Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Zuilichem | 1401 - 1460

Overzicht van 238 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

02-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Mathijs van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1401

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Mathijs van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt Hagen Hagens soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir twehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet Rutger Dircks soen ende Gloren sijnre suster erffelicken te besitten.
Ende Aernt Hagen voirg. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende
geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Rutger ende Glo-
ren voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende een des woensdages nae sunte Mathijs dach.
des woensdages nae sunte Mathijs dach (24 feb. Sint Matthias) = 2 maart
(of is het Sint Mattheus dag 21 sept.?) = 28 sept.
scan: 182-3
Transfix.
Hangt aan: 29-07-1381
Aanhangend: 01-03-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
18-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die vergen, III 1/2 hont, 1401

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan van Amerzoyen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aleijt dochter Jans Struven mit horen gecoren momber ende
heefft vertegen op een helfft van soeven hont lants gelegen inden gericht van
Bruechem op die verghen tusschen Mechtelt Tielkens ende Jan Vrancken soen gelijck
als hoir die mit recht aenbestorven sijn overmidtz dode Gerit soen Gerits Jan Struve
soens tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicke te besitten
Ende Aleijt mit horen gecoren momber voirss. geloeffde van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M.
vierhondert ende een opten achtienden dach inder maent van merte.
scan 179-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105 / scan 179)
10-06-1401. schepenen Aernt van Brakel en Steesken van Brakel
Jonckfrouwe Margriet van Ghiesen en Gisbert van Giesen dragen een tijns op aan heer Steesken van Brakel ridder.
marge: opdraegs brieve van XV hoendre Jacop Giesberts soen geheiten die schoemaker

Wij Aernt van Brakel end Steesken van
Brakel scepenn in Zulichem tugen
dat voir ons comen is sin jonckfrouwe
Margriet van Ghiesen myt horen gecoren
momber ende Gisbert van Giesen ende
hebben vercofft end opgedragen voer
viefftich pont ghever pennynge dye sij
ghieden dat hem betaelt sijn viefftien
guede tins hoenre jaerlix ewelycke
alle jaer alle jaer op Sunte Lambers
dach toe betaelen uyt eenre hoffstat ende
uyt alle haeren toebehoeren gelegen indenn
gericht van Brakel tusschen Jan van
Vlimen end erffgenamen Jans van Ha-
(1) die heren Steesken van Brakel ridder in
enen eijgendom erflike te hebben end te
besitten. End joncfrouwe Margriet mytt
horen gecoren momber end Ghiesbert van
Ghiesen voirss. vertegen opten tins voerss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen die
gene die dair mit recht op vertien sullenn
end geloeffde oeck te waren here Steesken voirss.
den tins voerss. jaer end dach alst recht is
voir allen die gene die ten recht comen wil-
len end alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren duisent
vyerhondert end een des vrijdages na Sun-
te Bonifaes dach.
1) hier is mogelijk een woord half weggevallen bij het maken van dit afschrift. De achternaam "Hadie" is ons in elk geval onbekend, en het woord "die" lijkt een normaal onderdeel van de zin en geen onderdeel van de naam te vormen.
Sint Bonifaas dag = 5 juni. In 1401 was dat een zondag. Dus vrijdag daarna was 10 juni
[T24]
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.25+25v)
10-06-1401. Schepenen Aernt van Brakel en Steesken van Brakel.
Joncfrouwe Margriet van Ghiesen belooft een tijns aan heren Steesken van Brakel uit een hoifstad te Brakel.
marge: Thinss brieve van ses gueder hoenre op Lambertz verschijnende.

Wij Aernt van Brakell end Steeskenn
vann Brakell scepen inn Zulichem tugen datt
voir ons comenn sijnn joncfrouwe Margriet
vann Ghiesenn mit hoerenn gecoerenn momber end
Ghiesbert vann Ghiesenn end hebben vercoft
end opgedraegenn voir dartich end thien pontt
gever pennynge die sij ghiedenn dat hem betaelt sijnn
thins ses goede hoenre ewelicke alle jaer op Sunte
Lambers dach te betaelenn uit einre hoffstat end uit
allenn hoerenn toebehoerenn gelegenn inden gericht
vann Brakell tusschenn Wyllem dye Wier ende
erffgenaemenn Heijlwygenn ?ti?ffnenen? herenn Stees-
kenn van Brakell ondder inn enen eijgendom erf-
licke te hebbenn end te besittenn end jonckfrou-
we Margriet mit hoerenn gecorenn momber ende
Ghijss van Ghiesenn voyrss. vertegenn opten thins
voyrss. end geloeffdenn dair op doenn te bertienn allen
die gene dye dayr mit recht op vertijenn sullen
end geloeffdenn oyck te waerenn herenn Stees-
kenn voirss. den thins voyrss. jair end dach alss
recht is voir allenn die gene die tenn recht comen
wyllenn ende alle voyrplicht aff te doynn van den-
selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven int
jaer ons Herenn duysent vierhondert ende een
des vrijdaeges nae Sunte Bonifaes dach.
Bonifaas dag is 5 juni, in 1401 viel dat op zondag, dus de vrijdag daarna is 10 juni.
Transfix.
Aanhangend: 00-00-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.86+86v)
26-12-1401. Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Everard Pouwelszn en zijn zoon Pauwels verkocht hebben aan Henrik van Amerzoyen Everardszn: perceel land Overste Molenkamp onder Wordragen, voor 20 pond.
Met schepenzegels Ot van Malsen en Gooswijn Gijsbertzn
Wij Otte van Malsen ende Goeswijn Ghijsberts soin scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Everaert Pauwels soin
ende Pauwels sijn soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweijntich pont ghever penningen die sij ghieden dat hem betaelt
sijn alle rechts dat sij hebben in enen campe lants geheijten den oversten molencampe gelegen inden gericht van Wor-
dragen mit half den g?ra?ve an beijden siden tusschen Everaet Pauwels soin ende Aernt Her Everaers soin Matheeus
Momken tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen Everaers soin in enen eijgendom sonder tijns ende dijck erflike te
besitten. Ende Everaet Pouwels soin ende Pauwels sijn soin voirscr. vertegen op dit vercofte guet voirscr. ende
geloefden dair op doin te vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen. Ende geloefden oick te
waren Matheeus voirscr. tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen voirscr. dit vercofte quet voirscr. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe des anderen dages naden Heijligen Kersdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
Een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844173&miview=inv2
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 702 - Regest nr. 277
20-02-1403. Voor .... en ..... schepenen in Zuilichem verkoopt Olifier van Berchusen dit aen Jan van Bloemendael.
Wij Heinrick van Aelst ende Boudewijn die Porter {1} scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Olifyer van Berchusen ende heeft ver-
coft ende opgedreagen voir tseventich aude gulden scilde {2} genge ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff dair desen
tegenwordigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaudt des briefs als dair in gescreven steet Jan van Bloemendael erflike te
besitten ende Olifier voirss. verteeg opten brieff ende op't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertien allen
die ghene die van siinre wegen dair mit recht op vertien sullen ende geloefde oick te waren van siinre wegen den brieff ende
't gehaudt des briefs voirscr. Jan van Blomendael voirscr. jair ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen
willen ende van sijnre wegen allen voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren
dusent vier hondert ende drye des dinxdags nae Sunte Valentijns dach.
1. De namen van de schepenen zijn vanwege een gat bijna volledig verdwenen maar de zegels zijn goed bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat dit Heinrick van Aelst en Boudewijn die Porter moeten zijn.
2.Ook hier zit een gat, maar op basis van de transfixen kan bedacht worden wat er heeft gestaan.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Datering: Valentijnsdag = 14 februari. In 1403 was dat op een woensdag. Dus de dinsdag daarna was 20 februari.
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1391
Aanhangend: 25-04-1428
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27 (scan 2)
01-03-1403. schepenen van Zuilichem Henrick van Aelst en Boudewijn die porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Rutger Dircksoen ende heefft vercofft ende ogpedragen voir tweehondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe
verre als Rutger voirss. in die brieve ende in 't gehaut dier brieve voirss. met recht
is Jan Aerntss soen erffelicken te besitten. Ende Rutger voirss. verteech op die vercoffte
brieve ende op 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren van sijnre wegen Jan Aernts soen voirss. die vercoffte brieve ende
't gehaut dier vercoffte brieve voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden sel-
ven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
drye des donredages na Sunte Mathijs dach.
des donredages na Sunte Mathijs dach (24 feb. Sint Matthias) = 1 maart
(of is het Sint Mattheus dag 21 sept.?) = 27 sept.
scan 183-1
Transfix.
Hangt aan: 02-03-1401
Aanhangend: 11-10-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
01-05-1403. schepenen Henrick van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Rutger Stenne Goeswijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
driehondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in
gescreven steet Claes uten Weerde als provisoer der tafelen des Heiligen Geest van
Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. erffelicke te besitten.
Ende Rutger Steube voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende
geloiffde dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Claes uten Werde als
provisoer der tafelen des Heijligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir
alle die gene die ten recht comen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende drye op Sunte Philips ende Jacops dach der apostelen.
op Sunte Philips ende Jacops dach der apostelen = 1 mei
scan 169-1
Transfix.
Hangt aan: 14-10-1380
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100)
15-05-1403. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Boudewijn die Poerter
bovenschrift: Kerckwijck
marge: in die beddelaken, XVII hont, 1403

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Boudewijn die Poerter, scepen in Zuylichem, tugen
dat voor ons comen is Aernt van Malsen, ende heefft vercofft ende opgedragen voor twee hondert
gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, soeventyen hont lants
myn achtalve roede lants , gelegen inden gericht van Kercwijc, in die beddelaken, tuss-
chen Lambert Clap ende die gemeyn stege, voirt vier mergen een hont ende achtalve roede
lants gelegen inden gericht voirss. inden beemd tusschen Henrick Everaets soen ende Arnt
van Malsen voirg. Claes uyten Weerde ende Egbert van Dodenberch als provisoers der
tafelen des Heyligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest
voirss. in enen eygendom mit thijns die daer mit recht uyt geet ende mit dijck die daer
mit recht toebehoirt erfflicke te besitten. Ende Aernt van Malsen voirss. verteech op dit lant
voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen
sullen. Ende geloeffde oick te waren Claes ende Egbert als provisoers der tafelen des Heyli-
gen Gheests voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. dit lant voirss. in
jare ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven voirt. Aernt van Malsen voirss. heefft geloefft als saec-
wout Heynric ende Hannaert sijn brueders als burgen ongesceiden Claes ende Egbert
voirss. tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest voirss. ten ewigen dagen scadeloes te
houden vanden thijns die mit recht geet uten voirss. lands. Voirt heren Gerit heren
Everaet priesters Jan Hannaert Henric kynder Jans van Malsen ende Jan Bardijn?
als momber ende wittefftige man sijns wijffs Berten dochter Jans van Malsen voirss. ver-
tegen op dit voirss. lant tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erff-
licke te besitten. Ende geloeffden van haerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selve. In orkonde ons litterem gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende
dryee des dynxdagh nae Sunte Servaes dach.
des dynxdagh nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 15 mei
scan 115-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073)
11-10-1403. schepenen Henrick van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Heijnken van Wis als momber ende wittafftige man sijns wijffs Heijlwigen
ende Jan Arnts soen ende hebben vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende op alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
tot behoeff Rutger Dircks soen erffelicken te besitten. In oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye des donredages na Sunte Victoers dach.
des donredages na Sunte Victoers dach (10 okt) = 11 okt.
scan 183-2
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1403
Aanhangend: 06-12-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
04-11-1403. schepenen Gherit die Koc van Bruechem en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruchem

marge: op die Encwort III mergen I 1/2 hont, 1403

Wij Gherit die Koc van Bruechem ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen
dat ick Gerit voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die
ick giede dat mij betailt sijn drije mergen ende anderhalff hont lants gelegen inden gericht
van Bruechem op die Encwert tusschen lant des Heiligen Geest van Zautbomell ende
erffgenamen Willem Schonen van Est ende Jan Sanders soen off wie daer met recht lantge-
legen sijn aen d'een sijde, ende die gemeijn stege geheiten Akerijns wech aen d'ander sijde
Jan Ludolpfs soen tot behoeff Heren Andries Poppen Canonick tot Sunte Marien Werdt in
enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Ende ick Gerit voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Jan Ludolfs soen voirss. tot behoeff heren Andries voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende drye des dynxdagh nae alre Gods Heiligen dach.
des dynxdagh nae alre Gods Heiligen dach (allerheiligendag = 1 nov.) = 4-Nov
scan 162-2
Transfix.
Aanhangend: 05-06-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
06-12-1403. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Henrick van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1403

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Henrick van Aelst scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Badeloge dochter Jans van Roede mit horen gecoren momber ende heefft
vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle
't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff Rutger Dircks soen erffe-
licken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhon-
dert ende drye op Sunter Claes dach.
op Sunter Claes dach = 6-dec.
scan 183-3
Transfix.
Hangt aan: 11-10-1403
Aanhangend: 03-06-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107)
08-01-1404. schepenen Gerit die Koc van Bruechem en Henrick van Aelst
bovenschrift: Gameren

marge: in der vrijer block II 1/2 mergen, 1404

Wij Gerit die Koc van Bruechem ende Henrick van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt die Koc ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn dordalven mergen ende
een ende tsoeventich roeden lants gelegen inden gericht van Gamberen inder vrijerbloc
tusschen erffgenamen Dircks vander Werken ende erffgenamen Roeloffs van Werdenberch
Claes uten Werdt ende Egbert van Dodenberch tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende Aernt die Koc voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren
Claes ende Egbert voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn Mathijs van Aelst ende Herman die Koc
burgen ongescheiden. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent
vierhondert ende vyer des dinxdages na den heijligen jaers dach.
des dinxdages na den heiligen jaers dach (1 Jan) = 8 Jan
scan 195-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
01-04-1404. schepenen Gherit die Koc van Bruechem en Henrick van Aelst
bovenschrift: Kerckwijck
marge: Opten enge, I 1/2 mergen

Wij Gherit die Koc van Bruechem ende Henrick van Aelst, scepen in Zulichem tugen dat
ick Gherit voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir tsestich gouden gulden guet ende geve die ick
giede dat mij betailt sijn anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Kerckwick opten
Enge tusschen Mathijs van Aelst aen d'een sijde ende die dair mit recht lantgelegen sijn
aen d'ander zijde, Jan Doncker Mathijs soen in eenen eygendom sonder thijns ende mit dijck die
daer mit recht toebehoirt gelegen op Meelans Wade erfflick te besitten. Ende ick Gerit voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alledie gene die daer mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan Donckers voirss. dit lant voirss. jaer ende
dach als rechtis voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven, hier aff is Mathijs van Aelst voirg. een burge. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier des dynxdages nae onser vrouwen
dach Annunciatio.
des dynxdages nae onser vrouwen dach Annunciatio (25 maart) = 1 april
scan 122-1
Transfix.
Aanhangend: 07-06-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
10-04-1404. schepenen Jan Spiegell en Gerit uter Spijck Dircks soen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Hocschotten, XIII hont, 1404

Wij Jan Spiegell ende Gerit uter Spijck Dircks soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Wouter vanden Oever Goeswijns soen Otte sijn brueder Claes Morinck
Ghijsbert Dircks soen ende Willem Heinricks soen ende hebben vertegen op dartien hont
ende veertich roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Hocschotten
tusschen Gherit die Koc van Bruechem aen d'een sijde ende die daer mit recht lantge-
legen sijn aen d'ander sijde tot behoeff Jans vanden Oever Goeswijns soen erffelicken te
besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vyer opten tienden dach inder maent van Aprill.
scan 161-3
Transfix.
Aanhangend: 07-11-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097)
30-04-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Danwoert, IIII 1/2 hont

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Aernt den Romde ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn vijfftalff hont lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Danwoert tusschen Jan Loy Gerits soen aen d'een sijde,
Jacop Ballinck ende Gerit van Aelst aen d'ander sijde, Egbert van Dodenberch als pro-
visoer der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende mit dordalff voet dijcks
gelegen op merlemswade erffelicke te besitten. Ende Arnt van Romde voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Egbert als provisoer voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren
dusent vierhondert ende vyer op Sunte Philips ende Jacops avont.
Sunte Philips ende Jacops avont = de avond voor 1 mei = 30 april
scan 169-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100)
13-05-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Gameren

marge: in die Loe, V mergen, 1404

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat ick Henrick
voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir vierhondert gouden gulden guet ende geve die
ick giede dat mij betailt sijn vijff mergen ende een hont lants gelegen inden gerecht van
Gameren in die Loe daer Aleijt Borchgarts ende hore kijnder midden in gelegen sijn, tusschen
vrouwe E? Lijsbeth van Gamberen ende Henrick Weertus off wie daer mit recht lantge-
legen sijn aen d'een sijde ende Aernt die Poerter aen d'ander sijde, Egbert van Dodenberch
als provisoer der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten.
Ende ick Henrick van Aelst voirgenoemd verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertien allen die gene die daer mitten rechtop vertien sullen. Ende geloeffde
oick te waren Egbert als provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplichtaff te doen van den selven. Hier aff ick Jan Spiegell
voirgenoemd ende Aernt die Koc Dircks soen sijn burgen ingescheiden. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer op Sunte Servaes dach.
Sunte Servaes dach = 13 mei
scan 196-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
22-07-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1404

Transfixa supra predicta

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Hubert Jans soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir een ende dartich aude gulden
scilde genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Lodewich die Kemeler tot behoeff Joncfrouwe Goeswijns van Zandwijc erffelicken
te besitten. Ende Hubert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehout des briefs voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Lodewich voirss.
tot behoeff Joncfrouwe Goeswijns voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer op Sunte Marien Magdelenen avont.
op Sunte Marien Magdelenen avont = 22 Juli
scan 166-2
Transfix.
Hangt aan: 18-03-1387
Aanhangend: 27-07-1417
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098bv)
19-11-1404. schepenen Henrick van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1404, Inden Mantellcamp III mergen

Wij Henrick van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Willem Arntss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir dartichstalve gouden engelssche nobell
genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn drie mergen lants gelegen inden gerecht
van Delwijnen inden Mantelcamp tusschen Ghijsbert Stake ende Willem voirss. Lambert
Clap in enen eijgendom sonder thijns ende dijck erffelicken te besitten. Ende Willem vourss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Lambert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vyer opten negentienden dach inder maent van November.
scan 133-3
Transfix.
Aanhangend: 20-08-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082)
09-12-1404. schepenen Jan van Weerdenborch Roeloffs soen en Gerit Tielmans soen
bovenschrift:Nyewaell,

marge: op die quarten IX hont, 1404

Wij Jan van Weerdenborch Roeloffs soen ende Gerit Tielmans soen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Jan Brustijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn negen hont lants
ende vijff ende twentich roeden lants gelegen inden gericht van Nyewell op die quarten
tusschen Berys Rutgers soen ende sijn kijnderen aen d'een sijde, ende lant der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell aen d'ander sijde Egbert van Dodenberch als provisoer der
tafelen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss, in
enen eijgendom erffelicken te besitten. Ende Jan Bruystijns soen voirss. verteech op dit
lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als re ht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den
selven. Voirt Jan Bruysteijns soen voirss. heefft geloefft Egbert als provisoer voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. als dat die tafell des Heiligen Geest voirss.
hebben sall ten ewigen dagen enen wech over een hoffstat die gelegen is voir dit
voirss. lant die Jan Brustijns soen voirss. mit recht toe behoirt van desen voirss. lande
totter straten toe ende vander straten totten voirss. lande toe altoes te varen ende te comen
ten minsten scade dit voirss. lant dair over te gebruken. Hier aff is Claes van Aelst
Robben soen een burge. Voirt Jan Brustijn Ghijsbert Alveraet ende Lijsbet mit
horen gecoren momberen kynder Jan Brustijns soen voirss. vertegen op dit voirss. lant tot
behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende geloeffden van
hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer opten negenden dach inden maent
van december.
scan 198-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.118)
25-08-1405. Aernt van Herler Herberensz. en Jan Spiegel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt vnd. verkoopt aan heer Hubert, heer van Culenborch, 4 morgen land onder Zulichem in de Cort Poderoyen.
Wij Aernt van Herler Herberens soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat ick Aernt
voirsz. hebbe vercoft ende opgedragen voor tweehondert gouden gulden guet ende gheve die
ick ghiede dat mij betaelt sijn vier mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als dair gelegen sijn
inden gericht van Zulichem in die Cort Poderoyen tusschen erfgenamen Yken Hermans soen aen
d'een sijde Gijsbert die Groet ende die daer mit recht lantgelegen sijn an d'ander zijde Dirck Jans
soen tot behoef heren Huberts heere van Culenborch in eenen eijgendom sonder thijns ende dijck
erflick te besitten Ende ick Aernt voirsz. verteech op dit lant ... etc ...
....
... In oirconde onsen litteren gegeven Int jaer ons heren dusent vierhondert ende vijve
des dijnxdages na sunte Bartholomeus dach
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 480a.
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 395)
17-09-1407. schepenen Hillen van Aelst en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1407 (notitie marge onleesbaar)

Wij Hillen van Aelst ende Boudewijn die Porter scepenen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Margriet die wijff was Ghijsberts Poerters mit horen gecoren momber ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die sij giede dat hoir betaelt
sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Woert tusschen
Hubert Jans soen ende Margrieten voirss. Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Margriet mit hoeren
gecoren momber voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Cheris
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff Hubert Jans soen
ende Hubert Pannenkoec sijn burgen ongescheiden. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Cheris voirss. dit lant voirss. Margrieten voirss. in enen jairlixen erfftheijns erffelicken
te besitten ewelicken ellicx 't sjaers voer tien aude sconincsche groet genge ende geve off
ander guet payment daer voir in gelijcker werde alle jaer opten korsdach
Cheris voirss. te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken
opten termijn der betalinge nyet betailt en werde, dan soe salder daer nae alle da-
ge naestcomende opten voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen halven
gueden vlemschen cleiken, welcken peen te gader mitten thijns voirss. Cheris voirss.
verhalen mach uten lande voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
zoeven op Sunte Lamberts dach.
Sunte Lamberts dach = 17 sept.
scan 184-2
Transfix.
Aanhangend: 09-01-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
17-04-1408. Lijsbeth dochter van Gherijt van Pulle (1) verkoop 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen, voor 200 gulden aan Peter Joeden, Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Wouterss, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdaeg nae Paesdach); getransfigeerd aan akten van 30 juni 1398 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Boudewijn die Porter ende Dirijc Wouters soin scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Lijsbett dochter Gherijts van Pulle mit horen
gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hoer betaelt sijn die brieve daer
desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende alle 'tgehoudt dier brieve als daer in gescreven steet Gherijt vanden Sande tot behoeff Peter
Joeden erfliken te besitten. Ende Lijsnett mit horen gecoren momber voirss. verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier brieve voirss. ende ge-
loefde daer op doen te vertien allen die ghene die van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oick te waren
van hoerre wegen Gherijt voirss. tot behoeff Peters voirss. die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. jaer ende dach als recht i voer allen die ghene die ten recht comen willen.
Ende van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Voert Herberen van Ghiesen verteech op die brieve ende op 't gehoudt
dier brieve voirss. tot behoeff Peters voirg. erfliken te besitten. Ende geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Die superscripti die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. loven wij guet. In orconde onser litteren gegeven int jaerons Heren dusent vier hondert
ende acht des dinxdages nae den heijligen Paesdach.
datering: in 1408 viel paaszondag op 15 april, dus de dinsdag daarna was 17 april.

(1) naast Lijsbeth verteeg ook Herberen van Ghiesen op dit land.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
17-04-1408. Lijsbet dochter van Gherijt van Pullen (1), heeft verkocht voor 10 gouden gulden de helft van een graven, groot 8 voet land, aan Peter Joeden. Ten overstaan van Boudewijn die Poirter en Dirijc Woutersz, schepenen in Zulichem, 1408 april 17 (dinxdag nae Paesdach); getransfigeerd aan de akten van 12 november 1399 en 11 november 1400. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Boudewijn die Poirter ende Dirijc Wouterss soin scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Lijsbett dochter Gherijts van Pulle mit haren gecoren momber
ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen gouden gulden guet ende gheve die sij ghiede dat haer betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehoudt dier brieve als daer in gescreven steet Gherijt vanden Sande tot behoeff Peters Joeden erfliken te be-
sitten. Ende Lijsbett mit horen gecoren momber voirss. verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier brieve voirss. ende geloefde daer op doen te ver-
tyen alle die ghene die van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oick te waren van hoerre wegen Gherijt voirss. tot
behoeff Peters voirss. die brieve ende 't gehoudt dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen.
Ende van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Voert Herberen van Ghiesen verteech op die brieve ende op 't gehoudt dier
brieve voirss. tot behoeff Peters voirss. erfliken te besitten. Ende geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selve. In orconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende acht des dinxdages naeden Heijligen paesdach.
datering: in 1408 viel paaszondag op 15 april, dus de dinsdag daarna was 17 april.

(1) naast Lijsbeth verteeg ook Herberen van Ghiesen op dit land.
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29
20-03-1409. Wouter Liefman heeft verkocht voor 100 gulden 20 hont land, gelegen in het gericht van Delwinen en van Aelst, aan Peter die Joede Petersz. Ten overstaan van Boudewijn die Parel en Jan Spiegel, schepenen te Zulichem, 1409 maart 17 (1) (sonnendag als men singt in der heiligen kercken Laetare). 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangende zegel in groen was van den tweeden schepen, het eerste ontbreekt.
Wij Baudewijn die Porter ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tegen dat voir ons comen is Wouter Liefman ende heeft vercoft
ende opgedreagen voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn tweintich hont lants gelegen
inden gericht van Delwinen ende inden gericht van Aelst op de Enden tusschen Peter die Joede ende Willem Jans soen
Peter die Joede Peters soen in enen eijgendom sonder tijns ende mit ses voeten dijcks totten mergentael vanden
voirss. lande gelegen tusschen Arnt die Porter ende Godert Liefman erfliken te besitten. Ende Wauter Liefman voirscr.
verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloefde oick te waren Peter die Joede voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is
voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selve. In orconde onser
litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen des woensdages na den sonnendag alsmen singt
inder heiligen kercken letare

{keerzijde} Wouter Liefman.
(1) de datering in het regest is fout. Men heeft over het hoofd gezien dat er staat "woensdag na den sonnendag".
datering: letare = 3e zondag voor pasen. In 1409 was dat op 17 maart., dus de woensdag daarna was op 20 maart.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 43
10-10-1409. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewel ende Aernt van Herler Herberens soen
dat Heynric Janssoen als voogd van zijn vrouw Leenne afstand gedaan heeft ten behoeve van Gheriit Janssoen van een hofstad in Nieuwaal binnendijks.
Wij Jan van Weerdenberch van Niewel ende Aernt van Herler Herberens soen
scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Heijnric Jans soen als momber ende
wittaftige man sijns wijfs Leennen ende heeft vertogen op een hofstat ende op
alle haer toe behoringe gelegen inden gericht van Niewel binnen dijcks
tusschen Peter die Ghent ende erfgenamen Jans 's Lammerers tot behoef Ghe-
rit Jans soen erfliken te besitten. Ende Heijnric als momber voirscr. geloefde
van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen op sunte
Victoers dach.

{keerzijde}
1 hofstat mit sijn toebehoiren te Nyewel binnen dijcx H. Arnt.
datering: St. Victoers dag = 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 10-10-1409
Aanhangend: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246 - Regest nr. 31
10-10-1409. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewael ende Aernt van Herler Herberens soen
dat Peter die Ghent verkocht heeft aan Geriit Janssoen een hofstad in Nieuwaal met een stuk dijk.
Wij Jan van Waerdenborch van Niewael ende Aernt van Herler Herberens. soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is
Peter die Ghent ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt
sijn een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gerichte van Niewel binnen dijcks tusschen Peter die
Ghent ende erfgenamen Jans 's Lammerers Gherrit Jans soen in enen eijgendom sonder tijns ende mit twe voet
dijcks die daer mit recht toe behoren erfliken te besitten ende dat alsoe verre als Peter voirscr. totten voirscr.
guede gerecht is . Ende Peter voirscr. verteech op dit guet voirscr. ende geloefde daer op doen te vertuen allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oick te waren Gherrit voirscr. alsoe verre als
Peter voirscr. inden guede voirscr. gerecht is dit guet voirscr. van sijnre wegen jaer ende dach als recht is
voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht aff te doen van sijnre wegen vanden
selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen op sunte victoers dach.

{keerzijde}
Peter die Gheent
1 hofstat tot Nyewael binnen dijcx
h. Aernt anno XXV
datering: St. Victoers dag = 10 okt.
Transfix.
Aanhangend: 10-10-1409
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246 - Regest nr. 30
11-03-1410. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1410

Transfixa supra predicta

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Vastraet van Bloclant ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geven die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Cheris bas-
tairt soen Jans van Malsen tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbommel
erffelicken te besitten. Ende Vastraet voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des
brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die daer mit recht
op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende tyen des dinxsdages na den Sonnendach als men
singt inder Heiliger Kercken Judica.
des dinxsdages na den Sonnendach als men singt inder Heiliger Kercken Judica (9 maart) = 11 maart
scan 188-2
Transfix.
Hangt aan: 16-10-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109v)
15-04-1410. Schepenen Jan Egonssoen en Jan van Malsen.
Dat Dirric Gherutssoen verkocht heeft aan Peter Kruuc een halve morgen land in Nieuwaal buitendijks int Wordelen.
Wij Jan Egons soen ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Dirijc Ghe-
rijts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich pont ghever penninge die hi ghiede dat
hem betaelt sijn enen halven mergen lants gelegen inden gericht van Niewel buten dijcks int
Werdelen tusschen Peter Kruuc ende Dirijc voirss. Peter voirss. in enen eijgendom sonder tijns
ende sonder dijck erfliken te besitten. Ende Dirijc voirss. verteech op dit lant voirss. ende ge-
loefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloefde oick te waren Peter voirss. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voer
allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voer plicht aff te doen vanden
selven. Voert eest verwarde dat Peter voirscr. hebben sal ten ewigen dagen enen wech
over lant dat t'eijnde voer ten dijck waert gelegen is tegen dit voirscr. vercofte
lant totten dijck toe ende vanden dijck weder totten voirss. vercofte land dit voirscr.
vercofte lant daer over te bouwen ende te gebruken ten minsten scade ende te besten
oerbaer. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende tyen
des dinxsdages nae sunte Tybur tius dach
[datering:] St. Tyburtius = 14 april. In 1410 was dat op een maandag. Dus de dinsdag erna is 15 april.
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1418
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 218 - Regest nr. 36
01-05-1410. schepenen Jan Egens soen en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem

marge: inden ausbolcke enen mergen, 1410

Wij Jan Egens soen ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Hubert uter Oesterwijc Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem inden Ausbolke tuschen lant des Heiligen Geest van
Zautbomell ende erffgenamen Hubert Pannekoecs Cheris bastaert soen Jans van Malsen
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Hubert voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Egens voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Hier aff Jacop soen Huberts uter Oesterwijc voirss. ende Gielis Ghijsbertss.
sijn burgen ongescheiden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende tyen op Sunte Philips ende Jacops avont.
op Sunte Philips ende Jacops avont = 1 mei
scan 181-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106)
12-06-1410. Michiel van Pulle verkoopt voor 200 pont 1 morgen en 13½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen in die Daelwoert, aan Boudewijn Gherijtssoen, Ten overstaan van Ghijsbert van Ghiessen Gherijtssoen en Dijric van Reijns, schepenen in Zulichem, 1410 juni 12 (St Odulfsdach); getransfigeerd aan de akte van 13 november 1399. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Ghijsbert van Ghiesen Gherijts soen ende Dijric van Reijns scepen in Zulichem tugen dat voor ons co-
men is Michiel van Pulle ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe hondert pont ghever penninge die
hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwordigen brief doersteken is ende alle 't ge-
haudt des briefs als daer in gescreven steet Boudewijn Gherijts soen erfliken te besitten. Ende
Michiel voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde daer op te doen
vertien allen die ghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde
oick te waren van sijnre wegen Boudewijn voirss. den brief ende 't gehaudt des briefs voirss. jaer
ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent
vier hondert ende tyen op sunte Odulfsdach.
datering: St. Odulfsdag = 12 juni
Transfix.
Hangt aan: 17-11-1389
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 30
03-03-1413. schepenen Jan Spiegell en Jan van Malsen
bovenschrift: Bruechem,

marge: Int broeck XVII hont, 1413

Wij Jan Spiegell ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Olyfier Aelberts soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijff hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, soeventien hont lants
alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem int
Bruechemssche Broeck tusschen die gemeijn stege ende Gerit van Aelst. Voirt drie
mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
beneden opten Wisselsghewerff tusschen mij Jan van Malsen voirss. ende Herberen
Herberens soen. Voirt soeventien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer ge-
legen sijn inden gericht voirss. opten Wissellssche gewerff tusschen mij Jan van
Malsen voirss. ende Gerit van Aelst voirss. Voirt sestaf sestalff hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. in dat
Cloecken tusschen Jan Vorder ende Gerit die Weert aen d'een sijde ende die
gemeijn stege aen d'ander sijde. Voirt tijen hont lants alsoe groet ende alsoe cleijn
als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden langen Gansbeemd tusschen Olifier
voirss. ende Gouvergen Jans Dikers (of Ockers?) dochter. Voirt veertien hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. inden Corten Gansbeemd
tusschen Olifier voirss. ende Goeswijn vander Werve. Voirt vier hont lants gelegen
inden gericht voirss. inden ketell alsoe groot ende alsoe clein als daer gelegen sijn
tusschen Olifier voirss. ende Gouvergen voirss. Voirt soeven hont lants alsoe groet
ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss. opten Daelacker
tusschen Hubert Jans soen ende Mercelis Aelberts soen. Voert enen mergen lants alsoe
groet ende alsoe clein als daer gelegen is inden gericht voirss. inden Endelstert(?)
tusschen Jan van Berchem ende Gielis Ghijsberts soen. Voirt tyen hont lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn in die Hoeven tusschen Herman
Pelssen ende lant des Heiligen Geest van Zautbomell. Voirt een helfft van twee
mergen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht voirss.
in den Kepe?ric? tusschen mij Jan van Malsen voirss. aen d'een sijde ende die dair
mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde, Alaert van Tyell Dircks soen in
enen eijgendom sonder thijns uytgenomen thijns die uijtten tijen hont lants
voirss. die in die Hoeven gelegen sijn mit recht geet ende mit dijck die totter voirss.
lande mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Olifier voirss. verteech op
dit vercoffte lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Alaert voirss.
dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Ghijs-
bert van Tussellenbroeck verteech op dit voirss. vercoffte lant tot behoeff
Alaerts voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende dartien opten dorden dach inder maent van
merte.
scan 191-2
Transfix.
Aanhangend: 28-11-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
10-03-1413. schepenen Jan die Poerter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: op die verchden VII 1/2 hont, 1413

Wij Jan die Poerter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Jan Roelofs soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hont lants gelegen inden gericht
van Bruechem op die Cort verchden tusschen Dirck Stenn?e ende Here Peter Glummer,
priester Corstiaen Gerits soen in enen eijgendom met thijns die daer met recht uyt
gaet ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Roelofs-
soen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle
die gene die daer met recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cors-
tiaen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Alveraet
die wijff was Roeloff Lonijs soen mit horen gecoren momber Lonijs Gerit Lijsbet
mit hoeren gecoren momber kijnder Roeloffs voirss. ende Ude Dircks soen als momber ende
wittafftige man sijns wijffs Aleiten dochter Roeloffs voirss. vertegen op dit voirss.
lant tot behoeff Corstiaens voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende dartien
opten tienden dach inder maent van merte.
scan 173-3
Transfix.
Aanhangend: 15-01-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102)
14-09-1413. Willem van Kryekenbeeck en Ghijsbert van Ghiesen Gherarts zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert Wellen aan den Heilige- Geestmeester in Zulichem beloofd heeft jaarlijks een schatting van 15 Vlaamsche klokken te zullen betalen uit een morgen land aldaar, onder voorwaarde, dat hiervan de pastoor en de koster van de kerk jaarlijks 5 Vlaamsche klokken zullen krijgen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Donderdages nae onss liever Vrouwen dach nativitas. Oorspr. (Inv. no. 91); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 September 14
Wij Willem van Kryckenbeeck ende Ghijsbert van Ghiesen Gherarts soen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Wellen ende heeft geloeft Arnt van Vlijmen als
Heilige Gheijst meijster des Heiligen Gheest van Zulichem tot behoeff der tafelen des Hei-
ligen Gheest voirss. tijns vijftien guede vlemssche kleiken genge ende gheve off ander
guet payment daer voer in geliker werde uyt enen mergen lants gelegen inden ge-
richte van Zulichem in die Lencweer tusschen lant ons vrouwen altaer dat gesticht
is inder kerken van Zulichem ende Ghijsbert Wellen voirss. alle jaer eweliken op Sunte
Peters dach ad cathedram den tafelen der Heiligen Gheest voirss. tot tijns recht te
betalen myt dussulken vorwarden toe gedaen dat die Heilige Gheest meister voorss.
die altoes inder tijt sijn des Heiligen Gheest voirss. alle jaer ewelicken uijtreiken en
betalen sullen vanden voirss. tijns den cureit der kerke van Zulichem ende den custer
der kerken van Zulichem vijf Vlemssche kleiken in deser verwarden dat die coster
voirss. vanden vijf kleiken tijns voirss. niet meer hebben noch bueren en sal dan twe
scillingen ghever penninge ende Ghijsbert Wellen voerss. heeft geloeft d?aer van ?te ?ver?tien ende...
tot behoeff der tafelen der Heiligen Gheest voirss. den voirss. tijns uijten lande voirsscr.
eweliken te waren allen die ghene die ten recht comen willen. In orconde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des donredages nae ons lieve
vrouwe dach nativitatis.
datering: ons lieve vrouwe dag nativitaties = 8 sept. dat was een vrijdag in 1413, dus donderdag daarna is 14 september.
Ook genoemd in de tijnslijst van ca. 1450 [zie inv.nr.95]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 91 - Regest nr. 6
30-10-1413. Schepenen Hillin van Aelst Goeswijns soen en Jan van Malsen.
Arnt en Bertout Michielszonen, Bartholomeeus Arntszoon als momber van zijne vrouw Mechtelden en Zegher Goeswijnszoon als momber van zijne vrouw Iden, dochter van Michiels van Pulle hebben verkocht voor honderd pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Jan van Wel. 1413 oktober 30 (maendag na St. Symon en Judasdach apost.); getransfigeerd aan de akte van 19 februari 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Arnt Michiels soen,
Bertout sijn brueder, Bertholomeeus Arnts soen als momber ende wittaftige man sijns wijfs Mechtelden dochter Michiels
van Pulle, Zegher Goeswinus soen als momber ende wittaftige man sijns wijfs Iden dochter Michiels voirss. ende Aleit die
wijf was Michiels voirss. mit haren gecoren momber ende hebben vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penningen
die sij ghieden dat hem betaelt sijn illeftalff hont lantt gelegen inden gericht van Delwinen op die Ringmeer
tusschen Bertout Liefmans soen ende Jan van Wel Jan van Wel voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit
vijf voeten dijcks gelegen inden Hoendijck tusschen Willem van Langeraeck ende Jan van Wel voirscr. erfliken te besitten.
Ende Arnt Michiels soen, Bertout, Bartholomeeus als momber voirss., Zegher als momber voirss. ende Aleit mit horen
gecoren momber voirss. vertegen op dit lant voirscr. ende geloefden daer op doen te vertien allen die ghene die
daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oick te waren Jan van Wel voirscr. dit lant voirscr. jaer ende
dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden
selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende dartyen des ts'manendages des
ts'manendages na Sunte Symonss. ende Judas dach der apostelen.
datering: St. Symon en Judas dag is 28 oktober. In 1413 was dat op een zaterdag. Dus maandag daarna was op 30 oktober. De dubbele 'manendages' is een verschrijving.
Transfix.
Aanhangend: 19-02-1419
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 57
07-11-1413. schepenen Arnt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1413

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan vanden Oever Goeswijns soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Goeswijn vanden
Hoeve erffelicken te besitten. Ende Jan van den Oever voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven, hier aff is Gielis die Diker een burge. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende dartien op Sunte Wilboerts dach.
Sunte Wilboerts dach = 7-nov
scan 162-1
Transfix.
Hangt aan: 10-04-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
15-11-1413. Aernt die Porter en Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Claes die Groet aan den Heilige-Geestmeester aldaar beloofd heeft jaarlijks een schatting van 4 Vlaamsche plakken te zullen betalen uit een stuk land aldaar. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartyen des Woensdages nae sunte Mertijns dach in den wynter. Oorspr. (Inv. no. 92); de zegels der, beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 November 15
Wij Aernt die Porter ende Jan van Malsen scepen in Zulichem tugen dat Claes die Groet heeft geloeft Aernt
van Vlijmen als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heiligen Gheest van Zulichem tot behoeff der tafelen
des Heiligen Gheest voerss. tijns vier guede vlemssche placken die greve Lodewich heeft doen slaen genge
ende gheve off ander guet payment daer voer in geliker werde uyt een stuck lants ende uyt allen sijnre
potinge ende uyt alle sijnre toebehoringe alsoe groet ende alsoe clein als daer gelegen is inden gericht
van Zulichem buten Meijdijcks tusschen Gheriit Macherus soen ende die gemeint van Zulichem streckende
mit beiden omden aen erfgenamen Hermans van Beerne erflix tijns alle jaer eweliken op Sunte
Peters dach ad cathedram der tafelen des Heiligen Gheest voirscr. tot tijns recht te betaelen. In orconde
ons litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende dartyen des woensdags mae Sunte
Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Martijnsdag in den winter = 11 november; In 1413 was dat op een zaterdag, dus de woensdag daarna was 15 november.
Ook genoemd in de tijnslijst van ca. 1450 [zie inv.nr.95]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 92 - Regest nr. 7
28-11-1413. schepenen Aernt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1413

Transfixa supra predicta.

