen buyten den anderen sich myt Aelbert die Vries ind sijnen erven alsulckes verwins als sij beijden op sijn gueden hebben verdraegen
noch vergelijcken sall sonder sullen sulx toe gelijcke ind enen noyt des anderen voerwetens doen etc. allet voerder vermoegens den verdrach g?enoemt deesse voerss. yerstrurende pen-
nyngen sijn voldaern ind betaelt op vierhondert keijssers gulden nae die welck Ffrederick van Doern doerch bewilligonge scepenen, boergermeijsteren ind raedt der stat voorss.
betaelen sall in tween termijnen te weeten opten heijligen korsdach naestcomende over een jaer tweehondert keijssers gulden ende opten heijligen korsdach daer dan alre naestcomende sonder
langer vertreck ter betaelen d?och op onsser liever vrauwen lichmisse dach beijden voergenoemden termijnen nae korsdach der korsdaegen voerss. koemende ten lanxte waell
betaelt beheltelicken alle voerwaerden voerbescr. in woerden uutgesondert die veranderonge der voorss. summe der pennyngen. Datum den acht ende twentichsten juny anno etc. vijff ende ver-
tich. Item dit allet voerss. is gepasseert ten beijden sijden voer scepenen van Zuylichem Symom van Bueren ende Coenraert van Ztuivell. In oerconde onsser letteren. Gegeven inden jaer
ons Heeren dusent vijffhondert ende vijff ende veertich des saeterdachs voer meij.
Transfix.
Hangt aan: 25-04-1545
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1083 - Regest nr. 154
25-04-1545. Registratie van een akte van 28 juni 1545 door Symon van Bueren en Coenraert van Ztuivell, schepenen te Zuylichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2019.
Wij Sijmon van Bueren ende Coenrart van Ztuivell scepen in Zuylichem tugen dat voir ons comen sijn scepen boergermeijsteren ende raedt der stadt Zaltboemel ter eenre ende Ffrederick van
Doern ter andre sijde ende hebben ten beijden sijden oevergegeven te voldoen ende naer te gaen eens verdrach ten beijden sijden daer aff gemaeckt welcken verdrach is inhoudende van woerde tot
woerden als hyr nae bescreven volgende is in voerwaerden naerbescreven
...
Item dit allet voerss. is gepasseert ten beijden sijden voer scepenen van Zuylichem Symom van Bueren ende Coenraert van Ztuivell. In oerconde onsser letteren. Gegeven inden jaer
ons Heeren dusent vijffhondert ende vijff ende veertich des saeterdachs voer meij.
Datering:
De genoemde akte is van 28 juni 1545, dus deze registratie moet dus later zijn.
1 mei viel in 1545 op een vrijdag. De zaterdag daarvoor was op 25 april.
1 mei viel in 1546 op een zaterdag De zaterdag daarvoor was dus 24 april.
Aangezien pasen in 1546 op 25 april viel is deze tweede datum van 25 april 1545 wellicht in paasstijl zodat het in moderne tijdrekening 25 april 1546 zou moeten zijn?
Transfix.
Aanhangend: 28-06-1545
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1083 - Regest nr. 153
16-06-1540. Akte waarbij Symon van Bueren en Goessen van den Oever Baeyensz., schepenen te Zuylichem, oorkonden, dat Reyner van Aeswijn beloofd heeft, met Pasen eerskomende tweehonderd goudguldens te zullen betalen ten behoeve van de stad Zautboemell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-4-2019.
Wij Sijmon van Bueren ende Goessen vanden Oever Baeyenssz. scepen in Zuylichem
tugen dat voir ons comen is Reijner van Aeswijn ende heeft geloeft Aelbert
Janssz. tot behoeff der borgermeijsteren der stat van Zautboemell ende tot behoeff
der stadt voirss. tot onssen lantrecht te betalen twehondert gouden rijder
gulden off ander goet paeijment daer voir in geliker waerde tot paesschen
naestcomende. In oerconde onsser litteren. Gegeven inden jaer ons Heren dusent vijff
hondert ende veertich den sestyende dach junij.
NB: Met de zegels van de oorkonders in groene was.
Datering: Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert ende veertich den sestyenden dach Junii.
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1866 - Regest nr. 135
20-02-1565. Schepenen Gijsbert Jansz. en Gijsbert van Weerdenburch.
De broers Steffen van Rossem en Marten van Rossem beloven een tijns van 720 gulden, af te lossen met 12.000 gulden, uit hun goederen te Aalst en Brakel en hun leengoederen, aan Reijner, onmondige zoon van za. Alart van Haaften.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-3-2019.
scan 3
Copie
Wij Ghijsbert Jansz. ende Ghijsbert van Weerdenburch schepenen
in Zuijlichem tuijgen dat voer ons comen sijn Steffen van Rossem
heer tho Poderoijen ende Nijevelt, ende Marten van Rossem heer
tho Meijnderswijck ende Waijensteijn gebroederen ende hebben gesa-
mender handt ende elcx bijsunder ende een voer all geloeft Ael-
bert die Ruijter amptman tho Boemell Tielre- ende Boemellreweer-
den Frederick van Duern ende joffrouw Aleijt van Haeften weduwe
van Schueren als geconstitueerde mombaeren vande naegelaten
kynderen Alart van Haeften za. tot behoeff Reijner van Haef-
ten onmundighe soen Alaerts van Haeften voern. nue besitter
des huijs tot Ophemert oft den ghenen van den voorss. Alaert
van Haeftens kynderen besitteren des voorss. huijs wesen sall voer
hem sijnen erven ende naecomelingen oft die actie van hem
hebben sall thijns soevenhondert ende twentich Carolus gulden
jaerlicx twentich gefalueerde stuijvers der munte van Bra-
bant voer yderen gulden te betalen den iersten dach febru-
ary naestcomende in anno etc. ses ende tsestich ende soe voerts
jaerlicx vrij ende sonder enighe afftrecke 't sij van thienden
penningen oft enighen anderen imposten schattinghen lasten
ende heeren penningen hoedanich die sijn oft geseth moegen worden
van alle welcke de voern. gebroederen van Rossem samptliken ende elcx
bijsunder ende een voer all die voern. besitter des huijs tho Ophe-
mert oft actie van hem hebbende geloven in crachte van
dese te vrijen ende te ontlasten sonder uuijt saecke vandyen eeni-
ge cortinghe te doen aenden jaerlicxen thijns voorss, binnen
der stadt Saltbommell in des voorss. Reijners van Haeften
oft actie van hem hebbende oft sijner mombaeren voorss, soe
lange hij onder die mombaerschapp wesen sall vrij seker
bekant te leveren ende te betalen ende te heffen ende te beu-
ren uuijt den Koeweerdt inden gericht van Aelst gelegen
die gemeijnte aldaer ten oosten naest, ende die heer van Poe-
deroijen metten hoegen ende legen Dorenweerdt ende met den
voorsc. ten westen naest, noch uuijt ilff mergen lants inden
gericht van Braeckell gelegen genoempt Joffer Margrieten-
camp Hanrick Aertss. erffgenamen ten oosten naest, ende
Hanrick die Groote kynderen ten westen naest, voerts wie den
voorss. erffenissen allomme met recht naest gegoet mach sijn
ende voorts uuijt alle erffenissen, thijnsen, ende goederen reede
ende onreede, roerende ende onroerende sij gebroederen semptlicken
ende elcx bijsunder nue ter tijt hebben ende noch ennichsins vercrij-
gen moegen onder die eenonghe van Zuylichem gelegen

scan 4
Ende den voorss. Reijner van Haeften ofte actie van hem hebbende
der voorss. jaerlicxe renthe metter peene naebeschreven sal mo-
gen vorderen uuijt een, twee, drie, ofte meer onderpanden voorss.
oft uuijt allen onderpanden voorss. tot sijnen ofte oiren waelgefal-
len sonder den voern. gebroederen daer tegens enighe exceptie
oft uuijtvlocht te moegen genieten. Ende indyen het saecke
waer dat dess voerss. thijns opten voorss. termijn van betalinge nyet
betaelt en worde oft ten langsten binnen een maent daer
naest volgende, soe sall daer alle daghe daer naest comende
op elcken carolus gulden munte voorss. eenen peen van eenen stuijver
gefallueert als voorss. wassen ende gaen, welcken peen vuerss. Reij-
ner van Haeften oft sijne mombaeren soe lange hij onder die
mombaerschapp wesen sall oft actie van hem oft sij hebbende
ter rechter leijstinghe onvermindert den thijns vuerss. sullen
moegen verteeren ende verhaelen uuijten onderpanden voorss. in maten
voorss. ende die gebruederen voirss. samptliken ende elcx bijsunder ende
een voer all geloeffden den mombaeren voern. tot behoeff als voorss.
den thijns ende peen voorss. te waeren uuijt den onderpanden voerss.
ten eewigen daghen als recht is, tegen alle die ghene die ten rechte
comen willen. Ende geloeffden daer toe noch gesamender hant
ende elcx bijsunder ende een voer all hier op gelijcke waerschap te
doene uuijt oiren goederen onder die eenonge van Tuyll gelegen
ende daer beneffens soemen beducht waert hier mede nyet ge-
nochsaem bewaert te sijn alsdan noch tot gesinnen voer de leen-
heer daer op vorder vestenisse te doene uuijt oirde leenguederen
als sulcx nae nature des leenrecht is voerbehalden de ge-
bruederen van Rossem voorss. ende elx bijsunder elcx oerder losse ten
thijnsvoorss. opten iersten dach februarij naestcomende over ses jaeren
alse sulcx Reijner van Haeften voerg. oft den mombaren voorss. tot sijner
behoeff soo veer hij onder die mombaerschapp weesen sall een jaer te
voren hebben weeten laeten, inden iersten meet allen verschenen on-
betaelde thijnse ende daer nae met die hoeftsomma van twelff-
duijsent Carolus gulden oft payement daervoer als voerss. staet
binnen der stadt Saltbommell vrij ende onbeleth in Reijners van
Haeften voerg. oft den momberen voerg. tot sijner behoeff vrij seec-
ker behalt te leveren ende te betalen. Ende allen puncten ende
articulen voorss. geloeftden die gebroederen voorss. van Rossem voern. samptliken ende
elcx bijsunder ende een voer all volcomelicken ende onverbreeckelingen
voer oer ende voer oiren erven ende naecomelingen te vollentrecken
t'achtervolgen ende nae te comen. Renuncierende ende verthijende
voer oer voer oiren erven van allen hulpen van privilegien van
letteren van gratien, hulpen van rechten geestelicke ende weerlicke

scan 5
overghiften des heeren ende der lantschappen, ende voerts van allen
exceptien cav?illatien ofte meuwe vanden die henluyden ende eleke
vandyen insunderheijt hier en tegens ennichsints furderlicken souden
mogen wesen sonder alle arch ende list. In oerconde onser let-
teren. Gegheven inden jaer ons Heeren duysent vijff hondert
vijff ende tsestich opten twentichsten dach 's maents februarij.

Was onderteijkent Bolen. Ende met twee uuijthangende
zegelen van groenen wassche bezegelt.
met een transfix van 21-3-1578 waarin deze brief wordt verkocht voor 1000 pond aan Mr. Aernt de Bye
met nog een transfix van 2-10-1583 waarin Reijner van Haaften de brief weer terugkoopt.
met nog een akte van 22-8-1571 waarin een derde deel van deze tijns wordt verkocht aan Hanrick Goltsteen, man van juffr. Walraven van Haaften, en ook daarvan diverse transfixen.

Omschrijving in de inventaris: Stukken betreffende een geschil tussen de erfgenamen van Johan van Gent en jkr. Herman Schimmelpenninck van der Oye over een tynsbrief uit land te Brakel van 1565, 1628-1640. Met afschrift en oudere stukken van 1565 af. 1 pak
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1829
19-12-1539. Akte waarbij Reyner van Aeswijn, Symon van Bueren en Baldewijn van Welderen, schepenen te Zuylichem, oorkonden, dat Reyner van Aeswijn voornoemd verkocht heeft aan Aelbert Jansz., ten behoeve van de burgemeesters en de stad van Zautboemell, de akte van 18 december 1539, waardoor deze gestoken is, en hetgeen daarin is vermeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-2-2019.
Wij Rijner van Aeswijn Sijmen van Bueren ende Baldewijn van Welderen scepenen in Zuylichem tugen dat
ick Rijner van Aeswijn voirss. vercoft ende opgedragen hebbe voir veertich scillingen die ick gyede
dat mij betaelt sijn den brieff daer deessen tegenwordigen brieff doirsteken is ende allet 'tgehaut
des brieffs voirss. gelijck als daer in gescreven staet Aelbert Jansse tot behoeff der borgermeijsters
ende die stat van Zautboemell erffeliken te hebben ende te besitten ende ick Reijner van Aeswijn voirss. verteech
opten brieff ende op allet 'tgehaut des brieffs voerss. ick geloeffden daer oick op doen te vertijen alle
die geenen die daer met recht op vertijen sullen van mijnder weegen ende van mijnder wegen alle voer-
plicht aff te doen vanden selven. In oirconde onsser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhon-
dert ende negen ende dertich des vridachs voer Sunte Thomas dach den heijligen apostell.
NB: Met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
Datering: Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende negen ende derttich des Vridachs voer Sunte Thomas' dach den heyligen apostell.

datering: St. Thomas apostel = 21 december
in 1539 valt dat op een zondag dus de vrijdag daarvoor is 19 december
Transfix.
Hangt aan: 18-12-1539
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1898 - Regest nr. 133
18-12-1539. Akte waarbij Reyner van Aesswijn, Simon van Bueren en Baldewijn van Welderen, schepenen te Zuylichem, oorkonden, dat de gezworen bode van de hertog van Gelre in Boemelderwerdt, Guert Rynersz., verklaard heeft, aan de kerk van Kerckwijck te hebben afgekondigd, dat de goederen van Aelbert die Vriesse te koop waren, en oorkonden verder, dat Aelbert Jansz. als gevolmachtigde van de burgemeesters van Zaltboemell die goederen heeft verkocht aan Reyner van Aeswijn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-2-2019.
Wij Goessen vanden Oever Arienss. ende Baldewijn van Welderen scepen in Zuylichem tugen dat voir ons
coemen is den gezwoeren boede in Boemelerwardt genoemt Willem Dirxen ende heeft gegyet dat
hij gemaent heeft Aelbert die Vriesse van weegen Aelbert Jansse als volmachtich der borger-
meijsteren der stat van Zaltboemell ende tot behoeff der selver stat voerss. als van seeker
ombetaelde sculdt off penningen te weeten seshondert golden ?Kar? gulden ende noch vijfftich
golden gulden van gewicht tot oncosten. Dair toe tugen wij scepenen voirss. dat wij daer oever
geweest hebben daer Aelbert Janss. voerss. als volmachtich der borgemeijsteren der stat voorss.
ende tot behoeff der selver stat voerss. gericht is oevermits den gezwoeren richter ons hee-
re van Gelre in Boemelerwert tot allen recht in alles goets Aelbert die Vriesse voorss. gelegen
inden gericht van Delwijnen ende inder eninge van Zuylichem als voor het gebreck der sculdt voorss.
des vraechde ons die richter voerss. wat Aelbert Janss. voorss. als volmechtich der borger-
meijsteren der stat voerss. ende tot behoeff der selver stadt voorss. metten guedren voerss. met
recht sculdich te doen war. Dair op wijssden wij scepenen voerss. datmen die guedren
voerss. verbieden sall als recht is ende daernae ?sal??e Aelbert Janssz. als volmechtich
der borgermeijsteren der stadt voerss. tot behoeff der selver stat voerss. vercopen tot onss
lantrecht dit gescyed inden jair ons Heren dusent vijffhondert negen ende derttich der
vierden dach in octobri. Dair nae tugen Wij Reijner van Aesswijn Sijmon van Bueren ende
Baldewijn van Welderen scepenen der bancken voirss. dat voir ons comen is den gezwoeren boede
ons heeren van Gelre in Boemelerwerdt te weeten Zver Rijnerss. ende heeft gegiet dat hij
verboeden heeft als recht is drie sonnendagen ter rechten misse tijt aende kercke van kercke
wijck alles goets Aelbert die Vriesse voorss. dat inden gericht van Delwijnen ende indie eninge
van Zuylichem gelegen is dat dat te vercopen war overmits Aelbert Janss. als vol-
mechtich der boergemeijsteren der stadt voirss. ende tot behoeff der selver stadt voerss.
als voirdt gebreck der sculdt voirss. Daer nae tugen wij scepenen voirss. dat voir
ons comen is Aelbert Janss. als volmechtich der borgemeijsteren ende der stat voorss. ende
heeft vercoft naer alle formen ende manyren als ons lantrecht eijst ende wijst alles goets
Aelbert die Vriesse inden gerichte van Delwinen ende inden eninge van Zuylichem gelegen
ende aldan aender kercken verboeden is ende dat men aldaer sculdich is ende met recht te
verbieden pleech van veertich scillinge gever penningen Reijner van Aeswijn te hebben endete
besitten ende dit alle voerss. als alle rechtvorderinge vol?waren is als recht is naer vermogen
ons lantrecht. In oerconde onsser lettern. Gegeven indn jaer ons Heren dusent vijffhondert
negen ende dertich des donderdachs voer sunte thomas dach den heijligen apostell.
Met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
Datering: Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert negen ende derttich des Donderdachs voor Sunte Thomas' dach den heyligen apostell.
Deze akte is samen met de akte van 4 oktober 1539, die hiervoor onder hetzelfde inventarisnummers is opgenomen, geschreven op één blad perkament (charter).

datering: St. Thomas apostel = 21 december
in 1539 valt dat op een zondag dus de donderdag daarvoor is 18 december
Transfix.
Aanhangend: 19-12-1539
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, inv. 1897 - Regest nr. 132
12-06-1585. Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat Joest Jansz de hofstede, genoemd in de drie voorgaande brieven, door welke deze gestoken is, voor 10 £ heeft overgedragen aan Dierck Pieck.
Oorspr. (Inv.nr. 139), met de vorige charters tezamen bezegeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (toegang 0632), Gelders Archief
Regest 25; inv.nr. 139
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1585
Bron: Overigen
11-06-1585. Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat de gezworen richter in hun presentie Joest Jansz heeft ingeheerd in de hofstede, genoemd in de twee voorgaande brieven, waardoor deze gestoken is.
Oorspr. (Inv.nr. 139), met het vorige charter samen bezegeld.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (toegang 0632), Gelders Archief
Regest 24; inv.nr. 139
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1585
Aanhangend: 12-06-1585
Bron: Overigen
11-06-1585. Adriaen van Beesd van Reynoy en Mathijs Jacobsz, schepenen in Zulichem oorkonden, dat de hofstede genoemd in de acte d.d. 30 April 11, onder welke deze is geschreven, door de gezworen bode is gesleten en aan Joest Jansz verkocht.
Oorspr. (Inv.nr. 139), tezamen bezegeld met het vorige stuk en de twee, hierbij getransfigeerde charters d.d. 11 en 12 Juni hieronder. De zegels van H. van Doern en A. van Beesd aanwezig; dat van Mathijs Jacob is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (toegang 0632), Gelders Archief
Regest 23; inv.nr. 139
Transfix.
Aanhangend: 11-06-1585
Bron: Overigen
30-04-1585. Hubert van Doeren en Adriaen van Beesd van Reynoy, schepenen in Zuylichem verklaren tot gerechtelijke verkoop te hebben besloten van een hofstad c.a. te Zuylichem, toebehorende aan Ariaen Salomonsz, die hieruit een thijns van 3 Car. gld. schuldig is aan Jr. Dierck Pieck.
Oorspr. (Inv.nr. 139). Onder deze acte is die d.d. 11 Juni 1585 geschreven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (toegang 0632), Gelders Archief
Regest 22; inv.nr. 139
Bron: Overigen
25-10-1584. schepenen Peter Maesz. en Marten Ingenhuysz.
Aerndt Schoock Hanricksz. belooft een tijns van 27 gulden 6 stuiver 2 1/2 oort aan het gasthuis van Saltboemel, uit 13 1/2 mergen 1 hont land te Bruchem op die Enckfoort{?}
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
bovenschrift: Bruechem

marge: Soeven ende twintich gulden ses stuver dordalft oort stuver

Wij Peter Maesz. ende Marten Ingenhuysz. scepen in
Zulichem tuygen dat voir ons comen is Aerndt Schoock
Hanricksz. ende heeft geloefft Cornelis Jansz. ende Herman
Sloot als gasthuysmeesteren inder tijt ende tot behoeff des Gasthuys
van Saltboemel erffthijns soeven ende twintich carolus
gulden ses stuver en dordalff oort stuvers tot twintich stu-
ver ter tijt der betalinghe binne Saltboemel gengbaer den
gulden voirss. gereeckent op St. Merten den elfften novem-
bers toecomende en soe voirt jaerlicx ewelick tot eene erf-
thijns recht te betalen uuyt vierthiendalve mergen lants
ende een hont gelegen inden gerichte van Bruechem op
die Enckfoort?, soe die in oir bepalinghe aldaer gelegen
en van de gasthuys van Boemel her gecomen sijn ende voirt
vuyt alle sijne gueden hij nu heefft off nae vercrijgen
mach onder die banne van Zulichem gelegen. Welc-
ken erffthijns voirss. weert saecke dat die alle jaer op
termijn voirss. niet betaelt en worde, soe dan alle weec-
ken daer na volgende eenen peen van vierthiendalve
stuver opten thijns voirss. wassen ende gaan, welcken peen
sall metten erffthijns voirss. die gasthuysmeesteren inder tijt
uutten onderpanden en alle goets als voirss. verhalen sullen
moegen wanneer sij niet langer beiden en willen. Ende
Aerndt Schoock voirss. geloefden oeck den gasthuysmeesteren inder
tijt als voirss. den erffthijns metter peen voirss. vuytten on-
derpande en alles goets als voirss. ewelicken te waeren
als recht is tegen allen die ten rechte comen willen met
... noch? vander? vestenissen voirscreven des aengaende
te daer? mander? ... kenne tot voir.... ver....
armen, alltijt alsmen hem des .........de is. Ende desen? thijns
jaerlicx tot eene erfthijns ... te betaelen? sijnder ewige
losse daer aen te behalden. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heeren duisent vijfhondert vier en tachtentich den
vijfentwintichste dach Octobris

marge: 1584

Ende ... onderteekend E. de Bye. Ende met twee der
schepenen in groene wasse uuythangen zegelen besegelt.
Dezelfde akte komt voor in de bewaardgebleven protocollen van de geloftesignaten van de bank van Zuilichem.
Zie: https://hdl.handle.net/21.12108/7FABAE624ACF47579563262925F7C86A
scan 113, folio 111, rechts onder en scan 114, folio 111v, links boven
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.162+162v)
03-02-1566. Johan Turck van Aelst en Wolter Tuenisz., schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Petsrsz. 5 hont land, gelegen te Aelst, bezwaard met een tyns van 25 brabantsche stuivers aan den Heiligen Geest te Aelst, verkocht heeft aan Dirck Gheritsz.
Oorspr. (inv. no. 418). Met de zegels der beide oorkonders. Met 3 transfixen van 1599 December 19, 1619 Januari 1 en 1619 Januari 1.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Bron: Huis Ammerzoden (toegang 0327), Gelders archief
Inv. 418, regest 128.
Bron: Overigen
07-12-1561. transport van tijnsbrief van 1528
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Datering: des anderen daeghs nae St. Nicolaes Bisschop: 7 december

