De Hoge Bank van Zuilichem | 1401 - 1460

Overzicht van 160 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

02-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Mathijs van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1401

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Mathijs van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt Hagen Hagens soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir twehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet Rutger Dircks soen ende Gloren sijnre suster erffelicken te besitten.
Ende Aernt Hagen voirg. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende
geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Rutger ende Glo-
ren voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende een des woensdages nae sunte Mathijs dach.
des woensdages nae sunte Mathijs dach (24 feb. Sint Matthias) = 2 maart
(of is het Sint Mattheus dag 21 sept.?) = 28 sept.
scan: 182-3
Transfix.
Hangt aan: 29-07-1381
Aanhangend: 01-03-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
18-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die vergen, III 1/2 hont, 1401

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aleijt dochter Jans Struven mit horen gecoren momber ende
heefft vertegen op een helfft van soeven hont lants gelegen inden gericht van
Bruechem op die verghen tusschen Mechtelt Tielkens ende Jan Vrancken soen gelijck
als hoir die mit recht aenbestorven sijn overmidtz dode Gerit soen Gerits Jan Struve
soens tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicke te besitten
Ende Aleijt mit horen gecoren momber voirss. geloeffde van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M.
vierhondert ende een opten achtienden dach inder maent van merte.
scan 179-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105 / scan 179)
26-12-1402. 1402 (1401?) december 26 (des anderen dages na den heyligen Kersdach)
Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Everard Pouwelszn en zijn zoon Pauwels verkocht hebben aan Henrik van Amerzoyen Everardszn: perceel land Overste Molenkamp onder Wordragen, voor 20 pond
Met schepenzegels Ot van Malsen en Gooswijn Gijsbertzn
Misschien gebruikte Zuilichem kerststijl, vandaar jaartal 1401 met vraagteken
Wij Otte van Malsen ende Goeswijn Ghijsberts soin scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Everaert Pauwels soin
ende Pauwels sijn soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweijntich pont ghever penningen die sij ghieden dat hem betaelt
sijn alle rechts dat sij hebben in enen campe lants geheijten den oversten molencampe gelegen inden gericht van Wor-
dragen mit half den g?ra?ve an beijden siden tusschen Everaet Pauwels soin ende Aernt Her Everaers soin Matheeus
Momken tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen Everaers soin in enen eijgendom sonder tijns ende dijck erflike te
besitten. Ende Everaet Pouwels soin ende Pauwels sijn soin voirscr. vertegen op dit vercofte guet voirscr. ende
geloefden dair op doin te vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen. Ende geloefden oick te
waren Matheeus voirscr. tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen voirscr. dit vercofte quet voirscr. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe des anderen dages naden Heijligen Kersdach.
archief 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
regest 277
een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844173&miview=inv2
Bron: Overigen, inv. 702
1403.
Voor .... en ..... schepenen in Zuilichem verkoopt Olifier van Berchusen dit aen Jan van Bloemendael, 1403.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
01-03-1403. schepenen van Zuilichem Henrick van Aelst en Boudewijn die porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Rutger Dircksoen ende heefft vercofft ende ogpedragen voir tweehondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe
verre als Rutger voirss. in die brieve ende in 't gehaut dier brieve voirss. met recht
is Jan Aerntss soen erffelicken te besitten. Ende Rutger voirss. verteech op die vercoffte
brieve ende op 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren van sijnre wegen Jan Aernts soen voirss. die vercoffte brieve ende
't gehaut dier vercoffte brieve voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden sel-
ven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
drye des donredages na Sunte Mathijs dach.
des donredages na Sunte Mathijs dach (24 feb. Sint Matthias) = 1 maart
(of is het Sint Mattheus dag 21 sept.?) = 27 sept.
scan 183-1
Transfix.
Hangt aan: 02-03-1401
Aanhangend: 11-10-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
01-05-1403. schepenen Henrick van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Rutger Stenne Goeswijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
driehondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in
gescreven steet Claes uten Weerde als provisoer der tafelen des Heiligen Geest van
Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. erffelicke te besitten.
Ende Rutger Steube voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende
geloiffde dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Claes uten Werde als
provisoer der tafelen des Heijligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir
alle die gene die ten recht comen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende drye op Sunte Philips ende Jacops dach der apostelen.
op Sunte Philips ende Jacops dach der apostelen = 1 mei
scan 169-1
Transfix.
Hangt aan: 14-10-1380
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100)
15-05-1403. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Boudewijn die Poerter
bovenschrift: Kerckwijck
marge: in die beddelaken, XVII hont, 1403

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Boudewijn die Poerter, scepen in Zuylichem, tugen
dat voor ons comen is Aernt van Malsen, ende heefft vercofft ende opgedragen voor twee hondert
gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, soeventyen hont lants
myn achtalve roede lants , gelegen inden gericht van Kercwijc, in die beddelaken, tuss-
chenLambert Clop ende die gemeyn stege, voirt vier mergen een hont ende achtalve roede
lants gelegen inden gericht voirss. inden beemd tusschen Henrick Tueraets soen ende Arnt
van Malsen voirg. Claes uyten Weerde ende Egbert van Dodenberch als provisoers der
tafelen des Heyligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest
voirss. in enen eygendom mit thijns die daer mit recht uyt geet ende mitdijck die daer
mit recht toebehoirt erfflicke te besitten. Ende Aernt van Malsen voirss. verteech op dit lant
voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen
sullen. Ende geloeffde oick te waren Claes ende Egbert als provisoers der tafelen des Heyli-
gen Gheests voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. dit lant voirss. in
jare ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven voirt. Aernt van Malsen voirss. heefft geloefft als Saec-
wout Heynric ende Hannaert sijn brueders als burgen onges?tede Claes ende Egbert
voirss. tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest voirss. ten ewigen dagen scadeloes te
houden vanden thijns die mit recht geet uten voirss. lands. Voirt heer Gerit Heere
cieraet priesters Jan Hannaert Henric kynder Jans van Malsen ende Jan Bardijn
als momber ende wittefftige man sijns wijffs Berten dochter Jans van Malsen voirss. ver-
tegen op dit voirss. lant tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erff-
licke te besitten. Ende geloeffden van haerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selve. In orkonde ons litterem gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende
dryee des dynxdagh nae Sunte Servaes dach.
des dynxdagh nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 15 mei
scan 115-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073)
11-10-1403. schepenen Henrick van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Heijnken van Wis als momber ende wittafftige man sijns wijffs Heijlwigen
ende Jan Arnts soen ende hebben vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende op alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
tot behoeff Rutger Dircks soen erffelicken te besitten. In oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye des donredages na Sunte Victoers dach.
des donredages na Sunte Victoers dach (10 okt) = 11 okt.
scan 183-2
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1403
Aanhangend: 06-12-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
04-11-1403. schepenen Gherit die Koc van Bruechem en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruchem

marge: op die Encwort III mergen I 1/2 hont, 1403

Wij Gherit die Koc van Bruechem ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen
dat ick Gerit voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die
ick giede dat mij betailt sijn drije mergen ende anderhalff hont lants gelegen inden gericht
van Bruechem op die Encwert tusschen lant des Heiligen Geest van Zautbomell ende
erffgenamen Willem Schonen van Est ende Jan Sanders soen off wie daer met recht lantge-
legen sijn aen d'een sijde, ende die gemeijn stege geheiten Akerijns wech aen d'ander sijde
Jan Ludolpfs soen tot behoeff Heren Andries Poppen Canonick tot Sunte Marien Werdt in
enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Ende ick Gerit voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Jan Ludolfs soen voirss. tot behoeff heren Andries voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende drye des dynxdagh nae alre Gods Heiligen dach.
des dynxdagh nae alre Gods Heiligen dach (allerheiligendag = 1 nov.) = 4-Nov
scan 162-2
Transfix.
Aanhangend: 05-06-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
06-12-1403. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Henrick van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Henrick van Aelst scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Badeloge dochter Jans van Roede mit horen gecoren momber ende heefft
vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle
't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff Rutger Dircks soen erffe-
licken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhon-
dert ende drye op Sunter Claes dach.
op Sunter Claes dach = 6-dec.
scan 183-3
Transfix.
Hangt aan: 11-10-1403
Aanhangend: 03-06-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
08-01-1404. schepenen Gerit die Koc van Bruechem en Henrick van Aelst
bovenschrift: Gameren

marge: in der vrijer block II 1/2 mergen, 1404

Wij Gerit die Koc van Bruechem ende Henrick van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt die Koc ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn dordalven mergen ende
een ende tsoeventich roeden lants gelegen inden gericht van Gamberen inder vrijerbloc
tusschen erffgenamen Dircks vander Werken ende erffgenamen Roeloffs van Werdenberch
Claes uten Werdt ende Egbert van Dodenberch tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende Aernt die Koc voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren
Claes ende Egbert voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn Mathijs van Aelst ende Herman die Koc
burgen ongescheiden. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent
vierhondert ende vyer des dinxdages na den heijligen jaers dach.
des dinxdages na den heiligen jaers dach (1 Jan) = 8 Jan
scan 195-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
01-04-1404. schepenen Gherit die Koc van Bruechem en Henrick van Aelst
bovenschrift: Kerckwijck
marge: Opten enge, I 1/2 mergen

Wij Gherit die Koc van Bruechem ende Henrick van Aelst, scepen in Zulichem tugen dat
ick Gherit voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir tsestich gouden gulden guet ende geve die ick
giede dat mij betailt sijn anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Kerckwick opten
Enge tusschen Mathijs van Aelst aen d'een sijde ende die dair mit recht lantgelegen sijn
aen d'ander zijde, Jan Doncker Mathijs soen in eenen eygendom sonder thijns ende mit dijck die
daer mit recht toebehoirt gelegen op Meelans Wade erfflick te besitten. Ende ick Gerit voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alledie gene die daer mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan Donckers voirss. dit lant voirss. jaer ende
dach als rechtis voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven, hier aff is Mathijs van Aelst voirg. een burge. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier des dynxdages nae onser vrouwen
dach Annunciatio.
des dynxdages nae onser vrouwen dach Annunciatio (25 maart) = 1 april
scan 122-1
Transfix.
Aanhangend: 07-06-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
10-04-1404. schepenen Jan Spiegell en Gerit uter Spijck Dircks soen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Hocschotten, XIII hont, 1404

Wij Jan Spiegell ende Gerit uter Spijck Dircks soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Wouter vanden Oever Goeswijns soen Otte sijn brueder Claes Morinck
Ghijsbert Dircks soen ende Willem Heinricks soen ende hebben vertegen op dartien hont
ende veertich roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Hocschotten
tusschen Gherit die Koc van Bruechem aen d'een sijde ende die daer mit recht lantge-
legen sijn aen d'ander sijde tot behoeff Jans vanden Oever Goeswijns soen erffelicken te
besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vyer opten tienden dach inder maent van Aprill.
scan 161-3
Transfix.
Aanhangend: 07-11-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097)
30-04-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Danwoert, IIII 1/2 hont

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Aernt den Romde ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn vijfftalff hont lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Danwoert tusschen Jan Loy Gerits soen aen d'een sijde,
Jacop Ballinck ende Gerit van Aelst aen d'ander sijde, Egbert van Dodenberch als pro-
visoer der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende mit dordalff voet dijcks
gelegen op merlemswade erffelicke te besitten. Ende Arnt van Romde voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Egbert als provisoer voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren
dusent vierhondert ende vyer op Sunte Philips ende Jacops avont.
Sunte Philips ende Jacops avont = de avond voor 1 mei = 30 april
scan 169-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100)
13-05-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Gameren

marge: in die Loe, V mergen, 1404

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat ick Henrick
voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir vierhondert gouden gulden guet ende geve die
ick giede dat mij betailt sijn vijff mergen ende een hont lants gelegen inden gerecht van
Gameren in die Loe daer Aleijt Borchgarts ende hore kijnder midden in gelegen sijn, tusschen
vrouwe E? Lijsbeth van Gamberen ende Henrick Weertus off wie daer mit recht lantge-
legen sijn aen d'een sijde ende Aernt die Poerter aen d'ander sijde, Egbert van Dodenberch
als provisoer der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende ick Henrick van Aelst voirgenoemd verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertien allen die gene die daer mitten rechtop vertien sullen. Ende geloeffde
oick te waren Egbert als provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplichtaff te doen van den selven. Hier aff ick Jan Spiegell
voirgenoemd ende Aernt die Koc Dircks soen sijn burgen ingescheiden. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer op Sunte Servaes dach.
Sunte Servaes dach = 13 mei
scan 196-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
22-07-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1404

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Hubert Jans soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir een ende dartich aude gulden
scilde genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Lodewich die Kemeler tot behoeff Joncfrouwe Goeswijns van Zandwijc erffelicken
te besitten. Ende Hubert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehout des briefs voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Lodewich voirss.
tot behoeff Joncfrouwe Goeswijns voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer op Sunte Marien Magdelenen avont.
op Sunte Marien Magdelenen avont = 22 Juli
scan 166-2
Transfix.
Hangt aan: 18-03-1387
Aanhangend: 27-07-1417
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098bv)
19-11-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1404, Inden Mantellcamp III mergen