Wij Aernt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Alaert van Tyell Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijffhondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als
daer in gescreven steet Ghijsbert Pieke erffelicke te besitten. Ende Alaert
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen daermit rechte op
vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ghijsbert Pieke
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Dirck van Tyell verteech opten
brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff Ghijsbert Piecken voirgenoemd
erffelicken te besitten ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert ende dartien des dynxsdages na sunte Katherijnen dach.
des dynxsdages na sunte Katherijnen dach (25 nov.) = 28 nov. 1413
scan 192-1
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1413
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111v)
05-12-1413. schepenen Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen en Aernt Glummer Jans soen
Gherit Goeden soen belooft een tijns aan Jan Glummers soen tot behoeff heren Jans van Rossem ridder
marge: Wyllem Reijnerss. VIII smaele hoendre

Wij Ghiesbert van Ghiesen Gherits soen end
Aernt Glummer Jans soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gherit Goeden soen
end heeft geloeft Jan Glummers soen tot be-
hoeff heren Jans van Rossem ridder acht guede
tijns hoenre uit eynre hoffstat end uit alle haer
toebehoerynghe gelegen inden gericht van
Brakel tusschen Luken die wieff was Vastraet
Peters soens ende die gemein strate alle jaer ewe-
licken op Sunte Lambers dach heren Jan van
Rossem voirss. tot tins recht te betaelen end Gerit
Goeden soen voyrss. hefft geloefft Jan Glummers soen
voyrss. tot behoeff heren Jan van Rossem voirss.
den voirss. tins uten guede voirss. ewelycken
te waren voyr alle die gene die ten recht
comen wyllen. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end dartien opten vieften dach in de-
cember.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70+70v)
09-01-1414. schepenen Aernt die Porter ende Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Cheris bastaert soen Jans van Malsen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven
steet Goeswijn vanden Werve tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zaut-
bomell erffelicken te besitten. Ende Cheris voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre
wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen
Goeswijn voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht ko-
men willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertien des dinx-
dages na den Heiligen dartien dach.
des dinxdages na den Heiligen Dartien dach (6 Jan.) = 9 jan.
scan 185-1
Transfix.
Hangt aan: 17-09-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
15-04-1414. schepenen Jan van Malsen en Jan Egens soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1414, In Sanders campe VI 1/2 hont

Wij Jan van Malsen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan Scoercappe Dircks soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn soevendalff hont lants gelegen inden gericht
van Kerckwijck in Sanders campe tusschen mij Jan van Malsen voirss. en Jan Scoercappe
voirss. Kathelijn Heren Thomaes dochter, in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die
daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Scoercappe voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Katherijnen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als reacht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Voirt ick Jan Egens soen voirss. verteech op dit lant voirss. tot behoeff Kathe-
rijnen voirss. erffelicken te besitten. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende veertien opten beloken paeschdach.
beloken paeschdach = 15-Apr
scan 124-4
Transfix.
Aanhangend: 14-04-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
15-04-1414. Schepenen: Jan van Malsen en Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Malsen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Lodewich die Kemeleer als momber ende wittaftege man sijns wijffs Benedichten Voskens
dochter ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Thonis bastaert soen Jans
van Malsen erffelicken te besitten. Ende Lodewich als momber voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene
die van sijnre wegen daer met recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Thonis voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende veertien opten beloken paesdach.
beloken paesdach (= zondag na pasen) = 15 april
scan 177-1
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1399
Aanhangend: 19-04-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
05-06-1414. schepenen Aernt die Porter en Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1414

Transfixa Supra Predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Here Andries Poppe canonick tot Sunte Marienweerdt ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als dair in gescreven steet Gherijs bastaert soen Jans van Malsen tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Here Andries voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te wa-
ren van sijnre wegen Gherijs voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertien
opten vijfften dach in junio.
scan 162-3
Transfix.
Hangt aan: 04-11-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097v)
10-06-1414. Schepenen: Aernt van Herler Herberens soen en Arnt die Porter
Wij Aernt van Herler Herberens soen ende Arnt die Porter scepen in Zulichem tuijgen dat voer ons comen is Gherit Holle ende heeft
vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt siin enen mergen lants gelegen
inden gericht van Gamberen in Cupers Campen tusschen meister Claes Zuerlair? priester ende Ghiisbert Arnt Sterken soen
heren Arnt van Gamberen priester tot behoeff der papelike provent der kercken van Gamberen in enen eijgendom sonder
tijns ende sonder diick erfliken te besitten Ende Gherit Holle voirsz. verteech op dit lant voirs. ende geloefde daer
op doen te vertien alle die ghene die daer mit recht op vertien sullen Ende geloefde oeck te waren ...?....
tot behoeff der papelik. provent voirsz. dit lant voirsz. jaer ende dach als recht is voer allen die ghenen die ten recht
comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selven In aldussulker? verwarden toe gedaen dat Gherit
Holle voirsz. ende Herberich siin wiif bruken ende hebben sullen ter tijt toe dat daer enich van beiden? .......?
werden is ende niet langher dit voirscr. lant sonder enich keer? aen off toe seggen van yemant In orconde onsser
litteren gegeven int jaer ons heren dusent vier hondert ende veer tien opten tyenden dach inder maent van Junio
Deze oorkonde is plaatselijk flink beschadigd.
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27
15-01-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan Egens soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1415
Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan Egens soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Corstiaen Gerits soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Jacop van Voerne erffelicken te besitten. Ende Corstiaen voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertien alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Jacop
van Voerne voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende vijfftien des dynxsdages nae Sunte Ponciaens dach.
des dynxsdages nae Sunte Ponciaens dach (14-Jan) = 15-Jan
scan 174-1
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1413
Aanhangend: 29-07-1438
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
09-07-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: in Bouts campe, II mergen, 1415

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan die Porter scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Jan Egens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lantz ende drije ende veertich
roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in Bouts campe tusschen lant des
Heiligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die daer mit recht lantgelegen sijn
aen d'ander sijde Alert die wijff was Jans Roeden in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Egens soen voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen allen die gene die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Alerten voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen van den selven. Hier aff is Egen Jan Egens zoens soen voirss. een
burge. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
vijfftien des dynxdages na Sunte Mertijns dach translacio.
des dynxdages na Sunte Mertijns dach translacio (4 juli) = 9 juli
scan 156-1
Transfix.
Aanhangend: 16-06-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
20-08-1415. schepenen Hillen van Aelst Goeswijns soen en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1415

Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst Goeswijns soen ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Lambert Clap ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Jan van Werdenborch Here Sweders soen erffelicken te
besitten. Ende Lambert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeff-
de dair op doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Jan van Weerdenberch voirss. den brieff ende 't ge-
haut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijfftien des dynxdages nae onser Liever
vrouwen dach assumptio
des dynxdages nae onser Liever vrouwen dach assumptio (15 aug) = 20 aug.
scan 134-1
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082v)
27-11-1415. Stoosken (1) van Brakel en Ghijsbert van Ghiesen, schepenen te Zuilichem, oorkonden, dat Ghijsbert van
Ghissen, bastaardzoon (2), aan Jan van Brakel heeft verkocht en overgedragen 11 erftijnsen, bestaande uit
hoenders, gewassen ("dagmaten") en geldbedragen, gaande uit even zovele hofsteden onder Brakel,
waarvan de ligging nader wordt omschreven.
(des woensdags nae sunte Cecilien dach).
Wij Steesken van Brakel ende Ghijsbert van Ghiesen Gherits soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Ghijsbert
van Ghiesen Vastraets soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem be-
taelt sijn tijns vijftien guede hoenre anderhalff dachmaet ende achtalven scilling ghever penninge erflix tijns uijt eenre
hofstat gelegen inden gericht van Brakel tusschen Diric Cant ende Liisbethen die wiiff was Heinric Claes Neven soens soen
Voert tijns vijf guede hoenre een halff dachmaet ende dordalven scilling ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat
gelegen inden gericht voirss. tusschen Aleit Ghiben ende Ghijsbert van Ghiesen voirss. Voert tijns tyen guede hoenre een dach-
maet ende vijf scillingen ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen Ghijsbert voirss.
ende Jacop Pri?nt. Voert tijns vijftien guede hoenre erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirscr.
tusschen die ?Kanne?strate ende Gherit Reijnbaut soen. Voert tijns tyen guede hoenre erflix tijns uyt eenre hofstat gelegen
inden gerichte voirscr. tusschen Henric Jacopssoen ende erfgenamen Jans van Ghiesen. Voert tijns twelff guede hoenre
ende twe guede capoen erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen Diric van Tyel ende Wouter
Jacops soen. Voert tijns twe guede hoenre ende vijftalven penninc ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen
in den gericht voirss. tusschen Alart? van? Wijnen? ende Heinric Splinter. Voert tijns twe guede hoenre ende vijftalven penninc
ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen in den gericht voirscr. tusschen Tan?its Heinricss soen ende Hei?ric?k v?an
V?re? Voert tijns vijf guede hoenre ende vijf scillingen ghever penninge erflix tijns uijt eenre hofstat gelegen inden
gericht voirss. tusschen die peperstrate ende Peter Doncker. Voert tijns vijf guede hoenre ende vijf scillingen ghever
penninge erflix tijns uijt eenre ofstat gelegen inden gericht voirss. tusschen erfgenamen Jan Dirics soens ende K???
sine die wiif was Arnts Neven. Voert tijns tyen guede hoenre erflix tijns uyt eenre hofstat gelegen inden
gericht voirss. tusschen Peter Doncker ende erfgenamen Willems Kers alle jaer eWeliken den voirscr. tijns op
Sunte Lambertsdach heren Jan van Brakel ridder in enen eijgendom te hebben te bueren ende erfliken te besitten
uijtgenomen die twe capoen voirscr. alle jaer ewelicken heren Jan van Brakel voirscr. op Sunte Mertiins dach inden
wiinter te betalen ende Ghijsbert van Ghiesen Vastraets soen voirss. verteech opten tijns voirss. ende geloefde daer aff doen
te vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oick te waren heren Jan van Brakel
voirscr. den tijns voirscr. uten gueden voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen
ende alle voerplicht aff te doen vanden selven hier aff is joncfrouwe Margriet van Ghiesen een borge Voert
Beatrisse Ghiisberts dochter mit horen gecoren momber verteech opten voirscr. tijns tot behoeff heren Jans van Bra-
kel voirscr. erfliken te besitten ende geloefde van hoerre wegen alle voerplicht aff te doen van den selven
die supscripti hoenre loven wij guet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert
ende vijftyen des woensdags nae Sunte Cecilien dach der heilige joncfrouwe.
De zegels van de beide oorkonders zijn verloren

datering: St. Cecilia dag = 22 nov. in 1415 viel dat op een vrijdag, dus de woensdag daarna was 27 november.

(1) hier staat duidelijk Steesken
(2) het patroniem moet zijn Vastraetzoon, deze Ghijsbert was dus geen bastaard
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1278 - Regest nr. 8
06-12-1415.
Wii Hillen van Aelst Goeswiins soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is vrouwe Lijsbeth
die wijf was heren Brustiins van Herwinen willener ridders mit horen gecoren mombers ende heeft vercoft ende
opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hoer betaelt siin acht mergen lants in
twelff mergen lants alsoe ver? als vrouwe Liisbeth voirsz daer in gheerft is gelegen inden gericht
van Zulichem in die weert tusschen Jan H.... an deen side Adriaen van Herwinen .... ...
.... lant der heiligen gheest van Zulichem ende lant des cureits van Zulichem an dander side Ghiisbert
die Koc in enen eijgendom sonder tiins ende mit diick die cocken? voirsz vercoften lande ....
.... erfliken te besitten ....
....
.... op sunte Nyclaesdach
op sunte Nyclaesdach (=6-12-1415)
===
Uit Collectie van Spaen, inv. 164A:
Anno 1415.
Hillen van Aelst Goeswinuszoon en Jan Spiegel schepenen in Zuilichem, getuigen dat vrouwe Liesbeth weduwe van H. Brustinus van Herwijnen Ridder, eenige goederen in Zuilichem verkoopt aan Gijsbert de Cock (van Neerijnen)
===
Het origineel in HWN heeft nog 1 zegel van Jan Spiegel, met balken; Spaen tekent er nog een fragment bij van de eerste zegel (van Aelst) die er nu niet meer aanhangt.
===
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 555-1
07-12-1415. Schepenen: Hillen van Aelst Goeswiins soen en Jan Spiegel
Wii Hillen van Aelst Goeswiins soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is jonc-
frouwe Mechtelt die wiif was Broes Gheriits soens ende heeft geloeft Ghiisbert die Koc scadeloes
te hauden also lange als sij leeft ende niet langer van alsulken diick als mit recht toebehoert
tot twelff mergen lants gelegen inden gericht van Zulichem in die weert tusschen Jan Haer? an
d’een side lant der kercken van Zulichem lant des heiligen gheest van Zulichem ende lant des cureits
der kercken van Zulichem an d’ander side also dat die scouwe van Bomelrewert daer over
gheet ende coemt buten cost ende scade Ghiisberts Kocs voirsz In orconde onssen litteren gegeven int
jaer ons heren dusent vierhondert ende viiftien des anderen daghes nae sunte Nijclaes dach
Uit een serie van 7 charters waarvan alleen deze voor schepenen van Zuilichem.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 554-3
01-01-1416. schepenen Jan die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1416

Transfixa Supra predicta

Wij Jan die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn Peter Greve
soen als momber ende wettefftige man sijns wijffs Lijsbetten dochter Jan Brustijns soen ende Brustijn
Jan Brustijns soens soen ende hebben vercofft ende opgedragen voir drie hondert pont gever penningen
die sij gieden dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe verre als Peter als momber
voirss. ende Brustijn voirss. in die brieve ende in 't gehaut dier brieve voirss. mit recht geerfft
sijn Jan Goeswijn soen erffelicken te besitten. Ende Peter als momber ende Brustijn voirss. ver-
tegen op die vercoffte brieve ende op 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. ende geloeffden dair
op doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Jan Goeswijn soen voirss. die vercoffte brie-
ve ende 't gehaut dier verkoffte brieve voirss. Jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende sestien
opten jaers avont.
opten jaers avont = 1 Jan.
scan 133-1
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1387
Aanhangend: 18-08-1467
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082)
04-02-1416. schepenen Jan die Poerter en Jan Spiegell
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1416

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Poerter ende Jan Spiegell, scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn
Roeloff Heelbroec Henric Jans soen ende Heilwich dochter Jan Neykens soen met horen gecoren
momber ende hebben vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die sij gieden
dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende allet gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet alsoe verre als dese voirss. vercopers inden brieff
ende in't gehaut des brieffs voirss. mit recht geerfft sijn Jacop die Wyse Aernts soen erff-
licken te besitten. Ende Roeloff Henric ende Heylwich mit horen gecoren momber voirss. vertegen
opten vercofften brieff ende op 't gehaut des vercoffte brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen
te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloef-
den oick te waren van hoirre wegen Jacop die Wyse voirss. den vercofften brieff ende 't gehaut
des vercoffte brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen
willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser Heren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sestien des dynxdages nae onssen
vrouwen dach purificatio.
des dynxdages nae onsse vrouwen dach purificatio (2 febr) = 4 febr.
scan 123-2
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077)
06-01-1417. schepenen Jan van Brakell ridder en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: Paesdag VI 1/2 Gelrese gulden. 1417

Wij Jan van Brakell ridder ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Cheris bastaert soen Jans van Malsen als Heilige Geestmeijster
der tafelen des Heiligen geest van Zautbomell ende van wegen der tafelen des Heiligen
Geest voirss. ende heefft uytgegeven sestien hont lants alsoe groot ende alsoe cleijn als
daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Luttelinge tuschen Goeswijn
vanden Werve ende die gemeijn stege Ghoeswijn voirss. in enen jairlixen erffthijns
erffelicken te besitten ellix 't sjaers voer soeven d'alven gelressche gulden waer aff
elcken gulden weert sall sijn twelff vlemsche groet genge ende geve off ander goet
payment in gelijcker werden alle jaer ewelicken opten Paesdach der tafelen
des Heiligen Geest voorss. tot thijns recht te betalen. Ende Cheris als Heilige Geest
meister voirss. ende van wegen der tafelen des Heiligen Geest voirss. heefft geloefft
Goeswijn voirss. dit voirss. lant ewelicken te waren voir alle die gene die ten recht
komen willen voer den thijns voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende soeventien opten dartyen avont.
opten dartyen avont (dertiendedag = 6 Jan)
scan 186-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
30-04-1417. schepenen Jan van Brakel ridder en Aernt Glummer Jans soenn
Ghiesbert heer van Hemert als wettige man van Jonckfrouwe ..., dochter van wijlen heer Steeskens van Brakell, ridder, draagt een aantal dagmaten over op Jan van Broeckhuysen, heer tot Weerdenberch.
marge: Dachmate voertignis tot behoiff Jans van Broeckhuysenn

Wij Jan van Brakel ridder end Aernt
Glummer Jans soenn scepenn inn Zu-
lichem tugenn dat voir ons komenn is
Ghiesbert herenn vann Hemert als momber
ende wytaftige man sins wieffs Jonck-
frouwe Steeskens dochter herenn vann Bra-
kell willener ridders end hefft vertegen
op twe dachmadenn die menn schul-
dich is uit eijnre hoffstat gelegenn in
denn gericht vann Brakell die Heijnn
Joseph besit. Voert op eenn dachmaet die
menn schuldich is uit eenre hoffstat
gelegenn indenn gericht voirss. die Heijn-
rick Bruestins soenn besit. Voert op ein
dachmaet die menn schuldich is uit
eijnre hoffstat gelegenn inden gericht
voirss. die Liesbetenn die wieff
was Jacops Everarts soens besit. Voert
op eijnn dachmaet diemen schul-
dich is uit eenre hoffstat gelegenn in
denn gericht voirss. die Gerit Goedenn soen
besit. Voert op ein dachmatt diemenn
schuldich is uit eenre hoffstat gelegen
indenn ghericht voirss. die Liekenn Ghe-
rit bastaerts dochter besit. Voert op ander-
halve dachmaet diemenn schuldich
is uit eenre hoffstat gelegen inden ghe-
richt voirss. die Jann Dirick bastaerts
soen besit. Voert op een halve dachmaet
diemenn schuldich is uit eenre hoffstat
gelegenn indenn gericht voirss. die
ick Aernt Glummer voirss. besitt. Voert op eijn
dachmaet diemen schuldich is uit einre
hoffstat gelegenn inden gericht voirss.
die Jann utenn Hout besit. Voert op eijnn
dachmaet diemenn schuldich is uit
eijnre hoffstat gelegenn inden gericht
voyrss. die erfgenamenn Michiel Schoe-
makers besitten. Voert op ein dachmaet
diemenn schuldich uit eenre hoffstat gelegen
indenn gericht voirss. die Jann van Tripenn
besit. Voirt op anderhalve dachmaet diemen
schuldich is uit eenre hoffstat gelegenn
indenn gericht voirss. die Jan van Groesbeeck
besitt. Voert op twe cappuynenn diemen schul-
dich is uit eenre hoffstat gelegenn inden
gericht voirss. andenn kerhoff die Jan van
Besoienn besit tot behoeff Jans vann
Broeckhuysenn herenn tot Weerdenberch erf-
lickenn te besittenn. In oerkonde onser
literenn gegevenn int jaer ons Herenn duysent
vierhondert ende soventienn op
Sunte Philips ende Jacops avonnt.

St. Philips en St. Jacops = 1 mei, dus de avond daarvoor is 30 april
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.59v+60)
08-06-1417. schepenen Arnt van Herler van Zulichem en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Gameren

marge: in yssersse loe enen mergen, 1417

Wij Arnt van Herler van Zulichem ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Mathijs die Groet ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants
gelegen inden gerecht van Gamberen in Yssersse Loe tusschen lant des Heiligen Geest
van Zautboemell aen beiden sijden, Cheris bastaert soen Jans van Malsen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelijcken te besitten. Ende Mathijs voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
dair mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren Cheris voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des dinxdages nae Sunte Bo-
nifaes dach.
des dinxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 8 juni
scan 196-2
Transfix.
Aanhangend: 07-06-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
27-07-1417. schepenen Jan van Weerdenborch van Niewell en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1417

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Weerdenborch van Niewell ende Boudewijn die Porter scepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is Joncfrouwe Goeswijn van Zandwijc met horen gecoren
momber ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden gerede guet ende
geve die sij giede dat hoer betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Egbert van
Dodenberch erffelicken te besitten. Ende Joncfrouwe Goeswijns mit horen gecoren momber
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde daer op
doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren van hoerre wegen Egbert voirss. die brieve ende 't gehout
dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des dynxdages
nae Sunte Jacops dach.
des dynxdages nae Sunte Jacops dach (25 Juli) = 27 Juli
scan 166-3
Transfix.
Hangt aan: 22-07-1404
Aanhangend: 10-05-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098bv)
30-11-1417. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Bruechem

marge: Op die Verchden enen mergen, 1417

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Goeswijns soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen sijn Meijn Hen Noyden soens dochter ende Swenelt Henrick Teetsen dochter mit
horen gecoren momberen ende hebben vercofft ende opgedragen voer vijfftich gulden guet ende
geve die sij gieden dat hem betailt sijn een helfft van twee mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem op die Cort Verghde tuschen lant des Heiligen Geest van
Zautbomell ende Jacop van Hoelewerdt Cheris Bastaert soen Jans van Malsen tot be-
hoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Meijn ende Swenelt
mit horen gecoren momberen voirss. vertegen op dit vercoffte lant voirss. ende geloeffden
dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende ge-
loeffden oick te waren Cheris voirss. tot behoeff der tafelen voirss des Heiligen Geest
voirss. dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als rech is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende soeventien des Dynx-
dages nae Sunte Katherijnen dach.
des Dynxdages nae Sunte Katherijnen dach (25 nov.) = 30 nov.
scan 165-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098b)
19-04-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Luutgaert die wijff was Thonis van Malsen {1} met horen gecoren momber ende heefft ver-
tegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle 't gehaut
dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff Jans van Malsen Peters soen Willem
sijns brueders Arnt Weliken Adryaen Jans soen Claes Henrickx soen Aleiten dochter
Peter Mols ende tot behoeff Wongaerden ende Aleiten dochteren Henrix uten Weerde erf-
felicken te besitten. Ende geloeffde van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende achtien opten negentienden dach in aprill.
scan 177-2
1. Dit is vrijwel zeker een overschrijffout voor: Cheris van Malsen. Zie op 7-6-1418.
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1414
Aanhangend: 16-07-1419
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
10-05-1418. schepenen Hillen van Aelst en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Hillen van Aelst ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Egbert van Dodenberch ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Joncfrouwe
Goeswijn Voskens dochter erffelicken te besitten. Ende Egbert voirss. verteech op die brieve
ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre
wegen Joncfrouwe Goeswijn voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach
als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert ende achtien opten tienden dach inder maent van Meie
scan 167-1
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1417
Aanhangend: 16-09-1421
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.099)
31-05-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: in die Laren, II mergen, 1418

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is joncfrouwe Eefse Roeloff Hacken dochter mit horen gecoren momber ende heeft
vercoft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende geve die sij giede dat hoer be-
tailt sijn, twee mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden
gericht van Bruechem In die eersten Laren tusschen Jan van Berchem ende die ge-
meijn stege geheeten die Brakelssche stege, Jan Jans soen als een provisoer der tafelen
des Heijligen Geest van Zautbomels tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
in enen eijgendom mit thijns die ick Boudewijn voirss. daer mit recht uijt hebbe,
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende joncfrouwe Eefse
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die daer mit recht op vertijen sullen mit horen gecoren momber. Ende geloeffde oick te
waren Jan Jans soen als een provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt joncfrouwe Eefse
voirss. heefft geloefft Jan Jans soen als een provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des
Heijligen Geest voirss. scadelois te houden vanden thijns ende vanden dijck voirss. ende
dat alsoe lange als sij leefft ende nyet langer ende na doet joncfrouwe Eefse voirss.
alsoe lange als Jan Hack Willems soen leefft ende niet langer, alsoe dit die tafell
des Heijligen Geest voirss. daer genen schade aff en coemt. In orconde onser litteren. Ge-
geven int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtien des dynsdages na die
Heiligen Sacraments dach.
des dynsdages na die Heiligen Sacraments dach (= 9e donderdag na pasen; pasen = 27-maart.; dus 9e donderdag = 26 mei; dus de dinsdag daarna is 31-mei)
scan 154-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093v)
07-06-1418. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Gameren

marge: 1418

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen sijn Luutgaert die wijff was Cheris van Malsen mit hoeren gecoren momber Jan van
Malsen Peters soen Aleijt sijn suster mit hoeren gecoren momber Arnt Weleken Adriaen
Jans soen Claes Aleit ende Wengaert mit horen gecoren momberen kynder Henrics uten
Weerde ende hebben vertegen opten brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende op alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest van Zautboemell erffelicken te besitten. Ende alle dese voirss. vertij-
ers geloeffden van hoerer wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Aleit
dochter Peter Mols voirss.heefft geloefft Willem Molle hoeren brueder doen te vertijen
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
geest voirss. binnen enen halven jaer naistcomende na dien dat Willem voirss. bynnen
lants coemt. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende achttyen des dincxdages nae Sunte Bonifaes dach.
dincxdages nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 7 juni
scan 196-3
Transfix.
Hangt aan: 08-06-1417
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.116)
05-12-1418. Willem Mutszoon (1) heeft verkocht voor 50 gulden alle rechten die hij heeft op 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Lambert Heijnric Lemmessoenssoen. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1418 december 5 (manendag na St. Andriesdach); getransfigeerd aan de akte van 7 mei 1419. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Hillin van Aelst ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Willem
Arnts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt sijn, sijn beternisse ende alle rechts dat hi heeft in twe mergen lants gelegen inden gericht van
Delwinen op die Ringmeer inden peerdscampe streckende opten eelgrave tusschen Dirijc Arnts soen an
d'een side ende die daer mit recht lantgelegen sijn an d'ander side Lambert Heijnric Lemme soens soen
in enen eijgendom mit tijns die daer mit recht uyt gheet ende mit vijf voeten dijcks gelegen op mer-
lanswade erfliken te besitten. Ende Willem voirscr. verteech op dit vercofte lant voirss. ende geloefde
daer op doen te vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen, ende geloefde oeck te
waren Lambert voirss. dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die
ten recht comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren dusent vier hondert ende achtien des ts manendages nae sunte Andries dach.
(1) het regest is hier duidelijk fout. De naam moet zijn Willem Arnts soen.

datering: St. Andriesdag = 30 november. In 1418 was dat op een woensdag. De maandag daarna was dus op 5 december.
Transfix.
Aanhangend: 27-05-1419
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 78
06-12-1418. Schepenen Hillin van Aelst Goeswijns soen en Jan Spiegel.
Dat Dirric Michielssoen verkocht heeft aan Peter Kruke de helft van een sloot van 16 voet breed in Nieuwaal aan het eind van een hofstad.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Dirijc Michiels soen
ende heeft vercoft ende opgedragen voer tyen pont ghever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn enen halven
sloet welken helen sloet haudende is in wijden sestien voet ende gelegen is inden gericht van Niewel
t'eijnden een hofstat die daer gelegen is tusschen Gherijt Scouwen soen ende erfgenamen Hermans van Zon
welken helen sloet voirscr. gelegen is tusschen Peter Kruke ende dese hofstat voirscr. ende die heelft vanden
vercoften sloet voirscr. naest gelegen is erve ende lant Peters voirscr. Peter voirscr. in enen eijgendom
erfliken te besitten. Ende Dirijc voirscr. verteech opten vercoften sloet voirscr. ende geloefde daer op doen te
vertien allen die ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Peter voirscr. den
vercofte sloet voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende
alle voerplicht aff te doen vanden selven. Hier aff is Jan vanden Dijck den jonxsten een burge (1). In orconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende achtien op sunte Nyclaes dach.
(1) er staan hier 2 puntjes op de g, maar dat woord kan niet anders dan burge zijn gezien de context.

[datering:] St. Nyclaesdag = 6 december

Merk op dat dit strikt genomen geen transfix is, maar een losstaande verkoop akte, die wel gerelateerd is aan de akten die met "hangt aan" en "aanhangend" worden aangegeven.
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1410
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 218 - Regest nr. 43
19-02-1419. Jan van Wel heeft verkocht voor 100 pont 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwine aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arent die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendag na St. Valentijnsdach); getransfigeerd aan de akte van 30 oktober 1413. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt Die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen es Jan van Wel
ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pont ghever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen te-
genwordigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Ghijsbert here van Hemert
erfliken te besitten. Ende Jan van Welle voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaudt des briefs voirscr. ende geloefde daer op
doen te vertien allen die ghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van
sijnre wegen Ghijsbert here van Hemert voirscr. den brieff ende 't gehaudt des briefs voirscr. jaer ende dach als recht is
voer alle die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negentien des sonnendages nae sunte Valen-
tijns dach.
datering: St. Valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de zondag daarna was op 19 februari.
Transfix.
Hangt aan: 30-10-1413
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 57
19-02-1419. Gherijt Jorden Vrancssoen heeft afstand gedaan van 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, ten behoeve van Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnszoon en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 19 (sonnendach na St. Valentinus). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen
in Zulichem tugen dat voer ons comen is Gherijt Jorden Brants (1) soen
ende heeft vertegen op vier dalven mergen lants gelegen inden gericht
van Delwinen op die Ringmeer tusschen Bertout Liefmans soen an d'een
side Wouter Dirijcs soen ende Lambert van Oesterwijc an d'ander side, tot
behoeff Ghijsberts here van Hemert erfliken te besitten ende Gherijt
{vlek} voirss. geloefde van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negen
tyen des sonnen dages nae sunte Valentinus dach.
datering: valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de zondag daarna was op 19 februari.