Bron: Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Gameren (toegang 3287).
Inv. 468, akte van 6-12-1639 met daarin verwijzingen naar 1528, 1541, 1549, en 1561.
Transfix.
Hangt aan: 13-01-1549
Bron: Overigen
27-02-1555. Henrick vander Voert en Claes Weerdt Hubertss. schepenen in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Wij Henrick vander Voert ende Claes Weerdt Hubertss. scepenen
in Zuylichem tuygen dat voir ons comen is Arien Ghijsbertss. ende
heeft geloift meijster Hubert de Ghier priester als provisoir inder
tijt eens gasthuys gelegen tot Bommel aen die noirden sijde van den
kerckhof geheijten here Ffrederick Moliaerts gasthuys ende tot
behoef der armen vrauwen inden voirss. gasthuys wonende thijns
drie gauden keijsers carolis gulden genge ende geef twentich stuver
der munte van brabant voir datum van desen geslagen voir elcken
carolis gulden voirss. gerekent op Sinte Peters dach ad cathedram
naestcomende ende dair na voert alle jaer ewelicken te betalen
op Sinte Peters dach voirss. tot eenen thijns recht den provisoer
inder tijt vanden gasthuys tot behoif der armer vrauwen
dair in woenende commer vrij ende sonder enige corringe van als
te betalen ende te boeren uut eender hofstat haldende eenen halven
mergen stijf met alle oeren poetinge timmeringe ende toebehoeren
gelegen inden gericht van Bruechem op die cortte beuninge Jacop
Arienss. erven oistwairt die crange westwairt erfg. Arnt Rug-
bertss. noirdtwairt van die gemeijn weteringe zuytwairt,
voirt uut alle sijnen gueden die hij nu ter tijt heeft ofte ver-
crijgen mach. Welcken thijns voirss. weert saick dat hij alle
jair ewelicken opten termijndach der betalinge voirss. niet betailt
en weer, dan so sal dair alle dagen dair naest volgende
een peen van eenen halven stuver geng ende geef opten thijns
voirss. wassen ende gaen. Welcken peen te gader metten thijns voorss.
den provisoir inder tijt tot behoif der armen vrauwen voirss.
verhalen sal ende mach uutten gueden voirss. wanneer hij's niet
langer en sal willen beijden. Ende Arien Ghijsbertss. voirss. geloefde
oick meijster Hubert voirss. als provisoir voirss. van tot behoif
voirss. den thijns voirss. te waren uutten gueden voirss. ende voirt
met volner wairscappen ten ewigen dagen als recht is voer
allen die ghenen die ten recht comen willen. Ende arien Ghijsbertss. voorss.
geloeft alle jair den eenen pacht uutten anderen te halden op ver-
vallen te sijn vanden onderpanden voirss. tot behoif den armen voorss.
Met vorwaerde toe gedaen als dat Arien Ghijsbertss. voirss. den
thijns voirss. altijt af sal mogen lossen op eeniger termijn dach voirss.
inden yersten met alle onbetaelde verschenen thijnssen ende dair na
met vijftich keijsers gulden als voirss. of payment daer voir als voorss.
voir die losse des thijns voorss. van dat aen handen des provisoirs
des gasthuys voirss. in tegen woirdicheijt van drijen ofte meer
der canoniken tot Bommel. Ende tot wat tijden dese thijns voorss.
gelost sal worden dat salmen den provisoir inder tijt een
half jair voer den dach der lossen op seggen. In oirconde onser
litteren gegeven inden jair ons Heren dusent vijfhondert ende vijf
ende vijftich den soven ende twentichsten dach in ffebruario.
Bron: Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
Handschriftenverzameling (archiefblok 0508), Gelders Archief
Inv. nr. 440
Bron: Overigen, inv. 440 (f.12v+13)
1555. Akte van bevestiging door schepenen van Zuilichem voor Reinier vein Azewijn van het beslag, gelegd op het huis van Arnout de Wijsse.
1 charter
Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.

Inventaris van het archief van de familie Van Matenesse en van de Heerlijkheid Matenesse, 1251-1917 (nr. 3.20.3), Nationaal archief
(zie pagina 143 vd inventaris)
Bron: Overigen
16-03-1553. Schepenen Henrick van Voerdt en Aryaen van Clootwijck.
Pandwering door Jaspaer Torck dachlicx heer tot Aelst.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-1-2019.
Copye

Jaspaer Torck dachlicx heer tot Aelst heeft zijn
pande geweert met recht nae inhalt des voersten
brieff, tegen Hanrick die Groot rentmeester
des Keizerlijken Majesteits op hem ghedaen heeft eens
voer all op zijn landt recht. Anno LIII den
XVIen martii voer schepenen Henrick van Voerdt
ende Aryaen van Clootwijck.
Bron: Gelderse Rekenkamer (toegang 0012), Gelders Archief, Arnhem
Inv. nr. 3205a. Bijlagen bij de 12de rekening van HENRICK DE GROOT. Stukken ten bewijze, dat de heer van Aalst zekere rente niet meer verschuldigd is, ingekomen in 1559, 1559/60. 1 omslag
Bron: Overigen
07-07-1530. Wolff van Swivel(?) en Zeinen (?) van Tuil, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Johan de Cock als collator van een altaar van Onze Lieve Vrouwe in de kapel van Delwinen met toestemming van Henrick Boudewijnzoin als vicaris van dit altaar heeft uitgegeven in erftijns 5 hond land onder Delwinen aan Jan Jacopss. tegen een gouden philipsgulden 's jaars, vermeerderd met een boete van 2 brabantse stuivers per maand in geval van achterstalligheid van betaling, welke boete de voornoemde vicaris verhalen mag.
Oorspr. (inv. nr. 1218).
Met de zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2019.
Wij Wolff van Swivel ende Reiner van Tuil scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Johan
de Cock als een collatoir eens altairs staende inder capelle van Delwinen dat gesticht is in die
eer Goeds almechtich ende onser liever vroue ende heefft bij wille ende consent heren Henrick Boudewijn-
zoin als vicarius inder tijt des selve altairs voirss. uutgegeven vijff hont lantz in alsulcke groite
als die mit recht gelegen sijn inden gericht van Delwinen tussen Lubbert Turck here tot Hemert zuyt-
wairt ende Airt de Cock Duls noirtwairt streckende westwairt aen die gemene strait Jan Jacopsz.
in enen jairlix erffcijns te besitten voir enen gouwen hertoich Philips gulden geng ende geve vijff
ende tweintich brabanse stuvers voir den gulden voirss. off ander guet brabans paiment
dair voir in gelijcke weerde alle jair ewelick op ten heiligen paeschdach den ewige vica-
rius altoes inder tijt wesende des altairs voirss. tot enen tijns recht te betailen welcke tijns
voirss. weert saick dat hij alle jair opten termijn voirss. niet betailt en were dan so sal alle
maent dair na volgende een peen van twe brabanse stuvers opten tijns voirss. wassen ende gaen
welcke tijns tegader mitten peen voirss. die vicarius des altairs altoes inder tijt wesende
voirss. verhalen mach wanneer hij niet langer beide en wille ende Johan de Cock als collatoir
des altairs voirss. ende bij wel believe ende consent des vicarius voirss. heefft geloefft Jan Jacopsz.
voirss. dit lant voirss. ten ewigen dagen te waeren als recht is voir allen die genen die ten recht
comen willen voir den tijns voirss. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren Du-
sent vijff hondert ende dertich den sovenden dach der maent july.
De naam van de 2e schepen zal waarschijnlijk moeten zijn: Reiner van Tuil
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1218 - Regest nr. 56
27-11-1415. Stoosken (1) van Brakel en Ghijsbert van Ghiesen, schepenen te Zuilichem, oorkonden, dat Ghijsbert van
Ghissen, bastaardzoon (2), aan Jan van Brakel heeft verkocht en overgedragen 11 erftijnsen, bestaande uit
hoenders, gewassen ("dagmaten") en geldbedragen, gaande uit even zovele hofsteden onder Brakel,
waarvan de ligging nader wordt omschreven.
(des woensdags nae sunte Cecilien dach).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-1-2019.
Wij Steesken van Brakel ende Ghijsbert van Ghiesen Gherits soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Ghijsbert
van Ghiesen Vastraets soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem be-
taelt sijn tijns vijftien guede hoenre anderhalff dachmaet ende achtalven scilling ghever penninge erflix tijns uijt eenre
hofstat gelegen inden gericht van Brakel tusschen Diric Cant ende Liisbethen die wiiff was Heinric Claes Neven soens soen
Voert tijns vijf guede hoenre een halff dachmaet ende dordalven scilling ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat
gelegen inden gericht voirss. tusschen Aleit Ghiben ende Ghijsbert van Ghiesen voirss. Voert tijns tyen guede hoenre een dach-
maet ende vijf scillingen ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen Ghijsbert voirss.
ende Jacop Pri?nt. Voert tijns vijftien guede hoenre erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirscr.
tusschen die ?Kanne?strate ende Gherit Reijnbaut soen. Voert tijns tyen guede hoenre erflix tijns uyt eenre hofstat gelegen
inden gerichte voirscr. tusschen Henric Jacopssoen ende erfgenamen Jans van Ghiesen. Voert tijns twelff guede hoenre
ende twe guede capoen erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen Diric van Tyel ende Wouter
Jacops soen. Voert tijns twe guede hoenre ende vijftalven penninc ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen
in den gericht voirss. tusschen Alart? van? Wijnen? ende Heinric Splinter. Voert tijns twe guede hoenre ende vijftalven penninc
ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen in den gericht voirscr. tusschen Tan?its Heinricss soen ende Hei?ric?k v?an
V?re? Voert tijns vijf guede hoenre ende vijf scillingen ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden
gericht voirss. tusschen die peperstrate ende Peter Doncker. Voert tijns vijf guede hoenre ende vijf scillingen ghever
penninge erflix tijns uijt eenre ofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen erfgenamen Jan Dirics soens ende K???
sine die wiif was Arnts Neven. Voert tijns tyen guede hoenre erflix tijns uyt eenre hofstat gelegen inden
gericht voirss. tusschen Peter Doncker ende erfgenamen Willems Kers alle jaer eWeliken den voirscr. tijns op
Sunte Lambertsdach heren Jan van Brakel ridder in enen eijgendom te hebben te bueren ende erfliken te besitten
uijtgenomen die twe capoen voirscr. alle jaer ewelicken heren Jan van Brakel voirscr. op Sunte Mertiins dach inden
wiinter te betalen ende Ghijsbert van Ghiesen Vastraets soen voirss. verteech opten tijns voirss. ende geloefde daer aff doen
te vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oick te waren heren Jan van Brakel
voirscr. den tijns voirscr. uten gueden voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen
ende alle voerplicht aff te doen vanden selven hier aff is joncfrouwe Margriet van Ghiesen een borge Voert
Beatrisse Ghiisberts dochter mit horen gecoren momber verteech opten voirscr. tijns tot behoeff heren Jans van Bra-
kel voirscr. erfliken te besitten ende geloefde van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen van den selven
die supscripti hoenre loven wij guet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert
ende vijftyen des woensdags nae Sunte Cecilien dach der heilige joncfrouwe.
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren

datering: St. Cecilia dag = 22 nov. in 1415 viel dat op een vrijdag, dus de woensdag daarna was 27 november.

(1) hier staat duidelijk Steesken
(2) het patroniem moet zijn Vastraetzoon, deze Ghijsbert was dus geen bastaard
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1278 - Regest nr. 8
30-06-1538. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwijnen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Hillegond, weduwe van Arien die Cock, en Heylken, weduwe van Wouter Ghysbertss., zijn overeengekomen elkaar alle schuldbekentenissen, die de een van de ander heeft, te zullen teruggeven.
Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2018.
Wij Wolff van Ztuivell ende Jan die Cock van Delwijnen scepen in Zuylichem tugen
dat voer ons comen sijn joffrau Hilligond naegelaten wedue zeyliger Arien die Cock
ende Heijlken naegelaten wedue Wouter Ghijsbertss. met hoeren gecoren momberen ende
hebben malcandren geloeft te hantreijken ende oever te geven alsulke brieven ende
hantscriften als sij van malcandren ten beijde sijden tot deessen dage toe gehadt hebben
ende noch hebben mochten te weeten dat joffrau Hillegond voorsc. hantreijken ende oever-
leveren sall Heijlken voorsc. alle alsulke brieven ende hantscriften als Wouter Ghijsbertss.
zeyliger off yemant van sijnent weegen joffrau Hilligond voirsc. geloeft off gegeven
heeft ende in geliker manyren dat Heijlken voersc. oick hantreijken ende oeverleveren
sall joffrau Hilligond alle alsulke brieven ende hantscriften als joffrau Hilligond voorsc.
off yemant van hoerse weegen Wouter Ghijsbertsss. zeyliger geloeft off gegeven heeft ende
hebben voerdt deese twe voirsc. malcandren van alsulke brieven ende hantscrifften
vrij ende quijt gescolden ende mede geloeft voer hoer ende horen erffgenamen daer aff
te vrijen ende te quijteren ten eewigen dagen allet sonder aerch ende list. In orcon-
de onsser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende acht ende derttich
den lesten dach der maent junij.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 911 - Regest nr. 59
12-10-1546. Symon van Bueren en Jochem van Gyessen, schepenen te Zuylichem, oorkonden, dat Jenniken, weduwe van Danelt Arntss., tegenover meester Hubert die Gyer, priester, op zich genomen heeft een dijkgedeelte, groot 37½ voet, in de Ledennaer te Aelst, alsmede een dijkgedeelte, groot 9 voet, eveneens te Aelst, behorende bij 3½ morgen land aan die Loo te Delwijnen, dat partikuliere eigendom van meester Hubert is, 6 jaren lang te onderhouden, gedurende welke tijd Jenniken vrijgesteld zal zijn van de betaling van een tijns van 2 gulden 's jaars, gaande uit een hofstede te Kerckwijck, genaamd dat Paradijs, haar toebehorende, die zij aan meester Hubert als vicaris schuldig is.
A) Oorspr. (inv. nr. 1226)
Met het geschonden zegel van de eerste oorkonder.
B) Afschrift (midden 16de eeuw), in inv. nr. 1171, fol. 2 gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-12-2018.
Copia

Wij Simon van Bueren ende Jochem van Ghiessen scepen in Zuy-
lichem tuygen dat voir ons comen is Jenniken nagelaeten wedue
Zeyliger Danelt Arntss. met hoeren gecoren momber ende heeft
geloift meijster Hubert die Ghier priester, dat sij dijcken
maken ende bewaren sal op hoeren cost ende op hoeren anxt
ende oer goet acht ende darttichstenhalven voet dijcx welcken
dijck voirss. meijster Hubert voirss. als vicarius onsser lie-
ver vrauwen altair tot Kerckwijck liggende heeft tot
Aelst inden Ledenair. Noch ontrent negen voet dijcks
oick op Aelst gelegen gehorende tot vierdalve mergen lants
gelegen op Delwijnen aen die Loo meijster Hubert voirss.
sijn eijgen patrimonium goet. Ende Jenniken weduwe voirss.
met hoeren gecoren momber geloefde oick alle scauwen over
den dijck te leveren also dat meijster Hubert voirss. dair
eghene hinder of schade doer gecrijgen en mach hij
ofte sijnen nacomelinge ende dit vorss. duyrende ses
jaren naistcomende wair af dat ierste jair wesen sal het
jair van soven ende veertige met vorwarden toegedaen
dat Jenniken wedue voirss. voir deesse parcelen van dijcken
voirss. te bewaren die ses jaren voirss. jairlix in halden sal
alsulcke twe currante gulden ad darthiendalve stuver
brabants elcke gulden gerekent als meijster Hubert voirss.
als vicarius voirss. jairlix met recht heeft ende maent
wuyt eender hofstadt tot Kerckwijck gelegen geheijten
dat Paradijs toebehorende Jennikens voirss. te weeten altijt
den thijns die jairlix op Sinte Petersdach ad cathedram
verschijnen sal in elcke jair der jaren voirss. noch sijnt
vorwairden oft gevyel in dees jaren voirss. dat meijster
Hubert voirss. eenigen kommer of schade gecreech vanden
dijck voirss. dat sal hij ende sijnen nacomelingen mogen
verhalen op alle guederen Jennikens voirss. gelegen inder
eninge van Zuylichem alle dinck sonder arch of
list. In oirconde onsser letteren. Gegeven inden jair ons
Heren dusent vijf hondert ende ses ende veertich den
twelfsten dach octobris.

Dese vier copien voirss. accorderen myt
horen originaelen verzegelden ongecancelleerde
schepenen brieven van woorde tot woorde
het welck ick notaris hieronder gescreven
ken und belije myt mijn eijgen naem hier
onder gesath.

Ma. Albt. notarus publicq.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1171 - Regest nr. 72
16-09-1461. Boudewijn van Welderen en Arnt Geritssoen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnt die Kock van Delwijnen en Arnt die Kock, zijn zoon, de erftijnsbrief d.d. 17 april 1446 (reg. nr. 16) hebben verkocht aan Gijsbert Morinck ten behoeve van de vicaris van het altaar van Onze Lieve Vrouwe in de kerk van Kirckwyck.
(op sente Lambertsavont bisscops).
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Het origineel is gestoken geweest door het origineel van de akte d.d. 1446 april 17 (reg. nr. 16).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-12-2018.
Wij Boudewijn van Welderen ende Arnt Geritssoin scepen
in Zuylichem tugen dat voir ons komen sijn Arnt die Kock
van Delwijnen ende Arnt die Kock sijn soin ende hebben ver-
coft ende opgedragen voir hondertpont gever penningen
die sij gieden dat hem betaelt sijn den brief dair
desen tegenwoirdigen brief doergesteken is ende alle
't gehaut dess briefs als dair inne geschreven steet
Gijsbert Morinck tot behoif des ewigen vicarius
onser liever vrauwen autair inder kircken van
Kirckwijck erffelicke te besitten ende Arnt die Kock
ende Arnt sijn soin voirss. vertegen op den brief ende 't ge-
haut dess briefs vurss. sij geloifden dair op doen te
vertijen alle die genen die mit recht van hoerren wegen
dair op vertijen sullen sij geloifden oick te waren Gijs-
bert Morinck tot behoif des ewigen vicarius vurss.
van hoerre wegen den brief ende 't gehaut diss briefs
vurss. jair ende dach alst recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen ende alle voirplicht af te doen
vanden selven van hoirre wegen. In oirconde onser
litteren. Gegeven omden jair ons Heren dusent vier hondert
een ende tsestich op Sente Lamberts avont bisscops.
datering: St. Lambert = 17 sept. dus de avond daarvoor is 16 sept.
Transfix.
Hangt aan: 17-04-1446
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1171 - Regest nr. 19
17-04-1446. Engbert die Kock Aerntss. en Claes Spirinck Janss., schepenen te Zulichem, oorkonden, dat Jan die Kock Aerntsz. verkocht en in vrije eigendom overgedragen heeft aan Aernt die Cock van Delwijnen 4 morgen land onder Delwijnen in de Rampert, waarna Aernt die Kock voornoemd hem dit land weer overgegeven heeft tegen een erftijns van 3½ gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Door het origineel is gestoken geweest het origineel van de akte d.d. 1461 september 16 (reg. nr. 19).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-12-2018.
Copia