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Willem Arntss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir dartichstalve gouden engelssche nobell
genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn drie mergen lants gelegen inden gerecht
van Delwijnen inden Mantelcamp tusschen Ghijsbert Stake ende Willem voirss. Lambert
Clap in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten. Ende Willem vourss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Lambert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vyer opten negentienden dach inder maent van November.
scan 133-3
Transfix.
Aanhangend: 20-08-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082)
09-12-1404. schepenen Jan van Weerdenborch Roeloffs soen en Gerit Tielmans soen
bovenschrift:Nyewaell,

marge: op die quarten IX hont, 1404

Wij Jan van Weerdenborch Roeloffs soen ende Gerit Tielmans soen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Jan Brustijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn negen hont lants
ende vijff ende twentich roeden lants gelegen inden gericht van Nyewell op die quarten
tusschen Berys Rutgers soen ende sijn kijnderen aen d'een sijde, ende lant der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell aen d'ander sijde Egbert van Dodenberch als provisoer der
tafelen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss, in
enen eijgendom erffelicken te besitten. Ende Jan Bruystijns soen voirss. verteech op dit
lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als re ht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den
selven. Voirt Jan Bruysteijns soen voirss. heefft geloefft Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. als dat die tafell des Heiligen Geest voirss.
hebben sall ten ewigen dagen enen wech over een hoffstat die gelegen is voir dit
voirss. lant die Jan Brustijns soen voirss. mit recht toe behoirt van desen voirss. lande
totter straten toe ende vander straten totten voirss. lande toe altoes te varen ende te comen
ten minsten scade dit voirss. lant dair over te gebruken. Hier aff is Claes van Aelst
Robben soen een burge. Voirt Jan Brustijn Ghijsbert Alveraet ende Lijsbet mit
horen gecoren momberen kynder Jan Brustijns soen voirss. vertegen op dit voirss. lant tot
behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende geloeffden van
hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer opten negenden dach inden maent
van december.
scan 198-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.118)
25-08-1405. regest 480a
Aernt van Herler Herberensz. en Jan Spiegel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt vnd. verkoopt aan heer Hubert, heer van Culenborch, 4 morgen land onder Zulichem in de Cort Poderoyen.
Datering: 1405 Augustus 25 [des Dynxdages na sunte Bartholmeus' dach]
NB: Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 395.
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Bron: Overigen, inv. 1787
17-09-1407. schepenen Hillen van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1407 (notitie marge onleesbaar)

Wij Hillen van Aelst ende Boudewijn die Porter scepenen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Margriet die wijff was Ghijsberts Poerters mit horen gecoren momber ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die sij giede dat hoir betaelt
sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Woert tusschen
Hubert Jans soen ende Margrieten voirss. Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Margriet mit hoeren
gecoren momber voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Gheris
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff Hubert Jans soen
ende Hubert Pannenkoec sijn burgen ongescheiden. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Cheris voirss. dit lant voirss. Margrieten voirss. in enen jairlixen erfftheijns erffelicken
te besitten ewelicken ellicx 't sjaers voer tien aude sconincsche groet genge ende geve off
ander guet payment daer voir in gelijcker werde alle jaer opten korsdach
Cheris voirss. te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken
opten termijn der betalinge nyet betailt en werde, dan soe salder daer nae alle da-
ge naestcomende opten voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen halven
gueden vlemschen cleiken, welcken peen te gader mitten thijns voirss. Cheris voirss.
verhalen mach uten lande voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
zoeven op Sunte Lamberts dach.
Sunte Lamberts dach = 17 sept.
scan 184-2
Transfix.
Aanhangend: 09-01-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
17-04-1408. Lijsbeth dochter van Gherijt van Pulle verkoop 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen, voor 200 gulden aan Peter Joeden, Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Wouterss, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdaeg nae Paesdach); getransfigeerd aan akten van 30 juni 1398 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 28
17-04-1408. Lijsbet dochter van Gherijt van Pullen, heeft verkocht voor 10 gouden gulden de helft van een graven, groot 8 voet land, aan Peter Joeden. Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Woutersz, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdag nae Paesdach); getransfigeerd aan de akten van 12 november 1399 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 29
17-03-1409. Wouter Liefman heeft verkocht voor 100 gulden 20 hont land, gelegen in het gericht van Delwinen en van Aelst, aan Peter die Joede Petersz. Ten overstaan van Boudewijn die Parel en Jan Spiegel, schepenen te Zulichem, 1409 maart 17 (sonnendag als men singt in der heiligen kercken Laetare). 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangende zegel in groen was van den tweeden schepen, het eerste ontbreekt.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 43
10-10-1409. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewel ende Aernt van Herler Herberens soen
dat Heynric Janssoen als voogd van zijn vrouw Leenne afstand gedaan heeft ten behoeve van Gheriit Janssoen van een hofstad in Nieuwaal binnendijks.
regest nr. 31
Transfix.
Hangt aan: 10-10-1409
Aanhangend: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246
10-10-1409. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewael ende Aernt van Herler Herberens soen
dat Peter die Ghent verkocht heeft aan Geriit Janssoen een hofstad in Nieuwaal met een stuk dijk.
regest nr. 30
Transfix.
Aanhangend: 10-10-1409
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246
11-03-1410. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1410

Transfixa supra predicta

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Vastraet van Bloclant ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geven die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Cheris bas-
tairt soen Jans van Malsen tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbommel
erffelicken te besitten. Ende Vastraet voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des
brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende tyen des dinxsdages na den Sonnendach als men
singt inder Heiliger Kercken Judica.
des dinxsdages na den Sonnendach als men singt inder Heiliger Kercken Judica (9 maart) = 11 maart
scan 188-2
Transfix.
Hangt aan: 16-10-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109v)
15-04-1410. dat Dirric Gherutssoen verkocht heeft aan Peter Kruuc een halve morgen land in Nieuwaal buitendijks int Wordelen.
regest nr. 36
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1418
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 218
01-05-1410. schepenen Jan Egens soen en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem

marge: inden ausbolcke enen mergen, 1410

Wij Jan Egens soen ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Hubert uter Oesterwijc Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem inden Ausbolke tuschen lant des Heiligen Geest van
Zautbomell ende erffgenamen Hubert Pannekoecs Egens Bastaert soen Jans van Malsen
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Hubert voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Egens voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Hier aff Jacop soen Huberts uter Oesterwijc voirss. ende Gielis Ghijsbertss.
sijn burgen ongescheiden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende tyen op Sunte Philips ende Jacops avont.
op Sunte Philips ende Jacops avont = 1 mei
scan 181-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106)
12-06-1410. Michiel van Pulle verkoopt voor 200 pont 1 morgen en 13½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen in die Daelwoert, aan Boudewijn Gherijtssoen, Ten overstaan van Ghijsbert van Ghiessen Gherijtssoen en Dijric van Reijns, schepenen in Zulichem, 1410 juni 12 (St Odulfsdach); getransfigeerd aan de akte van 13 november 1399. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Hangt aan: 13-11-1399
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 30
03-03-1413. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem,

marge: Int broeck XVII hont, 1413

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Olyfier Aelberts soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijff hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, soeventien hont lants
alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem int
Bruechemssche Broeck tusschen die gemeijn stege ende Gerit van Aelst. Voirt drie
mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
beneden opten Wisselsghewerff tusschen mij Jan van Malsen voirss. ende Herberen
Herberens soen. Voirt soeventien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer ge-
legen sijn inden gericht voirss. opten Wissellssche gewerff tusschen mij Jan van
Malsen voirss. ende Gerit van Aelst voirss. Voirt -sestaf- sestalff hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. in dat
Cloecken tusschen Jan Vorder ende Gerit die Weert aen d'een sijde ende die
gemeijn stege aen d'ander sijde. Voirt tijen hont lants alsoe groet ende alsoe cleijn
als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden langen Gansbeemd tusschen Olifier
voirss. ende Gouvergen Jans Dikers (of Ockers?) dochter. Voirt veertien hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden Corten Gansbeemd
tusschen Olifier voirss. ende Goeswijn vander Werve. Voirt vier hont lants gelegen
inden gericht voirss. inden ketell alsoe groot ende alsoe clein als daer gelegen sijn
tusschen Olifier voirss. ende Gouvergen voirss. Voirt soeven hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. opten Daelacker
tusschen Hubert Jans soen ende Mercelis Aelberts soen. Voert enen mergen lants alsoe
groet ende alsoe clein als daer gelegen is inden gericht voirss. inden Endelstert(?)
tusschen Jan van Berchem ende Gielis Ghijsberts soen. Voirt tyen hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn in die Hoeven tusschen Herman
Pelssen ende lant des Heiligen Geest van Zautbomell. Voirt een helfft van twee
mergen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
in den Kepe?ric? tusschen mij Jan van Malsen voirss. aen d'een sijde ende die dair
mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde, Alaert van Tyell Dircks soen in
enen eijgendom sonder thijns uytgenomen thijns die uijtten tijen hont lants
voirss. die in die Hoeven gelegen sijn mit recht geet ende mit dijck die totter voirss.
lande mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Olifier voirss. verteech op
dit vercoffte lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Alaert voirss.
dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Ghijs-
bert van Tussellenbroeck verteech op dit voirss. vercoffte lant tot behoeff
Alaerts voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende dartien opten dorden dach inder maent van
merte.
scan 191-2
Transfix.
Aanhangend: 28-11-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
10-03-1413. schepenen Jan die Poerter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: op die verchden VII 1/2 hont, 1413

Wij Jan die Poerter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Jan Roelofs soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hont lants gelegen inden gericht
van Bruechem op die Cort verchden tusschen Dirck Stenn?e ende Here Peter Glummer,
priester Corstiaen Gerits soen in enen eijgendom met thijns die daer met recht uyt
gaet ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Roelofs-
soen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle
die gene die daer met recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cors-
tiaen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Alveraet
die wijff was Roeloff Lonijs soen mit horen gecoren momber Lonijs Gerit Lijsbet
mit hoeren gecoren momber kijnder Roeloffs voirss. ende Ude Dircks soen als momber ende
wittafftige man sijns wijffs Aleiten dochter Roeloffs voirss. vertegen op dit voirss.
lant tot behoeff Corstiaens voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende dartien
opten tienden dach inder maent van merte.
scan 173-3
Transfix.
Aanhangend: 15-01-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102)
14-09-1413. Willem van Kryekenbeeck en Ghijsbert van Ghiesen Gherarts zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert Wellen aan den Heilige- Geestmeester in Zulichem beloofd heeft jaarlijks een schatting van 15 Vlaamsche klokken te zullen betalen uit een morgen land aldaar, onder voorwaarde, dat hiervan de pastoor en de koster van de kerk jaarlijks 5 Vlaamsche klokken zullen krijgen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Donderdages nae onss liever Vrouwen dach nativitas. Oorspr. (Inv. no. 91); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 September 14
regest 6
[zie ook bij inv.nr.91]
Transfix.
Aanhangend: 15-11-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95
30-10-1413. Arnt en Bertout Michielszonen, Bartholomeeus Arntszoon als momber van zijne vrouw Mechtelden en Zegher Goeswijnszoon als momber van zijne vrouw Iden, dochter van Michiels van Pulle hebben verkocht voor honderd pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Jan van Wel. Ten overstaan van Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, 1413 oktober 30 (maendag na St. Symon en Judasdach apost.); getransfigeerd aan de akte van 19 februari 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Aanhangend: 19-02-1419
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 57
07-11-1413. schepenen Arnt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1413

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan vanden Oever Goeswijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Goeswijn vanden
Hoeve erffelicken te besitten. Ende Jan van den Oever voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven, hier aff is Gielis die Diker een burge. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende dartien op Sunte Wilboerts dach.
Sunte Wilboerts dach = 7-nov
scan 162-1
Transfix.
Hangt aan: 10-04-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
15-11-1413. Aernt die Porter en Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Claes die Groet aan den Heilige-Geestmeester aldaar beloofd heeft jaarlijks een schatting van 4 Vlaamsche plakken te zullen betalen uit een stuk land aldaar. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartyen des Woensdages nae sunte Mertijns dach in den wynter. Oorspr. (Inv. no. 92); de zegels der, beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 November 15
regest 7
Transfix.
Hangt aan: 14-09-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95
28-11-1413. schepenen Aernt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1413

Transfixa supra predicta.

Wij Aernt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Alaert van Tyell Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijffhondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als
daer in gescreven steet Ghijsbert Pieke erffelicke te besitten. Ende Alaert
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen daermit rechte op
vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ghijsbert Pieke
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Dirck van Tyell verteech opten
brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff Ghijsbert Piecken voirgenoemd
erffelicken te besitten ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert ende dartien des dynxsdages na sunte Katherijnen dach.
des dynxsdages na sunte Katherijnen dach (25 nov.) = 28 nov. 1413
scan 192-1
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111v)
09-01-1414. schepenen Aernt die Porter ende Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Cheris bastaert soen Jans van Malsen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven
steet Goeswijn vanden Werve tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zaut-
bomell erffelicken te besitten. Ende Cheris voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre
wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen
Goeswijn voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht ko-
men willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertien des dinx-
dages na den Heiligen dartien dach.
des dinxdages na den Heiligen Dartien dach (6 Jan.) = 9 jan.
scan 185-1
Transfix.
Hangt aan: 17-09-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
15-04-1414. schepenen Jan van Malsen en Jan Egens soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1414, In Sanders campe VI 1/2 hont

Wij Jan van Malsen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan Scoercappe Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn soevendalff hont lants gelegen inden gericht
van Kerckwijck in Sanders campe tusschen mij Jan van Malsen voirss. en Jan Scoercappe
voirss. Kathelijn Heren Thomaes dochter, in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die
daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Scoercappe voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Katherijnen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als reacht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Voirt ick Jan Egens soen voirss. verteech op dit lant voirss. tot behoeff Kathe-
rijnen voirss. erffelicken te besitten. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende veertien opten beloken paeschdach.
beloken paeschdach = 15-Apr
scan 124-4
Transfix.
Aanhangend: 14-04-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
15-04-1414. Jan van Malsen ende Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Malsen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Lodewich die Kemeleer als momber ende wittaftege man sijns wijffs Benedichten Voskens
dochter ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Thonis bastaert soen Jans
van Malsen erffelicken te besitten. Ende Lodewich als momber voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene
die van sijnre wegen daer met recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Thonis voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende veertien opten beloken paesdach.
beloken paesdach (= zondag na pasen) = 15 april
scan 177-1
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1399
Aanhangend: 19-04-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
05-06-1414. schepenen Aernt die Porter en Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa Supra Predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Here Andries Poppe canonick tot Sunte Marienweerdt ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als dair in gescreven steet Gherijs bastaert soen Jans van Malsen tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Here Andries voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te wa-
ren van sijnre wegen Gherijs voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertien
opten vijfften dach in junio.
scan 162-3
Transfix.
Hangt aan: 04-11-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
15-01-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1415
Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Corstiaen Gerits soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Jacop van Voerne erffelicken te besitten. Ende Corstiaen voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertien alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Jacop
van Voerne voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende vijfftien des dynxsdages nae Sunte Ponciaens dach.
des dynxsdages nae Sunte Ponciaens dach (14-Jan) = 15-Jan
scan 174-1
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1413
Aanhangend: 29-07-1438
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
09-07-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: in Bouts campe, II mergen, 1415