(1) zou zowel Vranc als Brant kunnen zijn. In dit handschrift zijn v/b an c/t moeilijk te onderscheiden.
Vergelijk ook met deze 2 akten uit 1387 waarin een Jorden Brant als schepen optreedt http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1387#19 en http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1387#405
en deze akte van 1389 waarin een Jorden Brant als borg optreedt http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1389#389
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 80
20-02-1419. Jan van Welle verkoopt en draagt over aan Ghijsbert, heer van Hemert voor 100 gulden 10½ hont land, gelegen in het gericht van Delwinen op die Ringmeer naast land van den koper. Ten overstaan van Hillin van Aelst Goeswijnssoen en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 februari 20 (manendags na sunte Valentijnsdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in bruin was der schepenen.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is
Jan van Welle ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt
sijn illeftalff hont lants gelegen gericht van Delwinen op die ringmeer tusschen Ghijsbert here van He-
mert an d'een side Wouter Dirics soen ende Lambert van Oesterwijc an d'ander side, Ghijsbert here van Hemert
voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit vijf voeten dijcks tusschen Ghijsbert voirss. ende Bertout Lief-
mans soen erffelike {vlek} te besitten. Ende Jan van Wel voirss. verteech op dit lant voerss. ende geloefde daer op doen
te vertien alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Ghijsbert heer
van Hemert voerss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen
willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
dusent vier hondert ende negentyen des ts'manendages nae sunte Valentijns dach.
datering: valentijnsdag = 14 februari. In 1419 was dat op een dinsdag. Dus de maandag daarna was op 20 februari.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 79-A
27-05-1419. Lambert Heijnric Lemmessoenssoen heeft verkocht voor 50 gulden 2 morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Arnt die Koc van Delwinen, schepenen in Zulichem, 1419 mei 7 (2) (zaterdag na ons heren hemelvaart); getransfigeerd aan de akte van 5 december 1418. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
12.
Wij Hillin van Aelst Goeswijns soen ende Arnt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is
Lambert Heijnric Lemme soens soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich gulden guet ende gheve die hi ghie-
de dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwerdigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als
daer in gescreven steett Ghijsbert here van Hemert erfliken te besitten. Ende Lambert voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Ghijsbert here van Hemert
voirss. den brieff ende 't gehaudt des briefs voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die
ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende negentien des saterdages nae ons Heren Hemel-
vaart dag(1).
(1) valt onder de vouw en is onleesbaar.
(2) datering: hemelvaartsdag in 1419 was op donderdag 25 mei. De zaterdag daarna was dus op 27 mei.
Het regest is fout. In 1418 was hemelvaartsdag op 5 mei dus het lijkt erop dat het verkeerde jaar is gebruikt.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1418
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 78
05-06-1419. Bertout Liefmans heeft verkocht voor 100 gulden 3½ morgen land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Ghijsbert heer van Hemert. Ten overstaan van Arnt van Herler van Zulichem en Hillin van Aelst Goeswijnszoon, schepen in Zulichem, 1419 juni 5 (manendag na den heiligen Pinxdag). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was van den eersten schepen, het tweede zegel is afgevallen.
Wij Arnt van Herler van Zulichem ende Hillin van Aelst Goeswijns soen scepen in Zulichem tugen dat voer
ons comen is Bertout Liefmans soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende
gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier dalven mergen lants gelegen inden gericht van Del-
winen alsoe groet ende alsoe clein als daer liggen op die Ringmeer tusschen Ghijsbert here van Hemert
an d'een side Dirijc Arnts soen ende Claes van Malsen an d'ander side, Ghijsbert here van Hemert voirss.
in enen eijgendom sonder tijns ende mit negen voeten dijcks gelegen op Merlanswade tusschen
Ghijsbert here van Hemert voirss. an d'een einde ende Dirijc Arnts soen an d'ander einde, erfliken te
besitten. Ende Bertout voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Ghijsbert here van
Hemert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht co-
men willen. Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons
Heren dusent vier hondert ende negentien des ts manendages naden heiligen pinxsdach.
datering: in 1419 viel pinksteren op zondag 4 juni, dus de maandag daarna was op 5 juni.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 82
16-07-1419. schepenen Jan Spiegell en Pelgrum Doelvoet
bovenschrift: Bruechem

marge: 1419

Transfixa Supra predicta

Wij Jan Spiegell ende Pelgrum Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
sijn Adryaen Jan Vrancken soens soen, Arnt Weliken Claes Wongaert ende Aleit mit
horen gecoren momberen kynder Henrix uten Weerde, ende Aleit dochter Peter Mols mit
horen gecoren momber ende hebben vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende op alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff
Jans van Malsen Peters soen erffelicken te besitten. Ende alle dese voirss. vertijers ge-
loeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Aleit dochter
Peter Mols voirss. heefft geloefft Willem horen brueder doen te vertien binnen enen halven
jaer naestcomende na dien dat hij binnen lants coemt op die brieve ende op 't gehaut
dier brieve voirss. tot behoeff Jans van Malsen voirss. erffelicken te besitten. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentien des son-
nendages nae Sunte Margereten dach.
des sonnendages nae Sunte Margereten dach (13 juli) = 16 juli
scan 177-3
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1418
Aanhangend: 15-02-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104)
03-08-1421. schepenen Steeskens vann Brakel en Aernt vann Herlar heer Berins soens
Godert vann Brecht Jacops soenn belooft een ouden Arnhemse gulden tijns aan Dirick vann Brakel herenn Jans soenn
marge: Goedert van Brecht Jacobsszn. enenn goldenn aernemsche guldenn op petri ad cathedram geloeft

Wij Steeskens vann Brakel end Aernt vann
Herlar heer Berins soens schepenn in Zulichem
tugenn dat Godert vann Brecht Jacops soenn
hefft geloeft Dirick vann Brakel herenn
Jans soenn enen goudenn Aernemsche gulden
die gemaect is voer datum des brieffs erf-
lix tins end gengenn ende geve off ander
guet payment in gelijckenn weerde alle jaer
ewelyckenn op Sunte Peters dach ad Cate-
dram Dyrick van Brakell voyrss, tot tins
recht te betaelenn. In oerconde onser literenn.
Gegevenn int jaer ons Heren duysennt
vierhondert end een ende tweintich dess
sonnedages nae Sunte Peters dach ad
Vynclam.
St. Peters dag ad Vincula = 1 aug.
In 1421 was dat op een vrijdag, dus zondag daarna is 3 augustus
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.57)
09-09-1421. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegel
bovenschrift: Bruechem

marge: in't Zantcloecken tien hont, 1421

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Jan Vastraets soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn tyen hont lants mit allen horen toebe-
hoeren alsoe groot ende alsoe clein als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem
int Zantcloecken tusschen Jacop van Horleweide ende die daer mit recht lantgele-
gen sijn aen d'een sijde ende die gemeijn stege aen d'ander sijde, Goeswijn Ghijsberss.
ende Henrick die man als provisoers der tafelen des Heijligen Geests van Zautbomell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. in enen eijgendom mit thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Vastraets
soen voirss. verteech op dit lant ende op alle sijne toebehoren voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op ver-
tijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn ende Henrick
als provisoers voirss.tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. dit lant ende
alle sijne toebehoren voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten
recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende een ende tweitntich des dynstdages nae onsen vrouwen dach nativitas.
des dynstdages nae onse vrouwen dach nativitas (8 sep) = 9 sep.
scan 181-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106)
16-09-1421. schepenen Boudewijn die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1421

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Lodewich die Kemeler ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoir-
digen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
Goeswijn Ghijsberts soen ende Henrick die Man als provisoers der tafelen des Heiligen
Geests van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. erffelicken
te besitten. Ende Lodewich voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goes-
wijn ende Henrick als provisoers voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests
voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende een ende twintich des dinxsdages na des
Heiligen Cruys dach exaltacio.
des dinxsdags na des Heiligen Cruys dach exaltacio (14 sept) = 16 sept.
scan 167-2
Transfix.
Hangt aan: 10-05-1418
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.099)
23-10-1421. Zegher Goeswijnsz heeft verkocht voor 100 gl. aan Ghijsbert heer tot Hemert 16 hont land gelegen te Aelst gen. den Omloep; ten overstaan van Hillin van Aelst en Aernt die Koc van Delwinen, schepenen te Zulichem.
Op perkament, zeer geschonden, de zegels ontbreken.
Wij Hillen van Aelst ende Aernt die Koc van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Zegher Goeswijns soen
ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn seven (1) hont lants
gelegen inden gericht van Aelst geheiten den Omloep tusschen Zegher voirss. an d'een side en die daer miet recht naast-
gelegen sijn an d'ander side Aernt van Vlijmen tot behoeff Ghijsbert here van Hemert in enen eijgendom sonder
tijns ende mit dijck die daer mit recht aen behoert erfelicken te besitten. Ende Zegher voirss. verteech op dit
lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien alle den ghene die daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloefde oeck te waren Aernt van Vlijmen voirss. tot behoeff Ghijsbert here van Hemert voirss. dit lant voirss. jaer
ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht af te doen van
denselven. In orconde onser litteren. Gegheven int jaer ons Heren duysent vierhondert ende een ende twintich opden
donredage nae sunte Lucasdach. (2)
(1) de afmeting is niet goed leesbaar. Het zou ook 16 hont kunnen zijn zoals genoemd in het regest.
(2) De onderste helft van deze akte is zodanig bevlekt dat het deels onleesbaar geworden is, en is mbv de standaard formulering zoveel mogelijk gereconstrueerd. Ook het jaartal is niet goed leesbaar en overgenomen van het regest.

datering: St. Lucasdag = 18 oktober. In 1421 was dat op een zaterdag. Dus de donderdag daarna was op 23 oktober.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 97
1422. Akte waarbij Arnt de Porter 10 hont land op de Bemshovel onder Zuylichem afstaat aan de kerk van Gamberen tot opbouwing dezer kerk, 1422.
Deze charter is verkeerd gedateerd. Zie op 13-03-1423.
Bron: Gelders Archief, Archief vd familie van Randwijck (toegang 0609), deel I, inv.nr. 1442
Transfix.
Aanhangend: 13-03-1423
Bron: Overigen
15-02-1422. schepenen Arnt die Porter en Jan Spiegell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1422

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Porter ende Jan Spiegell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is
Jan van Malsen Peters soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Goeswijn
Ghijsberts soen als een provisoer der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot
behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jan van Malsen
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss., ende geloeffde dair op
doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oick te waren van sijnre wegen Goeswijn als een provisoer der tafelen des
Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die brieve ende
't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten
recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe
ende tweintich opten vijfftienden dach inder maent van februario.
scan 178-1
Transfix.
Hangt aan: 16-07-1419
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.104v)
14-04-1422. schepenen Aernt die Porter en Jan die Porter Hermans soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1422

Transfix supra predicta

Wij Aernt die Porter ende Jan die Porter Hermans soen, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen is Willem Jans Roeden soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gulden guet ende geve dat hij giet dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, Egens Jans Roe-
den soen erffelicken te besitten. Ende Willem voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des
brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen daer
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren van sijnre wegen Egen voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende twyntich
des dynxdages nae paeschdach.
dynxdages nae paeschdach.(12 April) = 14 April
scan 125-1
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1414
Aanhangend: 25-07-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
24-05-1422. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jan die Porter Hermans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1422

Transfixa supra predicta

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jan die Porter Hermans soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Jacop van Horleweide ende Jan van Malsen ende hebben vercofft
ende opgedragen voir hondert aude gulden schilde genge ende geve die sij gieden dat
hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Henrick die Man als Heijlige
Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jacop ende Jan van Malsen voirss.
vertegen op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffden daer op
doen te vertien alle die gene die van hoerre wegen dair mit recht op vertijen
sullen. Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Henrick die Man als Heij-
lige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die
brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert ende twe ende tweintich des sonnendages nae Ons Heren Hemel-
vaerts dach.
des sonnedages nae Ons Heren Hemelvaerts dach (21 mei) = 24 mei
scan 180-2
Transfix.
Hangt aan: 03-02-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105v)
05-02-1423. Schepenen: Brustijn Goden soen en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1423

Transfixa supra predicta

Wij Brustijn Goden soen ende Jan Goeswijns soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons comen
sijn Jan Hertgher als momber ende wittaftige man sijns wijffs Iden, ende Wouter Fey als momber
ende wittafftige man sijns wijffs Jutten, ende hebben vercofft ende opgedragen voir viertich gul-
den guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, alsoe veer Jan
Hertgher ende Wouter als momberss voirss. inden brieff ende in 't gehaut des brieffs voirss.
mit recht geerfft sijn, Henrick die Man als heylige Gheestmeyster der tafelen des Heiligen
Gheest van Zautbommell, tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Jan Hertgher ende Wouter als als momberen voirss. vertegen opten brieff ende op-
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen allen die gene die daer
mit recht op vertijen sullen van hoerre wegen. Ende geloeffden oick tee waren van hoerre
wegen Henrick die Man als Heylige Gheestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Hey-
ligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. alsoe veer als sij dare toe ge-
recht sijn jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende
van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven voirt Geertruydt die wijff was
Heyn Brien? met horen gecoren momber Jutte dochter Dircks van Strangen mit horen gecoren
momber heer Roeloff Baert priester Ghijsbert Morinck als momber ende wittafftige man sijns
wijffs Jutten, Willem Claes soen als momber ende wittafftige man sijns wijffs Mechtelde ende
Jan Doncker vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. tot behoeff der tafel
des Heyligen Geest voirss. erfflicken te besitten ende geloeffden van hoerre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende drye ende twijntich opten vijffden dach inder maendt van febru-
ario.
scan 118-1
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1389
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074v)
05-02-1423. schepenen Brustijn Goden soen en Jan Goeswijns soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1423

Transfixa supra predicta

Wij Brustijn Goden soen ende Jan Goeswijns soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons komen
sijn Jan Hertger als momber ende wittafftige man sijns wijffs Iden ende Wouter Fey als momber ende
wittafftige man sijns wijffs Jutten ende hebben vercofft ende opgedragen voir tweehondert pont gever
penningen die zij gieden dat hen betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
in doirsteken is, ende alle 't gehaut der brieve als daer in gescreven steet, alsoe ver als Jan Hertger
ende Wouter als momberen voirss. in die brieve ende in 't gehaut der brieve voirss. mit recht geerfft
sijn Henrick die Man als Heilige Gheestmeyster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heuligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende Jan Hertgere
ende Wouter als momberen voirss. vertegen op die brieven ende op 't gehaut der brieven voirss. ende ge-
loeffden dair op doen te vertijen allen die gene die van hoerre wegen daer mit recht op ver-
tijen sullen. Ende geloeffden oick te waren van hoerre wegen Henrick die Man als Heilige Geest-
meyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die brieve ende 't gehaut
der brieve voirss. alsoe ver als sij dair toe gerecht sijn, jair ende dach als recht is, voire
alle die geme die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Voirt Geertruyd die wijff was Heijn Baerts mit horen gecoren momber Jutte
dochter Dircks van Strangen mit horen gecoren momber here Roeloff Baert priester Ghijsbert
Morinck als momber ende wiffafftige man sijns wijffs Jutten Willem Claes soen als momber ende
wiffafftige man sijns wijffs Mechtelden ende Jan Doncker vertegen op die brieve ende op 't ge-
haut der brieve voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erfflicken te besitten.
Ende geloeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye ende twijntich opten
vijfften dach inder maendt van februario..
scan 119-2
Transfix.
Hangt aan: 08-01-1387
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.075)
13-03-1423. Akte waarbij Arnt de Porter 10 hont land op de Bemshovel {1} onder Zuylichem afstaat aan de kerk van Gamberen tot opbouwing dezer kerk.
Wij Pelgrum Doelvoet ende Brustijn Godensoen tugen dat voir ons comen is Aernt die Porter ende heeft
gegeven ende opgedragen puerliken ende simpeliken om gods willen ende om salicheit wille sijnre sielen ende sijnre
auders tyen hont lants alsoe groet ende alsoe clein als dier gelegen sijn inden gerichte van Gamberen op die
Amweide{?} opten Benixshovel {1} tusschen Reijnier Doelvoets ende Herberen bastaert soen Gherits van Leijenberch ....
Aernt van Leijenberch cureit der kerken van Gamberen als kercmeester der kerken voirss. tot behoeff der tymmeringe
der kerken voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit diick die daer mit recht toe behoert erfliken te besitten
Ende Aernt die Porter voirsz. verteech op dit lant ....
...
... Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende tweintich des saterdags naden sonnendage als men singt inder kerken
oculi.
(1) Waarschijnlijk 'Benixhovel'. J. Groenendijk leest hier "Bevensheuvel" volgens het foto onderschrift, maar noemt het "Bemshovel" in de tekst. Er zou ook Bevixshovel kunnen staan.

datering:
Oculi = 4e zondag voor pasen.
In 1423 viel pasen op 4 april, dus 4 weken daarvoor was op 7 maart. De zaterdag daarna was dus 13 maart.
Merk op dat Groenendijk en het Gelders archief dateren in 1422, en misschien de paasstijl hanteren. Of dat fout is is nog niet zeker, maar het was niet gebruikelijk in de Bommelerwaard.
Ook met foto gepubliceerd in het boek "1000 jaar Gameren, een dorp aan de Waal", door Jan Groenendijk, 2014. (zie pag. 66)
In de collectie van Spaen komt deze vermelding (met transcriptiefout) voor onder 'Van Randwijck en Huis Rossum' als: "Arnt Pieck voor schepenen van Zulichem draegt op om gods wille eenig land, 1423."
Transfix.
Hangt aan: 1422
Bron: Familie Van Randwijck 1, inv. 1442
23-06-1425. Dirck die Scout Otken zoon, Wouter Eghens zoon, Aert die Koe (1) van Delwinen en Gherit van Horwinen, heemraden in de Bomelreweert, oorkonden, dat Heynric Gelummer Dircs zoon overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem een huis aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vijf ende tweyntich op sente Jans avont baptist nativitas.
Oorspr. (Inv. no. 82); met het zegel van den vierden oorkonder in groene was; die van de drie andere oorkonders zijn verloren.
Wij Dirck die Stout Ottensoen Wouter Eghens soen Aert die Koc van Delwinen ende Gherit van Horwinen heem-
rader in Bomelreweert van onss liefs genedighen heren weghen des hertoghen van Gelre tughen dat voor ons
comen is Heijnryc Gelummer Dircs soen ende heeft vercoft ende opgedraghen voer viiftich gouden gulden goet
ende geve die hi ghiede dat hem betaelt siin een huus ende een hofstat met allen sinen toebehoren tymmeringe
ende potinge gelijc als daer op steet geleghen inden gericht van Zulichem tusschen lant geleghen Jan die
Keijser aen die overste side ende Berwiin Aerts soen aen die nederste side off wie daer met recht lantghe-
leghen siin alsoe groet ende alsoe cleijn als dit voirscr. huus ende hofstat gegeven ende vercoft is met recht
in viiff roeden dijcs geleghen inden gericht van Zulichem tusschen dijc gelegen Heijnric Gelummer voirg.
aen die nederste side ende Jan die Smyt Jans soen aen die overste side off wie daer met recht dijc geleghen
siin gelijc als die heemrader brieve daer aff inhauden die Heijnric Gelummer voorg. daer af heeft
ende daer op gemaect siin Jan die Smyt Jans soen voirscr. tot behoeff der tafelen des Heilighen Gheests
van Zulichem in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thiins erfliken te hebben ende te besitten. Ende Heijn-
ric Gelummer voirscr. verteech op dit huus ende hofstat voirscr. ende geloefde daer op doen te vertijen
alle die gene die daer met recht op vertijen sullen van sijnre weghen ende geloefde oeck te waren van
siinre weghen Jan die Smit voirg. tot behoeff der tafelen des Heilighen Gheests voirscr. dit huus ende
hofstat met alle sinen toebehoren voirg. jaer ende dach als recht is voer alle die gene die ten recht
comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In kennisse der waerheid
soe hebben wij heemrader voirscr. onse segelen aen desen brieff gehanghen. Ghegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert viif ende tweijntiich op sente Jans avont baptist nativitas.
(1) dit moet uiteraard zijn Aert die Koc van Delwinen
[datering: St. Jansdag = 24 juni, de avond voor 24 juni is dus 23 juni]
Deze akte is gepasseerd voor de "heemrader in Bomelreweert" terwijl het toch gewoon een verkoop van onroerend goed in Zuilichem betreft, die dus voor de bank van Zuilichem gepasseerd had moeten zijn.
Het valt op dat er van 1425 (tussen 13-3-1423 in 1428) helemaal geen akten van de bank van Zuilichem bekend zijn. Dat kan toeval zijn natuurlijk, maar er is geen andere periode in de bank van Zuilichem tussen 1400 en 1500 waarin zo lange tijd geen akten bekend zijn. Alleen tussen 1410 en 1413 missen er twee jaren. Alle andere hiaten zijn maar van een enkel jaar. Mogelijk is de bank dus enige tijd non-actief geweest. Om die reden hebben we deze akte hier opgenomen.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 82 - Regest nr. 8
10-01-1427. Schepenen Adryaen van Brakel en Jan Glummers soen.
Joncfrouwe Mechtelt van Leijenberch dochter Jans van Leijenberch draagt over het water en die visscherije op Boninge tot behoeff Jans van Broechusen here tot Weerdenberch.
Wij Adryaen van Brakel ende Jan Glummers soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is joncfrouwe
Mechtelt van Leijenberch dochter Jans van Leijenberch mit horen gecoren momber ende heeft vertegen op dat
water ende die visscherije op Boninge mit sinen optoge ende aenvalle ende op al datter visscherijen ende dat
water voirss. toe behorende is tot behoeff Jans van Broechusen here tot Weerdenberch erfliken te besit-
ten. Ende joncfrouwe Mechtelt mit horen gecoren momber voirss. geloefde oeck te waren dat water ende die
visscherije voirss. mit allen sinen toebehoren voirss. Jan van Broechusen voirss. jaer ende dach als recht is voer
allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser letteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende soven ende tweintich des vrijdages naden heiligen
dartien dach.
Datering: de dertiendag = 6 januari. In 1427 viel dat op een maandag. Dus de vrijdag daarna was op 10 januari.
Zegels af.

Zie ook de latere akte van overdracht van 1464 (http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1464#660).
met bijgevoegd 3 oudere brieven die niet van de bank van Zuilichem zijn, te weten:
een brief dd. 6-1-1427 van Mechtelt van Leijenborgh,
een brief dd. 23-11-1408 van Jan van Leienberch Janssoen,
een brief dd. 9-6-1381 van Gherit van Heerlaer, here van Poederoijen.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 561
25-04-1428. Adriaen van Brakel en Gherijt die Porter schepen in Zulichem.
De kinderen van Jan van Blomendael verkopen door brieven daar deze brief doorstoken is.
Wij Adryaen van Brakel ende Gherijt die Porter scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Aleit die wiif was Jans van Blomen-
dael mit horen gecoren momber, Peter, Heinric, Oede mit horen gecoren momber, kijnder Jans van Blomendael voirss. ende Aernt die
Man {1} als momber ende wittafftigen man siins wijfs Vrederics dochter Jans van Blomendael voirss. ende hebben vercoft ende opgedragen
...{perkament weg}... rijcks scilde genge ende gheve die sij ghiede dat hem betaelt sijn en brieve daer desen
...{perkament weg}...brieve als daer ingescreven steet alsoe verre als ellic brieve?
...{perkament weg}...gheerft is Peter Molia ...{perkament weg}...
...{perkament weg}...
...{perkament weg}...op doe te vertien allen die ghenen...{perkament weg}...
...{perkament weg}...den oeck te waren van hayre wegen Peter Moliaert voirsz. die brieve ende't gehoud
dier brieve voirss. ende da.... verre als sij in die brieve ende in 't gehoudt dier brieve comp. mit recht gheerft sijn jaer
ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen. Ende van hayre wegen alle voerplicht aff te doen
vanden selven. In orconde ons litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende acht ende tweintich opten vijf ende tweijn-
tichssthen dach inde maent van aprill.
1. Zijn achternaam is vanwege een gat nauwelijks te lezen, maar deze wordt bevestigd door memories in de kapittelrekeningen van St. Maartenskerk, o.a. inv. 42 (1482/90) en in het Obituarium (op 3 mei).
Deze charter is zwaar gehavend en heeft flinke gaten.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum).
Transfix.
Hangt aan: 20-02-1403
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27 (scan 1)
28-04-1428. Aernt van Herler van Zulichum en Steesken van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt Glummer Mechtelden zoons zoon zeven hond land aldaar overgedragen heeft, voor de helft aan den kerkmeester aldaar ten behoeve van de timmering der kerk en voor de andere helft aan den Heilige-Geestmeester, en dat de koopers vervolgens dit land tegen betaling van een jaarlijksche schatting aan den verkooper teruggegeven hebben. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyerhondert ende acht ende tweintich upten acht ende tweintichssthen dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 83); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1445 Maart 25 (Reg. no. 16).
Datering: 1428 April 28
Wij Aernt van Herler van Zulichen ende Steesken van Brakel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Aernt Glum-
mer Mechtelden soens soen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt siin seven hont lants gelegen inden gericht van Zulichem opten Ham tusschen lant ons lieve vrouwe altaers
dat gesticht is inder kerken van Zulichem ende lant der papeliker provent van Zulichem Henric Greve soen die
een heelft vanden voirss. lande tot behoeff der tymmeringe der kerken van Zulichem ende die ander heelft van-
den voirss. lande tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest van Zulichem in enen eijgendom mit tijns die daer
mit recht uijt gheet ende mit diick die daer mit recht toe behoert erfliken te besitten. Ende Aernt Glummer Mech-
telden soens soen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer
mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Heinric Greven soen voirss. die een heelft vanden voirscr.
lande tot behoeff der tymmeringe der kerken voirss. ende die ander heelft vanden voirss. lande tot behoeff der
tafelen des Heiligen Gheest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht
comen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden selve. ?ooc Aernt Glummer Mechtelden soens soen voirss.
heeft geloeft Heinric Greven soen voirss. tot behoeff der tymmeringe der kerken voirss. ende tot behoeff der
tafelen des Heiligen Gheest voirss. ten ewigen dagen scadeloes te houden vanden tijns ende vanden dijck voirss.
Doe dit geschiet was doe gaven weder Heinric Greven soen voirss. als kercmeister der kerken voirss. ende
Boudewijn van ?Prusen als Heilige Gheest meister der tafelen des Heiligen Gheest voirss. det lant voirss. Aernt Glum-
mer Mechtelden soens soen voirss. in enen jaerlixsschen erftijns erfliken te besitten ellics tsjaers voer ander
halve gouden vrancrijks kroen genge ende gheve off voer ander guet paiment in gelicke werde erflix ...
alle jaer eweliken die een heelft vanden voirss. gelde der tymmeringe der kerke voirss. ende die ander heelft
vanden voirss. gelde der tafelen des Heiligen Gheest voirss. opten paesdach tot tins recht te betalen. In orconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweintich opten acht ende tweintichssten
dach inder maent van aprill.
Transfix.
Aanhangend: 25-03-1445
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 9
15-04-1429. schepenen Jan Spiegell en Gerit die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: 1429

Wij Jan Spiegell ende Gerit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Godert die Koeke ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit allen hoeren
toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem tusschen Gerit den Roden aen d'een
sijde ende die daer mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Ghijsbert Morinck
in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken
te besitten. Ende Godert voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren Ghijsbert voirss. dit guet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit
geschiet was doe gaff weder Ghijsbert voirss. Godert voirss. dit goet voirss. in enen
jairlixen erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir enen gouden
gwilhelmus Hollantssche schilt genge ende geve off ander goet payment daer voir.
In gelijcker werde alle jair ewelicken opten pinxsdacg Ghijsbert Morinck voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der betalinge
niet betailt en were dan soe salder dair nae alle weken naistcomende opten voirss.
thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlemschen groten, welcken peen
te gader mitten thijns voirss. Ghijsbert Morinck voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende twintich opten vijfftienden
dach inder maent van aprill.
scan 187-1
Transfix.
Aanhangend: 15-03-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
05-02-1430. schepenen Jan van Brakel Steeskens soen daudste ende Gheriit Saelmons soen.
dat Ghiisbert Gherutssoen verkocht heeft aan heer Arnt van Herler de in de getranfigeerde akte beschreven goederen.
Wij Jan van Brakel Steeskens soen d'audste ende Gherijt Saelmons soen scapen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Ghijsbert Gherijts soen ende
heeft vercoft ende opgedragen vor hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwordigen
brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet heren Arnt van Herler ridder erfliken te besitten. Ende Ghijs-
bert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaudt des briefs voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die daer
mit recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren heren Arnt van Herler voirss. den brieff ende 't gehaudt des briefs voirss. jaer
ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartich op sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen.

{bijgevoegde notitie in 15e eeuws handschrift}
Ghijsbert Geritsoen dracht op
H. Aert van Herlair een hofstat
met sijn toebehoerten gelegen tot
Nyewael binnen dijcks, met
dijck.
anno 1430, 5 february.
datering: St. Aaechten dag joncfrou = St. Agathe jonckvrouw = 5 februari
Transfix.
Hangt aan: 10-10-1409
Aanhangend: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246 - Regest nr. 61
05-02-1430. schepenen Jan van Brakel Steeskens soen daudste ende Gheriit Saelmons soen.
dat Ghiisbert Gherutssoen afstand gedaan heeft ten behoeve van heer Art van Herler, ridder, van de hiermee getransfigeerde akte van 1409-10-10.

Wij Jan van Brakel Steeskens soen d'audste ende Gherijt Saelmons soen scepen in Zulichem tugen
dat voer ons comen is Ghijsbert Gherijts soen ende heeft vertegen opten brieff daer desen tegen-
wordigen brieff duersteken is ende op alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet
tot behoeff heren Arnt van Herler ridder erfliken te besitten. Ende Ghijsbert voerss. geloefde van
sijnre wegen allen voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert ende dertich op Sunte Aechten dach der Heiligen joncfrouwen.
datering: St. Aaechten dag joncfrou = St. Agathe jonckvrouw = 5 februari
Transfix.
Hangt aan: 05-02-1430
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 246 - Regest nr. 62
05-06-1430. regest 25a
Jan van Brakell Steeskensz en Aernt de Kock van Delwynen, schepenen in Zulichem, oorkonden dat Aernt van Herier van Zulichem belooft aan Jan van Broechuyssen, heer tot Waerdemburch, op diens wens de brieven te lossen, die hij heeft op de tienden te Rossem, toebehorende aan de heerlijkheid van Ammerzoyen.
Afschrift in inv. no. 19 f. 252.
Datering: 1430 Juni 5 (des 's Maenendachs naer der heylighe Pynxterdach)
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden
Bron: Overigen
07-06-1430. schepenen Aernt die Koc van Delwijnen en Hillen van Aelst
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1430

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Koc van Delwijnen ende Hillen van Aelst, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Doncker Mathijs soen, ende heefft vercofft ende opgedragen voor tsestich gouden
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer dese tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Ghijsbert Hack
tot behoeff der tymmeringen der kercken van Zautboemell erfflicken te besitten. Ende Jan Doncker
voirss. verteech opten brieff ende op't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen alle die gene die van zijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Ghijsbert Hack voirss. tot behoeff der tymmeringen der kercken
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dartich des
woensdages naden Heiligen pynxdach.
des woensdaghes naden Heiligen pynxdach (4 juni) = 7 juni
scan 122-2
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1404
Aanhangend: 18-11-1434
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
17-10-1431. Dieric van Tijel heeft verkocht voor 100 gulden aan Jacop Wouters, ten behoeve van Heilwegen, dochter van Dieric von Tiel, een huis en hofstad met toebehoren, gelegen in het gericht van Brakel. Ten overstaan van Jan van Brakel en Goeswijn van Brakel, schepenen in Zulichem, 1431 oktober 17 (woensdach nae St. Gallendach). 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels afgevallen.
Wij Jan van Brakel ende Goeswijn van Brakel scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Diriic van Tyel
Beriis soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt
sijn een huys ende een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gericht van Brakel tusschen Jonc-
frouwe Steesken {1} van Ghiessen ende Beriis Jans soen, Jacop Wouters soen tot behoeff Heilwigen dochter Dirijck
van Tiel voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit dijck die daer mit recht toe behoert erfliken te
besitten. Ende Diriic van Tyel voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht an vertien sullen. Ende geloefde oeck te waren Jacop voirss. tot behoeff
Heilwigen voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle
voerplicht aff te doen vanden selven dit voirscr. guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren
dusent vierhondert ende een ende dartich des woensdages nae sunte Gallen dach.
datering: St. Gallusdag = 16 oktober, in 1431 was dat een dinsdag. Dus de woensdag daarna was 17 oktober
1. of: Neesken (er loopt een vouw over de eerste letter); maar merk op dat hier http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1441#401 ook sprake is van joffrouw Steesken, en daar is de naam wel goed leesbaar.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 116
05-05-1432. schepenen Pelgrim Doelvoet en Arent van Hyer
bovenschrift: Bruechem

marge: een huijs ende hoffstadt etc., 1432

Wij Pelgrim Doelvoet ende Arent van Hyer scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Willem die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoffstat mit allen
hoerre t?immering? ende potinge ende mit allen hoerre toebehoringe houdende soeventien hont lants
gelegen inden gericht van Bruechem tusschen erffgenamen Jan Vastraets soen ende
erffgenamen Goeswijns vanden Werve, Mechtelt Lonijs dochter in enen eijgendom son-
der thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt geheiten den gemeijnen dijck
erffelicken te besitten. Ende Willem voirss. verteech op dit guet voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Mechtelden voirss. dit guet voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Hier aff is Gerit die Roede een burge. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Mechtelt voirss. Willem die Roede voirss. dit guet voirss. in enen jaerlixen
erffthijns erffelicken te besitten ewelicken ellix tsjaers voir drije gouden Philipps
Burgoenssche schulde genge ende geve off ander guet payment daer voir in gelijcker
weerde alle jair ewelicken op Sunte Philips ende Jacops dach Mechtelden voirss.
te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair ewelicken opten termijn der beta-
linge niet betailt en werde dan soe salder daer nae alle dage naistcomende opten
voirss. thijns wassen ende gaen een peen van enen gueden vlaemschen kleiken. Welcken
peen te gader mitten thijns voirss. Mechtelt voirss. verhalen mach uten guede
voirss. wanneer dat sijs niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heeren dusent vierhondert ende twe ende dartich des manendages na
Sunte Philips ende Jacops dach.
des manendages na Sunte Philips ende Jacops dach (1 mei) = 5 mei
scan 190-2
Transfix.
Aanhangend: 24-04-1435
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110v)
25-11-1433. schepenen Henrick die Porter en Pelgrim Doelvoet
bovenschrift: Bruechem,

marge: opten Haeracker enen mergen, 1433

Wij Henrick die Porter ende Pelgrim Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Eliaes van Aelst ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van
Bruechem opten Haeracker tusschen Roeloff Boyst ende Here Roeloff Gerits soen priester,
Noyde die Wise als Heilige Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Elyaes van Aelst
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene
die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren Noyde die Wise als
Heilige Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende drye ende dartich op Sunte Katherijnen avont.
Sunte Katherijnen avont. = 25 nov.
scan: 182-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
23-02-1434. 1434-02-23. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan Canc verkocht heeft een kamp land in Nieuwaal, geheten Den Hogen Campe en Die Waelwijn. aan Peter Moliaert.
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Heijnric die Porter scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen in Jan Canc ende heeft vercoft ....
regest nr. 72
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 247
18-11-1434. schepenen Henrick die Poerter en Jacop Jans soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1434