Wij Engbert die Kock Aerntssz. ende Claes Spierinck Janssz.
scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Jan die Kock
Aerntssz. ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert guldens goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn vier mergen
lants gelegen inden gericht van Delwijnen inden Rampert
tusschen Willem Ottenssz. aen die een sijde ende Jan die Kock
voirss. aen die ander sijde Aernt die Cock van Delwijnen
in eenen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck uutge-
nomen den gemeijnen dijck van Delwijnen die dair mit
recht toe behoirt erfeliken te besitten ende Jan die Kock
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeifde dair op
doen the vertien allen die geen die dair mit recht
op vertien sullen ende geloifde oick the waeren Aernt
die Cock voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is voer allen die geen die ten recht comen willen
ende alle voirplicht aff aff the doen vanden selven. Doe
dit geschiet was doe gaff weder Aernt die Kock
voirss. dit lant voirss. Jan die Cock voirss. in eenen
jairlicsschen erftijns erfeliken the besitten elcx tsjaers
voir vierdalven gouden overlensschen rijnssche gulden
genge ende gheve of ander goet payment dair voir
in gelijker weerde erfelijck thijns alle jair eweliken
Aernt die Kock voirss. den tijns voirss. the betalen opten
iersten dach in meij tot onsen lantrecht. In oirconden
onser letteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vier
hondert ende ses ende veertich opten seventienden dach inden
maent die men heijt aprille.
Transfix.
Aanhangend: 16-09-1461
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1171 - Regest nr. 16
15-01-1515. Afschrift van een schepenakte waarin Christoffel, graaf van Meurs en Sarwerden, een tijns uit een uiterwaard geeft aan de Heilige Geest in Zaltbommel in ruil voor een tijns uit het Hof van Gelre in Zaltbommel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-12-2018.
        Copia
Wij Alaert van Welderen Baiensz ende Johan van Malsen scepenen in Zulichem tuijgen dat voer ons komen is die edele ende waelgeboren joncker Cristoffel greve to Morse ende tot Zalweerden als stadthalder des doerluchtigen hoochgeboren fursten heren Kaerel hertoch van Gelre van Gulich ende greve van Zutphen onsen genadicxsten lieven heren, Ende heeft nae vermogen ende inhaldt der commissie die zijn furstelike genade hem daeraff gegeven hebben inden naeme ende vander selven sijnre furstelicker genaden opgedragen ende gegeven eenen olden gouden schilt munts des conincx van Franckrijck goet ende geve erffelijcken thijns die zijn genaden oft zijn genaden rentmr. jaerlicx mit recht hebben ende te heffen ende te boeren plegen uut eenen uuterweerdt buijten dijcx gelegen inden gerichte van Niewael geheijten der Carthuseren uuterweerdt van Vucht tusschen die dijckcaveling off den dijck aen die een zijde beneden Ende die Carthuseren voirsz. off wie daer mit recht naest landt gelegen zijn aen dander zijde boven, heeren Aelbert Posthauwer ende Ghijsbert de Groet als heijlige geest mrs. der taeffelen des heijligen gheest inder stadt van Zautboemel ende tot behoef der selver taefelen des heijligen gheest erffelijcken te besitten ende alle jaer ewelicken op Sinte Mertens dach inden winter te heffen ende te boren uut den uuterweerdt voirsz. in alzulcken manieren ende rechten als zijn furstelicke genaden ende sijn genaden voirvaderen reyntmrn. den selven thijns uut den uuterweerdt voirsz. jaerlicx te heffen ende te boeren plegen Ende joncker Cristoffel als stadthelder ende inden naeme ende van wegen onsen genadigen heeren voirsz. verteech opden thijns voirsz. voer nu ende ten ewigen dagen tot behoef der taeffelen sheijligen geests voirsz. erffel. te hebben ende te besitten Ende het is te wetene dat onse genadige heren voirsz. desen zijnre genaden erfthijns voirsz. der taefelen sheijligen gheests voirsz. gegeven heeft in een maniere van wissel voer anderen thijns die de taefel sheijligen gheests voirsz jaerlicx pleech te heffen ende te boeren uut zijnre genaden Hoff van Gelre binnen zijnre stadt van Zaltboemel gelegen welck Hoff van Gelre sijn furstelijcke genaden gegeven hebben der Regulieren van Boemel, Om aldair een nijen cloester op te tymmeren nae inhaldt zijnre genaden zegel ende brieve die zij daeraff hebben. heeft loven wij goet {1} In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vijfhondert ende vijfthien den vijfthiensten dach der maent jannuarij
1. Dwz. in de originele tekst was een correctie met het woord "heeft". Waarschijnlijk aan het begin, bij "hem daeraff gegeven hebben".
Bron: Gelderse Rekenkamer, inv. 3193, f. 5v.
Bron: Overigen
25-05-1537. Schepenen Ffredryck van Dorn, Aernt van Tuyll, Clais Werdt Hubertsz. en Dirck Muyll.
De schepenen verklaren dat zij op bevel van de amptman de krib bekeken hebben, en dat daar aan weerszijden een tuin gemaakt was, maar dat ze door het hoge water het eind van de krib niet konden zien.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-11-2018.
Copia
Wij Ffredryck van Dorn Aernt van Tuyll Clais Werdt
Hubertsz. ind Dirck Muyll schepen in Zulichem certificeren voir
die gerechte wairheit dat op huden dato desselven voir ons gekomen is
dem erentvesten ind vroemen Henrick die Ruiter amptman etc. ind heefft
ons schepen vurss. gesonnen op onssen eedt dat wij van wegen ind
dorch schryfftelick beveell Ro. Keij. Ma.t {1} mit sijn lyefden? solden
gaen tot Braickell op die cribbe daerinne het feer? voert {2} om et-
zeliche zaicken aldaer to besichtighen berurende tussen die van Vuern
ind Reijner van Aeswijnt Soe tughen ind certificeren wij schepenen
vurss. dat wij gesyen hebben datter enen tuyn ny getuynt was
aen beijde sijden van die cribben ind soe ons dochte soe ghinck
die tuyn aen beijde sijde t'eijnden om die cribbe dan wij en
constent aent eijnde niet waill gesyen want het water gevloyet
offte gewassen was. Ind want men dan schuldich is die wairheit
getuychgenisse to geven alsmen dair doichtelick op versocht wordt
soe hebben wij schepenen vurss. dit mit ons gewoentelicke hanteij-
ken. Gegeven ind geschiet int jair ons Heren duysent vijff-
hondert ind soven ind dartich den vijff ind twintichste dach inde meij.

Overgelevert bij Heijnrick die Ruyter
den XXVIIe dach maij 1547.
1. Rooms Keizerlijke Majesteit
2. Hier is gecorrigeerd zonder dat zeker is wat er moet staan.
Op scan 168 bevindt zich een afschrift van een akte opgemaakt door de schepenbank van Zuilichem in 1537
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 4912
24-10-1546. Schepenen Jochem van Gyessen en Ott van Herwijnen.
Derick Wijssersszn., Henrick Gerritszn., Herman Jansszn., Johann Lauwen, Claes Geretszn., Johan Daemen, Peter Janssz., Thoenis Lauwen, en Henrick Zegersszn. leggen een getuigenis af mbt het aanleggen van een krib.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-11-2018.
Wij Jochem van Gyessen ende Ott van Herwijnnen schepen
in Zulickem doin kunt ende certificieren eijnenn
iglicken vor die rechte wairheit dese tegenwoirdige certificatie
sullen syen off hoerenn leesen dat vor onns gekhoemen
sijnt in properen personen Derick Wijssersszn., Henrick
Gerritszn., Herman Jansszn., Johann Lauwen, Claes Geretszn.,
Johan Daemen, Peter Janssz., Thoenis Lauwen, Henrick
Zegersszn. ende hebbenn getueght bij oerenn eed mit op-
gerichtenn vyngeren vollstaeffts eedes den Derick vann
Sevender scholtus toe Braickell vann hem zamentlick ontfanq
hefft seggende dat omtrent darthien jair
geleedenn dat sij zamenderhantt den heren tot Braickell
dye irste fundamenten van eijner nijer krybben hebben
helpenn leggenn niets van sijnen nijen angewassenn
lande dann van sijnen grunde ende althoevig lande
alsoe ferre aals met mit eijnen harden kluytt van eerden
affwerpenn mochte, sunder schuytten dairto togebruick
Ende dat se deposanten vorss. dieselve krybbe gelacht
hebbenn sundre imants contradicthii offte werder seggenn.
Ende want men schuldig is die wairheit getuygnis tegeven
besundre als men dess versoicht voort soe hebbenn wij
schepenn vorss. onnse zegelle beneden op spatium deser
certificatien gedruckt. In den jair onss Heren fijff-
tienhonert ende sees ende vijerttich opten vijer innd twintigste
dach der maint octobris.
op scan 143 bevind zich een afschrift van een akte opgemaakt door de schepenbank van Zuilichem in 1546.
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 4912
24-03-1474. schepenen Jan van Brakel Diricksz. en Helmych Dirick zoen.
Jann van Steenberghenn als man van joffer Engel, verkoopt enkele tijnzen aan Jan van Broeckhuysen en van Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-11-2018.
f.51
Wij Jan van Brakel Diricksz. ende
Helmych Dirick zoen schepenn in Zulichem
tugenn dat voir ons comen is Jann van Steen-
berghenn als momber end man Joffer Engel
sinre huisfrouwe end hefft vercofft ende
huisfro opgedragenn voor duysent pont ghe-
ver pennynghenn die ghiede dat hem be-
taelt sin ale dese thinsse hier na bescrevenn die
menn jaerlix schuldich is end te betaelenn
pleech op Sunte Peters dach apostels ad Cathe-
dram. Inden ieerstenn een halve croen
uyt gentenn weert gelegenn indenn gericht
van Brakell tusschenn Jann van Broeckhusen
f.51v
end Wyllem Aerntss. Item enenn halvenn
franckricksche schilt end een dordendeel vann
enenn franckrickschenn schilt uit enen geseet
dat Liesbet Steeskenn plach te wesenn gelegen
geleghenn gelegenn indenn gericht voyrss.
tusschenn Tielmann Goesens soen end Gherit
Jacops soen. Item een end viertychste halven
groetenn uyt Vasterits Zweerts hoffstat gelegen
inder ghericht voirss. tusschen Peter Petersoen
end Baukenn die Kock (1). Item noch tweintich
braspeningen uit Pauwels Jacops soen geseet
gelegenn inden ghericht voirss. tusshenn Pe-
ter Peterssoen voirss. end Jann uytenn Hout.
Item enenn groetenn uit Peter Wyllemszoen
hoffstat gelegenn inden gericht voirss. tusschen
Heinkenn Hughens soen voerss ende die moe-
lenn steghe. Item twelff groetenn uit Bau-
kens hoffstat vann Myllen gelegenn inden
gericht voirss. tusschenn Heinkenn Hugens
soen voirss. end Ghijpkenn Hughennsoen. Item
twelff groet uit Simonn Janssz. hoffstat gele-
gen inden gericht voirss. tusschenn Steesken
Gelummerssoen end Ghupkenn Hugens voirss.
Item noch dese tinsse hier nae bescreven die
men jaerlix schuldich is ende te betaelenn
pleech op Sunte Lambers dach biscops. Inden
ierstenn sestienn groetenn ghever pennynghenn
uit erffghenamen Aelbert Donckers hoffstat ge-
legenn inden ghericht voirss. tusschen Huyg-
skenn Hugens soen voirss. end Dirick Matheus
soenn. Item vieff groet uit Peter Velkeners
hoffstat ghelegenn inden gericht voirss. tusschen
Hermann Maess. end Heinkenn Laurens soen.
Ytem vieftien groetenn uter hoffstat
Herman Maess. voirss. ghelegenn inden ge-
richt voirss. tusschenn Matheus Janss.
ende Diryck Matheus soenn voirss. Item
f.52
vyer groet uter hoffstat Matheus Janss. voerss.
gelegenn inden ghericht voirss. tusschen Peter
vann Hoick ende Herman Maess. voyrss.
Item noch twee groete uter hoffstat Matheus
Janss. voirss. gelegenn inden ghe-
richt voirss. tusschenn Peter van Hoick ende
Herman Maess. voirss. Item begenentweijn-
tich groeten uyter hoffstat Peters vann Hodick
voyrss. gelegenn inden gericht voyrss. tusschen
Matheus Janss. end Laurens die Kock (2)
voirss. Item drie pont ghever penninghen
uyter hoffstat Laurens die Kock voirss. gelegen
indenn gericht voirss. tusschenn Vasterits Sweerss.
ende Peter van Hoydick voyrss. Item drie
groet uyth Jans Neven hoffstat geleghen
indenn gericht voirss. tusschenn Jan Jacops
soenn ende Wyllem Aelberts soenn. Item vief
groetenn uyt Heinrick Bobbers geseet gelegenn
indenn gericht voirss. Item ses pennyngen
uyt Wyllem Jacops soenn geseet gelegen inden
gericht voyrss. tusschen Jacop Wouterssoenn end
Gelummer Gelummers soenn. Item sesten hal-
venn scillinck uit eenre hoffstat die Heijn-
rick Roesenn plach te wesenn gelegenn
inden gericht voirss. tusschenn Diryck
vann Brakell end Jan Bobbert. Item
ses pennynghen uyt enenn halvenn morghen
lands hens Claes vann Brakel die Mar-
griet Ykens toe placht toe hoeren gelegenn inden
ghericht voirss. affter denn aldenn dieck tuschen
Jann vann Weerdenberch ende Jan van Tiell
Beritssoenn. Item Dirick van Brakel ende
Jann vann Brakel vyerdenhalvenn schyllynck
uyt enen camp landts gelegenn inden ge-
richt voyrss. affter tusschenn dye slusenn tuschen
Dyrick voirss. end landt des Heijliges Geests van
Brakel. Item Reijner Goiens soenn twee
Schyllinck uit twe merghen lands gelegen
indenn gericht voirss. affter hout Vasterit Sweertsoen
f.52v
voerss. an dye een siede ende ende wylner Ghiesbert
herenn tot Hemert aen die ander siede. Item
Broes vann Reijns drie scilling uit drie mergen
lands gelegen inden gericht voirss. in
die benynghe affter denn suchovell tusschen
Zegher Janss. ende Herman Maess. voyrss.
Item drie schilling ghever pennynghe uit
drie merghen landts gelegenn inden
gericht voirss. die Vranck Jan Vran-
kens soens toe te hoeren plegen after den
Suchoevel tusschen Zegher Jans soenn
end Herman Maess soen voirss. Item tijns
enenn halvenn schilling ghever pennyn-
genn diemen jaerlix schuldich is te betae-
lenn uit enenn merghenn lands
die denn cureet der kerckenn voerss
van Brakel toe behoert gelegenn inden ge-
richt voyrss. dye Ghieb Bonynck plach
te wesenn in dye korte Bruynge tusschen
Ot vann Voern ende erff des cureets der
kerkenn voirss. off tusschenn dye ghene die
den lande ende goede voyrss. met recht naest
gelegenn sijnn Jan vann Broeckhuysen
ende vann Brakell voerss. in enenn
eigendom erfflickenn te besitten end Jann
van Steenberghenn als momber sijnre
huysfrouwe voerss. verteech op alle dese tijnse
voyrss. ende geloeffdenn daer op doenn
te vertienn allenn die ghene dye mit
recht dair op vertienn sullen. Sij geloefden
oeck te warenn Jann van Broeckhuysenn
ende vann Brakel voyrss. alle dese thijnse voerss.
jaer ende dach als recht is voer allen die
ghene die ten recht comen wyllenn ende
alle voyrplicht aff te doenn van denn
selven die superscriptienn weert ende voerss. loe-
ven wij guet. In oerconde onser literen. Gegeven
indenn jaer ons Heren duysent vierhondert vier-
ende soeventich des donredaechs na Sunte Geer-
truydenn dach.
St. Geertuyd = 17 maart. In 1474 viel dat op donderdag, dus de donderdag daarna is 24 maart.
(1) deze Baucken die Kock zou dezelfde kunnen zijn als de Laurens die Kock op f.52
(2) deze Laurens die Kock zou dezelfde kunnen zijn als de Baucken die Kock op f.51v
wellicht is een van beide vermeldingen een verschrijving, maar het is niet duidelijk welke dat dan moet zijn.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.51+51v+52+52v)
11-03-1551. Frederick van Doern en Jan Arnssen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Alart van Haeften, als erfgenaam van Dirck van Haeften, Joachim van Gyessen als voogd van zijn vrouw, erfgename van Joost van Braeckell, van alle verplichting tot vrijwaring van een tiend te Delwijnen, die Joest aan Dirck had overgedragen.
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-11-2018.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1296 - Regest nr. 74
1545. vermelding van een opdrachtbrief van "den Ruyterwaert op Hendrick den Ruijter, 1545"
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-11-2018.
vermeld in een inventarislijstje van verlij en opdrachtbrieven uit ca. 1700.
De inventaris omschrijft het als: "Lijst van eenige oorkonden uit het archief, betrekking hebbende op verschillende uiterwaarden, ca. 1700. 1 stuk "
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 27
13-10-1566. Obligatie van 140 gulden op door Adriaen die Cock aan Hanrick die Groot, gerelateerd aan een schuldbrief van de kerk van Tuil, voor schepenen van Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-11-2018.
Wij Ghijsbert Jansen ende Ghijsbert van Werdenburch scepenen in Zuijlicum tugen dat voir ons comen is Adriaen die Cock, undt heefft gheloeft Hanrick die Groot hondert veertich Carolusgulden und darthien stuvers van Brabant ghefaluweert, ijder voirscreven gulden ad tweintich stuvers Brabant ghefaluweert gherekent op Sunte Martiusdach in den wijnter toecomende, nemptelijck den elfsten dach Decembris in anno den seven ende sestich te Saltboemel ende sijn vrij seker behout op verval van dubbel ghelt tot onssen lantrecht te betalen. Bij{sonder} so dat Hanrick die Groot voirgenoempt bij gebreck der voirscreven betalinge die voirscreven penningen sal moghen uuijts{oecken} met {pro}cuduire als des heren verwonnen scult sonder enighe pantkeringe daer teghens te ghe{scieden ende} sulcke voorbehalt, dat desen brieff nimmermeer en sal bejaren noch bedagen ter tijt toe ende so {lange} den lesten penning ende interessen ijersten inhalts brieffs betaelt sijn sal. Hercomende dese scult voirscreven van {seckeren} brieff ende andere scult so sij seijden die de kercke van Tuijl sculdich was Hanrick die Groot. In oirconde onsser letteren ghegeven int jaer ons heren duijsent vijff hondert ses ende sestich den darthienste dach Octobris.
Berens {1}, secretaris.
1. moet zijn: Bolen?
Beschadigd.
Bron: Heerlijkheid IJzendoorn, inv. 205
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2018.
Wij Aernt Pyeck van Gamberen ende Aernt dye Kock van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Joncfrouwe Byatrys Jans Tsjoer?tens wijff was ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die sij giede dat hoir betaelt sijn enen huijs ende een hofstat myt allen hoiren toebehoir
ende gelegen inden gericht van Aelst tusschen die kerck van Aelst ende die gemeijn straet van Aelst voirss. Jan
die Groet in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erfeliken the besitten ende joncfrouwe Byatrys voirss.
verteech op dit goet voirss. ende geloefde daer op doen the vertien allen die geen die daer myt recht op ver-
tien sullen ende geloefde oeck the waeren Jan die Groet voirss. dit goet voirss. jaer endedach als recht is voir
allen die geen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen vanden selven. Doe dit gesciet was
doe gaff weder Jan die Groet voirss. dit goet voirss. joncfrouwe Byatrys voirss. in eenre huere ende in eenre
lijftochte alsoe lange als sij leeft ende nyet langer alle jaer voir een bueken op Sunte Mertijns dach Jan die Groet
voirss. the betaelen tot onsen lantrecht. In oerconde onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
ende ses ende veertich opten vijftiende dach inder maent van octobry.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99 - Regest nr. 17
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2018.
Wij Jan van Ghiesen ende Jan die Groet scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Zijbrecht van Nijewel Arnt
soen ende Jacop Jacops soen ende hebben vercoft ende opgedragen voer hondert gouden gulden guet ende gheve
die sij ghieden dat hem betaelt sijn drye mergen lants alsoe groet ende alsoe clein als daer gelegen sijn inden
gericht van Zulichem in die Dryehoeven tusschen erve der kerken van Niewel ende Jan Glummers soen Dijric
bastaert soen Steeskens van Brakel in enen eijgendom ende dat alsoe verre als Zijbrecht ende Jacop voirss. inden
voirss. lande mit recht gheerft sijn sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe behoert ende mit vief
vlemssche kleiken tijns jaerlix te bueren Dirijc voirss. van den dijck voirscr. erfliken te besitten ende
Zijbrecht ende Jacop voirss. vertegen op dit vercofte lant voirss. ende geloefden daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oeck te waren Dirijc den bastaert voirss. van
dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende negen ende dartich des vrijdags nae Sunte Jans dach decollatio.
datering: St. Jansdag decollatio = 29 aug. valt in 1439 op een zaterdag, dus de vrijdag daarna is 4 september
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 12
03-12-1442. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Diryck, bastaardzoon van Steesken van Brakel, overgedragen heeft aan Jan Vinck het land, bedoeld in den brief d.d. 1439 September 4 (Reg. no. 12), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe ende veertich opten derden daeh in der maent van December. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1443 Februari 8 (Reg. no. 14).
Datering: 1442 December 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2018.
Wij Jan van Brakel Steeskens soen d'audste ende Willem van Kryekenbeeck scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Dirijc bastaertsoen
Steeskens van Brakel ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwordigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Jan Vinck erfliken te besitten
ende Dirijc voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaud des briefs voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die van
sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Jan Vincken voirss. den brieff ende
't gehaudt des briefs voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende twe ende veertich
opten derden dach inder maent van december.
Transfix.
Hangt aan: 04-09-1439
Aanhangend: 08-02-1443
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 13
08-02-1443. Aernt van Herier van Zulichem en Aernt die Starke, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jan Vinck overgedragen heeft aan Jan den Groten het land, bedoeld in de brieven d.d. 1439 September 4 en 1442 December 3 (Reg. nos. 12 en 13), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des Vrydages nae sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen. Oorspr. (Inv. no. 98); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1443 Februari 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2018.
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Aarnt die Str?ij?k scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Jan Vinck ende heeft vercoft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen brieff doersteken is
ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Jan den Groten erfliken te besitten. Ende Jan Vinck voirss. verteech opden
brieve ende op 't gehaudt dier brieve voirss. ende geloefde daer op doen te waren allen die ghene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te vrijen van sijnre wegen Jan den Groten voirss. die brieve ende 't gehaudt dier
brieve voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voer-
plicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende drye ende veertich
des vrijdags nae Sunte Aechten dach der Heilige Joncfrouwen.
datering: Agathen dag = 5 feb. In 1443 was dat op een dinsdag. Dus vrijdag daarna is 8 februari
Transfix.
Hangt aan: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 14
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herier (1) van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1435 Mei 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2018.
Wij Goeswijn van Brakel ende Pelgerym Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Aernt
van Herler van Zulichem ende heeft geloeft te waeren Jan Jan Peterss. ten ewigen daegen voir allen die
die geen die ten recht comen willen een hofstat dat den Raephoff te heiten plach gelegen inden gericht
van Zulichem inden Haeren tusschen den Waeldijck an die een side ende den groeten Vorn an die ander
side streckende vander nyerstegen tot Aernts wilgen van Herler toe voir enen gouden burgoensschen
Philipps scilt ende voir ?een gouden Aernijmsschen gulden die die vier drye voirss. scild weert sijn off
ander goet payment daer voir in gelijcker weerde te betaelen gelijck die scepen brieff inhelt die
Aernt van Herler voirss. daer aff heeft. In oerconden onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende vijff ende dertich des donredages nae sunte Servaes dach.