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan die Porter scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Jan Egens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lantz ende drije ende veertich
roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in Bouts campe tusschen lant des
Heiligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die daer mit recht lantgelegen sijn
aen d'ander sijde Alert die wijff was Jans Roeden in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Egens soen voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen allen die gene die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Alerten voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen van den selven. Hier aff is Egen Jan Egens zoens soen voirss. een
burge. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vijfftien des dynxdages na Sunte Mertijns dach translacio.
des dynxdages na Sunte Mertijns dach translacio (4 juli) = 9 juli
scan 156-1
Transfix.
Aanhangend: 16-06-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
20-08-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1415

Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Lambert Clap ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Jan van Werdenborch Here Sweders soen erffelicken te
besitten. Ende Lambert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeff-
de dair op doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Jan van Weerdenberch voirss. den brieff ende 't ge-
haut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijfftien des dynxdages nae onser Liever
vrouwen dach assumptio
des dynxdages nae onser Liever vrouwen dach assumptio (15 aug) = 20 aug.
scan 134-1
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082v)
27-11-1415. Stoosken van Brakel en Ghijsbert van Ghiesen, schepenen te Zuilichem, oorkonden, dat Ghijsbert van
Ghissen, bastaardzoon, aan Jan van Brakel heeft verkocht en overgedragen 11 erftijnsen, bestaande uit
hoenders, gewassen ("dagmaten") en geldbedragen, gaande uit even zovele hofsteden onder Brakel,
waarvan de ligging nader wordt omschreven.
(des woensdags nae sunte Cecilien dach).
Oorspr. (inv. nr. 1278).
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 8
Bron: Overigen, inv. 1278
06-12-1415.
Wii Hillen van Aelst Goeswiins soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is vrouwe Lijsbeth
die wijf was heren Brustiins van Herwinen willener ridders mit horen gecoren mombers ende heeft vercoft ende
opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hoer betaelt siin acht mergen lants in
twelff mergen lants alsoe ver? als vrouwe Liisbeth voirsz daer in gheerft is gelegen inden gericht
van Zulichem in die weert tusschen Jan H.... an deen side Adriaen van Herwinen .... ...
.... lant der heiligen gheest van Zulichem ende lant des cureits van Zulichem an dander side Ghiisbert
die Koc in enen eijgendom sonder tiins ende mit diick die cocken? voirsz vercoften lande ....
.... erfliken te besitten ....
....
.... op sunte Nyclaesdach
op sunte Nyclaesdach (=6-12-1415)
===
Uit Collectie van Spaen, inv. 164A:
Anno 1415.
Hillen van Aelst Goeswinuszoon en Jan Spiegel schepenen in Zuilichem, getuigen dat vrouwe Liesbeth weduwe van H. Brustinus van Herwijnen Ridder, eenige goederen in Zuilichem verkoopt aan Gijsbert de Cock (van Neerijnen)
===
Het origineel in HWN heeft nog 1 zegel van Jan Spiegel, met balken; Spaen tekent er nog een fragement bij van de eerste zegel (van Aelst) die er nu niet meer aanhangt.
===
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 555-1
01-01-1416. schepenen Jan die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1416

Transfixa Supra predicta

Wij Jan die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn Peter Greve
soen als momber ende wettefftige man sijns wijffs Lijsbetten dochter Jan Brustijns soen ende Brustijn
Jan Brustijns soens soen ende hebben vercofft ende opgedragen voir drie hondert pont gever penningen
die sij gieden dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe verre als Peter als momber
voirss. ende Brustijn voirss. in die brieve ende in 't gehaut dier brieve voirss. mit recht geerfft
sijn Jan Goeswijn soen erffelicken te besitten. Ende Peter als momber ende Brustijn voirss. ver-
tegen op die vercoffte brieve ende op 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. ende geloeffden dair
op doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Jan Goeswijn soen voirss. die vercoffte brie-
ve ende 't gehaut dier verkoffte brieve voirss. Jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestien
opten jaers avont.
opten jaers avont = 1 Jan.
scan 133-1
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1387
Aanhangend: 18-08-1467
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082)
04-02-1416. schepenen Jan die Poerter en Jan Spiegell
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1416

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Poerter ende Jan Spiegell, scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn
Roeloff Heelbroec Henric Jans soen ende Heilwich dochter Jan Neykens soen met horen gecoren
momber ende hebben vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die sij gieden
dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende allet gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet alsoe verre als dese voirss. vercopers inden brieff
ende in't gehaut des brieffs voirss. mit recht geerfft sijn Jacop die Wyse Aernts soen erff-
licken te besitten. Ende Roeloff Henric ende Heylwich mit horen gecoren momber voirss. vertegen
opten vercofften brieff ende op 't gehaut des vercoffte brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen
te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloef-
den oick te waren van hoirre wegen Jacop die Wyse voirss. den vercofften brieff ende 't gehaut
des vercoffte brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen
willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser Heren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sestien des dynxdages nae onssen
vrouwen dach purificatio.
des dynxdages nae onsse vrouwen dach purificatio (2 febr) = 4 febr.
scan 123-2
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077)
06-01-1417. schepenen Jan van Brakell ridder en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: Paesdag VI 1/2 Gelrese gulden. 1417

Wij Jan van Brakell ridder ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Cheris bastaert soen Jans van Malsen als Heilige Geestmeijster
der tafelen des Heiligen geest van Zautbomell ende van wegen der tafelen des Heiligen
Geest voirss. ende heefft uytgegeven sestien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als
daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Luttelinge tuschen Goeswijn
vanden Werve ende die gemeijn stege Ghoeswijn voirss. in enen jairlixen erffthijns
erffelicken te besitten ellix 't sjaers voer soeven d'alven gelressche gulden waer aff
elcken gulden weert sall sijn twelff vlemsche groet genge ende geve off ander goet
payment in gelijcker werden alle jaer ewelicken opten Paesdach der tafelen
des Heiligen Geest voorss. tot thijns recht te betalen. Ende Cheris als Heilige Geest
meister voirss. ende van wegen der tafelen des Heiligen Geest voirss. heefft geloefft
Goeswijn voirss. dit voirss. lant ewelicken te waren voir alle die gene die ten recht
komen willen voer den thijns voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende soeventien opten dartyen avont.
opten dartyen avont (dertiendedag = 6 Jan)
scan 186-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
08-06-1417. schepenen Arnt van Herler van Zulichem en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Gameren

marge: in yssersse loe enen mergen, 1417

Wij Arnt van Herler van Zulichem ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Mathijs die Groet ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants
gelegen inden gerecht van Gamberen in Yssersse Loe tusschen lant des Heiligen Geest
van Zautboemell aen beiden sijden, Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelijcken te besitten. Ende Mathijs voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
dair mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des dinxdages nae Sunte Bo-
nifaes dach.
des dinxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 8 juni
scan 196-2
Transfix.
Aanhangend: 07-06-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
27-07-1417. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewell en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1417

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Weerdenborch van Niewell ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is Joncfrouwe Goeswijn van Zandwijc met horen gecoren
momber ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden -gerede- guet ende
geve die sij giede dat hoer betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Egbert van
Dodenberch erffelicken te besitten. Ende Joncfrouwe Goeswijns mit horen gecoren momber
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde daer op
doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren van hoerre wegen Egbert voirss. die brieve ende 't gehout
dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des dynxdages
nae Sunte Jacops dach.
des dynxdages nae Sunte Jacops dach (25 Juli) = 27 Juli
scan 166-3
Transfix.
Hangt aan: 22-07-1404
Aanhangend: 10-05-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098bv)
30-11-1417. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Bruechem

marge: Op die Verchden enen mergen, 1417

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Goeswijns soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen sijn Meijn Hen Noyden soens dochter ende Swenelt Henrick Teetsen dochter mit
horen gecoren momberen ende hebben vercofft ende opgedragen voer vijfftich gulden guet ende
geve die sij gieden dat hem betailt sijn een helfft van twee mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem op die Cort Verghde tuschen lant des Heiligen Geest van
Zautbomell ende Jacop van Hoelewerdt Gheris Bastaert soen Jans van Malsen tot be-
hoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Meijn ende Swenelt
mit horen gecoren momberen voirss. vertegen op dit vercoffte lant voirss. ende geloeffden
dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende ge-
loeffden oick te waren Gheris voirss. tot behoeff der tafelen -voirss- des Heiligen Geest
voirss. dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als rech is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des Dynx-
dages nae Sunte Katherijnen dach.
des Dynxdages nae Sunte Katherijnen dach (25 nov.) = 30 nov.
scan 165-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098b)
19-04-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Lud?egaert die wijff was Thonis van Malsen met horen gecoren momber ende heefft ver-
tegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle 't gehaut
dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff Jans van Malsen Peters soen Willem
sijns brueders Arnt Weliken Adryaen Jans soen Claes Henrickx soen Alitken dochter
Peter Mols ende tot behoeff Wongaerden ende Alerten dochteren Henrix uten We?erde erf-
felicken te besitten. Ende geloeffde van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende achtien opten negentienden dach in aprill.
scan 177-2
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1414
Aanhangend: 16-07-1419
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
10-05-1418. schepenen Hillen van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Egbert van Dodenberch ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Joncfrouwe
Goeswijn Voskens dochter erffelicken te besitten. Ende Egbert voirss. verteech op die brieve
ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre
wegen Joncfrouwe Goeswijn voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert ende achtien opten tienden dach inder maent van Meie
scan 167-1
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1417
Aanhangend: 16-09-1421
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.099)
31-05-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: in die Laren, II mergen, 1418

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is joncfrouwe Eefse Roeloff Hacken dochter mit horen gecoren momber ende heeft
vercoft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die sij giede dat hoer be-
tailt sijn, twee mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden
gericht van Bruechem In die -eersten- Laren tusschen Jan van Berchem ende die ge-
meijn stege geheeten die Brakelssche stege, Jan Jans soen als een provisoer der tafelen
des Heijligen Geest van Zautbomels tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
in enen eijgendom mit thijns die ick Boudewijn voirss. daer mit recht uijt hebbe,
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende joncfrouwe Eefse
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die daer mit recht op vertijen sullen mit horen gecoren momber. Ende geloeffde oick te
waren Jan Jans soen als een provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt joncfrouwe Eefse
voirss. heefft geloefft Jan Jans soen als een provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des
Heijligen Geest voirss. scadelois te houden vanden thijns ende vanden dijck voirss. ende
dat alsoe lange als sij leefft ende nyet langer ende na doet joncfrouwe Eefse voirss.
alsoe lange als Jan Hack Willems soen leefft ende niet langer, alsoe dit die tafell
des Heijligen Geest voirss. daer genen schade aff en coemt. In orconde onser litteren. Ge-
geven int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtien des dynsdages na die
Heiligen Sacraments dach.
des dynsdages na die Heiligen Sacraments dach (= 9e donderdag na pasen; pasen = 27-maart.; dus 9e donderdag = 26 mei; dus de dinsdag daarna is 31-mei)
scan 154-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093v)
07-06-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Gameren

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen sijn Luutgaert die wijff was Cheris van Malsen mit hoeren gecoren momber Jan van
Malsen Peters soen Aleijt sijn suster mit hoeren gecoren momber Arnt Weleken Adriaen
Jans soen Claes Aleit ende Wengaert mit horen gecoren momberen kynder Henrics van
Warde ende hebben vertegen opten brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende op alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest van Zautboemell erffelicken te besitten. Ende alle dese voirss. vertij-
ers geloeffden van hoerer wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Aleit
dochter Peter Mols voirss.heefft geloefft Willem Molle hoeren brueder doen te vertijen
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
geest voirss. binnen enen halven jaer naistcomende na dien dat Willem voirss. bynnen
lants coemt. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende achttyen des dincxdages nae Sunte Bonifaes dach.
dincxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 7 juni
scan 196-3
Transfix.
Hangt aan: 08-06-1417
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
05-12-1418. Willem Mutszoon heeft verkocht voor 50 gulden alle rechten die hij heeft op 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Lambert Heijnric Lemmessoenssoen. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1418 december 5 (manendag na St. Andriesdach); getransfigeerd aan de akte van 7 mei 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Aanhangend: 07-05-1419
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 78
06-12-1418. dat Dirric Michielssoen verkocht heeft aan Peter Kruke de helft van een sloot van 16 voet breed in Nieuwaal aan het eind van een hofstad.
regest nr. 43
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1410
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 218
19-02-1419. Jan van Wel heeft verkocht voor 100 pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arent die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendag na St. Valentijnsdach); getransfigeerd aan de akte van 30 oktober 1413. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Hangt aan: 30-10-1413
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 57
19-02-1419. Gherijt Jorden Vrancssoen heeft afstand gedaan van 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, ten behoeve van Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendach na St. Valentinus). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 80
20-02-1419. Jan van Welle verkoopt en draagt over aan Ghijsbert, heer van Hemert voor 100 gulden 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwinen op die Ringmeer naast land van den koper. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnssoen en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 20 (manendags na sunte Valentijnsdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in bruin was der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 79-A
07-05-1419. Lambert Heijnric Lemmessoenssoen heeft verkocht voor 50 gulden 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 mei 7 (zaterdag na ons heren hemelvaart); getransfigeerd aan de akte van 5 december 1418. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1418
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 78
05-06-1419. Bertout Liefmans heeft verkocht voor 100 gulden 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Arnt van Herler van Zulichem en Hillin van Aelst Goeswijnszoon, schepen in Zulichem, 1419 juni 5 (manendag na den heiligen Pinxdag). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was van den eersten schepen, het tweede zegel is afgevallen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 82
16-07-1419. schepenen Jan Spiegell en Pelgrum Doelvoet
bovenschrift: Bruechem