Transfixa supra predicta

Wij Henrick die Poerter ende Jacop Jans soen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons ko-
men is Peter Lonys soen als kerckmeister der kercken van Zautbomell ende van wegen die
kercken voirss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir tsestich gulden guet ende geve
die hij als kerckmeister voirss. giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is. Ende alle tgehaut dier brieven als daer in gescreven steet
Noyde die Wise als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heyligen Gheest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. erfflicken te besitten. Ende Peter
Lonys soen als kerckmeyster der kercken voirss. ende van wegen der kercken voirss. verteech
op die brieve ende op tgehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die vander kercken voirss. dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren vander kercken wegen voirss. Noyde die Wijse als Heilige Gheestmeister voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve
voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende
vander kercken wegen voirss. alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende dertich des donre-
dages nae Sunte Martijns dach inden wijnter.
donredages nae Sunte Martijns dach inden wijnter (11 nov) = 18 nov
scan 122-3
Transfix.
Hangt aan: 07-06-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.076v)
1435. Dirick van Brakel herenn soen en Goeswijn va[n] Brakel, schepenen te Zuilichem
Wyllem vann Druetenn als man van jonckffrouwe Guedeldenn dochter heren Steeskens van Brakel wyllener ridder, verkoopt voor 200 gulden 43 verschillende tijnzen aan Gerit Claes soen.
f.46
Wij Dirick van Brakel herenn
soen ende Goeswijn van Brakel schepen in
Zulichem tugen dat voir ons comen is Wyl-
lem vann Druetenn als momber end wytaf-
tige man sins wieffs jonckffrouwe Gue-
deldenn dochter heren Steeskens van Brakel
wyllener ridder ende hefft vercofft ende op-
ghedragenn twe hondert gulden guet ende
gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
tins een gouden vrancrijckssche kroene
genge end gheve off ander guet payment
in ghelicken werde die men jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Peters dach ad cathedram
uit geinten weert die gelegenn is inden ghericht
vann Brakel tusschen Jan van Steenouwen
end Jan vann Weerdenborch. Voert tins enen
audenn guldene schilt munten 's conincks
vann vrancrijks genge end gheve off
ander guet paiment in gelicker weerde

f.46v
dye men jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Peters dach ad cathedrum uyt Tielman Goes-
wins soens geseet dat gelegen is inden ghericht
voirss. tusschen erfgenamen Liesbet Steeskens
ende erve geheitenn die vief gheerden. Voert
tijns enen halvenn vrancrickssche schilt ende
een derdendeel van enen schilt als voirss. is die
menn jaerlix schuldichis te betaelen op Sunte
Peters dach ad Cathedrum uit enen
geseet dat Liesbet Steeskens plach te wesen
gheleghenn inden gericht voirss. tusschenn
Tielman Goeswins soen ende Gherit Jacops soen.
Voert tins een ende viertichste halven grotenn
ghever pennynghe die men jaerlix sculdich is
te betaelen op Sunte Lambers dach uit Vastraet Sweertss
soens hoffstat die gelegenn is inden gericht voirss.
tusschen Peter Peters soen en Bauken die Kec (1). Voert
tins ses pene gever pennynghe die men jaer-
lix schuldich is te betaelenn op Sunte Lam-
bers dach uyt Peter Peters soens hoffstat die
gelegen is inden gericht voirss. tusschen
Vastraet Sweerts soen end Pouwels Jacops soen.
Voert tins vier pont vief schillinghe ende
acht dordrychse plackenn diemen jaerlix sculdich
is te betaelen op Sunte Lambers dach uyt
Pouwels Jacops soens hoffstat die gelegen
is indenn ghericht voirss. tusschen Peter Peters
soenn end Jan opten Hout. Voert tijns ellef-
tehalff groet ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uyt Aernt Goedewercs soens
hoffstat gelegenn ynden gericht voirss. tusschen
Jan Jacops zoen ende Wolfaert Laureins soen.
Voert tijns enen groeten ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betaelenn
op Sunte Lambers dach uyt Henrick Huge
soens Peter Willems soens hoffstat gelegenn
inden gericht voyrss. tusschen Heinken Hu-
ghen soenn ende die moelen steghe. Voert
tijns tyen groet ghever pennynghe dyemen

f.47
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte Lambers
dach uit Heinrick Hughen soens hoffstat ge-
leghen inden ghericht voirss. tusschen Peter
dye Koc ende Bauken van Mille. Voert tijns
twelff groet ghever pennynghe dyemen
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Baukens hoffstat van
Mille gelegenn inden ghericht voirss.
tusschen Heinkenn Hughenn soen
marge: ende Ghiesken Hughen soen
Voert tins
twelff groet ghever pennynghe diemen jaer-
lix schuldich is te betaelen op Sunte Lam-
bers dach uit Ghiesken Hugen soens hoffstat
geleghen inden ghericht voirss. tusschen
Bauken van Mille ende Heinken Hughen soen.
Voert tins die Ghiesbert Hughen soen ende
Huegskenn Laurens soenn schuldich sijn
ellick ses groet ghever pennynghe op
Sunte Lambersdach uit eynre hoffstat gelegen
inden ghericht voirss. tusschen Symonn
Weert end Ghiesken Hughenn soen. Voert
tins twelff groet ghever pennynghe dyemen
jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Simon Jans soens hoff-
stat gelegenn inden ghericht voirss. tusschen
Steeskenn Glummers soen end Ghiesken Hugen
soen. Voert tins twelff groet ghever pennyn-
ghe diemen jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit Steesken Glummers
soens hoffstat gelegen inden ghericht voirss.
tusschenn Simon Jans zoen ende Huge
Hughen soenn. V?oert tins twelff groett
ghever pennynghe diemen jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sinte Lambers dach
uit Huesgken Hugen soens hoffstat gelegen
inden ghericht voirss. tusschen Steesken
Glimmers soen ende erfgenamen Aelbert Don-
kers. Voert tins noch twelff groet ghever
pennynge diemne jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt Huesgkenn Hughen soens hoffstat

f.47v
ghelegenn inden ghericht voirss. tusschen
Steeskenn voirss. ende erffgenamen Aelberts
voirss. Voert tins sestien groet ghever pen-
nynghe diemen jaerlix schuldich is te be-
taelenn op Sunte Lambers dach uit erffgenamen
Aelbert Donckers hoffstat gelegen inden ge-
richt voyrss. tusschen Huegsken Hugen soen
end Dirick Matheus soen. Voert
tijns acht groet ghever pennynghe die
men jaerlix schuldich is te betaelenn
op Sunte Lambers dach uyt Heinken Lau-
reins soens hoffstat gelegen inden gericht
voirss. tusschen Huegsken Hugen soen end
Peter die Velkener. Voert tins tien groet ge-
ver pennynghe dye men jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uit Dyrick Matheus soens hoffstat gelegen
inden ghericht voyrss. tusschen Hermann
Maes soen ende erfghenamen Aelbertt
Donckers. Voert tins vieff groet ghever
pennynghe die men jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt Peter Velkeneers soens hoffstat gelegen
indenn ghericht voirss. tusschen Herman
Maes soen ende Heinken Laurens soen. Voert
tijns vyefftien groet ghever pennynghe
die men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit Herman Maes soens
hoffstat ghelegen inden gericht voirss. tus-
schen Matheus Jans soenn ende Dyrick Ma-
theus soen. Voert tins vier groet ghever
pennynghe dyemen jaerlix schuldich
is te betaelenn op Sunte Lambers dach uyt
Matheus Jans soens hoffstat gelegenn
inden ghericht voirss. tusschen Peter van
Hodijck ende Herman Maes soen. Voertt
tijns noch twe groet uyt Matheus Jans
soenns hoffstat dyemen jaerlix schuldich

f.48
is te betaelenn op Sunte Lambers dach tusschen
Peter van Hodic end Herman Maes soenn
voirss. Voert neghen ende twyntich groet
tijns dye men jaerlix schuldich is toe
betaelen op Sinte Lambers dach uit Peters
hoffstat van Hodic gelegenn inden ghe-
richt voirss. tusschen Matheus Jans soen
end Laurens die Koc. Voert tins drie pont
ghever pennynghe die men jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt Laurens Kocs hoffstat geleghen inden
ghericht voirss. tusschen Vastraet Sweerts
soen end Peter van Hodic. Voert tins vier-
tiendehalf groet ghever pennynghe dye
men jaerlix schuldich is te betaelen op
Sunte Lambers dach uyt Peter Peters
soens hoffstat geleghen inden ghericht
voyrss. tusschen Vastraet Sweerts soen end
Peter Peters soenn. Voert tijns derdenhalven
schillinck ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich ys te betaelen op Sunte
Lambers dach uit Jan Stofkens
soens hoffstat ghelegen inden ghericht
voyrss. tusschen Jan uten Hout ende
Wolpaert Laurens soenn. Voert tijns viertien-
dehalf groet ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich ys toe betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Wolfaert Laurens
soenn hoffstat ghelegen inden gericht
voyrss. tusschen Aernt Goedewert soenn
end Jan Stofkens. Voert tijns drie
groet ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is toe betaelen op Sunte
Lambers dach uyt Johan Nelen
hoffstat geleghen inden ghericht
voyrss. tusschen Jan Jacops soen ende
Wyllem Aelbert soen. Voert tijns vief
groet ghever pennynghe dye men

f.48v
jaerlix schuldich is toe betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Jan Jacops soen hof-
stat gelegen ynden ghericht voirss. tus-
schen Jan die Neve end Aernt Goedewert soen.
Voert tins acht pennynghe ghever pennynge
diemen jaerlix schuldich ys toe betaelen
op Sunte Lambers dach uit eenre hoffstat
dye wyllener Ghentkens plach toe wesen
gheleghen inden ghericht voerss. tusschen
Wyllem Ghiesberts soen end Jan dye
die Swacke. Voert vier schillinghe ghever
pennynghe dye men jaerlix schuldich
is toe betaelenn op Sunte Lambers dach
uyt eenre hoffstat dye willner plac Ge-
ryth Kosters plach toe wesenn gelegen
inden ghericht voirss. tusschen dye
wieff was Roeloff Mercelys soen end
erve Sunte Jans outaer dat gesticht is
inder kerckenn van Brakel. Voert tijns
ses pennynghe ghever pennynghe diemen
jaerlix schuldich is te betaelenn op Sunte
Lambers dach uit Peters des Moleners
hoffstat gelegen Wyllem Jacops soens
hoffstat gelegen inden Ghericht voyrss.
tusschen Jacop Wouterss. soen ende Glum
mer Glummers soen. Voert tins vier scillinge
ghever pennynghe diemen jaerlix schul-
dich is te betaelenn op Sunte Lamberss
dach uyt Peters tsmolleners hoffstat inde
ghericht voyrss. tusschen Mechtelt van
Reins ende Jan Conincs soens soen. Voertt
tijns derdenhalven schullinck ghever
pennynghe die men jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt eenre hoffstat dye Heinrick Jacobbs
plach te wesenn ghelegen inden ghericht
voyrss. tusschen Dirick van Brakel ende

f.49
Jan ?Robbert. Voert tins derdenhalven scillinck
ghever pennynghe diemen jaerlix schuldich
is te betaelen op Sunte Lambers dach
uyt derdenhalven morghen lands gelegen
inden ghericht voyrss. die Broes van Reijns
toe behoeren tusschen Otten van Vuern end
Jan Wyllems soen int smaelf?oesken ge-
legenn. Voert tins dordenhalffen scillynck
ghever pennynghe diemen haerlix schuldich is te
betaelen op Sunte Lambers dach van den
lande dat Dirick van Brakel toe behoert
geleghen inden ghericht voyrss tus-
schen die sluesenn tusschen Dirick
voyrss. end Berys van Tiel vourss.. Voert
tijns ses pennynghe ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit here Claes
Claes vann Brakel priester halven morgen
lands die Margriet Ykens plach te wesen
gelegen inden gericht voirss. oft den auden
dijck tusschen Jan van Weerdenberch ende
Jan van Tiel Berys soen. Voert vierdenhalve
schyllinck tins ghever pennynghe dye
men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach die Dirick
van Brakel end Jan van Brakel schul-
dich sijn uit enen campe lands gelegen
inden gericht voirss. oft tusschen dye
slusen tusschen Dirick voyrss. ende landt
des Heiligen Geests van Brakel. Voert
tins twe schillinge ghever pennynghe
diemen jaerlix schuldich is te betae-
len op Sunte Lambers dach uit twe
morghen lands gelegen inden gericht
voyrss. oft 't hout die t'eijnde Goedercs soenn
toe behoeren tusschen Vastraet Sweerts soen
ende Ghiesbert here van Hemert. Voert

f.49v
tins drie schillinghe ghever pennynghe
die men jaerlix schuldich is te betaelen
op Sunte Lambers dach uit drie morgen
lands die Broes van van Reijns toebehoeren
gelegen inden gericht voirss. in die lenn?-
ghe tusschen Zegher Jans soen ende Jan
Hermans zoen oft den zochevel. Voert tins
drie scillinge ghever pennynghe die men
jaerlix schuldich is te betaelen op Sunte
Lambers dach uit drie morghen lands
die Vranck Jan Vrancken soens soen toe
behoerenn gelegen ynden gericht voirss.
oft de zochevel tusschen Zegher Jans soen
ende Jans Hermans soen off wie daer
mit recht lant gelegen sijn an beiden
sieden. Voert tins enen schillinck ghever
pennynghe diemen jaerlix schuldich is
te betaelen op Sunte Lambers dach uit
enen morghen landts die den cureit
der kerken van Brakel mit sijnen ge-
sellen toebehoert die Ghiebe Konincs
plach te wesen inden gericht voirss. in die
corte bevynge tusschen Otte van Vuern ende
erve des cureits der kercken voirss. Gerit
Claes soen in enen eijgendom te bueren
te hebben ende erflicken te besitten ende
Wyllem van Drueten als momber voirss.
verteech opten tins voirss. end geloefde
daer op doen te vertien allen dye
ghene die daer mit recht op vertien
sullen end gheloefde oeck te warenn
Gherits Claes soen voirss. den tins voyrss.
jaer ende dach als recht is voer allen
die ghene die ten recht comen wyllen
ende alle voirplicht af te doen van den
selven die rasuer Steesken Glummers
soen loven wij guet. In oerconde onser

f.50
literen gegeven int jaer ons Heren duysent vier
hondert ende vieff ende dartich etc.

er is geen dag of maand gegeven. Na de akte volgt een wit stuk alsof de akte nog niet helemaal is overgeschreven.

(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.46 t/m f.50)
23-04-1435. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: een huijs etc. van XVII hont, 1435

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Willem die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoffstat mit allen hoerre
potinge ende mit allen hoerre toebehoerige houdende soeventien hont lants gelegen inden
gericht van Bruechem tusschen erffgenamen Jan Vastraets soen ende erffgenamen Goeswijns
vanden Werve behoudelicken Mechtelt Lonys dochter alle hoers recht dat sij heeft inden
guede voirss. Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heijlige
Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgen-
dom mit thijns die Mechtelt voirss. daer mit recht uyt heefft, ende mit dijck die daer
mit recht toebehoirt geheiten den gemeijnen dijck erffelicken te besitten. Ende Willem
die Roede voirss. verteech op dit vercoffte goet voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te
waren Noyde die Wise als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. dit vercoffte goet voirss. jaer ende dach als recht is voir alle
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Voirt Gheerlic die Roede ende Geert die Roede sijn brueder vertegen op dit vercoffte
goet voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten
ende geloeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich
des saterdages nae Paesdach.
des saterdages nae Paesdach (17 april) = 23 april
scan 158-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095v)
24-04-1435. schepenen Pelgrim Doelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1435

Transfixa supra predicta

Wij Pelgrim Doelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen
is Mechtelt Lonijs dochter mit hoeren gecoren momber ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende geve die zij giede dat haer betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs. als dair
in gescreven steet Noijde die Wise als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te
besitten. Ende Mechtelt mit horen gecoren momber voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
van hoerre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van
hoerre wegen Noijde die Wise als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heilige Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als
recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vijffende dertich opten Beloken Paesdach.
opten Beloken Paesdach = 24-April
scan 191-1
Transfix.
Hangt aan: 05-05-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.111)
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Wij Goeswijn van Brakel ende Pelgerym Doelvoet scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Aernt
van Herler van Zulichem ende heeft geloeft te waeren Jan Jan Peterss. ten ewigen daegen voir allen die
die geen die ten recht comen willen een hofstat dat den Raephoff te heiten plach gelegen inden gericht
van Zulichem inden Haeren tusschen den Waeldijck an die een side ende den Groeten Vorn an die ander
side streckende vander nyerstegen tot Aernts wilgen van Herler toe voir enen gouden burgoensschen
Philipps scilt ende voir ?een gouden Aernijmsschen gulden die die vier drye voirss. scild weert sijn off
ander goet payment daer voir in gelijcker weerde te betaelen gelijck die scepen brieff inhelt die
Aernt van Herler voirss. daer aff heeft. In oerconden onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende vijff ende dertich des donredages nae sunte Servaes dach.

keerzijde
1435
Ghesaet .... Groten Vorn (1)
.42.
1. De inventaris stelt "Blijkens een aanteekening in dorso is Jan Jan Peters zoon dezelfde als Jan de Groot." Maar dat is abuis, er staat "ghesaet .... den groten vorn", dus dat slaat op de lokatie.
Datering: St. Servaas is 13 mei. In 1435 was dat op een vrijdag. Dus de donderdag daarna is 19 mei.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97 - Regest nr. 10
26-05-1435. schepenen Pelgrim Deelvoet en Jacop Jans soen
bovenschrift: Delwijnen
marge: desen thijns is gelost
marge: Paschen, VI 1/2 arn. gulden

Wij Pelgrim Deelvoet ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is Jan
van Balveren ende heeft uytgegeven een huys ende een hoffstat mit allen horen toebehoeren gele-
gen inden gericht van delwijnen tusschen die gemeyn strate ende Jan van Balveren voirss.,
Jan vanden Hoeve. In enen jairlixen erffthijns erfflicken te besitten ewelicken alle jair voir
soevendalven gouden arnemssche gulden die Hertoge Reynout heefft doen slaen genge ende
geve off ander goet payment in gelycken weerde opten Paischdach ende voir soeven goede
capoen op Sunte Martijns dach inden wynter. Jan van Balveren voirss. tot thijns recht te
betalen. Ende Jan van Balveren voirss. heefft geloefft Jan vanden Hoeve voirss. dir voirss. goet
ewelicken te waren voir allen die gene die ten recht komen willen voir den thijns voirss.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich
opten Ses ende tweyntichsten dach inder maent van meye.
scan 130-2
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
28-06-1435. schepenen Dirck van Brakell Here Jans soin en Jacop Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Werner cij.. anders III mergen, 1435

Wij Dirck van Brakell Here Jans soin ende Jacop Jans soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Zander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren momberen,
kynder Sanders voirss. ende hebben vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende
geve die sij gieden dat hem betaelt sijn soevendalff hont lants ende dartien roeden
lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Werner tusschen Lambert Clap aen
d'een sijde Arnt Struve ende Sander voirss. aen d'ander sijde. Voirt tweltalff hont lants
gelegen inden gericht voirss. ende acht roeden lants op die Hocstocken tusschen Goeswijn
vanden Hoeve ende Godert Claes Heijmen soen Noyde die Wise als Heilige Geestmeister
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest
voirss. in enen eijgendom mit thijns die die Heilige Geestvoirss. daer mit recht
uijt heefft ende mitten gemeijnen dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Behoudelicken Hubert soen Sanders voirss. sijns rechts dat hij heefft inden
lande voirss. Ende Sander vanden Hoeve, Dirck, Jutte ende Abe mit hoeren gecoren mom-
beren voirss. kijnder Sanders voirss. vertegen op dit vercoffte lant voirss. ende geloeffden dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden
pock te waeren Noyde den Wisen als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen
des Heiligen Geest voirss. dit vercoffte lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Hier aff here Roeloff Gerits soen priester ende Rutger Bout sijn burgen ongesceiden.
Voirt Sander voirss. heefft geloefft Hubert sijnen soen doen te vertijen op dit voirss.
lant op Sunte Remeio? dach naistcoemende over vijff jaren tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dartich des dinxsdages na des Heijligen
sacraments dach.
des dinxsdages na des Heyligen sacraments dach (9e donderdag na pasen = 23 juni) = 28-juni
(9e zondag is 26-juni, dus 9e donderdag is 23-juni)
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 099v / s. 168-1)
30-07-1437. schepenen Gerit die Poirter en Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: ...ens .... wilhelmus scild. 1437

Wij Gerit die Poirter ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Ghijsbert Claes Broes? soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huys alsoe groet ende alsoe cleijn als getymmert
steet inden gericht van Bruechem op een hofstat die den Heiligen Geest van Zautbomell
toebehoirt gelegen tusschen Heeren Roeloff Gerits soen ende Maes Vastraets soen off wie daer
mit recht lantgelegen sijn aen d'een sijde ende Aernt van Romdt aen d'ander sijde, streckende
metten enen eijnde aen Gheerlic Jans Roeden soen ende metten anderen eijnde aen die gemeijn stege
Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heijligen Geest van Zautboemell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in eenen eijgendom erfflicken te hebben ende
te besitten. Ende Ghijsbert voirss. verteech op dit huys voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Noyde die Wise als Heijlige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest
voirss. dit huys voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Dat dit geschiet was doe gaff
weder Noyde die Wise als Heilige Geestmeyster voirss. van wegen der tafelen des Heiligen
Geest voirss. Ghijsbert Claes Broes soen voirss. dese hofstat mitter husinge voirss. In enen
jairlixen erfftijns erffelicken te besitten welcken ellics tjaers voer anderhalven Gwilhel-
mus gouden hollanssche schilt genge ende geve off voir ander goet payment in gelijcken
werde alle jaire ewelicken op Sunte Remeis dach der tafelen des Heilige Geest voirss.
tot thijns recht te betalen. Behoudelicken onse Vrouwen Altairs dat gesticht is inden
kercken van Bruechem tyen schillinge tijns jairlix te boeren ende te hebben gelijck als dat
altaer voirss. daer mit recht uyt heefft. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heeren dusent vierhondert ende soeven ende dertich des dynxdages nae Sunte Jacopsdach.
des dynxdages nae Sunte Jacopsdach (25 juli) = 30 juli
scan 157-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095)
1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen
Geryt Claes soen verkoopt een tijns aan aan Jan van Broeckhuysen heer tot Weerdenborch en tot Amerzoyen
Wij Jan van Ghiesen ende Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voor
ons comen is Geryt Claes soen end hefft ver-
cofft end opgedragen voir viefftich gulden
guet end gheve die hij ghiede dat hem betaelt
sijn den brieff daer desen tegenwoerdigenn
brieff doersteecken is ende alle 'te gehoudt des
brieffs als dayr yn gescreven steet Jan
van Broeckhuysen here tot Weerdenborch ende
tot Amerzoyen erflicken te besitten. Ende
tweede helft vd akte met datering ontbreekt en lijkt nooit te zijn ingeschreven. Gezien de rest van de akten in dit boek moet dit ook in 1438 geweest zijn.

[T14?]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.14v)
15-03-1438. schepenen Jan die Groet en Gherit Saelmons soen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In Sanders campe VI 1/2 hont, 1438

Wij Jan die Groet ende Gherit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Herman Spiegell Gerit Hollen soen ende heefft vercofft ende opgedragen voer vijff-
tich gulden guet ende gheve die hij giede dat hem betailt sijn soevendalff hont lants
gelegen inden gericht van Kerckwijck in Sanders campe, tusschen Eghen den Roede ende
Gherit die Weert, Goeswijn Ghijsberts soen in enen eygendom sonder thijns ende sonder
dijck erfflicken te besitten. Ende Herman Spiegell voirss. verteech op dit lant voirss. ende
geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Goeswijn Ghijsberts soen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier-
hondert ende acht ende dertich opten vijfftienden dach inder maent van merte.
scan 124-1
Transfix.
Aanhangend: 12-06-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
25-07-1438. schepenen Jan van Giesen en Gerytt Saelmons soen.
Catrijn, vrouw van wijlen heer Jan van Rossem, ridder, draagt een tijns op aan Gheryt Claessoen.
marge: Jan Aernt soen geheiten die sn?ier X cappuinen end X hoenre

Wij Jan van Giesen end Gerytt
Saelmons soen, scepenn in Sulichem
tugen dat voer ons comen is vrou-
we Catrijn dye wijff was heren Jans
van Rossem willeneer rydder myt
horen gecoren momber end hefft vercofftt
end opgedragen voir vyefftich guldenn
guet end gheve dye si ghiede dat hyer be-
taelt sijn tijns tien hoenre erfflix tijns al-
le jaer ewelycken op Sunte Lambers dach
te betaelen end tien cappoen erfflix tijns
alle jaer ewelycken dye ene helfft van-
den voerss. cappoenen op Synte Mertens dach
ynden wynter end dye ander helft helft
vanden voerss. cappoenen opten korsdach te
betaelen uyt eenre hoffstat end uyt alle
hoer toebehoerynge gelegen inden gericht
van Brakel die Lauwerenss dye Koc toe-
behoert tuschen Henrick Gheryts soen end
erffgenamen Vastraet Sweerts soen Gheryt
Claes soen in enen eijgendom erfliken
te hebben end te besytten. End vrouwe Kate-
rijn met horen gecoren momber voerss. ver-
teech opten tijns voyrss. end geloeffde daer
op doen te vertien allen dye ghene dye daer
myt recht op vertien sullen. End geloefde
oick te waren Geryt Claes soen voerss. den
tijns voerss. jaer end dach als recht is voir
allen die gene dye ten recht comen wyllen
end alle voerplicht aff te doen van den
selven woert Jan van Rossem heren Jans
soen verteech opten tijns voyrss. tot behoeff
Gerit Claes soen voerss. erfflicken te besitten
end geloeffde van sijnre wegen alle
voerplicht aff te doen vanden selven.
In oerconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons heren M CCCC ende acht ende dartich opten
vyventweintigsthen dach inder maent van
julyo.
[T12]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.11v+12)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Katerijn, vrouw van wijlen heer Jan van Rossem, ridder, draagt een tijns op aan Gheryt Claessoen.
marge: Jan Gerit zoen I 1/2 cappuyn

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrowue Kate-
rijn dye wijff was heren Jans vann
Rossem wyllener rydder mit horenn
gecoren momber end hefft vercofft end
opgedragen voer vyefftich gulden guet ende
end gheve die sij giede dat hoer betaelt
sijnn tijns enen cappoen op Sinte Lambers dach.
End enen halven cappoen op Sinte Mertens
dach ynden winter erflix tins alle jaer ewe-
lijcke te betaelen uyt eenre hoffstat ende uit
alle hore toebehorynge die Herman St?oo?nt toe
behoert gelegen inden gerycht van Bra-
kel tuschen Derick Gheryts soen ende Gerit
Jacops soen Geryt Claes zoen in enen eijgen-
dom erflicken te hebben ende te besyttenn
end vrouwe Caterijn met horen gecoren
momber voirss. verteech op ten tijns voerss.
end geloefde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer myt recht op vertien
sullen end geloefde oeck te waren Ge-
ryt Claes zoen voerss. den tijns voerss. jaer
end dach alst recht is voer allen die
ghene die ten recht comen wyllen end
alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven voert Jan van Rossem herenn
Jans zoen verteech op ten tijns voerss. tot
behoeff Gerit Claes zoen voerss. erfflicken
te besitten end geloeffde van sinre
wegen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Int jaer ons heren duysent vier hon-
dert end acht end dartych optenn
vyeff end tweintichsten dach in-
der maent van julio.
[T13]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.12v+13)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gherit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn weduwe van heer Jan van Rossem rydder verkoopt een tijns aan Gherit Claeszoen.
marge: Dyrck Vasteritss. I 1/2 cappuyn

Wij Jan van Ghiesen ende Gherit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katerijn dye
wijeff was heren Jans van Rossem wyllener
rydder myt horen gecoren momber end hefft ver-
cofft end opgedragen voyr viefftich gulden
guet end gheve dye si ghiede dat haer
betaelt sijn tijns ander halven cappuyn
erfflix tins alle jaer ewelycken op Sunte Mer
tijns dach inden wynter toe betaelen
uyt eenre hoffstat end uyt alle haer toebehorin-
ge die Vastraet Sweerts soen plach toe beho-
ren gelegen inden gericht van Brakel
tusschen Peter Peters soen end Laureins dye
Kec (1) Gherit Claeszoen in enen eijgendom
erflycken toe hebben end te besytten ende
vrouwe Katerijn myt horen gecoren momber
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end geloefde
daer op doen te vertijen allen dye ghene
dye dair mit recht op vertijen sullen end
geloeffde oeck te waren Gerit Claeszoen voirss.
den tijns voirss. jaer end dach alst recht is
voer allen die gene dye ten recht comen
wyllen end alle voyrplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tins voyrss.
tot behoeff Geryt Claes voyrss. erflicken toe be-
sytten end geloeffde van sinre wegen alle voor-
plycht aff te doen van den selven in
oorkonde onser literen gegeven int jaer ons
heren duysent vierhondert ende acht ende dar-
tich opten vyeff ende tweijntichsten dach in-
der maent van Julie.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
[T14]
Transfix.
Aanhangend: 1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.14+14v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, wed. van ridder Jan van Rossem, verkoopt een tijns aan Gerit Claessoen.
marge: Jan Geritss. II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen ys vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem wyl-
lener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
viefftich gulden guet end gheve dye
sij ghiede dat haer betaelt sijn tijnss
enen cappuyn op Sunte Lambers dach end
enen cappuyn op Sunte Mertins dach
inden wynter erflix tins alle jaer ewelicken
te betaelen uyt eenre hoffstadt end uyt
alle haer toebehoerynge gelegen inden
gericht van Brakel tuschen Gherit Jacops.
zoen end Tielman Goeswijns zoen Geritt
Claes zoen in enen eijgendom erflicken te
hebben end te besitten end vrouwe Kate-
rijn mit horen gecoren momber voyrss.
verteech opten tins voirss. end geloeffde
daerop doen te vertien alle dye ghene
die dair myt recht op vertien sullen end
geloeffde oeck te waren Gerit Claes
zoen voirss. den tins voirss. jaer end dach
als recht is voer allen die ghene die ten
recht comen wyllen. End alle voerplicht
aff te doen vanden selven. Voert Jan
van Rossem heren Jans soen verteech op
ten tijns voirss. tot behoeff Gherit Claes zoen
voirss. erflicken te besitten end geloeffde
van sinre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven in oerconde onser lite-
ren. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vierhondert end acht ende dar-
tych opten vieff ende tweijntichsten dach
inder maent van Julye.
[T15]
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.15+15v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen
Vrouwe Katerijn, wed. van ridder here Jans van Rossem, verkoopt een tijns aan Gerit Claes soen
marge: Jan Geritss. I 1/2 cappuyn Adriaen Johan Gerritsoen in dye Moelenstege

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is vrouwe Katerijn die wieff
was here Jans van Rossem wyllener
rydder myt horen gecoren momber ebde
hefft vercofft end opgedragen voir vief-
tich gulden guet end gheve die sij gie-
de dat haer betaelt sijn tins enen cappuyn
op Sunte Lambyrs dach end enen halven
cappuyn op Sunte Mertins dach yn
den wynter erflix tins alle jaer ewelic-
ken te betaelen uyt eenre hoffstadt ende
uit alle haer toe behoerynge die Herman
scout toe behoert gelegen ynden gericht
van Brakel tusschen Dirick Gerits soen
end Gerit Jacops soen, Gerit Claes soen
in enen eijgendom erflicken te hebben
end te besitten end vrouwe Katerijn myt
horen gecoren momber voirss. verteech opten
tijns voirss. end geloeffde daer op doen
te vertien allen die gene die dair mit
recht op vertien sullen end geloeffde oeck
te waren Gerit Claes zoen voyrss. den tijns
voirss. jaer end dach alst recht is voer
allen dye gene die ten recht comen
wyllen. End alle voerplicht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tins voirss. tot
behoeff Gerit Claes zoen voyrss. erflicken
te besitten end geloeffde van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van den selven
in oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vyer-
hondert ende acht ende dartych
opten vyeff ende tweijntichsten
dach inder maent van
Julye.
[T16]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.16v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen
Vrouwe Katerijn, wed. van ridder heren Jan van Rossem, verkoopt een tijns aan Gerit Claess zoen
marge: Peter Heinricss. Gosen Steskens III cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn
dye wieff was heren Jan van Rossem wil-
lener ridder mit horen gecoren momber end
hefft vercofft end opgedragen voir viefftich
gulden guet end gheve dye sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins enen cappuyn op
Sunte Lambers dach end enen cappuyn op
Sunte Mertijns dach inden wynter end
enen cappuyn opten korsdach erflix tins alle
jaer ewelicken te betaelen uit eenre hoffstat
end uyt alle haer haer toe behoerynge Dirick Ma-
theus zoen toe behoert, gelegen inden ge-
richt van Brakel tusschen Giebe Bonin?c end
erfgenamen Aelbert Donckers Gerit Claess
zoen in enen eijgendom erflicken te hebben
end te besytten. End vrouwe Katerijn
myt horen gecoren momber voyrss. verteech op-
ten tijns voirss. end geloeffde dair op doen
te vertijen allen die ghene die dair mit recht
op vertien sullen ende geloeffde oeck te wa-
ren Gerit Claeszoen voyrss. den tins voyrss.
jaer end dach alst recht is voer allen dye
ghene dye ten recht comen wyllen end alle
voerplicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem here Jans soen verteech op-
ten voyrss. tijns tot behoeff Gerit Claeszoen
voirss. erflicken te besitten end geloefde van
sinre wegen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end XXXVIII opten
vieff ende tweijntichsten dach inder maent
van Julio.
[T17]
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.17v+18)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Jan Matheuss. geheiten Jan van Drongelen IIII cappuyn ind II hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voer
ons comen is vrouwe Katerijn die wyeff
was here Jans van Rossem wyllener rid-
der myt horen gecoren momber ende
heft vercofft end opgedragen voer viefftich
gulden guet end gheve die sij ghiede
dat haer betaelt sijn tins twe hoenre end
twe cappuyn op Sunte Lambers dach
end enen cappuyn op Sunte Mertins dach
inden winter end enen cappuyn opten
korsdach erflix tins alle jaer ewelicken
te betaelen uyt eenre hoffstat end uyt
alle haer toebehoeringe die erfgenae-
men Heinrick Hugen soens toebehoert
gelegen inden gericht van Brakel tus-
schen Laurens van Mille end Peter dye
Kec (1) Gerit Claeszoen in enen eijgendom
erflicken te hebben end te besitten ende
vrouwe Katerin myt horen gecoren mom-
ber voirss. verteech opten tijns voirss. ende
geloefde daer op doen te vertien alle
die gene die dair mit recht op vertien
sullen. End geloeffde oeck te waren Ge-
rit Claeszoen voirss. den tins voirss. jaer
end dach als recht is voer alle die gene
die ten recht comen wyllwn end alle voer-
plicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem here Jans zoen verteech op-
ten tijns voirss. tot behoef Gerit Claes zoen
voirss. erflicken te besitten end geloeffde van
sinre wegen alle voirplicht aff te doen
van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC end XXX
VIII opten vieff end tweijntichsten dach inder
maent van Julye.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
[T18]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.18v+19)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Claes Jansz. geheiten die Coninck V smaele hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen ys vrouwe Katerijn dye
wieff was here Jans van Rossem wille-
ner ridder mit horen gecoren momber ebd
hefft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tich gulden guet end geve die sij ghiede
dat haer betaelt sin tins vief hoenre erf-
flix tins alle jaer ewelicken op Sunte
Lambers dach te betaelen uit sijnre
hoffstat end uit alle haer toe behoeringe
gelegen inden gericht van Brakel die
Jan Joseph toe behoert tusschen Diric van Bra-
kel end Jan Jans soen Gherit Gerit Claes
soen in enen eigendom erflicken te hebben
end te besitten. End vrouwe Katerin voirss.
mit horen gecoren momber verteech opten
tins voirss. end geloeffde daer op doen
te vertien alle die ghene die daer myt
recht op vertien sullen end geloeffde oeck
te waren Gherit Claeszoen voirss. den tins
voirss. jaer end dach als recht is voer alle
die gene die ten recht comen wyllen. End
alle voirplicht aff te doen van den
selven. Voert Jan van Rossem here Jans
zoen verteech opten tins voirss. tot behoeff
Gerit Claes zoen voirss. erflicken te besitten
end geloeffde van sinre wegen alle voerplicht
aff te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC end XXXVIII opten vieff ende twein-
tichsten dach ynder maent van Julio.
[T19]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.20)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Gosen Steskens VIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn dye
wieff was here Jans van Rossem
willener ridder myt horen gecoren mom-
ber end hefft vercofft end opgedragen voir
viefftich gulden guet end gheve die si gie-
de dat haer betaelt sijn tins drie cappuin
op Sunte Lambers dach drie cappuyn
op Sunte Mertins dach inden wynter
end twe cappuyn op ten korsdach te betae-
len uit eenre hoffstat end uit alle haer toe-
behoerynge die erfgenamen Aelbert Donckers
toe behoert gelegen inden gerycht vann
Brakel tusschen Dirick Matheus zoen end
Huge Hugen soen alle yaer ewelicken den
voyrss. tins opten termijnen voirss. te betaelen
end vrouwe Katerijn myt hoeren gecoren
momber voyrss. verteech opten tijns voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen
die gene die dair myt recht op vertien sul-
len end geloeffde oock te waren Gerit Claes
soen voirss. den tins voirss. jaer end dach
als recht is voer allen die gene die ten
recht comen wyllen ende alle voer-
plicht aff te doen vanden selven voort
Jan van Rossem here Jans soen verteech
opten voyrss. tins tot behoef Gerit Claes zoen
voirss. erfflicken te besitten end geloefde
van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven in oerconde onser literen.
Gegeven ynt jaer ons Heren M CCCC end XXXVIII
opten XXV dach inden maent van Julio.
T20
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.21)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: heer Ot II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
moens soen scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katerijn dye
wijff was here Jans van Rossem wille-
ner ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end geve dye
sij ghiede dat haer betaelt sin tins enen
cappoen op Sunte Lamberss. dach voer vief
tich gulden guet end enen cappoen
op Sunte Martens dach inden wyn-
ter erflix tins alle jaer ewelicken te
betaelen uyt eenre hoffstadt end uyt
alle haer toe behoerynghe dye Gerit
Jans zoen toe behoert gelegen inden
gericht van Brakel tusschen dye ge-
mein stege off strate an den side ende
die daer mit recht lantgelegen an d'an-
der side Gerit Claeszoen in enen eigen-
dom erflicken te hebben end toe besit-
ten. End vrouwe Katerijn mit horen
gecoren momber voerss. verteech opten
tijns voerss. end geloeffde daer op doen
te vertien allen die gene die daer mitt
recht op vertien sollen end geloeffde
oeck te waren Gerit Claeszoen voirss.
den tijns voirss. jaer ende dach alst
recht voer allen dye gene dye ten recht
comen wyllen end alle voerplicht af
te doen van den selven. Voert Jan
van Rossem here Jans soen verteech
opten voirss. tijns tot behoeff Geritt
Claeszoen voirss. erflicken te betaelen ende
geloeffde van sijnre wegen alle voer-
plicht aff te doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven intt
jaer ons Heren duysent vier-
hondert end acht ende
dartych op ten vyeff ende
tweijntichsten dach inder maent
van Julyo.
[T21]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.22)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Jan Gerit soen II cappuinen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is vrouwe
Katerijn die wieff was here Jans van
Rossem willener ridder mit horen geco-
ren momber end hefft vercofft end op-
gedragen voer viefftich gulden guett
end gheve die si ghiede dat hoer be-
taelt sijn tijns enen cappoen op Sunte
Lambers dach end enen cappoen op Sunte
Mertijns dach inden wijnter erflix
tijns alle jaer ewelijcke te betalen
uit eenre hoffstat end uit alle hair toe-
behoeringhe die Peter die Velkeneer toe
behoert gelegen inden gericht van
Brakel tusschen Herman Mals soen ende
erfgenamen Aelbert Donckers Gerit Claes
soen in enen eigendom erflicken te
hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijn mit horen gecoren momber
voirss. verteech opten tijns voirss. ende ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
die gene die daer mit recht op vertien
sullen. Ende geloeffde oeck te waren
Geryt Claeszoen voerss. den tins voirss.
jaer end dach alst recht is voer allenn
die ghene die ten recht comen willen
end alle voerplicht aff te doen vanden
selven. Voert Jan van Rossem here Jans
soen verteech opten tijns voerss. tot be-
hoeff Gerijt Claes soen voerss. erflicken te
besitten end geloeffde van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van den sel-
van. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier
hondert end acht end dartich optenn
vyeff end tweijntichsten dach in
der maent van Julyo.
[T22]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.23+23v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Sander van Tuyl VI hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is vrouwe Ka-
terijn die wieff was heren Jans van
Rossem willener ridder mit horen geco-
ren momber end hefft vercofft ende op-
gedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die si ghiede dat hoer be-
taelt sijn tins ses hoenre erflix tins al-
le jaer ewelicken op Sunte Lambers
dach te betaelen uyt eenre hoffstat ende
uit alle haer toebehoirynge gelegen
inden gericht van Brakel dye Reijm-
bout Gheryts soen toebehoert tuschen
Jacop vander Heide end erve Sunte Jans
outaer dat gesticht is inder kercken
van Brakel Gerit Claeszoen in enen
eygendom erflicken te hebben end te be-
sitten end vrouwe Katerijnn mit horen
gecoren momber voirss. verteech op ten tins
voirss. end geloeffde daer op doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op ver-
tien sullen end geloeffde oeck te waren
Gerit Claes soen voerss. den tins voerss. jaer
end dach alst recht is voer allen dye
ghene die ten recht comen willen end
alle voerplicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem here Jans zoen
verteech opten tins voerss. tot behoeff
Gheryt Gh Claes zoen voerss. erflicken te
besitten end geloeffde van sijnre we-
gen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen
Gegeven int jaer ons Heren duisent
vyerhondert end acht ende dartich op
ten vyeff ende tweintichsten dach
inder maent van Julio.
[T23]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.24+24v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: transfix

Wi Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem
willener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft ende opgedragen voyr
viefftich gulden guet end gheve dye
sij ghiede dat hoer betaelt sijn den
bryeff daer desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehoudt des brieffs
als daer yn geschreven steet Geryt Claes zoen
erflicken te besitten end vrouwe Katerijn
mit horen gecoren momber voirss. verteech
opten brieff end op 't gehout des brieffs voyrss.
end geloeffde daer op doen te vertien allen
die ghene dye daer mit recht op vertien sul-
len end geloeffde oeck te waren Gerit Claes
zoen voerss. den brieff end 'te gehout des briefs
voyrss. jaer end dach alst recht is voer allen
dye ghene dye ten recht comen wyllen ende
alle voerplicht aff te doen van den sel-
van. Voert Jan van Rossem here Jans zoen
verteech opten brieff end op 't gehoudt des
brieffs voirss. tot behoeff Geryt Cleas
zoen voirss. erflicken te besitten ende ge-
loeffde van sinre wegen alle voerplycht
aff te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren duisent
vierhondert end acht ende dartich opten vief
ende twyntichsten dach inder
maent van julie.
[T24]
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1401
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.25v+26)
25-07-1438. Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: .. koster in ...