keerzijde
1435
Ghesaet ?R?eijnder den Groten Vorn? (2)
.42.
(1) ik lees hier duidelijk "van Herler"
(2) de inventaris stelt "Blijkens een aanteekening in dorso is Jan Jan Peters zoon dezelfde als Jan de Groot." maar ik lees hier geen Jan, eerder iets als Reijnder.
[datering] St. Servaas is 13 mei. In 1435 was dat op een vrijdag. Dus de donderdag daarna is 19 mei.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97 - Regest nr. 10
27-05-1572. Frederick van Doern en Ghijsbert van Braeckell, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Sophia Gerits beloofd heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar, een som geld te zullen betalen in twee termijnen ten behoeve van de armen aldaar. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert twee ende tsoeventich den soeven ende twentichsten dach Mey. Oorspr. (Inv. no. 94); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1572 Mei 27
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-10-2018.
Wij Frederick van Doern ende Ghijsbert van Braeckell scepenen in Zulichem tuygen dat voir ons
comen is Sophia Gerits weduwe mit oere gecoren momber ende heeft gelooft heer Jan Hoen
als Heijlige Gheestmr. inder tijt to Zulichem tot behoeff der armen aldaer alle alsulcke penn.
als sij bevonden wordt den armen voorsc. schuldich to sijn die een helft daer van op Bamis
toecomende ende die ander helft oft reste op Bamis daer ierst aen volgende elcx tot ons lantrecht
to betalen ende heeft mede Sophia Gerits mit gecore momber als voorss. bekent ende overgegeven
dat indien sij niet en betaelde die penn. ter goeder reeckening voerscr. ten bescheijden de gemelde ter-
mijnen als voorscr. den voerscr. Heijlige Gheestmr. in sulcken valle ?uutslach ende aenfanck
op allen oeren erffenisse ende goederen vermogens coop ende verwin daer op de selve scepenen cope
verwins ende insettinge brieven van Zulichem slaende sijn allet in sulcker voege oft tselve
nae lantrecht ten vollen geschiet ende voor richter ende scepenen opte v?llstaet aengefangen
weere mede overgevende mit gecoren momber als voorss. de coop ende verwin voerss. mit
dese bekende aenfanck niet en sullen bejaeren off bedagen. In oirconde onser litteren. Gegeven
inden jaere ons Heeren dusent vijf hondert twee ende tsoeventich den soeven ende tweintichsten dach meij.

ondertekend: E d Bye
Merk op dat het afschrift in het loofsignaat, zie inv. nr. 668, folio 15 (scan 18) rechtsboven, anders is.
Daar wordt ook Dirck Salomonssz. genoemd die blijkbaar de andere helft van deze schuld moet betalen.
Bijzonder is dat de oorkonde is geschreven in het handschrift van en ondertekend is door Egen de Bije, de latere secretaris, in een jaar dat Jan Bolen secretaris was. Hiervoor is nog geen verklaring gevonden.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 94 - Regest nr. 61
21-02-1497. Eghen de Ghier en Adriaan Spierincks zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Aelberts zoon beloofd heeft aan heer Gherit Floris' zoon, priester aldaar, jaarlijks een tyns te zullen betalen uit een huis onder Nyewael. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende tnegen. tich op sunte Peters avont apostoli ad cathedram. Oorspr. (Inv. no. 93); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1527 December 6 (Reg. no. 39).
Datering: 1497 Februari 21
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-10-2018.
Wij Eghen de Ghier ende Adriaen Spierinckss scepen in Zuylinchem tugen dat Jan Aelbertssz. heefft
geloefft heren Gherit Florisz. priester thijns twe gouden philips schilde goet ende gheve off ander goet
payment in gelijcker weerde dair voir alle jair ewelycken op Sunte Banen dach te betalen ende
te bueren uit enen huyss ende eenen hofstat mit alle hoiren tymmeringe potinge ende toebehoeren welken is
toebehoerende Arnt Dircxsz. gelegen inden gericht van Nyewael tusschen die gemeijn straet
aen d'een zijde ende Ghijsbert Arntssz. aen d'ander sijde. Ende Jan Aelbertssz. voirss. geloefde heren Gherit
voirss. den voirss. thijns ewelycken te waeren uutten goede voirss. tegen alle die ghene die then recht
comen willen in alsulcken manyeren ende mit alsulcken voirwairden toegedaen als oft saeck were dat
den thijns voirss. den voirss. heren Gherit tot eeniger tijt mit eenigen rechten ontwijst off afge-
wonnen woorde ende dat dat nyet toe en quaeme van wegen heren Gherits voirss. dan so geloefde Jan
Aelbertssz. voirss. den voirss. heren Gherit vijftienden halven gouden overlensche rijnsche gulden goet
ende gheve off ander goet payment in gelijcker weerde dair voir mitten thijns bynnen enen hal-
ven jair naestvolgende den dach der ontwijsinge off affwynnynge voirss. den voirss. heren Gherit
Florisz. priester tot onss lantrecht te betaelen als voir 't gebreck der wairscappen des thijns voirss.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert seven ende tnegentich op Sunte
Peters avont apostel ad cathedram.
datering: St. Peter ad Cathedram = 22 febr. dus de avond daarvoor was 21 febr.
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1527
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 30
06-12-1527. Reiner van Tuil en Hubert Claes' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ot die Rijck, Boudewijn van Weideren en Willem Loeff, als erfgenamen van heer Gerit Floris' zoon, de hun toekomenderechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1497 Februari 21 (Reg. no. 30), waardoor deze is gestoken, hebben overgedragen aan de Heilige-Geesttafel te Zulichem. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert soven ende tweintich op sunte Nycolaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 93); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1527 December 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-10-2018.
Wij Reiner van Tuil ende Hubert Claesz. scepen in Zulichem tuigen dat voir ons comen sijn
Ot die Rijck Boudewijn van Welderen ende Willem Loeff als erffgenamen heren Gerit Florissz.
priester ende hebben opgedragen ende vertegen opten brieff dair desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende op alle 't gehaut des brieffs gelijck als dair in gescreven steet tot beho-
ef des Heilige Geest tafel tot Zulichem te hebben ende te besitten. Ende sij geloeffden oic
van oeren wegen alle voirplicht aff te doen van den selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert soven ende tweintich op Sunte Nycolaes
dach.
datering: St. Nicolaasdag = 6 dec.
Transfix.
Hangt aan: 21-02-1497
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 39
14-09-1413. Willem van Kryekenbeeck en Ghijsbert van Ghiesen Gherarts zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert Wellen aan den Heilige- Geestmeester in Zulichem beloofd heeft jaarlijks een schatting van 15 Vlaamsche klokken te zullen betalen uit een morgen land aldaar, onder voorwaarde, dat hiervan de pastoor en de koster van de kerk jaarlijks 5 Vlaamsche klokken zullen krijgen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Donderdages nae onss liever Vrouwen dach nativitas. Oorspr. (Inv. no. 91); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 September 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-10-2018.
Wij Willem van Kryckenbeeck ende Ghijsbert van Ghiesen Gherarts soen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Wellen ende heeft geloeft Arnt van Vlijmen als
Heilige Gheijst meijster des Heiligen Gheest van Zulichem tot behoeff der tafelen des Hei-
ligen Gheest voirss. tijns vijftien guede vlemssche kleiken genge ende gheve off ander
guet payment daer voer in geliker werde uyt enen mergen lants gelegen inden ge-
richte van Zulichem in die Lencweer tusschen lant ons vrouwen altaer dat gesticht
is inder kerken van Zulichem ende Ghijsbert Wellen voirss. alle jaer eweliken op Sunte
Peters dach ad cathedram den tafelen der Heiligen Gheest voirss. tot tijns recht te
betalen myt dussulken vorwarden toe gedaen dat die Heilige Gheest meister voorss.
die altoes inder tijt sijn des Heiligen Gheest voirss. alle jaer ewelicken uijtreiken en
betalen sullen vanden voirss. tijns den cureit der kerke van Zulichem ende den custer
der kerken van Zulichem vijf Vlemssche kleiken in deser verwarden dat die coster
voirss. vanden vijf kleiken tijns voirss. niet meer hebben noch bueren en sal dan twe
scillingen ghever penninge ende Ghijsbert Wellen voerss. heeft geloeft d?aer van ?te ?ver?tien ende...
tot behoeff der tafelen der Heiligen Gheest voirss. den voirss. tijns uijten lande voirsscr.
eweliken te waren allen die ghene die ten recht comen willen. In orconde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des donredages nae ons lieve
vrouwe dach nativitatis.
datering: ons lieve vrouwe dag nativitaties = 8 sept. dat was een vrijdag in 1413, dus donderdag daarna is 14 september.
Ook genoemd in de tijnslijst van ca. 1450 [zie inv.nr.95]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 91 - Regest nr. 6
15-11-1413. Aernt die Porter en Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Claes die Groet aan den Heilige-Geestmeester aldaar beloofd heeft jaarlijks een schatting van 4 Vlaamsche plakken te zullen betalen uit een stuk land aldaar. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartyen des Woensdages nae sunte Mertijns dach in den wynter. Oorspr. (Inv. no. 92); de zegels der, beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 November 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-10-2018.
Wij Aernt die Porter ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat Claes die Groet heeft geloeft Aernt
van Vlijmen als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heiligen Gheest van Zulichem tot behoeff der tafelen
des Heiligen Gheest voerss. tijns vier guede vlemssche placken die greve Lodewich heeft doen slaen genge
ende gheve off ander guet payment daer voer in geliker werde uyt een stuck lants ende uyt allen sijnre
potinge ende uyt alle sijnre toebehoringe alsoe groet ende alsoe clein als daer gelegen is inden gericht
van Zulichem buten Meijdijcks tusschen Gheriit Macherus soen ende die gemeint van Zulichem streckende
mit beiden omden aen erfgenamen Hermans van Beerne erflix tijns alle jaer eweliken op Sunte
Peters dach ad cathedram der tafelen des Heiligen Gheest voirscr. tot tijns recht te betaelen. In orconde
ons litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende dartyen des woensdags mae Sunte
Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Martijnsdag in den winter = 11 november; In 1413 was dat op een zaterdag, dus de woensdag daarna was 15 november.
Ook genoemd in de tijnslijst van ca. 1450 [zie inv.nr.95]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 92 - Regest nr. 7
12-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon overgedragen heeft aan de kerk- en Heilige-Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1547 Februari 10 en 1547 Februari 11 (Reg. nos. 54 en 55), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tvelffsten dach Februarii. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oor konders in groene was.
Datering: 1547 Februari 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Wij Wolff van Ztuivell ende Jan die Cock van Delwijnen scepen in Zuylichem tugen dat voir
ons comen is Wouter Cornelissz. ende heeft vercoft ende opgedraigen voir vijfftich pont gever pennin-
gen die hij gyede dat hem betaelt sijn die brieven dair deesse tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende allet 't gehaut der brieven gelijck als dair in gescreven steet Gerit Loeyenssz.
als kerckmeijster der kercken van Zuylichem ende Dirck Peterssz. als Heijlich Geestmeijster tot
Sulichem voorsc. ende tot behoeff der kercken ende den Heijligen Geest voersc. in eenen eijgendom
erffeliken te besitten ende te gebruyken ende Wouter Cornelissz. voirsc. verteech op die brieven voirsc.
ende op allet t'gehaut der brieven voersc. hij geloeffde dair oeck op doen te vertijen allen
die geenen die dairvan sijnen wegen mit recht op vertijen sullen ende van sijnder weegen
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onsser litteren.Gegeven inden jair ons Heren
dusent vijffhondert ende soeven ende veertich den twelffsten dach februarij.
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 56
11-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon wettig eigenaar is van de door hem gekochte goederen, bedoeld in den brief d.d. 1547 Februari 10 (Reg. no. 54), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den ylffsten dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1547 Februari 12 (Reg. no. 56).
Datering: 1547 Februari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Wij Wolff van Ztuivell ende Jan die Cock van Delwijnen scepen in Zuylichem tugen dat wij daer oever geweest
hebben daer Wouter Cornelissz. in geset is oevermidts den gezwoeren richter ons genedigen heere van Gelre in
Boemelerwaardt tot allen recht in allen guederen Jacop Arntssz. erven Dirck Henrickssz. Henrick Hermanssz. Willem
Ghijsbertssz. Neelken Dirck Rijken Geert Saelmons Tonis Janssz. in die Strer?t Henrick Jan Hier?n Willem Goertsz.
Arien Janssz. van Wilgen Jan Dirckssz. den Langen tot Braekell Jan Dirckssz. Cornelis van Willigen Dirck Arntssz.
Henrick van Ammerzoyen tot Nyewaell Cornelis Goirtssz. Peter Cock als momber der erffgenaemen Dirk Wouter
Cocken die vicarien heer Arien Rijck Ghijsbertssz. Jan Timmerman Gerit Baeyenssz. als momber Jan Geritssz. erffgenae-
men ende die richter voirsc. verboet enen yegeliken den aenvanck van allen den guederen der ?aavank voirsc.
op hier lijff ende op hoer goet dat nyemant die gebruyken noch besitten en solden hij en dede dat met
will ende consent Wouter Cornelissz. ?es? voersc. offte hij en dede dat met eenen beteren recht. In oirconde onsser
litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende veertich den Ylffsten dach in februario.
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1547
Aanhangend: 12-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 55
10-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat de gezworen bode van den hertog in Boemelderwerde op verzoek van de kerk- en Heilige-Geestmeesters te Zuylichem na voorafgaande aankondiging in de kerk aldaar verkocht heeft de goederen van vele met name genoemde personen, wegens het niet betalen van pacht, aan Wouter Cornelis' zoon. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tyenden dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1547 Februari 11 en 1547 Februari 12 (Reg. nos. 55 en 56).
Datering: 1547 Februari 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Wij Wolff van Ztuivell ende Jan die Cock van Delwinen scepen in Zuylichem tugen dat voer ons
comen is den gezwoeren boede ons genedigen heere van Gelre in Boemelderweerdt ende heeft gegyt dat
hij van wegen Gerit Boeyenssz. ende Dirck Peterssz. als kerck meijsters ende Heijlich Geestmeijsters inder
tijt der kercken ende den Heijligen Geest tot Zuylichem ende heefft gepandt van boven jaersche pachten ende
van sculden aen alle guederen toebehoerende die armen die hyr naebesc. volgen die welcke sij den kerk
meijsteren ende die Heilige geestmeijsteren voorsc. van wegen die kercken ende den Heijligen Geest onthalden ende
niet betaelt en hebben indien yersten Jacop Arntsz. erven Dirck Henricksz. Henrick Hermansz. Willem
Ghijsbertsz. Neelken Dirck Rijken Gert Saelmons Tonis Jansz. in die Strert Henrick Jan Hie?rs Willem
Goertsz. Arien Jansz. van Wilgen Jan Dircksz. den Langen tot Braekell Jan Dirksz. Cornelis van
Wilgen Dirck Arntsz. Henrick van Amerroyen tot Nyewaell Cornelis Goertsz. Peter Cocken als
momber der erffgenaemen Dirck Wouter Cocken die vicarien heer Arien Rijck Ghijsbertsz. Jan Timmerman
Gerit Baeyensz. als momber der erffgenaemen Jan Geritsz., des vroech ons die richter wat dies
voirsc. kerckmeijster ende Heijlich Gestmeijster voirsc. mit recht voert sculdich te doen w?aren dair op
wijsden wij scepenen voersc. dat men die guederen voirsc. verbieden sall als recht is om sondaegen
ter rechter missen tijt aen der kerck daer die guederen voirsc. gelegen sijn dat die te vercoepen
waeren overmidts den kerck meijsters ende Heijlich Gest meijsters voirsc. als van gebreck der onbetaelden
pachten van sculden voirsc. dat der kercken ende den Heijlige Geest voirsc. onthalden ende niet betaelt
en sijn dit gescieden inden jaer ons Heeren dusent vijgghondert ende soeven ende vertich den vijffsten
dach januarij dair nae tugen wij scepen voirsc. dat voir ons comen is den gezworen boede ons
genedigen heeren voirsc. ende heft gegyet dat hij verboeden heft als recht is drie sonnendagen tot
rechter missen tijt aender kercken voirsc. alle guederen der geender voirsc. dat die te vercoepen
waren oevermidts Gerit Baeijensz. ende Dirck Petersz. als kerckmeijsters ende Heijlich Gest meijsters
indertijt der kercken ende den Heijligen Geest voirsc. als vant gebrecke voirsc. daer nae tugen wij
scepenen voersc. dat voir ons comen sijn den kerckmeijster ende den Heijligen Gest meijster voorsc. van
wegen der kercken ende den Heijligen Geest voirsc. ende hebben vercoft alle guederen der gener voirsc.
als dat behoert Wouter Cornelisz. in eenen Eijgendm erffelicken voir tyen scellingen te hebben
ende te besitten als vant gebrack voirsc. In orconde onsser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren
dusent vijffhondert ende soeven ende veertich den tyenden dach in februario.
Transfix.
Aanhangend: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 54
13-03-1423. Akte waarbij Arnt de Porter 10 hont land op de Bemshovel {1} onder Zuylichem afstaat aan de kerk van Gamberen tot opbouwing dezer kerk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Wij Pelgrum Doelvoet ende Brustijn Godensoen tugen dat voir ons comen is Aernt die Porter ende heeft
gegeven ende opgedragen puerliken ende simpeliken om gods willen ende om salicheit wille sijnre sielen ende sijnre
auders tyen hont lants alsoe groet ende alsoe clein als dier gelegen sijn inden gerichte van Gamberen op die
Auweide{?} opten Bempshovel {1} tusschen Reijnier Doelvoets ende Herberen bastaert soen Gherits van Leijenberch ....
Aernt van Leijenberch cureit der kerken van Gamberen als kercmeester der kerken voirss. tot behoeff der tymmeringe
der kerken voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit diick die daer mit recht toe behoert erfliken te besitten
Ende Aernt die Porter voirsz. verteech op dit lant ....
...
... Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende tweintich des saterdags naden sonnendage als men singt inder kerken
oculi.
(1) J. Groenendijk leest hier "Bevensheuvel" volgens het foto onderschrift, maar noemt het "Bemshovel" in de tekst. Er zou ook Benixshovel of Bevixshovel kunnen staan.