marge: 1419

Transfixa Supra predicta

Wij Jan Spiegell ende Pelgrum Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
sijn Adryaen Jan Vrancken soens soen, Arnt Weliken Claes Wongaert ende Alert mit
horen gecoren momberen kynder Henrix uten Weerde, ende Alert dochter Peter Mols mit
horen gecoren momber ende hebben vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende op alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff
Jans van Malsen Peters soen erffelicken te besitten. Ende alle dese voirss. vertijers ge-
loeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Alert dochter
Peter Mols voirss. heefft geloefft Willem horen brueder doen te vertien binnen enen halven
jaer naestcomende na dien dat hij binnen lants coemt op die brieve ende op 't gehaut
dier brieve voirss. tot behoeff Jans van Malsen voirss. erffelicken te besitten. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien des son-
nendages nae Sunte Margereten dach.
des sonnendages nae Sunte Margereten dach (13 juli) = 16 juli
scan 177-3
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1418
Aanhangend: 15-02-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
09-09-1421. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegel
bovenschrift: Bruechem

marge: in't Zantcloecken tien hont, 1421

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Jan Vastraets soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn tyen hont lants mit allen horen toebe-
hoeren alsoe groot ende alsoe clein als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem
int Zantcloecken tusschen Jacop van Horleweide ende die daer mit recht lantgele-
gen sijn aen d'een sijde ende die gemeijn stege aen d'ander sijde, Goeswijn Ghijsberss.
ende Henrick die man als provisoers der tafelen des Heijligen Geests van Zautbomell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. in enen eijgendom mit thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Vastraets
soen voirss. verteech op dit lant ende op alle sijne toebehoren voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op ver-
tijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn ende Henrick
als provisoers voirss.tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. dit lant ende
alle sijne toebehoren voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten
recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende een ende tweitntich des dynstdages nae onsen vrouwen dach nativitas.
des dynstdages nae onse vrouwen dach nativitas (8 sep) = 9 sep.
scan 181-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106)
16-09-1421. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1421

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Lodewich die Kemeler ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoir-
digen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
Goeswijn Ghijsberts soen ende Henrick die Man als provisoers der tafelen des Heiligen
Geests van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. erffelicken
te besitten. Ende Lodewich voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goes-
wijn ende Henrick als provisoers voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests
voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende een ende twintich des dinxsdages na des
Heiligen Cruys dach exaltacio.
des dinxsdags na des Heiligen Cruys dach exaltacio (14 sept) = 16 sept.
scan 167-2
Transfix.
Hangt aan: 10-05-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.099)
23-10-1421. Zegher Goeswijnsz heeft verkocht voor 100 gl. aan Ghijsbert heer tot Hemert 16 hont land gelegen te Aelst gen. den Omloep; ten overstaan van Hillin van Aelst en Aernt die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem.
Op perkament, zeer geschonden, de zegels ontbreken.
Het jaartal is onzeker.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 97
15-02-1422. schepenen Arnt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1422

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is
Jan van Malsen Peters soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Goeswijn
Ghijsberts soen als een provisoer der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot
behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jan van Malsen
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss., ende geloeffde dair op
doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn als een provisoer der tafelen des
Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die brieve ende
't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten
recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe
ende tweintich opten vijfftienden dach inder maent van februario.
scan 178-1
Transfix.
Hangt aan: 16-07-1419
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104v)
14-04-1422. schepenen Aernt die Porter en Jan die Porter Hermans soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1422

Transfix supra predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan die Porter Hermans soen, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen is Willem Jans Roeden soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve dat hij giet dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, Egens Jans Roe-
den soen erffelicken te besitten. Ende Willem voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des
brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen daer
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren van sijnre wegen Egen voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende twyntich
des dynxdages nae paeschdach.
dynxdages nae paeschdach.(12 April) = 14 April
scan 125-1
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1414
Aanhangend: 25-07-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
24-05-1422. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jan die Porter Hermans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1422

Transfixa supra predicta

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jan die Porter Hermans soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Jacop van Horleweide ende Jan van Malsen ende hebben vercofft
ende opgedragen voir hondert aude gulden schilde genge ende geve die sij gieden dat
hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Henrick die Man als Heijlige
Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jacop ende Jan van Malsen voirss.
vertegen op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffden daer op
doen te vertien alle die gene die van hoerre wegen dair mit recht op vertijen
sullen. Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Henrick die Man als Heij-
lige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die
brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert ende twe ende tweintich des sonnendages nae Ons Heren Hemel-
vaerts dach.
des sonnedages nae Ons Heren Hemelvaerts dach (21 mei) = 24 mei
scan 180-2
Transfix.
Hangt aan: 03-02-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105v)
1423.
Arnt Pieck voor schepenen van Zulichem draegt op om gods wille eenig land, 1423.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
05-02-1423. schepenen Brustijn Goden soen en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1423

Transfixa supra predicta

Wij Brustijn Goden soen ende Jan Goeswijns soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons comen
sijn Jan Hertgher als momber ende wittaftige man sijns wijffs Iden, ende Wouter Fey als momber
ende wittafftige man sijns wijffs Jutten, ende hebben vercofft ende opgedragen voir viertich gul-
den guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, alsoe veer Jan
Hertgher ende Wouter als momberss voirss. inden brieff ende in 't gehaut des brieffs voirss.
mit recht geerfft sijn, Henrick die Man als heylige Gheestmeyster der tafelen des Heiligen
Gheest van Zautbommell, tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Jan Hertgher ende Wouter als als momberen voirss. vertegen opten brieff ende op-
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen allen die gene die daer
mit recht op vertijen sullen van hoerre wegen. Ende geloeffden oick tee waren van hoerre
wegen Henrick die Man als Heylige Gheestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Hey-
ligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. alsoe veer als sij dare toe ge-
recht sijn jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende
van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Geertruydt die wijff was
Heyn Brien? met horen gecoren momber Jutte dochter Dircks van Strangen mit horen gecoren
momber heer Roeloff Baert priester Ghijsbert Morinck als momber ende wittafftige man sijns
wijffs Jutten, Willem Claes soen als momber ende wittafftige man sijns wijffs Mechtelde ende
Jan Doncker vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafel
des Heyligen Geest voirss. erfflicken te besitten ende geloeffden van hoerre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende drye ende twijntich opten vijffden dach inder maendt van febru-
ario.
scan 118-1
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1389
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074v)
05-02-1423. schepenen Brustijn Goden soen en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1423

Transfixa supra predicta

Wij Brustijn Goden soen ende Jan Goeswijns soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons komen
sijn Jan Hertger als momber ende wittafftige man sijns wijffs Iden ende Wouter Fey als momber ende
wittafftige man sijns wijffs Jutten ende hebben vercofft ende opgedragen voir tweehondert pont gever
penningen die zij gieden dat hen betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
in doirsteken is, ende alle 't gehaut der brieve als daer in gescreven steet, alsoe ver als Jan Hertger
ende Wouter als momberen voirss. in die brieve ende in 't gehaut der brieve voirss. mit recht geerfft
sijn Henrick die Man als Heilige Gheestmeyster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heuligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jan Hertgere
ende Wouter als momberen voirss. vertegen op die brieven ende op 't gehaut der brieven voirss. ende ge-
loeffden dair op doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op ver-
tijen sullen. Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Henrick die Man als Heilige Geest-
meyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die brieve ende 't gehaut
der brieve voirss. alsoe ver als sij dair toe gerecht sijn, jair ende dach als recht is, voire
alle die geme die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Voirt Geertruyd die wijff was Heijn Baerts mit horen gecoren momber Jutte
dochter Dircks van Strangen mit horen gecoren momber here Roeloff Baert priester Ghijsbert
Morinck als momber ende wiffafftige man sijns wijffs Jutten Willem Claes soen als momber ende
wiffafftige man sijns wijffs Mechtelden ende Jan Doncker vertegen op die brieve ende op 't ge-
haut der brieve voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erfflicken te besitten.
Ende geloeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye ende twijntich opten
vijfften dach inder maendt van februario..
scan 119-2
Transfix.
Hangt aan: 08-01-1387
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.075)
1428.
Adriaen van Brakel en Gherijt die Porter schepen in Zulichem, 1428.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
28-04-1428. Aernt van Herler van Zulichum en Steesken van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt Glummer Mechtelden zoons zoon zeven hond land aldaar overgedragen heeft, voor de helft aan den kerkmeester aldaar ten behoeve van de timmering der kerk en voor de andere helft aan den Heilige-Geestmeester, en dat de koopers vervolgens dit land tegen betaling van een jaarlijksche schatting aan den verkooper teruggegeven hebben. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyerhondert ende acht ende tweintich upten acht ende tweintichssthen dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 83); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1445 Maart 25 (Reg. no. 16).
Datering: 1428 April 28
regest 9
Transfix.
Aanhangend: 25-03-1445
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83
15-04-1429. schepenen Jan Spiegell en Gerit die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1429

Wij Jan Spiegell ende Gerit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Godert die Koeke ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit allen hoeren
toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem tusschen Gerit den Roden aen d'een
sijde ende die daer mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Ghijsbert Morinck
in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken
te besitten. Ende Godert voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren Ghijsbert voirss. dit guet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit
geschiet was doe gaff weder Ghijsbert voirss. Godert voirss. dit goet voirss. in enen
jairlixen erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir enen gouden
gwilhelmus Hollantssche schilt genge ende geve off ander goet payment daer voir.
In gelijcker werde alle jair ewelicken opten pinxsdacg Ghijsbert Morinck voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der betalinge
niet betailt en were dan soe salder dair nae alle weken naistcomende opten voirss.
thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlemschen groten, welcken peen
te gader mitten thijns voirss. Ghijsbert Morinck voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende twintich opten vijfftienden
dach inder maent van aprill.
scan 187-1
Transfix.
Aanhangend: 15-03-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
05-02-1430. dat Ghiisbert Gherutssoen verkocht heeft aan heer Arnt van Herler de in de getranfigeerde akte beschreven goederen.
Wij Jan van Brakel Steeskens soen daudste ende Gheriit Saelmens? soen scepen in Zulichem ...
regest nr. 61
Transfix.
Hangt aan: 10-10-1409
Aanhangend: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246
05-02-1430. dat Ghiisbert Gherutssoen afstand gedaan heeft ten behoeve van heer Art van Herler, ridder, van de hiermee getransfigeerde akte van 1409-10-10.
Wij Jan van Brakel Steeskens soen? daudste? ende Gheriit Saelmens? soen scepen in Zulichem tugen ....
regest nr. 62
Transfix.
Hangt aan: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246
05-06-1430. regest 25a
Jan van Brakell Steeskensz en Aernt de Kock van Delwynen, schepenen in Zulichem, oorkonden dat Aernt van Herier van Zulichem belooft aan Jan van Broechuyssen, heer tot Waerdemburch, op diens wens de brieven te lossen, die hij heeft op de tienden te Rossem, toebehorende aan de heerlijkheid van Ammerzoyen.
Afschrift in inv. no. 19 f. 252.
Datering: 1430 Juni 5 (des 's Maenendachs naer der heylighe Pynxterdach)
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden
Bron: Overigen
07-06-1430. schepenen Aernt die Koc van Delwijnen en Hillen van Aelst
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1430

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Koc van Delwijnen ende Hillen van Aelst, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Doncker Mathijs soen, ende heefft vercofft ende opgedragen voor tsestich gouden
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer dese tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Ghijsbert Hack
tot behoeff der tymmeringen der kercken van Zautboemell erfflicken te besitten. Ende Jan Doncker
voirss. verteech opten brieff ende op't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen alle die gene die van zijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Ghijsbert Hack voirss. tot behoeff der tymmeringen der kercken
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dartich des
woensdages naden Heiligen pynxdach.
des woensdaghes naden Heiligen pynxdach (4 juni) = 7 juni
scan 122-2
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1404
Aanhangend: 18-11-1434
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
17-10-1431. Dieric van Tijel heeft verkocht voor 100 gulden aan Jacop Wouters, ten behoeve van Heilwegen, dochter van Dieric von Tiel, een huis en hofstad met toebehoren, gelegen in het gericht van Brakel. Ten overstaan van Jan van Brakel en Goeswijn van Brakel, schepenen in Zulichem, 1431 oktober 17 (woensdach nae St. Gallendach). 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels afgevallen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 116
05-05-1432. schepenen Pelgrim Doelvoet en Arent van Hyer
bovenschrift: Bruechem

marge: een huijs ende hoffstadt etc., 1432

Wij Pelgrim Doelvoet ende Arent van Hyer scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Willem die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoffstat mit allen
hoerre t?immering? ende potinge ende mit allen hoerre toebehoringe houdende soeventien hont lants
gelegen inden gericht van Bruechem tusschen erffgenamen Jan Vastraets soen ende
erffgenamen Goeswijns vanden Werve, Mechtelt Lonijs dochter in enen eijgendom son-
der thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt geheiten den gemeijnen dijck
erffelicken te besitten. Ende Willem voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Mechtelden voirss. dit guet voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Hier aff is Gerit die Roede een burge. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Mechtelt voirss. Willem die Roede voirss. dit guet voirss. in enen jaerlixen
erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir drije gouden Philipps
Burgoenssche schulde genge ende geve off ander guet payment daer voir in gelijcker
weerde alle jair ewelicken op Sunte Philips ende Jacops dach Mechtelden voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der beta-
linge niet betailt en werde dan soe salder daer nae alle dage naistcomende opten
voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlaemschen kleiken. Welcken
peen te gader mitten thijns voirss. Mechtelt voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat sijs niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heeren dusent vierhondert ende twe ende dartich des manendages na
Sunte Philips ende Jacops dach.
des manendages na Sunte Philips ende Jacops dach (1 mei) = 5 mei
scan 190-2
Transfix.
Aanhangend: 24-04-1435
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110v)
25-11-1433. schepenen Henrick die Porter en Pelgrim Doelvoet
bovenschrift: Bruechem,

marge: opten Haeracker enen mergen, 1433

Wij Henrick die Porter ende Pelgrim Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Eliaes van Aelst ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van
Bruechem opten Haeracker tusschen Roeloff Boyst ende Here Roeloff Gerits soen priester,
Noyde die Wise als Heilige Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Elyaes van Aelst
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene
die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Noyde die Wise als
Heilige Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende drye ende dartich op Sunte Katherijnen avont.
Sunte Katherijnen avont. = 25 nov.
scan: 182-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
23-02-1434. 1434-02-23. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan Canc verkocht heeft een kamp land in Nieuwaal, geheten Den Hogen Campe en Die Waelwijn. aan Peter Moliaert.
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Heijnric die Porter scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen in Jan Canc ende heeft vercoft ....
regest nr. 72
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 247
18-11-1434. schepenen Henrick die Poerter en Jacop Jans soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1434