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen schepen in Zulichem
tugen dat voir ons comen is vrouwe
Katerijn dye wieff was here Jans
van Rossem willener ridder mit horen
gecoren momber end hefft vercofft
end opgedragen voer vyefftich gulden
guet end gheve dye si ghiede dat haer
betaelt sijn tins twe cappoen erflix tijns
alle jaer ewelicken op Sunte Mertins
dach inden wynter te betaelen uyt
eenre hoffstat end uit alle haer toebeho-
rynge gelegen opten kerchoff tot Brakel
Geryt Claeszoen in enen eijgendom erfliken
te hebben end te besitten end vrauwe Ka-
terijn myt horen gecoren momber voyrss.
verteech opten bryeff tins voirss. end ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
die ghene dye dair mit recht op vertien sul-
len end geloeffde oeck te waren Gerit
Claeszoen voirss. den tins voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen die
ghene dye ten recht comen wyllen end
alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven. Voert Jan van Rossem here Jans
zoen verteech op ten tijns voirss. tot behoeff
Geryt Claeszoen voirss. erflicken te besitten
ende geloeffde van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven
int jair ons Heren duysent vyer
hondert end acht end dartich inder
maent van julye.
de dag wordt niet genoemd, gezien alle andere soortgelijke akten zal het 25 juli 1438 moeten zijn.
de marge notitie valt helaas half buiten de gemaakte foto, en zal later nog een keer bekeken moeten worden.
[T25]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.26v+27)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Lambert van Rijbock IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katerijn dye
wijeff was here Jans van Rossem willener
ridder mit horen gecoren momber end hefft
vercofft end opgedragen voer viefftich gul-
den guet end gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins twe cappoen op
Sunte Lamberss. dach enen cappoen op
Sunte Mertinss dach inden wynter
end enen cappoen op korsdach alle jaer
ewelicken te betalen uit eynre hoffstat
end uyt alle haer toebehorynge dye
Steesken Glummers soen toebehoert tuschen
Huge Hugen soen end Simon Jans
soen gelegen inden gerycht van Bra-
kel Gherit Claeszoen in enen eijgendom
erfliken toe hebben end toe besitten end
vrouwe Katerijn mit horen gecoren momber
voirss. verteech opten tijns voerss. end geloef-
de dair op doen te vertien allen dye
gene die dair mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Geryt Claes
zoen voerss. den tijns voyrss. jaer ende
dach alst recht ys voor allen dye ge-
ne die ten recht comen wyllen end alle
voerplicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem heren Jans zoen ver-
teech opten tins voyrss. tot behoeff
Geryt Claes zoen voirss. erflicken te besitten
end geloeffde van sijnre weghen alle
voerplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert
end acht ende dartich opten viefend twijntichste
dach in julie.
[T26]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.27v+28)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katrijn, weduwe van heer Jans van Rossem ridder, verkoopt een tijns aan Gheryt Claes soen.
marge: Jan Matheuss. geheiten van Drongelen IIII cappuin end II hoendre.

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen schepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen is vrouwe Katrijn die
wijff was here Jans van Rossem wil-
lener ridder mit horen gecoren momber ende
hefft vercofft end opgedragen voer vijeff-
tich guelden guet end gheve die sij
ghiede dat hoer betaelt sijn tijns twe
hoenre end twe cappoen op Sunte Lam-
bers dach end enen cappoen op Sunte Mer-
tins dach inden wynter ende enen cappoen
opten korsdacg erflix tijns alle jaer
ewelicken te betaelen uyt eenre hoff-
stat end uut alle haer toebehoerynghe
dye erffgenamen Henric Hugen soens
toebehoert gelegen inden gericht van
Brakel tuschen Laurens van Mill end
Peter die Kec (1) Gheryt Claes soen in enen
eijgendom erfflicken te hebben end te
besitten end vrouwe Katrijn myt horen
gecoren momber voirss. verteech op ten
tijns voerss. end geloeffde daer op doen ende
te vertien alle dye gene dye daer mit recht
op vertien sullen end geloeffde oeck te
waren Gheryt Claes soen voirss. den tijns
voirss. jaer end dach alst recht is
voer allen die ghene die ten recht comen
wyllen ende alle voerplichtaff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem here
Jans zoen verteech opten tijns voirss. tot be-
hoef Gherit Claeszoen voerss. erflicken te be-
sitten end geloeffde van sijnre wegen alle
voerplicht aff te doen van den selvenn.
In oercond onser literen gegege. Gegeven
int jaer ons Herenn duy-
sent vyerhondert end acht ende
dartych opten vyeff ende twin-
tichsten dach inder maent
van julio.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
[T27]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.29)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Transfix van den voirss. brieff

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen, scepen yn Zulichem tugen dat
voer ons comen ys vrouwe Katrijn die
wijff was here Jans van Rossem wil-
lener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
viefftich gulden guet end gheve die si
ghiede dat haer betaelt sijn den bryeff
daer desen tegenwoerdigen bryeff doersteken
is end alle 'te gehoudt des brieffs als daer
ingescreven steet Gerit Claeszoen erfflicken
te besitten end vrouwe Katerijn mytt
horen gecoren momber voerss. verteech opten
brieff end op 'te gehoudt des brieffs voerss.
end geloeffde daer op doen te vertien al-
len die gene die daer myt recht op vertien
sullen end geloeffde oeck te waren Geryt
Claes zoen voerss. den bryeff end 'te gehoudt
des brieffs voirss. jaer end dach als recht
is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voerplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem here
Jans zoen verteech opten brieff end op 't ge-
houdt des brieffs voirss. tot behoeff Ge-
ryt Claes zoens voerss. erfflicken te besitten
end geloeffde van sijnre wegen allee
voerplycht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser literen. Gege-
ven int jaer ons Heren duysent
vierhondert end acht end dartich opten
vyeff end twintichsten dach inder
maent van julio.
[T28]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1382
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.30)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Item Laurens Hugens VII cappuynen


Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen ys vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wil-
lener rydder myt horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end gheven die
si ghiede dat haer betaelt sijn tins drie
cappuyn op Sunte Lambers dach end twe
cappuyn op Sunte Mertyns dach in
den wynter end twe cappoen op ten
korsdach alle jaer ewelicken te betaelen
uit eynre hoffstat end uyt alle haer toe-
behoerynge dye Laurens van Mille toebe-
hoert gelegen in den gericht van Brakel
tusschen erfgenamen Heijnken Hugen soens
end Ghup?ken Hugen zoen Gerit Claes
zoen in eynen eigendom erflicken te
hebben end te besitten end vrouwe Ka-
trijn mit horen gecoren momber voyrs.
verteech opten tijns voerss. end geloeffde
dayr op doen te vertien allen die gene die
dayr mit recht op vertien sullen. End ge-
loeffde oeck te waren Gerit Claes zoen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach alst
recht is voer allen dye gene dye ten
recht comen wyllen end alle voerplicht
aff te doen van den selven. Voert Jan
van Rossem here Jans zoen verteech op-
ten tijns voirss. tot behoeff Geryt Claes zoen
voirss. erfliken te besitten end geloefde
van sijnre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. Yn
oerconde onser literenn.
Gegeven int jair ons Heren
duysen vyer hondert end acht
end dartych. Opten vyeff ende
tweijntychsten dach inder maent
van julye.
[T29]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.31)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Jan Zegers. XV smael hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen ys vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem
wyllener ridder myt horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve die sij
ghiede dat haer betaelt sijn tijns vyefftien
hoenre erfflix tins alle jaer ewelycken op
Sunte Lambers te betaelen uyt eenre hoff-
stat end uit alle haer toebehoorynghe gele-
gen ynden gericht van Brakel die Jans
kynderen van Trixen toebehoert tusschenn
Dirick Claes zoen ende Jan Hermans soen
Geryt Claessoen in eynen eijgendom erfliken
te hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijn mit horen gecoren momber voirss.
verteech opten tins voirss. end geloeffde daer
op doen te vertien allen die gene dye
daer mit recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren Gerit Claes soen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach
alst recht is voer allen die gene die
ten recht comen wyllen ende alle voer-
plicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem here Jans zoen
voirss. verteech opten voyrss. tijns tot be-
hoeff Gerit Claeszoen voirss. erflicken te
besitten end geloeffde van sinre weghen al-
le voirplicht aff te doen vanden selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert ende
acht ende dartich op ten vieff ende tweijn-
tichsten dach inder maent van julie.
[T30]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.32+32v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Wyllem Reijnerss. XVI smaele hoendre Wolter Berytsoen

Wij Jan van Ghiesen end Geryt Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen dat
voyr ons comen is vrouwe Caterijn
dye wyeff was heren Jans van Rossem
willener rydder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve dye si
ghyede dat haer betaelt sijn
tijns XVI hoenre erflix tijns alle jaer ewe-
lycken op Sunte Lambers dach te be-
taelen uyt eynre hoffstadt end uytt
alle haer toebehoerynge gelegen ynden
gerycht van Brakel dye Geryt Vas-
traetss soen toebehoert tuschen Jan Ale-
wijns zoen en dye gemeijn strate Geryt Claes
soen in enen eijgendom erflicken te
besytten ende te hebben end vrouwe Katerijn
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end geloefde
daer op doen te vertien allen dye gene dye
daer myt recht op vertien sullen end geloef-
de oeck te waren end Gheryt Claes soen voirss.
den tijns voyrss. jaer end dach alst recht is
voer allen dye gene dye ten recht comen wyl-
len end alle voyrplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem here
Jans zoen verteech op ten voyrss. tins tot be-
hoeff Geryt Claes zoen voyrss. erfflyken te
besitten end geloeffde van sijnre wegenn
alle voyrplicht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser lyteren. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vyerhondert
end acht ende dartych opten vyeff end tweijn-
tychsten dach inder maent van julye.
[T31]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.33+33v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Ghiesbert Wyllemss. IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn
die wieff was here Jans van Rossem wil-
lener rydder myt horen gecoren momber ende
heeft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tych gulden guet end gheve die sij ghie-
de dat haer betaelt sijn tijns twe cappoen
op Sunte Lambers ende enen cappoen op Sunte
Mertijns dach inden wynter end enen cap-
puyn opten korsdach alle jaer ewelycken te be-
taelen uyt eenre hoffstadt end uit alle haer
toebehoerynge dye Symen Jans zoen toebe-
hoert gelegen inden gerycht van Bra-
kel tusschen Steesken Glummers zoen ende
Rembout Gherits soen Geryt Claes zoen in enen
eijgendom erfliken te hebben end toe besitten
end vrouwe Katerijn mit horen gecoren mom-
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end ge-
loeffde dair op doen te vertien allen dye ge-
ne dye daer myt recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren Gerit Claeszoen voyrss.
den tijns voyrss. jaer end dach alst recht
ys voer allen dye gene dye ten recht comen
willen end alle voyrplycht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tijns voyrss.
tot behoeff Geryt Claes. voyrss. erfflicken te be-
sitten end geloeffde van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
ons Heren M CCCC end acht ende dartich opten
vyeff ende tweijntichsten dach inden
maent van julye.
[T32]
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.34+34v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Wyllem Reijnertss. VIII smaele hoenre einde marge

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn van
Rossem die wieff was heren Jans van
Rossem willener ridder mit horen gecoren
momber end hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich gulden guet end gheve dye
sij ghiede dat haer betaelt sijn tins acht
hoenre erflix tins alle jaer ewelicken op Sun-
te Lambers dach te betaelen uyt eenre hof-
stadt end uyt alle haer toebehoerynghe ge-
legen inden gericht van Brakel dye
Jan Aelrins? soen toe behoert tusschen Geryt
Vastraets soen end dye gemeijn strate
Gerit Claes zoen in enen eijgendom
erfflickenn toe hebben end te besitten. End
vrouwe Katerijnn myt horen gecoren
momber voirss. verteech opten tijns voirss.
ende beloeffde daer op doen te vertien
allen dye gene dye daer mit recht op ver-
tien sullenn ende geloeffde oeck te
warenn Gerit Claessoen voyrss. den tijns
voyrss. jaer end dach alst recht is voer
allen dye gene dye ten recht comen wil-
len end alle voirplicht aff te doenn
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech op ten tijns voirss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voyrss. erflicken
te besitten. Ende geloeffde van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen van den selven
in oerconde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert ende
acht end dartich opten vieff ende tweijn-
tichsten dach inder maent van julio.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.63+63v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Berys Jansz. I 1/2 smaele hoenre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn
dye wieff was heren Jan van Rossem
wyllener rydder mit horen gecoren mom-
ber end hefft vercofft end opgedragenn
voir viefftich gulden guet end gheve
dye sij ghiede dat haer betaelt sijn tijns
anderhalff anderhalff hoen erflix tins
alle jaer ewelycken op Sunte Lambers
dach te betaellen uyt eenre hoffstadt ende
uyt alle haer toe behoerynge die Otte Jan
Lippers soen toe behoert tusschen Jan dye
Swaeke ende Wyllem Ghiesberts soen
gelegen inden gericht van Brakel Gerit
Claeszoen in enen eijgendom erflicken te
hebben end te besitten. End vrouwe
Katerijnn myt horen gecoren momber
voirss. verteech opten tins voirss. end ge-
loeffde oeck te warenn Gerit Claessoen
voyrss. den tins voirss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene die ten
recht comen wyllen end alle voirplicht
aff te doen van den selven. Voert Jan van
Rossem heren Jans zoen verteech opten tijns
voyrss. tot behoeff Gerit Claes zoen voyrss. erf-
licken te besitten ende geloeffde van
sijnre weghenn allen voerplicht aff te doen
van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons heren duysent
vyerhondert ende acht ende dar-
tych opten vyeff ende tweijntichsten
dach inder maent vann Ju-
lyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.64v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Wouter Maessz. V cappuynen Tonys Laeuwen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen schepen in Zulichem tu-
ghen dat voir ons comen is vrouwe Ka-
trijn die wieff was heren Jans van Rossem
wyllener ridder mit horen gecoren momber
end hefft vercofft ende opgedragen voer vief-
tich gulden guet end gheve die sij ghiede
dat haer betaelt sijn tins twe cappuyn op
Sunte Lambers dach ende II capuyn op
Sunte Mertins dach inden wynter ende
enen cappuyn opten korsdach erflix tijns alle
jaer ewelycken te betaelen uyt eenre hoffstadt
end uit alle haer toebehoerynghe die Herman
Maessoen toe behoert gelegen inden gericht
van Brakel tusschen Gherit Claessoen end Dirick
Matheussoen Gerit Claes zoen voyrss. in
enen eijgendom te hebben end toe besitten end
vrouwe Katerijn myt horen gecoren momber
voyrss. verteech opten tijns voyrss. end ge-
loeffde daer op doen te vertien allen
dye ghene die daer mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Gheryt Claes soen
voirss. den tins voyrss. jaer end dach als recht is
voer alen die gene die ten recht comen wyl-
len ende alle voirplicht aff te doen van
den selven. Voert Jan van Rossem heren
Jans zoen verteech op ten voirss. tins tot behoef
Gherit Claeszoen voyrss. erflicken te besitten
ende geloeffde van sijnre weghen alle voer-
plicht aff te doen van den selven dye
superscripty te betaelen lenen wij guet. In
oerconde onser lyteren. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondert
end acht ende dartych opten vyeff
ende tweijntichsten dach inder
maent van julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.65v+66)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: V cappuynen Henrick Zegersen Gosen die Wevers

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen schepen yn Zulichem tugen dat
voir ons comen is vrouwe Katerijn die wyeff
was heren Jans van Rossem wyllener ridder
myt horen gecoren momber end hefft vercofftt
end opgedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die sij ghiede dat haer betaelt
sin tins twe cappuyn op Sunte Lambers dach
end twe cappuyn op Sinte Mertins dach yn
den wynter end enen cappuyn opten korsdach
erflix tins alle jaer ewelicken te betaelen
uyt eenre hoffstat end uit alle haer toebehoe-
rynghe die Peter dye Kec (1) toe behoert gelegen
inden gericht van Brakel tusschen erfgena-
men Heijnken Hugen soens end die molen-
steghe Gherit Claeszoen in enen eijgendom
erflicken te hebben ende te besitten ende vrou-
we Katerijn mit horen gecoren momber
voyrss. verteech opten tijns voirss. ende geloef-
de daer op doen te vertien allen die gene
die daer mit recht op vertien sullen ende ge-
loeffde oeck te waren Gerit Claes zoen voyrss.
den tins voyrss. jaer ende dach als recht
is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voirplicht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tijns voirss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voirss. erfflicken
te besitten end geloeffde van sinre wegenn
alle voirplicht aff te doen van den selvenn.
In oerconde onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert end acht ende
dartich opten vieff ende tweijntichsten dach
in julyo.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.66v+67)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Jan Geritss. II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wyllener
ridder mit horen gecoren momber end hefft
vercofft ende opgedragen voir viefftich gul-
den guet end gheve die sij ghiede dat haer
betaelt sin tins enen cappuyn op Sunte
Lambers dach end enen cappuyn op Sun-
te Mertins dach inden wynter alle jaer
ewelicken te betaelen uit eenre hoffstat
end uit alle haer toebehoeringe die B?isbeck
Vor?coers toe behoert gelegen inden gericht van
Brakel op die moelen stege Gerit Claes soen
in enen eijgendom erflicken te hebben ende
te besitten end vrouwe Katerin mit horen
gecoren momber voirss. verteech opten tins voirss.
end geloeffde daerop doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloeffde oeck te waren
Gerit Claes soen voirss. den tins voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen die gene
die ten recht comen wyllen ende alle voir-
plicht aff te doen van den selven. Voert
Jan van Rossem heren Jans soen verteech ver-
teech opten tijns voirss. tot behoeff Gerit Claes
soen voirss. erfflicken te besitten ende geloef-
de van sinre wegen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegevenn int
jaer ons Herenn duysent
vyerhondert ende acht ende
dartych opten vyeff ende tweijn-
tychsten dach in julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.68)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Peter Petersz. Dirick Peterss. IIII cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepen yn Zulichem tugen dat voir
ons comen is vrouwe Katerijn die wieff was
heren Jans van Rossem wyllener ridder mit
horen gecoren momber end hefft vercofft end
opgedragen voir vyeftich gulden guet ende
gheve die sij ghiede dat haer betaelt sijn
tijns IIII cappuyn erfflix tins alle jaer ewe-
licken te betaelen. Die ene helft vanden
voirss. cappuynen op Sunte Mertijnsdach
inden wynter ende die ander helfft
van den voyrss. cappuynen opten korsdach
uyt eynre hoffstat ende uit alle haer toe-
behoerynge gelegen inden gericht
van Brakel die Wyllem Markoert plach
toe te horen gelegen tusschen Aernt Goederts
soen end Jan Steskens soen Gerit Claes zoen in
enen eijgendom erfflicken te hebben ende
te besitten. End vrouwe Katerijn mit horen
gecoren momber voyrss. verteech opten tins voirss.
ende geloeffde daer op doen te vertien allen
die gene die daer mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren Gerit Claes zoen
voirss. den tins voirss. jaer end dach als
recht is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end alle voirplicht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten voirss. tins
tot behoeff Gerit Claeszoen voirss. erflicken
te besitten ende geloefde van sinre weghen
alle voirplicht aff te doen van den sel-
venn die supscripti tins lenen wij guet. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
Heren M CCCC end acht ende dartich opten vief
ende tweijntichsten dach inder maent van
julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.69+69v)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
Wij Jan van Giesen end Gerit Saelmons soen
schepen yn Zulichem tugen dat voir ons comen
is vrouwe Katerijn die wieff was heren Jans
van Rossem wyllener rydder mit horen gecoren
momberend hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich gulden guet end geve die sij
giede dat haer betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdigen brieff doersteken is end alle 'te
gehout des brieffs als dair in geschrevenn
steet Gheryt Claeszoen erflicken te besitten ende
vrouwe Katerijn mit horen gecoren momber voirss.
verteech opten brieff end op gehoudt des brieffs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien allen die
gene die te dair myt recht op vertien sullen.
End geloeffde oeck te waren Gherit Claes soen voirss.
den brieff end 't gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach als recht is voer allen die gene dye
ten recht comen wyllen end alle voirplycht
aff te doen van den selven. Voert Jan van
Rossem heren Janszoen verteech opten brieff ende
op gehout des briefs voyrss. tot behoeff Gherit
Claes zoen voirss. erflicken te besitten end geloef-
de van sinre weghen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
acht ende dartich opten vyeff ende tweijntich-
sten dach in julyo.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1413
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.70v+71)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Aernt Wyllemss. IX cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn in Zulichem tugenn dat
voir ons comen is vrouwe Katerijn die wief
was heren Jan van Rossem willener
ridder mit horen gecoren momber end heft ver-
cofft ende opgedragenn voer vieftich gul-
den guet ende gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins drie cappuyn op
Sunte Lambert dach drie cappuyn op
Sunte Mertijns dach inden wynter ende
III cappuyn opten korsdach erflix tins alle
jaer ewelyckenn te betaelenn uyt eenre hof-
stat end uit alle haer toe behoeringhe dye
Gherit Claeszoen toe behoert gelegen in
den ghericht vann Brakel tusschen Heijnrick
Gherits zoen ende Herman Maes zoen Gherit
Claes zoen in enen eigendom erflicken te
hebbenn ende te besittenn. End vrouwe Ka-
terijnn mit horen gecoren momber voyrss.
verteech opten tins voyrss. ende geloefde daer
op doenn te vertien allen die ghene
die daer mit recht op vertien sullen. End
geloeffde oeck te waren Gherit Claes soen voirss.
den tins voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn die ghene die ten recht comen
wyllenn end alle voirplucht aff te doen
van den selven. Voert Jan van Rossem
heren Jans zoen verteech opten tins voyrss.
tot behoeff Gerit Claes zoen voirss. erflicken
te besitten end geloefde van sinre wegen
alle voirplicht aff te doen van den selven.
In oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons
Herenn duysent vyerhondert ende acht ende
dartych optenn vyeffendetweijntichsten dach
in julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.71v+72)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Gosen Steskenss. Peter Henricss. II cappuynen

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen is vrouwe Katerijn die wief
was heren Jans van Rossem wyllener
ridder mit horen gecorenn momber end heft
vercofft end opgedragenn voer viefftych
gulden guet end gheve die sij ghiede dat
haer betaelt sijn tins enen cappuyn op Sunte
Lambers dach end enen cappuyn op Sunte
Mertins dach inden wynter erflix tins alle
jaer ewelicken te betaelen uyt eenre hoffstat
end uit alle haer toe behoerynghe die Peter
die Velkener toe behoert gelegen inden
gericht van Brakel tusschen Herman Maes
zoen ende erfgenamen Aelbert Donckers Gherit
Claes zoen in enen eijgendom erflicken te heb-
ben end te besittenn ende vrouwe Katerijn mit
horen gecoren momber voirss. verteech opten tins
voyrss. ende geloefde daer op doen te vertien
allen die gene die daer mit recht op vertien.
Ende geloefde oeck te waren Gerit Claes zoen voirss.
den tins voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn die gene die ten recht comen wyllen
end alle voerplicht aff te doen van den sel-
ven. Voert Jan van Rossem heren Jans zoen
verteech opten tins voirss. tot behoeff Gherit
Claeszoen voyrss. erflicken te besitten ende ge-
loefde van sijnre weghen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vier hondert
ende acht ende dartych optenn
vyeff ende tweijntichstenn dach in-
der maent vann julyo.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.73)
25-07-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Vrouwe Katerijn, weduwe van wijlen heer Jans van Rossem, ridder, draagt een tijns over op Geryt Claes zoen.
marge: Item Dirick Vasterytss. Item Aernt Wyllemss. end Gosen Steskenss. II cappuinen II smaele hoendre.

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen schepenn in Zulichem tughen
dat voyr ons comen is vrouwe Katerijn dye
wyeff was heren Jans van Rossem wyl-
lener rydder mit horen gecoren momber ende
hefft vercofft ende opgedragen voir vief-
tich gulden guet end gheve die sij gie-
de dat haer betaelt sijn enen cappuyn tijns
alle jaer ewelicken op Sunte Mertyns dach
inden wynter te betaelen end enen cappuyn
tinss alle jaer ewelicken opten korsdach te
betaelen. End twe hoenre tins alle jaer ewe-
lyckenn op Sunte Lambers dach te betaelen
uit eenre hofstat die Heinryck Gherits soen toe
behoert gelegen inden ghericht van Bra-
kel tusschen Lanken die Kec (1) ende Gherytt
Claes soen. Voert vieff cappuyn tins alle jaer
ewelycken die eyne helft vanden voyrss. cap-
puynen tins op Sunte Mertins dach inden
wynter end die ander helfft vanden voyrss. cap-
puynen tins alle jaer ewelicken opten korsdach
te betaelenn uyt eenre hoffstat die Heinrick voirss.
toebehoert gelegen inden ghericht van Brakel
tusschen die lantghelegen voirss. Gherit Claes
Claes soen in enen eijgendom erflycken te hebben
ende te besytten. Ende vrouwe Katerin voyrss.
myt horen ghecoren momber verteech opten tins
voyrss. end gheloeffde daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sul-
len. Ende geloeffde oeck te waren Gherit Claes
soen voyrss. den tins voirss. jaer ende dach alst
recht is voer allen die ten recht comen wyllen
ende alle voirplicht aff te doen van den selven.
Voert Jan van Rossem heren Jans soen verteech
optenn voirss. tins tot behoeff Gherit Claes soen
voyrss. erflicken te besitten. Ende geloefde
van sijnre weghenn alle voirplicht aff
te doen van den selven. Die supschripti te
betaelenn lenen wij guet. te betaelen In
oerkonde onser literenn. Gegevenn int jaer
Ons Herenn duysent vyerhondert
ende acht ende dartich opten vieff ende
tweijntichstenn dach inder maent van
julyo.
(1) waarschijnlijk wordt hier "die Koc" bedoeld.
Transfix.
Aanhangend: 07-08-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.74+74v)
29-07-1438. schepenen Jan die Koc Arnts soen ende Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1438

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc Arnts soen ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Peter Lonijs soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdi-
gen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet
Egen die Roede erffelicken te besitten. Ende Peter voirss. verteech op die brieve ende op
't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die gene die
van sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre
wegen Egen voirss. die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende achtendedertich des dynxsdages nae Sunte Jacops dach.
des dynxsdages nae Sunte Jacops dach (25-Juli) = 29-Juli
scan 174-2
Transfix.
Hangt aan: 15-01-1415
Aanhangend: 09-02-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
01-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Gherit Claessoen verkoopt een tijns aan Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenberch en tot Amerzoyen
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gherit Claes
soen hefft vercofft end opgedragen voir
viefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sin den
brieff dair desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehoudt des
brieffs als dayr in gescreven stiet Jan
van Broeckhuysen here tot Weerdenberch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gerit Claes zoen voyrss. verteech opten
brieff end op 't gehoudt des brieffs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien
allen die gene die van sinre wegen
daer mit recht op vertien sullen end ge-
loeffde oeck te waren van sijnre
weghen Jan van Broeckhuysen voyrss.
den brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach als recht is voir allen die
ghene die ten recht comen wyllen end van
sijnre wegen alle voerplicht aff te doen
van den selven. In oerconde onser literen
gegeven int jaer ons Heren duysent
vierhondert end acht end dartych des don-
redages na Sunte Peters dach ad Vyncla.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus.
[T15]

Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.16)
01-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Gerit Claeszoen verkoopt een tijns aan Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenberch en tot Amerzoien
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat
voyr ons comen is Gerit Claeszoen ende
hefft vercofft end opgedragen voir vieftich
gulden guet end gheve die hij ghyede
dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end alle 't gehout
des brieffs als dair in gescreven steet Jan
van Broeckhuysen here tot Weerdenberch ende
tot Amerzoien erflicken te besitten. End Gerit
Claes zoen voirss. verteech opten bryeff end op 't ge-
hout des bryeffs voirss. End geloeffde daer
op doen te vertien allen die gene dye van
sijnre wegen dair mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren van sijnre we-
gen Jan van Broeckhuysen voirss. den brief
end 'te gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach als recht ys voer allen die ghene
die ten recht comen wyllen. End van sinre
weghen alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vierhondert end
acht ende dartych des donredages nae
Synte Peters dach ad Vincla.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T17]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.18+18v)
07-08-1438. schepenen Jan van Giesen en Gerit Saelmons soen.
Geryt Claes zoen draagt een tijns over aan Jan van Broeckhuysen, here tot Weerdenborch en Amersoyen
marge: dyt is den principael bryeff van den X cappuynen end X hoenre ut sequitur

Wij Jan van Giesen end Gerit Saelmons
soen scepenn in Zulichem tugen datt
voir ons comen ys Geryt Claes zoen end heft
vercofft end opgedragenn voer vyefftych
guelden guet end gheve dye hij ghiedt dat
hem betaelt sijn den bryeff dayr desen tegen-
woerdygen bryeff dorsteken is end alle
't gehout des bryeffs als daer in gescreven
stiet Jan van Broeckhuysen here tot Weer-
denborch end tot Amersoyen erfflycken te be-
sitten end Geryt Claes soen voerss. verteech
opten bryeff end opt gehoudt des bryeffs
voerss. end geloeffde daer op doen te vertijen
allen dye gene dye van sijnre wegen daer
myt recht op vertijen sullen end geloefde
oeck te waren van sijnre wegen Jan
van Brueckhuysen voerss. den brieff end
't ghehoudt des brieffs voerss. jaer ende
dach als recht is voer allen dye gene
dye ten recht comen wyllen end van sijnre
wegen alle voerplicht aff te doen vann
den selvenn. In oerkonde onser
lytteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
ende achtendartych des donredages nae
Synte Peters dach ad vynculam.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
utsequitur = als volgt, dus deze transfix hoort bij de volgende akte, niet bij de vorige
[T12]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.11)
07-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Geryt Claes zoen draagt een tijns over aan Jan van Broeckhuysen, here tot Weerdenborch en Amersoyen
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen schepen in Zu-
lichem tugen dat voir ons comen is
Geryt Claes soen end heff vercofft ende op-
gedragen voer viefftigh gulden guet ende
gheve dye hi giede dat hem betaelt
sijn den bryeff daer desen tegenwoerdy-
gen bryeff doersteken is end 'te ghehout
des bryeffs al daer ingescreven steet
Jan van Broeckhuysen tot w here tot Weer-
denborch end tot Amerzoyen erflicken te be-
sitten end Gerit Claes soen voerss. verteech
opten bryeff end op tgehoudt des briefs
voirss. end geloefde daer op doen te vertien
allen dye ghene die van sijnre wegen
Jan van Broeckhuysen voerss. den brieff ende
'te gehout des brieffs voerss. jaer end dach
als rest recht is voer allen dye gene die te-
recht comen wyllen end van sijnre we-
gen alle voyrplicht aff te doen van den
selven in oerkonde onser literen gegeven
ynt jaer onss heren duysent vier-
hondert end acht end dartych dess donre-
dages nae Synte Peters dach ad
vyncula.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T13]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.12+12v)
07-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Geryt Cleas soen verkoopt een tijns aan Jan van Brueckhusenn heer tot Weerdenberch en Amerzoien.
marge: Transfix sup-sequentum als van den IIII cappuinen end II hoendre