datering:
Oculi = 4e zondag voor pasen.
In 1423 viel pasen op 4 april, dus 4 weken daarvoor was op 7 maart.
De zaterdag daarna was dus 13 maart.
Merk op dat Groenendijk en het Gelders archief dateren in 1422, en misschien de paasstijl hanteren. Of dat fout is is nog niet zeker, maar het was niet gebruikelijk in de Bommelerwaard.
Gelders Archief, Archief vd familie van Randwijck (toegang 0609), deel I, inv.nr. 1442
ook met foto gepubliceerd in het boek "1000 jaar Gameren, een dorp aan de Waal", door Jan Groenendijk, 2014. (zie pag. 66)
Transfix.
Hangt aan: 1422
Bron: Overigen
1422. Akte waarbij Arnt de Porter 10 hont land op de Bemshovel onder Zuylichem afstaat aan de kerk van Gamberen tot opbouwing dezer kerk, 1422.
Deze charter is verkeerd gedateerd. Zie op 13-03-1423.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Bron: Gelders Archief, Archief vd familie van Randwijck (toegang 0609), deel I, inv.nr. 1442
Transfix.
Aanhangend: 13-03-1423
Bron: Overigen
28-06-1537. Eeverart (1) van Ztuivell en Ot die Rijck, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Dirk Arnts zoon aan de Heilige-Geestmeesters aldaar overgedragen heeft zijn rechten, voortvloeiende uit de oude registers van den Heiligen Geest. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dartich den acht ende twentichsten dach in Junio. Oorspr. (Inv. no. 89); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1537 Juni 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-10-2018.
Wij Coenrart van Ztuivell ende Ot die Rijck scepen in Zuylichem tugen dat
voir ons comen is Dirck Arntssz. ende heeft geloeft Henrick Janssz. ende
Wouter Cocken als Heijlich Geestmeijsters inder tijt tot Zuylichem ende tot
behoeff den Heijligen Geest voirsc. te voldoen offte brieff te geven
dair sij aengehalden ende in gerechticht sijn nae vermelden ende inhalden
des alden registers vanden Heijligen Geest voorsc. In oerconde onsser litte-
ren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dertich
den acht ende twentichsten dach in junio.
(1): ik ben het niet eens met de naam van de eerste schepen zoals het Gelders archief die in de regest noemt. De eerste letter is m.i. een 'C', vergelijk ook met de akte van 10-8-1537 waarin hij ook optreed.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 89 - Regest nr. 46
02-04-1531. Reiner van Tuil en Joest van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert van Doern beloofd heeft aan Wolter van Ysenderen ten behoeve van Merten van Rossem, heer tot Poderoye, alle voorwaarden na te zullen komen, bedoeld in den brief d.d. 1531 Maart 29 (Reg. no. 40), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert een ende dertich den anderen dach in April. Oorspr. (Inv. no. 5); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1531 April 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Reiner van Tuil ende Joest van Brakel scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Ghijsbert van Doern ende heefft geloefft Wolter van IJsendoren tot beho-
eff Merten van Rossem here tot Poderoije als dat hij voldoen en voltrecken sal
alle punten ende articulen die in desen principalen brieff benoemt en begrepen
staen dair desen brieff doirsteken is. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heeren dusent vijffhondert een ende dertich den anderen dach in april.
(regest nr. 40 is niet gepasseerd voor de bank van Zuilichem, dus niet in deze lijst overgenomen)
De scans van deze transfix en van de doorstoken brief zijn beschikbaar via de website van het Gelders Archief.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 5 - Regest nr. 41
04-04-1532. Coenrairt van Swivel en Ot die Rijck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jacop Mercelis' zoon voor zijn vrouw en Peter Henricks zoon de helft van een hofstede aldaar overgedragen hebben aan den Heilige-Geestmeester aldaar. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich des Donredach na den heiligen Paeschdach. Oorspr. (Inv. no. 88); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1532 April 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Coenrairt van Swivel ende Ot die Rijck scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Ja-
cop Mercelisz. als momber sijns wijffs ende Peter Henricksz. ende hebben vercofft ende opgedragen
voir vijfftich pont gever penningen die sij gieden dat hoir betailt sijn die helaft van eenre
hoffstat mit allen oeren tobehoeren gelegen inden gericht van Zulichem aen den Hoick van die
Diepestrait tussen den dijck oestwairt ende Jan Geritsz. erffgenamen westwairt Wouter
Diricksz. tot behoeff der taeffele 's Heilige Geest van Zulichem mit tijns die dair mit
recht uutgaet ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erffelick te besitten ende Jacop
Mercelisz. ende Peter Henricksz. vertegen op dit guet voirsc. ende geloeffden dair op doen
te vertien allen die gene die dair mit recht op vertien sullen ende sij geloeffden oic
Wouter Diriksz. tot behoeff 's Heilige Geest voirscr. van oeren wegen te waeren die helfft
voirsc.jair ende dach als recht is tegen allen die genen die ten recht comen willen
ende van oeren wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich des donredags na den
heiligen paeschdach.
datering: in 1532 was pasen op 31 maart; de donderdag daarna was dus op 4 april
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 88 - Regest nr. 42
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat aan Jan Ariens zoon toekomen de rechten, voortvloeiende uit een voor den gezworen rechter van den hertog in Boemelrewert verleden brief, waarbij de Heilige-Geestmeesters te Zuylinchem hem een huis aldaar verkoopen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten daeh in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 20 (Reg. no. 38).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Everit van Doern ende Eghen de Gier scepen in Zuylinchem tugen dat wij dair over geweest hebben dair na
onsen vonnisse Jan Ariensz. nae ingehaut sijns scepens coepbrieff van Zuylinchem ingeset is overmits den
geswoeren richter ons heren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in een huyss ende een hofstat mit alle sijne
tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Zuylinchem toe behoerende wilner Arnt Gheritsz.
Rutger van Hemert ende Wouter Cocken als Heijllige Geestmeisters inder tijt der tafellen des Heijllichsgeest
van Zuylinchem vercofft hebben Jan Ariensz. voirsc. gelijck als die voirgeruerde scepenen brieff van Zuylin-
chem dat volcomelijcker begrijpt ende inhelt die dair op gemaect is ende die rechter voirsc. verboet enen
yegelijcken den aenvanck van den goede voirsc. dat dat nyemant besitten noch gebruycken en soude hij en
bede dat van wegen ende bij wille ende consent der Heijllich Geestmeisters voirsc. off hij en mocht dat doen
mit enen betheren recht. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten acht
...... dach inder maent van aprill.
zie scan nr. 2
Transfix.
Aanhangend: 20-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 36
20-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 36), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten tweyntichsten
dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 20
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Everit van Doern ende Eghen de Gier scepen in Zuylinchem tugen dat voir ons comen
is Jan Ariensz. ende heefft vercofft ende opgedragen voir tien pont gever penninge die hij giede
dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't ge-
haut des brieffs als dair in gescreven steet Rutger van Hemert ende Wouter Cocken als
Heijlige Geestmeisters inder tijt der tafellen des Heijllichs geest van Zuylichem ende tot behoeff
der selver tafellen voirsc. erflijck te besitten ende Jan Arienssz. voirsc. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des briefs voirsc. tot behoeff der Heijlligen Geestmeisters inder tijt der tafellen
voirsc. ende hij geloefde ooc van sijnen wegen alle voirplicht aff te doen van den selven. In or-
conde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten tweijntichsten
dach der maent van aprill.
zie scan nr. 1
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 38
19-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 35), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijflhondert ende tien opten negentiensten dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels, der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Everit van Doern ende Eghen de Gier scepen in Zuylinchem tugen dat voir ons comen is Jan Ariensz. ende heefft
vercofft ende opgedragen voir tien pont gever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff dair desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als dair in gescreven steet Rutger van Hemert ende
Wouter Cocken als Heijllige Geestmeisteren inder tijt der tafellen des Heijllichs Geest van Zuylinchem ende tot behoeff
der selver tafellen voirsc. erflijck te besitten ende Jan Ariensz. voirsc. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirsc. tot behoeff der Heijlligen Geest meisteren inder tijt der tafellen voirsc. ende hij geloefde ooc van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten
negentiensten dach der maent van aprill.
zie scan nr. 3
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 37
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Ghier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat de gezworen bode des hertogs in de Boemelreweert, namens de Heilige-Geestmeesters te Zuylichem, beslag gelegd heeft op een huis aldaar wegens het niet betalen van tyns, dat hij, na hiervan op 3 Zondagen in de kerk aldaar afkondiging te hebben gedaan, het laat verkoopen en dat Jan Ariens zoon het van de Heilige-Geestmeesters gekocht heeft. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87);
de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 19 (Reg. no. 37).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-9-2018.
Wij Everit van Doern ende Eghen de Ghier scepen in Zuylinchem tugen dat voir ons comen is die geswoeren bode ons heren
van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij van wegen der Heijligen Geesttafellen des dorps van Zuylinchem
gepandt heefft aen een huyss ende een hoffstat mit alle sijnre tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht
van Zuylinchem toebehoerende Arnt Gheritsz. tusschen Jan Ariensz. aen d'een sijde zwijdtwairt ende Peter Moliairt
aen d'ander sijde als voir thijns twelleff alde boddregers goet ende geve die der Heijlligen Geesttafellen voirsc. onthalden
is ende nyet betaelt en is dair nae wij scepen voirsc. tugen dat voir ons comen is die geswoeren bode voirsc. ende heefft
gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendage ther rechter misse tijt inder kircken van Zuylinchem dit
guet voirsc. dat inden gericht van Zuylinchem gelegen is dat dat te vercopen were overmits der Heijllige Geestmeisters
indertijt der tafellen voirsc. als voir den thijns voirsc. die der Heijlligen Geesttafellen voirsc. onthouden is ende nyet betaelt en is
dair nae tugen wij dat voir ons comen sijn Rutger van Hemert ende Wouter Cocken als Heijllige Geestmeisters inder tijt
der tafellen voirsc. ende inden name ende van wegen der selver tafellen voirsc. ende hebben vercofft na allen formen ende
manyeren gelijck als ons lantrecht eijscht ende wijst dit goet voirsc. dat inde gericht van Zuylinchem gelegen is
ende dat aldair inder kircken van Zuylinchem verboden is als recht is ende datmen aldair sculdich is ende mit
recht te verbieden pleech voir den tijns die der Heijlligen Geesttafellen voirsc. onthouden is ende nyet betaelt en is
Jan Ariensz. te hebben ende te besitten beheltlijck der Heijlligen Geesttafellen voirsc. hoirs thijns voirsc. In orconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten dach inder maent van aprill.
zie scan nr. 4
Transfix.
Aanhangend: 19-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 35
01-04-1483. Voor Boudewijn die Poirter Goossensz en Goessen Aelbertsz schepen in Zuijlichem ... en is Arijen die Kock Jansz rentmeijster van Hr. Gherit van Sevenbergen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Baudewijn die Poirter Goessensz ende Goessen Aelbertsz scepen in Zulichem tughen dat voir onss comen is die
gesworen bode onss heren van Gelre in Boemelreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van weghen
Arijen die Kock Janssoen als een reyntmeyster inder tijt joncher Gherits van Soevenberge Willem Saelmensz
off die gheen die mitt recht besitter is van vier merghen lants inden gericht van Zulichem gelegen opten Kye-
vitsshoevel wilneer tuschen heren Arnt van Heerlaer ritter ende Claes Spierincksz gelegen van tijns drie gulden ende van
peen die daer op gewassen is die Arijen Kock als reyntmeister joncher Gerits voirsz. ende van wegen joncher Gerits
voirsz. onthauden ende nyet betaelt en is welcken thijns voirsz. men jairlix betaelt uutten lande voirsz. gelijck die
scepen brieff van Zulichem dat inhauden die daer op gemaect sijn Daer nae tugen wij dat wij daer over geweest
hebben daer Arijen die Kock als rentmeister voirsz. gericht is overmits den gesworen richter onss heren van Gelre in
Boemelreweert tot allen recht in dit lant voirsz. voir den thijns ende { - gat - }s die Arijen die Kock als reyntmeister
{ - enorm gat van 3 regels- }
.... ert drie ende
tachtentich dess dinxdachs nae onsser liever vrouwen lichtmiss {1} { - gat - } .... Goessen Aelbertsz ende Hubert van
Witssellenborch scepen in Zulichem tugen dat voir onss comen is die gesworen bode voirsz ende heeft geghiet dat hij verbo-
den heeft als recht is drie sonnendagen ther rechten misse tijt inder kercken van Nyewael dit lant voirsz. dat dat the
vercopen were overmits Arijen die Kock als reyntmeyster joncher Gherits voirsz. van den thijns ende peen voirsz. die hem van
weghen joncher Gerits voirsz. onthauden ende nyet betaelt en is Daer nae tugen wij dat voir onss comen is Arijen die Kock
als reyntmeister joncher Gerits voirsz. ende van wegen joncher Gerits voirsz. ende heeft vercoft nae alle formen ende manieren
gelijck onss lantrecht eijscht ende wijst dit lant voirsz. dat inder kercken van Nyewael verboden is als recht is ende
datmen aldaer sculdich is ende met recht the verbieden pleecht Herman Zweersz voir den thijns ende peen voirsz. the hebben
ende the besitten Behaudelicken nochtant Arijen die Kock als reyntmeyster joncher Gerits voirsz. tot behoef joncher Gherits
voirsz. sijnre scepenenre brieven voirsz. van alsulken thijns als daer noch in the betalen is daer die daghe noch nyet aff
comen en sijn hem dyeen thijns nae ingehaut der scepenenre brieven voirsz. the betalen In orconden onsser litteren gegeven
Int jair onss heren dusent vierhondert drien ende tachtentich den dorden dach nae paesdach
1. Eerste datum: OLV Lichtmis valt op 2 feb. De dinsdag erna (1483) is 4 feb.
De charter is flink beschadigd, met een groot gat middenin over de breedte.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Aanhangend: 02-04-1483
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
02-04-1483. Goessen Aelbertsz en Hubert van Witsselenburch, schepenen in Zuijlichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Goessen Aelbertssoen ende Hubert van Witssellenborch scepen in Zulichem tughen dat voir onss comen is
Herman Sweerssoen ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont gever pennynghen die hij ghieden dat hem
betaelt sijn dessen brieff daer dessen tegenwoirdigen brieff doirsteecken is ende allet thehaut dess brieffs
als daer in gescr. steet Ghijsbert die Groet als een reyntmeister inder tijt joncher Gherits van Soevenberge van
weghen ende in namen joncher Gherits voirsz. erffelicken the besitten Ende Herman Zweersz voirsz. verteech opten brief
ende op tgehaut dess brieffs voirsz. tot behoeff dess reyntmeysters joncher Gherits voirscr. Ende hij geloefden mede
van sijnre weghen alle voirplicht aff the doen vanden selven In orconden onsser litteren gegeven int jaer onss
heren dusent vierhondert drie ende tachtentich opten vierdendach nae paesdach
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1483
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
18-01-1463. Voor Clais Spierinc Janssoen en Arnt Gerritssoen schepenen in credo Zuijlichem. Verkoop Gerit van Laer aen Hr. Arnt van Herlaer enig land onder Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Clais Spierinc Janssoin ende Arnt Geritssoin scepen in { - gat - }en dat voir ons komen is Gerit van Laer ende heeft
vercofft ende opgedragen voir twe hondert gouden gulden gu{ - gat - } die hij gieden dat hem betailt sijn die helfft van
sess mergen lantz soe groit ende cleyn die gelegen sijn inden gericht van Zuijlichem opden Hoegen Kievitzhoevel lantgelegen
aen die een zijde heren Arnt van Herlar ritter ende aen die ander sijde die mit recht dair lantgelegen sijn heren Arnt
van Herlaer voirsz. in enen eyghendom sonder thijns ende mit dijck die dair mit recht toebehoert erffelic te besitten Ende
Gerit van Laer voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende geloeffde dair op doin te verthijen allen den ghenen die dair
op mit recht verthijen sullen Ende geloiffde oick te waeren heren Arnt van Herlar voirsz. dit lant voirsz. jair ende
dach als recht is voir alle die ghenen die then recht komen willen Ende alle voirplicht aff te doin van allen den
selven In orkonde onsser litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhonder d{ - gat - }stich des dijnxdaighs na
sente Ponciaens dach
Met beide zegels.
Regest is uit Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum), die als jaartal vermoedde: 1461.
Ik vermoed: 1463, omdat er nog net een 'd' lijkt te staan op de rand van het gat.
De schepenen waren max. 2 jaar in functie en sloegen dan minstens 1 jaar over.
Arnt Geritsz is schepen in 1457/58, 60/61. Daarna past 1463.
Spiering is schepen in 1450, 52/53, 55/56, 59/60. Daarna kan hij niet schepen zijn in 1461, maar wel in 62/63.
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
17-09-1505. Voor Alart van Welderen en Adriaen de Cock van Delwijnen Arntsz schepenen van Zuilichem ... Zo geeft Arnt de Cock van Delwijnen Adriaen Dulsz vader van voorn. Adriaen voor zijn .... 10 morgen onder Delwijnen uit aen Adriaen Dulss. [NB. dit regest is fout]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Alart van Welderen ende Adriaen die Cock van Delwijnen Arntsz scepen in Zuijlinchem tugen dat voer
ons comen is Arnt die Cock van Delwijnen vader mijns Adriaens die Cock voirsz. ende heeft verhuert
ende uutgegeven acht mergen lants gelegen inden gericht van Delwijnen tusschen lant toebehoerende
den heijligen geest bynnen der stat van Saltboemel aen deen sijde westwaert ende erffenisse onsser liever vrou-
wen altair gesticht inder kercken van Kerckwijck aen dander sijde streckende mitten enen eijnde zuuydt
wairt op die gemeyn steghe ende mitten anderen eijnde opten heijligen geest van Saltboemel voirsz. Arnt die
Cock Adriaen Dulsz in eenen jairlixer hueren te besitten voir tien Rijnsche gulden .... etc ...
...
... Ende ther stont nae dode Arnts die Cock van Delwijnen voirsz. soe sal dan dit lant voirsz.
mit enen vollen recht erven ende versterven op Arnt die Cock Adriaensz voirsz. ende op nyemant anders
sonder weder seggen van yemanden ....
.... In orconde onsser litteren gegeven int jair ons heren dusent vijfhondert
ende vier op sunte Lamberts dach bisscop
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum).
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
10-06-1414. Schepenen: Aernt van Herler Herberens soen en Arnt die Porter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Aernt van Herler Herberens soen ende Arnt die Porter scepen in Zulichem tuijgen dat voer ons comen is Gherit Holle ende heeft
vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt siin enen mergen lants gelegen
inden gericht van Gamberen in Cupers Campen tusschen meister Claes Zuerlair? priester ende Ghiisbert Arnt Sterken soen
heren Arnt van Gamberen priester tot behoeff der papelike provent der kercken van Gamberen in enen eijgendom sonder
tijns ende sonder diick erfliken te besitten Ende Gherit Holle voirsz. verteech op dit lant voirs. ende geloefde daer
op doen te vertien alle die ghene die daer mit recht op vertien sullen Ende geloefde oeck te waren ...?....
tot behoeff der papelik. provent voirsz. dit lant voirsz. jaer ende dach als recht is voer allen die ghenen die ten recht
comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selven In aldussulker? verwarden toe gedaen dat Gherit
Holle voirsz. ende Herberich siin wiif bruken ende hebben sullen ter tijt toe dat daer enich van beiden? .......?
werden is ende niet langher dit voirscr. lant sonder enich keer? aen off toe seggen van yemant In orconde onsser
litteren gegeven int jaer ons heren dusent vier hondert ende veer tien opten tyenden dach inder maent van Junio
Deze oorkonde is plaatselijk flink beschadigd.
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
1428. Adriaen van Brakel en Gherijt die Porter schepen in Zulichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Hangt aan: 1403
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
1391. Voor Dirc van Tijel ...... dicto Sceijfaert schepen in Zuijlichem vercoopt Otte van Herlaer 4 morgen lands in Zuijlichem aen Olifier van Berchusen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Aanhangend: 1403
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
1403. Voor .... en ..... schepenen in Zuilichem verkoopt Olifier van Berchusen dit aen Jan van Bloemendael.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Hangt aan: 1391
Aanhangend: 1428
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
02-10-1460. dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Arnt die Starck Roloffsz ende Arnt Geritsz scepen in Zuijlichem ...
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212 - Regest nr. 199
01-01-1464. dat Hubert Claissoen heeft verkocht aan Johan Ottenssoen ten behoeve van heer Arnt van Herlar een huis en hofstad met toebehoren over de Meydijck in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Baudewijn van Welderen ende Gerit van Loir scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Hubert Claisz ...
regest nr. 222
Transfix.
Hangt aan: 23-06-1463
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157
18-01-1461. dat Heynric van Hollant Claissoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Heynric voor 2 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Arnt Geritsz ende Andries Veldrielsz ...
regest nr. 203
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 211
27-11-1462. dat Hubert Claissoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, 3 morgen in Zuilichem in Den Vliker, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Hubert voor 3 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Andries Veldrielsz ende Saelmen Geritsz ....
regest nr. 216
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 210
28-01-1462. dat Johan die Keiser, zoon van Johan Groeten, verkocht heeft aan Arnt Geritzsen ten behoeve van heer Arnt van Herlar, ridder, 3 morgen in Die Drie Hoeven in Zuilichem.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Andries Veldrielsz ende Saelmen Geritsz ....
regest nr. 207
Transfix.
Aanhangend: 28-01-1462
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 260
11-03-1459. 1459-03-11. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Heynrick Snaetfortsoin die Jonghe verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwaerten, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Heynrick voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Clais Spierinnck Jansz ende Jan die Poirter ....
regest nr.179
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 214
17-05-1535. Voor Goessen van den Oever Baijensse en Goessen van den Oever Arnolss {1} schepenen in Zuijlichem comp. Derck van Haeften en geeft eenig lant uit in erftins onder Gameren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Goessen vanden Oever Baeijensz ende Goessen vanden Oever Ariensz scepen in Zuijlichem tugen dat voer ons comen is Dirck van
Haefften ende heeft wuijtgegeven Cornelis Dirxsz in eenen jaerlixen erfftijns vier hont lants in gheliker groeten als sij gelegen
sijn inden ghericht van Gameren boeven naestlant gelegen Sunte Nycolaes altaer tot Gameren ende beneden Dirck van Haefften voerscr.
.... etc ...
.... Ende Dirck van Haefften geloeffden oeck Cornelis Dirxen vscr. dit lant voerscr.
te waeren ende te vrien van allen dijck ende tijns sonder den thijns voerscr. jair ende dach als recht is voir allen die genen
die te recht comen willen Ende Cornelix Dirxen voerscr. geloeffden oeck Dirck van Haefften vscr. deessen erfftijns vscr.
ten eewigen daegen te waeren als recht is voir allen die geenen die ten recht comen willen wuijt enen hostat mit allen
hoeren toebehoeren in gheliker groeten als sij gelegen is inden gericht voerscr. boeven naestlant gelegen Lambert Engbertsz
beneden Gerit Ghijsbertsz streckende metten noerden eijnde aen lant Roeleph Borgersz ende metten suijden eijnde aen
der gemeijn straet .... etc ...
.... In oerconde onsser letteren
gegeven inden jaer ons heeren dusent vijffhondert ende vijffendederttich des anderen dachs naeden heijligen pynxter dach
1. Dat moet zijn: Ariensz.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Aanhangend: 26-03-1544
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
26-03-1544. Voor Coenraet van Zwivell en Jan die Cock van Delwijnen schepenen in Zuijlichem verkoopt Alijt van Haeften de vorige thijns brief aan Jan van Haeften.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-9-2018.
Wij Coenrart van Ztuivell ende Jan die Cock van Delwijnen scepen in Zuijlichem tugen dat voer
ons comen is joffrou Aleyt van Haefften met hoeren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedraigen voer
vijfftich pont gever penningen die sij gijeden dat haer betaelt sijn den brieff dair desen tegen-
woerdigen brieff doersteken is ende allet tgehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Jan
van Haefften in enen eijgendom erffeliken te besitten ende te gebruijken met alsulken thijns als die kerck
van Gameren dair met recht wuijt heeft ende joffrou Aleyt van Haefften voirscr. veertech opten
brieff voirs. ende op allet tgehaut des brieffs voirs. sij geloeffden oeck met hoeren gecoren momber te doen
te vertijen allen die genen die daer met recht op vertijen sullen Sij geloeffden oeck met hoeren
ghecoren momber Jan van Haefften voirs. den brieff voirs. ende allet tgehaut des brieffs vsz.
te waren met volder waerscappen ten eewigen daegen als recht is voer allen die genen die ten recht
comen willen ende alle voerplicht aff te doen vander selven sonder den thijns vurscr. In oerconde ons-
ser letteren gegeven inder jaer onss. heeren dusent vijffhondert ende vierendeveertich den sesendetwen-
tichsten dach inden meert
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Transfix.
Hangt aan: 17-05-1535
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
12-05-1474. Johan van Brakel Derycs zoon en Helmich Derixs zoon, schepenen in Suylichem, oorkonden, dat Gerit van Lair, overgedragen heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar de landen, bedoeld in den brief d.d. 1453 November 8 (Reg. no. 20), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jayr onss Heren dusent vierhondert vier ende soeventich op den twelffsten dach in der maent, geheiten Meyde. Oorspr. (Inv. no. 86); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1474 Mei 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-9-2018.
Wij Johan van Brakel Dirxsz. ende Helmich Dircxsz. scepen in Suylichem tugen dat voir ons
komen is Gerit van Lair ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen
die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doer-
gestoken is ende alle 't gehaut dess brieffs als dair inne gescr. steet heren Johan Hermansz.
priester tot behoiff der taeffelen des Heiligen Geest van Zuylichem erffelicke te besitten
ende Gerit voirss. verteech op den brieff ende 't gehaut dess brieffs voirss. ende geloiffde dair
op doin te vrijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen ende geloiffde oick
te waren heren Johan voorss. tot behoiff der taeffelen des Heiligen Geests voorss. den brieff
ende 't gehaut dess brieffs voirss. jaer ende dach alst recht is voir alle die ghene die
ten recht komen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert vier ende soeventich
op den twelffsten dach inder maent geheiten meijde.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1453
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 25
08-11-1453. Jan die Groit en Jan die Puerter, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jacop van Aken zes morgen land aldaar heeft overgedragen aan Claes Spierinck Jans zoon. Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des Donredaghes nae sinte Wilboirts dach. Oorspr. (Inv. no. 86); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1474 Mei 12 (Reg. no. 25).
Datering: 1453 November 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-9-2018.
Wij Jan die Groit ende Jan die Puerter scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is
Jacop van Aken ende heeft vercoft ende opghedragen voir tweehondert gulden guet ende gheve
die hij ghiede dat hem betaelt sijn ses merghen lants ghelegen in den ghericht van
Sulichem in Eghens Hoeve tusschen die kerck van Sulichem aen die een sijde ende Jacop Jacopsz.
aen die ander sijde Claes Spierinck Jansz. in enen eijghendomme sonder thijns ende mit dijck
die dair mit recht toe behoirt erffelycken the besitten ende Jacop van Aken voirscr.
verteech op dat lant voirscr. ende gheloefde daer op doen the vertien alle die ghene
die dair mit recht op vertien sullen ende gheloefde oick the waren Clais Spierinck
Jansz. voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir alle die ghene die then
recht comen willen ende alle voirplicht van den selven. In oirconde onser litteren. Ghegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des donredaghes nae Sinte Wilboirts-
dach.
datering: St. Willebrords dag = 7 november, in 1453 was dat op een woensdag, dus de donderdag daarna was 8 november.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1474
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 20
13-11-1446. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Dyrc Helmychs zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler en zijn moeder, jonkvrouw Lijsbet, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar 17 hond land aldaar, genaamd Lampenkempken, onder voorwaarde, dat de kerk, de papelijke preuve en de kosterij aldaar, benevens de pastoor en het sint Jans altaar in de kerk zekere jaarlijksche uitkeeringen zullen krijgen. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach in der maent van November.
Oorspr. (Inv. no. 85); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 November 13
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-9-2018.
Wij Jan van Brakel Steeskensz. d'autste ende Dyrc Helmychssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn
Aernt van Herler ende joncfrauwe Lijsbet sijn moeder ende hebben vercoft ende opgedraegen voir hondert
gulden goet ende gheve die sij gieden dat hem betaelt sijn seventyen hont lants gelegen inden gericht van
Zulichem geheijten Lampen kemken inden hoefslach tusschen Peter van Hemert Dyrcsz. an die een side ende
Willem Berwynssz. an die ander side Steesken Jan Glummersz. ende Heijnric Gijsbertsz. tot behoeff der
tafele des Heijligen Geests tot Zulichem in enen eijgendom sonder thijns ende myt dijck die daer myt
recht toe behoirt erfelijcken te besitten ende Aernt van Herler ende joncfrauwe Lijsbet sijn moeder voirss.
vertegen op dit lant voirss. ende geloefden daer op doe te vertien allen die geen die daer myt recht op
vertien sullen ende geloefden oeck te waeren Steesken en Heijnric voirss. tot behoeff den Heijligen Geest voirss.
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht comen willen ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven myt aldussulcken voirwerden toe gedaen dat die keerck van Zulichem ende die
paepelycke proven ende die kosterij van Zulichem voirss. sullen bueren ellic uut den voirss. lande enen gouden
aernymsschen gulden alle jaer ewelijcken op sunte peters dach ad catedram ende die rectoer van onser ?keerken
ende sunt jans altaer inder keercken voirss. sullen elck bueren alle jaer opten dertichten dach in meij drie l?utken?
als sij comen van jaergetide van Aernt van Herler ende Gierijt Melisz. In oerconde onser litteren. Ghegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach inder maent van november.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 85 - Regest nr. 18
06-01-1445. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Merten van Herler, heer van Poyeroyen, overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem twee morgen land aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten heiligen Dertiendach. Oorspr. (Inv. no. 84); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Januari 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-9-2018.
Wij Jan van Brakel Steeskensz. d'autste ende Willem van Kryekenbeeck scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Merten van Herler heer van Poyeroyen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende gheve die hij giede dat hem betaelt sijn twe mergen lants gelegen inden ghericht van Zulichem
voirss. in die Lange Mergen alsoe groet ende alsoe cleijn als sij daer gelegen sijn tusschen lant der papelijcker
proven van Zulichem voirss. an die een side ende wie myt recht lantgelegen is an die ander side Boudewijn
van Pruyssen ende Heinric Gijsbertsz. in enen eijgendom tot behoeff der tafelen des Heilighen Geests tot Zulic-
hem voirss. sonder thijns ende myt dijck die daer myt recht toe behoirt erfelicken te besitten ende Mertijn
van Herler voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die geen die daer
myt recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waeren Boudewijn van Pruyssen ende Heijnric Gijsbertsz.
voirss. dit lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
geen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven ende Jan van Brakel voirss. ver
teech op dit lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. dese superscripcij loven wij goet voirss.
In oerconde onser litteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten Heiligen
dertiendach.
[datering: dertiendag = 6 jan.]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 84 - Regest nr. 15
23-06-1425. Dirck die Scout Otken zoon, Wouter Eghens zoon, Aert die Koe (1) van Delwinen en Gherit van Horwinen, heemraden in de Bomelreweert, oorkonden, dat Heynric Gelummer Dircs zoon overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem een huis aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vijf ende tweyntich op sente Jans avont baptist nativitas.
Oorspr. (Inv. no. 82); met het zegel van den vierden oorkonder in groene was; die van de drie andere oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-9-2018.
Wij Dirck die Stout Ottensoen Wouter Eghens soen Aert die Koc van Delwinen ende Gherit van Horwinen heem-
rader in Bomelreweert van onss liefs genedighen heren weghen des hertoghen van Gelre tughen dat voor ons
comen is Heijnryc Gelummer Dircs soen ende heeft vercoft ende opgedraghen voer viiftich gouden gulden goet
ende geve die hi ghiede dat hem betaelt siin een huus ende een hofstat met allen sinen toebehoren tymmeringe
ende potinge gelijc als daer op steet geleghen inden gericht van Zulichem tusschen lant geleghen Jan die
Keijser aen die overste side ende Berwiin Aerts soen aen die nederste side off wie daer met recht lantghe-
leghen siin alsoe groet ende alsoe cleijn als dit voirscr. huus ende hofstat gegeven ende vercoft is met recht
in viiff roeden dijcs geleghen inden gericht van Zulichem tusschen dijc gelegen Heijnric Gelummer voirg.
aen die nederste side ende Jan die Smyt Jans soen aen die overste side off wie daer met recht dijc geleghen
siin gelijc als die heemrader brieve daer aff inhauden die Heijnric Gelummer voorg. daer af heeft
ende daer op gemaect siin Jan die Smyt Jans soen voirscr. tot behoeff der tafelen des Heilighen Gheests
van Zulichem in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thiins erfliken te hebben ende te besitten. Ende Heijn-
ric Gelummer voirscr. verteech op dit huus ende hofstat voirscr. ende geloefde daer op doen te vertijen
alle die gene die daer met recht op vertijen sullen van sijnre weghen ende geloefde oeck te waren van
siinre weghen Jan die Smit voirg. tot behoeff der tafelen des Heilighen Gheests voirscr. dit huus ende
hofstat met alle sinen toebehoren voirg. jaer ende dach als recht is voer alle die gene die ten recht
comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In kennisse der waerheid
soe hebben wij heemrader voirscr. onse segelen aen desen brieff gehanghen. Ghegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert viif ende tweijntiich op sente Jans avont baptist nativitas.
(1) dit moet uiteraard zijn Aert die Koc van Delwinen
[datering: St. Jansdag = 24 juni, de avond voor 24 juni is dus 23 juni]
Deze akte is gepasseerd voor de "heemrader in Bomelreweert" terwijl het toch gewoon een verkoop van onroerend goed in Zuilichem betreft, die dus voor de bank van Zuilichem gepasseerd had moeten zijn.
Het valt op dat er van 1425 (tussen 13-3-1423 in 1428) helemaal geen akten van de bank van Zuilichem bekend zijn. Dat kan toeval zijn natuurlijk, maar er is geen andere periode in de bank van Zuilichem tussen 1400 en 1500 waarin zo lange tijd geen akten bekend zijn. Alleen tussen 1410 en 1413 missen er twee jaren. Alle andere hiaten zijn maar van een enkel jaar. Mogelijk is de bank dus enige tijd non-actief geweest. Om die reden hebben we deze akte hier opgenomen.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 82 - Regest nr. 8
10-08-1537. Goessen van Aelst en Eeverart van Ztuivell (1), schepenen in Zuylichem, voorkonden, dat Peter Jacops zoon een morgen land aldaar heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven in den jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dertich den tyenden dach in Augusto. Oorspr. (Inv. no. 75) ; de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1537 Augustus 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Goessen van Aelst ende Coenrart van Ztuvel scepen in Zuylichem tugen dat voir ons co-
men is Peter Jacopssz. ende heeft vercoft ende opgedragen van voir vijfftich pont gever penningen
die hij gyeden dat hem betaelt sijn eenen mergen lants gelegen inden gericht van Zuylichem
buyten meijdijx boven naestlant gelegen Cornelis Goertssz. ende beneden Gerit van Tyels
erffgenamen voirdt wie den lande voerss. alldaar met recht naestlant gelegen is Henrick
Janssz. ende Goert Cocken Dirxen als kerckmeijsters inder tijt der kercken van Zuylichem
ende tot behoeff der kercken voirss. in eenen eijgendom erffeliken te besitten ende te
gebruicken sonder thijns ende met dijck die dair met recht toebehoirt gelegen inden
Poederoeyensse dijck teijnde het lant voirss. ende Peter Jacopssz. voirss. vertech op het
lant voerss. ende geloeffden daer oeck op doen te vertijen allen die geenen die daer
met recht op vertijen sullen hij geloeffde oeck Henrick Janssz. ende Goert Cocken Dirxen
als kerckmeijsters voirss. ende tot behoeff der kercken voirss. dit lant voerss. te
waren ten ewigen dagen als recht is met volder waerscappen vvyt allen sijnnen
guederen doe hij nutertijt heeft offte hyernaemaells vercrijgen mach voir allen die
geenen die ten recht coemen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selven sonder
die dijck voirss. In oirconde onsser litteren. Gegeven inden jaer ons Heren dusent
vijffhondert ende soeven ende dartich den tyenden dach in augusto.
(1): ik ben het niet eens met de naam van de tweede schepen zoals het Gelders archief die in de regest noemt. De eerste letter is duidelijk een 'C', vergelijk bijvoorbeeld met Cornelis op regel 4. De voornaam moet dus zeker Coenrart zijn en niet Everart
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 75 - Regest nr. 47
07-11-1532. Coenrairt van Swivel en Goessen van Over Ariens zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat vijf met name genoemde personen aan den kerkmeester aldaar beloofd hebben jaarlijks een rente te zullen betalen uit tien hond
land aldaar, terwijl de kerkmeester bij achterstallige betaling boete zal mogen heffen uit dat land. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich op sunte Willebrourdus' dach. Oorspr. (Inv. no. 76); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1532 November 7
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Coenraet van Swivel ende Goessen van Over Ariensz. scepenen in Zulichem tugen
dat voir ons comen sijn Henrick Matheussz. Matheus Henricksz. Arien Henricksz.
Cornelis Ghijsbertsz. ende Airt Janssz. ende hebben geloefft Henrick Jansz. tot behoeff
der kercke van Zulichem tijns veertien stuvers brabans den silveren snepha-
en van ses stuvers brabans gerekent of ander of ander guet paiment dair voir in
gelijcke weerden alle jairs op Sunte Barbare dach te betalen ende te bueren
uut tien hont lantz gelegen inden gericht van Zulichem tussen jof. Jut
Geritss noirtwairt ende Emyel/Engel? van Hemert zuytwairt ende oestwairt off wie
alomme mit recht naestlant gelegen sijn welcke tijns voirss. weert saeck dat
hij alle jaren opten termijn voirss. niet betaelt en weere dan so sal alle weken
daerna volgende een peen van enen stuver opten tijns voirss. wassen ende gaen
welcke peen tegader mitten tijns voirss. die kerckmeijsteren der kercke voirss. ver-
halen sullen ende mogen wanneer sij niet langer beide en wille ende dese voirss.
hebben dit geloefft Henrick Jansz. tot behoeff der kercke voirss. den tijns voir-
ss. ten ewigen dagen te waeren als recht is tegen allen diegenen die ten recht
comen wilen uuten lande voirss. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich op Sunte Willebrorts dagh.