Transfixa supra predicta

Wij Henrick die Poerter ende Jacop Jans soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons ko-
men is Peter Lonys soen als kerckmeister der kercken van Zautbomell ende van wegen die
kercken voirss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir tsestich gulden guet ende geve
die hij als kerckmeister voirss. giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is. Ende alle tgehaut dier brieven als daer in gescreven steet
Noyde die Wise als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heyligen Gheest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erfflicken te besitten. Ende Peter
Lonys soen als kerckmeyster der kercken voirss. ende van wegen der kercken voirss. verteech
op die brieve ende op tgehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die vander kercken voirss. dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren vander kercken wegen voirss. Noyde die Wijse als Heilige Gheestmeister voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve
voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende
vander kercken wegen voirss. alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende dertich des donre-
dages nae Sunte Martijns dach inden wijnter.
donredages nae Sunte Martijns dach inden wijnter (11 nov) = 18 nov
scan 122-3
Transfix.
Hangt aan: 07-06-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
23-04-1435. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: een huijs etc. van XVII hont, 1435

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Willem die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoffstat mit allen hoerre
potinge ende mit allen hoerre toebehoerige houdende soeventien hont lants gelegen inden
gericht van Bruechem tusschen erffgenamen Jan Vastraets soen ende erffgenamen Goeswijns
vanden Werve behoudelicken Mechtelt Lonys dochter alle hoers recht dat sij heeft inden
guede voirss. Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heijlige
Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgen-
dom mit thijns die Mechtelt voirss. daer mit recht uyt heefft, ende mit dijck die daer
mit recht toebehoirt geheiten den gemeijnen dijck erffelicken te besitten. Ende Willem
die Roede voirss. verteech op dit vercoffte goet voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te
waren Noyde die Wise als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. dit vercoffte goet voirss. jaer ende dach als recht is voir alle
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Voirt Gheerlic die Roede ende Geert die Roede sijn brueder vertegen op dit vercoffte
goet voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten
ende geloeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich
des saterdages nae Paesdach.
des saterdages nae Paesdach (17 april) = 23 april
scan 158-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095v)
24-04-1435. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1435

Transfixa supra predicta

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Mechtelt Lonijs dochter mit hoeren gecoren momber ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende geve die zij giede dat haer betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs. als dair
in gescreven steet Noijde die Wise als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Mechtelt mit horen gecoren momber voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van
hoerre wegen Noijde die Wise als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heilige Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als
recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vijffende dertich opten Beloken Paesdach.
opten Beloken Paesdach = 24-April
scan 191-1
Transfix.
Hangt aan: 05-05-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herier van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1435 Mei 19
regest 10
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97
26-05-1435. schepenen Pelgrim Deelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Delwijnen
marge: desen thijns is gelost
marge: Paschen, VI 1/2 arn. gulden

Wij Pelgrim Deelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is Jan
van Balveren ende heeft uytgegeven een huys ende een hoffstat mit allen horen toebehoeren gele-
gen inden gericht van delwijnen tusschen die gemeyn strate ende Jan van Balveren voirss.,
Jan vanden Hoeve. In enen jairlixen erffthijns erfflicken te besitten ewelicken alle jair voir
soevendalven gouden arnemssche gulden die Hertoge Reynout heefft doen slaen genge ende
geve off ander goet payment in gelycken weerde opten Paischdach ende voir soeven goede
capoen op Sunte Martijns dach inden wynter. Jan van Balveren voirss. tot thijns recht te
betalen. Ende Jan van Balveren voirss. heefft geloefft Jan vanden Hoeve voirss. dir voirss. goet
ewelicken te waren voir allen die gene die ten recht komen willen voir den thijns voirss.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich
opten Ses ende tweyntichsten dach inder maent van meye.
scan 130-2
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
28-06-1435. schepenen Dirck van Brakell Here Jans soin en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Werner cij.. anders III mergen, 1435

Wij Dirck van Brakell Here Jans soin ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Zander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren momberen,
kynder Sanders voirss. ende hebben vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geve die sij gieden dat hem betaelt sijn soevendalff hont lants ende dartien roeden
lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Werner tusschen Lambert Clap aen
d'een sijde Arnt Struve ende Sander voirss. aen d'ander sijde. Voirt tweltalff hont lants
gelegen inden gericht voirss. ende acht roeden lants op die Hocstocken tusschen Goeswijn
vanden Hoeve ende Godert Claes Heijmen soen Noyde die Wise als Heilige Geestmeister
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest
voirss. in enen eijgendom mit thijns die die Heilige Geestvoirss. daer mit recht
uijt heefft ende mitten gemeijnen dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Behoudelicken Hubert soen Sanders voirss. sijns rechts dat hij heefft inden
lande voirss. Ende Sander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren mom-
beren voirss. kijnder Sanders voirss. vertegen op dit vercoffte lant voirss. ende geloeffden dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden
pock te waeren Noyde den Wisen als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Hier aff here Roeloff Gerits soen priester ende Rutger Bout sijn burgen ongesceiden.
Voirt Sander voirss. heefft geloefft Hubert sijnen soen doen te vertijen op dit voirss.
lant op Sunte Remeio? dach naistcoemende over vijff jaren tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dartich des dinxsdages na des Heijligen
sacraments dach.
des dinxsdages na des Heyligen sacraments dach (9e donderdag na pasen = 23 juni) = 28-juni
(9e zondag is 26-juni, dus 9e donderdag is 23-juni)
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 099v / s. 168-1)
30-07-1437. schepenen Gerit die Poirter en Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: ...ens .... wilhelmus scild. 1437

Wij Gerit die Poirter ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Ghijsbert Claes Broes? soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huys alsoe groet ende alsoe cleijn als getymmert
steet inden gericht van Bruechem op een hofstat die den Heiligen Geest van Zautbomell
toebehoirt gelegen tusschen Heeren Roeloff Gerits soen ende Maes Vastraets soen off wie daer
mit recht lantgelegen sijn aen d'een sijde ende Aernt van Romdt aen d'ander sijde, streckende
metten enen eijnde aen Gheerlic Jans Roeden soen ende metten anderen eijnde aen die gemeijn stege
Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heijligen Geest van Zautboemell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in eenen eijgendom erfflicken te hebben ende
te besitten. Ende Ghijsbert voirss. verteech op dit huys voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Noyde die Wise als Heijlige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest
voirss. dit huys voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Dat dit geschiet was doe gaff
weder Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster voirss. van wegen der tafelen des Heiligen
Geest voirss. Ghijsbert Claes Broes soen voirss. dese hofstat mitter husinge voirss. In enen
jairlixen erfftijns erffelicken te besitten welcken ellics tjaers voer anderhalven Gwilhel-
mus gouden hollanssche schilt genge ende geve off voir ander goet payment in gelijcken
werde alle jaire ewelicken op Sunte Remeis dach der tafelen des Heilige Geest voirss.
tot thijns recht te betalen. Behoudelicken onse Vrouwen Altairs dat gesticht is inden
kercken van Bruechem tyen schillinge tijns jairlix te boeren ende te hebben gelijck als dat
altaer voirss. daer mit recht uyt heefft. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heeren dusent vierhondert ende soeven ende dertich des dynxdages nae Sunte Jacopsdach.
des dynxdages nae Sunte Jacopsdach (25 juli) = 30 juli
scan 157-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095)
15-03-1438. schepenen Jan die Groet en Gherit Saelmons soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In Sanders campe VI 1/2 hont, 1438

Wij Jan die Groet ende Gherit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Herman Spiegell Gerit Hollen soen ende heefft vercofft ende opgedragen voer vijff-
tich gulden guet ende gheve die hij giede dat hem betailt sijn soevendalff hont lants
gelegen inden gericht van Kerckwijck in Sanders campe, tusschen Eghen den Roede ende
Gherit die Weert, Goeswijn Ghijsberts soen in enen eygendom sonder thijns ende sonder
dijck erfflicken te besitten. Ende Herman Spiegell voirss. verteech op dit lant voirss. ende
geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Goeswijn Ghijsberts soen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier-
hondert ende acht ende dertich opten vijfftienden dach inder maent van merte.
scan 124-1
Transfix.
Aanhangend: 12-06-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
29-07-1438. schepenen Jan die Koc Arnts soen ende Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1438

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc Arnts soen ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Peter Lonijs soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdi-
gen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
Egen die Roede erffelicken te besitten. Ende Peter voirss. verteech op die brieve ende op
't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre
wegen Egen voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende achtendedertich des dynxsdages nae Sunte Jacops dach.
des dynxsdages nae Sunte Jacops dach (25-Juli) = 29-Juli
scan 174-2
Transfix.
Hangt aan: 15-01-1415
Aanhangend: 09-02-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
26-08-1438. Aernt die Koc van Opijnen, als momber van zijne vrouw joncfrouwe Katherine, dochter van Ghijsbert heer tot Hemert, doet afstand van alle goederen te Zulichem, die joncfr. Katherine aanerven mochten bij het overlijden van hare ouders Ghijsbert heer tot Hemert en joncfrouwe Steesken, ten behoeve van Jan, Steesken en Peter, kinderen van Ghijsbert heer tot Hemert. Ten overstaan van Aernt van Herler van Zulichem en Dirijc van Brakel heer Janszoon, schepenen te Zulichem, 1438 augustus 26 (dinxdag na St. Bartholomeusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 129
07-04-1439. schepenen Jan die Koc Arnts soen en Gherit die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: ... crone 1439

Wij Jan die Koc Arnts soen ende Gherit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Heren Roeloff Gerits soen canonick tot Zautboemell ende heefft uytgegeven
een huijs ende een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem
tusschen Geerlic Jans Roeden soen ende Jan van Ghele in enen jairlixen erffthijns erf-
felicken te besitten ewelicken te besitten ellix tsjaers voer een aude gouden den??ck-
rijks kroene genge ende geve off voir ander guet payment in gelijcker werde Hen-
rick Jans soen te besitten ende te bruken voir den voirss. thijns alle jair ewelicken
op Sunte Jacops dach Here Roeloff voirss. tot thijns recht te betalen. Ende Here
Roeloff voirss. heeft geloefft Henrick Jans soen voirss. dit voirss. goet ewelicken te
waren voir alle die gene die ten recht komen willen voir een thijns voirss. Here
Roeloff voirss. jairlix te bueren ende te betalen. In orconde onser litteren . Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des dinxdages na den
Heiligen Paesdach.
des dinxdages na den Heiligen Paesdach (5 april) = 7 april
scan 185-2
Transfix.
Aanhangend: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
30-04-1439. Dat Pouwels en Jan, de oudste kinderen van Heinric (?)ammeers afstand gedaan hebben aan Heymeric Claessoen van de met deze akte getransfigeerde akte
Wij Goeswiin van Brakel ende Jan van Ghiesen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen siin Pouwels ende Jan daudste kijnder Heijnrics ..slammerts ende hebben vertegen opten brieff ...

regest nr. 87
Transfix.
Hangt aan: 21-03-1387
Aanhangend: 29-09-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
regest 12
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98
17-12-1439. schepen Gherit die Porter en Goeswijn vanden Oever
Kerckwijck, 72, Inden langencampe I 1/2 mergen, 1439

Wij Gherit die Porter ende Goeswijn vanden Oever, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Gherit Greenken Henrics soon ende heeft vercofft ende opgedragen voor hon-
dert gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn anderhalve mergen lants
gelegen inden gericht van Kercwijc inden Langencampe tusschen Henrick Momber ende
Gherit Greenken voirss., Henrick Teetse als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heilige
Gheest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. in enen eygendom
sonder thijns ende met dijck die daer mit recht toe behoirt erffelicken te besitten. Ende Gerit
Greenken voirss. verteech op dit lant voirss., ende geloefde dair op doen te vertijen allen
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Henric Teetse
als Heilige Gheestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is, voir allen die gene die ten recht komen willen, ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser letteren. Gegeven int jair ons Heren
Dusent Vierhondert ende negen ende dertich des donredages nae Sunte Lucien dach.
datum: des donderdages nae Sankt Lucien dach (13 december) = 17 december
scan 113-1
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.072)
09-02-1440. schepenen Gerit die Poerter ende Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

Transfixa supra predicta

Wij Gerit die Poerter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Egen die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven
steet Henrick Teetse als Heilige Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van
Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Egen voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen dair mit recht op
vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Henrick Teetse als Hei-
lige Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die
brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende veertich des dynxdages nae Sunte Aechten dach der Heiliger Joncfrouwen.
des dynxdages nae Sunte Aechten dach der Heiliger Joncfrouwen (5-Febr) = 9-Febr.
scan 174-3
Transfix.
Hangt aan: 29-07-1438
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
18-02-1440. 1440-02-18. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Daem van der Woude als echtgenoot van Jan verkocht heeft aan Jan die Groet de helft van een erfcijns van 25 pond uit een hoeve in Nieuwaal.
regest nr. 91
Transfix.
Aanhangend: 23-08-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 249
15-03-1440. schepenen Gerit die Porter en Goeswijn van den Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Ghijsbert Morinck ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdi-
gen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teetse als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen Geest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Ghijsbert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefde
dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Henrick Teetse als Heilige
Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende
't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende veertich opten vijfftienden dach in merte.
scan 187-2
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
03-06-1440. schepenen Gerit die Porter ende Aernt van Tyell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

Transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Aernt van Tyell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Gerit Ruthers soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende ge-
ve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doer-
steken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe ver als Ge-
rit Rutgers soen voirss. in die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. mit recht geerfft
is Henrick Teetse als Heilige Gheestmeijster der tafelen des Heijligen Geest van Zaut-
bomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Gerit Rutgerssoen voirss. verteech op die vercoffte brieve ende op 't gehaut dier vercofte
brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen Henrick
Teetse als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
die vercoffte brieve ende 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen slle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt Dirck Rutgers soen, Jan vanden Dijck als momber ende wit-
tafftige man sijns wijffs Bertraden ende Korstiaen Brustijns soen als momber ende wittaftige
man sijns wijffs Conegonden vertegen op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertich des sonnen-
dages na des Heiligen Sacraments dach.
des sonnendages na des Heiligen Sacraments dach: 7e zondag na pasen (trinitatis)= 22 mei; dus 8e zondag is 29 mei; dus 9e zondag is 6 juni, dus Sacramenti (=9e donderdag na Pasen) is 3 dagen daarvoor = 3 juni
scan 184-1
Transfix.
Hangt aan: 06-12-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
23-08-1440. dat Jan die Groet verkocht heeft aan Jan van Opheven ten behoeve van heer Arnt van Herler, ridder, wat in de getransfigeerde akte beschreven staat.
regest nr. 96
Transfix.
Hangt aan: 18-02-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 249
29-09-1440. Dat Henric, weduwe van Goessen van Reyn, en hun kinderen afstand gedaan hebben aan Roef Peterssoen van de helft van de met deze akte getransfigeerde akten (1439-04-30 en 1387-03-21).
regest nr. 99
Transfix.
Hangt aan: 30-04-1439
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
15-11-1440. schepenen Gerit die Porter en Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Daelacker, enen mergen, 1440

Wij Gerit die Porter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Margriet die wijff was Goeswijns vanden Werve mit horen ge-
coren momber ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende geve die
sij giede dat hoer betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem
opten Daellacker tusschen erve des Heiligen Geest van Zoutbomell ende Marien dochter
Goederts Roeden Henrick Teetse als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heiligen Geest
van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom
sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende
Margriet mit horen gecoren momber voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren Henrick Teetse als Heijlige Gheestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages
na Sunte Martijns dach inden wijnter.
des dynxdags na Sunte Martijns dach inden wijnter (11-Nov) = 15-Nov.
scan 170-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v)
27-12-1440. schepenen Aernt van Herler van Zulichem en Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Woert, VII hont, 1440.

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Hubert die Poirter ende heeft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaeilt sijn soeven hont lants alsoe
groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Woert
tusschen lant der tafelen des Heilige Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die dair mit
recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Heinrick Teetse als Heilige Geestmeyster der ta-
felen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in enen eij-
gendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten.
Ende Hubert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teetse
als Heilige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voor alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages naden Heiligen Korsdach.
des dynxdages nade Heiligen Korsdach (25 dec.) = 27 dec.
scan 156-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
26-03-1441. schepenen Arnt van Herler van Zulichem en Willem van Krieckenbeeck
bovenschrift: Bruechem
marge: Pasche 6 Arnemse gulden, 1441

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Willem van Krieckenbeeck scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Roeloff Hack ende heefft geloefft Dierk Jans soen thijns ses gouden Ar-
nemsche gulden genge ende geve off ander guet payment in gelijcker werde erfflix thijns alle
jaer ewelicken opten paesdach uyt eene hoffstat ende uyt alle hoer toebehoringe gelegen
inden gericht van Bruechem tusschen Dierk Wouters soen ende die gemeijn stege Dierk Jans
soen te boeren, te hebben ende te betalen erffelicken. Ende Roeloff Hack voirss. heefft geloefft Dierk
Jans soen voirss. den voirss. thijns uijter hoffstat ende uijt hoere toebehoringe ewelicken te
waren voir alle die gene die ten recht komen willen. Welcken thijns voirss. off hij alle jaren
ewelicken opten termijn der betalinge niet betaelt en were, dan soe sall daer nae alle dage naist-
komende opten voirss. thijns wassen ende gaen een pene van eenre gueden vleemschen placke.
Welken peen te gader mitten thijns voirss. Dirck Janss. voirss. verhalen mach uijten hoffstat
voirss. wanneer dat hij's niet langer beiden en wille. Voirt Roeloff Hack voirss. heefft geloefft
Dirck Jans soen voirss. soe wat tymmeringe dat hij Roeloff voirss. op dese voirss. hoffstat tymmert
niet aff trecken en sall ten sij bij wille Dierk Jans soen voirss. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende veertich des anderen dages nae onss liever
vrouwen dach annunciatio
des anderen dages nae onss liever vrouwen dach annunciatio [25 maart] = 26 maart
scan 139-2
Transfix.
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086)
25-05-1441. schepenen Goeswijn vanden Oev[er] ende Gherit Saelmons zoen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In die hoge haer II mergen, 1441

Wij Goeswijn vanden Oever ende Gherit Saelmons zoen, scepen in Zulichem, tugen dat voir
ons komen is Henrick Peter Mechtelden soens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants gelegen
inden gerecht van Kerckwijck in die Hoge Haer, tusschen here Roeloff Gherits soen priester
aen beiden sijden Aernt van Schijndell Wijnrics soen in eenen eygendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Henrick voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alledie gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Aernt van Schijndell voirss. dat lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen van den selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende een ende viertich des dynxdages nae ons Heren Hemelvaerts dach.
hemelvaart 1441 = 25 mei
scan 117-1
Transfix.
Aanhangend: 12-08-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
26-07-1441. schepenen Goeswijn vanden Oever en Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Broeckhovell 1/2 mergen, 1441

Wij Goeswijn vanden Oever ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Jan vanden Hoeve ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen halven mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem opten Broeckhovell tusschen erve des Heiligen Geest van Zaut-
bomell aen beiden siden, Henrick Teetse tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken
te besitten. Ende Jan vanden Hoeve voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair
op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren Henrick Teetse voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int Jair ons
Heren dusent vierhondert ende een ende veertich des woensdags nae Sunte Jacops dach.
des woensdags nae Sunte Jacops dach (25 Juli) = 26 Juli
scan 165-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098b)
09-11-1441. Peter van Hemert belooft te betalen aan Jan van Hemert, zijn broeder, een half jaar na den dood van Ghijsbert heer tot Hemert hun vader, 50 gouden overlentsche Rijns gulden en 50 jaar lang elk jaar 50 van dezelfde guldens, zomede hetzelfde te betalen na den dood van joncfrou Steesken, zijne moeder. Ten overstaan van Dirijc van Brakel heer Jansz en Ghijsbert van Ghiessen, schepenen te Zulichem, 1441 november 9. 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels ontbreken.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 138
03-12-1442. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Diryck, bastaardzoon van Steesken van Brakel, overgedragen heeft aan Jan Vinck het land, bedoeld in den brief d.d. 1439 September 4 (Reg. no. 12), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe ende veertich opten derden daeh in der maent van December. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1443 Februari 8 (Reg. no. 14).
Datering: 1442 December 3
regest 13
Transfix.
Hangt aan: 04-09-1439
Aanhangend: 08-02-1443
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98
08-02-1443. Aernt van Herier van Zulichem en Aernt die Starke, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jan Vinck overgedragen heeft aan Jan den Groten het land, bedoeld in de brieven d.d. 1439 September 4 en 1442 December 3 (Reg. nos. 12 en 13), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des Vrydages nae sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen. Oorspr. (Inv. no. 98); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1443 Februari 8
regest 14
Transfix.
Hangt aan: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98
29-10-1443. schepenen Aernt Pieck van Gamberen en Goeswijn van den Oever
bovenschrift: Bruechem
marge: 1443, Op die boninge, 1 mergen

Wij Aernt Pieck van Gamberen ende Goeswijn van den Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Here Roeloff Geritss priester ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants alsoe groot ende alsoe cleyn
als daer gelegen is in den gericht van Bruechem op die boninge tusschen Here Roeloff voirss.
ende Aernt van Schijndell aen d'een sijde, ende Jacop van Oesterwijck Dircks soen aen d'ander sijde
Hillen Gerit Hollen soen in enen eygendom sonder thijns ende met dijck die daer mit recht toebehoirt
erffelicken te besitten. Ende Here Roeloff voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Hillen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des dynxdages nae Sunte Symons ende
Judas dach.
des dynxdages nae Sunte Symons ende Judas dach (28-Okt) = 29-Okt.
scan 141-1
Transfix.
Aanhangend: 16-06-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.087)
28-07-1444. schepenen Goeswijn vanden Oever en Boudewijn van Welde[re]n
bovenschrift: Bruechem

marge: 1444

Transfixa supra predicta

Wij Goeswijn vanden Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Here Roeloff Geritss. canonick tot Zautbomell ende heefft vercofft
ende opgedragen voir veijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt
sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Dirck Jans soen erffelicken te besitten. Ende Here
Roeloff voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefden
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Dirck Jans soen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vier ende veertich des dinxdages nae Jacob dach.
des dinxdages nae Jacob dach (25 juli) = 28 juli
scan 185-3
Transfix.
Hangt aan: 07-04-1439
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
29-09-1444. schepenen Gosen van Oever en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: een huys ende hofstadt etc., 1444

Wij Gosen van Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen sijn Dierc Claes soen van Aelst ende Gerit sijn soen ?tdauste? ende Hadewijch mit hueren
gekoren momber ende Mechtelt ende Griet dochters Claes van Aelst ende hebben vercofft ende
opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn een huys ende
een hoffstat mit allen hueren toebehoeren also veer als sij daer in bestorven sijn van dode
huerre moeder, gelegen tot Bruechem tusschen die gemeijn straet aen die een sijde ende
Arnt van Schijndell aen die ander sijde Dierc Jan Geritss soen in enen eijgendom sonder tyend
ende sonder dijck ende mit thijns die daer mit recht uyt gaet erffelicken te besitten. Ende Dirck
Gerit, Hadewijch mit hueren momber Mechtelt ende Griet voirss. vertegen op dit goet voirss.
ende geloeffden dair op doen te vertijen allen die geen die dair mit recht op vertijen sullen.
Ende geloiffden oick te waren Dirck Janss. voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht
is voor allen die gheen die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Dirck Gerit Hadewijch mit hueren momber, mechtelt ende Griet voirss. hebben
geloefft doen te vertijen Jan ende Jan ende Aleijt kijnder Claes van Aelst tot hueren mondigen
dagen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier ende
veertich op Sunte Michaels dach.
Sunte Michaels dach = 29-Sept.
scan 145-3
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1506
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.089)
08-12-1444. schepenen Ghijsbert van Horwinen en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: opten Broeckhoevell, 1 mergen, 1444

Wij Ghijsbert van Horwinen ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Eghen die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem opten broechoevell tusschen Aert Wouters soen Marieken
man Goderts Roeden dochter aen die overste sijde ende die mare van Bruechem aen
die nederste sijde streckende mitten enen eijnde aen die stege Jacop die Mesmaecker
Hermens soen in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe-
behoirt erffelicken te besitten. Ende Eghen voerss.verteech op dit lant voirss. ende ge-
loeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waeren Jacop voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende vier ende viertich op onse liever vrouwen dach conceptionis.
op onse liever vrouwen dach conceptionis = 8 dec.
scan 159-1
Transfix.
Aanhangend: 05-12-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096)
06-01-1445. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Merten van Herler, heer van Poyeroyen, overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem twee morgen land aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten heiligen Dertiendach. Oorspr. (Inv. no. 84); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Januari 6
regest 15
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 84
25-03-1445. Jan van Brakel en Willem van Kriekenbeec. schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Roelof van Oever, priester, pastoor te Zulichem, en Ghijsbert Aernts zoon, kerkmeester aldaar, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar hun rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1428 April 28 (Reg. no. 9), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende veertich op onser liever Vrouwen dach Annonciatio. Oorspr. (Inv. no. 83); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Maart 25
regest 16
Transfix.
Hangt aan: 28-04-1428
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83
25-07-1445. schepenen Aernt die Kock van Delwijnen en Engbert die Kock Aerntsse
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1445

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Kock van Delwijnen ende Engbert die Kock Aerntsse, scepen in Zulichem, tugen
dat voir ons komen is Egen die Roy ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als dair in gescreven steet Aernt van
Scijndell in enen eygendom erffelicken te besitten. Ende Egen die Roy voirss. verteech opten brief
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die geen die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aernt van Scijndell voirss. den brieff
ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende voirt heefft Egen die Roy
voirss. als zaecwor?t ende Roeloff Hack als borge geloifft Aernt van Scijndell voirss. scadelois
te houden vanden lesten pacht die Egen die Roy voirss. hem Wouter Clap priester schuldich
is in enen scepen brieff van Zulichem gelijck als die inhelt. In oirkonden onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich op vijff ende twyntichste dach
inden maent van julio.
scan 125-2
Transfix.
Hangt aan: 14-04-1422
Aanhangend: 19-03-1448
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
17-08-1445. schepenen Willem van Kriekenbeeck en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: 1445

Transfixa Supra predicta

Wij Willem van Kriekenbeeck ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Dirck Janss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Henrick Teets als Heylich Geestmeyster tot behoeff der ta-
felen des Heiligen Geests tot Zautboemell erffelicken te besitten. Ende Dirck Janss. voirss. verteech
op den brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen alle die gene
die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teets voirss. den brieff
ende alle 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht co-
men willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten soeventiende dach inder maent van augusty.
scan 140-1
Transfix.
Hangt aan: 26-03-1441
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086v)
17-08-1445. schepenen Willem van Kriekenbeeck en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1445