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem
tugen dat voyr ons comen ys Geryt Cleas soen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end gheve dye
bij ghiede dat hem betaelt sijn denn
bryeff dair desen tegenvoerdygen bryeff
doersteken is end 't gehout des brieffs
als daer in gescreven steet Jan van
Brueckhusenn heer tot Weerdenberch end
tot Amerzoien erfflicken te besitten end Ge-
ryt Cleassoen voerss. verteech opten bryeff
end op gehoudt des brieffs voirss. end ge-
loeffde daer op doen te vertien allen die ge-
ne dye van sijnre wegen daer mit recht
op vertien sullen ende geloeffde oeck te
waren van sijnre wegen Jan van Brueck-
husen voirss. den brieff end 'te gehaudtt
des brieffs voerss. jaer end dach alst
recht is voer allen die genen die ten
recht comen wyllen. End van sijnre
weghen alle voirplicht aff te doen van
den selven in oerkonde onser litteren ge-
geven int jaer ons Heren duysennt
vierhundert ende acht ende dartich des donre-
dagess na Sunte Peterss dach ad Vyncla.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus.
[T27]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.13v)
07-08-1438. schepenen Jan van Ghiesen en Gerit Saelmons soen.
Gerit Claeszoen verkoopt een tijns aan Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenberch en tot Amerzoyen
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Gerit Claeszoen ende heft
vercofft end opgedragen voyr viefftich gul-
den guet end gheve dye hij giede dat
hem betaelt sin den brieff daer desen tegen-
woerdygen bryeff doersteken is end 't gehout
des brieffs als dair in gescreven steet Jan
van Broeckhuysen here tot Weerdenberch end
tot Amerzoyen erflicken te besitten end Gerit
Claeszoen voyrss. verteech opten brieff end op 't
gehout des brieffs voirss. end geloeffde daer
op doen te vertien allen dye gene die van
sijnre weghen dayr mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren van sinre wegen
Jan van Broeckhuysen voyrss. den brieff end
't gehout des brieffs voirss. jaer end dach alst
recht is voer allen die gene die ten recht comen
wyllen end van sijnre wegen alle voerplicht
aff te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duisent CCCC end XXXVIII des donredages nae Sunte
Peters dach ad Vincla.
sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T16]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.17)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Giesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gerit Claeszoen end
hefft vercofft end opgedragen voer vyef-
tich gulden guet end geve die hij giede
dat hem betaelt sijn den brieff dair de-
sen tegenwoerdigen brieff doersteken is
end 't gehoudt des briefs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen here tot
Weerdenberch end tot Amerzoien erflicken
te besitten end Gerit Claes zoen voirss. ver
teech opten brieff end op 't gehout des briefs
voyrss. end geloeffde dair op doen te vertien
allen die gene die van sijnre weghen
dair mit recht op vertien sullen ende
geloeffde oeck te waren van sijnre we-
gen Jan van Broeckhuysen voirss.
den brief end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle
dye gene die ten recht comen willen
end van sinre wegen alle voirplicht aff
te doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren M
CCCC end XXXVIII des donredages nae Sin-
te Peters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus]
[T18
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.19v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugenn
dat voir ons comen is Gerit Claes soen ende
hefft vercofft ende opgedragen voir vieff-
tich gulden guet end geve dye hi giede
dat hem betaelt sijn den brieff daer de-
sen tegenwoerdygen brieff doersteken is
end alle 't gehout des brieffs als dair
in gescreven steet Jan van Broeckhusen
heer tot Weerdenberch end tot Amerroie erf-
licken te besitten end Gerit Claes soen voirss.
verteech opten brieff end op 't gehout des
brieffs voirss. end geloeffde daer op doen
te vertien allen die die gene die van sinre
wegen dair mit recht op vertien sullen
end geloeffde oeck te waren van sinre we-
gen Jan van Broeckhuisen voirss. den
brieff end 't gehout des brieffs voirss. jaer
end dach als recht is voer allen die gene
die ten recht comen wyllen end van sinre
wegen alle voerplicht aff te doen van den
selven. In oerconde onser literen.
Gegeven int jaer ons Heren
duisent vier hondert end acht end dar-
tich des donredages na Sunte Peters
dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T19]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.20v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voir ons comen ys Geryt Claes zoen
end hefft vercofft end opgedragen voir
vyefftich gulden guet end gheve dye hij
giede dat hem betaelt sijn den brief
daer desen tegenwoerdygen brieff doer-
steken is end alle 'te gehout des
brieffs als dair in gescreven steet Jan
van Broeckhuysen heer tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gerit Claes zoen voyrss. verteech opten
brieff end op 't gehout des brieffs voyrss.
end geloeffde daer op doen te vertien
allen die gene die van sinre wegen
dair mit recht op vertien sullen end ge-
loeffde oeck te waren van sinre wegen
Jan van Broeckhusen voirss. den brieff
end 'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer
end dach als recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen wyllen.
End van sinre wegen alle voirplicht af
te doen van den selven. In oercon-
de onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duisent CCCC end XXXVIII
des donredages nae Sunte Peters dach ad
Vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T20]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.21v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit
Claeszoen end hefft vercofft end opge-
dragen voer viefftich gulden guet ende
gheve dye hi ghiede dat hem betaeltt
sijn den brieff daer desen tegenwoor-
dygen brieff doersteken is end alle
'te gehout des brieffs als daer inge-
schreven steet Jan van Broechuisen
heer tot Weerdenberch end tot Amerzoien
erflicken te besitten end Gerit Claeszoen
voerss. verteech opten brieff end op 't gehout
des brieffs voirss. end geloeffde daer op
doen te vertien allen die gene die van
sijnre weghen daer mit recht op ver-
tien sullen end geloeffde oeck te waren
van sijnre wegen Jan van Broeckhuy-
sen voirss. den brieff end 'te gehoudt des
brieffs voirss. jaer end dach alst recht
is voer allen die gene die ten recht
comen willen end van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen van denn
saleven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end acht end dartich des donre-
dages na Sunte Peterss dach ad Vin-
cla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T21]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.22v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes soen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyefftich gulden guet end geve dye
hij giede dat hem betaelt sijn den
brieff daer desen tegenwoerdygen brief
doersteken is end alle 'te gehout
des brieffs als daer in gescreven
steet Jan van Broeckhuysen
here tot Weerdenberch end tot Amerzo-
ien erflicken te besitten end Ge-
rit Claessoen voerss. verteech op ten brief
end op 't gehoudt des briefs voirss.
end geloeffde daer op doen te vertien allenn
dye gene dye van sijnre wegen dair myt
recht op vertien sullen end geloeffde
oeck te waren van sijnre weghen Jan
van Broeckhuisen voirss. den brieff
end 't gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach alst recht yss voer allen dye
gene die ten recht comen willen ende
van sijnre wegen alle voerplycht aff
te doen van den selven. In oerconde
onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vierhondert end acht end dar-
tich des donredages na Sunte Pe-
ters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T22]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.23v+24)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepenn yn Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voer viefftich gulden guet end geve
dye si ghiede dat hem betaelt sijn
den brieff dair desen tegenwoerdigen brieff doer-
steken is end alle 'te gehout des brieffs
als daer in geschreven steet Jan van
Broeckhuisen heren tot Weerdenberch ende
tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
rit Claes zoen voerss. verteech opten brieff
end op 't gehout des brieffs voirss. ende ge-
loeffde dair op doen te vertien allenn
dye ghene dye van sijnre weghen dair
mit recht op vertien sullen end geloef-
de oeck te waren van sinre wegen Jan
van Broeckhuysen voirss. den brieff ende
't ghoudt des brieffs voerss. jaer end dach
alst recht is voor allen die gene die ten
recht comen wyllen end van sijnre
weghen alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen
Gegeven int jair ons Heren duisent
vierhondert end acht end dartich des
donredages na Sunte Peters dach
ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T23]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.24v+25)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Geritt
Saelmons soen scepen in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voyt viefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sin dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen bryeff
doersteken is end alle 'te gehout dyerr
brieve als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuijsen here tot Weerden-
borch end tot Amerzoyen erflicken te besitten
end Gherit Claeszoen voerss. verteech op die brie-
ve end op 't gehout dier brieve voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen
dye gene dye van sijnre weghenn
dair mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oeck te waren van sinre we-
ghen Jan van Broeckhuysen voirss. die
bryeve end 'te gehoudt dier brieve voirss.
jaer end dach alst recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen willen ende
van sijnre weghen alle voirplicht aff te
doen van den selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert ende
acht ende dartich des donredages nae
Sunte Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T24]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.26+26v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gerit Claes
zoen end hefft vercofft end opgedragen
voer vieftich gulden guet end gheve die
hij ghiede dat hem betaelt sin den brieff
dayr desen tegenwoerdygen brieff doersteken
is end alle 'te gehout des brieffs als daer
in geschreven steet Jan van Broeck-
huisen here tot Weerdenberch end tot Amer-
zoyen erflicken te besitten end Gerit Claess.
soen voirss. verteech opten brieff end op 't ge-
houdt des brieffs voirss. end geloeffde dair
op doen te vertien allen dye gene dye
van sijnre wegen dair myt recht op ver-
tien sullen end geloefde oeck te waren van
sinre wegen Jan van Broeckhuisenn
voirss. den brieff end 'te gehout des brieffs
voirss. jaer end dach alst recht is voer allen
dye gene dye ten recht comen willen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff
te doen van den selven. In oer-
konde onser literen. Gegeven int
jaer ons Heren duysent vierhondertt
end acht ende dartich des donredages
nae Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T25]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.27+27v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gerit Claes zoen ende
hefft vercofft end opgedragen voyr vieff-
tych gulden guet end g?eve die hij giede
dat hem betaelt sijn den bryeff dair
desen tegenwoerdygen brieff doerste-
ken is end alle 'te gehoudt des brieffs als
dayr in geschreven steet Jan van
Broeckhuysen here tot Weerdenborch ende
tot Amerzoyen erfliken te besitten ende Gerit
Claes soen voerss. verteech opten brieff end
op 't gehoudt des brieffs voirss. end geloeffde
doen te vertien allen die gene van sijnre
wegen dair mit recht op vertien sullen
ende geloeffde oeck te waren van sijnre
wegen Jan van Broeckhuisen voirss.
den brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach alst recht is voer alle die
gene die ten recht comen wyllen ende
van sinre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC ende acht ende dartich des donreda-
ges na Sunte Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T26]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.28v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Noch transfix bryeve

Wij Jan van Ghiesen end Geryt Saelmons
soen scepenn in Zulichem tugenn
dat voer ons comen is Geryt Claes zoen ende
heeft vercofft end opgedragen voer vyeff-
tich gulden guet end gheve die hij gie-
de dat hem betaelt sijn die brieve daer
desen tegenwoerdigen brieff doersteken is
end alle 'te gehoudt die brieve als daer in
gescreven steet Jan van Brueckhuysen here
tot Weerdenberch end tot Amerzoien erflick
te besitten. End Gherit Claes zoen voirss. ver-
teech op dye brieve ende op 't gehoudt der voirss.
bryeve end geloeffde daer op doen te vertien
allen die ghene die van sijnre weghenn
dair mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oeck te waren van sijnre we-
gen Jan van Brueckhuesen voirss. dye
brieve end 'te gehoudt dier bryeve voirss. jaer
end dach alst recht is voir allen die
ghene dye ten recht comen wyllen.
End van sijnre wegen alle voerplicht
aff te doen van den selven. In oercon-
de onser literen. Gegeven int jaer ons
Heren duysent vierhondert ende acht
end dartich des donredages na Sinte
Peters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T28]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.30v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Geryt Claes zoen end
hefft vercofft end opgedragen voer vyefftich
gulden guet end gheve dye hij ghiede
dat hem betaelt sijn den brieff dair
desen tegenwoerdygen bryeff doersteken
is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dair in gescreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenberch end
tot Amerzoien erffliken te besitten ende Geryt
Claes zoen voerss. verteecg opten brief ende op 't gehoudt
des brieffs voyrss. Ende geloeffde
dair op doen te vertien allen die
gene dye van sijnre wegen dair mit
recht op vertijen sullen end geloefde
oeck te waren van sijnre wegen Jan
van Broeckhuysen voyrss. den brieff end
'te gehoudt des brieffs voyrss.
jaer end dach alst recht is voer allen
die gene die ten recht comen wyllen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff te
doen van den selven. In oerconde onser
literen. Gegeven int jaer ons
Heren M CCCC ende acht end dartich des don-
redages na Sunte Peter dach
ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T29]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.31v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Gerit Claeszoen end
hefft vercofft end opgedragen voir vief-
tich gulden guet end gheve die hij gie-
de dat hem betaelt sijn den brieff daer
desen tegenwoerdygen bryeff doerstekenn
is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dair in gescreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenborch end tot
Amerzoyen erfflicken te besitten. End Geryt
Claes zoen voorss. verteech opten bryeff end
op 't gehoudt des brieffs voyrss. end geloeffde
daer op doen te vertien allen dye gene
dye van sijnre weghen dair myt recht
op vertijen sullen. End geloeffde oeck te
waren van sijnre weghen Jan van Broeck-
huysen voyrss. den bryeff end 't gehoudt des
brieffs jaer end dach als recht is voir
allen dye gene die ten recht comen wyllen
end van sijnre weghen alle voyrplicht
aff te doen vanden selven. Dye sup-
st? per comen ?lauen wij goet. In oerconde on-
ser literen. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
acht ende dartich des donredages na Sunte Oe-
ters dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T30]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.32v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: Transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gerit Sael-
mons soen scepen yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen ys Geryt Claes zoen end hefft ver-
cofft end opgedragen voyr viefftich gulden
guet end gheve dye hij ghiede dat hem be-
taelt sijn den bryeff dair desen tegenwoerdy-
gen bryeff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als daer in geschreven
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes voerss. verteech op ten bryeff ende
op 't gehoudt des brieffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye gene
dye van sijnre wegen dair myt recht op ver-
tyen sullen. End geloeffde oeck te waren van
sijnre weghen Jan van Broeckhuysen voyrss,
den bryeff end 'te gehoudt des brieffs voirss. jaer
end dach alst recht is voer allen dye gene
dye ten recht comen wyllen end van sijnre
wegen alle voerplicht aff te doen van den
selven. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vyerhondert end acht
end dartich des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T31]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.33v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
marge: transfix

Wij Jan van Ghiesen end Gherit Sael-
mons soen scepen in Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Geryt Claes zoen end heft
vercofft ende opgedragen voyr viefftich gul-
den guet ende gheve dye hij ghiede dat hem
betaelt sijn den bryeff dayr desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen here tot Weerdenborch
end tot Amerzoyen erflicken te besitten end Ge-
ryt Claes zoen voirss. verteech opten bryeff ende
op 't gehoudt des bryeffs voirss. end geloefde
dayr op doen te vertien allen dye ghene
die van sijnre weghen dair myt recht op
vertien sullen end geloeffde oeck te waren
van sijnre wegen Jan van Broeckhuy-
sen voyrss. den bryeff end 'te gehoudt des
brieffs voirss. jaer end dach alst recht is
voir allen die gene dye ten recht comen
wyllen end van sinre wegen alle voirplicht
aff te doen van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end acht end dartich
des donredages nae Sunte Peters dach ad
vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
[T32]
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.34v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons soen schepen in Zulich-
em tugen dat voir ons comen is Geritt
Claes soen end hefft vercofft end hefft
vercofft end opgedragen voyr viefftich gul-
den guet end gheve die hij ghiede dat hem
betaelt sijn den bryeff daer desen tegen-
woerdygen brieff doersteken is end
alle 'te gehout des brieffs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenborch end tot Amerzoyen erff-
licken te besitten end Gerit Claessoen
voyrss. verteech opten bryeff end op gehoudt
des brieffs voyrss. end geloeffde daer op
doen te vertien allen allen dye gene die
van sijnre weghenn dayr mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oeck
te waren van sijnre wegen Jan van
Broeckhuysen voyrss. den brieff end 'te ge-
houdt des brieffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene die
ten recht comen wyllen. End van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literen.
Gegevenn int jaer ons
herenn duysent vyerhondert
ende acht ende dartich des donre-
dages na Sunte Peters
dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.63v+64)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen schepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Gherit Claes soen ende
hefft vercofft end opgedragen voir vieftich
gulden guet end gheve dye hij ghiede dat
hem betaelt sijn den brieff daer desen
tegenwoerdygen brieff doersteken is ende
alle 'te gehoudt des brieffs als dair in gescre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenborch end tot Amerzoyen erflicken
te besitten. End Gerit Claes zoen voerss. ver-
teech opten brieff end op gehoudt des briefs
voirss. end geloeffde daer op doen te ver-
tien allen die gene van sijnre wegen dayr
mit recht op vertien sullen. End geloefde
oeck te waren van sijnre weghen Jan
van Broeckhuysen voirss. den bryeff end 'te ge-
houdt des bryeffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen dye gene dye ten
recht comen wyllen end van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen van denselven. In oer-
conde onser literen. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC end
XXXVIII des donredages na Sunte Peters
dach ad vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.65)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gerytt
Saelmons schepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Gherit Claes zoen ende
hefft vercofft end opgedragen voyr vieftich
gulden guet end gheve die hij ghyede
dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woerdygen brieff doirsteken is ende alle 'te ge-
houdt des brieffs als dair in geschreven steet
Jan van Broeckhuysen heren tot Weerdenberch
end tot Amerzoyen erfflicken te besitten end
Gerit Claessoen voirss. verteech opten brieff end
op gehoudt des brieffs voirss. End geloeffde
dayr op doen te bertien allen die gene dye
van sijnre wegen dair mit recht op vertien
sullenn. End geloeffde oeck te waren van
sinre wegen Jan van Broeckhuysen voirss.
den bryeff ende 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer end dach als recht is voer allen die ge-
ne die ten recht comen wyllen end van
sinre weghen alle voerplicht aff te doen van
den selven. In oerconde onser literem. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
peters dach ad Vincla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.66+66v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen scepen yn Zulichem tugen dat voir ons
comen is Gherit Claes soen ende hefft vercofft
end opgedragenn voer viefftich gulden guet
end gheve die sij ghiede dat hem betaelt sijn
den bryeff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is end alle 'te gehout des briefs
als daer in geschreven steet Jan vann
Broeckhuysen heren tot Weerdenberch ende
tot Amerzoyen erfflicken te besitten end Ge-
rit Claes soen voirss. verteech opten brieff ende
op gehoudt des brieffs voirss. ende geloefde
daer op doen te vertien allen dye ghene dye
van sinre weghen dair mit recht op vertien
sullen. Ende geloefde oeck te waren van sijn-
re wegen Jan van Broeckhuysen voerss.
dem brieff end 'te gehoudt des brieffs voirss.
jaer ende dach alst recht is voer allen die
gene die ten recht comen wyllen end van sinre
weghen alle voirplicht aff te doen van den
van den selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hondert end
acht ende dartich des donredages nae Sunte
Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.67v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gerit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Gerit Claeszoen end hefft ver-
cofft end opgedragen voir viefftich gulden
guet end gheve die sij ghiede dat hem be-
taelt sijn den brieff dair desen tegenwoer-
digen brieff doersteken is end alle 'te gehout
des bryeffs als dair yn gescreven steet Jan
van Broeckhuysen heren tot Weerdenberch
end tot Amerzoien erflicken te besitten end
Gerit Claeszoen voirss. verteech opten brieff end
op gehoudt des brieffs voirss. end geloefde
daer op doen te vertien allen die ghene
die van sijnre wegen dair mit recht op ver-
tien sullen. End geloefde oeck te waren
van sinre wegen Jan van Broeckhuysen
voirss. den brieff ende 'te gehout des brieffs
voyrss. jaer ende dach als recht is voer allen
dye gene die ten recht comen wyllen ende
van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen
van den selven. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren M CCCC end XXXVIII des donreda-
ges na Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.68v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Gherit Claes soen end heft vercofft end op-
gedragen voyr viefftich gulden guet end ghe-
ve die hi ghiede dat hem betaelt sijn denn
brieff daer desen tegenwoerdygen brieff doer-
steecken is end alle 'te gehoudt des brieffs
als dayr yn gescreven steet Jan vann
Broeckhuysen herenn tot Weerdenberch end
tot Amerzoien erflicken te besitten end Gherit Claes
soen voyrss. verteech opten brieff end op gehoudt
des brieffs voirss. end geloefde daer op doen
te vertien allen die ghene dye van sijnre
weghen dair mit recht op vertien sullenn
ende geloeffde oeck te waren van sinre wegen
Jan van Broeckhuysen voirss. den brieff ende
'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer end dach
als recht is voer allen die gene die ten recht
comen wyllen end van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In
oerconde onser literen. Gegeven int jaer ons Heren
duisent vierhondert end acht ende dartich des
donredages nae Sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.69v+70)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gherytt
Saelmons soen schepen in Zulichem tu-
gen dat voir ons comen is Gerit Claes zoen
end hefft vercofft ende opgedragen voyr
vyefftich gulden guet end gheve dye
hij ghiede dat hem betaelt sijnn dye
bryeve dair desen tegenwoerdygen brieff doer-
steken is ende alle 'te gehoudt des bryeffs
als dayr in geschreven steet Jan van
Broeckhuysen heren tot Weerdenborch end tot
Amerzoyen erflicken te besytten end Gheryt
Claes zoenn voirss. verteech op die bryeve ende
op gehoudt dyer bryeve voyrss. end geloefde
daer op doenn te vertien allenn die ghene
die van sijnre weghen Jan van Broeckhuy-
senn voirss. die brieve end 'te gehoudt dier
bryeve voirss. jaer ende dach als recht is
voer allenn dye ghene die ten recht co-
men wyllen. End van sinre weghen
alle voyrplicht aff te doen van denn
selven. In oerkonde onser lyterenn. Ge-
gevenn int jaer ons Heren duysent
vyerhondert end acht ende dartych des don-
redages nae sunte Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.71+71v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen end Gherit Saelmons
soen schepenn in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Gherit Claes soen ende
hefft vercofft end opgedragen voir viefftich
gulden guet end gheve die hij ghiede dat
hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woerdigen brieff doersteken is end alle
'te gehoudt des brieffs als daer in geschre-
ven steet Jan vann Broeckhuysen
heren tot Weerdenberch end tot Amerzoien
erflicken te besitten end Gherit Claes soen
voyrss. verteech op ten bryeff end op gehout
des bryeffs voyrss. ende geloefde daer
op doen te vertienn allen die ghene die
van sijnre weghen dayr mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloefde oeck te
warenn van sijnre weghen Jan van
Broeckhuysen voirss. den brieff end 'te ge-
hout des brieffs voyrss. jaer ende dach
als recht is voer allen die ghene die ten recht
comen wyllenn end van sijnre weghen
alle voerplicht aff te doen van denn
selven. In oerconde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duysent vier hon-
dert end acht ende dartich des don-
redages na Sunte Peters dach ad Vyn-
cla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.72v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van van Ghiesen end Gheritt
Saelmons soen schepen in Zulichem
tugenn dat voyr ons comen is Gerit Claessoen
end hefft vercofft end opgedragen voir vief-
tych gulden guet end gheve die hij ghiede
dat hem betaelt sijn den brieff daer desen
teghenwoerdyghen brieff doersteken is
ende alle 'te gehoudt des brieffs als dair
in geschreven steet Jan van Broeckhuysen heren
tot Weerdenberch end tot Amerzoyen erflicken te
besitten end Gherit Claes zoen voerss. verteech opten
brief end opgehoudt des brieffs voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertien allen dye
gene die van sinre wegen daer mit recht op ver-
tyen sullen ende geloeffde oeck te waren van sijnre
wegen Jan van Broeckhuysen voirss. den brieff
end 'te gehoudt des brieffs voyrss. jaer ende dach
als recht ys voer allen die gene dye ten recht co-
men wyllen end van sijnre weghen alle voir-
plycht aff te doen van den selven. In oerkon-
de onser literen. Gegeven int jaer ons Heren M. CCCC.
end acht ende dartych des donredages nae Sunte
Peters dach ad vyncla.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.73v)
07-08-1438. Schepenen Jan van Ghiesen en Geritt Saelmons soen.
Gerit Claes zoen draagt een tijns op aan Jan van Broeckhuijsen here tot Weerdenborch en Amerzoyen.
Wij Jan van Ghiesen ende Gherit Saelmons
soen schepenn yn Zulichem tugen dat
voyr ons comen is Gherit Claessoen ende hefft
vercofft ende opgedragen voer viefftich gul-
denn ghuet end gheve die hij ghiede dat
hem betaelt sijnn denn brieff daer desenn
teghenwoerdyghenn brieff doersteeken is ende
alle 'te gehoudt des brieffs als dair in geschre-
ven steet Jan van Broeckhuysen heren tot Weer-
denberch ende tot Amerzoien erflicken te besitten
ende Gherit Claes zoen voyrss. verteech opten brief
ende op gehoudt des briefs voirss. ende ge-
loeffde daer op doenn te bertien allen dye
gheve die van sinre weghenn dair myt recht
op vertien sullen end gheloeffde oeck te
waren vann sijnre weghen Jan van Broeck-
huysenn voirss. denn brieff end 'te ghehout
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht
is voer allenn die gene die ten recht comen
wyllenn. die ten recht come Ende van sinre
weghenn alle voirplycht aff te doenn van
denn selvenn. In oerkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Herenn duisent vierhondert
ende acht ende dartich des donredages nae
Sunte Peters dach ad vincula.
Sint Peters dag ad vincula = 1 aug. en was op vrijdag in 1438, dus donderdag daarna is 7 augustus
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.74v+75)
26-08-1438. Aernt die Koc van Opijnen, als momber van zijne vrouw joncfrouwe Katherine, dochter van Ghijsbert heer tot Hemert, doet afstand van alle goederen te Zulichem, die joncfr. Katherine aanerven mochten bij het overlijden van hare ouders Ghijsbert heer tot Hemert en joncfrouwe Steesken, ten behoeve van Jan, Steesken en Peter, kinderen van Ghijsbert heer tot Hemert. Ten overstaan van Aernt van Herler van Zulichem en Dirijc van Brakel heer Janszoon, schepenen te Zulichem, 1438 augustus 26 (dinxdag na St. Bartholomeusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Diryc van Brakel heren Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen
is Aernt die Koc van Opijnen als momber ende wittaftige man sijns wijfs joncfrouwe Katherinen dochter Ghijsberts heren
tot Hemert ende heeft vertegen op alle guets ende erfnis rurende ende onrurende dat hem als momber voirss. aen-
comen ende besterven mach overmits dode Ghijsberts heren tot Hemert haers vaders voirss. ende joncfrouwe Steeskens
haere moeder wijf Ghijsberts voirss. dat gelegen is inder eninge van Zulichem tot behoeff Jans, Steeskens, ende
Peters, kijnder Ghijsberts heren tot Hemert voirss. erfliken te besitten. Ende Aernt die Koc van Opijnen als mom-
ber sijns wijfs voirss. geloefde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven mit aldussulker
vorwaerden toegedaen were dat sake dat daer enich storve vanden voirss. kijnderen sonder wittaftige
blivende gebort nae dode Ghijsberts heren tot Hemert ende joncfrouwe Steeskens sijns wijfs voirss. dat dan
dat guet vanden voirss. kijnde dat daer gestorven were sonder wittaftige blivende gebort aen comen ende
erven sal op sijn recht erfgenamen nae onsen lantrecht. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren
dusent vier hondert ende acht ende dartich des dinxsdages nae sunte Bartholomeeus dach.
datering: St. Bartholomeusdag = 24 augustus; in 1438 was dat op een zondag, dus de dinsdag daarna was 26 augustus
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 129
07-04-1439. schepenen Jan die Koc Arnts soen en Gherit die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: ... crone 1439

Wij Jan die Koc Arnts soen ende Gherit die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Heren Roeloff Gerits soen canonick tot Zautboemell ende heefft uytgegeven
een huijs ende een hofstat mit allen horen toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem
tusschen Geerlic Jans Roeden soen ende Jan van Ghele in enen jairlixen erffthijns erf-
felicken te besitten ewelicken te besitten ellix tsjaers voer een aude gouden den??ck-
rijks kroene genge ende geve off voir ander guet payment in gelijcker werde Hen-
rick Jans soen te besitten ende te bruken voir den voirss. thijns alle jair ewelicken
op Sunte Jacops dach Here Roeloff voirss. tot thijns recht te betalen. Ende Here
Roeloff voirss. heeft geloefft Henrick Jans soen voirss. dit voirss. goet ewelicken te
waren voir alle die gene die ten recht komen willen voir een thijns voirss. Here
Roeloff voirss. jairlix te bueren ende te betalen. In orconde onser litteren . Gegeven int
jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des dinxdages na den
Heiligen Paesdach.
des dinxdages na den Heiligen Paesdach (5 april) = 7 april
scan 185-2
Transfix.
Aanhangend: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
30-04-1439. Schepenen Goeswijn van Brakel en Jan van Ghiesen.
Dat Pouwels en Jan, de oudste kinderen van Heinric (?)ammeers afstand gedaan hebben aan Heymeric Claessoen van de met deze akte getransfigeerde akte.
Wij Goeswijn van Brakel ende Jan van Ghiesen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn P?auwels ende
Jan d'audste kijnder Heinrick sSlammerts ende hebben vertegen op een brieff daer desen tegenwordigen
brieff dorsteken is ende op alle 'tgehaudt des briefs als daer in gescreven steet tot behoeff Heijmeric
Claessoen erfliken te besitten ende geloefden van hoerre wegen alle voorplicht aff te doen vanden selven.
Voert Pauwels ende Jan kijnder Heinrics voirss. ongesceiden hebben geloeft Jan die Jonxste ende Engel
kijnder Heinrics sSlammeers voirss. daar aen te vertien wanneer si tot horen mondigen dagen comen opten
brieff ende op tgehaudt des briefs voyrss, tot behoeff Heijmeric Claes soen voyrss. erfliken te besitten. In or-
conde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich op Sunte Philips
ende Jacops Avont.
regest nr. 87
[St. Philips en Jacobs = 1 mei, dus de avond daarvoor is 30 april]
Transfix.
Hangt aan: 21-03-1387
Aanhangend: 29-09-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
Wij Jan van Ghiesen ende Jan die Groet scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Zijbrecht van Nijewel Arnt
soen ende Jacop Jacops soen ende hebben vercoft ende opgedragen voer hondert gouden gulden guet ende gheve
die sij ghieden dat hem betaelt sijn drye mergen lants alsoe groet ende alsoe clein als daer gelegen sijn inden
gericht van Zulichem in die Dryehoeven tusschen erve der kerken van Niewel ende Jan Glummers soen Dijric
bastaert soen Steeskens van Brakel in enen eijgendom ende dat alsoe verre als Zijbrecht ende Jacop voirss. inden
voirss. lande mit recht gheerft sijn sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe behoert ende mit vief
vlemssche kleiken tijns jaerlix te bueren Dirijc voirss. van den dijck voirscr. erfliken te besitten ende
Zijbrecht ende Jacop voirss. vertegen op dit vercofte lant voirss. ende geloefden daer op doen te vertien allen
die ghene die daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oeck te waren Dirijc den bastaert voirss. van
dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen. Ende
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhon-
dert ende negen ende dartich des vrijdags nae Sunte Jans dach decollatio.
datering: St. Jansdag decollatio = 29 aug. valt in 1439 op een zaterdag, dus de vrijdag daarna is 4 september
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 12
17-12-1439. Schepenen: Gherit die Porter en Goeswijn vanden Oever
Kerckwijck, 72, Inden langencampe I 1/2 mergen, 1439

Wij Gherit die Porter ende Goeswijn vanden Oever, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Gherit Greenken Henrics soon ende heeft vercofft ende opgedragen voor hon-
dert gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn anderhalve mergen lants
gelegen inden gericht van Kercwijc inden Langencampe tusschen Henrick Momber ende
Gherit Greenken voirss., Henrick Teetse als Heilige Gheestmeister der tafelen des Heilige
Gheest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Gheest voirss. in enen eygendom
sonder thijns ende met dijck die daer mit recht toe behoirt erffelicken te besitten. Ende Gerit
Greenken voirss. verteech op dit lant voirss., ende geloefde dair op doen te vertijen allen
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Henric Teetse
als Heilige Gheestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is, voir allen die gene die ten recht komen willen, ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser letteren. Gegeven int jair ons Heren
Dusent Vierhondert ende negen ende dertich des donredages nae Sunte Lucien dach.
datum: des donderdages nae Sankt Lucien dach (13 december) = 17 december
scan 113-1
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.072)
29-12-1439. schepenen Aernt van Herler van Zulichem en Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Woert, VII hont, 1440.