keerzijde
10 tijnsbrijff van Zuli-
chem ...
...
datering: St. Willebrordi = 7 nov.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 76 - Regest nr. 43
03-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon overgedragen heeft aan den kerkmeester aldaar het land, bedoeld in den brief d.d. 1507 Juni 2 (Reg. no. 33), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den derden
dac van Junio. Oorspr. (Inv. no. 74); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1507 Juni 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Adriaen die Cock van Delwijnen Arntsz. ende Jan Aelbertsz. scepen in Zuijlichem tugen
dat voir ons comen is Jan Petersz. ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien
pont gever penningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff dair
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 'tghehaut des brieffs als
dair ingescreven steet heren Philips van Melsen priester als kerckmeister indertijt
vander kercke van Zuijlichem tot behoeff der selver kercken voirss. erffelijck te
besitten ende Jan Petersz. voirss. verteech op den brieff ende op 'tghehaut des brie-
ves voirss. hij geloefde dair op doen te vertijen alle die ghene die van sinen
wege dair op met recht vertijen sullen tot behoeff der kercken voirss. ende alle
voirplicht van sinen wegen afte doen vanden selven. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren duijsent vijfhondert ende seven op den dorden dat? van junio.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 (scan 1) - Regest nr. 34
02-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon wettig eigenaar is van een stuk land onder Zuylichem, dat hij van den kerkmeester aldaar gekocht heeft. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den anderen dach van der maent, geheiten Junius. Oorspr. (Inv. no. 74); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1507 Juni 3 (Reg. no. 34).
Datering: 1507 Juni 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Adriaen die Cock van Delwijnen Arntsz. ende Jan Aelbertsz. scepen in Zuijlichem
tugen dat wij dair over geweest hebben dair nae onsen vonnissen Jan Petersz.
nae ingehaut sijns coepbriefs van Zuijlichem ingeset is tot allen recht over-
mits den gesworen richter der coenincklijken majestaet van Castilien ?etc? in
Boemelrewert in een hoffstat gelegen inden gericht van Zuijlichem buijten
dijcks boven naestlantgelegen die gemeijn steech beneden ende noertwaert
Everit van Doern, zuijtwaert een hoffstat geheiten den Hael welcke hof-
stat voirss. heren Philips van Malsen priester ende kermeister van Zuijlichem
in der tijt in den naem ende van wegen der kercke voirss. vercoft heeft
den voirg. Jan Petersz. als dat die scepen coepbrieff voirss. volcomelijker
begrijpt ende inhelt die dair op gemaict is. Ende die gesworen richter voirss.
verboet enen ijegelijcken den aenvanck op sijn lijf ende op sijn goet van deser
hoffstat voirss. dat die niemont besitten noch gebruijken en soude dan van
wegen ende bij wille Jan Petersz. voirss. ofte hij en mochte dat doen met enen
beteren rechte. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren duijsent vijf
hondert ende seven op den anderen dach van der maent geheiten junius.
Transfix.
Aanhangend: 03-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 (scan 2) - Regest nr. 33
28-03-1503. Adriaen Spierincks zoon en Floris Gherits zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Aleyt. weduwe van Dirck Wouters zoon, een morgen land aldaar, genaamd Sunte Wilboerts mergen, heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven int jaer onss Heren dusent vijffhondert ende drie opten achttentweyntichsten dach in der maent van Meert. Oorspr. (Inv. no. 73); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1503 Maart 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Adriaen Spierinckss. ende Ffloris Gheritss. scepen in Zuylinchem tugen dat voir ons comen is Aleijt
na gelate weduwe Dirck Wouterss. mit oeren gecoeren momber ebde heefft vercofft ende opgedragen voir
veertich pont gever penninge die sij giede dat hoir betaelt sijn enen mergen lants gelegen
inden gericht van Zuylinchem geheiten Sunte Wilboerts mergen tusschen Hubert Claess. boven
naestlantgelegen ende heren meister Philips van Malsen priester ende pastoer der kercken van
Zuylinchem westwairt aen die suydenzijde die vicarius van onser liever vrouwen altaer
inder kercken van Zuylinchem voirss. ende aen die noortden sijde Arien Jacopss. heren meister Philips
van Malsen voirss. ende Egbert Berwijnss. als kerckmeisters inder tijt der kercken van Zuylinchem
voirss. ende tot behoeff der kercken voirss. in enen eijgendum mit dijck ende dijckavelinge die dair
mit recht toebehoirt ende sonder thijns erflijck te besitten. Ende Aleijt mit oeren gecoren momber
voirss. verteech op dit lant voirss. sij geloefde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op
met recht vertijen sullen sij geloefde ooc te waeren heren meister Philips van Malsen ende Egbert
Berwijnss. als kerckmeisters voirss. ende tot behoeff der kercken voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is tegen alle die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven sonder den dijck ende dijckavelinge voirss. voirt soe hebben Wouter Diercxss. ende Goert Dircxss.
gebrueders soenen Aleitten voirss. vertegen op dit lant voirss. tot behoeff der kercken voirss. ende
sij geloefden ooc alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons
Heren dusent vieffhondert ende drie opten achttentwrijntichsten dach inder maent van meert.

keerzijde
Der kerken van Zulicum
.8.
1503
De scans van deze transfix zijn beschikbaar via de website van het Gelders Archief.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 73 - Regest nr. 32
11-01-1493. Henrick die Kock van Opynen en Vrederick Pieck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Willem van Herwynen een deel van een hoeve aldaar overgedragen heeft aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, waartoe Katerijn van Ophoeven borg blijft en Vrederick Pieck als tynsheer consent geeft, dat het verkochte deel bevrijd zal worden van tyns. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert drie ende tnegenttich opten yelfften dach in Januario. Oorspr. (Inv. no. 79); met een overblijfsel van het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1493 Januari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Henrick die Kock van Opijnen ende Vrederick Pieck scepen in Sulichem tighen dat voer onss comen is Willem
van Herwijnen heeft vercoft ende opgedragen voer een som van pennynghen die hij ghiede dat hem betaelt sijn
een deel van eenen geseet daer thant op woenende is opten heelen geseet Willem van Herwijnen streckende
vanden geseet toe behoerende der pastorijen van Zulichem dwaarss over totter kercken muer toe van Zulichem
alssoe lopende totten Vlaetwaert begrijpende omtrent die helft vanden heelen geseet voirss. heren meijster Philips van
Malssen priester sonder thijns ende sonder dijck in eenen eijgendom erffelicke the besitten ende Willem van Herwijnen voirss.
verteech op dit deel dess gesets voirss. ende geloefden daer op doen the vertijen alle die gheen die daer met recht op vertien
sullen ende geloefden oeck the waeren heren meijster Philips van Malssen voirss. dat deel dess geseets voirss. jaer ende
dach als recht is teghen alle die gheen die then recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen vanden selven ende
Katerijn van Ophoeven heeft hier met horen gecoren momber aff gedaen als een waerborge ende dit iss te samen gesciet
mitt wille ende consent mijns Vrederick Piecken voirss. als thijns heer dess heelen geseet voirss. met condicien
toe gedaen soe wat thijnsse die uutten heelen geseet moghe ghaen die sullen ghaen ende staen uut dat vorste deel
day aen den dijck gelegen is ende nijet uutten anderen deel die superscripsi hij loven wij. In orconden onsser litteren.
Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert drie ende tnegenttich opten yelfften dach in januario.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 79 - Regest nr. 29
23-03-1492. Sander van Tuyll en Jan die Rijck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jan Reymbouts zoon heeft overgedragen aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, een vierdedeel van een hoeve aldair, genaamd Quayer wijffs camp. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert twe ende tnegenttich opten drie ende twenttichsten dach in der maent van Mertt. Oorspr. (Inv. no. 78); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1492 Maart 23
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Sander van Tuyll ende Jan die Rijck scepen in Sulichem tughen dat voer onss comen
is Jan Reijmboutssoen heeft vercoft ende opgedragen voer enen som van pennynghen die hij
ghiede dat hem betaelt sijn dat vierdendeel vam eenige hoeve lants van twelff mergen
lants inden gericht van Zulichem gelegen Quayer wijffs camp geheijten streckende vanden?
Merstege totten affterdijck toe tusschen den genen gelegen die met recht ront alom naest
gelegen moghen sijn sonder thijns ende met dijck die daer met recht toe hoert heren meijster
Philips van Malssen pastor tot Zulichem in eenen eijgendom ewelicken the besitten ende
Jan Reijmboutssoen voirss. verteech op dat vierdendeel desser hoeven voirss. ende geloefde
daer op doen the vertijen alle die gheen die daer mitt recht op vertijen sullen ende geloefde
oeck the waeren mitt volre waerschappen heren meijster Philips van Malssen voirss, dat
vierdendeel desser hoeven voirscr. jaer ende dach als recht is tegen allen die gheen die
then recht comen sullen ende alle voerplicht aff te doen van den selven. In orconde onsser
litteren. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert twe ende tnegenttich opten die ende
twenttichsten dach inder maent van mertt.

Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 78 - Regest nr. 27
14-07-1374. Ghisebert Elberts zoon en Rutger Mathijs' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Lijsbet, vrouw van Wouter Bayen, en Mechtelt, zijn dochter, met hare mombers, aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem overgedragen hebben de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1353 September 26 en 1364 Januari 4 (Reg. nos. 2 en 3), waardoor deze gestoken is. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC vier ende tsueventich des andren daechs nac sunte Mergrieten dach. Oorspr. (Inv. no. 81); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1374 Juli 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Ghisebert Elbers zoon ende Rutgher Mathijs zoen scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen zijn Lijsbet
die wijf was Wouters Bayen Mechtelt dochter Wouters voorss. met horen gecore momber Jan Wouters Bayen
zoen Jan die Bruen ende Claes vander Weterynghe ende hebben gegheven ende opghedraghe voer hoer ziele
ende voer ziele Wouters Bayen voerss. die brieve daer desen tegenwordighen brief doersteken is ende alle 't ghe-
haudt der brieve als daer in gescreven steet Elbert Ghiseberts zoen tot behoef der tafelen der Heijlighe
Gheest van Zulichem erfliken te besitten, ende verteghen op die brieve voerss. ende op 't gehaudt der brieve ende
geloefden daer op doen te vertijen van hore weghen alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen
ende geloefden oec te waren Elbert voerss. tot behoef der tafelen voerss. die brieve voerss. ende 't gehaudt der
brieve van hore weghen jaer ende dach als recht is voer alle die gene die ten recht comen willen ende van
hore weghen alle voerplicht af te doen vanden zelven. In orconde onser letteren. Ghegheven int jaer ons Heren
M CCC vier ende tsueventich des anderen daechs nae Sunte Mergrieten dach.

scan 1
[datering: St. Margarethe = 13 juli]
Transfix.
Hangt aan: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 4
26-09-1353. Theodericus de Tuel de Nyewel en Ghyselbertus Eylbertus' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnoldus Dyrout overgedragen heeft aan Marcelius Stouten zoon een stuk land, gelegen in het gericht van Zulichem, 'in die diepestrate'. Datum anno Domini Mo CCCo quinquagesimo tercio vicesima sexta die mensis Septembris. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1364 Januari 4 en 1374 Juli 14 (zie Reg. nos. 3 en 4).
Datering: 1353 September 26
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuel de Nyewel et Ghijselbertus Eijl-
bertis scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ar-
noldus Dyrout/Dyronc? vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut
fatebatur persolutis aream sitis in jurisdictione de Zulichem In die Diepestrate inter Ghe-
rardum sutorem et Jordanum Jordani Marcelio filio Stouten in allodio sine censu
cum aggere de jure attinentur hereditate possidendam Et Arnoldus predictus aree pre-
dicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui aree predicte de jure renun-
ciare tenentur / Promittens eciam warandiam facere Marcelis predicto super area pre-
dicta per annum et diem ut juris est adversus omnis juri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem / Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº quinquagesimotercio vicesimasexta die mensis septembris
scan 3
Transfix.
Aanhangend: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 2
25-03-1445. Jan van Brakel en Willem van Kriekenbeec. schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Roelof van Oever, priester, pastoor te Zulichem, en Ghijsbert Aernts zoon, kerkmeester aldaar, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar hun rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1428 April 28 (Reg. no. 9), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende veertich op onser liever Vrouwen dach Annonciatio. Oorspr. (Inv. no. 83); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Maart 25
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wi Jan van Brakel ende Willem van Kriekenbeec scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen sijn here Roelof van Oever priester cuereijt van Zulichem ende Ghijsbert
Aerntsz. als kercmeister van Zulichem ende hebben vercoft ende opgedragen voer hondert
gulden goet ende geve die si gieden dat hem betaelt sijn desen brief daer desen the-
genwoerdigen brief doer gesteken is ende alle 't gehaut des briefs als daer in ge-
screven steet Steesken Glummers ende Heinric Ghijsbertsz. tot behoef der tafelen des Heijli-
gen Geest van Zulichem erfeliken the besitten ende die kercmeisters voerss. vertegen op
ten brief ende op 't gehaut des briefs voerss. ende geloefden daer op doen the vertien
alle die geen die daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oec the waren
van huere wegen die kercmeister voerss. den brief ende 't gehaut des briefs voerss. jaer
ende dach als recht is voer allen die geen die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te
doen van hoere wegen. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
ende vijfendeveertich op onser liever vrouwen dach annonciatio.
[datering: onser liever vrouwen dach annonciatio = 25 maart]
Transfix.
Hangt aan: 28-04-1428
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 16
28-04-1428. Aernt van Herler van Zulichum en Steesken van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt Glummer Mechtelden zoons zoon zeven hond land aldaar overgedragen heeft, voor de helft aan den kerkmeester aldaar ten behoeve van de timmering der kerk en voor de andere helft aan den Heilige-Geestmeester, en dat de koopers vervolgens dit land tegen betaling van een jaarlijksche schatting aan den verkooper teruggegeven hebben. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyerhondert ende acht ende tweintich upten acht ende tweintichssthen dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 83); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1445 Maart 25 (Reg. no. 16).
Datering: 1428 April 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-9-2018.
Wij Aernt van Herler van Zulichen ende Steesken van Brakel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Aernt Glum-
mer Mechtelden soens soen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt siin seven hont lants gelegen inden gericht van Zulichem opten Ham tusschen lant ons lieve vrouwe altaers
dat gesticht is inder kerken van Zulichem ende lant der papeliker provent van Zulichem Henric Greve soen die
een heelft vanden voirss. lande tot behoeff der tymmeringe der kerken van Zulichem ende die ander heelft van-
den voirss. lande tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest van Zulichem in enen eijgendom mit tijns die daer
mit recht uijt gheet ende mit diick die daer mit recht toe behoert erfliken te besitten. Ende Aernt Glummer Mech-
telden soens soen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer
mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Heinric Greven soen voirss. die een heelft vanden voirscr.
lande tot behoeff der tymmeringe der kerken voirss. ende die ander heelft vanden voirss. lande tot behoeff der
tafelen des Heiligen Gheest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht
comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selve. ?ooc Aernt Glummer Mechtelden soens soen voirss.
heeft geloeft Heinric Greven soen voirss. tot behoeff der tymmeringe der kerken voirss. ende tot behoeff der
tafelen des Heiligen Gheest voirss. ten ewigen dagen scadeloes te houden vanden tijns ende vanden dijck voirss.
Doe dit geschiet was doe gaven weder Heinric Greven soen voirss. als kercmeister der kerken voirss. ende
Boudewijn van ?Prusen als Heilige Gheest meister der tafelen des Heiligen Gheest voirss. det lant voirss. Aernt Glum-
mer Mechtelden soens soen voirss. in enen jaerlixsschen erftijns erfliken te besitten ellics tsjaers voer ander
halve gouden vrancrijks kroen genge ende gheve off voer ander guet paiment in gelicke werde erflix ...
alle jaer eweliken die een heelft vanden voirss. gelde der tymmeringe der kerke voirss. ende die ander heelft
vanden voirss. gelde der tafelen des Heiligen Gheest voirss. opten paesdach tot tins recht te betalen. In orconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweintich opten acht ende tweintichssten
dach inder maent van aprill.
Transfix.
Aanhangend: 25-03-1445
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 9
04-01-1364. Goeswinus Ghiselbertus' zoon en Rutgherus Mathias' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Seelkinus Stouten zoon overgedragen heeft aan Wolterus Bayen de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1353 September 26 (Reg. no. 2), waardoor deze gestoken is. Datum anno Dómini Mo CCCo sexagesimo quarto in octavis sanctorum Innocentium. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Hierdoor is gestoken de brief d.d. 1374 Juli 14 (zie Reg. no. 4).
Datering: 1364 Januari 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-8-2018.
Universis presencia visuris nos Goeswinus filius Ghiselberti et Rutgherus filius Mathie scabini in Zulichem
protestamur quod veniens coram nobis Seelkinus filius Stouten vendedit et optulit pro quinquaginta libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui presens hec littera est transfixa et omnia eius contentis pro
ut in eadem continentur Woltero Bayen hereditarie possidendam et Seelkinus predictus littere et contentis
eius renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius de jure renunciare tenentur
ex parte sui Promittens eciam warandiam facere predicto Woltero super littera et contentis eius predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes ex parte sui juri comparere volentes et deponere ex parte sui
omne plegium quod dicitur voerplicht de eadem Inde Hermannus de Berkel{?} eius filius est
fidejussoris Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimoquarto in octavo sanctorum
Innocentium
regest 3, scan 2
Transfix.
Hangt aan: 26-09-1353
Aanhangend: 14-07-1374
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 3
23-11-1475. Schepenen Aernt die Cock van Delwijnen en Baudewijn die Poirter Goessensz.
Adriaen Janssz. belooft aan Johan Bogaert tot behoeff Peters Aerntsz. van Hemert een tijns uit een huis en hofstad te Aalst.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-8-2018.
Copia

Wij Aernt die Cock van Delwijnen ende Baudewijn die Poirter Goessensz. scepen in Zuijlichem tuijgen
dat Adriaen Janssz. heeft geloeft Johan Bogaert tot behoeff Peters van Hemert twe gouwen Philippus bourgunsche schilden
genge ende geve off ander guet paijment daer voer in gelijcker weerden erffelick thijns alle jaer ewelicken op Sinte
Remijs dach bisschops te betaelen, ende te bueren uut een huijs ende hoffstadt met allen hoeren toebehooren soe groot ende cleijn
als die gelegen is inden gerichte van Aelst opten dijck streckende langs Hemers Kamp, welcken thijns voerss.
wert saecke dat die alle jaer ewelicken opten voerss. dach der betaelingen niet betaelt en werde, dan soe sal daer
alle weecken daer naest volgende een peen van twe oude boddraeger geng ende geve opten voerss. thijns wasschen ende gaen
welcken peen te gaeder metten thijns voerss. uuten goede voerss. verhaelen sal ende mach wanneer hij's niet langer beijden
en wille. Ende Adriaen Jansz. voerss. heeft geloeft Jan Bogaert tot behoeff Peters Aerntsz. den thijns voerss. ewelicken te
waeren tegen alle de geene die ten rechten comen willen uuten guede voerss. Voorts heeft Lijsbeth Matheus met
hoeren gecoren momber hyer totten eenen wayrborge voergeset eem geseedt geleegen inden gerichte voerss. oostwaert
die wittige wijff was Andries Boenen naest gelegen ende westwaert die gemeijn straet. In oirkonde onser letteren.
Gegeven inden jair onss Heeren duijsent vyerhondert vijffentseventich op Sint Clemens dach.

Gecollationeert nae die principaele bezeegelt
met twe zeegelen in groenen wassche ende is bevonden
te accordeeren, ende onderteijckent bij mij
Adriaen Aertsz.

toevoeging
de bepalinge oestwaert aen de gemijntte is deese grijndinge ?all annex.
[St. Clemens dag = 23 nov.]
bron: op scan 52 bevind zich een afschrift van een akte opgemaakt door de schepenbank van Zuilichem in 1475.
Bron: Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers, inv. 5047
28-02-1486. 1486-02-28. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan de Rijck als man van jonkvrouw Elizabet, dochter van wijlen Floris Pieck, afstand gedaan heeft aan Jan van Heusden ten behoeve van prior en convent van het kartuizerklooster buiten 's-Hertogenbosch van alle aanspraken die zij kon laten gelden op de goederen van Alijt Pieck wegens haar overleden man heer Arnt van Heerlaer, ridder, in verband met huwelijkvoorwaarden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-8-2018.
Wij Adriaen vanden Oever ende Adriaen die Kock Janssoen scepen in Sulichem tughen dat voir onss comen is Jan die
Rijck als momber ende voecht sijnre huysvrouwen jouffr. Elizabeth die dochter was Floris Piecken saliger gedachtten ende
heeft qwijt gescouwen then ewighen dagen voer hem ende voir sijnen erven Jan van Huesden tot behoeff dess priors ende
dess gemeijnen convents dess cloesters der kathuysseren van Sunte Sophien buytten tZartoghen Bossche ende horen naa?de?
coemelingen van al alsulker geloeften ende toeseggen als die Rijck van weghen sijnre huysvrouwen voirscr. op vr?ouwe
Aleijt Pieckx weduwe was heren Arnts van Heerlaer ?ontter? zaliger gedachtten ofte horen erven gehat mach hebben van enige
geloeftesijnre huysvrouwen voirscr. in hiluxvorwaerden die vrouwe van Herlaer voirscr. geloeft mach hebben ende Jan die
Rijck voirscr. als momber ende voecht sijnre huysvrouwen ende van weghen sijnre huysvrouwen voirss. heeft geloeft Jan van Huesden
voirscr. tot behoeff der priors ende dess gemeijnen convents dess cloesters der kathuysseren voirscr. ende voer sijnen erven voirscr.
nummermeer tot ghenen tijden ?tijdt? noch kynder the doen noch doen doen noch horen naecoemelingen in gheenre wijsse om der
geloeften wille voirscr. alle arch ende list vvtgesceijden. In orconden onsser litteren. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhon-
dert sess ende tachttentich opten lesten dach in der maent van februario.
regest nr. 486
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 135
27-10-1531. Everit van Doern en zijn kinderen enderzijds en de geërfden van Zuilichem anderzijds zijn overeengekomen wegens toenemend gevaar van de Waal een schip te kopen, Ghysbert van Doern zal 2500 wilgen op het hoofd van zijn uiterwaard planten en ze vier jaar lang laten groeien en de geërfden geven de komende drie jaar 10 stuiver van elke morgen, te beheren door twee personen uit de geërfden onder een nadere regeling. Ondertekend door de geërfden, onder andere broeder Badewijn, procurator van de kartuizers in Vught.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-8-2018.
regest nr. 584
Op het eerste gezicht lijkt dit geen schepenbrief van de bank van Zuilichem te zijn.
Voor de transcriptie zie de akte van 1537.
Transfix.
Aanhangend: 08-02-1537
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 15
08-02-1537. dat Gijsbert van Doern, ambtman van Beesd en Rhenoy, aan de ingezetenen van Zuilichem beloofd heeft het 'opperste hoeft' in Zuilichem, tegen zijn uiterwaard gelegen, te onderhouden en geven vidimus van de overeenkomst van 1531-10-27.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-8-2018.
Wij Coenrart van Ztuivell ende Ott die Rijck Janssz. scepen in Zuylichem doen cond allen luyden die
deesse onsse brieff van certificatien sullen sien offte horen leesse certificerende voir die gherechte waerheijt
hoe dat op huyden datum des selven brieffs voer ons gecomen is in sijnen properen persoen Ghijsbert van
Doern amptman tot Beest ende Reynoey ende heeft hem selven verwilcoert ende betuigt gege?ven ende gheloefft
Henrick Hermanssz. ende Dirck van Aeken als hemeraders indertijt des dorps tot Zuylichem ende tot behoeff
ende proffijt der gemeijnde gheerffden des gerichts tot Zuylichem voorscr. als dat hij dat opperste hoeff gele-
ghen inden ghericht voerscr. tegen sijnen uuijterwaert onderhalden ende maken sall nu ende ten ewigen daghen
op alle sijne guederen ghelijkerwijs daer ?den cedulle vermelt ende inhelt die dair aff ghemaickt is
ende onderhanteijkent is vanden genen die hijr nae benoemt staen ende halt van worde tot woerde als hijr nae
bescr. volghet.
Alsoe nu Godt betert die diexen vanden stroem inder Walen tot Zuylichem zeer vervallen
van dach toe dage ende voel scaerdix is ende noch dagelix meer verstoert is ten comen doer welcken
scaerdijck ende aenvall van wateren inlaegen ghijffa?... ende gam...? comen mochten waer doorh meynige nu
luttell vermoeden hoers goets weerloes werden mochten is daer doerch oevercomen Everit van Doern mets-
gaders sijnen kijnderen ende ghemijne gheerffden van Zuylichem hyr nae bescr. oevercomen ende geackordeert sijn om
een scip toe copen ende daer vordt bij te hoeffden vanden voorscr. last van commer toe satten waer in v??ts??h Ghijs-
bert van Doern ten vorste in verwilcoren toe gemaakt? tot vordell des selffe hoeffs den hau ende dat gewass?
van dordalven dusent willigen vier jaeren alt weesende tot watt?d? sulx mit ende orbair sijn sall want
des noch niet ?en noch en is hebben die erven hijr naebescr. noch tot vorde?sse dat hoeff te maken ende t'onderhal-
den g... duert gegr?ave? ende gegeven tyen stuivers op yegelicken mergen tot dr?? termijnen van drie jaren den
yersten termijn int jaer vijff stuivers op yegelicken mergen ende die twe jaeren daer naestvolgende yegelicken jaer erven
stoeke? opten mergen ende dat selffde gelt verscots gewijs vvuyt toe richten ende toe panden, wils?ch oeck Ghijs-
bert van Doern verwilcoren dat selffde hoeff toe onderhalden nae billicheijt ende rede nae den tijden, alsoe
vier als men halden mach des for salmen daer toe ord?ner? twe goeden ..... bij die geerffden van Zuylichem
die daer mit ene orbair toe sijn sullen die penningen toe ontfangen ende werd?... vvuyt te rijken tot des dorps
profijt ende daer rekenscap aff doen als dat behoren sall. Item noch wilsch Ghisbert van Doern verwilcoren
vijfftich gulden brabans te geven om die aerbeijders te loven beheltelicken dat men hem die weerde restitueert
vanden voorss. penningen Dese voorss. penningen salmen vvuyt panden verscotsgewijs off Ghijsbert die panden te me...
ende wes Ghijsbert van Doern voorss. wat licht sall hij bewelgelt waerde boeren. Item noch sullen die hoffste-
den tot Zuylichem salmen taxeren tot ... elck tot behoeff des hoeffs. Item off men deese voorss. penningen met
all en behoeffden salmen die weder keeren totten gemeijn orbaer des dorps ende off daer yet aen ontbrack
salmen noch ?eenen stuiver opten mergen setten. Ghescyet den soeven ende twentichsten dach october anno een ende derttich.