Transfixa supra predicta

Wij Willem van Kriekenbeeck ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Dirck Janssz. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teets als Heilige Geestmeijster tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests
tot Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Dirck Janss. voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Henrick Teets voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geenen
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten
soeventienden dach inder maent van augustus.
scan 186-1
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
10-02-1446. schepenen Claes Spierinck Janssz. en Goeswijn Merseliss.
bovenschrift: Gameren

marge: opten voetacker enen mergen, 1446

Wij Claes Spierinck Janssz. ende Goeswijn Merseliss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Henrick van Est ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Gamberen opten voetacker tusschen Gerit Saelmonss. aen die een sijde, ende Hubert
Goeswijns aen die ander sijde Ghijsbert Floriss. in enen eijgendom sonder dijck ende
sonder thijns uytgenomen den gemeijnen dijck van Gamberen erffelicken te besitten. Ende
Henrick van Est voirss. ende Lijsbet Jan Doelvoets dochter vertegen op dit lant voirss. ende
geloeffden daer op doen te vertien allen die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffden oick te waren Ghijsbert voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is voir allen die geen die ten recht koemen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Reijner Doelvoet heefft geloefft doen te vertien Jan Maye ende Jan kynderen
Jan Doelvoets voirss. tot hoiren mondigen dagen op dit lant voirss. tot behoeff Ghijsbert
voirss. off soeven gouden overlenssche Rijnssche gulden genge ende geve off ander goet
payment daer voir in gelijcker werde voir elcke voirss. kijnt binnen een maent naeder
affwijnninge tot onsen lantrecht te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten tienden dach in Zulle.
datering: zulle = februari
scan 194-1
Transfix.
Aanhangend: 27-03-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
17-04-1446. Engbert die Kock Aerntss. en Claes Spirinck Janss., schepenen te Zulichem, oorkonden, dat Jan die Kock
Aerntsz. verkocht en in vrije eigendom overgedragen heeft aan Aernt die Cock van Delwijnen 4 morgen
land onder Delwijnen in de Rampert, waarna Aernt die Kock voornoemd hem dit land weer
overgegeven heeft tegen een erftijns van 3½ gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Door het origineel is gestoken geweest het origineel van de akte d.d. 1461 september 16 (reg. nr.
19).
Nationaal Archief, Den Haag; archiefinventaris nr: 2.21.115
Inventaris van het archief van het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994)
regest nr. 16
Transfix.
Aanhangend: 16-09-1461
Bron: Overigen, inv. 1171
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
regest 17
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99
13-11-1446. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Dyrc Helmychs zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler en zijn moeder, jonkvrouw Lijsbet, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar 17 hond land aldaar, genaamd Lampenkempken, onder voorwaarde, dat de kerk, de papelijke preuve en de kosterij aldaar, benevens de pastoor en het sint Jans altaar in de kerk zekere jaarlijksche uitkeeringen zullen krijgen. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach in der maent van November.
Oorspr. (Inv. no. 85); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 November 13
regest 18
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 85
11-02-1448. dat Jan Roelofssen verkocht heeft aan Aernt van Herler van Zulichem een huis en hofstad in Zuilichem, waarna Aernt het aan Jan teruggaf in erfcijns voor 2 filippusschild.
regest nr. 122
Transfix.
Aanhangend: 02-10-1460
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157
19-03-1448. schepenen Hyllen van Aelst en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1448

Transfixa supra predicta

Wij Hyllen van Aelst ende Boudewijn van Welderen, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Aernt van Scijndell ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle tgehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Heynrick Teets
tot behoeff der tafelen des Heyligen Geests tot Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Aernt
van Schijndell voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertijen allen die geen die daer myt recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren Heynrick Teets tot behoeff der tafelen des Heyligen Geests voirss. den brieff
ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonden onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende veertich des dynxdages na palmdach.
dynxdages na palmdach (17 maart) = 19 maart.
scan 125-3
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
28-04-1449. Jacop Jacopsz verkoopt voor 100 gulden aan Jan van Hemert 5 morgen land, gelegen in het gericht van Delwijnen. Ten overstaan van Aernt die Cock van Delwijnen en Jan die Groet, schepenen te Zulichem, 1449 april 28. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 146
12-06-1450. schepenen Claes Spierynck Jansse en Goeswijn Merselisse
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1450

Transfixa supra predicta

Wij Claes Spierynck Jansse ende Goeswijn Merselisse scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Goeswijn Ghijsbertss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doersteken is ende alle't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Aelbert Jansse erffe-
licken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen
ende geloeffde oick te waren Aelbert Janss. voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
Dusent vierhondert ende vijfftich op sunte Odulphus dach.
sunte Odulphus dach = 12 juni
scan 124-2
Transfix.
Hangt aan: 15-03-1438
Aanhangend: 11-08-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
01-03-1451. dat Jan van Brakel Steeskenssen verkocht heeft aan Gerijt van Laer ten behoeve van heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem in Die Voirde met 3 roeden dijk.
regest nr. 131
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 254
17-02-1452. dat Sweder Aertnssoen verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem in Den Drien Hoeffen met 3 roeden dijk.
regest nr. 134
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 255
06-06-1452. schepenen Claes Spierinck Jans soen en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem,

marge: enen halven graeff, 1452

Wij Claes Spierinck Jans soen ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Engbert Claes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir tyen
gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen halven graeff
vierdenhalven voet sloets wijdt gelegen inden gericht van Bruechem tusschen lant der
Heiligen Geest tafelen inder stat van Zautbomell gelegen aen d'een sijde ende Engbert
Claes soen voirss. aen d'ander sijde, welcken helffte des graeffs voirss. gelegen is naest lant
der Heilige Geest tafelen voirss. Aelbert Peters soen ende Willem vander Molen ende Claes
die Groet als Heijlige Geestmeesteren inder tijt der Heiligen Geest tafelen inder stadt
van Zautbomell tot behoeff des Heijlichs Geests voirss. in enen eijgendom erffelicken
te -besitten-, hebben ende te besitten. Ende Engbert Claes soen voirss. verteech op die vercoffte
helfft des Graeffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen diegene die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert Peterss. ende Willem
van der Molen ende Claes die Groot als Heilige Geestmeisteren tot behoeff der tafelen
des Heilichs Geests voirss. die vercoffte helfft des -lants- graeffs voirss. jair ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
twe ende vijfftich opten sesten dach inder maent geheiten junius.
scan 175-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103)
19-08-1453. dat heer Airnt van Heerlair, ridder, in erfcijns gegeven heeft aan Rutgher Jacopssoin een hofstad met toebehoren in Nieuwaal voor 2 filippusschild.
regest nr. 143
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 156
08-10-1453. dat Jan die Borchgreve verkocht heeft aan Hermen Spieghel ten behoeve van Agneess, dochter van Jan Borchgreven, de helft van 4 morgen in Nieuwaal in Den Broickhoevel met de helft van 1 roede dijk.
Wij Claes Spierinck Jansz ende Jan die Poirter scepen in Zulichem tughen dat voir ons comen is Jan die Borchgreve
ende heeft vercoft ende opghedraghen
voir viiftich ghulden ....
van Nijewel inden Broickhoevel tusschen Jan die Cock Ghijsbertsz boven ende wie mit recht lantgheleghen is
beneden Hermen Spieghel tot behoeff Agneess dochter Jans Borchgreven voirsz. ....
regest nr. 144
Transfix.
Aanhangend: 30-01-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 253
08-11-1453. Jan die Groit en Jan die Puerter, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jacop van Aken zes morgen land aldaar heeft overgedragen aan Claes Spierinck Jans zoon. Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des Donredaghes nae sinte Wilboirts dach. Oorspr. (Inv. no. 86); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1474 Mei 12 (Reg. no. 25).
Datering: 1453 November 8
regest 20
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1474
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86
10-08-1454. Arnt die Kock van Delwijnen en Jan die Kock Arntss.
bovenschrift: Bruechem
marge: een huys ende hofstadt etc., 1454

Wij Arnt die Kock van Delwijnen ende Jan die Kock Arntss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Dierk Jan Gheritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert
gulden guet ende gheve die hij giede dat hem betailt sijn een huys ende hofstat mit allen horen
toebehoren soe dat dat gelegen is inden gericht van Bruechem tusschen Arnt van Scijndell aen
die een sijde, ende die gemeyn straet aen die ander sijde, Evertt Spierinckss in eenen eygendomme mit
enen rijnsche gulden thijns der kercken van bruechem, ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende
Dirck Janss. voirss. verteech op dit goet voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die
gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Evertt Spierinckss.
voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert vier ende vijfftich op sinte Louwerens dach.
op sinte Louwerens dach = 10-Aug.
scan 143-1
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1506
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.088)
09-02-1455. dat Lijsbet, weduwe van Gijsbert van Seps, verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal, waarna Arnt het in erfcijns teruggaf aan Lijsbet voor 1½ rijnsgulden.
regest nr. 147
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 215
12-08-1455. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janss.
boenschrift: Kerckwijck
marge: 1455

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janss., scepen in Zulichem, tugen dat
voor ons komen is Aernt van Schijndell Wijnrics soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer de-
sen tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als daer in ge-
screven steet Aelbert Peterss. tot behoeff den Heyligen Geest van Zautbomell in enen eygendom
erffelicken te besitten. Ende Aernt van Schijndell voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert Peterss. voirss. tot behoeff den Heiligen
Geest voirss. te waren den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich
des dynxdages nae Sunte Lauwrens dach.
des dynxdages nae Sunte Lauwrens dach (10 Aug) = 12 Aug
scan 117-2
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1441
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
12-08-1455. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janss.
bovenschrift: Bruechem

marge: een huys ?? ende hofstat etc, 1455

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Aernt van Scijndell ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huys ende een hofstat mit allen den
toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem tusschen Everrt Spierinckss ende die
gemeijn straat Aelbert Peters soen als een Heilige Geestmeyster van Zautbomell tot
behoeff den Heiligen Geest voirss. in enen eijgendomme sonder thijns ende sonder dijck
erffelicken te besitten. Ende Arnt van Schijndell voirss. verteech op dit goet voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick Aelbert Peterss. voirss. tot behoeff den Heiligen Geest voirss. te waeren
dit goet voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dat geschiet was doe gaff
wederom Aelbert Peterss. voirss. als een Heilige Geestmeijster voirss. Aernt van Schijndell
voirss. dit goet voirss. in enen jairlixen erffthijns erffelicken te besitten ellix jaers
voir twee gouden overlensche rijnsche gulden off ander goet payment alsoe goet in
gelijcker weerden alle jair ewelicken den Heiligen Geest voirss. te betalen op onse Liever
vrouwen dach nativitas tot onsen lantrecht. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich des dynxdages nae Sunte Laurensdach.
o[n]s[e] Liever vrouwe[n] dach nativitas = 8 sept.
des dynxdages nae Sunte Laurensdach (10 aug.) = 12 aug.
scan 157-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095)
28-10-1455. schepenen Goeswijn van Oever en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1455, III 1/2 mergen

Wij Goeswijn van Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat ick Bal-
dewijn voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir twee hondert gulden guet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn vierdalven mergen lants gelegen inden gerecht van delwijnen tusschen die
Canonicken van Zoutboemell aen die een sijde ende Arent die Kock van Delwijnen aen die andere
sijde Willem vander Molen tot behoiff den Heyligen geest van Zoutboemell in enen eygendomme
sonder thijns ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Boudewijn
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick Willem vander Molen voirss. tot behoiff den Hey-
ligen Geest voirss. te waren dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich op Sunte Symon ende Judas dach.
Sunte Symon ende Judas dach. = 28 okt
scan 134-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082v)
27-03-1456. schepenen Claes Spierinck Janss. en Jan die Poerter
bovenschrift: Gameren

marge: 1456

Transfixa supra predicta

Wij Claes Spierinck Janss. ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Ghijsbert Floriss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jan van
Bijlart in enen eijgendomme erffelicken te besitten. Ende Ghijsbert Floriss. voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Jan van
Bijlant voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vier
hondert ses ende vijfftich opten Heiligen paesavont.
opten heiligen paesavont = 27 maart 1456
scan 194-2
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1446
Aanhangend: 05-12-1470
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
29-06-1456. 1456-06-29. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Hermen die Korver(?) Heynrixsoen verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal buitendijks, waarna Aernt dit aan Hermen teruggaf voor een erfcijns van 4 arnoldusgulden.
regest nr. 159
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 251
22-02-1457. schepenen Jan die Poerter en Arent Geritss.
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Broeckhovell enen mergen, 1407

Wij Jan die Poerter ende Arent Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan die Waell ende heefft vertegen tot behoeff den Heiligen Geest van Zautbomell op
enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem opten Broeckhovell tuschen
den armen van Bruechem aen die een sijde, ende wie mit recht lantgelegen is aen die
ander sijde, streckende mitten enen eijnde aen die gemeijn stege. Ende geloeffde van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert soeven ende vijfftich op Sunte Peters dach ad
Cathedram.

Sunte Peters dach ad Cathedram = 22 febr.
scan 179-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105)
10-04-1457. dat Jan die Groit Hermensoin verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwerken(?), waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Jan voor 1 rijnsgulden.
regest nr. 165
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 167
24-08-1457. schepenen Adriaen van Balveren en Aernt Geritss.
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1457

Transfixa supra predicta

Wij Adriaen van Balveren ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat ick Adriaen voirss.
hebbe vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die ick Adriaen voirss. giede
dat my betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doersteken is ende alle tgehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Claes die Groet als een Heylige Geestmeyster van Zout-
bomell tot behoiff den Heyligen Geest voirss. in enen eygendomme erffelicken te besitten. Ende ik
Adriaen voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te wae-
ren den Heyligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert soeven
ende vijfftich op Sunte Bartholomeus avont.
Sunte Bartholomeus avont. = 24 Aug.
scan 130-3
Transfix.
Hangt aan: 26-05-1435
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
21-10-1457. schepenen Jan die Poertere ende Aernt Geritssz.
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1457, Bau... VI gul... tijns g....