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Hubert die Poirter ende heeft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaeilt sijn soeven hont lants alsoe
groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Woert
tusschen lant der tafelen des Heilige Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die dair mit
recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Heinrick Teetse als Heilige Geestmeyster der ta-
felen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in enen eij-
gendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten.
Ende Hubert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teetse
als Heilige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voor alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages naden Heiligen Korsdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
scan 156-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
09-02-1440. schepenen Gerit die Poerter ende Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

Transfixa supra predicta

Wij Gerit die Poerter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Egen die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven
steet Henrick Teetse als Heilige Geestmeijster der tafelen des Heiligen Geest van
Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Egen voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertien alle die gene die van sijnre wegen dair mit recht op
vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Henrick Teetse als Hei-
lige Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. die
brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende veertich des dynxdages nae Sunte Aechten dach der Heiliger Joncfrouwen.
des dynxdages nae Sunte Aechten dach der Heiliger Joncfrouwen (5-Febr) = 9-Febr.
scan 174-3
Transfix.
Hangt aan: 29-07-1438
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102v)
18-02-1440. 1440-02-18. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Daem van der Woude als echtgenoot van Jan verkocht heeft aan Jan die Groet de helft van een erfcijns van 25 pond uit een hoeve in Nieuwaal.
regest nr. 91
Transfix.
Aanhangend: 23-08-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 249
15-03-1440. schepenen Gerit die Porter en Goeswijn van den Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Ghijsbert Morinck ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdi-
gen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teetse als Heilige Geestmeister der tafelen des Heiligen Geest van Zautbo-
mell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Ghijsbert voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefde
dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit recht op ver-
tien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Henrick Teetse als Heilige
Geestmeister voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. den brieff ende
't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende veertich opten vijfftienden dach in merte.
scan 187-2
Transfix.
Hangt aan: 15-04-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109)
03-06-1440. schepenen Gerit die Porter ende Aernt van Tyell
bovenschrift: Bruechem

marge: 1440

Transfixa supra predicta

Wij Gerit die Porter ende Aernt van Tyell scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Gerit Ruthers soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden guet ende ge-
ve die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doer-
steken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet alsoe ver als Ge-
rit Rutgers soen voirss. in die brieve ende 't gehaut dier brieve voirss. mit recht geerfft
is Henrick Teetse als Heilige Gheestmeijster der tafelen des Heijligen Geest van Zaut-
bomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. Ende
Gerit Rutgerssoen voirss. verteech op die vercoffte brieve ende op 't gehaut dier vercofte
brieve voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen Henrick
Teetse als Heilige Geestmeijster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
die vercoffte brieve ende 't gehaut dier vercoffte brieve voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen slle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt Dirck Rutgers soen, Jan vanden Dijck als momber ende wit-
tafftige man sijns wijffs Bertraden ende Korstiaen Brustijns soen als momber ende wittaftige
man sijns wijffs Conegonden vertegen op die brieve ende op 't gehaut dier brieve voirss.
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. erffelicken te besitten. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende veertich des sonnen-
dages na des Heiligen Sacraments dach.
des sonnendages na des Heiligen Sacraments dach: 7e zondag na pasen (trinitatis)= 22 mei; dus 8e zondag is 29 mei; dus 9e zondag is 6 juni, dus Sacramenti (=9e donderdag na Pasen) is 3 dagen daarvoor = 3 juni
scan 184-1
Transfix.
Hangt aan: 06-12-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.107v)
23-08-1440. dat Jan die Groet verkocht heeft aan Jan van Opheven ten behoeve van heer Arnt van Herler, ridder, wat in de getransfigeerde akte beschreven staat.
regest nr. 96
Transfix.
Hangt aan: 18-02-1440
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 249
29-09-1440. Schepenen Gherit die Porter en Goeswiin vanden Oever.
Dat Henric, weduwe van Goessen van Reyn, en hun kinderen afstand gedaan hebben aan Roef Peterssoen van de helft van de met deze akte getransfigeerde akten (1439-04-30 en 1387-03-21).
Wij Gherit die Porter ende Goeswiin vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen sijn Heinric die wief
was Broessen van Reijns met horen gecoren momber Jan Diric Goeswijn Aernt ende Mechtelt mit horen gecoren momber
kijnder Broessen voerss. ende hebben vertegen op die een haelfe vanden brieven daer desen tegenwordigen brieff
doersteken is ende op die een haelfe van alle 'tgehaudt der brieve als daer in gescreven staet tot behoeff Raef P..
Peters soen erfliken te besitten ende alle dye voyrss. ?kijnderen? geloefden ... te waren alle voirplichte off-
te doen vanden selven. Voert Jan van Reijns Broessen soen voirss. heeft geloeft Jan ende ... Heijnric
Glamears doen te ... ... ... ... tot horen mondigen dagen comen op die aenheelfte vanden brieven op
die een heelff endealle 'tgehaudt dier brieve voyrss. tot behoeff Roeloff Peters gen. Buijs erffliken te besitten
In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende veertich op Sinte ?Michels dach.
regest nr. 99
[st. michels dag = 29 september]
Transfix.
Hangt aan: 30-04-1439
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
15-11-1440. schepenen Gerit die Porter en Goeswijn vanden Oever
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Daelacker, enen mergen, 1440

Wij Gerit die Porter ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Margriet die wijff was Goeswijns vanden Werve mit horen ge-
coren momber ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende geve die
sij giede dat hoer betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem
opten Daellacker tusschen erve des Heiligen Geest van Zoutbomell ende Marien dochter
Goederts Roeden Henrick Teetse als Heilige Geestmeyster der tafelen des Heiligen Geest
van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. in enen eijgendom
sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende
Margriet mit horen gecoren momber voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren Henrick Teetse als Heijlige Gheestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages
na Sunte Martijns dach inden wijnter.
des dynxdags na Sunte Martijns dach inden wijnter (11-Nov) = 15-Nov.
scan 170-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v)
26-03-1441. schepenen Arnt van Herler van Zulichem en Willem van Krieckenbeeck
bovenschrift: Bruechem
marge: Pasche 6 Arnemse gulden, 1441

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Willem van Krieckenbeeck scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Roeloff Hack ende heefft geloefft Dierk Jans soen thijns ses gouden Ar-
nemsche gulden genge ende geve off ander guet payment in gelijcker werde erfflix thijns alle
jaer ewelicken opten paesdach uyt eene hoffstat ende uyt alle hoer toebehoringe gelegen
inden gericht van Bruechem tusschen Dierk Wouters soen ende die gemeijn stege Dierk Jans
soen te boeren, te hebben ende te betalen erffelicken. Ende Roeloff Hack voirss. heefft geloefft Dierk
Jans soen voirss. den voirss. thijns uijter hoffstat ende uijt hoere toebehoringe ewelicken te
waren voir alle die gene die ten recht komen willen. Welcken thijns voirss. off hij alle jaren
ewelicken opten termijn der betalinge niet betaelt en were, dan soe sall daer nae alle dage naist-
komende opten voirss. thijns wassen ende gaen een pene van eenre gueden vleemschen placke.
Welken peen te gader mitten thijns voirss. Dirck Janss. voirss. verhalen mach uijten hoffstat
voirss. wanneer dat hij's niet langer beiden en wille. Voirt Roeloff Hack voirss. heefft geloefft
Dirck Jans soen voirss. soe wat tymmeringe dat hij Roeloff voirss. op dese voirss. hoffstat tymmert
niet aff trecken en sall ten sij bij wille Dierk Jans soen voirss. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende veertich des anderen dages nae onss liever
vrouwen dach annunciatio
des anderen dages nae onss liever vrouwen dach annunciatio [25 maart] = 26 maart
scan 139-2
Transfix.
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086)
25-05-1441. schepenen Goeswijn vanden Oev[er] ende Gherit Saelmons zoen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In die hoge haer II mergen, 1441

Wij Goeswijn vanden Oever ende Gherit Saelmons zoen, scepen in Zulichem, tugen dat voir
ons komen is Henrick Peter Mechtelden soens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants gelegen
inden gerecht van Kerckwijck in die Hoge Haer, tusschen here Roeloff Gherits soen priester
aen beiden sijden Aernt van Schijndell Wijnrics soen in eenen eygendom sonder thijns ende
mit dijck die daer mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Henrick voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alledie gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Aernt van Schijndell voirss. dat lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen van den selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert ende een ende viertich des dynxdages nae ons Heren Hemelvaerts dach.
hemelvaart 1441 = 25 mei
scan 117-1
Transfix.
Aanhangend: 12-08-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
26-07-1441. schepenen Goeswijn vanden Oever en Gerit Saelmons soen
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Broeckhovell 1/2 mergen, 1441

Wij Goeswijn vanden Oever ende Gerit Saelmons soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Jan vanden Hoeve ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen halven mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem opten Broeckhovell tusschen erve des Heiligen Geest van Zaut-
bomell aen beiden siden, Henrick Teetse tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss.
in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken
te besitten. Ende Jan vanden Hoeve voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair
op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren Henrick Teetse voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int Jair ons
Heren dusent vierhondert ende een ende veertich des woensdags nae Sunte Jacops dach.
des woensdags nae Sunte Jacops dach (25 Juli) = 26 Juli
scan 165-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098b)
09-11-1441. Peter van Hemert belooft te betalen aan Jan van Hemert, zijn broeder, een half jaar na den dood van Ghijsbert heer tot Hemert hun vader, 50 gouden overlentsche Rijns gulden en 50 jaar lang elk jaar 50 van dezelfde guldens, zomede hetzelfde te betalen na den dood van joncfrou Steesken, zijne moeder. Ten overstaan van Dirijc van Brakel heer Jansz en Ghijsbert van Ghiessen, schepenen te Zulichem, 1441 november 9. 1 charter
N.B. Op perkament, de zegels ontbreken.
Wij Diryc van Brakel heren Jans soen ende Ghijsbert van Ghiesen scepen in Zulichem tugen dat Peter van Hemert
heeft geloeft Jan van Hemert sinre brueder vijftich gouden overlenssche rijnssche gulden genge ende gheve
off ander guet payment in geliker werde binnen enen halven jaer naest comende nae doede Ghsijberts heer van
Hemert sijns vaders tot onsen lantrecht te betalen. Ende vijftich jaer lanc daernaestcomende alle jaer
der jaren voerss. vijftich gulden als voirss. sijn off payment als voirss. is op sunte Mertijns dach inden wijnter
tot onsen lantrecht te betalen. Voert Peter voerss. heeft geloeft Jan van Hemert voirscr. vijftich gulden als voirss.
sijn off payment als voirss. is binnen enen halven jaer naestcomende nae doede jouffrouwe Steeskens sijnre moeder
tot onsen lantrecht te betalen ende vijftich jaer lanc daernae comende alle jaer der jaren voirss. vijftich
gulden als voirss. sijn off payment als voirss. is op sunte Mertijns dach inden wijnter tot onsen lantrecht te betalen
die superscripti is loven wi guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een ende veertich
opten negenden dach inder maent van november.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 138
03-12-1442. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Diryck, bastaardzoon van Steesken van Brakel, overgedragen heeft aan Jan Vinck het land, bedoeld in den brief d.d. 1439 September 4 (Reg. no. 12), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe ende veertich opten derden daeh in der maent van December. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1443 Februari 8 (Reg. no. 14).
Datering: 1442 December 3
Wij Jan van Brakel Steeskens soen d'audste ende Willem van Kryekenbeeck scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Dirijc bastaertsoen
Steeskens van Brakel ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwordigen brieff doersteken is ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Jan Vinck erfliken te besitten
ende Dirijc voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaud des briefs voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die ghene die van
sijnre wegen daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Jan Vincken voirss. den brieff ende
't gehaudt des briefs voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen
alle voerplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende twe ende veertich
opten derden dach inder maent van december.
Transfix.
Hangt aan: 04-09-1439
Aanhangend: 08-02-1443
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 13
08-02-1443. Aernt van Herier van Zulichem en Aernt die Starke, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jan Vinck overgedragen heeft aan Jan den Groten het land, bedoeld in de brieven d.d. 1439 September 4 en 1442 December 3 (Reg. nos. 12 en 13), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des Vrydages nae sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen. Oorspr. (Inv. no. 98); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1443 Februari 8
Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Aarnt die Str?ij?k scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Jan Vinck ende heeft vercoft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen brieff doersteken is
ende alle 't gehaudt des briefs als daer in gescreven steet Jan den Groten erfliken te besitten. Ende Jan Vinck voirss. verteech opden
brieve ende op 't gehaudt dier brieve voirss. ende geloefde daer op doen te waren allen die ghene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertien sullen. Ende geloefde oeck te vrijen van sijnre wegen Jan den Groten voirss. die brieve ende 't gehaudt dier
brieve voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voer-
plicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende drye ende veertich
des vrijdags nae Sunte Aechten dach der Heilige Joncfrouwen.
datering: Agathen dag = 5 feb. In 1443 was dat op een dinsdag. Dus vrijdag daarna is 8 februari
Transfix.
Hangt aan: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 14
29-10-1443. schepenen Aernt Pieck van Gamberen en Goeswijn van den Oever
bovenschrift: Bruechem
marge: 1443, Op die boninge, 1 mergen

Wij Aernt Pieck van Gamberen ende Goeswijn van den Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Here Roeloff Geritss priester ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants alsoe groot ende alsoe cleyn
als daer gelegen is in den gericht van Bruechem op die boninge tusschen Here Roeloff voirss.
ende Aernt van Schijndell aen d'een sijde, ende Jacop van Oesterwijck Dircks soen aen d'ander sijde
Hillen Gerit Hollen soen in enen eygendom sonder thijns ende met dijck die daer mit recht toebehoirt
erffelicken te besitten. Ende Here Roeloff voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Hillen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des dynxdages nae Sunte Symons ende
Judas dach.
des dynxdages nae Sunte Symons ende Judas dach (28-Okt) = 29-Okt.
scan 141-1
Transfix.
Aanhangend: 16-06-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.087)
28-07-1444. Schepenen: Goeswijn vanden Oever en Boudewijn van Welde[re]n
bovenschrift: Bruechem

marge: 1444

Transfixa supra predicta

Wij Goeswijn vanden Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Here Roeloff Geritss. canonick tot Zautbomell ende heefft vercofft
ende opgedragen voir veijfftich gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaelt
sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Dirck Jans soen erffelicken te besitten. Ende Here
Roeloff voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloefden
dair op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende ge-
loeffde oick te waren Dirck Jans soen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vier ende veertich des dinxdages nae Jacob dach.
des dinxdages nae Jacob dach (25 juli) = 28 juli
scan 185-3
Transfix.
Hangt aan: 07-04-1439
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108)
29-09-1444. schepenen Gosen van Oever en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: een huys ende hofstadt etc., 1444

Wij Gosen van Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen sijn Dierc Claes soen van Aelst ende Gerit sijn soen ?tdauste? ende Hadewijch mit hueren
gekoren momber ende Mechtelt ende Griet dochters Claes van Aelst ende hebben vercofft ende
opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn een huys ende
een hoffstat mit allen hueren toebehoeren also veer als sij daer in bestorven sijn van dode
huerre moeder, gelegen tot Bruechem tusschen die gemeijn straet aen die een sijde ende
Arnt van Schijndell aen die ander sijde Dierc Jan Geritss soen in enen eijgendom sonder tyend
ende sonder dijck ende mit thijns die daer mit recht uyt gaet erffelicken te besitten. Ende Dirck
Gerit, Hadewijch mit hueren momber Mechtelt ende Griet voirss. vertegen op dit goet voirss.
ende geloeffden dair op doen te vertijen allen die geen die dair mit recht op vertijen sullen.
Ende geloiffden oick te waren Dirck Janss. voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht
is voor allen die gheen die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Dirck Gerit Hadewijch mit hueren momber, mechtelt ende Griet voirss. hebben
geloefft doen te vertijen Jan ende Jan ende Aleijt kijnder Claes van Aelst tot hueren mondigen
dagen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier ende
veertich op Sunte Michaels dach.
Sunte Michaels dach = 29-Sept.
scan 145-3
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1506
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.089)
08-12-1444. schepenen Ghijsbert van Horwinen en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: opten Broeckhoevell, 1 mergen, 1444

Wij Ghijsbert van Horwinen ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Eghen die Roede ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem opten broechoevell tusschen Aert Wouters soen Marieken
man Goderts Roeden dochter aen die overste sijde ende die mare van Bruechem aen
die nederste sijde streckende mitten enen eijnde aen die stege Jacop die Mesmaecker
Hermens soen in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe-
behoirt erffelicken te besitten. Ende Eghen voerss.verteech op dit lant voirss. ende ge-
loeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waeren Jacop voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende vier ende viertich op onse liever vrouwen dach conceptionis.
op onse liever vrouwen dach conceptionis = 8 dec.
scan 159-1
Transfix.
Aanhangend: 05-12-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096)
06-01-1445. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Merten van Herler, heer van Poyeroyen, overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem twee morgen land aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten heiligen Dertiendach. Oorspr. (Inv. no. 84); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Januari 6
Wij Jan van Brakel Steeskensz. d'autste ende Willem van Kryekenbeeck scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Merten van Herler heer van Poyeroyen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden goet
ende gheve die hij giede dat hem betaelt sijn twe mergen lants gelegen inden ghericht van Zulichem
voirss. in die Lange Mergen alsoe groet ende alsoe cleijn als sij daer gelegen sijn tusschen lant der papelijcker
proven van Zulichem voirss. an die een side ende wie myt recht lantgelegen is an die ander side Boudewijn
van Pruyssen ende Heinric Gijsbertsz. in enen eijgendom tot behoeff der tafelen des Heilighen Geests tot Zulic-
hem voirss. sonder thijns ende myt dijck die daer myt recht toe behoirt erfelicken te besitten ende Mertijn
van Herler voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die geen die daer
myt recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waeren Boudewijn van Pruyssen ende Heijnric Gijsbertsz.
voirss. dit lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die
geen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven ende Jan van Brakel voirss. ver
teech op dit lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests voirss. dese superscripcij loven wij goet voirss.
In oerconde onser litteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten Heiligen
dertiendach.
[datering: dertiendag = 6 jan.]
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 84 - Regest nr. 15
25-03-1445. Jan van Brakel en Willem van Kriekenbeec. schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Roelof van Oever, priester, pastoor te Zulichem, en Ghijsbert Aernts zoon, kerkmeester aldaar, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar hun rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1428 April 28 (Reg. no. 9), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende veertich op onser liever Vrouwen dach Annonciatio. Oorspr. (Inv. no. 83); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Maart 25
Wi Jan van Brakel ende Willem van Kriekenbeec scepen in Zulichem tugen dat
voer ons comen sijn here Roelof van Oever priester cuereijt van Zulichem ende Ghijsbert
Aerntsz. als kercmeister van Zulichem ende hebben vercoft ende opgedragen voer hondert
gulden goet ende geve die si gieden dat hem betaelt sijn desen brief daer desen the-
genwoerdigen brief doer gesteken is ende alle 't gehaut des briefs als daer in ge-
screven steet Steesken Glummers ende Heinric Ghijsbertsz. tot behoef der tafelen des Heijli-
gen Geest van Zulichem erfeliken the besitten ende die kercmeisters voerss. vertegen op
ten brief ende op 't gehaut des briefs voerss. ende geloefden daer op doen the vertien
alle die geen die daer mit recht op vertien sullen ende geloefden oec the waren
van huere wegen die kercmeister voerss. den brief ende 't gehaut des briefs voerss. jaer
ende dach als recht is voer allen die geen die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te
doen van hoere wegen. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
ende vijfendeveertich op onser liever vrouwen dach annonciatio.
[datering: onser liever vrouwen dach annonciatio = 25 maart]
Transfix.
Hangt aan: 28-04-1428
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 16
25-07-1445. schepenen Aernt die Kock van Delwijnen en Engbert die Kock Aerntsse
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1445

Transfixa supra predicta

Wij Aernt die Kock van Delwijnen ende Engbert die Kock Aerntsse, scepen in Zulichem, tugen
dat voir ons komen is Egen die Roy ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als dair in gescreven steet Aernt van
Scijndell in enen eygendom erffelicken te besitten. Ende Egen die Roy voirss. verteech opten brief
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die geen die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aernt van Scijndell voirss. den brieff
ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende voirt heefft Egen die Roy
voirss. als zaecwor?t ende Roeloff Hack als borge geloifft Aernt van Scijndell voirss. scadelois
te houden vanden lesten pacht die Egen die Roy voirss. hem Wouter Clap priester schuldich
is in enen scepen brieff van Zulichem gelijck als die inhelt. In oirkonden onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich op vijff ende twyntichste dach
inden maent van julio.
scan 125-2
Transfix.
Hangt aan: 14-04-1422
Aanhangend: 19-03-1448
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
17-08-1445. schepenen Willem van Kriekenbeeck en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem
marge: 1445

Transfixa Supra predicta

Wij Willem van Kriekenbeeck ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Dirck Janss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die hij
giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Henrick Teets als Heylich Geestmeyster tot behoeff der ta-
felen des Heiligen Geests tot Zautboemell erffelicken te besitten. Ende Dirck Janss. voirss. verteech
op den brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen alle die gene
die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teets voirss. den brieff
ende alle 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht co-
men willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten soeventiende dach inder maent van augusty.
scan 140-1
Transfix.
Hangt aan: 26-03-1441
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086v)
17-08-1445. schepenen Willem van Kriekenbeeck en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1445

Transfixa supra predicta

Wij Willem van Kriekenbeeck ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Dirck Janssz. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Henrick Teets als Heilige Geestmeijster tot behoeff der tafelen des Heijligen Geests
tot Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Dirck Janss. voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Henrick Teets voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geenen
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten
soeventienden dach inder maent van augustus.
scan 186-1
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.108v)
10-02-1446. schepenen Claes Spierinck Janssz. en Goeswijn Merseliss.
bovenschrift: Gameren

marge: opten voetacker enen mergen, 1446

Wij Claes Spierinck Janssz. ende Goeswijn Merseliss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Henrick van Est ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Gamberen opten voetacker tusschen Gerit Saelmonss. aen die een sijde, ende Hubert
Goeswijns aen die ander sijde Ghijsbert Floriss. in enen eijgendom sonder dijck ende
sonder thijns uytgenomen den gemeijnen dijck van Gamberen erffelicken te besitten. Ende
Henrick van Est voirss. ende Lijsbet Jan Doelvoets dochter vertegen op dit lant voirss. ende
geloeffden daer op doen te vertien allen die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffden oick te waren Ghijsbert voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is voir allen die geen die ten recht koemen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Reijner Doelvoet heefft geloefft doen te vertien Jan Maye ende Jan kynderen
Jan Doelvoets voirss. tot hoiren mondigen dagen op dit lant voirss. tot behoeff Ghijsbert
voirss. off soeven gouden overlenssche Rijnssche gulden genge ende geve off ander goet
payment daer voir in gelijcker werde voir elcke voirss. kijnt binnen een maent naeder
affwijnninge tot onsen lantrecht te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten tienden dach in Zulle.
datering: zulle = februari
scan 194-1
Transfix.
Aanhangend: 27-03-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
17-04-1446. Engbert die Kock Aerntss. en Claes Spirinck Janss., schepenen te Zulichem, oorkonden, dat Jan die Kock Aerntsz. verkocht en in vrije eigendom overgedragen heeft aan Aernt die Cock van Delwijnen 4 morgen land onder Delwijnen in de Rampert, waarna Aernt die Kock voornoemd hem dit land weer overgegeven heeft tegen een erftijns van 3½ gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Afschrift (16de eeuw) in inv. nr. 1171, gewaarmerkt door de notaris Alberti.
Door het origineel is gestoken geweest het origineel van de akte d.d. 1461 september 16 (reg. nr. 19).
Copia

Wij Engbert die Kock Aerntssz. ende Claes Spierinck Janssz.
scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Jan die Kock
Aerntssz. ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert guldens goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn vier mergen
lants gelegen inden gericht van Delwijnen inden Rampert
tusschen Willem Ottenssz. aen die een sijde ende Jan die Kock
voirss. aen die ander sijde Aernt die Cock van Delwijnen
in eenen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck uutge-
nomen den gemeijnen dijck van Delwijnen die dair mit
recht toe behoirt erfeliken te besitten ende Jan die Kock
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeifde dair op
doen the vertien allen die geen die dair mit recht
op vertien sullen ende geloifde oick the waeren Aernt
die Cock voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is voer allen die geen die ten recht comen willen
ende alle voirplicht aff aff the doen vanden selven. Doe
dit geschiet was doe gaff weder Aernt die Kock
voirss. dit lant voirss. Jan die Cock voirss. in eenen
jairlicsschen erftijns erfeliken the besitten elcx tsjaers
voir vierdalven gouden overlensschen rijnssche gulden
genge ende gheve of ander goet payment dair voir
in gelijker weerde erfelijck thijns alle jair eweliken
Aernt die Kock voirss. den tijns voirss. the betalen opten
iersten dach in meij tot onsen lantrecht. In oirconden
onser letteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vier
hondert ende ses ende veertich opten seventienden dach inden
maent die men heijt aprille.
Transfix.
Aanhangend: 16-09-1461
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1171 - Regest nr. 16
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
Wij Aernt Pyeck van Gamberen ende Aernt dye Kock van Delwinen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Joncfrouwe Byatrys Jans tspoertens{?} wijff was ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die sij giede dat hoir betaelt sijn enen huijs ende een hofstat myt allen hoiren toebehoir
ende gelegen inden gericht van Aelst tusschen die kerck van Aelst ende die gemeijn straet van Aelst voirss. Jan
die Groet in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erfeliken the besitten ende joncfrouwe Byatrys voirss.
verteech op dit goet voirss. ende geloefde daer op doen the vertien allen die geen die daer myt recht op ver-
tien sullen ende geloefde oeck the waeren Jan die Groet voirss. dit goet voirss. jaer endedach als recht is voir
allen die geen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen vanden selven. Doe dit gesciet was
doe gaff weder Jan die Groet voirss. dit goet voirss. joncfrouwe Byatrys voirss. in eenre huere ende in eenre
lijftochte alsoe lange als sij leeft ende nyet langer alle jaer voir een butken op Sunte Mertijns dach Jan die Groet
voirss. the betaelen tot onsen lantrecht. In oerconde onser letteren. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
ende ses ende veertich opten vijftiende dach inder maent van octobry.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99 - Regest nr. 17
20-10-1446. Akte waarbij schepenen van Zuilichem uitspraak doen in het geschil tussen de geërfden van Kerkwijk en van Driel over het doorsteken door laatstgenoemden van een binnendijk langs de Drielse wetering.
Wij Dirck van Brakel heer Janss. Jan van Brakel Steskenss. d'ouste Arnt Pyeck van Gameren Arnt die Koc van
Delwinnen Engbrecht die Koc Claes Spierinc Dirck Helmichss. Gosen Merseliss. scepenen in Zuylikem tugen dat
voerden gesworen richter ons heren des hertoge van Gelre van Boemelreweert ende voir ons comen is inder dingbanck
tot Zulikem daer wij te geding ende te recht geseten waren Jan Gosenss. ende Maes Ghijsbrechtss. als heemraden
van Kerckwijck ende spraken aen overmits eenre ierste clage Jan die Stout Dirck Goeijerss. soin Hillen
die Ghyer Heijmeric Dirck Goeijerss. soin Ude van Tefelen Jacop Storm Egen Egenss. Arnt Egenss. Jan Tengnagel
Veldrielss. ende Jacop Merseliss. ende alle die gheerfde van Driel hoe sij met recht genuemt sijn of wije
sij met recht verantwoerden sall dat sij enen zeechdijck aen gevangen hebben ende doirstoeken hebben off
doen doirsteken die gelegen is inden gericht van Kerckwijck tusschen die Drielsche wetering aen die een
sijde ende die geerfde van Kerckwijck voirss. aen die ander sijde die met beteren recht den geerfden van
Kerckwijck toebehoert dan hij den geerfden van Driel doet overmits datten die geerfden van Kerckwijck
voirscr. ende hoir voir vaders menich jaer gedijckt ende gebruyckt hebben onbestoirt ende onbekroent ende
gheren des een vonnis vanden scepenen waer hij is off en is, dit gescye int jaer ons heren duysent vier hondert
ende ses ende veertich opten twe ende twentichsten dach inder maent van Meij. Dese selver scepenen voirss. tugen
dat voir den richter voirss. ende voir ons comen sijn inder dingbancke voirss. daer wij te geding ende te recht
geseten waren Jan die Stout Dirck Goeijerss. ende Heijmerick Dirck Goijerss. Hillen die Ghyer Ude van Tefelen
Jacop Storm Egen Egenss. Arnt Egenss. Jan Tengnagel Veldrielss. ende Jacop Merseliss. voirss. ende hebben
geantwoirt opter toespraken daer here Jan Gosenss. ende Maes Ghijsberss. als heemrader van Kerckwijck
voirss. aff toegesproken hebben gelijck als voirss. steet dat sij ghenen zeechdijck doir gestoken en hebben noch
doir doen steken noch aen gevangen en hebben vorder dan hij den geerfden van Driel toe behoirt nae inghe-
haut hoerre goeder dijckbriefve ende ander brieffve die sij daer aff hebben ende getoent hebben inder
dingbancke voirss. ende seggen oeck dat dyen zeechdijck af wal voirss. met beteren recht den geerfden van
Driel voirss. toebehoirt dan hij den geerfden van Kerckwijck doet, ende geren des een vonnis, waer
aff dese voirss. scepenen gewijst hebben eendrechtelijck mit gevollich van horen mede scepenen van Driel nae
aenspraken Jan Gosenss. ende Maes Ghijsberss. als heemrader voirss. ende nae antworde Jan Dirck
Goeijerss. Heijmeric Dirck Goeijerss. Hillen die Ghier Ude van Tefelen Egen Egenss. Jacop Storm Arnt
Egenss. Jan Tengnagel Veldrielss. Jacop Merseliss. voirss. nae den betoen ende brieven die
wij daer aff gesyen ende gehoert hebben aen beijden sijden ruerende van enen wal ende enen zeechdijc
voirss. den geerfden van Kerckwijck voirss. den voirg. zeechdijck te houden ende te hebben ende
te gebruyken gelijck hoir anderen eijghen erfve ende van auts heerbracht hebben. In orconde
onser letteren gegeven int jaer ons heren duysent vyerhondert ende ses ende veertich opten
twentichsten dach inder maent van oktober.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, inv. 1182
13-11-1446. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Dyrc Helmychs zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler en zijn moeder, jonkvrouw Lijsbet, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar 17 hond land aldaar, genaamd Lampenkempken, onder voorwaarde, dat de kerk, de papelijke preuve en de kosterij aldaar, benevens de pastoor en het sint Jans altaar in de kerk zekere jaarlijksche uitkeeringen zullen krijgen. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach in der maent van November.
Oorspr. (Inv. no. 85); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 November 13
Wij Jan van Brakel Steeskensz. d'autste ende Dyrc Helmychssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn
Aernt van Herler ende joncfrauwe Lijsbet sijn moeder ende hebben vercoft ende opgedraegen voir hondert
gulden goet ende gheve die sij gieden dat hem betaelt sijn seventyen hont lants gelegen inden gericht van
Zulichem geheijten Lampen kemken inden hoefslach tusschen Peter van Hemert Dyrcsz. an die een side ende
Willem Berwynssz. an die ander side Steesken Jan Glummersz. ende Heijnric Gijsbertsz. tot behoeff der
tafele des Heijligen Geests tot Zulichem in enen eijgendom sonder thijns ende myt dijck die daer myt
recht toe behoirt erfelijcken te besitten ende Aernt van Herler ende joncfrauwe Lijsbet sijn moeder voirss.
vertegen op dit lant voirss. ende geloefden daer op doe te vertien allen die geen die daer myt recht op
vertien sullen ende geloefden oeck te waeren Steesken en Heijnric voirss. tot behoeff den Heijligen Geest voirss.
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht comen willen ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven myt aldussulcken voirwerden toe gedaen dat die keerck van Zulichem ende die
paepelycke proven ende die kosterij van Zulichem voirss. sullen bueren ellic uut den voirss. lande enen gouden
aernymsschen gulden alle jaer ewelijcken op sunte peters dach ad catedram ende die rectoer van onser ?keerken
ende sunt jans altaer inder keercken voirss. sullen elck bueren alle jaer opten dertichten dach in meij drie l?utken?
als sij comen van jaergetide van Aernt van Herler ende Gierijt Melisz. In oerconde onser litteren. Ghegeven int jaer ons
Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach inder maent van november.
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 85 - Regest nr. 18
11-02-1448. Schepenen Aernt die Steerck Roelofs. en Aernt Geritss.
Dat Jan Roelofssen verkocht heeft aan Aernt van Herler van Zulichem een huis en hofstad in Zuilichem, waarna Aernt het aan Jan teruggaf in erfcijns voor 2 filippusschild.
Wij Aernt die Steerck Roelofs. ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Jan Roelofs. ende heeft vercoft ende opgedragen
voir hondert gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn een huys ende een hofstat myt allen horen toebehoiren gelegen inden gerichte
van Zulichem buten dijcs tusschen Jan Dyrcss. ende God?stu? sijnre moeder an die een side ende die gemeijnt van Zulichem an die ander side Aernt
van Herler van Zulichem in enen eijgendom sonder dijck ende myt thijns die daer myt recht uut geet erfelijcken te besitten ende Jan Roelofs.
voirss. verteech op dit goet voirss. ende geloefde daer op doen te vertien allen die geen die daer myt recht op vertien sullen ende
geloefde oeck te waeren Aernt van Herler voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder Aernt van Herlaer voirss. dit goet
voirss. Jan Roeloff voirss. in eenen jaerlicsschen erftijns erfelijcken te besitten ellics tsjaers voir twe burgoenssche philipps
Phylipps scilde genge ende geve off ander goet payment daer voir in gelijcker weerde erfelijcs thijns alle jaer ewelijcken
Aernt van Herlaer voirss. den thijns voirss. te betaelen op sunte mertijns dach inden wijnter tot onsen lantrecht in
oerconden onser letteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende acht ende veertich opten ylliften dach inder
maand van februari (1).

(1) de naam van de maand is onleesbaar en overgenomen van het regest.

Transfix.
Aanhangend: 02-10-1460
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 122
19-03-1448. schepenen Hyllen van Aelst en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1448

Transfixa supra predicta

Wij Hyllen van Aelst ende Boudewijn van Welderen, scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Aernt van Scijndell ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle tgehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Heynrick Teets
tot behoeff der tafelen des Heyligen Geests tot Zautbomell erffelicken te besitten. Ende Aernt
van Schijndell voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertijen allen die geen die daer myt recht op vertijen sullen. Ende geloeffde
oick te waren Heynrick Teets tot behoeff der tafelen des Heyligen Geests voirss. den brieff
ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonden onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende veertich des dynxdages na palmdach.
dynxdages na palmdach (17 maart) = 19 maart.
scan 125-3
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.078)
28-04-1449. Jacop Jacopsz verkoopt voor 100 gulden aan Jan van Hemert 5 morgen land, gelegen in het gericht van Delwijnen. Ten overstaan van Aernt die Cock van Delwijnen en Jan die Groet, schepenen te Zulichem, 1449 april 28. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Aernt die Kock van Delwijnen ende Jan die Groet scepen in Zulichem tugen dat voir ons
comen is Jacop Jacopss. ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve
die hij giede dat hem betaelt sijn vijff mergen lants gelegen inden gericht van Delwijnen
over die eenden tusschen Jan van Hemert an beide siden Jan van Hemert voirss. in enen eijgen-
dom sonder thijns ende myt dijck die daer mit recht toe behoirt erfelijcken te besitten
ende Jacop Jacopss. voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te ver-
tien allen die geen die daer mit recht op vertien sullen ende geloefde oeck te waeren
Jan van Hemert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die geen
die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oerconden
onser letteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende veertich
opten acht ende tweijntichsten dach inder maent van apryl.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 146
12-06-1450. schepenen Claes Spierynck Jansse en Goeswijn Merselisse
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1450

Transfixa supra predicta

Wij Claes Spierynck Jansse ende Goeswijn Merselisse scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Goeswijn Ghijsbertss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doersteken is ende alle't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Aelbert Jansse erffe-
licken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen
ende geloeffde oick te waren Aelbert Janss. voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
Dusent vierhondert ende vijfftich op sunte Odulphus dach.
sunte Odulphus dach = 12 juni
scan 124-2
Transfix.
Hangt aan: 15-03-1438
Aanhangend: 11-08-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077v)
01-03-1451. dat Jan van Brakel Steeskenssen verkocht heeft aan Gerijt van Laer ten behoeve van heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem in Die Voirde met 3 roeden dijk.
regest nr. 131
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 254
17-02-1452. dat Sweder Aertnssoen verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem in Den Drien Hoeffen met 3 roeden dijk.
regest nr. 134
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 255
06-06-1452. schepenen Claes Spierinck Jans soen en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem,

marge: enen halven graeff, 1452

Wij Claes Spierinck Jans soen ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Engbert Claes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir tyen
gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen halven graeff
vierdenhalven voet sloets wijdt gelegen inden gericht van Bruechem tusschen lant der
Heiligen Geest tafelen inder stat van Zautbomell gelegen aen d'een sijde ende Engbert
Claes soen voirss. aen d'ander sijde, welcken helffte des graeffs voirss. gelegen is naest lant
der Heilige Geest tafelen voirss. Aelbert Peters soen ende Willem vander Molen ende Claes
die Groet als Heijlige Geestmeesteren inder tijt der Heiligen Geest tafelen inder stadt
van Zautbomell tot behoeff des Heijlichs Geests voirss. in enen eijgendom erffelicken
te besitten, hebben ende te besitten. Ende Engbert Claes soen voirss. verteech op die vercoffte
helfft des Graeffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen diegene die dair
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert Peterss. ende Willem
van der Molen ende Claes die Groot als Heilige Geestmeisteren tot behoeff der tafelen
des Heilichs Geests voirss. die vercoffte helfft des lants graeffs voirss. jair ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
twe ende vijfftich opten sesten dach inder maent geheiten junius.
scan 175-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103)
19-08-1453. Schepenen Ghijsbert van Herwinen en Jan de Puerter.
Dat heer Airnt van Heerlair, ridder, in erfcijns gegeven heeft aan Rutgher Jacopssoin een hofstad met toebehoren in Nieuwaal voor 2 filippusschild.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Jan de Puerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is heer
Airnt van Heerlair ridder ende heeft ghegheven een hofstat mit alle der tymmeringhe ende mit alle den
toebehoren ghelegen inden ghericht van Nyewel tusschen den ghemeijnen kerckdamme an die een sijde
ende erven Jacops vander Uulichem an die ander sijde Rutgher Jacopss. in ener jairlixschen erfftijns
te besitten erffelix ende ewelijc alle jair voir twee gouden borghoonsche philipps scilde off ander goyt
payment dair voir in ghelijcker weerden jairlix opten Heijlighen Paysdach heere Airnt van
Herler voirss. altoes te betalen. Welck tijns voirss. off hij jairlyx opten dach voirss. niet betaelt en worde
so salder dair nae alle daghe op gaen een peen van enen ouden vlemschen groten, welck peen the
ghader mitten tijns voirss. heere Airnt van Herler voirss. verhalen mach uut alle den guede voirss. wanneer
dat hij's niet langher beijden en wille. In oirconde onser letteren ghegeven int jair ons Heren dusent
vier hondert (1) drie ende vijftich des sonnendages na onser liever vvrouwendach assumcionis.
(1) de eeuw is niet te lezen op de scan,en overgenomen uit het regest.

datering: Onzer liever vrouwendag assumptionis = 15 augustus; in 1453 was dat op een woensdag. Dus zondag daarna was 19 augustus.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 156 - Regest nr. 143
08-10-1453. dat Jan die Borchgreve verkocht heeft aan Hermen Spieghel ten behoeve van Agneess, dochter van Jan Borchgreven, de helft van 4 morgen in Nieuwaal in Den Broickhoevel met de helft van 1 roede dijk.
Wij Claes Spierinck Jansz ende Jan die Poirter scepen in Zulichem tughen dat voir ons comen is Jan die Borchgreve
ende heeft vercoft ende opghedraghen
voir viiftich ghulden ....
van Nijewel inden Broickhoevel tusschen Jan die Cock Ghijsbertsz boven ende wie mit recht lantgheleghen is
beneden Hermen Spieghel tot behoeff Agneess dochter Jans Borchgreven voirsz. ....
regest nr. 144
Transfix.
Aanhangend: 30-01-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 253
08-11-1453. Jan die Groit en Jan die Puerter, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jacop van Aken zes morgen land aldaar heeft overgedragen aan Claes Spierinck Jans zoon. Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des Donredaghes nae sinte Wilboirts dach. Oorspr. (Inv. no. 86); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1474 Mei 12 (Reg. no. 25).
Datering: 1453 November 8
Wij Jan die Groit ende Jan die Puerter scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is
Jacop van Aken ende heeft vercoft ende opghedragen voir tweehondert gulden guet ende gheve
die hij ghiede dat hem betaelt sijn ses merghen lants ghelegen in den ghericht van
Sulichem in Eghens Hoeve tusschen die kerck van Sulichem aen die een sijde ende Jacop Jacopsz.
aen die ander sijde Claes Spierinck Jansz. in enen eijghendomme sonder thijns ende mit dijck
die dair mit recht toe behoirt erffelycken the besitten ende Jacop van Aken voirscr.
verteech op dat lant voirscr. ende gheloefde daer op doen the vertien alle die ghene
die dair mit recht op vertien sullen ende gheloefde oick the waren Clais Spierinck
Jansz. voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir alle die ghene die then
recht comen willen ende alle voirplicht van den selven. In oirconde onser litteren. Ghegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des donredaghes nae Sinte Wilboirts-
dach.
datering: St. Willebrords dag = 7 november, in 1453 was dat op een woensdag, dus de donderdag daarna was 8 november.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1474
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 20
10-08-1454. Schepenen: Arnt die Kock van Delwijnen en Jan die Kock Arntss.
bovenschrift: Bruechem
marge: een huys ende hofstadt etc., 1454

Wij Arnt die Kock van Delwijnen ende Jan die Kock Arntss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Dierk Jan Gheritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert
gulden guet ende gheve die hij giede dat hem betailt sijn een huys ende hofstat mit allen horen
toebehoren soe dat dat gelegen is inden gericht van Bruechem tusschen Arnt van Scijndell aen
die een sijde, ende die gemeyn straet aen die ander sijde, Evertt Spierinckss in eenen eygendomme mit
enen rijnsche gulden thijns der kercken van bruechem, ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende
Dirck Janss. voirss. verteech op dit goet voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die
gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Evertt Spierinckss.
voirss. dit goet voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren dusent vierhondert vier ende vijfftich op sinte Louwerens dach.
op sinte Louwerens dach = 10-Aug.
scan 143-1
Transfix.
Aanhangend: 24-08-1506
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.088)
09-02-1455. dat Lijsbet, weduwe van Gijsbert van Seps, verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal, waarna Arnt het in erfcijns teruggaf aan Lijsbet voor 1½ rijnsgulden.
regest nr. 147
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 215
23-06-1455. Schepenen Claes Spierinck Janss. en Aernt Gherijtss.
Dat Jan van Hemert verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 3 morgen land in Zuilichem opten Ham, waarna Aernt deze in erfcijns teruggaf aan Jan voor 8 filippusschild.
Wij Claes Spierinck Janss. ende Aernt Gherijtss. scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is Jan van Hemert
ende heeft vercoft ende opghedragen voir hondert gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
drie merghen lants alsoe groet ende alsoe clein als die ghelegen sijn inden ghericht van Sulichem opten Ham
tusschen Airnt van Herler van Sulichem ende lant onser vrouwen altair inde kercken van Sulichem aen die een sijde
ende voirt die ghemein steghe aen die ander sijde heren Aernt van Herler ridder in enen eijghendomme sonder thijns
ende sonder dijck erffelijcken the besitten. Ende Jan van Hemert voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dair
op doen the vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen ende gheloefde oick the waren heren Airnt
van Herler voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach then ewighen daghen als recht is voir alle die ghene die then
recht comen willen ende alle voirplicht aff the doen van den selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder heren Airnt
van Herler voirscr. Jan van Hemert voirscr. dit lant voirscr. in enen jairlyxschen erff thijns erffelicken the besitten ellix
jairs voir acht gouden boirghoensse philippus scilde ghenghe ende gheve off ander paijment dair voir in ghelijcker
weerden alle jair ewelijcken heren Airnt van Herler voirscr. te betalen op sente Remeij bavonis dach tot onsen lantrecht.
Ende weert dat sake datte thijns voirscr. jairlyx opten dach voirscr. niet betaelt en weere dan soe sal dair alle weecken
naevolghende op wassen ende op ghaen een peen van enen goeden alden boddragher, welck peen the gader
mitten thijns voirscr. heren Airnt van Herler voirscr. verhalen mach uut alle den lande voirscr. wanneer dat hij's niet
niet langher beijden en wille. In oirconde onser letteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende
vijftich op sinte Jans avont baptist nativitas.