Die namen vanden genen die die cedulle onderhantteykent hebben hyr naebescr. dit beloefft men alsoe
voels alst men aengaen mach Lubbert Torck dit beloeff ick Mertin van Rossem voor mij selffs als geerfft
... Everit van Doern Ghijsbert van Doern amptman tot Beest broeder Balen als curator der katuisers
tot Vucht Henrik Anthonissz. pastor Zuijlichem Henrick die Rij?er Gerit Arntssz. vicarus pro ... ...
sp... so... Dirck van Vorst Arnt van ?Aenet? doir beden ende procurator Geert Saelmons Tu?en Egbertssz, doer
begeren Maes Joestenssz. Goedefriden Cocken ende Henrick Janssz. coster een yegelick voir hem selven ende als kerk-
meijsters Henrick Arntssz. est ... vocat... scram Wolter Dirxen voer Hermen voerden Heijligen Geest ende
want men dan sculdich is die waerheid getugenisse geven sonde?tuge als men dan dochtelike op ver-
socht wordt. Soe hebben wij des tot oer ende onsse zegulen aen deessen tegenwordigen brieff van dertien
frat...gehangen. Inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dertich den achsten dach in Fe-
bruario.

los briefje:
Ghijsbert van Doern
amptman tot Beest beloeft
eewelijck te onderhouden
dat opperste hoeff tot
Zuijlichem tegen sijnen
uuijterweert
anno 1537, 8 feb.
regest nr. 589
Transfix.
Hangt aan: 27-10-1531
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 15
22-09-1502. Schepenen Adriaen van den Oever en Adriaen die Cock van Delwijnen Arntsz. en Sander van Tuyl.
Johan van Echtelt namens zijn vrouw Goertkens, dochter van za. Jacop Tengnagel, laat 4 morgen min 2 hont lant in Zuilichem van Evert van Doern in beslagnemen wegens achterstallige tijns, en verkoopt het dan aan Johan Spierinck van Wel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Adriaen vanden Oever ende Adriaen die Cock van Delwijnen Arntsz. scepen in Sulinchem tugen dat voir ons comen is die geswoeren
bode ons heren van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij gemaent heefft van wegen Johans van Echtelt als momber
ende witteftige man Goertkens dochter Jacop Tengnagels saliger gedachtenis Evert van Doern off so wie dat mit recht be-
sitter is off besitters sijn van vier mergen lants myn twe hont mit enen bongairt inder eninge en inden gericht
van Zulinchem gelegen buyten dijcx aen den Alfs berch aen die een sijde Hollans wiel ende Wilm Arnt Pieck
van Tuyl aen d'ander sijde van thijns vijff rijnsche gulden goet ende gheve ende van pene die dair op mit recht
gewassen ende gegaen is die Johan van Echtelt voirss. onthouden is ende nyet betaelt en is wolcken thijns mit sijnen
peen voirss. men jairlicx schuldich is ende mit recht te betalen pleecht den voirss. Johan van Echtelt uutten lande
ende bongairt voirss. gelijck als dieen scepen thijnsbrief van Zulinchem dat volcomelijck begrijpt ende inhelt die
wij dair op gemaect gesien hebben. Dair na tugen wij dat wij dair over geweest hebben dair Johan van Echtelt
voirss. gericht is overmits den geswoeren richter ons heren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit lant ende
bongairt voirss. dat inder eninge van Zulinchem ende inden gericht van Zulinchem gelegen is als voir den thijns
ende pene voirss. die hem onthouden is ende nyet betaelt en is des vraechte ons die richter voirss. wat dat Johan
van Echtelt voirss. mitten lande ende bongairt voirss. mit recht schuldich te doen wes dair op wijsden wij
datmen dat lant ende den bongairt voirss. verbieden sal als recht is ende dair na so salt Johan van Echtelt
voirss. vercopen tot onsen lantrecht. Dit geschiede int jair ons Heren dusent vijffhondert ende twe des donre-
daechs na Sunte Lamberts dach {22-9-1502}. Dair nae wij Sander van Tuyl ende Adriaen vanden Oever scepen in Zulinc-
hem tugen dat voir ons comen is die geswoeren bode voirss. ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als
recht is drie sonnendage ther rechter misse tijt inder kircken van Sulinchem dit lant mitten bongairt
voirss. dat inden gericht van Zulinchem gelegen is dat dat te vercopen wes overmits Johans van Echtelt
voirss. als voirden thijns ende peen voirss. die hem onthouden is ende nyet betaelt en is. Dair na tugen wij
dat voir ons comen is Johan van Echtelt voirss. ende heefft vercofft na allen formen ende manyeren gelijck als
ons lantrecht eijscht ende wijst dit lant ende bongairt voirss. dat inden gericht van Sulinchem gelegen is ende
dat aldan inder kircken van Zulinchem verboden is als recht is ende datmen aldair schuldich is ende mit
recht te verbieden pleecht Johan Spierinck van Wel voir den thijns ende peen voirss. te hebben ende te besitten
beheltelyck Johan van Echtelt voirss. sijns thijns ende peens voirss. ende sijns scepensbriefs dair op gemaect voirss.
hem den voirss. thijns ende pene na ingehaut des scepenbriefs voirss. vanden toecomende termijnen dair mede
noch te moegen innen ende te wynnen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende
drie dess donredaechs na den heijligen darthien dach {12-1-1503}
datering:
St. Lamberts = 17 sept. 1502, donderdag is 22 sept.
Dertiendedag = 6 jan., in 1503 is dat een vrijdag, dus donderdag daarna is 12 jan.
Transfix.
Aanhangend: 07-01-1503
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-5 (scan 2)
07-01-1503. Schepenen Sander van Tuyl en Adriaen van den Oever.
Johan Spierinck van Wel verkoopt de doorstoken brief aan Johan van Echtelt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Sander van Tuyl ende Adriaen van den Oever scepen in Zuylinchem tugen dat voir ons comen
is Johan Spierinck van Wel ende heefft vercofft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die hij ghie-
de dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doir steken is ende alle 't gehaut des
briefs als dair in gescreven steet Johan van Echtelt erflyck te besitten ende Johan Spierinck voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des briefs voirss. tot behoeff Johans van Echtelt voirss. ende
hij geloefde ooc van sijnen wege alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vijffhondert ende drie dess satherdaechs naden heijligen darthien dach.
datering: dertiendedag = 6 jan., in 1503 is dat een vrijdag, dus zaterdag daarna is 7 jan.
Transfix.
Hangt aan: 22-09-1502
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-6 (scan 1)
03-08-1556. Schepenen Joost van den Veld en Merten van Bruechem.
Wolter van Baexem, amptman, namens zijn vrouw joffr. Peter van Echtelt, verkoopt de doorstoken brieven aan Huygman van Hoesden tot behoef van de armen vicarie die gefundeert zal worden in de kerk tot Boemel op St. Loeyens altaar
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Joist vanden Veld ende Merten van Bruechem scepen in Zuylichem tugen dat voir ons comen
is Wolter van Baexen amptman als momber ende man joffrauwe Peter van Echtelt sijn echte
huysfrou ende heeft vercoft ende opgedraegen voer vijfftich pont gever pennyngen die hij giede
dat hem betaylt sijn die brieven dair deessen tegenwoerdigen brieff doirsteken is ende allet
tgehaut der brieven gelijck als daer in gescreven steet Huygman van Hoesden tot behoeff
eender vicarien die gefondeert sall worden inder kercken tot Boemell op Sunte Loeyen al-
taer erffelicken daer aen te bliven? ende te gebruycken ende Wolter van Baexen voirss. verteech
op die brieven voirss. ende op allet tgehaut der brieven voirss. Hij geloeffden daer oick op
doen te vertijen allen die genen die daer van sijnder weegen mit recht op vertijen sullen. Hij ge-
loeffde oeck Huygman van Hoesden voirss. tot behoeff als voorss. die brieven voorss. ende
alle tgehaut der brieven van sijnder wegen te waeren ten eewigen daegen als recht is voer
allen die genen die ten recht comen willen ende van sijnder weegen alle voerplicht aff te doen
vanden selven. In oerconde onsser letteren. Gegeven inden jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende
ses ende vijfftich den dorden dach in augusto.
Transfix.
Hangt aan: 12-04-1527
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-4 (scan 4)
12-04-1527. Schepenen Gherit Aelbertsz. en Hubert Claessz.
Ot van Malborch namens zijn vrouw verkoopt de doorstoken brief aan meister Wemmer Geritsz. priester om gedurende zijn leven te hebben en te besitten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Gherit Aelbertsz. ende Hubert Claessz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Ot
van Malborch als momber sijns wijffs ende heefft gegeven ende opgedragen die brieven dair
desen tegenwoirdigen brieffs doirsteken is ende alle tgehaut der brieven gelijck daer in ge-
screven steet meister Wemmer Geritsz. priester sijn leven lanck te hebben en te besitten ende
Ot van Malborch als momber voirss. verteech op die brieven ende tgehaut der brieven
voirss. ende op allen versceven ende onbetaelden tijns hercomende vanden brieven ende tgehout
der brieven voirss. tot behoeff meister Wemmer Geritsz. voirss. te hebben end te besitten.
Ende hij geloeffde oic van sijnre wegen te waeren meister Wemmer Geritsz. voirss. die brie-
ven ende tgehaut der brieven voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die genen die
ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert soven
ende tweintich den twelfften dach in april.
Transfix.
Hangt aan: 05-10-1485
Aanhangend: 03-08-1556
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-3 (scan 5)
05-10-1485. Schepenen Jan Aelbertssoen en Lambert van Riebeeck.
Henrick van Hoemont, namens zijn vrouw Beelen, dochter van meyster Herman van Ansterdam, samen met Dirck Hermansz. als erfg. van zijn zuster Geertruyt, die mede een dochter van meyster Herman was, hebben de doorstoken brief verkocht aan Jan Auwrijn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Jan Aelbertssoen ende Lambert van Riebeeck scepen in Sulichem tugen dat voer onss
comen sijn Henrick van Hoemont als momber sijnre huyssvrouwen Beelen dochter was meyster
Herman van Ansterdam ende Dirck Hermanssoen voirss. als erffg. sijnre suster Ghertruyt oick
dochter was meyster Hermans voirss. hebben vercoft ende opgedragen voer vijfftich pont gever
pennyngen die sij ghiede dat hem betailt sijn dessen brieff daer dessen tegenwordigen brieff
doersteecken is ende alle tgehaut dess brieffs als daer in gescreven steet Jan Auwrijn erffeli-
ken the besitten ende ende Henrick van Hoemont als momber sijnre huysvrouwe Beelen voirss.
Dirick Hermansz. als erffg. sijnre suster Ghertruyden voirss. vertegen opten brieff ende op tgehaut
dess brieffs voirss. tot behoeff Jan Auwrijns voirss. erffelicken the besitten end geloefde oick
van hoerre wegen alle voirplicht aff the doen vanden selven die desse voirss. hebb.. ...
geloeft Jan Auwrijn voirss. dat heren Hanrick meyster Hermanssz. voirss. vertijen sal opten brieff
ende op tgehait dess brieffs voirss. tot behoeff Jan Auwrijns voirss. erffelicken the besitten ende
mede alle voirplicht aff the doen vanden selven van sijnre wegen ende dat tot gesynnen Jan Au-
vrijns voirscreven. In orconden onsser litteren. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert vijff
ende tachttenttich opten yersten woenssdach nae sunte Michaels dach dess heijligen engels.
datering: Michaels dach dess heijligen engels = 29 sept., dat was in 1485 op een donderdag, dus woensdag daarna is 5 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 16-08-1480
Aanhangend: 12-04-1527
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-2 (scan 6)
16-08-1480. Schepenen Arnt die Kock van Delwijnen die Jongh en Baudewijn van Welderen.
Juffr. Aleijt van Heerlar verkoopt 4 morgen min 2 hont lant te Zuilichem buitendijks aan den Alfsbergh aan Dirck Hermansz. tot behoef van diens zuster Geertruyt, en krijgt het terug in erftijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 31-7-2018.
Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jongh ende Baudewijn van Welderen scepen in Zulichem tughen dat voir
ons comen is jouffrou Aleijt van Heerlar mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir
hondert pont gever pennynge die sij ghieden dat hoer betaelt sijn vier merghen lants myn twe hont met
enen boghaert inder enynge ende inden gericht van Zulichem gelegen buyten dijcks aen den Alfs bergh aen
die een zijde Hollans Wiel ende aen die ander zijde Arnt Pieck van Tuyll sonder thijns sonder dijck Dirck
Hermansz. tot behoeff Gheertruyt sijnre zuster in enen eijgedom erffelicken the besitten ende jouffrou
Aleijt voirss. mit horen gecoren momber verteech op dit guet voirss. ende geloefden dair op doen te vertijen allen
den ghenen die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefden oeck the waeren Dirck Hermansz. voirss. tot
behoeff Gheertruyt sijnre zuster voirss. dit goet voirss. jair ende dach als recht is voir allen den ghenen
die then recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was Dirck Her-
mansz. voirss. van weghen Gheertruyt sijnre zuster voirss. gaff weder over jouffrou Aleijt voirss. dit goet
voirss. in enen jairlixschen erffthijns the besitten voir vijff reijnssche gulden twentich witte stuver voir den
gulden off ander goet payement in geliker weerden dair voir alle jair ewelicken op Sunte Philips ende
Sunte Jacops dach apostolen den Dirck Hermansz. voirss. tot behoeff Gheertruyt sijnre zuster voirss. te betalen
welck thijns voirss. were dat zake dat hij alle jair ewelicken opten voirss. dach der betalinge nyet en be-
taelt en were dan soe sal dair alle dage dairnaest volgende een peen van enen alden cleijcken genge ende
geve opten voirss. thijns wassen ende gaen welck peen te gader metten thijns voirss. Dirck Hermansz. voirss.
van weghen Ghertruyt sijnre zuster voirss. uuutten voirss. gueden verhalen sal ende mach wanneer sij's
nyet langer beijden en wille. In orconden onsser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende tachtentich dess woensdachs nae Sunte Tiburtis dach.
datering: St. Tiburtius = 11-aug, in 1480 was dat een vrijdag, dus de woensdag daarna is 16 aug.
Transfix.
Aanhangend: 05-10-1485
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 628-1 (scan 7)
13-01-1488. schepenen Sander van Tuijll en Aernt Reijntboutssoen.
Lambert vann Steenbeeck verkoopt een tijns aan Jan Henricksoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-7-2018.
marge: Sander van Tuill XXV smaele hoenre. Item ene dach maeth

Wij Sander van Tuijll ende Aernt Reijnt-
boutssoen scepen inn Zulichem tugenn dat
voir ons comenn is Lambert vann Steenbeeck
hefft vercofft end opghedragenn voir tienn
pont gever pennyngenn die hij ghiedenn dat
hem betaelt sijnn vijff end tweintich tijns
hoenre end een dachmaet die hij hefft uuyt
huyss ende hoffstat toe behoerende Jan Gie-
lessoenn indenn gericht vann Brakell
gelegen in die vlegelstraet tusschenn Gerit
Dirick Ballincksoenn boven gelegenn an die
een ziede ende Aernt Vranckenn an die ander
ziede welck tins hoenre menn jaerlix scul-
dich te betaelenn is op Sunte Lambers dach
ewelickenn Jan Henricksoenn in enen eij-
gendom erfflickenn tho besittenn. Ende Lam-
bert vann Rieckbeeck (1) voirss. verteech op desse
thins hoenre ende dachmaet voirss. ende ge-
loeffdenn daer op doen allenn die gene die
dair mit recht op vertienn sullen. Ende
geloeffde oeck te warenn Jan Heinricksoenn
voyrss. desse thins hoenre end dachmaet voirss.
jaer ende dach alst recht is tegenn allenn
dye ghene dye tenn recht comen wyllenn
uit huiss ende hoffstat voirss. jaer ende dach als
recht is. Ende mede alle voirplicht aff
te doenn vann denn selvenn. In oer-
konde onser literenn gegevenn int jaer
ons Herenn duysent vierhondert acht
ende tachtentich op Sunte Ponciaens-
avont.
(1) hier staat duidelijk Rieckbeeck en niet Steenbeeck zoals boven in de akte
Merk ook op dat een Lambert van Riebeeck op 5-10-1485 als schepen te Zuilichem optreedt, dus dat lijkt zijn correcte naam te zijn.
zie: http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1485#639

St. Pontiaansdag is 14 januari, dus sint ponciaans avond is 13 januari
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.53v+54)
1549. Ott van Herwijnen, genoemd als schepen te Zuilichem in 1549
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-7-2018.
bron: St. Paulus (waarschijnlijk St. Paulusabdij Utrecht)
Inv. nr. nog niet bekend

vermeld in de notities van dhr. R.A. Rueb.
zie Regionaal Archief Rivierenland, toegang 3162
Collectie Rueb, genealogische aantekeningen en documentatie Bommelerwaard, 16e -20e eeuw
Bron: Overigen
20-01-1541. Schepenen Frederick van Doern en Arnt van Tuil.
Hubert Geritssz. belooft een tijns aan Dirick van Puthuyss uit een huis en hofstad te Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-7-2018.
Huychbrecht Gerritsen
gelofft vyr gulden bb. op
petri.

Item hyr volch eyn gans? process
naeden lantrecht van Bomelre-
wert.

Wij Frederick van Doern ende Arnt van Tuil
schepenn in Zulichem tugen dat voer
ons comen is Hubert Geritssz. ende hefft ge-
loefft Dirick van Puthuyss. thins vier bra-
bans gulden loepens gelt te wetenn drie goede
gelresse silverenn snaphaenen van die beste
met twe stuiver voer iegelickenn gulden gere-
kent off ander goet paiment daer voer in
gelicker weerdenn alle jaer ewelicken te be-
taelenn ende te boerenn op sunte Peters dach ad
cathedram naestcoemende oever eynn jaer
end daer nae voert alle jaer uit een huiss
end hoffstat met allenn sijnen toebehoerenn
gelegenn inden gericht van Brakell boeven
naestgelegenn Arien Goessenssz. end beneden
Arnt van Tuill voert wieder hoffstat voerss.
allomme met recht naestgelegenn is welcken
tins voerss. weerdt saeck dat hij alle jaer
ewelickenn optenn termijn dach der betaelyn-
ge voerss. niet betaelt en weer dan soe sall
daer alle daegenn daer naestvolgende eenen
peen vann eenen halvenn stuiver geng end geeff
optenn thins voerss. wassen end gaen welc-
ken peen te gaeder metten thins voerss. verhae-
len sal end mach wanneer hi's niet langer
beiden en will uytten guederen voerss. ende
Hubert Geritssz. voerss. Geloeffden oeck Dirick
vann Puthuss. voerss. den thins voerss. te waeren
uitten guedderen voerss. end voert met volder
waerschappenn ten ewigen daegen als recht
is voer allenn die genen die ten recht coemen
wyllen met voerwaerden toegedaenn als dat
Hubert Geritssz. voerss. den thins voerss.
aff sall moegen lossenn op eynigen termijn-
dach voerss. inden iersten metten verschenen
thins end daer nae nae advenant tegenn
den hondert ses als voer die afflossinge des
thins voerss. In oerkonde onser litterenn.
Gegeven inden jaer ons Heeren duisent vieff-
hondert ende enenveertich op Sunte agneten
avent die hillige maghett.
St. Agneta = 21 januari, de avond daarvoor is dus 20 januari
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.118v+119)
04-11-1546. Extract van een vonnis van de schepenen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-7-2018.
Extract des Signaetz
Henrick die Ruijter amptman etc ende heren Ghijsbert vanden
Veen eijssen eijn vonniss vanden schepenen, off here Ghijsbert
vanden Veen hier ter bancken van Zuijlichem to recht staen sal
off nijet, soe hij eijn geestlick man is, etc.

Doer eijssinge ende gesynnen des heren ind heren Ghijsberts vanden
Veen om eijn vonnisse, soe heer Ghisbert vursz. allegierende
is, dat hij eijn geestlick man is dat hij hier nijet to Recht
staen sall, wijsen wij schepenen van Zuijlichem, mit mede
gevollich der schepenen van Drijell, als dat here Ghijsbert
hier te recht staen sall, soe veer hij hem weertlicken saicken
onderwonden heefft, soe sall hij hier to Recht staen, voer den
weertlicken richter van die weertlicken saicken. Actum den
vierden November anno XLVI.
Aldus onderteijckent
Dierick Petersz gezworen scriver ss.
N.B. Het extract is uiteraard van later datum dan de acte zelf. De begeleidende brief is van 5-1-1547. Daaruit blijkt dat het te maken heeft met (onrechtmatige) beslaglegging op goederen van Reijer Joosten, de pastoor.
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 805, nr. 542.
Bron: Overigen
29-09-1440. Schepenen Gherit die Porter en Goeswiin vanden Oever.
Dat Henric, weduwe van Goessen van Reyn, en hun kinderen afstand gedaan hebben aan Roef Peterssoen van de helft van de met deze akte getransfigeerde akten (1439-04-30 en 1387-03-21).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-6-2018.
Wij Gherit die Porter ende Goeswiin vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Heinric die wief
was Broessen van Reijns met horen gecoren momber Jan Diric Goeswijn Aernt ende Mechtelt mit horen gecoren momber
kijnder Broessen voerss. ende hebben vertegen op die een haelfe vanden brieven daer desen tegenwordigen brieff
doersteken is ende op die een haelfe van alle 'tgehaudt der brieve als daer in gescreven staet tot behoeff Raef P..
Peters soen erfliken te besitten ende alle dye voyrss. ?kijnderen? geloefden ... te waren alle voirplichte off-
te doen vanden selven. Voert Jan van Reijns Broessen soen voirss. heeft geloeft Jan ende ... Heijnric
Glamears doen te ... ... ... ... tot horen mondigen dagen comen op die aenheelfte vanden brieven op
die een heelff endealle 'tgehaudt dier brieve voyrss. tot behoeff Roeloff Peters gen. Buijs erffliken te besitten
In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende veertich op Sinte ?Michels dach.
regest nr. 99
[st. michels dag = 29 september]
Transfix.
Hangt aan: 30-04-1439
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
30-04-1439. Schepenen Goeswijn van Brakel en Jan van Ghiesen.
Dat Pouwels en Jan, de oudste kinderen van Heinric (?)ammeers afstand gedaan hebben aan Heymeric Claessoen van de met deze akte getransfigeerde akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-6-2018.
Wij Goeswijn van Brakel ende Jan van Ghiesen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn P?auwels ende
Jan d'audste kijnder Heinrick sSlammerts ende hebben vertegen op een brieff daer desen tegenwordigen
brieff dorsteken is ende op alle 'tgehaudt des briefs als daer in gescreven steet tot behoeff Heijmeric
Claessoen erfliken te besitten ende geloefden van hoerre wegen alle voorplicht aff te doen vanden selven.
Voert Pauwels ende Jan kijnder Heinrics voirss. ongesceiden hebben geloeft Jan die Jonxste ende Engel
kijnder Heinrics sSlammeers voirss. daar aen te vertien wanneer si tot horen mondigen dagen comen opten
brieff ende op tgehaudt des briefs voyrss, tot behoeff Heijmeric Claes soen voyrss. erfliken te besitten. In or-
conde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich op Sunte Philips
ende Jacops Avont.
regest nr. 87
[St. Philips en Jacobs = 1 mei, dus de avond daarvoor is 30 april]
Transfix.
Hangt aan: 21-03-1387
Aanhangend: 29-09-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244