Wij Jan die Poerter ende Aernt Geritssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is Adriaen
van Balveren ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn ylleff mergen lants gelegen inden gericht van Delwijnen geheyten die vijff
mergen tusschen Aernt die Cock van Delwijnen ende Engbert Wouterssz. Claes die Groet als
een Heylige Geestmeijster inder tijt van Zoutbomell tot behoeff den Heyligen Geest voirss. in
enen eijgendomme sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Adriaen voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick Claes voirss. tot behoiff den Heyligen Geest voirss. te waren
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder -over- Claes voirss.
als een Heylige Geestmeyster voirss. van wegen des Heyligen Geests voirss. dit lant voirss. Adriaen
voirss. in enen jairlixen erffthijns erffelicken te besitten, elx jairs voir sess gouden overlensche
rijnsche gulden genge ende geve off ander goet payment daer voir in gelijcker weerden alle jairen
ewelicken die Heylige Geestmeysters inder tijt voirss. te betalen op Sunte Remeys dach tot
onsen lantrecht. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
soeven ende vijfftich opter heyliger Ylleff Dusent Meechden Avont.
opter heyliger Ylleff Dusent Meechden Avont = 21 Okt.
op Sunte Remeys dach = 1 oktober = Remigi
scan 130-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
05-12-1457. schepenen Engbert die Cock Aerntsz. en Jan die Poirter
bovenschrift: Bruechem
marge: 1457

Transfixa supra predicta

Wij Engbert die Cock Aerntsz. ende Jan die Poirter, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen is Peter die wittefftich wijff was Jacop die Mesmaicker ende heefft
vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die sij giede dat haer be-
tailt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehout
des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Aelbert Peterss. tot behoeff den Heij-
ligen Geest van Zautbomell in enen eijgendomme erffelicken te besitten. Ende Peter voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen alle die die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Aelbert voirss. tot behoeff den Heijligen Geest voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs
voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. Voirt soe verteech Heinrick Jacopss. opten
brieff ende op 't gehout des brieffs voirss. ende geloeffde van sijnre wegen te doen alle
voirplicht aff van den selven. Voirt soe geloeffde Heijnrick Jacopss. Cornelis sijnen brueder
doen te vertijen tot sijnen mundigen dagen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert soeven ende vijfftich op Sunte Nyclaes dach.
op Sunte Nyclaes dach (= 5 dec.)
scan 159-2
Transfix.
Hangt aan: 08-12-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096)
14-02-1458. 1458-02-14. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan Heynrick Aelbertsoin verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 1 morgen land in Gameren in Kupers Kamp.
regest nr. 173
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 231
21-03-1458. schepenen Aernt die Kock van Delwinen en Aernt Geritss.
bovenschrift: Bruechem

marge: die helfft van XI hont, 1458.

Wij Aernt die Kock van Delwinen ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Herberen Aerntss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die een helfft van ylleff hont lants
gelegen inden gericht van Bruechem tusschen den Heiligen Geest van Zautboemell
ende Willem van Berchem Jacop Doevoet Henrickss. als een Heijlige Geestmeijster inder
-tijt- Stadt van Zautbomell tot behoeff den Heijligen Geest voirss. in enen eijgendom
sonder thijns ende sonder dijck uijtgenomen den gemeijnen dijck van Bruechem
die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Herberen Aerntss. voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde dit oick te waren Jacop voirss. tot behoeff
den Heiligen Geest voirss. jaer ende dach alsrecht is voir alle die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende vijfftich opten een ende
tweijntichsten dach van merte.
scan 179-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105)
16-06-1458. schepenen Aernt die Sleec Roeloffs en Aernt Geritss.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1458

Transfixa Supra predicta

Wij Aernt die Steec Roeloffs ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Hillen Geritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende geve die hij
giede dat hem betaeilt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Mertijn Heesselss. in enen eygen-
domme erffelicken te besitten. Ende Hillen voirss. verteech op den brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffde oick te waren Mertijn voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jair ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt soe verteech Mertijn Helle Geritss. op den brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. tot behoeff Mertijn Heesselss. voirss. ende geloeffde van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert acht ende vijfftich des vrijdages nae Sunte Odulphus dach.
des vrijdages nae Sunte Odulphus dach (12-Juni) = 16-Juni
scan 141-2
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1443
Aanhangend: 06-10-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.087)
16-06-1458. schepenen Arnt die Sterck Roeloffsz. en Arnt Geritssz.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Sterck Roeloffsz. ende Arnt Geritssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Engbert Claes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Jacop Doel-
voet als een Heijlige Geestmeyster inder tijt van Zautbomell tot behoiff den Heijligen
Geest voirss. in enen eijgendom erffelicken te besitten. Ende Engbert voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick Jacop voirss. tot behoeff den Heiligen
Geest voirss. te waren den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
voir alle die gene die tem recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Voirt soe verteech Here Arnt van Herler ridder opten brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirss. tot behoeff den Heiligen Geest voirss. ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert acht ende vijfftich opten sestienden dach van der maent geheiten wedemaent.
wedemaent = juni
scan 156-2
Transfix.
Hangt aan: 09-07-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
21-09-1458. dat heer Arnt van Herler, ridder, verkocht heeft voor 50 gulden aan Eghen Egbertssen ten behoeve van Dirck Arntssen diverse goederen en rechten in Nieuwaal, Gameren, Delwijnen, Aalst en Zuilichem.
regest nr. 177
Transfix.
Aanhangend: 11-03-1459
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 257
07-11-1458. schepenen Aernt die Kock van Delwinen en Goeswijn van Oever
bovenschrift: Kerckwijck
marge: Vennen Kempken, 1 mergen, 1458

Wij Aernt die Kock van Delwinen ende Goeswijn van Oever, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons comen sijn Dirck van Rumdt ende Rutger Aelbertssz. als kerckmeysters inder-
tijt vander kercken van Bruckem ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Kerckwijck, geheyten Vennen Kempken, tusschen den Heyligen Geest van Zautbomell
aen beyden sijden, Claes die Groot als een Heylige Geestmeyster inder tijt inder stat voirss.
tot behoeff den Heyligen Geest voorss. in enen eygendomme sonder thijns ende sonder dijck uyt-
genomen den gemeynen dijck van Kerckwijck die daer mit recht toe behoirt erffelicken te
besitten. Ende dese kerckmeysters voirss. vertegen van wegen der kercken voirss. op dit ver-
coffte lant voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffden oick van wegen der kercken voirss. Claes die Groot voirss.
tot behoeff den Heiligen Geest voirss. te waren dit vercoffte lant voirss. jair ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selve. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair des Heren dusent vierhondert
Acht ende vijfftich des dynxdages na alre heiligen dach.
dynxdages na alre heiligen dach (1 Nov.) = 7 Nov.
scan 116-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
11-03-1459. dat Dirck Arnts soen uitgegeven heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, diverse goederen en rechten in Nieuwaal, Gameren, Delwijnen, Aalst en Zuilichem, afkomstig van deze heer Arnt van Herler, ridder, voor een Gelderse groot, zo lang heer Arnt en zijn vrouw Aleyt leven.
regest nr. 178
Transfix.
Hangt aan: 21-09-1458
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 257
11-03-1459. 1459-03-11. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Heynrick Snaetfortsoin die Jonghe verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwaerten, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Heynrick voor 2 filippusschild.
regest nr.179
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 214
19-02-1460. Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge en Claes Spierinck Janss.
bovenschrift: Bruechem
marge: V 1/2 hont, 1460

Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge ende Claes Spierinck Janss. scepen in Zuylichem tugen
dat voir ons komen is Jan Dircxsoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden
genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn sesstehalff hont lants gelegen in den gericht
van Bruechem lantgelegen aen die een sijde die papelicke provent van Bruechem ende aen die
ander zijde die daer mit recht lantgelegen sijn Claes die Groet tot behoeff der taeffelen des
Heiligen Geests van Zautboemell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck uytgescheiden
mit den gemeijnen dijck die daer mit recht toehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Derixsoen
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Clais voirss. tot behoiff der ta-
falen des Heiligen Geests voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren
Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende tsestich des dynxdaghs na Sente
Valentijns dach.
des dynxdaghs na Sente Valentijns dach (14-Feb) = 19-Feb.
scan 145-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.089)
26-02-1460. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janssoen
bovenschrift: Bruechem
marge: Petri ad Cathedram, een gouden Rijns gulden., 1460

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janssoen scepen in Zulichem tugen dat
Lijsbeth wettige wijff was Aerntz van Schijndell ende Hilliken sijn dochter met hoeren gekoeren
momberen geloefft hebben Claes die groit tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests van Zautboemell
enen gouden overlensche Rijnsche gulden off goet ander payment dair voir in gelijcker weerden
erffelix thijns alle kair ewelicken op Sunte Peters dach ad cathedram te betalen ende te
boeren uyt enen huyse ende helfft van eenre hoffstat mit poetinge ende sijnen toebehoren gelegen
inden gericht van Bruchem Evert Spierinck lantgelegen aen die een sijde ende Jan Symonss.
aen die ander sijde, welcken thijns voirss. weert saicke dat die alle jair ewelicken op den
voirss. dach der betalingen niet betailt en were, dan soe sall dair alle dage dair naistcomende
een peen van enen auden gelreschen groeten op den voirss. thijns wassen. Welcke peen te gader mit
den thijns voirss. die Heilige Geestmeisters inder tijt der tafelen des Heiligen Geest voirss.
uyt den voirss. guede verhalen mogen wanneer sij niet langer beyden en willen. Ende Lijsbeth ende
Hilleken mit oeren mpmberen voirss. hebben geloefft Claes die Groit voirss. tot behoiff der tafelen
des Heiligen Geests voirss. den thijns voirss. ewelicken te waren voir alle die gene die ten
recht komen willen uijt den guede voirss. Voirt hebben Lijsbeth ende Hilleken mit hoeren mom-
beren voirss. geloefft dat Aernt Aerntssoen ende Jan Arntss. van Schijndell onmondige kijnderen
Lijsbethen voirss. vertijen sullen op den thijns voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests
voirss. tot hoeren mundigen dagen. In oirkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren
dusent vierhondert ende tsestich des dynxdages nae Sunte Peters dach ad Cathedram des
Heiligen apostels.
des dynxdages nae Sunte Peters dach ad Cathedram des Heiligen apostels (22 Feb) = 26 Feb.
scan 139-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086)
11-03-1460. dat Dirck Arntsoin uitgegeven heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, ten behoeve van hemzelf en zijn vrouw Alijt, voor 1 Vlaamse groot, zolang ze leven: in Nieuwaal een huis en erf, een huis en hofstad, een huis en hofstad buitendijks, de helft van een huis en hofstad min het zestiende deel van de hele hofstad buitendijks, een hofstad min het vierde deel buitendijks, erfcijnzen van 3 Gelderse gulden en 1 rijnsgulden, 7 hond land buitendijks, de verpachting van een uiterwaard, de pacht van de kleine tienden in Nieuwaal met uitzondering van de pacht van de abt van Paderborn, met de helft van de smaltienden, 6 vierdel zegenwater buitendijks in de Waal, 5 hond land, 7 hond land, 1½ morgen in Kuyst Langweyden, 1½ morgen in Die Grote Drie Hoeven, 3 morgen in Die Langweyde, 2½ morgen in Krijns Broeckhoevel, 1½ morgen opten Hoghen Camp, een huis en hofstad geheten Die Eexen met 2 kampen land, 9½ morgen opten Hogen Camp en Die Waelwinen, een cijns van 2 filippusschild, 2 morgen land buitendijks opt Sant, het vierde deel in een tiend; in Gameren 3 morgen op Die Hoge Gemeynt, 3 morgen geheten Dat Gheerken, 1 morgen in Heynricx Cempen, 8 morgen in Den Groten Camp, 1 morgen in Cupers Camp, erfcijnzen van 2½ rijnsgulden en van 1 rijnsgulden; in Delwijnen 1½ morgen in Den Ryetbeemden; in Zuilichem de helft van 12 morgen in Den Kyvitshoevel, de helft van 6 morgen opten Hoghen Kyvitshoevel, 3 morgen in Die Grote Drie Hoeven, 12 morgen in Der Woirdt(?), 5 morgen min 2 hond in Den Caethoevel, 1 morgen in Den Bonthert, erfcijnzen van 3 filippusschild, 5 filippusschild en 2 filippusschild, 3½ morgen land in Den Have, een kwart morgen Opten Camijt, 2 morgen, 2 morgen in Den Dwarscamp en een erfcijns van 15 rijnsgulden.
regest nr. 194
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 236
06-05-1460. schepenen Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge en Baudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem

marge: V 1/2 hont, 1460

Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge ende Baudewijn van Welderen scepen in
Zuylichem tugen dat voir ons komen is Jan Wauters soin ende heefft vercofft ende
opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn sestehalff
hont lants geheeten die Hockstoeten gelegen inden gericht van Bruechem aen beijden
eijnden lantgelegen die gemeijn stege Wilhem van Berchem aen die een sijde, ende lant
des Heiligen Geests van Zautboemell aen d'ander sijde, Clais die Groet tot behoeff der
tafelen des Heiligen Geests voirss. in enen eijgendom sonder thijns mit dijck die dair
mit recht toehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Wauterss. voirss. verteech op dit lant
voirss. ende geloeffde dair op doen te verthijen alle die gene die mit recht dair op
vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Clais die Groot voirss. tot behoeff der ta-
felen des Heiligen Geests voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir alle
die gene die ten recht komen willen, ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert ende
tsestich des dynxdaighs na den Heiligen Cruyss dach Invencionis.
des dynxdaighs na den Heiligen Cruyss dach Invencionis (3 mei) = 6 mei
scan 163-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098)
02-10-1460. dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
regest nr. 198
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 23-06-1463
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157
02-10-1460. dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
regest nr. 199
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212