{keerzijde}
Thijns op Zuylichem
Johan van Hemert IIII
He? hereditares.
datering: St. Jan baptist nativitas is 24 juni, dus de avond daarvoor is 23 juni.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 160 - Regest nr. 150
12-08-1455. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janss.
boenschrift: Kerckwijck
marge: 1455

Transfixa supra predicta

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janss., scepen in Zulichem, tugen dat
voor ons komen is Aernt van Schijndell Wijnrics soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer de-
sen tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als daer in ge-
screven steet Aelbert Peterss. tot behoeff den Heyligen Geest van Zautbomell in enen eygendom
erffelicken te besitten. Ende Aernt van Schijndell voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert Peterss. voirss. tot behoeff den Heiligen
Geest voirss. te waren den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich
des dynxdages nae Sunte Lauwrens dach.
des dynxdages nae Sunte Lauwrens dach (10 Aug) = 12 Aug
scan 117-2
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1441
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
12-08-1455. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janss.
bovenschrift: Bruechem

marge: een huys ?? ende hofstat etc, 1455

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Aernt van Scijndell ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huys ende een hofstat mit allen den
toebehoren gelegen inden gericht van Bruechem tusschen Everrt Spierinckss ende die
gemeijn straat Aelbert Peters soen als een Heilige Geestmeyster van Zautbomell tot
behoeff den Heiligen Geest voirss. in enen eijgendomme sonder thijns ende sonder dijck
erffelicken te besitten. Ende Arnt van Schijndell voirss. verteech op dit goet voirss. ende
geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick Aelbert Peterss. voirss. tot behoeff den Heiligen Geest voirss. te waeren
dit goet voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dat geschiet was doe gaff
wederom Aelbert Peterss. voirss. als een Heilige Geestmeijster voirss. Aernt van Schijndell
voirss. dit goet voirss. in enen jairlixen erffthijns erffelicken te besitten ellix jaers
voir twee gouden overlensche rijnsche gulden off ander goet payment alsoe goet in
gelijcker weerden alle jair ewelicken den Heiligen Geest voirss. te betalen op onse Liever
vrouwen dach nativitas tot onsen lantrecht. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich des dynxdages nae Sunte Laurensdach.
o[n]s[e] Liever vrouwe[n] dach nativitas = 8 sept.
des dynxdages nae Sunte Laurensdach (10 aug.) = 12 aug.
scan 157-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095)
28-10-1455. schepenen Goeswijn van Oever en Boudewijn van Welderen
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1455, III 1/2 mergen

Wij Goeswijn van Oever ende Boudewijn van Welderen scepen in Zulichem tugen dat ick Bal-
dewijn voirss. hebbe vercofft ende opgedragen voir twee hondert gulden guet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn vierdalven mergen lants gelegen inden gerecht van delwijnen tusschen die
Canonicken van Zoutboemell aen die een sijde ende Arent die Kock van Delwijnen aen die andere
sijde Willem vander Molen tot behoiff den Heyligen geest van Zoutboemell in enen eygendomme
sonder thijns ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Boudewijn
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer
mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick Willem vander Molen voirss. tot behoiff den Hey-
ligen Geest voirss. te waren dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich op Sunte Symon ende Judas dach.
Sunte Symon ende Judas dach. = 28 okt
scan 134-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.082v)
27-03-1456. schepenen Claes Spierinck Janss. en Jan die Poerter
bovenschrift: Gameren

marge: 1456

Transfixa supra predicta

Wij Claes Spierinck Janss. ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Ghijsbert Floriss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jan van
Bijlart in enen eijgendomme erffelicken te besitten. Ende Ghijsbert Floriss. voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Jan van
Bijlant voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vier
hondert ses ende vijfftich opten Heiligen paesavont.
opten heiligen paesavont = 27 maart 1456
scan 194-2
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1446
Aanhangend: 05-12-1470
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115)
29-06-1456. 1456-06-29. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Hermen die Korver(?) Heynrixsoen verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal buitendijks, waarna Aernt dit aan Hermen teruggaf voor een erfcijns van 4 arnoldusgulden.
regest nr. 159
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 251
22-02-1457. schepenen Jan die Poerter en Arent Geritss.
bovenschrift: Bruechem

marge: opten Broeckhovell enen mergen, 1407

Wij Jan die Poerter ende Arent Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is
Jan die Waell ende heefft vertegen tot behoeff den Heiligen Geest van Zautbomell op
enen mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem opten Broeckhovell tuschen
den armen van Bruechem aen die een sijde, ende wie mit recht lantgelegen is aen die
ander sijde, streckende mitten enen eijnde aen die gemeijn stege. Ende geloeffde van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert soeven ende vijfftich op Sunte Peters dach ad
Cathedram.

Sunte Peters dach ad Cathedram = 22 febr.
scan 179-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105)
10-04-1457. Schepenen Aernt die Sterck Roeloffs en Aernt Gherytss.
Dat Jan die Groit Hermensoin verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwerken(?) (1), waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Jan voor 1 rijnsgulden.
Wij Aernt die Sterck Roeloffs ende Aernt Gherytss. scepen in Sulichem tugen dat voir ons comen is Jan die Groit Hermenss.
ende heeft vercoft ende opgedraghen voir vijftich gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
een huys ende hofstat mit allen haren toebehoren gelegen inden ghericht van Nyewel aen die Qwaerten
tusschen Geryt Willemss. ende Jan Everytss. heren Airnt van Herler ridder in enen eijghendomme erffelijcken
the besitten ende Jan die Groet voirscr. verteech op dit goet voirscr. ende gheloefde doen te vertijen alle
die ghene die dair mit recht op vertijen sullen ende gheloefde oick the waren heren Airnt voirscr. dit goet
voirscr. jair ende dach als recht is voir alle die ghene die then recht comen willen ende alle voirplicht
aff the doen vanden selven. Doe dit ghesciet was doe gaff weder heren Airnt voirscr. dit goet voirscr. Jan
die Groot voirscr. in enen jairlicxssen erffthijns erffelycken the besitten alle jair voir enen gouden
overlensse rijnsse gulden ghenge ende gheve off ander goet payment dair voir in gelijcker weerden
erffelicx thijns alle jair ewelycken heren Airnt voirscr. the betalen opten heijlighen paesdach tot thijns
recht wellyck thijns voirscr. off hij jairlicx opten dach voirscr. niet betaelt en weere dan soe sal
dair alle weecke dair naevolgende op wassen ende gaen een peen van enen halven goeden alden boddrager
wellick peen the gader mitten thijns voirscr. heren Airnt voirscr. verhalen mach uuyt allen den goeden voirss.
wanneer dat hij's niet langer beijden en wille. In oirconde onser letteren ghegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert seven ende vijftich opten tienden dach inden maent gheheijten aprille.

{keerzijde}
Jan die Groet VII
{keerzijde omgedraaid}
Arnt Sterck Rolofss.
Arnt Gherittss,
(1) dit moet zijn "die Qwaerten". Vergelijk ook met de akte van 11-3-1459, http://www.bankvanzuilichem.nl/lijst.php?y=1459#306
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 167 - Regest nr. 165
24-08-1457. schepenen Adriaen van Balveren en Aernt Geritss.
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1457

Transfixa supra predicta

Wij Adriaen van Balveren ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat ick Adriaen voirss.
hebbe vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die ick Adriaen voirss. giede
dat my betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doersteken is ende alle tgehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Claes die Groet als een Heylige Geestmeyster van Zout-
bomell tot behoiff den Heyligen Geest voirss. in enen eygendomme erffelicken te besitten. Ende ik
Adriaen voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te wae-
ren den Heyligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert soeven
ende vijfftich op Sunte Bartholomeus avont.
Sunte Bartholomeus avont. = 24 Aug.
scan 130-3
Transfix.
Hangt aan: 26-05-1435
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
21-10-1457. schepenen Jan die Poertere ende Aernt Geritssz.
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1457, Bau... VI gul... tijns g....

Wij Jan die Poerter ende Aernt Geritssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen is Adriaen
van Balveren ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn ylleff mergen lants gelegen inden gericht van Delwijnen geheyten die vijff
mergen tusschen Aernt die Cock van Delwijnen ende Engbert Wouterssz. Claes die Groet als
een Heylige Geestmeijster inder tijt van Zoutbomell tot behoeff den Heyligen Geest voirss. in
enen eijgendomme sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten. Ende Adriaen voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick Claes voirss. tot behoiff den Heyligen Geest voirss. te waren
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder over Claes voirss.
als een Heylige Geestmeyster voirss. van wegen des Heyligen Geests voirss. dit lant voirss. Adriaen
voirss. in enen jairlixen erffthijns erffelicken te besitten, elx jairs voir sess gouden overlensche
rijnsche gulden genge ende geve off ander goet payment daer voir in gelijcker weerden alle jairen
ewelicken die Heylige Geestmeysters inder tijt voirss. te betalen op Sunte Remeys dach tot
onsen lantrecht. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
soeven ende vijfftich opter heyliger Ylleff Dusent Meechden Avont.
opter heyliger Ylleff Dusent Meechden Avont = 21 Okt.
op Sunte Remeys dach = 1 oktober = Remigi
scan 130-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.080v)
05-12-1457. schepenen Engbert die Cock Aerntsz. en Jan die Poirter
bovenschrift: Bruechem
marge: 1457

Transfixa supra predicta

Wij Engbert die Cock Aerntsz. ende Jan die Poirter, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen is Peter die wittefftich wijff was Jacop die Mesmaicker ende heefft
vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet ende geve die sij giede dat haer be-
tailt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehout
des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Aelbert Peterss. tot behoeff den Heij-
ligen Geest van Zautbomell in enen eijgendomme erffelicken te besitten. Ende Peter voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen alle die die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Aelbert voirss. tot behoeff den Heijligen Geest voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs
voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. Voirt soe verteech Heinrick Jacopss. opten
brieff ende op 't gehout des brieffs voirss. ende geloeffde van sijnre wegen te doen alle
voirplicht aff van den selven. Voirt soe geloeffde Heijnrick Jacopss. Cornelis sijnen brueder
doen te vertijen tot sijnen mundigen dagen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert soeven ende vijfftich op Sunte Nyclaes dach.
op Sunte Nyclaes dach (= 5 dec.)
scan 159-2
Transfix.
Hangt aan: 08-12-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096)
14-02-1458. 1458-02-14. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Jan Heynrick Aelbertsoin verkocht heeft aan heer Aernt van Herler, ridder, 1 morgen land in Gameren in Kupers Kamp.
regest nr. 173
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 231
21-03-1458. schepenen Aernt die Kock van Delwinen en Aernt Geritss.
bovenschrift: Bruechem

marge: die helfft van XI hont, 1458.

Wij Aernt die Kock van Delwinen ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Herberen Aerntss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn die een helfft van ylleff hont lants
gelegen inden gericht van Bruechem tusschen den Heiligen Geest van Zautboemell
ende Willem van Berchem Jacop Doevoet Henrickss. als een Heijlige Geestmeijster inder
tijt Stadt van Zautbomell tot behoeff den Heijligen Geest voirss. in enen eijgendom
sonder thijns ende sonder dijck uijtgenomen den gemeijnen dijck van Bruechem
die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Herberen Aerntss. voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde dit oick te waren Jacop voirss. tot behoeff
den Heiligen Geest voirss. jaer ende dach alsrecht is voir alle die gene die ten recht
komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende vijfftich opten een ende
tweijntichsten dach van merte.
scan 179-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105)
16-06-1458. schepenen Aernt die Sterc Roeloffs en Aernt Geritss.
bovenschrift: Bruechem
marge: 1458

Transfixa Supra predicta

Wij Aernt die Sterc Roeloffs ende Aernt Geritss. scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
is Hillen Geritss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden guet ende geve die hij
giede dat hem betaeilt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Mertijn Heesselss. in enen eygen-
domme erffelicken te besitten. Ende Hillen voirss. verteech op den brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien alle die geen die daer mit recht op vertien sullen.
Ende geloeffde oick te waren Mertijn voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jair ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven. Voirt soe verteech Mertijn Helle Geritss. op den brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. tot behoeff Mertijn Heesselss. voirss. ende geloeffde van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert acht ende vijfftich des vrijdages nae Sunte Odulphus dach.
des vrijdages nae Sunte Odulphus dach (12-Juni) = 16-Juni
scan 141-2
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1443
Aanhangend: 06-10-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.087)
16-06-1458. schepenen Arnt die Sterck Roeloffsz. en Arnt Geritssz.
bovenschrift: Bruechem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Arnt die Sterck Roeloffsz. ende Arnt Geritssz. scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Engbert Claes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden goet
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs gelijck als daer in gescreven steet Jacop Doel-
voet als een Heijlige Geestmeyster inder tijt van Zautbomell tot behoiff den Heijligen
Geest voirss. in enen eijgendom erffelicken te besitten. Ende Engbert voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick Jacop voirss. tot behoeff den Heiligen
Geest voirss. te waren den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
voir alle die gene die tem recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Voirt soe verteech Here Arnt van Herler ridder opten brieff ende op 't gehaut des brieffs
voirss. tot behoeff den Heiligen Geest voirss. ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert acht ende vijfftich opten sestienden dach van der maent geheiten wedemaent.
wedemaent = juni
scan 156-2
Transfix.
Hangt aan: 09-07-1415
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
25-07-1458. Schepenen Steesken van Broickhuisen en Steesken van Hemert.
Ghiesbert van Ghiesen verkoopt een huis en hofstad te Brakel aan Herma[n] vann Oeverrynn bastert.
marge: opdracht vann een huiss end hofstat met alle der potynge toe Brakel.

Wij Steesken van Broickhuisenn end
Steeskenn vann Hemert scepen inn Zulichem
tugenn dat voir ons comenn is Ghiesbert van
Ghiesenn ende hefft vercofft ende opgedrae-
genn voir viefftich gulden guet end gheve
dye hi ghiede dat hem betaelt sijnn een huis
ende eynn hoffstat mit alle den potinghe end
toebehoerenn gelegenn ynden gericht van Bra-
kell herenn Janss aen die een ziede end ?Wit???
Mertynyssz. end die gemein straet an die ander
ziede Herman vann Oeverreynn bastert in enen
eijgendomme sonder thins end mittenn dick
die dayr mit recht toe behoirt erfflickenn te
besittenn. Ende Ghiesbert voirss. verteech
op die huisinge end hoffstat voirss. end geloefde
dair op doen te vertienn allen die gene dye
dair mit recht op vertienn sullenn ende ge-
loeffdenn oeck te waerenn Hermen voyrss. dit
goet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die tenn recht comen wyllenn ende
alle voirplicht aff te doin van den selvenn.
In oirkonde onser literenn. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert acht ende
viefftich op Sunte Jacops dach die meer-
ders hijlligenn apostell.
St. Jacobsdag = 25 juli
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.94v)
21-09-1458. dat heer Arnt van Herler, ridder, verkocht heeft voor 50 gulden aan Eghen Egbertssen ten behoeve van Dirck Arntssen diverse goederen en rechten in Nieuwaal, Gameren, Delwijnen, Aalst en Zuilichem.
regest nr. 177
Transfix.
Aanhangend: 11-03-1459
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 257
07-11-1458. Schepenen: Aernt die Kock van Delwinen en Goeswijn van Oever
bovenschrift: Kerckwijck
marge: Vennen Kempken, 1 mergen, 1458

Wij Aernt die Kock van Delwinen ende Goeswijn van Oever, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons comen sijn Dirck van Rumdt ende Rutger Aelbertssz. als kerckmeysters inder-
tijt vander kercken van Bruckem ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich gulden
guet ende geve die sij gieden dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht
van Kerckwijck, geheyten Vennen Kempken, tusschen den Heyligen Geest van Zautbomell
aen beyden sijden, Claes die Groot als een Heylige Geestmeyster inder tijt inder stat voirss.
tot behoeff den Heyligen Geest voorss. in enen eygendomme sonder thijns ende sonder dijck uyt-
genomen den gemeynen dijck van Kerckwijck die daer mit recht toe behoirt erffelicken te
besitten. Ende dese kerckmeysters voirss. vertegen van wegen der kercken voirss. op dit ver-
coffte lant voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffden oick van wegen der kercken voirss. Claes die Groot voirss.
tot behoeff den Heiligen Geest voirss. te waren dit vercoffte lant voirss. jair ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selve. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair des Heren dusent vierhondert
Acht ende vijfftich des dynxdages na alre heiligen dach.
dynxdages na alre heiligen dach (1 Nov.) = 7 Nov.
scan 116-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
11-03-1459. dat Dirck Arnts soen uitgegeven heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, diverse goederen en rechten in Nieuwaal, Gameren, Delwijnen, Aalst en Zuilichem, afkomstig van deze heer Arnt van Herler, ridder, voor een Gelderse groot, zo lang heer Arnt en zijn vrouw Aleyt leven.
regest nr. 178
Transfix.
Hangt aan: 21-09-1458
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 257
11-03-1459. 1459-03-11. Schepenen van Zuilichem oorkonden dat Heynrick Snaetfortsoin die Jonghe verkocht heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, een huis en hofstad in Nieuwaal aan Die Qwaerten, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Heynrick voor 2 filippusschild.
Wij Clais Spierinnck Jansz ende Jan die Poirter ....
regest nr.179
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 214
15-01-1460. Voor Clais Spierinc Janssoen en Arnt Gerritssoen schepenen in credo Zuijlichem. Verkoop Gerit van Laer aen Hr. Arnt van Herlaer enig land onder Zuilichem.
Wij Clais Spierinc Janssoin ende Arnt Geritssoin scepen in { - gat - }en dat voir ons komen is Gerit van Laer ende heeft
vercofft ende opgedragen voir twe hondert gouden gulden gu{ - gat - } die hij gieden dat hem betailt sijn die helfft van
sess mergen lantz soe groit ende cleyn die gelegen sijn inden gericht van Zuijlichem opden Hoegen Kievitzhoevel lantgelegen
aen die een zijde heren Arnt van Herlar ritter ende aen die ander sijde die mit recht dair lantgelegen sijn heren Arnt
van Herlaer voirsz. in enen eyghendom sonder thijns ende mit dijck die dair mit recht toebehoert erffelic te besitten Ende
Gerit van Laer voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende geloeffde dair op doin te verthijen allen den ghenen die dair
op mit recht verthijen sullen Ende geloiffde oick te waeren heren Arnt van Herlar voirsz. dit lant voirsz. jair ende
dach als recht is voir alle die ghenen die then recht komen willen Ende alle voirplicht aff te doin van allen den
selven In orkonde onsser litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert e{ - gat - }stich des dijnxdaighs na
sente Ponciaens dach
Met beide zegels.
Regest is uit Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum), die als jaartal vermoedde: 1461.
Onze datering: er lijkt nog net een 'e' met een streepje erboven te staan op de rand van het gat, als begin van 'ende'. Beide genoemde schepenen waren in functie in 1460, dus waarschijnlijk stond er 'vierhondert ende tsestich'. St. Pontiaan valt op 14 januari, de dinsdag erna is 15 januari.
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27 (scan 6)
19-02-1460. Schepenen: Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge en Claes Spierinck Janss.
bovenschrift: Bruechem
marge: V 1/2 hont, 1460

Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge ende Claes Spierinck Janss. scepen in Zuylichem tugen
dat voir ons komen is Jan Dircxsoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden
genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn sesstehalff hont lants gelegen in den gericht
van Bruechem lantgelegen aen die een sijde die papelicke provent van Bruechem ende aen die
ander zijde die daer mit recht lantgelegen sijn Claes die Groet tot behoeff der taeffelen des
Heiligen Geests van Zautboemell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck uytgescheiden
mit den gemeijnen dijck die daer mit recht toehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Derixsoen
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene die
mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Clais voirss. tot behoiff der ta-
falen des Heiligen Geests voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren
Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende tsestich des dynxdaghs na Sente
Valentijns dach.
des dynxdaghs na Sente Valentijns dach (14-Feb) = 19-Feb.
scan 145-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.089)
26-02-1460. schepenen Boudewijn van Welderen en Claes Spierinck Janssoen
bovenschrift: Bruechem
marge: Petri ad Cathedram, een gouden Rijns gulden., 1460

Wij Boudewijn van Welderen ende Claes Spierinck Janssoen scepen in Zulichem tugen dat
Lijsbeth wettige wijff was Aerntz van Schijndell ende Hilliken sijn dochter met hoeren gekoeren
momberen geloefft hebben Claes die groit tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests van Zautboemell
enen gouden overlensche Rijnsche gulden off goet ander payment dair voir in gelijcker weerden
erffelix thijns alle kair ewelicken op Sunte Peters dach ad cathedram te betalen ende te
boeren uyt enen huyse ende helfft van eenre hoffstat mit poetinge ende sijnen toebehoren gelegen
inden gericht van Bruchem Evert Spierinck lantgelegen aen die een sijde ende Jan Symonss.
aen die ander sijde, welcken thijns voirss. weert saicke dat die alle jair ewelicken op den
voirss. dach der betalingen niet betailt en were, dan soe sall dair alle dage dair naistcomende
een peen van enen auden gelreschen groeten op den voirss. thijns wassen. Welcke peen te gader mit
den thijns voirss. die Heilige Geestmeisters inder tijt der tafelen des Heiligen Geest voirss.
uyt den voirss. guede verhalen mogen wanneer sij niet langer beyden en willen. Ende Lijsbeth ende
Hilleken mit oeren mpmberen voirss. hebben geloefft Claes die Groit voirss. tot behoiff der tafelen
des Heiligen Geests voirss. den thijns voirss. ewelicken te waren voir alle die gene die ten
recht komen willen uijt den guede voirss. Voirt hebben Lijsbeth ende Hilleken mit hoeren mom-
beren voirss. geloefft dat Aernt Aerntssoen ende Jan Arntss. van Schijndell onmondige kijnderen
Lijsbethen voirss. vertijen sullen op den thijns voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests
voirss. tot hoeren mundigen dagen. In oirkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren
dusent vierhondert ende tsestich des dynxdages nae Sunte Peters dach ad Cathedram des
Heiligen apostels.
des dynxdages nae Sunte Peters dach ad Cathedram des Heiligen apostels (22 Feb) = 26 Feb.
scan 139-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.086)
11-03-1460. dat Dirck Arntsoin uitgegeven heeft aan heer Arnt van Herler, ridder, ten behoeve van hemzelf en zijn vrouw Alijt, voor 1 Vlaamse groot, zolang ze leven: in Nieuwaal een huis en erf, een huis en hofstad, een huis en hofstad buitendijks, de helft van een huis en hofstad min het zestiende deel van de hele hofstad buitendijks, een hofstad min het vierde deel buitendijks, erfcijnzen van 3 Gelderse gulden en 1 rijnsgulden, 7 hond land buitendijks, de verpachting van een uiterwaard, de pacht van de kleine tienden in Nieuwaal met uitzondering van de pacht van de abt van Paderborn, met de helft van de smaltienden, 6 vierdel zegenwater buitendijks in de Waal, 5 hond land, 7 hond land, 1½ morgen in Kuyst Langweyden, 1½ morgen in Die Grote Drie Hoeven, 3 morgen in Die Langweyde, 2½ morgen in Krijns Broeckhoevel, 1½ morgen opten Hoghen Camp, een huis en hofstad geheten Die Eexen met 2 kampen land, 9½ morgen opten Hogen Camp en Die Waelwinen, een cijns van 2 filippusschild, 2 morgen land buitendijks opt Sant, het vierde deel in een tiend; in Gameren 3 morgen op Die Hoge Gemeynt, 3 morgen geheten Dat Gheerken, 1 morgen in Heynricx Cempen, 8 morgen in Den Groten Camp, 1 morgen in Cupers Camp, erfcijnzen van 2½ rijnsgulden en van 1 rijnsgulden; in Delwijnen 1½ morgen in Den Ryetbeemden; in Zuilichem de helft van 12 morgen in Den Kyvitshoevel, de helft van 6 morgen opten Hoghen Kyvitshoevel, 3 morgen in Die Grote Drie Hoeven, 12 morgen in Der Woirdt(?), 5 morgen min 2 hond in Den Caethoevel, 1 morgen in Den Bonthert, erfcijnzen van 3 filippusschild, 5 filippusschild en 2 filippusschild, 3½ morgen land in Den Have, een kwart morgen Opten Camijt, 2 morgen, 2 morgen in Den Dwarscamp en een erfcijns van 15 rijnsgulden.
regest nr. 194
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 236
06-05-1460. schepenen Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge en Baudewijn van Welderen
bovenschrift: Bruechem

marge: V 1/2 hont, 1460

Wij Arnt die Kock van Delwijnen die Jonge ende Baudewijn van Welderen scepen in
Zuylichem tugen dat voir ons komen is Jan Wauters soin ende heefft vercofft ende
opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn sestehalff
hont lants geheeten die Hockstoeten gelegen inden gericht van Bruechem aen beijden
eijnden lantgelegen die gemeijn stege Wilhem van Berchem aen die een sijde, ende lant
des Heiligen Geests van Zautboemell aen d'ander sijde, Clais die Groet tot behoeff der
tafelen des Heiligen Geests voirss. in enen eijgendom sonder thijns mit dijck die dair
mit recht toehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan Wauterss. voirss. verteech op dit lant
voirss. ende geloeffde dair op doen te verthijen alle die gene die mit recht dair op
vertijen sullen. Ende geloiffde oick te waren Clais die Groot voirss. tot behoeff der ta-
felen des Heiligen Geests voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir alle
die gene die ten recht komen willen, ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair ons Heren dusent vierhondert ende
tsestich des dynxdaighs na den Heiligen Cruyss dach Invencionis.
des dynxdaighs na den Heiligen Cruyss dach Invencionis (3 mei) = 6 mei
scan 163-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098)
31-05-1460. schepenen Baudewin van Weldener (1) en Johann die Poirter
Jan van Ghyesen verkoopt een tijns aan Seger Janssz. tot behoeff Steeskenns van Broeckhuysen.
marge: Opdrachts brieff van erftijnss 1460

Wij Baudewin vann Weldener (1)
end Johann die Poirter schepenn
in Zulichem tugen dat voyr ons comen
is Jann vann Ghyesenn end hefft
vercofft ende opgedragenn voor twe
hondert pont ghever pennynge die hij ghiede
dat hem betaelt sijnn all alsulcke gelt
thijnsenn als hij hefft andenn gericht van
Brakell Seger Janssz. tot behoeff Stees-
kenns vann Broeckhuysenn in enen
eijghendom erfflyckenn te hebbenn ende te
boerenn. End Jann van Ghiesenn voyrss.
verteech op die gelt thinse voyrss. ende ge-
loeffde dair op doenn te vertienn allen
dye ghene die mit recht daer op vertyenn
sullenn ende geloeffde oeck te waren Seger
Jans tot behoeff Steesken van Broeckhuy-
senn voyrss. die gelt thinse voyrss. jaer
ende dach als recht is voir allen dye
ghene dye ten recht comen wyllenn end
alle voyrplicht aff te doenn van denn
selvenn. In oerkonde onser literen gegeven
inden jaer ons Herenn duysent vierhondert
ende tsestich op den lesten dach van der maent Meijde.
(1) waarschijnlijk wordt hier "van Welderen" bedoeld.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.53)
02-10-1460. Schepenen Arnt die Starck Roloffssoen en Arnt Geritss.
Dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Wij Arnt die Starck Roloffssoen ende Arnt Geritss. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Peter Heijnrixss. ende heeft vercofft ende opgedragen voir
hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een hoffstat mit hoerre poetinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Zuylichem
buten den Meijdijck ain d'een sijde Arnt van Dam beneden ende Heijnric Gijsbertss. ain d'ander sijde. Item noch een huyss ende hoffstat mit sijnre tymmering,
poetinge ende toebehoeren gelegen inden gericht vurss. Gijsbert Kuysten ain d'een sijde, ende Maes Derixss. ain d'ander sijde heren Arnt van Herlar ritter in
enen eijgendom mit thien thijns hoenre uyt der vurss. hoffstat jairlix te betalen ende mit dijck dair mit recht toehoert erffelicken te besitten. Ende
Peter Heijnrickss. vurss. verteech op dit guit vurss. ende geloiffde dair op doin te verthijen alle die ghene die mit recht dair op verthijen
soelen ende geloiffde oic te waeren heren Arnt van Herlar ritter vurss. dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die
then recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven sonder den thijns vurss. van welcken thijns ende dijck vurss. geloifft
heeft Peter Heijnrixss. vurss. ten ewigen dagen scadeloiss te hauden heren Arnt van Herlar ritter vurss. Doe dit geschiet was heren Arnt van Herlar
ritter vurss. gaff weder Peter Heijnrixss. vurss. dit guit vurss. in enen jairlixschen erfftijns te besitten voir twe philippes bourgonsche scilde genge
ende geve off ander guit payement dair voir in gelijker weerden op sente Remeijs dach naist komende ende dair na ewelicken voir twe philippes
bourgonsche scilde als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix altoes op sente Remeijs dach als vurss. is heren Arnt van Herlar ritter
vurss. tot enen thijns recht te betalen. Welcken thijns vurss. weert saicke, dat hij alle jair ewelicken opten vurss. termijn der betalinge niet betailt
en were, dan soe sall dair alle dage dair naist komende, sess weken langk duerende een peen van enen auden vleemschen groeten genge ende
geve opten vurss. thijns wassen ende gain. Welcke peen te gader mit den thijns vurss. heren Arnt van Herlar ritter vurss. uyten vurss. guede verhalen
sall ende mach wanneer hij niet langer beijden en wille. Welcke sess weken als sij om weren geleden ende den thijns ende peen vurss. niet betailt en
were? .....(1) soe soude Peter Heijnrixss. vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder enich wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij
.... (1) tot behoiff .... (1) erffeliken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss heren
1460 (2) .... (1) donredaighs na Sente Remeijs dach.
(1) niet leesbaar door bovenliggend transfix.
(2) niet leesbaar door bovenliggend transfix, jaartal overgenomen van regest.

datering: St. Remeijs dag = St. Remigius dag = 1 oktober, dat was op een woensdag in 1460. Dus donderdag daar na was op 2 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 23-06-1463
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 157 - Regest nr. 198
02-10-1460. Schepenen Arnt die Starck Roloffsz. en Arnt Geritsz.
Dat Peter Heynrixssoin verkocht heeft aan heer Arnt van Herlar, ridder, een hofstad met toebehoren in Zuilichem buiten de Meydijck en een huis en hofstad met toebehoren in Zuilichem, waarna Arnt dit in erfcijns teruggaf aan Peter voor 2 filippusschild.
Wij Arnt die Starck Roloffsz. ende Arnt Geritsz. scepen in Zuylichem tugen dat voir ons komen is Peter Heijnricxsz. ende heeft vercofft ende op-
gedragen voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een hoffstat mit hoerre poetinge ende toebehoeren
gelegen inden gericht van Zuylichem buten den meijdijck ain d'een sijde Arnt van Dam beneden ende Heijnric Gijsbertsz. ain d'ander
sijde. Item noch een huyss ende hoffstat mit hoerre tymmeringe poetinge ende toebehoeren gelegen inden selven gericht ain d'een
sijde Gijsbert Kuysten ende Maes Derixsz. ain d'ander sijde heren Arnt van Herlar ritter in enen eijgendom mit thijns die dair
uyt geet jairlix te betalen ende mit dijck die dair mit recht toehoert erffelicken te besitten. Ende Peter Heijnrixsz. vurss. verteech
op dit guit vurss. ende geloiffde dair op doin te vertijen alle die ghene die mit recht dair op vertijen soelen. Ende geloiffde
oic te waeren heren Arnt vurss. dit guit vurss. jair ende dach alst recht is voir alle die ghene die ten recht komen willen
ende alle voirplicht aff te doin vanden selven sonder thijns vurss. van welcken thijns ende dijck vurss. geloifft heeft Peter
Heijnrixsz. vurss. ten ewigen dagen scadeloiss te hauden heren Arnt van Herler ritter vurss. Doe dit gesciet was
heren Arnt van Herlar ritter vurss. gaff weder den vurss. Peter Heijnrixsz dit guit vurss. in enen jairlixschen erffthijns
te besitten voor twee gauwen philippes bourgonsche scilde genge ende geve off ander guit payement dair voir in
gelijker weerde op sente Remeijs dach naist komende, ende dair na ewelicken voir twe gauwen philippes bourgonsche
scilde als vurss. sijn off payement dair voir als vurss. is jairlix altoes op sente Remeijs dach als vurss. steet heren Arnt
van Herler ritter vurss. tot enen thijnsrecht te betalen welcken thijns vurss. weert saicke dat hij alle jair ewelicken opten
vurss. termijn der betalinge niet betailt en were dan soe sall dair alle dage dair naist komende
duerende een peen van enen auden cleijken genge ende geve opten vurss. thijns wassen ende gain, welcke peen te gader
mitten thijns vurss. heren Arnt van Herlar ritter vurss. uyten vurss. guiden verhalen sall ende mach wanneir hij's niet langer
beijden en wille. Welcke sess weken als sij omleden weren ende den thijns ende peen als vurss. is niet betailt en weir dan
soe solde Peter Heijnrixsz. vurss. dair en theijnden vervallen wesen sonder ennich wederseggen van allen recht ende
toeseggen dat hij hedde ain den guede vurss. tot behoiff heren Arntz. van herlar ritter vurss. erffelicken te besitten.
Die superscripci den guide loeven wij guet. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jair onss Heren dusent vierhondert ende
tsestich des donredaighs na sente Remeijs dach.
datering: St. Remeijs dag = St. Remigius dag = 1 oktober, dat was op een woensdag in 1460. Dus donderdag daar na was op 2 oktober.
Transfix.
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 212 - Regest nr. 199